EMC bilten broj 10

Download EMC bilten broj 10

Post on 25-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

Srbija e ovim projektom, stei veoma vaan alat za upravlanje zatitom ivotne sredine i ispunjavanje zahteva EU u ovoj oblasti

TRANSCRIPT

 • 1april - maj - 2013. godine

  broj 10 april - maj 2013. godine

  EnvironmentalManagement CenterSerbia

  Klijent - partner Centra: ELEZARA SMEDEREVO D.O.O.

  Odrana Meunarodna nauna konferencija Izvetavanje za odrivost i Peta projektna EMC konferencijaNAUKA, ZNANJE, REZULTATI

  Uvodna re gospodina Filipa Radovia, direktora Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije (SEPA)CENTAR ZA UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM (EMC)

  IZVETAVANJE ZA ODRIVOST VI

 • 2 broj 10

  CENTAR ZA UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM (EMC)

  Vano je da Centar postane samoodriV nakon obezbeiVanja sVih komponenata i saVladaVanja funkCija sistema

  Tokom poslednjih godina prologa veka sazrela je svest na meunarodnom planu da je jedan od prioritetnih problema oveanstva potreba ouvanja, zatite i unapreenja ivotne sredine i taj problem najee nije ogranien na teritoriju jedne zemlje. Zagaujue materije koje nastaju u jednoj zemlji se mogu u atmosferi i vodotokovima prenositi na velike udaljenosti i svoj negativan uticaj ispoljiti na sasvim drugom delu zemljine kugle. Meunarodna zajednica je shvatila opasnost od zagaenja ivotne sredine na globalnom planu i potrebu za njenom adekvatnom, kvalitetnom i efikasnom zatitom.

  Rastui uticaj industrije na ivotnu sredinu, zdravlje ljudi i kvalitet ivota uopte, postaje jedan od vitalnih pokazatelja korporativne odgovornosti, dobre poslovne strategije, ali i dobrog operativnog poslovnog upravljanja u preduzeima. Vodee kompanije u svetu, pa i kod nas su prepoznala injenicu da koliine i karakteristike isputenih otpadnih voda i dimnih gasova, vrste i koliine generisanog otpada, kao i sveukupno upravljanje ivotnom sredinom u preduzeima, mogu da budu, pored ekonomskih pokazatelja, odluujui faktori pri izboru buduih poslovnih partnera.

  Jasno je da u okviru preduzea, nije mogue bez odgovarajuih podataka i merenja efikasno i efektivno upravljati aktivnostima koje mogu imati negativan uticaj na ivotnu sredinu i zdravlje ljudi.

  Razgovor vodila: Jelena Tripkovi

  Uvodna re gospodina Filipa Radovia, direktora Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije (SEPA)

  Srbija e ovim projektom, stei veoma vaan alat za upravljanje zatitom ivotne sredine i ispunjavanje zahteva EU u ovoj oblasti

  Osnovni cilj projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom (EMC) u Srbiji je efikasno praenje emisija i izvetavanje u okviru Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije (SEPA), povezivanje komercijalnog sektora, organa nadlenih za zatitu ivotne sredine i relevantnih institucija EU. Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije je glavni ugovara i korisnik projekta, i ja kao njen novoizabrani direktor u nastaviti da pruam podrku uspenoj implementaciji ovog projekta.

 • 3april - maj - 2013. godine

  Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC) je projekat finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveke i implementira se u Agenciji, ima za prvenstveni cilj pruanje strune podrke preduzeima koja imaju postrojenja ili obavljaju aktivnosti i mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi i ivotnu sredinu i kojima je neophodna pomo pri uspostavljanju sistema prikupljanja podataka unutar preduzea, pripreme podataka za izvetavanje i samo dostavljanje godinjeg izvetaja u Nacionalni registar izvora zagaivanja.

  Posebno je potrebno naglasiti injenicu da izvetavanje o stanju ivotne sredine ne treba posmatrati kao troak ve kao investiciju, jer je oigledno da veliki investitori, a pre svega meunarodni donatori sve vie insistiraju i postavljaju i postavljae, sve stroije zahteve za adekvatnijom zatitom

  ivotne sredine. Ispunjenje ovih zahteva i postupanje u skladu sa ekoloki odgovornim poslovanjem svakako doprinosi boljoj reputaciji i privrednih subjekata i nae zemlje.

  Na ovaj nain, preduzea imaju viestruke koristi kroz olakanu kontrolu ekolokog statusa, odnosno pouzdano odreivanje obima zagaenja i kroz kvalitetno izvetavanje prema dravnim organima i organima lokalnih samouprava, zainteresovanim stranama, pa ak i za potrebe pozicioniranja na tritu.

  Do sada je u realizaciju ovog projekta ukljueno 10 velikih preduzea u dravnom, drutvenom i privatnom vlasnitvu koja su prepoznala svoj uticaj na ivotnu sredinu i ele da ga ree na najefikasniji nain.

  U toku prole godine, u okviru odeljenja Nacionalnog registra izvora zagaivanja Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, preli smo

  se na elektronsko izvetavanje prema Nacionalnom registru. TEAMS, softversko okruenje razvijeno u okviru ovog projekta, je namenjeno preduzeima koja ele da dnevnoj ili nedeljnoj bazi prate uticaje svojih aktivnosti na ivotnu sredinu. To je okruenje koje se naziva Green accounting, odnosno, ekoloko raunovodstvo i predstavlja vano orue za uspostavljanje odrivog odnosa preduzee-prirodno okruenje. Primenom ovog softvera dobijaju se podaci koji ukazuju na nivo uticaja aktivnosti koji se odvijaju u nekom preduzeu na ivotnu sredinu i iskorienje prirodnih resursa. Ovaj projekat predvia da kroz primenu savremenih koncepata u tehnolokom i informatikom smislu, postavi okvir za elektronsko izvetavanje o ivotnoj sredini, i omogui transfer neophodnog znanja kroz implementaciju ekspertsko-konsultantskih i softverskih

  reenja u saradnji sa norvekim partnerom.

  Meutim, naroito je vano da Centar postane samoodriv nakon obezbeivanja svih komponenata i savladavanja funkcija sistema. Ako uspemo da ostvarimo sve ove ciljeve, a uvereni smo da hoemo, Srbija e ovim projektom, stei veoma vaan alat za upravlj anje zatitom ivotne sredine i ispunjavanje zahteva EU u ovoj oblasti veoma znaajnoj za nau zajedniku budunost.

  Na kraju, elim jo jednom da izrazim zahvalnost Vladi Kraljevine Norveke koja je finansijski pomogla ostvarivanje ovog za nas vrlo vanog projekta, predstavnicima kompanije Emisoft i Regionalnog Centra za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC) na strunoj i logistikoj podrci ovom projektu i svim zaposlenima u Agenciji koji su svojim radom doprineli njegovoj uspenoj realizaciji.

  Otvaranje radionice u Beiima

  Razgovor na marginama konferencije u Crnoj Gori sa kolegama iz REC-a i Emisofta

 • 4 broj 10

  NAUKA, ZNANJE, REZULTATI

  Autor teksta:Ana Popovi

  uspostaVljane dobre platforme za umreaVanje, saradnju i razmenu iskustVa aktera koji se baVe razliitim aspektima upraVljanjem iVotnom sredinom u regionu

  Odrana Meunarodna nauna konferencija Izvetavanje za odrivost i Peta projektna EMC konferencija

  U sredu, 8. maja ove godine u Beiima, Crna Gora, zapoela je Meunarodna nauna konferencija i Peta projektna EMC konferencija, sa zavretkom u petak 10. maja. Obe konferencije organizovane su u okviru projekta "Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom (EMC) u Srbiji" i rezultat su saradnje Agencije za zatitu ivotne sredine, koja je ugovara i korisnik projekta, i implementacionih agencija projekta Regionalnog centra za ivotnu sredinu (REC), organizatora Konferencije, i norveke firme Emisoft, zahvaljujui sredstvima koja su obezbeena od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke.

  Konferenciju su otvorili Daliborka Pejovi, dravni sekretar u Ministarstvu odrivog razvoja i turizma Crne Gore, Filip Radovi, direktor Agencije za zatitu ivotne sredine Srbije i Radoje Lauevi, zamenik izvrnog direktora Regionalnog centra za ivotnu sredinu i direktora EMC projekta.

  Dalji rad konferencije vodio je Ilija Breski, predsednik Naunog odbora konferencije i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, kao i izabrani lanovi Naunog odbora.

  Konferencija je okupila blizu 200 delegata, meu kojima su i visoki zvaninici Ministarstava i Agencija odgovornih za pitanja ivotne

  sredine iz jugoistone Evrope, kao i profesori univerziteta, strunjaci i predstavnici industrije, tako da verujemo da je nauna konferencija doprinela uspostavljanju dobre platforme za umreavanje, saradnju i razmenu iskustva aktera koji se bave razliitim aspektima upravljanjem ivotnom sredinom u regionu.

  Konferencija je organizovana u etiri tematske celine:

  Upravljanje ivotnom sredinom,

  I n t e g r i s a n o spreavanje i kontrola zagaivanja ivotne sredine (IPPC),

  Izvetavanje za odrivost: prakse i iskustva u EU i regionu (GRI, PRTR, CSR...) i

  Izvetavanje za odrivost: softverska reenja i modelovanje.

  Neki od najvanijih predavaa koji su uestvovali na konferenciji su:

  Prof. dr Ashok Vaseashta, direktor Istraivakog instituta za napredna nauna istraivanja i Meunarodnog Instituta za istu vodu iz Vaingtona, SAD

  Prof. dr edo Maksimovi, Graevina i inenjerstvo zatite ivotne sredine, Imperial College London, Velika Britanija

  Prof. dr Fokion Vosniakos, direktor Meunarodne asocijacije za zatitu ivotne sredine Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Alexander Institut za tehnoloko obrazovanje, Solun, Grka

  Prof. dr Milena Beeli Tomin, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

  Prof. dr Niko Samec, dekan, Mainski fakultet, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

  Sa sveanog otvaranja Meunarodne naune konferencije

  Izvetavanje za odrivost

 • 5april - maj - 2013. godine

  Prof. dr Viktor Pocajt, T e h n o l o k o - m e t a l u r k i fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

  Dr Hristina Stevanovi arapina, Fakultet zatite ivotne sredine Educons, Sremska Kamenica, Srbija

  Prof. dr Gordana Stefanovi, Mainski fakultet Univerziteta u Niu, Srbija

  Neboja Redi, Naelnik odeljenja Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, i mnogi drugi.

  Svi prihvaeni radovi objavljeni su u Zborniku radova, nezavisno od naina izlaganja, a na samoj zavrnici konferencije nagraen je i poster sa najveim brojem glasova.

  Naunu konferenciju pratila je i Peta projektna EMC konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta od strane kako implementacionih agencija, tako i predstavnika industrijskih partnera na projektu. Organizovana je i debata o budunosti Centra za upravljanje ivotnom sredinom u okviru Agencije

  za ivotnu sredinu Republike Srbije i daljim mogunostima korienja i razvoja TEAMS SR sistema za praenje, izvetavanje i podrku upravljanju aspektima ivotne sredine.

  Sajt konferencije h t t p : / / w w w . s c i c o n f e m c .rs omoguava pregled i preuzimanje zakljuaka Konferencije, kao i svih objavljenih radova u okviru Zbornika Konferencije, pa vas pozivamo da ga posetite i nadamo se da ete ga koristiti u budunosti kao jedan od izvora informacija o najnovijim trendovima i praksi u praenju, upravljanju i izvetavanju o stanju u ivotnoj sredini.

  Veoma interesantno izlaganje plenarnog predavaa Prof. dr Ashok Vasheasta, Direktora Istraivakog instituta za napredna nauna istraivanja i Meunarodnog Instituta za istu vodu iz Vaingtona, SAD, sa prikazom najnovijih tehnolokih inovacija za praenje zagaenja u ivotnoj sredini i izvetavanja kao podrke proceni rizika i upravljanju

  Prof. dr edo Maksimovi, predava po pozivu, Imperial College London, Velika Britanija, predstavlja "Blue Green projekat - reenja za urbana podruja u budunosti"

  Uesnici konferencije

  u razgovorima i povezivanju sa izlagaima

  naunih radova u okviru poster

  sekcije

 • 6 broj 10

  IZVETAVANJE ZA ODRIVOST VICentar za upraVljanje iVotnom sredinom (emC)

  Autor teksta:Jelena Tripkovi

  FINALNA PROJEKTNA KONFERENCIJA

  esta po redu projektna konferencija bie odrana u ponedeljak 27. maja ove godine u konferencijskoj sali centra Sava, Milentija Popovia 9, Beograd, Srbija. Ova konferencija bie organizovana u okviru projekta "Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom (EMC) u Srbiji koji ima za cilj efikasno praenje emisija i izvetavanje u okviru Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, kao i povezivanje komercijalnog sektora, organa nadlenih za zatitu ivotne sredine i relevantnih institucija Evropske Unije.

  Postizanje visokih standarda kontrole procesa i emisije zagaujuih supstanci u sve medije ivotne sredine zahteva znanje i alat. U toku projekta razvijeni su svi neophodni softverski alati koji su inkorporirali u dizajn sofverskog sistema domau zakonsku regulativu i na taj nain predstavnicima industrije omoguili korienje savremene tehnologije u skladu sa evropskim ali i nacionalnim pravilnicima.

  Sam Centar, koji e nakon zavretka projekta postati sastavni deo Agencije, predstavlja pruenu ruku ka industriji da bi zajedniki premostili i izazove u oblasti upravljanja otpadom, efikasnom korienju sirovina ali i resursa pre svega vode i elektrine energije. Postupanje u skladu sa ekoloki odgovornim poslovanjem svakako doprinosi boljoj reputaciji i privrednih subjekata i nae zemlje.

  Na majskom skupu emo svi mi ukljueni u ovaj projekat jo jednom podsetiti na vanost izvetavanja, koje ini osnov za identifikaciju i monitoring izvora zagaivanja ivotne sredine. Dosadanja iskustava u implementaciji projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom, koji realizujemo zahvaljujui donaciji Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke, su nam pokazala da je jedini put za premoavanje pomenutih izazova u oblasti ivotne sredine da svi subjekti na pravi nain prepoznaju svoju ulogu u ovom procesu i da verodostojno izvetavanje postane integralni deo njihove poslovne strategije kao i sredstvo za strateki razvoj i donoenje odluka.

  a , 27. 2013

  REPORTING FOR SUSTAINABILITYEnvironmental Management Center in SerbiaBelgrade, 27 May 2013

  :Organized by:

  :Supported by:

  :Project partner:

 • 7april - maj - 2013. godine

  ELEZARA SMEDEREVO D.O.O. kompanija potuje sVe zakone i propise, kao i politike, prakse, postupke i iniCijatiVe

  usmerene ka zatiti iVotne sredine

  Kompanija elezara Smederevo d.o.o. iji pogoni su smeteni u selu Radinac u blizini Smedereva, u apcu i Kuevu, poznata je u jugoistonoj Evropi po proizvodnji elika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima. Ova kompanija, iji su koreni postavljeni pre 100 godina, ima tradiciju proizvodnje gvoa i elika i razvoja metalurgije na ovim prostorima.

  Poetak metalurgije u naoj zemlji vezuje se za Srpsko akcionarsko rudarsko topioniko industrijsko drutvo, skraeno SARTID, koje je osnovano 20. februara 1913. Bilo je to meovito akcionarsko drutvo manjinskog srpskog kapitala i veinskog kapitala stranih akcionara. Na prostoru pored Dunava, kilometar i po uzvodno od Smedereva, izgraeni su prvi pogoni predratne elezare: kovanica, valjaonica lima, pocinkovaonica, Simens-Martinova pe, livnica elika i valjaonica profila. Tako poinje eksploatacija i prerada elezne rude, izrada elinih konstrukcija za mostove, opravka vagona i brodova, a u

  ratnim vremenima radilo se i u slubi odbrane zemlje.

  U elezari Smederevo, kako se fabrika zvala posle Drugog svetskog rata, 1946. godine izgraena je jo jedna SM pe, druga valjaonica lima i elektroluna pe, a kapacitet elezare narastao je do tada neverovatnih i rekordnih 100.000 tona godinje.

  Godine 1960. elezara menja ime u "Rudnici i elezara u Smederevu".

  Dve godine kasnije doneta je odluka o izgradnji Nove elezare na lokaciji u Radincu, a kamen temeljac poloen je 15. maja 1964. godine. Projektovan kapacitet iznosio je 1,4 miliona tona.

  Autor teksta:Biljana Kotanjac

  Proizvoa elika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima aktivno uestvuje u realizaciji EMC projekta

  Godine 1969. ime je promenjeno u "Metalurki kombinat Smederevo", skraeno MKS. U njemu se izmeu 1971. i 1979. godine putaju u rad novi pogoni: Aglomeracija, Visoka pe, Konvertorska eliana, Hladna valjaonica i Topla valjaonica. Rekordna proizvodnja 1989. godine je oko milion tona tene faze.

  Prvobitno ime fabrike - SARTID sa obelejem godine nastanka 1913. vraeno je 1992. godine. Posle pet godina, 1997. godine SARTID 1913 postaje Koncern crne metalurgije SARTID a.d. sa tritem u oko 20 zemalja.

  U martu 2002. godine Vlada Republike Srbije, U. S. Steel i SARTID a.d. potpisuju u elezari Pismo o namerama i stratekom partnerstvu.

  12. septembra 2003. U. S. Steel je kupio SARTID a.d. u steaju, a u narednim danima i etiri njegova drutva. Registrovana je kompanija U. S. Steel Serbia, d.o.o.

  U prvim godinama kompanija je kontinuirano ulagala u pogone i postrojenja. Posle 18 godina neaktivnosti, 2005. godine, ponovo je putena u rad Visoka pe broj 1. Iste godine, Srpska agencija za promociju stranih ulaganja i izvoza - SIEPA proglasila je U. S. Steel Serbia, d.o.o. najveim Srpskim izvoznikom.

  U periodu od 2006. do 2008. proizvodnja se prvi put pribliila projektovanom kapacitetu elezare od 2,2 miliona tona elika godinje, ali on nije dostignut. Proizvodi kompanije u najboljim godinama rada imali su trite u oko 60 zemalja sveta. Najbolja godina u istoriji kompanije bila je 2007, kada je i nedeljnik Ekonomist proglasio izvoznikom godine. Velike investicije u vrednosti od oko 80 miliona dolara usledile su u oblasti zatite ivotne sredine u periodu 2008. do 2010. godine.

  elezara Smederevo sa pogonima u apcu i Kuevu u vlasnitvu je Vlade Republike Srbije od 31. januara 2012. godine. Privredno drutvo za proizvodnju i preradu elika elezara Smederevo d.o.o. registrovano je 10. februara 2012. kod Agencije za privredne registre.

  elezara Smederevo - Panoramski pogled

 • 8 broj 10

  Proizvodnja elezare Smederevo d.o.o. poinje u pogonu Kuevo i vei deo proizvodnje ovog pogona, metalurki kre, koristi se kao sirovina za potrebe smederevske elezare. Proizvodni ogranak Kuevo, nalazi se u Kaoni, selu u optini Kuevo, 135 kilometara jugoistono od Beograda. Posluje sa tri poslovne jedinice: proizvodnja, odravanje i administracija. Osnovna delatnost ovog ogranka je eksploatacija i obrada krenog kamena.

  elezara Smederevo u pogonima u Smederevu proizvodi teno gvoe u dvema visokim peima; zatim u pogonu eliana, gvoe iz visokih pei konvertuje se u tri konvertora u sirovi elik nakon ega se kroz kompleks za kontinuirano livenje elik izliva u slabove. Slabovi elika obrauju se zatim u pogonu Topla valjaonica, a nakon toga u pogonu Hladna valjonica u procesu hladne redukcije, na liniji za arenje i dresiru. U smederevske pogone ubrajaju se i dve rene luke na Dunavu preko koji se transportuje najvei deo i sirovina i gotovih proizvoda elezare Smederevo d.o.o.

  Fabrika elezara Smederevo d.o.o. - ogranak u apcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalae za proizvodnju konzervi za hranu, za pakovanje boja i lakova, hemikalija, farmaceutskih proizvoda i kozmetike, kao i za proizvodnju aerosol boca i krunskih zatvaraa. U okviru fabrike u apcu je i pogon za tehnoloku pripremu voda, kao i jedno od najmodernijih postrojenja za preiavanje otpadnih voda.

  Svi proizvodni procesi elezare Smederevo d.o.o. garantuju da je finalni materijal u skladu sa svim svetskim zahtevima u kvalitetu, a odgovornost menadmenta kao i svih zaposlenih ogleda se i kroz viegodinju primenu sistema kvaliteta u skladu sa meunarodno priznatim standardima ISO 9001 , ISO 14001 i HACCP. Kompanija je sertifikovana od strane sertifikacionog tela SGS u pomenutim standardima.

  Briga za ivotnu sredinu je jedna od naih osnovnih vrednosti. Predstavlja sastavni deo naina na koji poslujemo i linu odgovornost svakoga od nas. Ova odgovornost zahteva da kompanija potuje sve zakone i propise o zatiti okoline kao i politike, prakse, postupke i inicijative o zatiti ivotne sredine.

  Osim toga, u ovoj kompaniji se neprestano radi na poboljanju kompanijskog upravljanja ivotnom sredinom i resursima putem smanjenja emisija, ouvanja energije i drugih resursa i ponovnog korienja ili recikliranja nusproizvoda kompanijskih procesa. Kao dokaz da je zatita ivotne sredine jedna od kljunih vrednosti, kompanija je u 2010. godini u saradnji

  sa Ministarstvom za zatitu ivotne sredine finansirala modernizaciju dve automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha, koje su smetene u mesnim zajednicama Radinac i Ralja.

  elezara Smederevo d.o.o. ima visoko kvalifikovanu i profesionalno osposobljenu i obuenu radnu snagu, a investiranje u razvoj ljudskih resursa jedan je od najviih prioriteta menadmenta.

  Zahvaljujui stalnim poboljanjima, kompanija elezara Smederevo d.o.o. je postala lider u proizvodnji gvoda i elika u regionu i Evropi.

  Usvajajui politiku Kvaliteta, elezara Smederevo d.o.o. je potvrdila nameru da kvalitet svojih proizvoda stavlja kao primarni fokus u svim delovima proizvodnog procesa u elezari Smederevo d.o.o. i jedan je od poslovnih pokretaa elezare Smederevo d.o.o. Osnovni cilj ove kompanije je da proizvodi visokokvalitetne elike prema meunarodnim standardima i da se u svim sferama rada stalno poboljava.

  Investicije u smederevsku elezaru ovde se ne zavravaju. Konstantno ulaganje u unapreenje proizvodnog procesa, zatitu na radu i u proces zastite ivotne sredine, preduslov je za ispunjavanje najvanijih vrednosti kompanije.

  Stalno poboljanje u kompaniji se sprovodi kroz obuke zaposlenih, korienje iskustava - najboljih praksi u kompaniji i proces kontinualnog poboljanja.

  elezara Smederevo skladite koturova

  elezara Smederevo hladna valjaonica

 • 9april - maj - 2013. godine

  Centar za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC) je u periodu od 20. do 22. marta u hotelu Mona na Zlatiboru organizovao radionicu pod nazivom TEAMS, Competent Authority solution (CA), Parent Client solution (PC) i obaveze izvetavanja u Srbiji. U radu radionice su uestvovali lanovi EMC kancelarije, Agencije za zatitu ivotne sredine Srbije (SEPA), predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zatite ivotne sredine Srbije (MERZ), predstavnici Regionalnog centra za ivotnu sredinu (REC), Emisofta, eksperti koji su bili angaovani sve vreme trajanja projekta, kao i nekoliko predstavnika industrija koje su koristile TEAMS softver za izvetavanje ka Agenciji za zatitu ivotne sredine.

  Na radionici se diskutovalo i razgovaralo o isplativosti postojanja dva paralelna sistema za izvetavanje (NRIZ i TEAMS), i usvojen je zakljuak da je integracija ova dva sistema neminovna kao i da se treba opredeliti samo za jedan softver koji e se koristiti za izvetavanje.

  Predstavnici Ministarstva za energetiku, razvoj i zatitu ivotne sredine su istakli da MERZ ima velike probleme po pitanju dobijanja konkretnih podataka. Reeno je da je ovaj projekat prepoznat kao dobar jer se zalae za unapreenje elektronskog izvetavanja i da bi ovakav nain izvetavanja putem dobrog sistema mogao da poslui i MERZ-u da se umrei sa drugim institucijama, Agencijom, carinom, i da se na taj nain dobiju validni podaci. Takoe bi mogli i da se dobiju podaci o prekograninom kretanju otpada.

  Zakljuci ove radionice su bili da je aplikacija NRIZ obavila svoju ulogu u izvetavanju kada TEAMS nije bio spreman za to i da TEAMS moe da preuzme glavnu ulogu u procesu izvetavanja i prisutni su se sloili da je TEAMS funkcionalniji i da je isplativije da on ostane kao sistem za izvetavanje, jer isti sistem moe da, osim izvetavanja ka SEPA-i, zadovolji i specifine potrebe klijenata, a od interesa za Republiku Srbiju.

  Autor teksta:Vesna iki

  teams, Competent authoritY solution (Ca), parent Client solution (pC) i obaVeze izVetaVanja u srbiji

  Radionica je otvorena predstavljanjem projekta i dosadanjih aktivnosti na projektu Uspostavljanje centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji. Nakon toga IT strunjaci su predstavili reenja TEAMS softvera: TEAMS SR reenje za industrijske klijente (PC) kao i TEAMS SR reenje za odgovornu instituciju (CA). Radionica je nastavljena predstavljanjem zahteva SEPA za izvetavanjem od strane preduzea i procesuiranje podataka u svetlu primene TEAMS reenja. Tema koja je bila jako vana za diskusiju bila je sinhronizacija podataka sa postojeim reenjima, stvaranje

  jedinstvene baze podataka, prevazilaenje problema dvostrukog izvetavanja po modelu NRIZ i TEAMS reenja. U diskusiju su se ukljuili i predstavnici industrije koji su izneli probleme sa kojima se susreu prilikom izvetavanja, i svoja iskustva u olakanom procesu izvetavanja od kada koriste TEAMS za izvetavanje. Kao poseban problem za koji je potrebno iznai reenje predstavnici industrije su naveli nekompletnost izvetaja TEAMS softvera, i potrebu da se dorade obrasci GIO2 - GIO5, obrazac za ambalani otpad kao i obrazac za posebne tokove otpada.

  EMC RADIONICA NA ZLATIBORU

  Otvaranje radionice na Zlatiboru

  Radna atmosfera i diskusija o upotrebi TEAMS softvera

 • 10 broj 10

  nastaVak radioniCe teams, Competent authoritY solution, parent Client solution i obaVeze izVetaVanja u srbiji

  Autor teksta:Vesna iki

  EMC RADIONICA U BEIIMA

  Na ovoj radionici je predoeno da EMC IT srunjaci rade na kreiranju novih izvetaja u TEAMS softveru koji su neophodni kako bi kompanije mogle da imaju sve izvetaje u TEAMS-u. Reeno je da e do kraja projekta biti razvijeni svi izvetaji i da e TEAMS biti besplatan za korienje za sve kompanije.

  Na radionici se diskutovalo i o pismu na kome e biti dostavljani izvetaji kao i o daljem radu EMC kancelarije i angaovanju ili preraspodeli ljudskih resursa koji bi nastavili rad u EMC kancelariji nakon zavretka projekta. IT strunjaci su istakli da su zavreni svi izvetaji od poslednje radionice na Zlatiboru i da preostaje samo testiranje istih.

  EMC kancelarija je u periodu od 9. do 11. aprila ove godine u hotelu Queen of Montenegro u Beiima organizovala nastavak radionice TEAMS, Competent Authority solution (CA), Parent Client solution (PC) i obaveze izvetavanja u Srbiji. U radu radionice su uestvovali lanovi EMC kancelarije, Agencije za zatitu ivotne sredine Srbije (SEPA), predstavnici Regionalnog centra za ivotnu sredinu (REC), Emisofta, kao i nekoliko predstavnika industrija koje su koristile TEAMS softver za izvetavanje ka Agenciji za zatitu ivotne sredine.

  Na radionici su razmatrane i sve ostale specifinosti i nedostaci u prethodnom sistemu koji se koristio za izvetavanje i dogovoreno je da se TEAMS softver prilagodi tako da se svi prethodno uoeni nedostatci otklone i da korisnicima bude maksimalno olakano korienje uz uputstva i podrku EMC kancelarije.

  IT strunjaci predstavljaju TEAMS reenje softvera

  Otvaranje radionice Predstavnici SEPA

  sluaju izlaganje o unapredjenju TEAMS softvera

 • 11april - maj - 2013. godine

  Izvetaji: potpuno pokrivaju sve potrebe izvetavanja ka NRIZ, kao i set internih izvetaja koji su kreirani kako bi omoguili kompanijma da prate sve parametre u procesu poslovanja.

  Izvetaji

  master podaci (organizaciona struktura, liste zagaujuih materija, katalog otpada, liste proizvoda koji nakon upotrebe postaju otpad itd.)

  Master podaci

  Autor teksta:Damir Oravec

  integrisan sistem izVetaVanja kroz teams sr

  Uokviren sistem za prikupljanje podataka o svim parametrimakoji mogu uticati na ivotnu sredinu

  Reenje PCS (Parent Client Solution)

  Kao rezultat rada na TEAMS SR razvojnoj platformi, zadovoljstvo mi je da vam predstavim jedan od dva programska alata koja su implementirani tokom trajanja projekta. Reenje pod radnim nazivom PCS (Parent Client Solution) o kome je bilo dosta rei u

  prethodnim brojevima je finalizovano i sada predstavlja jasno uokviren sistem za akviziciju podataka o svim parametrima koji mogu uticati na ivotnu sredinu, njihovu analizu i izvetaje.

  Struktura aplikacije podeljena je u tri celine:

  Transakcije: Sistem formi za prihvatanje podataka o emisijama u vodu, vazduh, upravljanje otpadom, upravljanju ambalaom, posebnim tokovima otpada, potronji sirovina, elektrine energije itd.

  Transakcije

 • 12 broj 10

  Svaku kompaniju i njen uticaj na ivotnu sredinu, mogue je predstaviti pomou sledee ilustracije:

  Poslovni proces

  Redaktorijum:

  EMC bilten Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije EMC timDirektorFilip Radovi Jovan Pavlovi, direktor EMC-a, jpavlovic@emc-project.gov.rs

  Tel/faks: 011/2861 067 Ana Popovi, menader projekta, apopovic@rec.org

  Milisav Pajevi, novinar e-pota: office@emc-project.gov.rs Vesna iki, zamenik menadera projekta, vzikic@emc-project.gov.rs

  Bojan Rankovi, dizajn i prelom www.emc-project.gov.rs Jelena Tripkovi, projektni slubenik, jtripkovic@emc-project.gov.rs

  Deo liste izvetaja koje sistem na kraju izvetajne godine automatski generie:

  1) Obrazac br. 1. Opti podaci o izvoru zagaivanja;

  2) Obrazac br. 2. Emisije u vazduh;

  3) Obrazac br. 3. Emisije u vode;

  4) Obrazac br. 4. Emisije u zemljite;

  5) Obrazac br. 5. Upravljanje otpadom.

  6) GIO1 - Godinji izvetaj o upravljanju otpadom proizvoaa otpada

  7) GIO2 - Godinji izvetaj o upravljanju otpadom

  operatera postrojenja za odlaganje otpada

  8) GIO3 - Godinji izvetaj o upravljanju otpadom operatera postrojenja za ponovno iskorienje

  otpada 9) AAO1 - Izvetaj

  proizvoaa, uvoznika, paker/punioca, isporuioca i krajnjeg korisnika

  10) GVE1 - Izvetaj o godinjem bilansu emisija zagaujuih materija u vazduh

  11) POV2 - Godinji izvetaj o stavljanju proizvoda po vrstama na trite Republike Srbije

  Potujui ISO 14001 koji definie zahteve za upravljanje zatitom ivotne sredine, a kako je ispunjavanje ovih zahteva potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o potovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom, TEAMS SR se idealno smeta u samu sredinu procesa koji moguava kontrolu i praenje ulaza u sistem, analizu izlaznih parametara i korektivne akcije.

  Upravo to je i osnovni postulat sistema upravljanja ivotnom sredinom: obezbediti upravljaki alat koji omoguava organizaciji bilo koje veliine da:

  identifikuje i kontrolie uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na ivotnu sredinu, pobolja odnos prema ivotnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim e postizati ciljeve koji se odnose na zatitu ivotne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

  TEAMS SR reenje uz praenje smerinca iz ISO 14001 standarda, omoguava kompanijama integrisano reenje za praenje i upravljanje ivotnom sredinom. Vodei se idejama uspenih rukovodioca, mogu da zakljuim da ulaganje u ovakav sistem, ne predstavlja troak, nego investiciju koja e u narednom periodu kompanijama pored svega navedenog doneti i znaajne utede u poslovanju.