strategija razvoja opcine tuzla do 2026_final

Download Strategija Razvoja Opcine Tuzla Do 2026_Final

Post on 24-Oct-2015

31 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

strategy tuzla

TRANSCRIPT

 • 1 Strategija razvoja opine Tuzla

  OPINA TUZLA

  STRATEGIJA RAZVOJA OPINE

  TUZLA

  KNJIGA 2:

  VIZIJA, STRATEKI CILJEVI RAZVOJA, PROGRAMI I PROJEKTI

  Tuzla, april, 2012.

  SOLI

  SALINES M

  EMLEHAI -ZI R

  TUZ

  9 5 0

  TUZLA

 • 2 Strategija razvoja opine Tuzla

  S A D R A J

  1. UVOD ........................................................................................................................................ 3

  1.1. Metodoloki okvir ...................................................................................................................... 3

  1.2. Inovirani strateki koncept budueg razvoja ............................................................................. 3

  2. VIZIJA I MISIJA BUDUEG RAZVOJA ................................................................................... 6

  3. STRATEKI CILJEVI BUDUEG RAZVOJA TUZLE .............................................................. 8

  3.1. Odreivanje stratekih ciljeva za realizaciju vizije razvoja opine Tuzla ................................. 8

  3.2. Projekcije razvoja .................................................................................................................... 12

  3.2.1. Realizacija ostvarivog scenarija: projekcija zaposlenosti i potrebnih investicija ...................... 14

  4. SEKTORSKI RAZVOJNI CILJEVI .......................................................................................... 16

  4.1. Sektor komunalna infrastruktura i izgradnja ............................................................................ 16

  4.2. Drutveni razvoj ...................................................................................................................... 19

  4.2.1. Obrazovanje ............................................................................................................................ 19

  4.2.2. Primarna zdravstvena zatita .................................................................................................. 20

  4.2.3. Socijalna zatita ...................................................................................................................... 21

  4.2.4. Kultura, kulturno-historijsko i prirodno naslijee ...................................................................... 22

  4.2.5. Sport ...................................................................................................................................... 23

  4.3. Lokalni ekonomski razvoj ........................................................................................................ 24

  4.3.1. Preraivaka industrija ............................................................................................................ 24

  4.3.2. Energetika ............................................................................................................................... 25

  4.3.3. Turizam ................................................................................................................................... 25

  4.3.4. Trgovina .................................................................................................................................. 27

  4.3.5. Graevinarstvo ........................................................................................................................ 27

  4.3.6. Saobraaj ................................................................................................................................ 27

  4.3.7. Poljoprivreda i ruralni razvoj .................................................................................................... 28

  4.3.8. Sektorske projekcije lokalnog ekonomskog razvoja opine Tuzla do 2026. godine ................ 31

  4.4. Unapreenje okolia ............................................................................................................... 35

  5. FINANSIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA ........................................................................ 40

  5.1. Vremenski okvir i politike finansiranja ..................................................................................... 40

  5.2. Politika zaduivanja i izvori finansiranja .................................................................................. 41

  6. PROJEKTI I PROGRAMI RAZVOJA ZA VIEGODINJI PERIOD ....................................... 43

  7. PRIORITETNI INDIKATORI ZA PRAENJE REALIZACIJE STRATEGIJE PO

  OBLASTIMA ........................................................................................................................... 52

  8. MONITORING I EVALUACIJA .............................................................................................. 56

  9. IZVORI .................................................................................................................................... 57

 • 3 Strategija razvoja opine Tuzla

  1. UVOD

  1.1. METODOLOKI PRISTUP

  Opina Tuzla je svojim proaktivnim pristupom i potpunim angamanom raspoloivih resursa gotovo u

  potpunosti ostvarila ciljeve iz Strategije razvoja opine Tuzla do 2015. godine. Konstatujui da je

  realizovana veina stratekih ciljeva iz usvojene Dugorone strategije razvoja opine Tuzla za period

  2003. 2015. godine, Opinsko vijee Tuzla je usvojilo zakljuak kojim se prihvata inicijativa Opinskog

  naelnika za izradu nove Strategije razvoja koja e obuhvatiti period do 2026. godine.

  Uraena procjena ostvarenja prethodno usvojene Dugorone strategije razvoja opine Tuzla za period

  od 2003. do 2015. godine, kojom je utvreno njeno ostvarenje u procentu od oko 90% u odnosu na

  planske mjere, daje potrebnu argumentaciju za definisanje nove strategije razvoja opine Tuzla. Nova

  projekcija stratekih orijentacija determinie period do 2026. godine, to je usklaeno i sa drugim

  razvojnim dokumentima, prije svega sa Prostornim planom opine Tuzla.

  Kako bi se taj proces mogao kvalitetno obaviti, Opinski naelnik je formirao Koordinacioni tim za

  pripremu Integrisane strategije razvoja opine Tuzla do 2026. godine. Ovo struno tijelo je

  uspostavljeno radi voenja procesa izrade Integrisane strategije razvoja opine Tuzla.

  Osnovni koncept izrade nove strategije razvoja opine Tuzla zasniva se na principima odrivog razvoja i

  socijalne ukljuenosti, u skladu sa standardiziranom metodologijom za planiranje lokalnog razvoja u

  Bosni i Hercegovini. U toku izrade Integrisane strategije razvoja opine Tuzla do 2026. godine,

  ostvareno je uee oko 170 predstavnika svih relevantnih institucija i aktera javnog, nevladinog i

  poslovnog sektora, koji su dali znaajan doprinos u realizaciji pojedinih faza izrade Strategije.

  U prvoj fazi Strategije razvoja opine Tuzla uraena je kompletna situaciona analiza stanja (socio-

  ekonomska analiza) i primjerene SWOT analize komunalne infrastrukture, kompletnog drutvenog

  sektora (obrazovanja, zdravstva, socijalne zatite, kulture i sporta), lokalnog ekonomskog stanja i stanja

  okolia na podruju opine Tuzla.

  Temeljem ovakvih analitikih pristupa nedvosmileno je utvreno da su ostvareni znaajni pozitivni efekti

  na unapreenju lokalnog ambijenta kako za ivot graana tako i poslovanje kompanija i ostalih

  poslovnih subjekata. Jasno su identificirane lokalne komparativne prednosti (ljudski potencijal, prirodni

  resursi, kulturno-historijsko naslijee i naslijeena privredna struktura) kao pretpostavke za razvoj novih

  sektora informaciono-komunikacione tehnologije, turizma i kreativne industrije.

  1.2. INOVIRANI STRATEKI KONCEPT BUDUEG RAZVOJA TUZLE

  Naredni period predvien Strategijom razvoja opine Tuzla do 2026. godine potpuno je usklaen sa

  osnovnim opredjeljenjima zacrtanim u Prostornom planu opine Tuzla 2006-2026.1 i baziran je na

  konzensuzu poticanja zrele faze razvoja na efikasnosti i inovacijama. Strateko opredjeljenje razvoja

  opine Tuzla, je nova filozofija razvoja koja podrazumijeva primjenu vie principa i to:

  1 Prva faza Prostornog plana bila je podloga za izradu Strategije razvoja (dijela socio-ekonomska analiza), a dalje projekcije razvoja usklaene su sa osnovnim opredjeljenjima zacrtanim Drugom fazom Prostornog razvoja opine.

 • 4 Strategija razvoja opine Tuzla

  Primjena koncepta odrivog razvoja, stvaranjem ambijenta ugodnog ivljenja i reduciranjem

  nepovoljnih uticaja industrije, saobraaja i drugih djelatnosti na okoli, uz smanjenje emisije

  staklenikih plinova, poveanje energetske efikasnosti, poveanje uea obnovljivih izvora

  energije.

  Nedoputanje privatizacije javnih dobara koje je Opina povjerila na koritenje javnim

  preduzeima i javnim ustanovama, a radi zatite javnog interesa upotrebe ovih dobara za

  dobrobit svih graana.

  Razvoj na bazi maksimalne valorizacije kulturnog i prirodnog naslijea uz zbrinjavanje i

  korienje ljudskog kapitala.

  Determinirajui faktori budueg razvoja su inovacija, znanje, informacija, i nove tehnologije, kao

  bazni koncepti novog digitalnog drutva.

  Produbljivanje i inoviranje privredne strukture (diverzifikacija) novim proizvodnim profiliranjem u

  oblasti preraivake industrije, trgovine, turizma, graevinarstva, industrije novih tehnologija i

  drugih djelatnosti kako na osnovu vlastitog inovativnog rada tako i putem transfera tehnologija.

  Izmjena privredne strukture u pravcu sve jaeg uea sektora usluga (tercijarni), na raun

  smanjenja uea djelatnosti primarnog, dijelom i sekundarnog sektora.

  irenj

Recommended

View more >