bilten opcine kakanj - broj 1

Download Bilten Opcine Kakanj - broj 1

Post on 01-Jul-2015

271 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UVODNIK

Potovani graani!Pred vama je prvi broj Biltena Opine Kakanj, informativnog glasila koje e prezentovati aktivnosti zakonodavne i izvrneOPINE KAKANJ OPINA KAKANJ Alije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803 www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba IZDAVA: OPINA KAKANJ REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ: Tel: 032/555-301 Fax 032/771-803 e-mail:opcinaka@bih.net.ba; evelin.memic@gmail.com Glavni i odgovorni urednik: Evelin Memi Novinari: Evelin Memi, Azra Fejzi, Alma Odobai Mersud Kova Fahrudin Hardau Fotografija: Mersud Kova Lektor: Azra Fejzi Grafika obrada i DTP: Labirint Zenica tampa: tamparija Labirint Zenica Tira: 1000 primjeraka

vlasti kakanjske lokalne zajednice. Bilten predstavlja jo jedan nain pribliavanja opinskih institucija graanima kao nositeljima suvereniteta koji svoje pravo odluivanja putem slobodnih, demokratskih i viestranakih izbora prenose na izabrane predstavnike. Naa tenja je da graani na temeljima dobre informiranosti postanu jo vie aktivni sudionici svih procesa koji predstavljaju njihov interes. Svjesni injenice da je lokalna samouprava nivo vlasti koji je najblii graanima i nivo na kojem graani ostvaruju najvei dio svojih potreba, graanima elimo prezentovati jasne, razumljive i lako dostupne informacije, a gradimo i modalitete za prikupljanje povratnih informacija od graana ime se u praksi ostvaruju institucije neposredne demokratije koje su najznaajniji postulati demokratske teorije i prakse (javne rasprave, ankete, peticije, inicijative...).U proteklom periodu poduzet je niz aktivnosti kako bi se ojaao transparentan i otvoren rad izvrne i zakonodavne vlasti Opine Kakanj. Usvojene su Strategija partnerstva Opine Kakanj i graana, Strategija razvoja opine Kakanj, uspostavljena je slubena internet-stranica Opine Kakanj, postavljen je slubenik za informisanje i odnose s javnou, postavljen je slubenik za informisanje, dokumentaciju i poslove komisija i drugih radnih tijela Opinskog vijea, implementiran je Zakon o slobodi pristupa informacijama, sjednice Opinskog vijea se prenose putem lokalne TV... Opina Kakanj trenutno radi u partnerstvu sa NVO Alternative Kakanj na izradi strategije komuniciranja Opine Kakanj i graana koja e definisati strateke pravce jaanja dvosmjerne komunikacije izmeu institucija Opine Kakanj i graana, nevladinih organizacija,medija i drugih ciljnih grupa. Ovaj Bilten je jedan od koraka koje Opina Kakanj sprovodi u nastojanjima za boljom i jaom saradnjom sa svojim graanima, interaktivnim pristupom u komunikaciji i naravno, pravovremenom informiranou.

Evelin Memi glavni i odgovorni urednik Biltena Opine Kakanj

2

RADNE AKTIVNOSTI OPINSKOG VIJEA

ODRANA 40. REDOVNA SJEDNICA OPINSKOG VIJEAOpinsko vijee je 40. sjednicu odralo u dva dijela: 29. 05. i 04.06. 2008. godine. Na prvom dijelu od 29.05. 2008. godine usvojene o stanju su Strategija na partnerstva izmeu Opine i graana i Informacija bruceloze podruju opine Kakanj, a 04.06. 2008. godine usvojene su sljedee odluke: Odluka o uspostavi poduzetnike zone Vrtlite i pristupanju izradi regulacionog plana poduzetnike zone Vrtlite u Kaknju, Odluka o stipendiranju aka i studenata sa podruja opine Kakanj, Odluka o davanju saglasnosti za utvrivanje namjene Odluka i parcelacije o davanju mikrolokaliteta, Zabiljeeno na sjednici Opinskog vijea

tako e se rijeiti problem Opinskog suda kojem saglasnosti za dodjelu zemljita u Kaknju za je Visoko sudsko i tuilako vijee je preko MMF-a izgradnju poslovno administrativnog objekta za i banaka obealo renoviranje zgrade Suda iz potrebe Ministarstva unutranjih poslova ZE-DO temelja. kantona, Odluka o davanju saglasnosti Upravnom Odlukom o imenovanju: lanova Skuptine JP za odboru JU Gradska biblioteka za imenovanje upravljanje i koritenje sportskih objekata iije Senada za direktora JU, Odluka o Kakanj sport d.o.o. i vrioca dunosti direktora imenovanju: lanova Skuptine JP za upravljanje JP za upravljanje i koritenje sportskih objekata i koritenje sportskih objekata Kakanj sport Kakanj sport d.o.o, za vrioca dunosti d.o.o. i vrioca dunosti direktora JP za direktora JP odabran je Elvedin ehagi, a za upravljanje objekata lanove skuptine: Anton Luki, Sedmedin Kakanj sport d.o.o, Informacija o poduzetim Amidi i Demal Hadi. mjerama u rjeavanju problema Aktom dobre volje, usvajanjem Zahtjeva vodosnabdijevanja higijenski ispravne vode u O Sindikata, vijenici su se odrekli naknade od po Read Kadi Brnjic, Zahtjev Sindikata radnika 50KM (ukupno 1500KM) za prisustvo sjednici za Opine za pomo oboljeloj radnici Opine lijeenje radnice Opine Kaldije Nermine. Kaldija Nermini. Vie informacija o ovoj i svim ostalim Donoenjem Odluke o davanju saglasnosti za sjednicama Opinskog vijea moete nai naoj dodjelu zemljita u Kaknju za izgradnju poslovno slubenoj stranici Opine www.kakanj.com.ba administrativnog objekta za potrebe Ministarstva Napomena: Zapisnici sa sjednica Opinskog unutranjih poslova ZE-DO kantona se rijeio vijea su dostupni javnosti nakon usvajanja na viegodinji problem smajetaja Policijske narednoj sjednici. stanice koja e konano dobiti novu zgradu, a isto3

i

koritenje

sportskih

RADNE AKTIVNOSTI OPINSKOG VIJEA

STRATEGIJA RAZVOJA OPINE KAKANJ 2007 2017.Na 39. sjednici Opinskog vijea 30.04. 2008. godine usvojena je Strategija razvoja opine 2007 2017.Strategija je instrument upravljanja organizacijom, odnosno zajednicom, posebno vaan u vremenu brzih promjena, oskudnih resursa i nepovoljnih stanja kakvo je u Bosni i Hercegovini u posljednjim decenijama. Strateko planiranje je kontinuiran i dinamian proces putem kojeg bi se trebale preduprijediti opasnosti od bilo kakvih iznenaenja, smanjiti rizici, maksimalno iskoristiti raspoloive podobnosti i eliminirati nedostaci koji koe razvoj. Stratekim planiranjem razvoja opine omoguava se povoljniji ambijent za razvoj privrede i stvara se sigurnije podruje za investicije to privalai domae i strane Prezentacija strategije graanima investitore, te poveava ulaganja u SC4: Smanjiti stopu nezaposlenosti kroz privredu. kreiranje povoljnog poslovnog U procesu pripreme, donoenja i sprovoenja okruenja, te osnivanja i razvoj novih Strategije naroito je vano uee svih grupa mikropreduzea graana iz oblasti: opinske uprave, biznisa, SC5: Pospjeiti ekonomski rast obrazovanja, zdravstveno-socijalnih slubi, turizma, iskoritavanjem potencijala u oblasti kulture, zatite okolia i drugih. To znai da treba poljoprivrede i turizma iskoristiti sposobnosti svih onih koji svojim znanjem SC6: Obezbijediti uslove za kvalitetniji i bolji ele participirati u ovom procesu. U tom pogledu ivot lokalnog stanovnitva kroz donosimo vam strateke ciljeve opine Kakanj: razvijenu temeljnu infrastrukturu Strateki (razvojni) ciljevi opine Kakanj SC7: Unaprijediti razvoj obrazovanja u SC1: Smanjiti stopu nezaposlenosti opini, te razviti i iskoristiti postojee SC2: uvjete za kulturni i sportski ivot Efikasna, odgovorna i transparentna SC8: Obezbijediti jednak pristup kvalitetnoj opinska uprava koja odgovara na zdravstvenoj i socijalnoj zatiti za sve potrebe svih graana i omoguava im stanovnike opine Kakanj sudjelovanje u javnim poslovima SC9: Unaprijediti ekoloko stanje na podruju SC3: opine Kakanj, kroz efikasnije okolinsko Poboljati ukupno privredno stanje, te upravljanje i stvoriti uvjete za odrivi pospjeiti ekonomski rast i smanjiti razvoj stopu nezaposlenosti kreiranjem Ukoliko elite saznati sve o Strategiji posjetite povoljnog poslovnog okruenja razvojem www.kakanj.com.ba za vie informacija. malih i srednjih preduzea i iskoritavanjem kakanjskih resursa4

RADNE AKTIVNOSTI OPINSKOG VIJEASTRATEGIJA PARTNERSTVA OPINE KAKANJ I GRAANA

KOJE SU POTENCIJALNE OBLASTI ZA PARTNERSTVO? administrativne procedure (uspostavljanje standarda u administrativnim procedurama podrazumijeva odgovornost Opine za donoenje ili izmjenu administrativne procedure u poboljanju standarda u pruanju usluga s ciljem ispunjenja oekivanja graana), socijalne mjere i sprovoenje politike (poboljanje kvaliteta pomoi koju Opina prua bilo kojoj socijalno ugroenoj kategoriji ili poboljanje kvaliteta pomoi koju Opina prua svojim najznaajnijim institucijama kroz razliite vidove sprovoenja mjera socijalne politike), komunalne djelatnosti i infrastruktura (uspostavljanje standarda u pruanju usluga na reagovanje i zahtjeve graana kojima trae poboljanje usluga i kontrola nad izvrenim komunalnim uslugama i objektima infrastrukture), informisanje i konsultacije (poboljanje u pruanju usluga bi znailo i poboljanje kvaliteta i kvantiteta informacija koje se prenose graanima, mehanizama za informisanje i konsultacije sa graanima, sa naglaskom na uestalost i nain komuniciranja, te promocija Zakona o slobodi pristupa informacijama), usluge koje prua ugovorena trea strana (poboljanje standarda kroz mjerenje zadovoljstva graana (anketiranje graana), a potom izmjene buduih rjeenja ili poboljanje ili ponitavanje postojeih ugovora, sve s ciljem zadovoljavanja zahtjeva graana).

STRATEGIJA PARTNERSTVA OPINE KAKANJ I GRAANA USVOJENA JEDNOGLASNONa 40. redovnoj sjednici Opinskog vijea koja je odrana 29.05.2008. godine usvojena je Strategija partnerstva Opine Kakanj i graana. Uvodno izlaganje po ovoj taci denvnog reda podnio je Anton Hristov, opinski koordinator Odjela za demokratizaciju Misije OSCE-a Ureda u Zenici. U svom kratkom obraanju rekao je da je ovo Vijee napravilo veliki napredak kroz uvoenje Etikog kodeksa za vijenike, Strategiju razvoja opine Kakanj, sprovoenju Zakona o slobodi pristupa informacijama i kroz usvajanje Strategije partnerstva izmeu Opine Kakanj i graana. Napomenuo je da je ovo danas formalni in, te da e se u narednim sedmicama izvriti ceremonija uruenja certifikata o uspjenom usvajanju Strategije.

TA JE STRATEGIJA PARTNERSTVA? Strategija partnerstva izmeu Opine Kakanj i graana je planski dokument koji predstavlja izraz zajednikog opredjeljenja Opine Kakanj i graana da rade u p