statut opcine sanski most

Download Statut Opcine Sanski Most

Post on 22-Dec-2015

11 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Općina Sanski Most

TRANSCRIPT

 • Statut Opine Sanski Most

  strana 1 od 26

  Na osnovu lana VI (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06) i lana 82. Statuta Opine Sanski Most(Sl.glasnik opine Sanski Most broj 6/00 i 2/04), Opinsko vijee na 42. sjednici odranoj dana 03.04.2008 godine, usvojilo je:

  S T A T U TOPINE SANSKI MOST

  I - OPE ODREDBE

  lan 1.Ovim Statutom, ureuje se samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave,

  organi, meusobni odnosi organa, mjesna samouprava, neposredno uestvovanje graana u odluivanju, finansiranje i imovina, propisi i drugi akti, javnost rada, suradnja jedinica lokalne samouprave, odnosi i suradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima, kao i druga pitanja od znaaja za organizaciju i rad Opine Sanski Most.

  lan 2.Opina Sanski Most je jedinica lokalne samouprave sa pravima i obavezama

  utvrenim ustavom i zakonom. Opina Sanski Most je pravno lice.

  lan 3.U obavljanju poslova iz svoje nadlenosti Opina e potovati temeljna prava i

  slobode svakog svoga graanina i konstitutivnih naroda: Bonjaka, Hrvata i Srba zajedno sa ostalim, te e osigurati u najveoj moguoj mjeri njihovu zastupljenost u skladu sa lanom IX 11. a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

  Tom cilju Opina e osigurati jednaka prava i zalagati se za jednake ivotne uvjete svih svojih graana, uvaavajui nacionalni, vjerski i kulturni identitet i podsticat e njihov miroljubivi suivot.

  II STATUSNA OBILJEJA OPINE

  lan 4.Naziv opine je: Opina/Optina Sanski Most.Sjedite Opine je: Sanski Most,Ul.Banjaluka br.3.

  lan 5.Podruje opine je dio dravnog teritorija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i

  Hercegovine, a u sastavu je Unsko-sanskog kantona.

 • Statut Opine Sanski Most

  strana 2 od 26

  lan 6.Granice podruja Opine idu katastarskim granicama naseljenih mjesta koja ulaze u

  sastav Opine u skladu sa zakonom i drugim propisima kojim se odreuju naseljena mjesta.Granice Opine ucrtane su u katastarskom operatu koji se nalazi i uva u Opini.

  lan 7.Podruje Opine, njen naziv i sjedite mogu se izmijeniti u skladu sa zakonom, ovim

  Statutom i drugim propisima.

  lan 8.Opina ima grb, zastavu i peat.

  lan 9.Opis grba i zastave utvruju se odlukom Opinskog vijea.Upotreba grba i zastave ureuje se odlukom Opinskog vijea.

  lan 10.Peat Opine je okruglog oblika ija veliina, sadraj i nain upotrebe se ureuje

  posebnim propisima.

  lan 11.Dan Opine je 10 oktobar.Nain obiljeavanja dana Opine ureuje se odlukom Vijea.Povodom dana Opine dodjeljuju se opinska priznanja to se ureuje odlukom

  Vijea.

  lan 12.Slubeni jezici u Opini su: bosanski, hrvatski i srpski jezik.Slubena pisma su latinica i irilica.

  III - SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPINE

  lan 13.Opina samostalno odluuje o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i

  podlijee samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlatenih dravnih organa.

  lan 14.Opina obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe graana, i to naroito

  poslove koji se odnose na:- osiguranje i zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,- donoenje Budeta Opine- donoenje programa i planova razvoja Opine i stvaranje uvjeta za privredni razvoj

  i zapoljavanje,- utvrivanje i provoenje politike ureenja prostora i zatite ovjekove okoline,- donoenje prostornih, urbanistikih i provedbenih planova, ukljuujui zoniranje,- utvrivanje i provoenje stambene politike i donoenje programa stambene i druge

  izgradnje,- utvrivanje politike koritenja i utvrivanje visine naknada za koritenje javnih

  dobara,- utvrivanje i voenje politike raspolaganja, koritenja i upravljanja graevinskim

  zemljitem,

 • Statut Opine Sanski Most

  strana 3 od 26

  - utvrivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom Opine,- utvrivanje politike upravljanja prirodnim resursima Opine i raspodjele sredstava

  ostvarenih na osnovu njihovog koritenja,- upravljanje, finansiranje i unapreenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne

  infrastrukture: vodosnabdijevanje, odvoenje i prerada otpadnih voda, prikupljanje i odlaganje vrstog otpada, odravanje javne istoe, odravanje lokalnih grebalja/grobalja, lokalni putevi i mostovi, ulina rasvjeta, javna parkiralita, parkovi,

  - organiziranje i unapreenje lokalnog javnog prijevoza,- utvrivanje politike predkolskog obrazovanja, unapreenje mree ustanova, te

  upravljanje i finansiranje javnih ustanova predkolskog obrazovanja,- osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapreenje ustanova osnovnog obrazovanja,- osnivanje, upravljanje, unapreenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za

  zadovoljavanje potreba stanovnitva u oblasti kulture i sporta,- ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne

  zatite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje finansijskih sredstava za unapreenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovnitva i mogunostima Opine,

  - analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadlenim organima za ova pitanja,

  - organiziranje, provoenje i odgovornost za mjere zatite i spaavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,

  - uspostavljanje i vrenje inspekcijskog nadzora nad izvravanjem propisa iz vlastitih nadlenosti Opine,

  - donoenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadlenosti Opine,

  - raspisivanje referenduma za podruje Opine,- raspisivanje javnog zajma i odluivanje o zaduenju Opine,- preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja,- osiguravanje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom,- osigurava i vodi evidencije o linim stanjima graana i birakim spiskovima,- obavlja poslove iz oblasti premjera i katastra zemljita i evidencija o nekretninama,- organizuje efikasnu lokalnu upravu prilagoenu lokalnim potrebama, te obavlja

  upravne poslove iz svoje nadlenosti,- uspostavlja organizaciju mjesne samouprave,- donosi programe mjera radi postizanja jednakosti spolova, te osigurava voenje

  statistikih podataka i informacija razvrstanih po spolu,- brine o zatiti ivotinja,- zatitu i unapreenje prirodnog okolia i- zatitu potroaa.Opina se bavi i drugim poslovima od lokalnog znaaja koji nisu iskljueni iz njene

  nadlenosti, niti dodijeljeni u nadlenost nekog drugog nivoa vlasti, a tiu se:- podsticanja primjene djelotvornih mjera radi zatite ivotnog standarda i

  zbrinjavana socijalno ugroenih lica,- brige o potrebama i interesima penzionera umirovljenika i lica starije ivotne dobi,- njegovanja tradicionalnih vrijednosti, njihovog unapreenja, a meu njima

  naroito onih vezanih uz kulturno naslijee prostora Opine,

 • Statut Opine Sanski Most

  strana 4 od 26

  - poduzima mjere na ouvanju prirodne batine, te historijskog, kulturnog i graditeljskog nasljea,

  - u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima udruenja graana,- te obavlja i druge poslove koji su od interesa za graane Opine te njen privredni,

  drutveni, kulturni i socijalni napredak.

  lan 15.Opina pored vlastitih nadlenosti izvrava i poslove federalnih i kantonalnih vlasti

  koje joj te vlasti povjere u skladu sa zakonom, pri emu e se voditi rauna o principu supsidijarnosti i sposobnosti Opine da te poslove efikasno obavlja.

  Izvravanje nadlenosti iz prethodnog stava ovisi od nivoa dodijeljenih, odnosno, ustupljenih sredstava za izvravanje tih nadlenosti.

  IV - ORGANI OPINE

  lan 16.Organi Opine su: 1.Opinsko vijee i

  2.Opinski/a naelnik/ca

  lan 17. Ovlatenja i obaveze koje proizilaze iz samoupravnog djelokruga Opine

  podijeljene su izmeu predstavnikog organa Opinskog vijea i izvrnog organa Opinskog/e naelnika/ce.

  Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreeno koji je organ nadlean za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opine, svi poslovi i zadaci to se odnose na ureivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga Opine (normativne naravi) u nadlenosti su Opinskog vijea, a svi izvrni poslovi i zadaci u nadlenosti su Opinskog/e naelnika/ce.

  Ako se radi o izvrnim poslovima, a nije odreena nadlenost za njihovo obavljanje, nadlena je sluba koju ovlasti Opinski/a naelnik/ca.

  1. OPINSKO VIJEE

  lan 18.Opinsko vijee je predstavniki organ graana Opine i organ lokalne

  samouprave izabran na temelju opeg birakog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na nain odreen zakonom.

  Opinsko vijee donosi ope akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Opine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.

  Opinsko vijee ima 31 (tridesetjednog) vijenika.Opinsko vijee se konstituira izborom predsjedavajue/g Opinskog vijea na prvoj

  sjednici na kojoj je prisutna veina opinskih vijenika.

 • Statut Opine Sanski Most

  strana 5 od 26

  lan 19.Vijenik/ca vri svoje dunosti prema svom slobodnom uvjerenju, a na

  dobrobit svih graana Opine.Vijenik/ca se u javnom ivotu treba ponaati u skladu sa Etikim kodeksom

  vijenika koji donosi vijee.Vijenik/ca odgovara za ustavnost i zakonit