bilten opcine kakanj - broj 15

Download Bilten Opcine Kakanj - Broj 15

Post on 01-Jul-2015

487 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BILTEN

BILTEN OPINE KAKANJinterno informativno glasilo

OPINA KAKANJAlije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803

www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba

IZDAVAOpina Kakanj

REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ:Evelin Memi Azra Fejzi Mersud Kova Tel: 032/555-301 Fax: 032/771-803 e-mail: opcinaka@bih.net.ba evelin.memic@gmail.com

DTP I TAMPA:Labirint d.o.o. Zenica labirintzenica@gmail.com

Tira:1000 primjeraka

Iz godine u godinu Opina Kakanj posredstvom Zavoda za planiranje i izgradnju organizira akciju izbora najljepih zelenih oaza i kuica u cvijeu. Na sveanosti koja je upriliena u velikoj sali Opine Kakanj, 6. augusta 2010. godine, proglaeni su najljepi balkoni, bate, ulaz u stambenu zgradu, te najljepe kolsko dvorite. Uz Opinu Kakanj kao generalnog sponzora, provedbu akciju pomogla je, u svojstvu sponzora, Termoelektrana Kakanj. Svi uesnici akcije dobili su diplome i prigodne poklone, a za nagraene vlasnike zelenih oaza osigurani su i odreeni novani iznosi. Najljepa kakanjska bata u 2010. godini je ona u kojoj su procvali ponositi bosanski ljiljani, tik uz kamene gromade stopljene sa zelenilom. U ovoj rascvjetaloj tiini uiva Nihada Berbi kojoj je pripala novana nagrada u iznosu od 300 KM za osvojeno prvo mjesto. Drugo mjesto i novana nagrada u iznosu od 200 KM pripali su Semki Zaimovi, dok je treu nagradu u iznosu od 100 KM osvojio Mirsad Dervoz. Senija Biogradlija je ponosna vlasnica najljepeg balkona u Kaknju u 2010. godini. Novanu nagradu u

Zavrena akcija izbora najljepih balkona, bati, kolskih dvorita...

U VODNI K

iznosu od 150 KM uruio je, opinski naelnik, Mensur Jaarspahi Suri. Drugo mjesto i novani iznos od 100 KM pripali su Samiji Kubat, dok je trea nagrada u iznosu od 50 KM dodijeljena Semki Zaimovi. Najljepi ulaz u stambenu zgradu nalazi se u naselju Termoelektrana. U dvoritu ove zgrade skrasila se ak i Snjeguljica i 7 patuljaka. Za najljepi ulaz dodijeljena je nagrada u iznosu od 100 KM. Osnovna kola Mula Mustafa Baeskija Kakanj ima najureenije kolsko dvorite. Ovoj obrazovnoj ustanovi pripala je novana nagrada u iznosu od 100 KM. Ciljevi ove akcije su: poveati stepen ekoloke svijesti, podsticati aktivnosti koje doprinose uljepavanju ope slike zajedn i c e u k o j o j i v i m o, t e ukazivati na prednosti ivota u harmoniji i dosluhu sa prirodom kako bi se zdravo, optimistino i zadovoljno ivjelo. Ope poznato je da zelenilo odmara ovjeku psihu i znatno utjee na ovjekovo zdravlje, stoga moemo kazati da ova akcija promovira i zdrav ivot. Fotose najljepih bati i dvorita objavljujemo na prvoj i posljednjoj strani Biltena Opine Kakanj.

2

O PINSKO VIJE E

Izvjetaj sa 21. sjednice Opinskog vijeaOpinsko vijee Kakanj 6. jula 2010. godine odralo je 21. redovnu sjednicu na kojoj je razmatralo 13 taaka dnevnog reda. Dnevni red je na samom poetku izmijenjen tako to su u njega uvrtene 2 take: Razmatranje legalnosti odrane sjednice Skuptine JP Kakanj-sport d.o.o. Kakanj i Prijedlog odluke o organiziranju Privredno-kulturne manifestacije Kakanjski dani trgovine i kulture. Najvie vremena Vijee je posvetilo Prostornom planu opine Kakanj 2010 2030. to je u konanici dovelo i do njegovog usvajanja. Vijee je, zatim, usvojilo Odluku o provoenju Prostornog plana opine Kakanj 2010 2030. kao i Odluku o stavljanju van snage prostornoplanske dokumentacije kojom su van snage stavljeni slijedei prostornoplanski dokumenti opine Kakanj: Nivelaciono-regulacioni plan Kraljeva Sutjeska iz 1973. godine, Regulacioni plan Haljinii iz 1982. godine, Izmjene i dopune Regulacionog plana Donje i Gornje Kolonije, Regulacioni plan Pope i Podvarda iz 1984. godine, Regulacioni plan Tiii (naselje), Regulacioni plan Varda I iz 1989. godine, Regulacioni plan Varda II iz 1987. godine, Regulacioni plan Termoelektrana atii iz 1984. godine i Idejno rjeenje Regulacioni plan Bijele Vode iz 1989. godine. Vijee je prilikom razmatranja legalnosti odrane sjednice Skuptine JP Kakanj-sport d.o.o. Kakanj donijelo zakljuak kojim se nalae zakazivanje vanredne sjednice Skuptine JP Kakanj-sport d.o.o. Kakanj na kojoj e se staviti van snage nelegalne odluke usvojene na sjednici od 19.6.2010. godine, te nakon toga ponovo razmotriti iste i uskladiti akti drutva sa Zakonom o privrednim drutvima. Vijee je donijelo Odluku o organizovanju Privredno-kulturne manifestacije Kakanjski dani trgovine i kulture, a usvajanjem Odluke o nazivu mosta na rijeci Bosni na izlazu iz centra Kaknja tom mostu dat je naziv Most mladih. Vijee je usvojilo: Rjeenje o dodjeli JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo neiz-

B I LT EN

Opinsko vijee Kakanj je 13.7.2010. godine odralo 22. redovnu sjednicu na kojoj je razmatralo 14 taaka dnevnog reda. Dnevni red je na samom poetku dopunjen sa 2 take: Donoenje preporuke Opinskom naelniku za izmjenu visine naknade za vjenanja i Prijedlog rjeenja o razrjeenju Ive Majstorovia, lana Skuptine JP Grijanje d.o.o. Kakanj. Izvjetaj o izvrenju Budeta Opine Kakanj za 2009. godinu i Prijedlog izmjena i dopuna Budeta Opine Kakanj za 2010. godinu nisu usvojeni, a potrebnu veinu nije dobio ni Prijedlog rjeenja o konanom imenovanju lanova Upravnog Odbora JU za kulturu i obrazovanje (Irfan Hasagi, Indira Omerhodi i Hedin Bjelopoljak). Informacija o javnom pozivu za stimulativno zapoljavanje pripravnika je povuena s dnevnog reda s obzirom da albeni postupak jo nije okonan. Potrebnu veinu dobili su: Prijedlog odluke o utvrivanju visine i naina ispla-

Izvjetaj sa 22. sjednice Opinskog vijeate sredstava za finansiranje rada savjeta, tekuih i materijalnih izdataka mjesnih zajednica, Prijedlog programa rasporeda sredst a va o st a li m u dru e n ji ma ( u program su amandmanski uvrteni UG Preporod i Udruenje slijepih i slabovidnih lica sa po 500,00 KM koja e se rasporediti iz stavke Nerasporeena sredstva, a prijedlog da se u ovaj program uvrsti i Udruenje Josip Broz Tito nije dobio potrebnu veinu) i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Vodokom d.o.o. Kakanj o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga parkiranja vozila. Vijee je odluilo da Prijedloge odluke o komunalnom redu, odluke o vodovodu i kanalizaciji, odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uvjeta za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja i odluke o uvjetima i nainu ureivanja, odravanja i upravljanja mezarjima-grobljima, razmatra u

graenog gradskog graevinskog zemljita, Rjeenje o utvrivanju javnog interesa u svrhu realizacije Investicionog programa eksploatacije krovnog uglja sloja jame Seoce, Izvjetaj o radu sa finansijskim izvjetajem JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2009. godinu, te je data saglasnost za imenovanje direktora JU za kulturu i obrazovanje Kakanj kojom je na mjesto direktora ove ustanove imenovan dosadanji direktor Izet Fejzovi. Na kraju, Vijee je prihvatilo Godinju analizu o kretanju fizikog obima i vrijednosti proizvodnje u nosiocima razvoja opine Kakanj za 2009. godinu, broju uposlenih, prosjeku ostvarenih neto plaa i ostalih ekonomskih parametara i Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja pravnih subjekata koji vode knjigovodstvo po kontnom planu preduzea po zavrnom raunu za 2009. godinu. Potrebnu veinu nije dobio Prijedlog programa rasporeda sredstava za obiljeavanje znaajnih datuma i manifestacija za 2010. godinu.

formi nacrta i da iste uputi na javnu raspravu sa rokom provoenja javne rasprave od 30 dana. Vijee je, zatim, donijelo Rjeenja o konanim imenovanjima lanova upravnih odbora: JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj (Salih Hasagi, Miroslav Spasojevi, Ibrahim Alikovi, Magbula Gani i Abdulah Imamovi), JU za predkolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj (Amel Gai, Maja Tepi i Alma Alajbegovi) i JU Centar za socijalni rad Kakanj (Samir Husika, Mahira Husika i Mehmedalija Velispahi). Potrebnu veinu dobio je i Operativni programa etve strnih ita na podruju opine Kakanj za 2010. godinu, kao i Preporuka Opinskom naelniku za izmjenu visine naknade za vjenanja kojom mu se predlae da visinu naknade za vjenanja u matinim uredima Opine Kakanj u toku redovnog radnog vremena, snizi sa 45,00 KM na 1,00 KM i Rjeenje o razrjeenju Ive Majstorovia, lana Skuptine JP Grijanje d.o.o. Kakanj.

3

BILTEN

A K T U ELNOS TI

Sveanost otvaranja novoizgraene Ambulante porodine medicine i prostorija MZ Doboj upriliena je u Doboju u utorak, 10. augusta 2010. godine. U gradnju Ambulante Projekat upravne odgovornosti GAP uloio je 40 000 KM, Opina Kakanj je radove finansirala sa 49 500 KM, a MZ Doboj je uloila 30 000 KM. Radove je izvodila kakanjska firma GMK. Donatori GAP-a su Amerika agencija za meunarodni razvoj i pomo USAID, vedska meunarodna razvojna agencija SIDA i Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

U Doboju otvorena Ambulanta porodine medicine i prostorije MZ Doboj

Zahvaljujui donatorskim sredstvima GAP-a, te ulaganjima Opine Kakanj i MZ Doboj

Presijecanje vrpce

Na prigodnoj sveanosti prisutnima su se obratili, opinski naelnik, Mensur Jaarspahi

Mladi fudbaleri FK Mladost Doboj prisustvovali sveanosti

Suri, te predstavnici d o n a t o r a Pr o j e k t a upravne odgovornosti GAP: Njegova Ekselencija Bosse Hedberg, ambasador vedske u BiH, Njegova Ekselencija Sweder van Voorst, ambasador Holandije u BiH, te Allan Reed, direktor Misije USAID-a u BiH. U ime penzionera MZ Doboj, donatorima i Opini Kakanj zahvalnost za izgradnju Ambulante iskazao je Muha-

med Mei. Nakon obraanja, uslijedio je in presijecanja vrpce i zvaninog otvaranja Ambulante i prostorija MZ Doboj. Vrpcu su presjekli ambasadori Sweder van Voorst i Bosse Hedberg, direktor Allan Reed i opinski naelnik Mensur Jaarspahi Suri. Igrom naroda BiH sveanost su ukrasili narodni orkestar i folklorna sekcija KUD Fadil Dogdibegovi Dikan.

Veliki broj graana prisustvovao je sveanosti