bilten opcine kakanj - broj 16

Download Bilten Opcine Kakanj - Broj 16

Post on 01-Jul-2015

481 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BILTEN

U VODNI K

BILTEN OPINE KAKANJinterno informativno glasilo

OPINA KAKANJAlije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803Zgoanski steak na mjestu pronalaska, fotos iz 1903. godine

www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba

IZDAVAOpina Kakanj

REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ:Evelin Memi Azra Fejzi Mersud Kova Tel: 032/555-301 Fax: 032/771-803 e-mail: opcinaka@bih.net.ba evelin.memic@gmail.com

U kakanjskom kraju u kojem su duevni mir i vjeiti smiraj pronali plemeniti srednovijekovni Bonjani, ve nekoliko mjeseci traje realizacija projekta Tajna zgoanskih steaka kojeg je pokrenulo Udruenje za kulturno naslijee Art-Sef, uz pomo i podrku Opine Kakanj i drugih institucija. Projekat koji je ve dijelom realiziran obuhvata snimanje dokumentarnog filma o istraivanjima koja su provedena od 23. jula do 13. augusta 2010. godine u Zgoi, mjestu gdje su 1891. godine otkriveni steci koji su svojom ljepotom i drugaijim nainom obrade dugo plijenili panju i budili zanimanje arheologa i historiara. Osim istraivanja, dokumentarni film e obuhvatiti itanje natpisa sa zgoanskog stupca metodom skeniranja, analizu starosti kostiju i

Prsten pronaen tokom nedavnih istraivanja na lokaciji nekropole steaka u Zgoi

Radi se o srebru visoke kvalitete

DTP I TAMPA:Labirint d.o.o. Zenica labirintzenica@gmail.com

Tira:1000 primjerakaKamen za izradu replike steka iz Zgoe dovezen je iz Brnja na plato Doma kulture u Kaknju

analizu artefakata koji su pronaeni tokom nedavnih istraivanja, te segment izrade replike steka iz Zgoe. Izrada replike zapoela je u ponedjeljak 20. septembra 2010. godine u dvoritu Javne ustanove za kulturu i obrazovanje u Kaknju. Tokom izrade replike steka iz Zgoe koja e trajati desetak dana, planirani su brojni sadraji poput narodnog univerziteta tokom kojeg e, na mjestu izrade steka, o bosanskom srednovijekovlju govoriti prof. dr Dubravko Lovrenovi, prof. dr Emir Filipovi i prof. dr Lejla Naka sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Vojo Vujanovi, pozorini i likovni kritiar, te mr. Lidija Fekea, arheolog Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Planirani su i obilasci arheolokog lokaliteta u Zgoi i lokaliteta Vilin kamen u Brnju, promocija knjige prof. dr Dubravka Lovrenovia, promocija knjige o

2

UVODNIK/AK TU E LNOS TI

B I LT ENIz Kaknja, koji se uz susjedne opine smatra kolijevkom Bosne, ovih dana aljemo poruku da smo odluni u uvanju historijskih injenica koje govore o srednjovijekovnoj bosanskoj posebnosti, vievjekovnom kontinuitetu postojanja nae domovine, o dobrim Bonjanima i njihovom hrabrom usudu da, u vrtlogu srednjovijekovnih burnih zbivanja, sauvaju vlastiti bogumilski kulturni identitet. Istraivanjima u Kaknju piu se novi detalji bosanskohercegovake historije, upotpunjava se mozaik nae spoznaje o nama, pie se istina o Bosni, u inat onima koji falsifikuju historijske fakte i negiraju kontinuitet postojanja Bosne kroz vijekove.

Zgoanski steak u vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu prenesen je 1913. godine, fotos iz 1914. godine

Lazi Drljai, posljednjem bogumilu, izloba Zdravka Ania, muziko-scenski program u kojem e nastupiti Nada urevska, Selma Alispahi, Vladimir Jokanovi i

Program prijateljskog okruenja sa opinom Kakanj za izgradnju Bloka 8 u Termoelektrani Kakanj i Ugovor o realizaciji ovog Programa potpisani su u ponedjeljak, 20. septembra 2010. godine, u uredu opinskog naelnika Mensura Jaarspahia Surija. Program i Ugovor su potpisali opinski naelnik Jaarspahi i Amer Jerlagi, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH.

Potpisani Program prijateljskog okruenja sa Opinom Kakanj za izgradnju Bloka 8 u Termoelektrani Kakanj i Ugovor o realizaciji ovog ProgramaPotpisivanju Sporazuma prisustvovali su saradnici naelnika Jaarspahia, te gosti: Nihad Kadi, izvrni direktor za proizvodnju, mr. Almedin Skopljak, v.d. izvrni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH, Jusuf Meri, rukovodilac Sektora za pripremu i izgradnju termoelektrana, te Mirsad Jaarspahi, direktor RMU Kakanj. Prioritetni projekti mjesnih zajednica iz okru-

Adnan Muanovi, muziko-scenski nastup Dramskog studija iz Kaknja, planiran je i koncert Sinana Alimanovia, te koncert jedne kakanjske grupe...

Detalj sa potpisivanja Programa i Ugovora

Program i Ugovor su potpisali naelnik Jaarspahi i Amer Jerlagi, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH

enja Termoelektrane Kakanj koji e biti finansirani od strane Elektroprivrede kroz Program prijateljskog okruenja definirani su Odlukom Opinskog vijea Kakanj od 31. maja 2010. godine. Utvreni infrastrukturni objekti u mjesnim zajednicama e se finansirati sredstvima JP Elektroprivreda BiH Sarajevo u okvirnom iznosu od 3.000.000,00 KM. U okviru implementacije Programa prijateljskog okruenja i izgradnje infrastrukturnih

objekata iz sredstava JP Elektroprivreda BiH, opredjeljena sredstva rasporeuju se na sljedee mjesne zajednice: Mjesna zajednica Papratnica 500.000,00 KM, Mjesna zajednica Termoelektrana 500 000 KM, Mjesna zajednica atii 700.000 KM, Mjesna zajednica Slapnica 700.000,00 KM, Mjesna zajednica Doboj 400.000,00 KM, Rekonstrukcija grijanja 100.000 KM, Zamjena azbest cementnih cijevi 100.000 KM.3

BILTEN

A K T U ELNOS TI

Putuju podaci, a ne graani!

Sve usluge koje su ostvarivali u Centru za pruanje usluga u Kaknju, graani opine Kakanj uskoro e moi ostvariti u matinim uredima kojima geografski pripadajuZahvaljujui dobroj saradnji i zajednikom finansiranju vrijednih projekata izmeu Projekta upravne odgovornosti GAP i Opine Kakanj, kakanjska lokalna zajednica sve vie ostvaruje strateki cilj definiran Strategijom razvoja koji tei efikasnoj, odgovornoj i transparentnoj opinskoj upravi koja odgovara na potrebe svih graana i omoguava im sudjelovanje u javnim poslovima. Nakon realizacije kapitalnih projekata, izgradnje mosta u Krevcu, puta u MZ Podgora, naselje Gora, te Ambulante porodine medicine u Doboju, u fazi finalizacije su i drugi projekti koje zajedno finansiraju GAP i Opina Kakanj. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju izmeu Opine Kakanj i Projekta upravne odgovornosti GAP 16. aprila 2008. godine, ena mogunost pruanja usluga u mjesnim uredima u Brnjicu, Kraljevoj Sutjesci i Biljeevu znaila je putovanje graana do Centra za pruanje usluga u Kaknju kako bi dobili graevinsku dozvolu, podnijeli zahtjev za jednokratnu novanu pomo, zahtjev sa pomo pri saniranju teta od elementarnih nepogoda... Realizacijom projekta Umreavanje mjesnih ureda sa Centrom za pruanje usluga graanima sve usluge koje su ostvarivali u Kaknju, u Centru za pruanje usluga, graani e moi ostvariti u mjesnom uredu kojem geografski pripadaju. Osim toga, osoba koja je upisana u matine knjige roenih npr. u Kraljevoj Sutjesci moi e dobiti rodni list ili uvjerenje o dravljanstvu u matinim uredima u Brnjicu, Biljeevu ili Kaknju, i obrnuto. Radi se, dakle, o ostva-

te usvajanjem Opinskog akcionog plana kojim je Opinsko vijee Kakanj, na osnovu prijedloga Radne grupe koja je istraila miljenje graana o prioritetima unapreenja uprave, odabralo projekte iz ponuenog kataloga usluga GAP-a, zapoela je implementacija nekoliko projekata koji se ovih dana privode kraju. Skeniranje, digitalizacija, te razvoj elektronske biblioteke naziv je projekta kojim e se, zasigurno, poveati zadovoljstvo

Zahvaljujui pomoi GAP-a Kakanj je dobio savremeni Centar za pruanje usluga graanima

graana pruenim uslugama i poveati efikasnost rada slubenika. Projekat omoguava olakan i ubrzan rad na procesuiranju predmeta jer omoguava formiranje elektronske verzije predmeta u vidu skeniranih akata. U prvoj fazi, planirano je skeniranje dokumenata koji se trajno uvaju i kod kojih postoji potreba za estim uvidima kako bi se na bazi toga izdavali drugi akti (npr. urbanistike i graevinske dozvole...). Dosadanja ograni-

Obavjetenje o otvaranju depozitnog rauna za prikupljanje javnih prihoda Opine KakanjObavjetavaju se sva pravna i fizika lica da je Opina Kakanj, postupajui po odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Slubene novine FBiH, broj 22/06,43/08 i 22/09) i Pravilnika o nainu uplate javnih prihoda budeta i vanbudetskih fondova na teritoriji FBiH, a posebno Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika koji je objavljen u Slubenim novinama FbiH, broj 50/10 od 16. augusta 2010. godine, otvorila: Depozitni raun za prikupljanje javnih prihoda Opine Kakanj kod Raiffeisen Bank d.d. Filijala Kakanj, broj 1610550000100718. Svi subjekti koji vre uplate javnih prihoda Opine Kakanj duni su iste uplaivati na ovaj depozitni raun poevi od 17. augusta 2010. godine. Sluba za finansije Opine Kakanj4

AK TUELNOS TIrenju principa savremenih administracija koji kae putuju podaci, a ne graani. Izrada plana privlaenja investicija naziv je projekta koji je ve realiziran. Kakanj ima izraen Plan privlaenja investicija kojim su potencijalnim investitorima predstavljeni resursi opine Kakanj, te predstavljena opina Kakanj kao pogodan ambijent za investitore. Zahvaljujui pomoi GAP-a, kroz projekat Unapreenje sposobnosti Opine Kakanj za upravljanje informaci-

B I LT ENga roenih, vjenanih i umrlih, nabavku hardvera i softvera... U prvoj fazi GAP i Opina Kakanj su zajedno finansirali i vrijedne kapitalne projekte: Izgradnja Ambulante porodine medicine u MZ Donji Kakanj, Toplifikacija Doboj IV i Sanacija krova Gradske sportske dvorane. Donatori GAP-a su Amerika agencija za meunarodni razvoj (USAID), vedska agencija za koordinaciju meunarodnog razvoja (SIDA) i Ambasada Kraljevine Holandije (EKN).

Detalj iz Centra za pruanje usluga graanima

onim tehnologijama, unaprijeen je informacioni sistem koji se zasniva na primjeni modernih raunarskih i mrenih tehnologija. Pomenute aktivnosti predstavljaju drugu fazu jaanja opinskih

kapaciteta. U prvoj fazi Projekat upravne odgovornosti-GAP finansirao je opre