bilten opcine kakanj - broj 11

Download Bilten Opcine Kakanj - broj 11

Post on 01-Jul-2015

322 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UVODNIK

Ima li nafte u Kaknju?Listajui Kakanjske novine broj 75. od 10. marta 1982. godine nau matu zagolicao je tekst kojeg potpisuje Luka Rado. Tekst je prenesen iz nekog od brojeva Osloboenja u 1982. godini. S obzirom da pomisao na izvor nafte u naem kraju podrazumijeva znaajnu dozu fantastike, tekst prenosimo u cijelosti jer autor navodi injenice koje pokazuju da je nafta daleke 1930. godine ipak pronaena u Kaknju: Ne znam kome pitanje da li ima nafte pod Kaknjem, treba postaviti, ali za odgovor nudim slijedeu pomo: Ininjer Ervin Porn, direktor Direkcije dravnih rudarskih preduzea, u svom referatu od 12. decembra 1930. godine, koji je uputio Rudarskom odjeljenju Ministarstva uma i ruda u Beogradu, navodi slijedee: -Izvjetavam da je 10. decembra 1930. godine duboka buotina broj X na 347 metru naila na naftu. Na 300 metara nabuen je jedan sloj uglja, koji je dosta izjalovljen, debljine oko dva metra, a na 347. metru nabuena je nafta u laporovitom pjeeniku. Nad ovim pjeenikom su ilovasti lapori. Prenik buotine je 120 mm. Do 12. decembra izvaeno je kaikom oko 2 280 litara nafte. Tanim mjerenjem je utvreno da je priliv 22 do 25 litara na sat. Vode nema. Nafta je dosta gusta, vrlo tamno smee boje sa dosta jakim mirisom. Prema viskoznosti se zakljuuje da sadri mnogo parafina. Do sada je pritok konstantan, plinovi neprekidno izlaze. Nafta se nalazi pod pritiskom, jer se nivo odie u koloni. Svoj izvjetaj inenjer Ervin Porn zavrava: Svakako e se ve sa nekoliko buotina moi dobiti tana slika o izdanosti ovog nalazita, ne govorei o eventualnim dubljim naftonosnim horizontima. Iz raspoloivih podataka vidi se da je nastavljeno buenje do konane dubine od 392 metra, a da se nafta pojavljivala do 355 metara ili da je naftonosni sloj konstatovan u mogunosti od etiri metra. U septembru 1934. godine cijevi su izvaene i buotina je zatvorena. U studiji geologa Tihomira Jakia koja je tampana u Rudarsko-geolokom vjesniku, brojevi 11 i 12, 1934. godine ustanovljeno je da se nafta pojavljuje u krenjakom i laporovitom materijalu. U vrijeme pojave nafte u Kaknju pozvani su tada vodei strunjaci da daju ocjenu: Profesor Vagen, ef Geolokog zavoda u Beu, profesor Krepa, direktor naftinih zavoda Gibelina u ehoslovakoj i od domaih ininjera Jaki, Belani i Turina, generalni direktor Rudnika. Po njihovom savjetu nastavljeno je istraivanje i 1933. godine kod buenja na lokalitetu potoka Prima, na dubini od 92 metra, pojavila se nafta sa pritokom, prvih dana 120 litara, a kasnije 5 litara na dan. Ocjena geologa tog vremena je razliita, a veina smatra da je naftonosni horizont sekundaran i da je nastao migracijom uz rasjeline iz dubljih horizonata, to jest iz primarnog leita. Koliko se zna ni ocjena geologa tog vremena nije drugaija. Navode se indikacije na buotinama 1, 78, 43, 46, 64, 78, 99, 154. i 336. Na strani 91. Tehnikog dokumenta 1967. godine pie: Dosadanji rezultati istraivanja gasnih karakteristika slojeva ukazuju na ekonomski najznaajnije podruje za eksploataciju uglja kod najmanje dubine eksploatacije i ekonomski znaajno leite nafte na podruju Kaknja. Tehnika dokumentacija sa kojom se raspolagalo nije imala za cilj da utvruje postojanje nafte nego uglja. Ovim putem ne dokazujem na naftu u Kaknju, nego upuujem na mogunosti. Za sada teko je kazati ima nafte na podruju Rudnika Kakanj, ali ne bi bilo nekorisno , ponovo preorati i dokumentaciju i zemlju.

OPINE KAKANJinterno informativno glasilo OPINA KAKANJ Alije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803 www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba

IZDAVA: Opina Kakanj REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ: Evelin Memi Azra Fejzi Mersud Kova

Tel: 032/555-301 Fax 032/771-803 e-mail:opcinaka@bih.net.ba; evelin.memic@gmail.com

DTP i tampa: Labirint Zenica Tira: 1000 primjeraka

3

OPINSKO VIJEE

Izvjetaj sa 9. redovne sjednice Opinskog vijea KakanjOpinsko vijee je u etvrtak 28. maja 2009. godine odralo 9. redovnu sjednicu na kojoj se razmatralo 11 taaka dnevnog reda. Prijedlogom programa rasporeda sredstava za sport FK Rudaru je dodijeljeno 200.000KM, OK Kakanj 117.000KM, KK Kakanj 50.000KM, RK Kakanj(i muki i enski tim) 15.000, a FK Mladosti 38.000KM... Prijedlog odluke o naknadama predsjedniku i lanovima Opinske izborne komisije za 2009. godinu je usvojen; Prijedlog rjeenja o utvrenju javnog interesa u svrhu izgradnje trase elektroenergetskog prikljuka po zahtjevu BH Telekom Sarajevo je usvojen; Donoenje rjeenja o razrjeenju Aide ii Hakulija sa dunosti Detalj sa jedne od sjednica predsjednika OU JU za Opinskog vijea predkolski odgoj i obrazovanje preduzeima je prihvaena uz Mladost Kakanj; zakljuke; Donoenjem rjeenja o imenovanju predsjednika OU JU Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti Skuptini JP za predkolski odgoj i Vodokom za imenovanje lana obrazovanje Mladost Kakanj Nadzornog odbora na period od na privremeni period imenovana dva mjeseca imenovan je Mirnes je Alma Alajbegovi; Bai. Informacija o uvoenju inkluzije Prijedlog programa utroka u nastavu osnovnog obrazovanja sredstava za obiljeavanje je primljena k znanju od strane znaajnih datuma za 2009. Vijea; godinu i Razmatranje zahtjeva Informacija o zastupljenosti FK Rudar za izmjetanjem konstitutivnih naroda u dijela puta oko stadiona su opinskom organu uprave, povueni od strane predlagaa. javnim ustanovama i javnim

FOTOPRIA: Obiljeen Dan kakanjskih dobrovoljaca Misoa 92, (23. maj 2009.)

Sa graanima Kaknja u Misoi je bio Opinski naelnik

Cvijee je poloeno kod spomenploe ehidima Kaknja u dvoritu damije u Misoi

Na ploi imena ehida opine Kakanj koji su za slobodu ivote dali na misokom ratitu4

Proen Jasin na ehidskom mezarju u Misoi

Zabiljeeno ispred kole u Misoi

TEMA BROJA

Obiljeena 16. godinjica od svirepog zloina u PoljanimaU Poljanima kod Kraljeve Sutjeske u utorak 9. juna 2009. godine obiljeena je 16. godinjica od svirepog ubistva sedmero civila koji su mueni, ubijeni, a potom spaljeni u ovom selu od strane ekstremnog dijela policije HVO-a. Poetkom juna 1993. godine u Poljanima su ubijeni Meho Jusi, Nedad Kadri, Rifet Mehak, Latif Mehmedovi, Mehmedalija, Safet i Fehim Topalovi. Na spomen-obiljeju u Poljanima gdje je uprilieno polaganje cvijea prisutnima su se obratili opinski

naelnik Mensur Jaarspahi-Suri i Tahir Manduka, predsjednik Organizacije porodica ehida i poginulih boraca opine Kakanj, koji su naglasili potrebu da svi nivoi vlasti i

Polaganje cvijea na spomen-obiljeju u Poljanima

Zabiljeeno ispred mekteba u Poljanimacjelokupna zajednica uine vie na planu zapoljavanja djece ehida i poginulih boraca, te da pravosudni organi procesuiraju odgovorne za zloin u Poljanima. Vjerski program je odran ispred mekteba u Poljanima. industrijsku Tuzlu. Skupili smo se kako bismo se prisjetili dana kada semizovakim asfaltom nisu tutnjale drumske lae, nego su odjekivali razorni rafali. Sjetili smo se naih 13 heroja koji su svoje ivote dali u borbi za slobodu na semizovakom ratitu.

Graani Kaknja nee zaboraviti nevine rtve svirepog zloina u Poljanima

Sjeanje na dane kada su semizovakom kotlinom odjekivali razorni rafalismo se kraj spomen-obiljeja koje se smjestilo pokraj tihog umskog potoka, malo iznad asfalta koji Za ouvanje teritorijalnog povezuje Sarajevo, glavni grad integriteta, slobode i nezavisnosti slobodne i nezavisne BiH i BiH veliki doprinos su dali i kakanjski borci. Na vapaje domovine hrabro su ustajali kakanjski heroji odlazei daleko od svojih domova da brane zemlju koja se vijekovima lomila na talasima historije. Historija je njihova imena ispisala zlatnim slovima, a narod pamti svaki dan, minutu i tren borbe za opstanak i slobodu. I ove godine, 21. juna, skupili Malo iznad regionale Sarajevo-Tuzla

Niti dugi drumovi, niti za zdravlje neugodna temperaturna oscilacija, nisu bili prepreka da veliki broj graana Kaknja doe u Semizovac

lanovi kakanjskog Ski-kluba u Semizovac stigli biciklima

Obraanje ratnog komandanta Elvedina Dinka ehagiaNiti dugi drumovi, niti za zdravlje neugodna temperaturna oscilacija, nisu bili prepreka da veliki broj graana Kaknja doe u Semizovac. U znak sjeanje na 13 kakanjskih heroja u Semizovac su biciklima stigli i lanovi kakanjskog Ski-kluba. 5

skrasila se kamena spomen-ploa

AKTUELNOSTIZahuktava se nova graevinska ekspanzijasaopili predstavnicima Opine Kakanj da su odobrena sva tri projekta sa kojima je Opina ove godine aplicirala na sredstva GAP-a. 26. juna uprilieno je i potpisivanje ugovora o izvoenju radova (na osnovu okvirnog sporazuma) na sanaciji puteva koji su uvrteni u programe utroka

Potpisani ugovori o podrci realizaciji projekata izmeu GAP-a i Opine Kakanj i ugovori o sanaciji puteva

Dana Frey, direktor GAP-a, sa saradnicima u Ambulanti u Donjem Kaknju

koji prate i izvjetavaju o projektima SIDE Kakanj je posjetila i 15. juna 2009.godine. Posjetili su Ambulantu Tiii i sa medicinskim Zapoinje asfaltiranje puteva u razgovarali osobljem i mjetanima, snimili su Mramoru, Subotinju, Brnju, intervenciju, pruanje pomoi Donjim Starposlama... korisnicima, podruje koje koristi U petak 26. juna 2009. godine u usluge Ambulante... uredu opinskog naelnika Mensura Jaarspahia-Surija, potpisani su ugovori o podrci realizaciji projekata Most Krevac, Ambulanta Doboj i Put Biljeevo Gora izmeu predstavnika Projekta upravne odgovornosti (GAP) i Opine Kakanj. Pomenute

U ekipi GAP-a bili i predstavnici medija iz vedske koji prate rad SIDEsredstava iz cestarina i koncesija za 2009. godinu. Opinski naelnik i Iso Zaimovi,direktor Trgopeda, potpisali su ugovore o sanaciji: puta u MZ Mramor (vrijednost radova: 9 996 KM), puta u Subotinju (postavljanje elastine ograde, vrijednost radova: 4 950 KM); puta u MZ Brnj (zaselak Gaj, vrijednost radova: 14 772 KM); puta za selo Donje Starposle (vrijednost radova: 24 977 KM); puta u MZ Zagrae (do Karzia, vrijednost rad