Bilten Opcine Kakanj - Broj 10

Download Bilten Opcine Kakanj - Broj 10

Post on 01-Jul-2015

154 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>UVODNIK</p> <p>OPINE KAKANJinterno informativno glasilo OPINA KAKANJ Alije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803 www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba</p> <p>Tamo gdje vjetar miluje stoljetne ume pisala se naa historijaTamo gdje vjetar miluje stoljetne ume, na proplancima koji su se okitili arolikim ljekovitim biljem, dok je proljetno sunce ispijalo rosnu ar uz pratnju zamamnog uma bistrih potoka, kretala se rijeka ljudi... April je, 28. dan, bude se sjeanja i uspomene... Mlai narataji koji su u vihoru rata bili zaokupljeni svojim cuclama, danas pomno sluaju historiju, i to ne onu kabinetsku koja turo nabraja datume, dokumente, povelje..., ve historiju koja se pisala na Kamenici, Vozui, Tajanu, Ponijerima... Mistian je taj spoj oaravajueg prirodnog ambijenta, retrospektive ratnih deavanja i tune sjete na one koji su u borbi za slobodu dali svoje ivote... Dva borca, jedan ratni komandant, drugi dobitnik najvieg ratnog priznanja Zlatni ljiljan, prizivaju sjeanja na ratni period... Pomno ih sluamo dok pogledom milujemo pejzae Kamenice. Dok gazimo umskim putem u mislima se redaju slike, mozaik nakon svake nove rijei naih saputnika biva upotpunjeniji, mistiniji, zamamniji... Dok priaju, mi, njihovi saputnici u posjeti spomen-obiljeju naim herojima koji su ivote za slobodu dali na zavidoviko-vozukom ratitu, kriom pogledamo u njihova lica u elji da pronaemo jo poneki detalj koji bi upotpunio nau spoznaju o nama. Na njihovim licima itamo bitke, akcije, podvige, herojstvo... Teko bi bilo pobrojati, napisati, ubiljeiti sve detalje koje nam priaju. Ove historijske injenice moda i ne tragaju za slovom o sebi, one tragaju za toplom ljudskom duom koja brzo uspostavi onu nit od srca do srca, one tragaju za ovjekom koji voli ljudski rod i slobodu, one tragaju za mladim ovjekom koji e svojoj djeci priati o herojima pred koje je historija donosila teka iskuenja. Naa promiljanja, upiti i upijanja reenog jo su jaa i intenzivnija na spomen-obiljeju u Kamenici. Ponosnim nas ini pogled na aroliku sliku velikog broja ljudi koji su doli da uenjem Fatihe, utnjom i polaganjem cvijea pokau da ne zaboravljaju svoju historiju i najhrabrije sinove Bosne. Detalj po detalj e kazati fotografije sa naslovne i posljednje strane Biltena desetke, a nutrinu i duu ovog skupa, bar u skromnoj mjeri, nadamo se, neka kau ove reenice satkane i vezene od emocija. Na povratku osjetimo al jer nismo imali priliku uti jo nekog od aktivnih sudionika ratnih zbivanja na Kamenici, ali vjerujemo da e ve naredne godine na mozaik spoznaje o nama biti upotpunjen historijskim injenicama koje e nam kazivati heroji Kaknja. Povratak kui je bio satkan od promiljanja i analize nauenog. Nauili smo vanu lekciju, priat emo je, da se ne zaboravi... Ve naredne</p> <p>IZDAVA: Opina Kakanj REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ: Evelin Memi Azra Fejzi Mersud Kova</p> <p>Tel: 032/555-301 Fax 032/771-803 e-mail:opcinaka@bih.net.ba; evelin.memic@gmail.com</p> <p>DTP i tampa: Labirint Zenica Tira: 1000 primjeraka</p> <p>2</p> <p>OPINSKO VIJEE</p> <p>7. i 8. sjednica Opinskog vijea KakanjOpinsko vijee u etvrtak, 30.04.2009. godine je zapoelo 7.sjednicu. Na dnevnom redu za 7. sjednicu nalazilo se 39 taaka. Vijee je do 15.00 sati razmatralo devet taaka, od kojih su usvojene: Donoenje odluke o davanju saglasnosti Skuptini JP Vodokom za imenovanje Buza Fahrudina za lana Nadzornog odbora na period od dva mjeseca; Prijedlog odluke o usvajanju nacrta Regulacionog plana poduzetnike zone Vrtlite u Kaknju i njegovom stavljanju na javnu raspravu; Nacrt odluke o provoenju Regulacionog plana poduzetnike zone Vrtlite u Kaknju i njegovom stavljanju na javnu raspravu; Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za dodjelu zemljita u Kaknju za izgradnju Odsjeku za drutvene djelatnosti Opine Kakanj. poslovnog objekta panjak Prijeka Varda; Prijedlog Usvojeni su i Program utroka sredstava komunalne odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog naknade za 2009. godinu i Program utroka konkursa za dodjelu zemljita u Bjelaviima za sredstava naknade za graevinsko zemljite za izgradnju benzinske pumpe; Prijedlog odluke o 2009.godinu; Odluka o usvajanju Plana i programa davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa za dodjelu zemljita u Kaknju za izgradnju finansijskim planom za 2009.godinu; Odluka o poslovnog objekta u ulici Mehmeda Skopljaka; usvajanju Programa rada JU za kulturu i sa finansijskim planom za za obrazovanje raspisivanje javnog konkursa za dodjelu zemljita 2009.godinu; Odluka o usvajanju Plana rada i za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici razvoja JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj sa Prijedlog odluke o davanju saglasnosti 27.juli u Kaknju. finansijskim planom za 2009.godinu. Vijee je Prijedlog odluke o usvajanju Plana kapitalnih donijelo i Rjeenje kojim se u Komisiju za ispred investicija za period 2009-2013. nije dobio stimulativno zapoljavanje pripravnika potrebnu veinu, a rasprava po Prijedlogu kriterija Opinskog vijea imenuje Haris Veispahi. Opinsko vijee je 11.05.2009. u 9.00 sati odralo raspodjele sredstava za sport iz Budeta Opine je odgoena za drugi dio sjednice. Na prvom nastavku 7. sjednice 8. redovnu sjednicu na kojoj se razmatrala samo odranom jedna taka dnevnog reda: Prijedlog odluke o 07.05.2009. godine Opinsko vijee je usvojilo usvajanju Plana kapitalnih investicija za period Zakljuak o utvrivanju nacrta Kriterija raspodjele 2009-2013. godina. Nakon uvodnog izlaganja sredstava za sport iz Budeta Opine kojim se sekretara koordinacionog tima Mirhe Kulovi i krae utvruje nacrt Kriterija raspodjele sredstava za diskusije Vijee se pozitivno izjasnilo o ovom sport i kojim se isti upuuje na javnu raspravu. prijedlogu. Projekti kojima e Opina aplicirati Period javne rasprave je 30 dana od dana donoenja prema GAP-u su: asfaltiranje puta kroz selo ovog zakljuka, a svi zainteresirani sudionici mogu Poprena Gora, MZ Podgora; most u Krevcu i svoje primjedbe dostaviti Slubi za poduzetnitvo ambulanta u Doboju.3</p> <p>Zabiljeeno na sjednici Opinskog vijea</p> <p>EKO-SLIKA MOGA KRAJA</p> <p>Povodom 22. aprila - Svjetskog dana planete Zemlje</p> <p>LEAP je put do odrivog razvoja22. aprila 2009. godine, povodom Svjetskog dana planete Zemlje, u uredu opinskog naelnika Mensura Jaarspahia-Surija uprilien je prijem na kojem su Saida Berbi, ef Odsjeka za zatitu, praenje i unapreenje okolia, zraka i ivotne sredine Opine Kakanj i predstavnici Centra za ekonomski, tehnoloki i okolinski razvoj (CETEOR, struni konsultanti u procesu izrade LEAP-a) opinskom naelniku uruili izraen Nacrt Lokalnog ekoloko-akcionog plana (LEAP) kojeg e naelnik u narednim danima uputiti na raspravu radnim grupama LEAP-a, mjesnim zajednicama i drugim drutvenim subjektima, te na odluivanje Opinskom vijeu Kakanj. Dakle, na Svjetski dan planete zavreno je definisanje dokumenta koji je baza za budue rasprave, a koji bi, kada ga u konanici usvoji Opinsko vijee, trebao jasno definisati strateke smjernice uspostave odrivog razvoja u Kaknju, razvoja koji podrazumijeva harmonian odnos industrijskog razvoja i zatite okoline. Osim Nacrta LEAP-a, Dragan Ajanovi, direktor CETEOR-a, naelniku je uruio i zahvalnicu za profesionalan odnos, uspjenu saradnju i lini doprinos u izradi LEAP-a, te prigodan poklon u obliku minijature stare kapije. Prijemu su prisustvovali i maliani kakanjskog obdanita Mladost koji su plesali i pjevali u ast planete Zemlje. Na konferenciji UNESCO-a 1969. godine John McConnell je prvi put predstavio ideju obiljeavanja Dana planete Zemlje koja je ukljuila 20 miliona sudionika. Ubrzo su inicijativu prihvatile organizacije 4 i u drugim zemljama, te je 1990. godine Dan planete Zemlje slubeno postao meunarodnim danom. Dan planete Zemlje je godinja manifestacija kojom se eli skrenuti panja itave svjetske javnosti na opasnost koja prijeti ivotu na Zemlji. Ovim se Danom eli pomoi ovjeku da ponovno uspostavi kontakt s prirodom, te ukazati na openitost ekoloke krize: zagaivanje zraka i vode, radioaktivno zraenje, iscrpljivanje nenadoknadivih energenata i drugo. Na taj Dan se poduzimaju razliite konkretne akcije zatite ivota na Zemlji, buenja svijesti, odgovornosti, osjeaja, ljubavi prema daru ivota i prema svim stvorenjima.</p> <p>Osigurajmo naoj djeci odrastanje u ekoloki istom okruenju</p> <p>Vesela djeija igra u ast planete Zemlje</p> <p>EKO-SLIKA MOGA KRAJA</p> <p>Savjest neodgovornih pojedinaca mora jednom proraditi: Zapaljeni kontejner i naputeni psiiPoruka opinskog naelnika: Ukljuimo se svi jae i odlunije u akciju unapreenja i zatite nae prirode kako bi i naa djeca mogla osjetiti miris proljetnog cvijeaPotovani sugraani, usmjerimo na tren nae misli ka nekadanjim iteljima naeg kraja koji se smatra kolijevkom Bosne i Hercegovine. Koliko li je radosti bilo u njihovim duama kada bi prvo proljetno sunce obasjalo prirodne ljepote koje su pokrivale bogata kakanjska rudna polja? Koliko li je samo djeijeg smijeha bilo kad s proljea sunev sjaj izmami prve umske cvjetove u stoljetnim</p> <p>Sve ei sluajevi zapaljenih kanti za smee</p> <p>Kakanjski vatrogasci brzo reagovali</p> <p>Neko ih je ostavio kraj putaPODRITE LEAP, PODRITE BORBU ZA BAJKOVITI KAKANJ SA PITOMIM PEJZAIMA I HARMONINIM ODNOSOM INDUSTRIJE I OKOLIA!</p> <p>Naputanje ivotinje je kanjivo djeloi spomenike svojih predaka koji su ivote dali za domovinu! Ova promiljanja neka budu zamajac naim aktivnostima koje trenutno provodimo. Ukljuimo se svi jae i odlunije u akciju unapreenja i zatite nae prirode kako bi i naa djeca mogla osjetiti miris proljetnog cvijea. Kroz nau iskazanu ekoloku svijest jaajmo na patriotizam. Jaanjem ekoloke svijesti i patriotizma iskazat emo nae potovanje prema onima koji su nesebino uvali i branili ovu zemlju. Kako bismo sebi i naim potomcima vratili svjeinu zraka, bistrinu rijeka i ljepotu stoljetnih uma, mi radimo na Lokalnom ekoloko-akcionom planu, borimo se da provedemo zakljuke Opinskog vijea koji se odnose na unapreenje okolia, trudimo se da proirujemo mreu daljinskog grijanja, nabavljena je mobilna monitoring stanica, radimo na zatiti praumskog podruja Gornja Bukovica ... opinski naelnik Mensur Jaarspahi-Suri 5</p> <p>Vratimo djeci svjeinu zraka i bistrinu rijekaumama koje su presijecale Trstionica, Ribnica, Zgoa i Bosna? Zamislimo koliko su ponosni bili srednjovjekovni stanovnici ovog kraja kada bi usmjerili pogled na grandiozni Bobovac na ijim kulama se talasao barjak zemlje Bosne! Razmiljajmo s kolikim potovanjem su uvali Zgoanski steak, Sutjeku damiju, Franjevaki samostan i druge kulturno-historijske vrijednosti kao</p> <p>IZ PROTOKOLA</p> <p>Maturanti SS, ST i Gimnazije Muhsin Rizvi Kakanj, te kuglai KK Rudar bili gosti naelnikaOpinski naelnik Mensur Jaarspahi-Suri u ponedjeljak 27. aprila 2009. godine u svom uredu je ugostio erifa Kovaa, direktora Srednje strune kole Kakanj, i nekoliko maturanata ove kole. Na prijemu se razgovaralo o pripremama za organizovanje maturske veeri, te o daljim planovima maturanata. Nekoliko dana poslije naelnika su posjetili i Abdulah ljivo, direktor Srednje tehnike kole Kemal Kapetanovi Kakanj i nekoliko maturanata ove kole. Na prijemu su maturanti sa naelnikom razmijenili miljenja o njihovim planovima za dalje kolovanje, a razgovarano je i o organizaciji maturske veeri za maturante ove kole. Zajednika promiljanja naelnika i kakanjskih maturanata o ivotu, uenju i radu poprimili su tradicionalni karakter. U etvrtak 14. maja 2009. godine gosti naelnika su bili direktorica i maturanti Gimnazije Muhsin Rizvi Kakanj. Opinski naelnik je ugostio i kadete Kuglakog kluba Rudar koji su na kadetskom ekipnom prvenstvu BiH koje se nedavno odralo u Maglaju i Vogoi postali dravni prvaci.</p> <p>estitamo dravnim prvacima</p> <p>Direktorica i maturanti kakanjske Gimnazije</p> <p>Kakanjska mladost u posjeti naelniku6</p> <p>Maturanti Srednje tehnike kole</p> <p>ZANIMLJIVOSTI</p> <p>Slovo o MZ Donji KakanjDonji Kakanj se kao sjedite suda i pazara prvi put spominje u defteru Sandaka Bosna 1468. godine. Sudei prema priama starosjedilaca mjesto je uz sud imalo ariju, bezistan (trg na kojem se nalaze male trgovake i zanatske radnje), damiju i han, danas poznatiji kao Fazlipaia han (mjesto u kojem su odsjedali putnici i karavani, u sklopu hana je obavezno bila kovanica, kafana i konjunica). Zajedno sa Kolobara i Moria hanom u Saraju vijekovima je sluio svojoj svrsi i bio veza sa vezirskim gradom Travnikom sve do 1970 tih godina. Od familija koje su naseljavale tada Donji Kakanj pominju se Poari i Torlakovii. Iako danas nosi naziv Donji Kakanj on je pretea dananjeg Kaknja koji e se sa osnivanjem Rudnika danas Donji Kakanj je imao dobru putnu i svaku drugu vezu sa ostalima veim mjestima srednje Kakanj 1900. godine zapoeti ubrzano razvijati. Teritorijano se Donji Kakanj smjestio na desnu Bosne. Industrijski razvoj ovog kraja zapoet e sa obalu rijeke Bosne i Ribnice. Mjesnu zajednicu Donji Kakanj danas ine podrunice Donji Kakanj, dolaskom Austrougarske monarhije, koja e uz eksploataciju ume rijekom Ribnice otvoriti i Jahorina, Karaulsko Polje, Tiii, Groce i ifii. Prema posljednjem popisu stanovnitva ova Rudnik. U Donjem Kaknju bila je izgraena brana mjesna zajednica broji oko 1350 stanovnika i oko koja je zaustavljala plavljene balvane koju e 675 domainstava. Kroz cijelu mjesnu zajednicu poslije zamijeniti uskotrana pruga kanjonom prolazi magistralni put M-17, te regionalni put rijeke Ribnice o emu svjedoe brojni ostaci pruge. Kakanj - Donji Kakanj - Banje koji se kod Mjesna zajednica je jedinstvena i iroj javnosti nekadanjeg hana odvaja za mjesne zajednice poznata po termomineralnim vodama Tiii. Poetkom osamdesetih godina pokrenuta je Mramor i Brnjic. Zahvaljujui upravo ovakvom geografskom poloaju od samog nastanka pa do inicijativa de se termalne vode Tiii odvedu iz Tiia, ali se nakon strune analize iz Beograda potvrdilo da bi se sa dislokacijom izgubila ljekovita svojstva vode, pa se od inicijative odustalo, prisjea se osamdesetogodinji odbornik mjesne zajednice Donji Kakanj elebi Atif. Meu prepoznatljiva obiljeja ovih prostora ubrajaju se grki grobovi koji se nalaze na kosi zvanoj Kaursko Greblje, te steci koji se nalaze u Donjim Tiiima. U ustupljenim prostorijama umskog preduzea Jahorina 1934. otvorena je kola, struja u Donji Kakanj provedena je davne 1952. godine, autobuska linija Kakanj- Donji Kakanj prvi put prevezla je putnike na ovoj relaciji 1984. godine, a26</p> <p>Steak-svjedok srednjovjekovne vremenitosti</p> <p>Zabiljeeno u Donjem Kaknju</p> <p>ZANIMLJIVOSTIprvi zabiljeeni telefonski razgovori bili su 2004. godine kada je provedena telefonska linija u MZ. Od novijih deavanja biljeimo aktivnosti mjetana Donjeg Kaknja koje se ogledaju kroz razne projekte, inicijative i saradnju sa lokalnim vlastima, nevladinim organizacijama, i drugim institucijama koje su dale svoj doprinos razvoju ove mjesne zajednice. Da lokalne vlasti nisu zaboravile ovu mjesnu zajednicu svjedoe i ulaganja u infrastrukturu i razvoj poljoprivrede, to je vidljivo na svakom koraku kada krenete ovim krajem. Znaajnim finansijskim sredstvima kantona i opine u vri...</p>