emc bilten broj 10

Download EMC bilten broj 10

Post on 25-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Srbija će ovim projektom, steći veoma važan alat za upravlјanje zaštitom životne sredine i ispunjavanje zahteva EU u ovoj oblasti

TRANSCRIPT

 • 1april - maj - 2013. godine

  broj 10 april - maj 2013. godine

  EnvironmentalManagement CenterSerbia

  Klijent - partner Centra: ELEZARA SMEDEREVO D.O.O.

  Odrana Meunarodna nauna konferencija Izvetavanje za odrivost i Peta projektna EMC konferencijaNAUKA, ZNANJE, REZULTATI

  Uvodna re gospodina Filipa Radovia, direktora Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije (SEPA)CENTAR ZA UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM (EMC)

  IZVETAVANJE ZA ODRIVOST VI

 • 2 broj 10

  CENTAR ZA UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM (EMC)

  Vano je da Centar postane samoodriV nakon obezbeiVanja sVih komponenata i saVladaVanja funkCija sistema

  Tokom poslednjih godina prologa veka sazrela je svest na meunarodnom planu da je jedan od prioritetnih problema oveanstva potreba ouvanja, zatite i unapreenja ivotne sredine i taj problem najee nije ogranien na teritoriju jedne zemlje. Zagaujue materije koje nastaju u jednoj zemlji se mogu u atmosferi i vodotokovima prenositi na velike udaljenosti i svoj negativan uticaj ispoljiti na sasvim drugom delu zemljine kugle. Meunarodna zajednica je shvatila opasnost od zagaenja ivotne sredine na globalnom planu i potrebu za njenom adekvatnom, kvalitetnom i efikasnom zatitom.

  Rastui uticaj industrije na ivotnu sredinu, zdravlje ljudi i kvalitet ivota uopte, postaje jedan od vitalnih pokazatelja korporativne odgovornosti, dobre poslovne strategije, ali i dobrog operativnog poslovnog upravljanja u preduzeima. Vodee kompanije u svetu, pa i kod nas su prepoznala injenicu da koliine i karakteristike isputenih otpadnih voda i dimnih gasova, vrste i koliine generisanog otpada, kao i sveukupno upravljanje ivotnom sredinom u preduzeima, mogu da budu, pored ekonomskih pokazatelja, odluujui faktori pri izboru buduih poslovnih partnera.

  Jasno je da u okviru preduzea, nije mogue bez odgovarajuih podataka i merenja efikasno i efektivno upravljati aktivnostima koje mogu imati negativan uticaj na ivotnu sredinu i zdravlje ljudi.

  Razgovor vodila: Jelena Tripkovi

  Uvodna re gospodina Filipa Radovia, direktora Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije (SEPA)

  Srbija e ovim projektom, stei veoma vaan alat za upravljanje zatitom ivotne sredine i ispunjavanje zahteva EU u ovoj oblasti

  Osnovni cilj projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom (EMC) u Srbiji je efikasno praenje emisija i izvetavanje u okviru Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije (SEPA), povezivanje komercijalnog sektora, organa nadlenih za zatitu ivotne sredine i relevantnih institucija EU. Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije je glavni ugovara i korisnik projekta, i ja kao njen novoizabrani direktor u nastaviti da pruam podrku uspenoj implementaciji ovog projekta.

 • 3april - maj - 2013. godine

  Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC) je projekat finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveke i implementira se u Agenciji, ima za prvenstveni cilj pruanje strune podrke preduzeima koja imaju postrojenja ili obavljaju aktivnosti i mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi i ivotnu sredinu i kojima je neophodna pomo pri uspostavljanju sistema prikupljanja podataka unutar preduzea, pripreme podataka za izvetavanje i samo dostavljanje godinjeg izvetaja u Nacionalni registar izvora zagaivanja.

  Posebno je potrebno naglasiti injenicu da izvetavanje o stanju ivotne sredine ne treba posmatrati kao troak ve kao investiciju, jer je oigledno da veliki investitori, a pre svega meunarodni donatori sve vie insistiraju i postavljaju i postavljae, sve stroije zahteve za adekvatnijom zatitom

  ivotne sredine. Ispunjenje ovih zahteva i postupanje u skladu sa ekoloki odgovornim poslovanjem svakako doprinosi boljoj reputaciji i privrednih subjekata i nae zemlje.

  Na ovaj nain, preduzea imaju viestruke koristi kroz olakanu kontrolu ekolokog statusa, odnosno pouzdano odreivanje obima zagaenja i kroz kvalitetno izvetavanje prema dravnim organima i organima lokalnih samouprava, zainteresovanim stranama, pa ak i za potrebe pozicioniranja na tritu.

  Do sada je u realizaciju ovog projekta ukljueno 10 velikih preduzea u dravnom, drutvenom i privatnom vlasnitvu koja su prepoznala svoj uticaj na ivotnu sredinu i ele da ga ree na najefikasniji nain.

  U toku prole godine, u okviru odeljenja Nacionalnog registra izvora zagaivanja Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, preli smo

  se na elektronsko izvetavanje prema Nacionalnom registru. TEAMS, softversko okruenje razvijeno u okviru ovog projekta, je namenjeno preduzeima koja ele da dnevnoj ili nedeljnoj bazi prate uticaje svojih aktivnosti na ivotnu sredinu. To je okruenje koje se naziva Green accounting, odnosno, ekoloko raunovodstvo i predstavlja vano orue za uspostavljanje odrivog odnosa preduzee-prirodno okruenje. Primenom ovog softvera dobijaju se podaci koji ukazuju na nivo uticaja aktivnosti koji se odvijaju u nekom preduzeu na ivotnu sredinu i iskorienje prirodnih resursa. Ovaj projekat predvia da kroz primenu savremenih koncepata u tehnolokom i informatikom smislu, postavi okvir za elektronsko izvetavanje o ivotnoj sredini, i omogui transfer neophodnog znanja kroz implementaciju ekspertsko-konsultantskih i softverskih

  reenja u saradnji sa norvekim partnerom.

  Meutim, naroito je vano da Centar postane samoodriv nakon obezbeivanja svih komponenata i savladavanja funkcija sistema. Ako uspemo da ostvarimo sve ove ciljeve, a uvereni smo da hoemo, Srbija e ovim projektom, stei veoma vaan alat za upravlj anje zatitom ivotne sredine i ispunjavanje zahteva EU u ovoj oblasti veoma znaajnoj za nau zajedniku budunost.

  Na kraju, elim jo jednom da izrazim zahvalnost Vladi Kraljevine Norveke koja je finansijski pomogla ostvarivanje ovog za nas vrlo vanog projekta, predstavnicima kompanije Emisoft i Regionalnog Centra za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC) na strunoj i logistikoj podrci ovom projektu i svim zaposlenima u Agenciji koji su svojim radom doprineli njegovoj uspenoj realizaciji.

  Otvaranje radionice u Beiima

  Razgovor na marginama konferencije u Crnoj Gori sa kolegama iz REC-a i Emisofta

 • 4 broj 10

  NAUKA, ZNANJE, REZULTATI

  Autor teksta:Ana Popovi

  uspostaVljane dobre platforme za umreaVanje, saradnju i razmenu iskustVa aktera koji se baVe razliitim aspektima upraVljanjem iVotnom sredinom u regionu

  Odrana Meunarodna nauna konferencija Izvetavanje za odrivost i Peta projektna EMC konferencija

  U sredu, 8. maja ove godine u Beiima, Crna Gora, zapoela je Meunarodna nauna konferencija i Peta projektna EMC konferencija, sa zavretkom u petak 10. maja. Obe konferencije organizovane su u okviru projekta "Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom (EMC) u Srbiji" i rezultat su saradnje Agencije za zatitu ivotne sredine, koja je ugovara i korisnik projekta, i implementacionih agencija projekta Regionalnog centra za ivotnu sredinu (REC), organizatora Konferencije, i norveke firme Emisoft, zahvaljujui sredstvima koja su obezbeena od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke.

  Konferenciju su otvorili Daliborka Pejovi, dravni sekretar u Ministarstvu odrivog razvoja i turizma Crne Gore, Filip Radovi, direktor Agencije za zatitu ivotne sredine Srbije i Radoje Lauevi, zamenik izvrnog direktora Regionalnog centra za ivotnu sredinu i direktora EMC projekta.

  Dalji rad konferencije vodio je Ilija Breski, predsednik Naunog odbora konferencije i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, kao i izabrani lanovi Naunog odbora.

  Konferencija je okupila blizu 200 delegata, meu kojima su i visoki zvaninici Ministarstava i Agencija odgovornih za pitanja ivotne

  sredine iz jugoistone Evrope, kao i profesori univerziteta, strunjaci i predstavnici industrije, tako da verujemo da je nauna konferencija doprinela uspostavljanju dobre platforme za umreavanje, saradnju i razmenu iskustva aktera koji se bave razliitim aspektima upravljanjem ivotnom sredinom u regionu.

  Konferencija je organizovana u etiri tematske celine:

  Upravljanje ivotnom sredinom,

  I n t e g r i s a n o spreavanje i kontrola zagaivanja ivotne sredine (IPPC),

  Izvetavanje za odrivost: prakse i iskustva u EU i regionu (GRI, PRTR, CSR...) i

  Izvetavanje za odrivost: softverska reenja i modelovanje.

  Neki od najvanijih predavaa koji su uestvovali na konferenciji su:

  Prof. dr Ashok Vaseashta, direktor Istraivakog instituta za napredna nauna istraivanja i Meunarodnog Instituta za istu vodu iz Vaingtona, SAD

  Prof. dr edo Maksimovi, Graevina i inenjerstvo zatite ivotne sredine, Imperial College London, Velika Britanija

  Prof. dr Fokion Vosniakos, direktor Meunarodne asocijacije za zatitu ivotne sredine Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Alexander Institut za tehnoloko obrazovanje, Solun, Grka

  Prof. dr Milena Beeli Tomin, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

  Prof. dr Niko Samec, dekan, Mainski fakultet, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

  Sa sveanog otvaranja Meunarodne naune konferencije

  Izvetavanje za odrivost

 • 5april - maj - 2013. godine

  Prof. dr Viktor Pocajt, T e h n o l o k o - m e t a l u r k i fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

  Dr Hristina Stevanovi arapina, Fakultet zatite ivotne sredine Educons, Sremska Kamenica, Srbija

  Prof. dr Gordana Stefanovi, Mainski fakultet Univerziteta u Niu, Srbija

  Neboja Redi, Naelnik odeljenja Agencije za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, i mnogi drugi.

  Svi prihvaeni radovi objavljeni su u Zborniku radova, nezavisno od naina izlaganja, a na samoj zavrnici konferencije nagraen je i poster sa najveim brojem glasova.

  Naunu konferenciju pratila je i Peta projektna EMC konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta od strane kako