bilten opcine kakanj - broj 3

Download Bilten Opcine Kakanj - Broj 3

Post on 01-Jul-2015

161 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UVODNIK

Potovani graani!Tokom vruih augustovskih dana um plahovite Zgoe, bajkovite Ribnice, ivopisne Trstionice i Bosne to se razlijeva daleko u arobnom kakanjskom krajoliku prekidale su teke maine koje, gradei puteve, nagovjetavaju bolji ivotni ambijent u jezgri Bosne Kulina bana iz koje je potekla naa dravnost prema Drini na istoku i Sani na zapadu. Iz istog podneblja nekoliko vijekova kasnije OPINA KAKANJ Alije Izetbegovia 123 72240 Kakanj Tel. 032/771-800, 771-801 Fax 032 771-803 www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba IZDAVA: Opina Kakanj REDAKCIJA BILTENA OPINE KAKANJ: Tel: 032/555-301 Fax 032/771-803 e-mail:opcinaka@bih.net.ba; evelin.memic@gmail.com Glavni i odgovorni urednik: Evelin Memi Novinari: Evelin Memi Azra Fejzi Mersud Kova Alma Odobai Fahrudin Hardau Grafika obrada: Mersud Kova Lektor: Azra Fejzi DTP i tampa: Labirint Zenica Tira: 1000 primjeraka odailju se signali progresa, uspjeha, predanog rada, optimizma, nade, snage, elje i htijenja da se bude bolji, napredniji, uspjeniji... Dok teke maine trasiraju novu dionicu autoputa iza kakanjskih breuljaka i proplanaka, u gradu, u prigradskom pojasu, u selima i zaseocima saniraju se putevi, grade saobraajnice, prostire uareni asfalt po vrelom kamenu, uri se u bolje sutra, u napredak, u blagostanje... Radi se na realizaciji projekata iz oblasti cestovne infrastrukture koji se finansiraju iz Programa rasporeda sredstava iz cestovnih naknada i Programa rasporeda sredstava od koncesija. Uz signale progresa iz Kaknja se alje poruka da historija naeg kraja nije zaboravljena. Srednjovjekovna bosanska vremenitost ovjekovjeena stecima, misterija davnih vremena oliena u kamenoj kugli, te rudniki vagoneti sa tranicama simoli su dugogodinjeg usuda bosanske posebnosti i teke ivotne borbe. Ovi vijesnici prolih vremena skrasit e se u kakanjskom otvorenom muzeju taman pred jo jednu godinjicu pisanja Povelje Kulina bana, tog rodnog lista bosanske dravnosti. Dok su se nove asfaltirane saobraajnice stapale sa ljupkim pejzaom kakanjskoj javnosti svoje lijepo ureene avlije, dvorita, bate, balkone, poslovne krugove, mjesne zajednice predstavili su Kakanjci i Kakanjke koji slijede maksimu misli globalno, djeluj lokalno. Zavrila se akcija izbora najljepih oaravajuih kutaka i oaza zelenila, najljepe ureenih i dosanjanih kuica u cvijeu, organizirana s ciljem da podstakne ekoloku svijest i akciju graana i privrednih subjekata kako bi tek nabavljena mobilna stanica, koja e pratiti stanje okolia, donosila lijepe vijesti da Kakanj mijenja imid i da se pretvara u kraj prepoznatljiv po prirodnim i kulturno-historijskim vrijednostima u kojem se ostvaruje odrivi privredni razvoj. Sve ove poruke iz Kaknja poslane su bosanskohercegovakoj i svjetskoj javnosti kroz emisiju FTV Svako dobro BiH koja se uivo emitovala iz Kaknja 24. augusta 2008.godine, a zapis o svemu nabrojanom donosimo u treem broju Biltena Opine Kakanj. Evelin Memi glavni i odgovorni urednik Biltena

OPINE KAKANJ

3

LOKALNA SAMOUPRAVA KROZ HISTORIJU

Pretee Opinskog vijeaimenovanja, za privredu, za propise i organizaciona pitanja i za molbe i pritube. Poetkom ezdesetih zanimanje drutvenopolitikih faktora bilo je usmjereno na samu organizaciju unutar kadrovske politike, pa je novim statutom iz 1964. godine skuptina optine Kakanj uz optinsko vijee formirala i vijee radnih zajednica (umjesto vijea proizvoaa). Sedamdesetih godina razvija se i delegatski sistem i formirale su se mjesne zajednice (savjeti). Promijenila se i struktura organizacije optine pa sada postoje 3 vijea: vijee uduenog rada (46 lanova), vijee mjesnih zajednica (36 lanova) i drutveno-politiko vijee (10 lanova). Sjednice su se odravale i pojedinano, ali oko kljunih odluka bile su zajednike. Izvrni odbor bio je izvrni organ skuptine i bio je vielan. Rad ovih kakanjskih vijea bio je usmjeren na sistematino i konstruktivno rjeavanje problema s kojima su se Kakanj, a i poslijeratne BiH i Evropa susretali. Takva organizacija je trajala sve do 1992. godine. U tim ratnim godinama Statutarnom odlukom iz 1994. iznjedrila je i tzv. prijelazna vlast, sada ve Opine, a ne optine Kakanj, sa svojim organima: Opinskim vijeem i Opinskim naelnikom. Po toj Odluci lanovi vijea e se birati demokratskim putem na neposrednim izborima. Ti neposredni izbori desili su se ubrzo, odmah po zavretku rata, a mandat vijenicima je trajao dvije godine. Izbornim zakonom mandat je vijenicima produen na etiri godine, a Statutom Opine Kakanj njihov broj odreen je na 30.

Pratei trend razvoja cijele Bosne i Hercegovine i opina Kakanj se kroz svoj historijski kontinuum dosta izmijenila u drutveno- politikom aspektu. Podruje dananje opine Kakanj, odmah poslije Drugog svjetskog rata, pripadalo je trima srezovima: visokom, zenikom i varekom. Naznake lokalne samouprave ogledale su se tada u mjesnim odborima kojih je daleke 1945. godine bilo 13. Ti mjesni odbori su imali od 7 do 15 lanova, u zavisnosti od broja naseljenih mjesta. Ovakva teritorijalna podjela odrala se do 1947. godine kada je broj mjesnih odbora smanjen, a broj odbornika povean, tako da je svako selo ili zaselak imalo svog predstavnika. Prvi mjesni odbori su imali zadatak da utvde tetu nastalu tokom rata, izraivali su liste za izdavanje kartica za prehrambene proizvode, vrili su raspodjelu tekstila po domainstvima, razmatrali planove sjetve... Daljom reorganizacijom mjesnih odbora formiraju se narodni odbori optina i narodni odbori gradova. Na naem podruju su se 1952. formirale dvije optine: Kakanj i Kraljeva Sutjeska, a ve 1955. formirana je i optina Kakanj. Optina Kakanj bila je u sastavu narodnog odbora zenikog sreza, a narodni odbor optine Kakanj sada ima 40 odbornika. Godine 1956. donesen je i statut kojim se naknadno utvrdilo da narodni odbor ima optinsko vijee (sa 42 odbornika) i vijee proizvoaa (sa 33 odbornika). Postojale su i stalne komisije: mandatsko-imunitetska, komisija za izbor i 4

TEMA BROJA

ZAVRENA AKCIJA IZBORA NAJLJEPE OKUNICE I BALKONATokom augusta zabiljeeno nekoliko akcija usmjerenih na unapreenje ivotne sredine, razvijanje ekoloke svijesti i kulture ivljenjaPrema odluci Organizacionog odbora najljepi je prilaz zgradi T 37 u ulici 7. muslimanske brigade, a najureenija je mjesna zajednica Kraljeva Sutjeska. Semka Zaimovi iz Bijelih Voda za najljepe ureeno dvorite vikend kue dobila je kosilicu koju je donirala Termoelektrana Kakanj. Dodijeljene su i 4 nagrade u vrijednosti od 45 KM (kolotura sa laufom za navodnjavanje donacija JP Vodokom" Kakanj), novani iznos od 50 KM i knjiga. Dobitnici su Remzija Veispahi iz Zgoe i Masija Sulji iz Slijevnica za ouvanost autohtonih vrsta biljaka, Senad ii za

Kakanjski vatrogasci ureuju svoje dvorite

kreativnost, Omer Obralija iz Obara za

primjer pravilnog planiranja sadnje. U U sali Opine Kakanj 1. augusta 2008.godine odrana kategoriji Najljepi poslovni krug" priznanja su je prezentacija aktivnosti Organizacionog odbora za dodijeljena privrednim subjektima: Delibai provoenje akcije izbora najljepih balkona i Poliuretani, Delta Petrol, GMK, Hotel Premium, okunica, te sveanost dodjele nagrada. Diploma, Tvornica cementa Kakanj. Posebna nagrada za novani iznos od 300 KM i knjiga Vrtna arhitektura angaman u ouvanju i ureenju okoline dodijeljena bosanskih avlija" za osvojeno prvo mjesto u kategoriji Najljepe okunice" pripali su Nihadi Berbi, za osvojeno drugo mjesto Muliji Harai iz Dumanca uz diplomu i knjigu dodijeljen je novani iznos od 200 KM, a za tree mjesto evali Kulovi je dodijeljen novani iznos od 150 KM. Za najljepi balkon proglaen je onaj kojeg brino ureuje Nijaz abaravdi iz Slijevnica kojem je uz knjigu i diplomu dodijeljen i novani iznos od 200 KM, drugo mjesto u kategoriji Najljepi balkoni" pripalo je Samiji Kubat koja je nagraena sa novani iznosom od 150 KM. Dodijeljene su i dvije tree nagrade: Naidi Kaldija i Enveru Gogi dodijeljen je iznos od 100 KM.

Misli globalno - djeluj lokalno5

TEMA BROJAnaelnika prioritet. Mladi ljudi su moja najvea radost i moja zebnja zbog vremena u kojem odrastaju, ali i razlog moje borbe za ljepi, ureeniji, napredniji i za ivot ugodniji Kakanj. Potvrda ove moje opredjeljenosti su realizirane aktivnosti na zatiti i unapreenju ivotne okoline, te brojne aktivnosti na spreavanju poroka kako bi se mladima osigurao siguran ambijent u kojem e, bezbrino odrastajui, svoj raskoni talent prezentovati kroz dokazivanja u sportu i nauci. Ove godine Opina Kakanj dodijelila je 105 stipedija za studente i 32 stipendije za uenike, stvoreni su preduslovi za formiranje privrednog parka, usvojena je Strategija je NVO Alternative Kakanj za uee u izradi LEAP-a, za aktivnu ulogu u zagovaranju za proglaenje Tajana spomenikom prirode, za projekte i akcije : Drvored lipa na ulazu u Kakanj"; 2007 rua za Kakanj"; Izgradnja djeijeg igralita u atiima"; te za radne akcije Bobovac 2006" i Bobovac 2007". Akcija izbora na naljepeg balkona i okunice sredine, predstavlja jo jednu u nizu aktivnosti Opine Kakanj usmjerenih unapreenje ivotne razvijanje ekoloke svijesti i kulture ivljenja. Tokom augusta nisu izostale ni kolektivne akcije na ureenju okoline. Opinski naelnik Mensur Jaarspahi-Suri prisustvovao je u utorak 12. augusta akciji ienja i uljepavanja grada koju su, povodom Meunarodnog kria dana Kakanj. mladih, organizovali lanovi Opinske organizacije Crvenog Opinski naelnik je za sve uesnike akcije obezbijedio osvjeenje. Akcija je zapoela pismo objavili referatom o ekologiji koje i itanjem svevremene poruke koju sadri poglavice u Seatllea broju smo prolom Biltena. razvoja opine Kakanj ija realizacija e rezultirati masovnijim zapoljavanjima, u toku je izgradnja omladinskog centra, znaajna su ulaganja u sport kao i sve druge segmente iz domena omladinske politike. Mladima Kaknja upuujem srdanu estitku povodom 12. augusta - Meunarodnog dana mladih. Na ureenju okoline radili su i kakanjski vatrogasci koji su uredili obalu rijeke Bosne, uredili travnjak i sportski polig