Bilten Opcine Kakanj - broj 9

Download Bilten Opcine Kakanj - broj 9

Post on 08-Apr-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - broj 9</p><p> 1/20</p></li><li><p>8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - broj 9</p><p> 2/20</p><p>UVODNIK</p><p>2</p><p>Turpe est in patria esse peregriunum(Sramota je biti stranac</p><p>u vlastitoj domovini)Car Hadrijan Publije Elije (76-138. godina)</p><p>Oni to nam kazuju da je historija uiteljica ivota zabiljeie da sutog davnog 30. marta 1945. godine prve proljetne sunane zrakenagovjetavale raanje slobode u kakanjskom kraju. Sudbina je htjelada se u ratu zlo, smrt i oruje mrskih okupatora obino vrzmaju okonajveih simbola ivota, eljeznikih stanica i mostova. Ba zato sutih slobodarskih dana pod udarima oslobodilaca kakanjsko nebo arilevatre u kojima su gorjele neprijateljske eline adaje zvane oklopnivozovi, ba zato se crni dim izdizao iz utvrenja uz kakanjski most...</p><p>Ispod uarenog neba raala se sloboda u zagrljaju boraca koji suse, tog martovskog dana, sreli na mostu, nakon to su se borili jedni</p><p>na lijevoj, drugi na desnoj obali rijeke Bosne. Oko 12 sati poeo jeprelazak este krajike narodnooslobodilake udarne brigadepreko mosta na desnu obalu rijeke Bosne. Ili su u susret borcimaPrvog bataljona koji su otili iz sastava te brigade prije 99 dana. Toje bio srdaan bratski susret dok su u pozadini gorjeli vagonioklopnih vozova.</p><p>Ove borbe i rtve nisu bile posljednje u konanom osloboenjuKaknja i njegove okoline. Odstupajui iz Sarajeva, poslije 5.aprila1945. godine, neprijatelj je jedno vrijeme ponovo drao ui diokakanjskog podruja na kojem su ga konano razbile jediniceDesete krajike divizije, tako da je Kakanj 8. aprila 1945. godine</p><p>doekao slobodu. U borbama potekla je krv boraca kako sloboda,ivot, mir i tolerancija ne bi presuili. Opina Kakanj je i ovegodine dostojanstveno obiljeila 8. april - Dan osloboenja Kaknja.</p><p>U historijskim dokumentima zapisano je da je 15. aprila 1392.godine kralj Stjepan Dabia darovao vojvodi Hrvoju Vukiu dva sela uokolini Kaknja. S obzirom da se radi o prvom pominjanju imenaKakanj u pisanim izvorima, Opinsko vijee Kakanj je 14. marta 1996.godine odluilo da se 15. april proglasi Danom Opine Kakanj. Onimakoji Bosnu nose u srcu mistino srednjovjekovlje zagolica matu inamee misli kako je zasigurno tog davnog aprilskog, 15. po redu</p><p>dana 1392. ljeta, bosanski kralj Stjepan Dabia zastao u svom diktatukojeg je crnim mastilom dijak prostirao po utoj pergameni. Zamisliose kralj Dabia nad svojim rijeima! Dijak je zapisao da kralj poklanjaHrvoju Vukiu dva sela u okolini Kaknja, a moda bi prava istina bilada se zapisalo da je kralj darovao dio sebe i svoje due jer je historijazabiljeila da je bosanskim banovima i kraljevima Bosna, posebno onaua, bila srcu prirasla. Iako je ivota u kakanjskom kraju bilo i prije1392. godine, dobro je to je pergamena ispisana jer nama trebacrno po bijelom da bi se sprijeili pokuaji falsifikovanja historijskihinjenica. Ponosni na vievijekovni kontinuitet ivota u svome krajuKakanjci su programskim sadrajima kojima su se obiljeili 8. april-</p><p>Dan osloboenja Kaknja, 15. april- Dan Opine Kakanj i Dan ArmijeRBiH odaslali poruku da nisu stranci u vlastitoj domovini.</p><p>OPINE KAKANJinterno informativno glasilo</p><p>OPINA KAKANJAlije Izetbegovia 123</p><p>72240 KakanjTel. 032/771-800, 771-801</p><p>Fax 032 771-803www.kakanj.com.ba</p><p>e-mail: opcinaka@bih.net.ba</p><p>IZDAVA:Opina Kakanj</p><p>REDAKCIJA BILTENA</p><p>OPINE KAKANJ:</p><p>Evelin MemiAzra FejziMersud Kova</p><p>Tel: 032/555-301Fax 032/771-803</p><p>e-mail:opcinaka@bih.net.ba;evelin.memic@gmail.com</p><p>DTP i tampa:</p><p>Labirint Zenica</p><p>Tira:</p><p>1000 primjeraka</p></li><li><p>8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - broj 9</p><p> 3/20</p><p>3</p><p>EKO-SLIKA MOGA KRAJA</p><p>Odgovor naelnika na dopisUprave za inspekcijskeposlove FBiH</p><p>U Zeniko-dobojskom kantonu nisu doneseniprovedbeni propisi koji se tiu usklaivanja sa</p><p>federalnim propisima za postupanje usluajevima prekoraenja pragova graninih</p><p>vrijednosti kvaliteta zraka</p><p>Nakon to je na adresu opinskog naelnika stigaodopis (odgovor na zahtjev naelnika) iz Uprave zainspekcijske poslove F BiH u kojem se, izmeu ostalog,konstatuje da je tuba Opine Kakanj na Rjeenje oodobravanju Plana aktivnosti TC Kakanj, koji jeodobren od strane nadlenog Ministarstva okolia iturizma F BiH, obustavila postupak izdavanjaokolinske dozvole za navedenog operatora to jeotealo rad inspekcije zatite okolia jer uvjetipropisani Planom aktivnosti i mjere date okolinskomdozvolom za inspektora predstavljaju osnov zakontrolu rada operatora opinski naelnik MensurJaarspahi-Suri je uputio odgovor u kojem se kae:</p><p>Navod kojim konstatujete da je, podnoenjemtube na Rjeenje o odobrenju Plana aktivnosti TC</p><p>Kakanj odobrenog od strane Ministarstva okolia iturizma F BiH, postupak izdavanja okolinske dozvoleza navedenog operatora obustavljen, je neosnovan ineprihvatljiv. Tano je da je Opina Kakanj u svojstvuzainteresovane strane, a zbog niza propusta i moguihnesagledivih tetnih posljedica 18. januara 2008.godine protiv Ministarstva okolia i turizma F BiHpodnijela tubu radi ponitenja Rjeenja kojim seodobrava Plan aktivnosti TC Kakanj, meutim elimovas upoznati da je navedeno Rjeenje kojim jeodobren Plan aktivnosti konano i izvrno, to znai ipodrazumijeva, da isto proizvodi sve pravne uinke.Takoer, elimo naglasiti da postupak podnoenjatube nije ni u kom sluaju Rjeenje stavio vansnage, kae se u odgovoru opinskog naelnika.</p><p>U svom dopisu Uprava za inspekcijske poslove F BiHnavodi kako TE Kakanj kao operator znatno utjee nakvalitet zraka u Kaknju to je vidljivo iz izvjetaja oemisijama koje operator kontinuirano prati. Po svimparametrima vrijednosti emisija u zrak su dalekoiznad dozvoljenih graninih vrijednosti emisija za</p><p>nova postrojenja. Za postojea postrojenja, odnosnoovog operatora, nadleno ministarstvo eodobravanjem Plana aktivnosti i mjerama iz okolinske</p><p>dozvole propisati i granine vrijednosti za emisije uzrak. Budui je Plan aktivnosti dostavljen nadlenomministarstvu i isti je na razmatranju, inspekcijazatite okolia do odobravanja Plana aktivnosti nije umogunosti poduzeti mjere u cilju smanjenja emisijau zrak kod ovog operatora.</p><p>Na ovu konstataciju opinski naelnik odgovara:Va navod kojim konstatujete da inspekcija zatite</p><p>okolia do odobravanja Plana aktivnosti nije umogunosti poduzimati mjere u cilju smanjenjaemisija u zrak je takoer neutemeljen i neprihvatljiv i</p><p>u najmanju ruku predstavlja tipian primjer bjeanjaod Zakonom propisanih nadlenosti, pa samim tim iodgovornosti. Iz vae navedene konstatacije moglo bise zakljuiti da trenutno do odobravanja Planaaktivnosti i izdavanja okolinske dozvole u najmanjuruku vlada jedno haotino stanje u pogledu kontrolezagaenja okolia te zatite okolia, to apsolutnonije tano. Kategorinog stava smo, da u ciljuspreavanja zagaenja okolia, potrebno je iscrpitisve pravne mehanizme i postupke kao i institucije kojesu nadlene za navedenu problematiku, pa shodnonavedenome od Vas oekujemo puno ozbiljniji iodgovorniji pristup u povjerenim vamnadlenostima.</p><p>Na preporuke Uprave za inspekcijske poslove F BiHda Opina Kakanj rezultate monitoringa emisijaproslijedi ...Ministarstvu za prostorno ureenje,promet i komunikacije i zatitu okolia ZDK kao organunadlenom za postupanje u sluajevima prekoraenjapragova graninih vrijednosti kvalitete zraka,opinski naelnik odgovara:</p><p>to se tie rezultata monitoringa, za koje namsavjetujete kao i Kantonalni inspektor za zatituokolia, da iste dostavljamo Ministarstvu za prostorno</p><p>U cilju spreavanja zagaenja okolia, potrebno jeiscrpiti sve pravne mehanizme i postupke</p></li><li><p>8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - broj 9</p><p> 4/20</p><p>EKO-SLIKA MOGA KRAJA</p><p>4</p><p>ureenje, promet i komunikacije i zatitu okolia ZDKkao organu nadlenom za postupanje u sluajevimaprekoraenja pragova graninih vrijednosti kvalitetazraka (kojima smo ve dostavljali pomenute rezultatemonitoringa), federalna i kantonalna inspekcijazatite okolia trebalo bi da je upoznata sa time da na</p><p>Zeniko-dobojskom kantonu nisu doneseni provedbenipropisi koji se tiu usklaivanja sa federalnimpropisima za postupanje u sluajevima prekoraenjapragova graninih vrijednosti kvaliteta zraka. Stogavam se ponovo obraamo da poduzmete sveneophodno u skladu sa zakonskim mjerama, i da seoitujete po svim dosada dostavljenim vam aktima,kae se u urgenciji koju je opinski naelnik poslaoUpravi za inspekcijske poslove F BiH.</p><p>Opina alje dopise, molbe, zahtjeve...</p><p>Poruka opinskog naelnika povodom dolaska proljeaNeka ozraje prvih proljetnih dana bude zamajac</p><p>naim ekolokim promiljanjima i aktivnostima kako</p><p>bismo jae krenuli u borbu za novi ekoloki ist</p><p>Kakanj u kojem e vladati harmonian odnos razvoja</p><p>industrije i zatite okoline. Neka prvi umski cvjetovi</p><p>koje e izmamiti proljetno sunce budu podstrek u</p><p>naim nastojanjima da vratimo bistrinu naim</p><p>rijekama, svjeinu vazduhu, ljepotu umama i</p><p>oaravajui karakter naem podneblju. Ne trebamouda, svako od nas linim angamanom moe puno</p><p>uiniti.</p><p>Kad prvo proljetno sunce okupa nae livade,</p><p>proplanke i breuljke, potrudimo se da uredimo nae</p><p>avlije, bate, njive, ume, igralita, da uredimo</p><p>dvorita kola i vjerskih objekata. Neka s proljea</p><p>zablistaju i dvorita javnih preduzea, javnih ustanova i drugih subjekata. Neka zajedno sa nama u akciji</p><p>budu mladi ljudi kao i oni najmlai, djeca i unuci. Uimo ih da je ist okoli neprocjenjivo blago, pokaimo im</p><p>ar ubiranja prvih proljetnih cvjetova, neka</p><p>oslukuju ubor naih rijeka, neka uivaju ubeskrajno lijepom plavom nebu i neka odrastaju u</p><p>okolino svjesne graane.</p><p>Uinimo ono to moemo, a neemo odustajati od</p><p>naih stalnih apela, molbi i zahtjeva viim nivoima</p><p>vlasti da preuzmu svoj dio odgovornosti s obzirom da</p><p>je sadanji politiki sistem opinama ostavio malo</p><p>nadlenosti u domeni zatite okolia.</p><p>Sretni i zdravi bili, neka novo proljee donese puno</p><p>radosti i novih mladalakih ljubavi u vae ivote!</p><p>opinski naelnik</p><p>Mensur Jaarspahi-Suri</p><p>Neka zajedno sa nama u akciji budu mladi ljudi kao i oninajmlai, djeca i unuci</p><p>Proljee je,sve se budi...proljee je sve behara...</p></li><li><p>8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - broj 9</p><p> 5/20</p><p>EKO-SLIKA MOGA KRAJA</p><p>5</p><p>Opina Kakanj upuujezahtjeve, molbe, apele...</p><p>Opinski naelnik je uputio Upravi za inspekcijskeposlove ZDK Zahtjev za inspekcijski pregled i</p><p>poduzimanje mjera na regionalnim cestama na podrujuopine Kakanj:</p><p>Opina Kakanj je u vie navrata vas obavjetavala itraila inspekcijski nadzor, vezano za izvoenje radova iliradnji od strane pojedinih subjekata koji koristeregionalne ceste ili njihove dionice i nanose blato ineistoe na cestu. O tome smo uredno obavjetavali inadleno Ministarstvo za prostorno ureenje, promet i</p><p>komunikacije i zatitu okoline u Zenici. Povodom ovihaktivnosti oglasilo se resorno ministarstvo, poslanica uSkuptini ZDK putem poslanikog pitanja i odabraniizvoa radova na odravanju regionalne cesteAsfaltgradnja d.o.o. iz Visokog to vam i dostavljamo.</p><p>Shodno tome, a prema lanu 71. Zakona o cestama</p><p>FBiH, traimo da nadlena inspekcija cesta izvri pregledi poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oteenjeceste i sigurnosti prometa na cesti, a naroito da zabraniiznoenje blata i neistoa na cestu. Takoer, traimoinformaciju o kontroli donesenih rjeenja od straneinspektora za ceste o prekomjernoj upotrebi javnih cestazbog optereenja i uestalosti vozila i visini uplatenaknade po ovom osnovu.</p><p>Prijem za autore radova LEAP-aNa prijemu uprilienom u srijedu, 25. marta 2009. godine, u uredu</p><p>opinskog naelnika Mensura Jaarspahia- Surija predstavljeni sunagraeni radovi i uruene novane nagrade (200 KM, 100 KM i 80KM)autorima koji su predstavili svoje vienje ekoloke slike Kaknja.</p><p>Podsjetimo, u okviru sveukupnih aktivnosti usmjerenih na izradu iprovedbu Lokalnog ekoloko-akcionog plana (LEAP) opinskinaelnik Mensur Jaarspahi- Suri je krajem 2008. godine objaviojavni poziv za takmienje za najbolji plakat, slogan i logo ukampanji za izradu i provedbu Lokalnog ekoloko- akcionog plana.</p><p>Pozvani su uenici osnovnih i srednjih kola, omladina, umjetnici isvi drugi graani da dostave svoje radove o temi: "Eko-slika moga</p><p>kraja danas i sutra".Prijave su trebale da sadre prijedloge vizuelnog rjeenja plakata</p><p>i logotipa u bilo kom obliku, u bilo kojoj tehnici koja se moe lakoreproducirati.</p><p>Prijedlozi vizuelnog rjeenja morali su sadravati i kratki slogankoji bi predstavljao sastavni dio plakata.</p><p>Nakon to je komisija razmotrila pristigle ponude napravljene suodreene modifikacije tako da su se na kraju dobili plakati, logotip islogani LEAP-a.</p><p>Javnom pozivu su se odazvale osnovne kole HamdijaKreevljakovi, Mula Mustafa Baeskija, 15.april,</p><p>Read Kadi, Omer Mui, te Srednja tehnika kolaKemal Kapetanovi i Gimnazija Muhsin Rizvi.</p><p>1. Na prvom mjestu nalaze se radovi uenica GimnazijeMuhsin Rizvi Kakanj Zerine Zahirovi (sloganPriroda moli: Pusti me da ivim) i MajreKazazovi (slogan : Ne trebamo uda ...samo malotruda );</p><p>2. Na drugom mjestu nalazi se rad grupe uenika treegrazreda Gimnazije Elme Fazli, Edvine Mio, Amileelikovi i Melike elikovi (slogan: Sve to radi,radi sebi);</p><p>3. Tree mjesto zauzimaju radovi autora Melise Sikira,Amele Sikira, Sumeje Hrusto, Hajre Kadri i AdmiraKulovia (slogan : Put u budunost vodi krozsadanjost ).</p><p>Jedan od nagraenih radova</p><p>Opinski naelnik dodjeljuje novane nagrade</p><p>Veliki broj mladih se ukljuio u akciju</p></li><li><p>8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - broj 9</p><p> 6/20</p><p>6</p><p>EKO-SLIKA MOGA KRAJA</p><p>Uredimo zajedno na okoliOpinski naelnik je uputio Javnoj ustanovi za</p><p>kulturu i obrazovanje, Gradskoj biblioteci, teObdanitu Mladost Zahtjev za ureenje travnjakakoji se nalaze u neposrednoj blizini ovih subjekata.Dopisom je sugerirano da se urede travnjaci, da seplanira sadnja rua i drugih hortikulturnih vrsta uproljee, u cilju stvaranja boljeg ambijenta zaboravak mladih. Sugerirano je i da se pomenutisubjekti obrate za strunu pomo oko ureenjaprostora efu Odsjeka za zelenilo u JP VodokomKakanj Selvedini Kulovi i viem strunom saradnikuza poljoprivredu u Opini Kakanj enanu Rahmanu.</p><p>Upuen je i dopis Javnom preduzeu Kakanj-sport iZavodu za planiranje kojim se trai da se plato na</p><p>Ponijerima i staza zasiju travnatom smjesom, kada se zato steknu uslovi, radi stvaranja ljepeg ljetnog ugoaja.</p><p>Uinimo Kakanj oazom cvijea i zelenila</p><p>Poruka opinskog naelnika:Ukljuimo se svi jae i odlunijeu akciju unapreenja i zatitenae prirode kako bi i naadjeca mogla osjetiti mirisproljetnog cvijea</p><p>Potovani sugraani, usmjerimo na tren nae mislika nekadanjim iteljima naeg kraja koji se smatrakolijevkom Bosne i Hercegovine.</p><p>Koliko li je radosti bilo u njihovim duama kada biprvo proljetno sunce obasjalo prirodne ljepote koje supokrivale bogata kakanjska rudna polja? Koliko li jesamo djeijeg smijeha bilo kad s proljea sunev sjajizmami prve umske cvjetove u stoljetnim umamakoje su presijecale Trstionica, Ribnica, Zgoa i Bosna?</p><p>Zamislimo koliko su ponosni bili srednjovjekovni</p><p>stanovnici ovog kraja kada bi usmjerili pogled nagrandiozni Bobovac na ijim kulama se talasao barjakzemlje Bosne! Razmiljajmo s kolikim potovanjem suuvali Zgoanski steak, Sutjeku damiju, Franjevaki</p><p>samostan i druge kulturno-historijske vrijednosti kao ispomenike svojih predaka koji su ivote dali zadomovinu!</p><p>Ova promiljanja neka budu zamajac naimaktivnostima koje trenutno provodimo. Ukljuimo se svijae i odlunije u akciju unapreenja i zatite naeprirode kako bi i naa djeca mogla osjetiti mirisproljetnog cvijea. Kroz nau iskazanu ekoloku svijestjaajmo na patriotizam. Jaanj...</p></li></ul>