bilten opcine kakanj - broj 13

Download Bilten Opcine Kakanj - broj 13

Post on 01-Jul-2015

648 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UVODNIK

Osvrt na 2009. godinu i novogodinja poruka opinskog naelnika Mensura Jaarspahia SurijaPotovani sugraani! Sa uvjerenjem da emo i u narednom periodu zajedno raditi na unapreenju kvaliteta ivota u naem Kaknju, kroz nekoliko reenica u se osvrnuti na proteklu 2009. godinu. Nakon konstituiranja Opinskog vijea Kakanj u novom sazivu dobar dio vremena na poetku 2009. godine smo potroili na donoenje Budeta, planova i programa, a potom smo nastavili Opinski naelnik kontinuitet aktivnosti u svim oblastima ivota i Mensur Jaarspahi Suri rada. Pominjem samo neke: nismo smanjivali pomo borakoj populaciji, udruenjima graana, nastojali smo da ne umanjujemo sredstva u grantu za sport, kao i za obrazovanje. Naime, srednje kole u Kaknju nisu imale kvalitetne prilaze pa smo ih izgradili ime je poboljana sigurnost nae djece. Uradili smo dosta i na nastavku izgradnje omladinskog centra sa gradskom galerijom i nadam se da emo ovaj objekat zavriti do kraja 2010. godine. Radili smo i na osiguravanju pretpostavki da Kakanj u 2010. godini konano dobije i gradski muzej koji bi trebao da djeluje u okviru JU za kulturu i obrazovanje. Pomogli smo i novoosnovanom JP Kakanj-sport , a nadam se da e zahvaljujui Ski-centru Ponijeri, te sportsko-rekreacionom centru u objektu City Center One, koji e uskoro biti otvoren, ova ustanova ponuditi vie sportskih sadraja i postii bolji finansijski rezultat. Generalno, u ocjeni 2009. godine, mogu kazati da je bila neizvjesna jer se u opinama osjetio nedostatak sredstava od viih organa vlasti Kantona i FBiH. To je svim, pa i kakanjskoj opini, zagoralo ivot, jer smo dobili manje sredstava od planiranih u Budetu, pa smo morali Budet dva puta rebalansirati, vodei rauna da najugroeniji ne ispataju, da ne ispataju borake populacije, studenti i aci, da se to ne osjeti na akom prijevozu, kao i na funkcioniranju obdanita. Sredstvima Opine Kakanj, te finansijskim sredstvima Vlade ZDK, odnosno Ministarstva za prostorno ureenje, promet i komunikacije i zatitu okoline i Ministarstva za privredu, asfaltirali smo vei broj puteva u seoskim i prigradskim mjesnim zajednicama. Zavrili smo i izgradnju drugog mosta na izlazu iz grada. Zahvaljujui sredstvima GAP-a izgraen je most u Krevcu, potom put u selu Gora (MZ Podgora) gdje metar asfalta nije poloen pune 32 godine. Sa predstavnicima GAP-a dogovorena je i izgradnja ambulante porodine medicine u Doboju. Rijeili smo i nekoliko saobraajnica u gradu, realizirali smo i nekoliko mini-projekata poput muzeja na otvorenom, postavili smo gradski sat... Uspjeli smo, uz veliki napor, formirati i poduzetniku zonu. Nadam se da e se u ovoj zoni u ovoj godini graditi firme koje e zaposliti Kakanjce, te Kakanjke kojih je na birou iz godine u godinu sve vie. Uradili smo i projekt krunog toka saobraaja pa se nadam da emo uz naa sredstva i pomo kantonalne i federalne vlade i taj projekat realizirati. Kada su u pitanju moja oekivanja u 2010. godini, bojim se da e lokalne zajednice imati velikih problema. Raspodjela sredstava na viim instancama vlasti za opine je sve manja, dakle za opine je sve manje sredstava za razvojne projekte koji bi dali ansu zapoljavanju mladih ljudi. U vezi s tim mislim da bi Savez opina i gradova FBiH trebao nastupiti malo hrabrije prema Vladi FBiH kako se zakoni koji se odnose na prava lokalnih zajednica ne bi ignorirali. Dragi prijatelji, uz najiskrenije novogodinje estitke sa eljom da nam Nova godina donese progres, pozivam vas da se intenzivnije ukljuite u drutveni ivot, te da predlaete vei broj kvalitetnih ideja, ne samo meni kao naelniku, nego i kakanjskim vijenicima, to naravno moe poluiti samo bolji rezultat. Kakanj je u zadnjih nekoliko godina doivio veliki progres u svim oblastima, ali vjerujem da emo uz zajedniki napor u ovoj godini stvoriti jo bolji ambijent za ivot. Nadam se da emo krajem 2010. godine stei uvjete za pribliavanje Evropskoj uniji, a to e znaiti da e nam biti dostupniji fondovi za ulaganja, zapoljavanje, a prvenstveno za obrazovanje naih mladih kadrova, u ijim je rukama budunost ove zemlje i ono to zovemo zdrava Bosna i Hercegovina. Molim primite izraze moga dubokog potovanja! opinski naelnik Mensur Jaarspahi Suri

2

OPINSKO VIJEE

Izvjetaj sa 13. redovne sjednice Opinskog vijea13. sjednica Opinskog vijea Kakanj odrana je u dva dijela. Sjednica je poela 20.11.2009. godine, tog dana usvojen je dnevni red koji je sadravao 14 taaka. Izvjetaj o radu opinskog naelnika i jedinstvenog opinskog organa uprave Opine Kakanj za 2008. godinu nije dobio potrebnu veinu, a izjanjavanje o Prijedlogu rebalansa Budeta Opine Kakanj za 2009. godinu Vijee je odloilo za narednu sjednicu. Nakon toga razmatran je Nacrt Budeta Opine Kakanj za 2010. godinu to je rezultiralo usvajanjem Zakljuka o utvrivanju Nacrta Budeta Opine Kakanj za 2010. godinu kojim je odreen rok od 30 dana za sprovoenje javne rasprave, a za nosioce aktivnosti odreeni su opinski naelnik i Sluba za finansije. Na nastavku sjednice odranom 23.11.2009. godine Vijee je donijelo zakljuak da se Izvjetaj o transferiranim sredstvima iz Budeta Opine Kakanj za 2009. godinu do 31.08.2009. godine (koji je sadravao Izvjetaj o realizaciji projekata po Programu utroka sredstava od cestovnih naknada, Izvjetaj o realizaciji projekata po Programu utroka sredstava od koncesija, Izvjetaj o utroku sredstava od aerozatite, Izvjetaj o utroku sredstava po Programu rasporeda sredstava za sport i Izvjetaj o utroku sredstava po Programu rasporeda sredstava za obiljeavanje znaajnih datuma) dopuni i aurira do naredne sjednice. Prilikom razmatranja Programa mjera i aktivnosti na prevazilaenju postojeeg stanja u Javnom preduzeu Vodokom d.o.o. Kakanj doneen je zakljuak da se ovaj Program pretvori u nacrt, a da se do naredne sjednice ponudi novelirani program koji e biti usaglaen sa predsjednicima klubova politikih partija koje participiraju u Vijeu. Vijee se pozitivno izjasnilo na Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP Vodokom d.o.o. Kakanj na

cijene komunalnih usluga. Ovom Odlukom detaljno su utvrene cijene komunalnih usluga JP Vodokom d.o.o. Kakanj u oblasti vodosnabdijevanja, takse na mjerno mjesto, odvodnje kanalizacione vode, prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima zajednike komunalne potronje je dobio potrebnu veinu. Nakon toga Vijee se negativno izjasnilo o Prijedlogu odluke o sufinansiranju i finansiranju infrastrukture u mjesnim zajednicama. Potrebnu veinu dobili su Prijedlog rjeenja o dodjeli GMK d.d. Kakanj neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u svrhu izgradnje poslovnog objekta, Prijedlog rjeenja o dodjeli Trako (Hakije) Nerminu iz Kaknja neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta i Prijedlog rjeenja o dodjeli aluk (Asima) Selmi iz Kaknja neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u svrhu izgradnje benzinske pumpe. Isto tako Vijee je donijelo Rjeenje o imanovanju Komisije za dodjelu novanih pomoi pripadnicima borakih populacija u slijedeem sastavu: 1. Veispahi Ramiz predstavnik ratnih vojnih invalida /Kakanj 92/, 2. Kolakovi eljko predstavnik porodica poginulih i nestalih hrvatskih branitelja (HVO), 3. Manduka Tahir predstavnik porodica ehida i poginulih boraca, 4. Karzi Vernest predstavnik demobilisanih boraca A RBiH (JOB) i 5. izmi Diba (sekretar Komisije) predstavnik Slube za borako-invalidsku zatitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. Vijee je primilo k znanju Informaciju o kvalitetu zraka na podruju opine Kakanj uz zakljuke da se pojaaju mjere kontrole kvaliteta zraka na podruju opine, da se mobilna stanica angaira na vie lokacija mjerenja i da se kod Parlamenta F BiH pokrene inicijativa o izmjenama i dopunama zakona koji reguliraju ovu oblast. Na kraju je Vijee upoznato da je u proceduri donoenje novog Zakona o zdravstvenoj zatiti na nivou F BiH.zakljukom se opredijelilo da odreene pozicije i projekte koji nisu realizirani u 2009. prenese u budet 2010.godine (Izrada projektne dokumentacije za Dom u Krevcu (10.000KM Rebalans Budeta 2009, a 30.000KM se prenosi u budet 2010.), Otkup zemljita za damiju (20.000KM - Rebalans Budeta 2009, a 80.000KM se prenosi u budet 2010.), Finansiranje javne kuhinje Merhamet(40.000KM Rebalans Budeta 2009, a 40.000KM se prenosi u budet 2010.), Subvencije za komunalne usluge i ostale subvencije (29.000KM Rebalans Budeta 2009, a 18.000KM se prenosi u budet 2010.), JU Mladost Kakanj (330.000KM Rebalans Budeta 2009), Grant povratnicima (30.000KM Rebalans Budeta 2009, a 60.000KM se prenosi u budet 2010.), Tr a n s f e r z a r e k o n s t r u k c i j u F r a n j e v a k o g samostana(30.000KM Rebalans Budeta 2009, a 70.000KM se prenosi u budet 2010.), Transfer za sport

Izvjetaj sa 14. redovne sjednice Opinskog vijea KakanjOpinsko vijee je 28.12.2009.godine odralo 14. redovnu sjednicu. Vijenici su raspravljali o 24 taake dnevnog reda. Sa dnevnog reda su povuene 4 take: Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP Grijanje d.o.o. na tarifni sistem za cijene usluga za isporuenu toplotnu energiju, Prijedlog Lokalnog ekolokog akcionog plana (LEAP), Prijedlog rjeenja o razrjeenju Goga Memnuna, lana Skuptine JP Vodokom d.o.o. Kakanj skidaju sa dnevnog reda i Informacija o stanju bezbjednosti/sigurnosti na podruju opine Kakanj za period januar-novembar/sijeanj-studeni 2009.godine. Vijee je usvojilo Rebalans Budeta za 2009.godinu i

3

OPINSKO VIJEE - AKTUELNOSTI(270.000KM Rebalans Budeta 2009, a 130.000KM se prenosi u budet 2010.). Trasfer za kola hitne pomoi prvobitno je bio predloen 25.000KM da bi amandmanski ovaj iznos bio smanjen na 5.000, a 20.000KM sa ove stavke se prebacuje za Finansiranje hitne pomoi i mrtvozornika (to na kraju iznosi 60.000KM Rebalans Budeta 2009, a nita se ne bi prenosilo za 2010.godinu). Naime, stav Vijea je bio da se nabavka kola hitne pomoi predvidi nakon sprovedenih tenterskih procedura, za to je i namjenjen iznos od 5.000KM, a sredstva za isto osiguraju u budetu 2010. Vij