Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

Download Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

Post on 08-Apr-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

  1/20

 • 8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

  2/20

  UVODNIK

  2

  Neka prvomartovska promiljanjabudu zamajac naim ekolokimaktivnostima

  U prvomartovskom ozraju, dok smo oima milovali plavo-utadravna obiljeja BiH, ispunjeni ponosom i nadom, snagom i htijenjem,optimizmom i eljom da naa domovina, i na Kakanj u njoj, budurazvijeniji i jai, sve svoje misli usmjerili smo onima koji su pokazalikako se brani kuni prag i kako se ne ali ni ivot za rodnu grudu. Naemisli, zahvalnost i potovanje usmjerili smo znanim i neznanimjunacima. Onima koji su podno velianstvenog Bobovca na poziv ratnihtruba zapoinjali, pod barjakom zemlje Bosne, svoju borbu za slobodu;junacima kroz ije su ivote proli ljutiti konjanici srednjovjekovlja iaustrougarske regimente; herojima koji kroz brojne ratove za slobodudomovine ivote dadoe; patriotima kojima smo vjeno zahvalni zaizborenu i sauvanu nezavisnost Bosne i Hercegovine. Na temeljima

  ovih razmiljanja Kakanj je i ove godine dostojanstveno obiljeio1.mart-Dan nezavisnosti BiH.Ova promiljanja neka budu zamajac naim aktivnostima koje

  trenutno provodimo. Ukljuimo se svi jae i odlunije u akcijuunapreenja i zatite nae prirode kako bi i naa djeca mogla osjetitimiris proljetnog cvijea. Kroz nau iskazanu ekoloku svijest jaajmona patriotizam. Jaanjem ekoloke svijesti i patriotizma iskazat emonae potovanje prema onima koji su nesebino uvali i branili ovuzemlju, poruio je na sveanoj akademiji uprilienoj povodom1.marta-Dana nezavisnosti BiH opinski naelnik MensurJaarspahi-Suri akcentirajui aktivnosti na izradi i provedbi Lokalnogekoloko-akcionog plana (LEAP).

  LEAP je sa prvim sunanim danima koji nagovjetavaju proljee dobio

  svoje plakate,slogane i logo.Podsjetimo, javni poziv za takmienje za najbolji plakat, slogan i logou kampanji za izradu i provedbu Lokalnog ekoloko-akcionog planaobjavljen je krajem 2008.godine.

  Pozvani su bili uenici osnovnih i srednjih kola, omladina, umjetnicii svi drugi graani da dostave svoje radove o temi : Eko slika mogakraja danas i sutra .

  Prijave su trebale da sadre prijedloge vizuelnog rjeenja plakata ilogotipa u bilo kom obliku, u bilo kojoj tehnici koja se moe lakoreproducirati.

  Prijedlozi vizuelnog rjeenja morali su sadravati i kratki slogan kojibi predstavljao sastavni dio plakata.

  Nakon to je komisija razmotrila pristigle ponude napravljene su

  odreene modifikacije tako da su se na kraju dobili plakati, logotip islogani LEAP-a.

  U 8. broju Biltena Opine Kakanj osvremo se na naa prvomartovskapromiljanja, te na aktuelnu borbu za ekoloki ist Kakanj u kojem evladati harmonian odnos razvoja industrije i zatite ovjekoveokoline.

  U ovoj borbi, zbog zamrenog politikog sistema koji je opinamaostavio malo nadlenosti, prinueni smo na stalna upuivanjazahtjeva, apela i molbi viim nivoima vlasti da preuzmu svoj dioodgovornosti za okoli, istie opinski naelnik MensurJaarspahi-Suri.

  Dopise, zahtjeve, apele i molbe koje Opina Kakanj upuuje viimnivoima vlasti , uz druge informacije iz oblasti zatite prirode,

  predstavljamo u novoj rubrici Eko slika moga kraja koja e od sadabiti redovna u naem glasilu. Ba kao to je kontinuirana borba OpineKakanj za odrivi razvoj.

  OPINE KAKANJinterno informativno glasilo

  OPINA KAKANJAlije Izetbegovia 123

  72240 KakanjTel. 032/771-800, 771-801

  Fax 032 771-803www.kakanj.com.ba

  e-mail: opcinaka@bih.net.ba

  IZDAVA:Opina Kakanj

  REDAKCIJA BILTENA

  OPINE KAKANJ:

  Evelin MemiAzra FejziMersud Kova

  Tel: 032/555-301Fax 032/771-803

  e-mail:opcinaka@bih.net.ba;evelin.memic@gmail.com

  DTP i tampa:

  Labirint Zenica

  Tira:

  1000 primjeraka

 • 8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

  3/20

  3

  OPINSKO VIJEE

  5. redovna sjednica Opinskog vijea5. sjednicu Opinsko vijee

  odralo je u srijedu, 10. marta

  2009. godine, a dnevni red sastojao

  se od 26 taaka: Prijedlog odluke o

  usvajanju Plana kapitalnih

  investicija za period 2009 2013.

  godine usvojen je u formi nacrta

  odluke; Prijedlog odluke o

  usvajanju Strategije komuniciranja

  Opine Kakanj sa javnou usvojen

  je uz zakljuke; Prijedlog

  programa rada JU Gradska

  biblioteka Kakanj sa Finansijskim

  planom za 2009. godinu usvojen je

  uz zakljuke; Prijedlog plana i

  programa JU Centar za socijalni rad

  Kakanj sa Finansijskim planom za

  2009. godinu, Prijedlog programa

  rada JU za kulturu i obrazovanje Kakanj sa

  Finansijskim planom za 2009. godinu i Prijedlog

  plana rada i razvoja JU Dom zdravlja sa

  poliklinikom Kakanj sa Finansijskim planom za

  2009. godinu su povueni sa dnevnog reda i vraeni

  na doradu; Prijedlog odluke o finansiranju

  prijevoza aka i studenata je usvojen uz sugestije;

  Prijedlog odluke o uslovima i postupku

  stimulativnog zapoljavanja pripravnika je

  povuen s dnevnog reda; Prijedlog odluke o

  jednokratnoj novanoj pomoi za poroaj i opremu

  novoroenog djeteta je usvojen. Po Prijedlogu

  odluke o naknadama opinskih vijenika i radnih

  tijela Vijea, Prijedlogu odluke o rasporedu

  sredstava politikim subjektima za 2009. godine,

  Prijedlogu odluke o utvrivanju platnih razreda i

  koeficijenata za plae rukovodeih i ostalih

  dravnih slubenika i namjetenika u opinskim

  slubama za upravu i posebnim slubama Opine

  Kakanj, Prijedlogu odluke o utvrivanju platnih

  razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i

  ostalih dravnih slubenika i namjetenika Zavoda

  za planiranje i izgradnju opine Kakanj i direktora

  Zavoda, Prijedlogu odluke o utvrivanju

  koeficijenta za obraun plae opinskogpravobranioca Opine Kakanj, Prijedlogu odluke o

  utvrivanju koeficijenta za obraun plae

  sekretara Opinskog vijea, Prijedlogu odluke o

  utvrivanju koeficijenta za obraun plae

  predsjedavajueg Opinskog vijea, Prijedlogu

  odluke o utvrivanju koeficijenta za obraun plae

  opinskog naelnika Opine Kakanj se raspravljalo

  objedinjeno, a svi prijedlozi su usvojenijednoglasno. Prijedlog odluke o formiranju ureda

  predsjedavajueg Opinskog vijea je usvojen.

  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o

  ustupanju poslovnih prostora politikim strankama

  je usvojen; Donoenje odluke o davanju

  saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za mlade i

  eko-zatitu je dobio potrebnu veinu; Prijedlog

  rjeenja o preuzimanju zemljita zahvaenog

  klizitem u selu Hausovii mjetanima kojima je

  dodijeljeno neizgraeno graevinsko zemljite,Prijedlog rjeenja o dodjeli zemljita Fatimi

  Berbi iz Hausovia u svrhu izgradnje stambenog

  objekta, Izvjetaj o radu Opinskog

  pravobranilatva za period 01.1-31.12.2008.

  godine i Plan proljetne sjetve na podruju opine

  Kakanj za 2009. godinu usvojeni su jednoglasno;

  Prijedlog rjeenja o imenovanju lanova Etike

  komisije je dobio potrebnu veinu; Prijedlog

  odluke o davanju saglasnosti Skuptini JP

  Vodokoma za imenovanje Almedina Aliefendia

  za lana Nadzornog odbora na period od dva

  mjeseca je dobio veinu.

  Zabiljeeno na 5.redovnoj sjednici Opinskog vijea Kakanj

 • 8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

  4/20

  EKO-SLIKA MOGA KRAJA

  4

  LEAP dobio plakate,slogane i logo

  U okviru sveukupnih aktivnosti usmjerenih na izradu iprovedbu Lokalnog ekoloko-akcionog plana (LEAP)

  opinski naelnik Mensur Jaarspahi-Suri je krajem2008.godine objavio javni poziv za takmienje zanajbolji plakat, slogan i logo u kampanji za izradu iprovedbu Lokalnog ekoloko-akcionog plana.

  Pozvani su uenici osnovnih i srednjih kola, omladina,umjetnici i svi drugi graani da dostave svoje radove otemi : Eko slika moga kraja danas i sutra .

  Prijave su trebale da sadre prijedloge vizuelnogrjeenja plakata i logotipa u bilo kom obliku, u bilo kojojtehnici koja se moe lako reproducirati.

  Prijedlozi vizuelnog rjeenja morali su sadravati i

  kratki slogan koji bi predstavljao sastavni dio plakata.Nakon to je komisija razmotrila pristigle ponude

  napravljene su odreene modifikacije tako da su se nakraju dobili plakati, logotip i slogani LEAP-a.

  O imenima dobitnika i terminu uruivanja nagradaautorima javnost emo blagovremeno informisati. Nekeod nagraenih radova predstavljamo na naslovnoj iposljednjoj strani Biltena Opine Kakanj.

  Podsjetimo, osnovni cilj LEAP-a je da se u lokalnojsredini kratkorono sprijei dalje zagaivanje i

  unaprijedi postojee stanje, srednjorono stvoremehanizmi da se sprijei mogunost naruavanja okolinei da se realno procijene i racionalno iskoriste svi prirodnii drutveni razvojni resursi, te dugorono ostvarepreduslovi za osiguranje lokalnog razvoja na principima

  odrivog razvoja. Kroz fazu izrade i provoenja LEAP-ajaat e se medijska kampanja koja promovie LEAP;jaat e se modusi ukljuivanja i animiranja javnosti dapreuzme dio poslova u procesu izrade LEAP-a; izradit ese plakati, logo i maskote pomou kojih e se promovisatiokoline aktivnosti; ukljuivat e se djeca, uenici imladi u ekoloke aktivnosti kako bi oni postali aktivniprenosioci poruka starijima i budui okolino svjesnigraani. LEAP nije samo vie cvijea,manje smea,LEAP treba da omogui odrivi razvoj. Izradu LEAP-atreba iskoristiti kao mogunost da se na lokalnom nivou

  promovie i predloi uspostava takvih organizacionih iekonomskih temelja koji bi omoguili provoenje naelaodrivog razvoja (odrivi razvoj-razvoj kojizadovoljava dananje potrebe, a da pritom ne ugroava

  mogunosti za to da i budui narataji budu u mogunostizadovoljiti svoje potrebe). Subjekti u LEAP-u su svi:drava, lokalna samouprava, NVO, privreda, privatna ijavna preduzea, strunjaci, vrtii, kole, fakulteti,poljoprivrednici, vjerske i etnike zajednice, mediji...

  PODRITE LEAP, PODRITE BORBU ZABAJKOVITI KAKANJ SA PITOMIM

  PEJZAIMA I HARMONINIM ODNOSOMINDUSTRIJE I OKOLIA!

  LEAP-om vratimo svjeinu zraka,bistrinu rijeka i ljepotu stoljetnih umaRadostan jer mi je pripala ast da ove veeri sa

  vama podijelim radost Dana nezavisnosti BiH,dopustite mi da, zajedno sa vama, svoje misliusmjerim prema nekadanjim iteljima naeg

  kraja koji se smatra kolijevkom Bosne iHercegovine.

  Koliko li je radosti bilo u njihovim duama, kadabi prvo proljetno sunce obasjalo prirodne ljepotekoje su pokrivale bogata kakanjska rudna polja?

  Koliko li je samo djeijeg smijeha bilo kad sproljea sunev sjaj izmami prve umske cvjetove

  u stoljetnim umama koje su presijecaleTrstionica, Ribnica, Zgoa i Bosna?

  Zamislimo koliko su ponosni bili srednjovjekovnistanovnici ovog kraja kada bi usmjerili pogled nagrandiozni Bobovac na ijim kulama se talasao

  barjak zemlje Bosne! Razmiljajmo s kolikimpotovanjem su uvali Zgoanski steak,

  Sutjeku damiju, Franjevaki samostan i drugekulturno-historijske vrijednosti kao i spomenikesvojih predaka koji su ivote dali za domovinu!(...) Ova promiljanja neka budu zamajac naim

  aktivnostima koje trenutno provodimo. Ukljuimose svi jae i odlunije u akciju unapreenja i

  zatite nae prirode kako bi i naa djeca moglaosjetiti miris proljetnog cvijea. Kroz nau

  iskazanu ekoloku svijest jaajmo napatriotizam. Jaanjem ekoloke svijesti i

  patriotizma iskazat emo nae potovanje prema

  onima koji su nesebino uvali i branili ovuzemlju.Kako bismo sebi i naim potomcima vratili

  svjeinu zraka, bistrinu rijeka i ljepotu stoljetnihuma mi radimo na LEAP-u, borimo se da

  provedemo zakljuke Opinskog vijea koji seodnose na unapreenje okolia, trudimo se da

  proirujemo mreu daljinskog grijanja,nabavljena je mobilna monitoring stanica, radimona zatiti praumskog podruja Gornja Bukovicaitd,kazao je, izmeu ostalog,opinski naelnik

  Mensur Jaarspahi-Suri tokom obraanja nasveanoj akademiji uprilienoj povodom 1.marta

  Dana nezavisnosti BiH.

 • 8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

  5/20

  EKO-SLIKA MOGA KRAJA

  5

  Stigao odgovor na zahtjev Opinskog naelnikada nadleni organi zatite graane

  Federalna uprava zainspekcijske poslove okontroli rada operatora izKaknja

  "TE Kakanj kao operator znatno utjee nakvalitet zraka u Kaknju to je vidljivo iz izvjetajao emisijama koje operator kontinuirano prati. Po

  svim parametrima vrijednosti emisija u zrak sudaleko iznad dozvoljenih graninih vrijednosti

  emisija za nova postrojenja", navodi se u dopisuFederalne uprave za inspekcijske poslove.Na adresu Opinskog naelnika stigao je dopis iz

  Federalne uprave za inspekcijske poslove u kojem sekae: Povodom Vaeg obraanja ovoj Federalnojupravi za inspekcijske poslove, vezano za problemzagaenosti zraka u opini Kakanj, obavjetavamoslijedee:

  Inspekcija zatite okolia obavlja inspekcijskinadzor operatora koji su u njenoj nadlenosti u skladu

  sa propisima iz seta zakona o okoliu, te vri kontrolumjera propisanih okolinskim dozvolama i odobrenimplanovima aktivnosti.

  to se tie operatora na podruju opine Kakanj, akoji su u nadlenosti Federalne uprave za inspekcijskeposlove, situacija je slijedea:

  TC Kakanj je kao operator blagovremeno, u skladusa vaeim zakonskim propisima, pristupila izradiPlana aktivnosti i pribavljanju okolinske dozvole odnadlenog Federalnog ministarstva okolia i turizma.Inspekcija zatite okolia je na zahtjev mjetana

  poduzela mjere iz svoje nadlenosti u cilju smanjenjanegativnog uticaja rada TC Kakanj (buka, praina).Operator je poduzeo niz manjih aktivnosti, te planiraougradnju beumnih motora u mlinici cementa, teizgradnju novog silosa klinkera.

  Imamo saznanja da je podnesena tuba na Rjeenjeo odobravanju Plana aktivnosti TC Kakanj koji jeodobren od strane nadlenog Federalnog ministarstvaokolia i turizma. Time je postupak izdavanjaokolinske dozvole za navedenog operatora

  obustavljen, to je otealo rad inspekcije zatiteokolia, jer uvjeti propisani Planom aktivnosti i mjere

  date okolinskom dozvolom za inspektora predstavljajuosnov za kontrolu rada operatora.

  TE Kakanj kao operator znatno utjee na kvalitetzraka u Kaknju to je vidljivo iz izvjetaja o emisijamakoje operator kontinuirano prati. Po svimparametrima vrijednosti emisija u zrak su daleko

  iznad dozvoljenih graninih vrijednosti emisija zanova postrojenja. Za postojea postrojenja, odnosnoovog operatora, nadleno ministarstvo eodobravanjem Plana aktivnosti i mjerama iz okolinskedozvole propisati i granine vrijednosti za emisije uzrak. Budui je Plan aktivnosti dostavljen nadlenomministarstvu i isti je na razmatranju, inspekcijazatite okolia do odobravanja Plana aktivnosti nije umogunosti poduzeti mjere u cilju smanjenja emisijau zrak kod ovog operatora. Treba napomenuti da je TE

  Kakanj poduzela neke mjere u cilju smanjenja emisijau zrak (revitalizacija bloka 5 i bloka 7).

  Uticaj rada operatora RMU Kakanj na zagaenostzraka je znatno manji u odnosu na ostale operatore napodruju opine Kakanj. Odobravanjem aktivnosti idobijanjem okolinske dozvole i ovog operatora e biti

  mogue nadzirati i poduzimati mjere u ciljusmanjenja uticaja na okoli.

  to se tie monitoringa emisija, koje ste namdostavili, potrebno je da iste dostavite-ustupiteFederalnom meteorolokom zavodu koji je ovlatenainstitucija za monitoring kvaliteta zraka na podrujuFBiH i Ministarstvu za prostorno ureenje, promet ikomunikacije i zatitu okolia ZDK kao organunadlenom za postupanje u sluajevima prekoraenjapragova graninih vrijednosti kvalitete zraka.

  Odnosno da postupite prema obavjetenju koje Vam jedostavljeno od strane kantonalnog inspektora zazatitu okolia.

  Kakanj upuuje molbe,zahtjeve, dopise...

 • 8/7/2019 Bilten Opcine Kakanj - Broj 8

  6/20

  EKO-SLIKA MOGA KRAJA

  6

  Odgovor TermoelektraneKakanj na predstavku MZSlapnica

  Opinski naelnik Mensur Jaarspahi-Suri je uputioTermoelektrani Kakanj dopis u kojem se kae:Dobili s...