24 p. Bilten Opcine Kakanj - Broj 19

Download 24 p. Bilten Opcine Kakanj - Broj 19

Post on 05-Jul-2015

112 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>BILTEN</p> <p>BILTEN OPINE KAKANJinterno informativno glasilo</p> <p>OPINA KAKANJAlije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803</p> <p>www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba</p> <p>Ukopavanje je pravi poetak starenja, jer je ovjek mlad sve dok se ne boji da zapoinje, rijei su Mee Selimovia. U ast svih mladih ljudi i onih koji se osjeaju mladima jer se kroz ivot ne boje novih poetaka i izazova, pripremili smo 19. broj Biltena Opine Kakanj koji je u potpunosti posveen mladosti. Kakanjska mladost dobila je Omladinski centar. Prostor je lijepo ureen i ukraen veselim bojama i motivima. U toku je instaliranje opreme za internet-centar, ureena je kancelarija u kojoj ve radi opinski referent za pitanja mladih, nabavljen je namjetaj za salu u kojoj e se odravati radionice, prezentacije i predavanja za mlade, instrukcije iz matematike i drugih predmeta, debate i druge</p> <p>Kakanj grad mladosti!</p> <p>U VODNI K</p> <p>Dok su se slagale kockice i vrile pripreme za zvanino otvaranje, Omladinski centar je, 15. juna 2011. godine, posjetila grupa od 50 studenata zavrnih godina geotehnolokih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Posjeta Kaknju organizirana je u okviru obiljeavanja V Regionalnog kongresa studenata geotehnolokih fakulteta Georeks koji se odrao od 14. do 17. juna 2011. u Tuzli, u organizaciji studentske sekcije Georeks pri Rudarsko-geoloko-graevinskom fakultetu Tuzla. Osim Omladinskog centra, gosti su, zajedno sa naelnikom Jaarspahiem, obili i repliku steka koja se nalazi ispred zgrade pote u Kaknju, otvoreni muzej uz grad-</p> <p>IZDAVAOpina Kakanj</p> <p>REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ:Evelin Memi Azra Fejzi Mersud Kova Tel: 032/555-301 Fax: 032/771-803 e-mail: opcinaka@bih.net.ba evelin.memic@gmail.com Omladinski centaromladinske aktivnosti... Premda se jo vre odreeni finalni radovi, Omladinski centar je poeo sa prvim aktivnostima. Prvi dogaaj organiziran u novom kakanjskom Omladinskom centru odrao se 1. juna 2011. godine. Neka se ovaj datum ubiljei jer e se, vjerovatno, sa odreene vremenske distance, adekvatno vrednovati. U Centru je, toga dana, odrana prezentacija Zakona o mladima F BiH. Prezentaciju je odrao Adnan Lihi, predsjednik Udruenja Ekomladi iz Tenja. Ovo Udruenje je jedan od etiri partnera Instituta za razvoj mladih KULT iz Sarajeva u realizaciji projekta promocije Zakona o mladima FBiH. Prezentaciji je prisustvovao veliki broj mladih Kaknja, te nekoliko pedagoga i profesora srednjih kola. sko etalite, povrinski kop Vrtlite RMU Kakanj, te Kraljevu Sutjesku. Veseli smijeh, bezbrinost, polet, optimizam, ljepota koja dolazi iz due i kakanjska mladalaka snaga jo jednom je oduevila sve one koji su prisustvovali defileu maturanata. Mladost se jo jednom dokazala kao snaga koja ne pristaje na sivilo, monotoniju, pesimizam, snaga koja hrli u bolje sutra, snaga koja ivotu daje ljepu dimenziju i motivira, snaga koja, unato brojnim ivotnim izazovima, ne odustaje. Malena djeca, roena u onim najteim vremenima, danas su maturanti. elimo im svu sreu. Dragi prijatelji, pred vama je ivot koji trai da ivei ga stalno uite, zato kroz ivot i rad nadopunjujte vrijedna kolska znanja.</p> <p>DTP I TAMPA:Labirint d.o.o. Zenica labirintzenica@gmail.com</p> <p>Tira:1000 primjeraka</p> <p>2</p> <p>UVODNIKNikada nemojte posustati, prihvatite dobra modernistika obiljeja, a loa odbacite, nikada ne dozvolite da se izgube istinske ljudske vrijednosti, radujte se ivotu, radujte se svojoj i srei drugih, radujte se ljubavi, prijateljstvu, potujte druge i drugaije, razvijajte dobre meuljudske odnose... Uvjeren sam da ete biti vrijedni graditelji Kaknja i BiH! Povodom vae uspjene mature od srca upuujem vam srdanu estitku!, poruio je maturantima opinski naelnik Mensur Jaarspahi Suri. Opina Kakanj je finansirala tampanje Godinjaka maturanata, tako da je svaki maturant srednjih kola iz Kaknja dobio po jedan primjerak koji sadri fotografije svih maturanata. Kakanjske maturante predstavljamo i u ovom broju Biltena. I ove godine, kao i prethodnih, u uredu naelnika, organiziran je prijem za uenike generacije kakanjskih srednjih kola, te mistere i missice maturskih veeri. Svojim gostima naelnik je uruio prigodne novane darove. Naelnik je ugostio i Meliku Buza, djevojicu iz Kaknja koja je, to je javnosti dobro poznato, vrhunski virtuoz na klaviru to je jo jednom dokazala osvajanjem prve nagrade u kategoriji klavir solo na Drugom internacionalnom takmienju na Slobomir univerzitetu u Bijeljini. Djeca Kaknja su i ove godine, zajedno sa vrnjacima iz cijele BiH, dijelila radost Kids festivala. est autobusa za prijevoz djece osigurala je Opina, pa su organizatori naelniku Kaknja dodijelili zahvalnicu. Jo jedan, hvale vrijedan, poduhvat elimo pomenuti. U toku su</p> <p>B I LT EN</p> <p> Promocija Zakona o mladima FBiH u Omladinskom centru aktivnosti na izradi prijedloga stra- kanj, povratne informacije i miljetegije mladih koji e se razmatrati nja mladih e se prikupljati putem na jednoj od sjednica Opinskog drutvenih mrea, anketa, foruma vijea Kakanj. Radi se o dokumen- na slubenoj web-stranici... tu kojim e se, na strateki osmiStrategija e proiriti ve postoljen i sistemski nain, realizirati jei obim aktivnosti koje se realimjere koje e unaprijediti poloaj ziraju s ciljem poboljanja statusa mladih u drutvu. mladih u drutvu. U svim aktivnostima, posebna U domeni informiranja, u prijed-</p> <p> Studenti iz zemalja regiona u Omladinskom centru logu strategije, izmeu ostalog, je panja se posveuje uspostavi kodefinirano da e refent za pitanja munikacije sa mladima kako bi se mladih putem Facebook-profila ulo njihovo miljenje, te kako bi komunicirati sa mladima i informi- se ukazalo na injenicu da mladi rati mlade o svim za njih vanim nisu samo budunost, kako se obipitanjima. Informacije potrebne no govori, nego i sadanjost. Sa mladima e se prezentirati i putem ciljem participativnog planiranja, web-stranice Omladinskog centra, naelnik Jaarspahi svakodnevno slubene web-stranice Opine Ka- putem vlastitog Facebook-profila komunicira sa graanima, posebno sa populacijom mladih. Nakon to je dui vremenski period u ii interesovanja mladih bio otvoreni bazen, trenutno je u fokusu idejno rjeenja kapije grada. I za kapiju grada, i za zatvoreni bazen, veliki broj graana, posebno mladih, uputio je putem Facebook-a sugestije koje su, u znatnoj mjeri, uvaene pri izradi idejnih projekata. Definitivno moemo tvrditi da je Kakanj grad mladosti i da su mladi Jedno od moguih idejnih rjeenja kapije grada i budunost i sadanjost Kaknja. 3</p> <p>Izvjetaj sa 31. sjednice Opinskog vijea KakanjOpinsko vijee je na 31. sjednici razmatralo sedam taaka. Vijee je donijelo Odluku o usvajanju Izvjetaja Verifikacione komisije i Odluku o verifikaciji mandata kvalificiranim kandidatima: Igoru Andrijeviu (SDP) i Namiru Taliu (SDA). Nakon toga Vijee je usvojilo Izvjetaj o radu Opinskog naelnika i jedinstvenog opinskog organa uprave za 2010.godinu i Analizu zdravstvenog stanja stanovnitva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj u 2009. godini uz odreene zakljuke, a javnost se moe upoznati sa istom na web-stranici Opine Kakanj i Doma zdravlja, a segmentarno u Biltenu Opine Kakanj. Vijee je razmatralo i informaciju o daljinskom</p> <p>BILTEN</p> <p>O P I N S KO VI J EE</p> <p>grijanju poslije 25 sezona i donijelo zakljuke. Odlukom o davanju saglasnosti za izmjenu i dopunu parcelacije mikrolokaliteta utvren je mikrolokalitat u obuhvatu Regulacionog plana Cenar (za mikrolokalitet Mala ulica). Usvojeno je i Rjeenje o dodjeli neizgraenog gradskog graevinskog zemljita JP Elektroprivreda u svrhu izgradnje trafo-stanice. Imenovanjem Komisije za izradu izmjena i dopuna Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja revidirat e se dosadanja Odluka o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja. Prihvaena je Informacija o realizaciji zakljuaka Opinskog vijea za 2010.godinu. StrunaslubazaposloveOpinskogvijea</p> <p>Preporuke Analize koje je Opinsko vijee usvojilo kao zakljukeOpinsko vijee Kakanj usvojilo je Analizu zdravstvenog stanja stanovnitva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj u 2009. godini uz slijedee zakljuke: 1. da se zbog evidentno niskog nataliteta i prirodnog prirataja koji i dalje pokazuje tendencu pada urgentno pokrenu aktivnosti, a prije svega uspostavljanje populacione politike; 2. da se inicira kontinuitet edukacije zdravstvenih radnika o pravovaljanom auriranju podataka o pojavama perinatalne i dojenake smrtnosti, kao i opinskih slubenika u matinom uredu Opine gdje se vri registracija ovih pojava; 3. da se izvri sveobuhvatni pristup i istraivanje uzroka mrtvoroenosti, kao i uzroka rane neonatalne smrtnosti na podruju opine Kakanj; 4. da se nastave aktivnosti na razvoju obiteljske medicine kao stratekog opredjeljenja u reformi primarne zdravstvene zatite, a u skladu sa programom o nainu organizovanja porodine medicine u Javnoj ustanovi Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, odnosno realizuju aktivnosti utvrene ovim programom o preuzimanju, lijeenju kolske djece i omladine od 14-18 godine starosti i lijeenju radno-aktivnog stanovnitva od strane tima obiteljske medicine; 5. da se u cilju uspostavljanja organizacione uvezanosti javnog i privatnog sektora u sistemu zdravstvene zatite inicira uspostavljanje pravnog okvira za ljekarsku praksu na nivou kantona i federacije, Zakona o lijenitvu, kao i usvajanje drugih zakonskih akata i podataka koji bi trebali premostiti postojei jaz izmeu javnog i privatnog sektora u sistemu zdravstvene zatite; 6. da se oznae postojei mehanizmi za pravovaljano i pravovremeno dostavljanje zdravstvenostatistikih izvjetaja privatnog sektora o zdravstvenoj zatiti, 7.</p> <p>Analiza zdravstvenog stanja stanovnitva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na podruju opine Kakanj u 2009. godini</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>kao i da se inicira edukacija zdravstvenih radnika u privatnom sektoru o osnovama zdravstveno-statistikog izvjetaja; da se sistematski pristupi uvoenju integriranog zdravstvenoinformacionog sistema, ne samo na podruju nae opine nego kantona i federacije; da se u rutinskoj statistici ureduju i podijele pokazatelji na neophodne na nivou drave radi ispunjavanja nacionalnih i internacionalnih obaveza i na specifine pokazatelje potrebne za donoenje zdravstveno-politikih odluka, rjeavanje javnozdravstvenih problema lokalne zajednice; da se u narednom periodu izvri detaljna ocjena normativa kako bi se stvorili uslovi za realno planiranje kadrova u zdravstvu koji bi mogli zadovoljiti potrebe stanovnitva nae opine i iniciraju se prema viim instancama; da se to prije iniciraju programi za preveciju kroninih masovnih nezaraznih oboljenja;</p> <p>4</p> <p>O PINSKO VIJE E11. da se uspostavi koordinacija i kooperacija izmeu ministarstava zdravstva i drugih ministarstava, primarne zdravstvene zatite, javnog zdravstva, programa promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremeaja; 12. da se izradi jedinstveni integralni program koji e ukljuivati i opsenu kampanju za podizanje svijesti za unapreenje zdravlja ena u oblasti reproduktivnog zdravlja koji e ukljuiti i poremeaje menstruacije, kontaktni fertilitet, pobaaje, trudnou i raanje, dojenje, neplodnost, specifine bolesti reproduktivnog sistema i menopauze; 13. da se osigura savjetovanje i podrka enama oboljelim od karcinoma dojke pri zdravstvenim slubama; 14. da se osigura dostupnost i efikasnost kontraceptivnih metoda; 15. da se osigura enama i mukarcima savjetodavna podrka u okviru zdravstvenih slubi vezano za donoenje odluke u planiranju porodice; 16. da se osigura kontinuirani proces savjetovanja za adolescente o seksualnosti, kontracepciji i prevenciji spolno prenosivih bolesti pri zdravstvenim slubama; 17. da se pokrene inicijativa za izradu studije koja e ispitati odnos izmeu socijalnog porijekla i psihosocijalnih faktora koji utiu na usvajanje navika za zdravu ishranu i fizike aktivnosti. Studija treba definisati prepreke, ali i prilike za promjenu usvojenih modela ponaanja i posluiti kao nauna podloga za prepoznavanje i integraciju neophodnih intervencija u programu prevencije masovnih kroninih nezaraznih oboljenja; 18. da se u narednom periodu povea nivo informiranosti svih ena, te podre javne kampanje i razvoj sveobuhvatnog programa usmjerene edukacije vezane za rano otkrivanje malignih neoplazmi dojke ene koji e ukljuivati edukaciju djevojica i mladih ena; 19. da se pristupi jaanju koordinacije i kooperacije na svim nivoima i meu svim akterima koji uestvuju u prevenciji ovisnosti na podruju opine Kakanj; 20. da se nastavi sa podrkom programa za unapreenje oralnog zdravlja stanovnitva opine Kakanj, posebno predkolske i kolske djece uz adekvatno praanje indikatora oralnog zdravlja obuhvaene djece (prevalence kariesa kod djece do est godina starosti i KEP indeks kod djece u uzrastu od 12 godina); 21. da se u narednom periodu inicira strateki pristup Ministarstva zdravstva u saradnji sa MUP-om Zeniko-dobojskog kantona, Ministarstvom prometa i komunikacija i Zavodom za javno zdravstvo, javnim ustanovama opine u pokretanju programa za prevenciju saobraajnih nesrea, naroito saobraajnih nesrea izazvanih alkoholisanim stanjem sa posebnim fokusom na mlade vozae; 26.</p> <p>B I LT ENi pitanje lokacije i funkcioniranja stonog otpada; da se sprovede program edukacije, zdravstvenog prosvjeivanja i vaspitanja stanovnitva sa ciljem podizanja nivoa znanja o svim aspektima zdravlja; da se ostvari napredak u smislu pozitivnog ponaanja stanovnitva, odnosno znaajno smanji ponaanje koje tetno utjee na zdravlje; da se obavezno sprovede adekvatno istraivanje zraka, vode i zemljita s ciljem utvrivanja tetnih agenasa koji mogu utjecati na zdravlje stanovnitva; da zdravstvene ustanove pokrenu aktivnosti za nabavku aparata za unitavanje medicinskog otpada, radi zatite okoline; da se razvije adekvatan sistem za praenje, ocjenu i suzbijanje rizika koji ugroavaju ivotnu</p> <p>27.</p> <p>28.</p> <p>29.</p> <p>30.</p> <p> Analizu je sainila Javna ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj22. da se ukljui cjelokupna drutveno-politika zajednica u cilju podizanja nivoa imunizacije i postizanje konkretne zatite protiv vakcinama preventabilnih zaraznih bolesti; 23. da se uspostavi nadzor nad zdravstvenom ispravnou vode za pie iz lokalnih vodovodnih objekata koji opskrbljavaju najvei broj seoskog stanovnitva, a koji se ne kontroliu, to predstavlja veliki javnozdravstveni problem; 24. da se reguliu podruja sanitarnih zona oko vodozahvata, gradskih vodovoda i saniraju ova podruja prema sanitarno-higijenskim principima i zakonima, te uspostavi redovan javnozdravstveni nadzor nad zdravstvenom ispravnou vode; 25. da se sanira glavna gradska deponija krutog otpada, kao i ostala nelegalna smetljita i nakupine raznih otpada, te rije31. sredinu u cilju zatite ivotne okoline od zagaenja; da se, u saradnji sa JP Vodokom d.o.o. Kakanj, uspostavi laboratorij za kontrolu sanitarno-higijenske ispravnosti vode; da se proiri mrea ambulanti porodine medicine te da se u istima pobolja nivo zdravstvenih usluga stanovnitva; da se i u narednom per...</p>