EMC bilten broj 6

Download EMC bilten broj 6

Post on 26-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

6 download

DESCRIPTION

U estom broju moete proitati intervju sa Dr Radojem Laueviem, zamenikom izvrnog direktora Regionalnog centra za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC) i direktorom projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC). Saznaete kako zaposleni odeljenja Centralnog registra Agencije za zatitu ivotne sredine rade na poslovima formiranja baze podataka za Nacionalni registar izvora zagaivanja, ali i drugih baza podataka vezanih za zagaivanje ivotne sredine. U biltenu je predstavljeno EMC izdanje, novo uputstvo za upotrebu TEAMS aplikacije, TEAMS reenje prilagoeno Nacionalnom registru izvora zagaivanja. Proitajte kako je Razvojna grupa EMC tima zavrila implementaciju: TEST FAZA REENJA PRILAGOENOG NACIONALNOM REGISTRU IZVORA ZAGAIVANJA . EMC bilten izdaje Agencija za ivotnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji.

TRANSCRIPT

Klijent - partner Centra HIP-Petrohemija a.d. PanevoODELJENJE CENTRALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAIVANJA AGENCIJE ZA ZATITU IVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJEDr Radoje Lauevi, zamenik izvrnog direktora Regionalnog centra za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC) i direktor projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC)OBEZBEENA USLUGA ZELENOG RAUNOVODSTVA PREDUZEIMA U SRBIJIbroj 6 septembar 2012. godine EnvironmentalManagement CenterSerbia2 broj 6Sredstva za realizaciju projekta su obezbeena iz paketa bilateralne pomoi Kraljevine Norveke Srbiji. Na osnovu statusa koji REC ima u Srbiji i Sporazuma o programsko tehnikoj saradnji sa Agencijom za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, Agencija je REC imenovala za implementacionu agenciju projekta, to je i potvreno od strane donatora Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke. Sama realizacija projekata se odvijala u tri faze. U prvoj fazi je osnovana projektna kancelarija, formirani su struni timovi, izvrena je njihova obuka i sprovedena nabavka i instalacija raunarske opreme. Paralelno sa ovom fazom u postupku javne nabavke izabran je isporuilac potrebnog softverskog paketa i konsultantskih usluga, Norveka firma Emisoft. Od tada REC i Emisoft partnerski rade na sprovoenju ovog projekta. U drugoj fazi smo poeli rad sa klijentima - partnerima. Nakon opsene kampanje sa potencijalnim partnerima potpisani su Memorandumi o razumevanju sa 10 kompanija koje su izabrane za uee u projektu i poeo je konkretan rad sa njima na prikupljanju i obradi neophodnih podataka za unos u razvijeni sistem. Trenutno je projekat u poslednjoj fazi tokom koje se testira razvijeni softverski paket a korisnici obuavaju za njegovo efikasno korienje. Do samog kraja projekta koji je planiran za prvu polovinu 2013. godine oekujemo uvoenje ovog paketa u redovan rad u preduzeima i poetak primene razvijenih procedura, tehnika i alata za izvetavanje. INTERVJUOBEZBEENA USLUGA ZELENOG RAUNOVODSTVA PREDUZEIMA U SRBIJIPotovani gospodine Lauevi, kako je dolo do ideje o realizaciji projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji?Kako se projekat odvijao od poetka i u kojoj se fazi trenutno nalazi?Kljuni funkcionalni elementi EMC-a su sloeni softverski paket za voenje evidencije i izvetavanje u oblasti ivotne sredine (TEAMS), kao i savetodavne usluge koje Centar prua svojim klijentima.Zemlje jugoistone Evrope su suoene sa razliitim izazovima u oblasti zatite ivotne sredine u procesu pridruivanja EU, pa tako i Srbija. Jedan od glavnih izazova je premoavanje jaza izmeu politikih odluka i postizanja ciljeva, ali nita manji izazov nije izgradnja potrebnih kapaciteta, naroito kada se radi o upravljanju vodama, integrisanom spreavanju i kontroli zagaenja (IPPC), velikim postrojenjima za sagorevanje (LCP) i konano direktivama o upravljanju otpadom.Zbog uvoenja novih propisa u oblasti ivotne sredine radi usklaivanja sa uredbama EU, postalo je neophodno da se dosadanji nain izvetavanja promeni. Mi smo prepoznali potrebu postojanja Centra koji e biti opremljen i osposobljen da dobijene podatke od klijenata iz industrije prikuplja, skladiti i prevodi u razliite forme izvetaja. Zbog toga je i glavni cilj projekta osnivanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom (EMC) u Srbiji koji bi pruao takve usluge (kao to je npr. zeleno raunovodstvo) preduzeima u Srbiji. EMC pri tome potuje nacionalne propise ali i najbolje prakse i propise EU vezane za izvetavanje o ivotnoj sredini. Kljuni funkcionalni elementi EMC-a su sloeni softverski paket za voenje evidencije i izvetavanje u oblasti ivotne sredine (TEAMS), kao i savetodavne usluge koje Centar prua svojim klijentima. Oekivano je da klijenti Centra koristei njegove usluge unaprede svoje procedure i nain upravljanja ivotnom sredinom ali, moda jo vanije, smanje trokove proizvodnje. Intervju vodila:Vesna ikiEMC potuje nacionalne propise ali i najbolje prakse i propise EU vezane za izvetavanje o ivotnoj sredini.3septembar 2012. godineu Agenciji i klijentima. Time se omoguava usklaenost, transparentnost i sledljivost u pogledu izvetavanja ka nacionalnim nadlenim organima i ka Evropskoj Uniji. Po zavretku projekta oekivano je da EMC nastavi sa radom u okviru Agencije za zatitu ivotne sredine. Svaka kompanija koja eli da sebi olaka postupak internog ili eksternog izvetavanja ka Agenciji, moe da se javi Agenciji i da dobije neophodna uputstva kako moe da implementira TEAMS. Usvajanje TEAMS reenja za odgovornu instituciju i industrijske klijente(L-D) g. Svein Giskegjerde, Emisoft AS, g. Momilo ivkovi, SEPA i g. Radoje Lauevi, RECDr Radoje Lauevi govori na skupu Izvetavanje za odrivost IIU proteklom periodu organizovali smo nekoliko konferencija i treninga za klijente - partnere. Zajedno sa njima radili smo na najboljem moguem reenju koje e zadovoljiti njihove potrebe za internim izvetavanjem, kao i obavezu izvetavanja koju oni imaju ka Agenciji. Dosadanja saradnja sa klijentima je bila veoma uspena a preostaje nam jo jedan trening na kome e oni preuzeti sistem za voenje evidencije i izvetavanje u oblasti ivotne sredine - TEAMS na korienje. Tokom tog treninga bie izvedena i obuka za najefikasnije korienje sistema. U toku je faza testiranja TEAMS modula za izvetavanje za Nacionalni registar izvora zagaivanja. Korienje ovog modula e olakati preduzeima obavezu izvetavanja prema Agenciji i znaajno unaprediti njihovo interno izvetavanje i skladitenje podataka.TEAMS je fleksibilan alat za voenje evidencije, organizovanje, registrovanje, integrisanje, proraun i obezbeivanje kvaliteta izvetavanja o ivotnoj sredini kao i za drutveno odgovorno poslovanje u jednom sistemu. Sa TEAMS-om kompanije mogu efikasno da dokumentuju i izvetavaju koristei jedan integrisani sistem na svim nivoima organizacije. Sistem je definisan i konfigurisan u skladu sa organizacijom i specifinim potrebama klijenta. Ovakav pristup obezbeuje lake, sigurnije i efikasnije korienje, i prema potrebama dozvoljava lako sprovoenje promena.TEAMS e obezbediti potpunu sledljivost, ne samo za sve transakcije, ve i za faktore i proraune. Svi unosi podataka i promene koje sadre informacije (ta, kada, ko) bie prijavljeni, to e sistem uiniti dostupnim za pregled podataka. Sistem moe da upravlja i izvetava o podacima koji sadre i tekst i brojevne vrednosti. Sistem pokriva potrebe samo jednog procesa ili zahteve cele kompanije.U okviru TEAMS sistema razvijena su dva osnovna reenja, jedno namenjeno Agenciji i drugo namenjeno klijentima. Deo paketa koji je namenjen Agenciji dizajniran je po pravilima Evropskog registra zagaivaa i transfera zagaujuih materija (E - PRTR). Ovaj deo sistema omoguava prijem i obradu obavezujuih godinjih izvetaje od kompanija. Njegovim korienjem bie omogueno da svi sakupljeni izvetaji budu na jednom mestu, kvalitetni i kontrolisani, proverljivi u svakom trenutku. Ovaj deo paketa omoguie i zahtevano izvetavanje prema Evropskoj agenciji za ivotnu sredinu. Deo paketa koji je namenjen klijentima je prilagoen njihovim specifinim potrebama. On omoguava klijentima efikasno i visoko kvalitetno izvetavanje prema Agenciji ali i sve vrste internog izvetavanja. Ono to je velika prednost TEAMS softvera je neograniena prilagodljivost bilo kom postojeem sistemu koji kompanija koristi za izvetavanje pa ga je mogue koristiti za kreiranje svih vrsta izvetaja. Na taj nain kompanije imaju mogunost da kroz dalji razvoj internog sistema rade na poboljanju sopstvene efikasnosti, da unapreuju svoju konkurentnost na tritu i drutveno odgovorno poslovanje. Oba pomenuta reenja Srbiji daju vrhunsku tehnologiju u upravljanju ivotnom sredinom. Pored toga tokom projekta se vri i obuka i transfer potrebnih znanja za upravljanje ivotnom sredinom prema zaposlenima Zato je TEAMS toliko znaajan i koje su prednosti kod korienja ovog softvera prilikom izvetavanja? Kako e EMC funkcionisati posle zavretka ovog projekta i da li i ostale kompanije koje su zainteresovane za korienje ovog softvera mogu to da urade?Spomenuo sam da rezultati ovog projekta Srbiji daju vrhunsku tehnologiju u upravljanju ivotnom sredinom. Kako je potreba za korienjem ovakve tehnologije prepoznata i u ostalim zemljama regiona, postoji mogunost za transfer znanja i tehnologije iz Srbije u zemlje okruenja. REC e svojim kapacitetima pomoi ovakve inicijative. Pomenuli ste na poetku probleme sa kojima se susreu zemlje jugoistone Evrope kada je u pitanju kvalitet ivotne sredine. Postoji li potreba za implementaciju ovog projekta i u drugim zemljama regiona? 4 broj 6Zaposleni u odeljenju Centralnog registra rade na poslovima formiranja baze podataka za Nacionalni registar izvora zagaivanja, ali i drugih baza podataka vezanih za zagaivanje ivotne sredine, kao i njihovo administriranje u skladu sa nizom drugih zakona.Voenje Nacionalnog registra izvora zagaivanjaODELJENJE CENTRALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAIVANJA AGENCIJE ZA ZATITU IVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJEZaposleni rade na poslovima formiranja baze podataka za Nacionalni registar izvora zagaivanja, ali i drugih baza podataka vezanih za zagaivanje ivotne sredine.U skadu sa zakonskim i podzakonskim aktima, pravna lica i preduzetnici ije aktivnosti dovode do zagaivanja ivotne sredine u smislu emisije zagaujuih materija u vazduh, vodu i tlo, kao i operateri koji generiu i upravljaju otpadom, u obavezi su da o tome vode dnevne evidencije, kao i da pripremaju godinje izvetaje i dostavljaju ih nadlenim republikim i lokalnim organima. Nacionalni registar izvora zagaivanja vodi Agencija za zatitu ivotne sredine, a Lokalni registar izvora zagaivanja vodi nadleni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom. Ovi registri sadre sistematizovane podatke o izvorima zagaivanja, vrstama, koliinama, nainu i mestu isputanja zagaujuih materija u vazduh, vodu i zemljite, kao i o koliinama, vrsti, sastavu i nainu tretmana i odlaganja otpada. Podaci za Nacionalni registar dostavljaju se najkasnije do 31. marta tekue godine za prethodnu godinu (obuhvatajui period od 1. januara do 31. decembra). Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije je osnovana krajem 2004. dok je sa poslovima na uspostavljanju integralnog katastra zagaivaa zapoeto poslednjih dana januara 2006. godine ukljuujui i aktivnosti na implementaciji PRTR protokola Arhuske konvencije i E - PRTR direktive u Republici Srbiji. Danas se poslovima voenja Nacionalnog registra izvora zagaivanja, kojim je 2009. godine zamenjen integralni katastar zagaivaa, bavi oko 10 stalno zaposlenih slubenika i volontera u okviru odeljenja Centralnog registra izvora zagaivanja Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije.Autor teksta:Jelena TripkoviNacionalni registar obuhvata oko 270 postrojenja koja predstavljaju najznaajnije izvore zagaivanja u Republici Srbiji svrstane po industrijskim granama poput energetike, proizvodnje i prerade metala i drugih.Na osnovu prikupljenih i obraenih podataka od preduzea koja dostavljaju izvetaje, ovde se pripremaju i dostavljaju izvetaji Evropskoj Agenciji za ivotnu sredinu.U ovom odeljenju se takoe priprema i Nacionalni inventar u skladu sa Konvencijom o prekograninom zagaivanju vazduha na velike udaljenosti (LRTAP) kao i dostavljanje inventara emisija Centru za inventar emisija i projekcije (Center for Emission Inventories and Projections - CEIP) u Beu u okviru EMEP programa. Zaposleni odeljenja Centralnog registra daju svoj doprinos i pripremi, pre svega, godinjeg Izvetaja o stanju ivotne sredine u Republici Srbiji, kao i niza drugih izvetaja za potrebe resornog Ministarstva i drugih dravnih organa i organizacija.STRUKTURA AGENCIJE Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije Sektor za stanje ivotne sredine Odeljenje za kontrolu kvaliteta vazduha Odsek za monitoring i stanje kvaliteta vazduha Grupa za monitoring i stanje alergenog polena Odeljenje za kontrolu kvaliteta voda Odsek za monitoring i kontrolu kvaliteta voda Odsek za monitoring i kontrolu kvaliteta voda u Novom Sadu Odeljenje za indikatore, izvetavanje i informacioni sistem Odsek za indikatore i izvetavanje Odsek informacionih sistema Odeljenje Centralnog registra izvora zagaivanja Odeljenje - Nacionalna laboratorija Odsek za optu analitiku hemiju Odsek za instrumentalnu analitiku hemiju Grupa za kalibracionu laboratoriju Grupa za pravne, ekonomske i opte poslove Preduzea koja izvetavaju u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagaivanja, kao i metodologiji za vrste, naine i rokove prikupljanja podataka.5septembar 2012. godineDa bi svojim klijentima omoguili to bolji rad sa unapreenim sistemom za upravljanje podacima o stanju ivotne sredine, razvojna grupa Centra ve izrauje novu publikaciju u kojoj e biti objanjeni svi aspekti izvetavanja kroz ovaj sistem, i koja e dati sveobuhvatno objanjenje ovog softverskog reenja. Ovo izdanje e obuhvatiti sve razlike izmeu reenja zasnovanog na E - PRTR regulativi i novog reenja koje je usklaeno sa domaom zakonskom regulativom. Cilj ovog izdanja jeste da klijentima priblii: Zahteve Nacionalnog registra izvora zagaivanja uz prikaze svih obrazaca i polja ije se popunjavanje zahteva od strane Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije Nain na koji je razvojna grupa Centra pristupila reavanju odreenih zahteva Nacionalnog registra po sistemu od ideje do implementacije finalnog TEAMS reenja Prikaz konanih rezultata rada u novom prilagoenom reenju, odnosno izvetaja koji u potpunosti odgovaraju zahtevima Nacionalnog registra izvora zagaivanja.Novo uputstvo za upotrebu TEAMS aplikacijeEMC IZDANJATEAMS rEEnjE prilAgoEno nAcionAlnoM rEgiSTru izvorA zAgAivAnjAAutor teksta:Biljana KotanjacUticaj industrijske proizvodnje na ivotnu sredinu je znaajan. Samim tim postoji i velika potreba za izvetavanjem u ovoj oblasti. Vodee kompanije ne samo da u ovome prepoznaju korporativnu odgovornost ve to postaje integralni deo njihove poslovne strategije. Sledljiva i transparentna reenja e biti od presudnog znaaja za verodostojno izvetavanje. Takoe, izvetavanje e kompanijama biti sredstvo u stratekom razvoju i donoenju odluka.U toku je izrada konanog reenja za klijente koje ima iri okvir i u potpunosti odgovara pravilima Nacionalnog registra izvora zagaivanja.Korisnicima ovog izdanja prikazan je i logiki tok kretanja podataka kroz ceo sistem, od definisanja master podataka, unosa transakcija, pa do generisanja izvetaja. Izvetaji su dobijeni uz pomo prorauna i agregacije u sistemu. TEAMS sistem i uputstvo za njegovu upotrebu e naim klijentima znaajno olakati prikupljanje podataka o uticaju na ivotnu sredinu, njihovo registrovanje, organizovanje i izradu irokog spektra izvetaja o emisijama zagaujuih materija. Kompanijama koje uestvuju u projektu e upotrebom TEAMS sistema biti olakano donoenje odluka koje su od velikog znaaja za poveanje efikasnosti i smanjenje emisija.Uputstvo za upotrebu TEAMS sistema e prikazati aplikaciju sa svim svojim funkcionalnim celinama koje su posebno objanjene i dopunjene sadrajno i vizuelno. Takoe e omoguiti korisnicima da bolje razumeju sve aspekte izvetavanja u skladu sa nacionalnim zakonskim propisima. U tom smislu fokus je stavljen na nain na koji je reenje uraeno tako da odgovori na zahteve Nacionalnog registra izvora zagaivanja. Prikazani su svi obrasci za izvetavanje koje su kompanije popunjavale runo za potrebe slanja godinjeg izvetaja Agenciji za zatitu ivotne sredine Republike Srbije. Time je prikazana jasna razlika u jednostavnosti izvetavanja na dosad uobiajen nain i pomou TEAMS sistema.Novo EMC izdanje e predstaviti reenje kao savremeno sredstvo razvijeno na standardnoj industrijskoj tehnologiji, koje ispunjava nove zahteve u pogledu jednostavnosti, operacija, izvetavanja i sledljivosti, i koje omoguava niz novih funkcionalnosti koje pomau naim klijentima da unaprede svoje upravljanje i uinak u izvetavanju za odrivost.REC EMC SEPA EMC Beograd, oktobar 2012. godine EMC projektna kancelarija Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije www.emc-project.gov.rs TEAMS SVEOBUHVATNI SISTEM ZA VOENJE EVIDENCIJE I UPRAVLJANJE U IVOTNOJ SREDINI REENJE PRILAGOENO NACIONALNOM REGISTRU IZVORA ZAGAIVANJA 6 broj 6DOPRINOS ODRIVOM RAZVOJU KROZ SISTEMATSKO UPRAVLJANJE ZATITOM IVOTNE SREDINE HIP-Petrohemija a.d. Panevo - u restrukturiranju ueem u projektu Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC) vidi mogunost za razvoj i unapreenje poslovanja. HIP-Petrohemija se opredelila za doprinos odrivom razvoju kroz sistemsko upravljanje zatitom ivotne sredine kao sastavnim delom strategije efikasnog upravljanja kompanijom. Dugorono se misli o posledicama zagaenja ivotne sredine, srednjorono se planiraju reenja, a kratkorono se reaguje na eventualne pojave zagaenja, primenom najsavremenije tehnologije prema meunarodnim standardima.HIPPetrohemija a.d. Panevo u restrukturiranju uesnik u projektu EMC-a U kompaniji se dugorono misli o posledicama zagaenja ivotne sredine, srednjorono se planiraju reenja, a kratkorono se reaguje na eventualne pojave zagaenja. Predanost smanjenju uticaja na ivotnu sredinu je stalna. Kombinovanjem znanja strunjaka iz kompanije i korienjem najbolje dostupnih tehnika, strogo potujui zahteve propisane zakonom, HIP-Petrohemija uspeno kontrolie svoj uticaj na radnu i ivotnu sredinu. HIP-Petrohemija prati i analizira uticaj zagaujuih materija u vazduh iz svojih proizvodnih postrojenja. O koliinama zagaujuih materija u vazduh pravovremeno i objektivno se izvetavaju nadleni organi, jedinica lokalne samouprave i zainteresovane strane. Emisije opasnih i tetnih materija u vazduh potiu uglavnom iz postrojenja za sagorevanje, a manjim delom sa terminala i sistema za obradu otpadnih voda i ispod su zakonom propisanih graninih vrednosti emisija.Smanjenje ukupne emisije zagaujuih materija u vazduh postie se: s p r o v o e n j e m preventivnih, kontrolnih i tehniko-tehnolokih mera, korienjem prirodnog gasa kao istijeg energenta uklanjanjem tetnih i opasnih gasova primenom odgovarajuih tehnolokih postupaka m o d e r n i z a c i j o m opreme i postrojenja kao i uvoenjem novih tehnologijaAutor teksta:Vesna ikiZatita voda od zagaivanja opasnim i tetnim materijama bitan je segment strategije zatite ivotne sredine u HIP-Petrohemija. Kompanija u okviru svog kompleksa ima izgraen savremeni sistem prikupljanja i prerade otpadnih voda. Otpadne procesne, sanitarne, atmosferske i povrinske vode prikupljaju se i zatvorenim kanalizacionim sistemom nakon predtretmana odvode na tretman u centralnu Fabriku za obradu otpadnih voda. Kvalitet otpadnih voda redovno se prati i kontrolie pre prijema u Fabriku za obradu voda, na samom ispustu u recipijent Dunav, kao i 50 metara uzvodno i nizvodno od ispusta. Otpadna voda nakon kompletnog tretmana nema uticaja na kvalitet recipijenta Dunav.HIP-Petrohemija nastavlja sa viegodinjim trendom poboljanja sistema upravljanja otpadom, ulaganjem u postojea privremena skladita otpada i sekundarnih sirovina, opremanjem kontejnerima za odvojeno prikupljanje otpada, kao i u edukaciju zaposlenih. Upravljanje otpadom se vri na nain kojim se obezbeuje najmanji rizik po ugroavanje zdravlja i ivota ljudi i ivotne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagaenja vode, vazduha i zemljita; opasnosti po biljni i ivotinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, poara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.7septembar 2012. godineU Panevu je smetena i fabrika za proizvodnju polietilenskih cevi i fitinga. U Elemiru kod Zrenjanina, u Fabrici sintetikog kauuka se kao sirovina koristi koproizvod iz Paneva - C4-frakcija. Njenom preradom nastaje monomer 1,3-butadien, a zatim polimer - sintetiki stiren-butadienski kauuk HIPREN. Na ovoj lokaciji se proizvodi i metil-tercijarni-butil-etar (MTBE), aditiv za motorni benzin. Za MTBE proizvodnju se kao sirovina koristi rafinat 1, ostatak posle prerade C4-frakcije. U Crepaji kod Paneva se nalazi pogon za proizvodnju polietilenskih jedinjenja, gde se kao sirovina koristi polietilen visoke gustine proizveden u fabrici u Panevu.Polimerni proizvodi HIPTEN, HIPLEX i HIPREN su namenjeni preraivaima plastike i gume i ugraeni su u veliki broj predmeta svakodnevnog ivota, inei ga kvalitetnijim, sigurnijim i udobnijim. Bazni proizvodi koji se ne prerade u HIP-Petrohemiji (propilen, pirolitiko ulje, pirolitiki benzin i proizvodi hlor-alkalne elektrolize) su polazna osnova za brojne druge namene u hemijskoj i preraivakoj industriji. Poslovanje HIP-Petrohemije obuhvata period dug skoro etiri decenije. Sa takvim iskustvom u primeni savremenih tehnologija i uz neprekidno unapreenje procesa i proizvoda, steene su vrste pozicije na domaem i inostranom tritu.HIP-Petrohemija vie od 80 odsto svojih prihoda ostvaruje izvozom, pri emu su glavna trita susedne i zemlje Evropske Unije. Godinama unazad HIP-Petrohemija je po ostvarenom prihodu meu vodeim srpskim izvoznicima, uestvujui u ukupnom godinjem srpskom izvozu sa tri do etiri procenta. HIP-Petrohemija a.d. Panevo - u restrukturiranju je najvei proizvoa petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji i znaajna kompanija hemijske industrije Jugoistone Evrope. Sedite kompanije je u Panevu, a proizvodna postrojenja zauzimaju 241 hektar u industrijskoj zoni Paneva, u Elemiru kod Zrenjanina i Crepaji kod Paneva. HIP-Petrohemija je osnovana 1975. a proizvodnja je pokrenuta 1977. godine. Uvoenje sankcija UN (1992-1996.) prekinule su proizvodnju i izazvale finansijsko slabljenje HIP-Petrohemije ali je proizvodnja ponovo pokrenuta 1996. godine. Meutim, bombardovanje 1999. godine izazvalo je unitenje ili onesposobljavanje 40 odsto proizvodnih kapaciteta i naruavanje proizvodno-tehnoloke celine. Proizvodnja je ponovo zapocela u septembru iste 1999. godine a program poslovnofinansijske konsolidacije je tokom 2004. godine kompletiran, odobren i delimino sproveden. U julu 2004. godine HIP-Petrohemija je postala akcionarsko drutvo konverzijom potraivanja republikog Fonda za razvoj, Poreske uprave i NIS-a u kapital. Od 2004. godine HIP-Petrohemija je registrovana kao akcionarsko drutvo.U integrisanom petrohemijskom kompleksu HIP-Petrohemije je trenutno mogua proizvodnja vie od est stotina hiljada tona petrohemikalija godinje. Sve zapoinje proizvodnim procesom u Panevu koji obuhvata sedam proizvodnih i uslunih postrojenja, sa laboratorijom i potrebnim prateim slubama. Ovde se odvija proizvodnja etilena sa koproizvodima, polietilena HIPTEN i HIPLEX i proizvodnja proizvoda hloralkalne elektrolize. 8 broj 6TEST FAZA REENJA PRILAGOENOG NACIONALNOM REGISTRU IZVORA ZAGAIVANJA Redaktorijum:EMC bilten Agencija za zatitu ivotne sredine Republike SrbijeDirektorMomilo ivkovi EMC timTel/faks: 011/2861 067 Jovan Pavlovi, jpavlovic@emc-project.gov.rsMilisav Pajevi, novinar e-pota: office@emc-project.gov.rs Vesna iki, zamenik menadera projekta , vzikic@emc-project.gov.rsBojan Rankovi, dizajn i prelom www.emc-project.gov.rs Jelena Tripkovi, projektni slubenik, jtripkovic@emc-project.gov.rsAutor teksta:Damir OravecUkoliko razvoj jednog informacionog sistema posmatramo kao projekat za sebe, jasno je da na slian nain moemo izvojiti i njegove razvojne faze. Poreenje sa projektnim fazama takoe implicira da ni jednu od dole prikazanih faza razvoja informacionog sistema nije mogue izdvojiti kao najbitniju. Odgovoran odnos prema svakoj fazi, ukljuujui dobru komunikaciju sa krajnjim korisnicima tokom razvoja, omoguava da konani proizvod bude kvalitetan, u skladu sa zahtevima i zavren u zadatom roku.Razvojna grupa EMC tima zavrila implementacijuNa testiranju aplikacije radili su zaposleni u odeljenju Centalnog registra izvora zagaivanja Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije.Razvojna grupa EMC tima je prethodnog meseca zavrila fazu implementacije, tako da je projekat od poetka septembra uao u fazu testiranja. Da bi obezbedili kvalitet test faze ne samo u smislu funkcionalnosti nego i validnosti dobijenih test primera, na testiranju aplikacije radili su zaposleni u odeljenju Centalnog registra izvora zagaivanja Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije. Transakcije koje su implementirane u TEAMS SR, podeljene su izmeu lanova test tima po oblastima njihove eksprtize. Pre samog procesa testiranja, lanovi tima su proli naprednu obuku u korienju i mogunostima aplikacije. Na osnovu prethodno uraenog test scenarija u kome je svakom postrojenju izmiljene kompanije dodeljen jedan ili vie izvora zagaivanja, a izvorima odgovarajue zagaujue materije i njihove koliine/koncetracije, test tim je zapoeo sa procesom unosa podataka. Kroz unos podataka, testirane su funkcionalnosti aplikacije, logika toka podataka, konvertovanje jedinica, agregacija itd. Nakon dovoljnog broja unetih transakcija, testirani su godinji izvetaji koje Nacionalni registar zahteva i njihova usklaenost sa predoenim zahtevima Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije. Validacija dobijenih podataka u izvetajima bila je od kljune vanosti. Ukoliko je krajnji rezultat validan i u skladu sa zahtevima Agencije, test tim bi potvrdio i kvalitativnu i kvantitivnu vrednost izvetaja, kao i samog postupka akvizicije i obrade podataka. Sve uoene greke su evidentirane i vraene Razvojnoj grupi EMC tima, koji e raditi na njihovom ispravljanju. Nakon toga, zapoee ponovno testiranje aplikacije.Nakon potrebnog broja iteracija, a kada sve greke budu ispravljene, kreirae se posebne aplikacije na serverima Agencije za svakog klijenta, nakon ega e sve biti spremno za predstojei trening koji e biti odran krajem novembra meseca.