Bilten broj 1, 2013. godine

Download Bilten broj 1, 2013. godine

Post on 16-Dec-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

TRANSCRIPT

 • POLJOPRIVREDNA STRUNA

  SLUBA AGROZAVOD VRAC

  Bilten Januar - Mart

  2013 Broj 1

  Datum: 31.03.2013.

  Pripremili:

  Sneana Kremi dipl. ing. voarstva

  Huanita Milutinovi dipl. ing. agroekonomije

  Euen Baba dipl. ing. ratarstva

 • Bilten Januar - Mart 2013

  2

  Sadraj:

  I RATARSTVO

  1. Organska Proizvodnja Hrane - kako zapoeti proizvodnju 2. Mikotoksini - uzorkovanje etva suncokreta 3. Tehnologija proizvodnje soje 4. Rezultati makroogleda suncokreta 5. Biotermiki nain zagrevanja zatienog prostora u proizvodnji povra 6. Nitrati tetne materije u povru

  II ZATITA BILJA

  1. Suzbijanje korova u penici 2. Zatita penice od bolesti 3. Provera i odravanje prskalica 4. Zimsko prskanje voaka 5. Suzbijanje obine krukine buve (Psylla pyri) 6. Zbrinjavanje ambalae od sredstava za zatitu bilj 7. Monilija kotiavog voa

  III AGROEKONOMIJA

  1. Znaaj kompostiranja na domainstvu 2. Znaaj integrisane proizvodnje

  IV INFORMATIKA

  1. Predstavlanje KnWeb Internet aplikacije

  V LABORATORIJA

  1. Izjava o validnosti metoda

  3

  5

  6

  8

  10

  12

  13

  15

  17

  19

  20

  22

  24

  26

  28

  30

  34

 • Bilten Januar - Mart 2013

  3

  I RATARSTVO

  1. Organska Proizvodnja Hrane - kako zapoeti proizvodnju

  Organska proizvodnja zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih i prirodnih

  mineralnih materija, Da bi se zapoela organska proizvodnja hrane neophodno je obezbediti

  prostornu izolaciju zemljinih parcela od moguih izvora zagaenja susednih parcela

  (pesticidi, otpadne vode, polen genetskih modifikovanih useva).

  Ukljuivanje zemljine parcele u organsku poljoprivredu moe se zapoeti odmah ukoliko

  parcela nije koriena u poslednje dve odnosno tri godine kod viegodinjeg zasada ili je

  koriena bez upotrebe sredstava sintetiko hemijskog porekla.

  Ako je parcela koriena uz upotrebu sredstava sintetiko-hemijskog porekla, parcela se moe

  ukljuiti u organsku poljoprivredu po isteku prelaznog perioda od dve odnosno tri godine za

  dugogodinje zasade, bez upotrebe sredstava sintetiko - hemijskog porekla. U toku perioda

  konverzije (prelazni period) proizvoa je duan da vodi evidenciju o nainu korienja

  proizvodne jedinice

  Da bi proizvoa zapoeo organsku proizvodnju potrebno je da podnese prijavu za

  ukljuivanje u organsku poljoprivredu, nadlenom republikom organu na propisanom

  obrascu. Prijava sadri podatke: ime, naziv i adresu sedite proizvoaa, mesto gde e se

  proizvodnja odvijati, informaciju da li su proizvodi iz organske poljoprivrede ranije dobili

  sertifikat. Uz prijavu podnosi se i prilog karta ili skica sa ucrtanom lokacijom parcele - mesta

  gajenja.

  Na osnovu prijave inspektor za organsku poljoprivredu (kontrolor sertifikacijone organizacije)

  izlazi na teren, proverava podatke iz prijave i utvruje ispunjenost uslova za organsku

  poljoprivredu. Inspektor procenjuje koje jedinice proizvodnje moe da prihvati kao

  odgovarajue za tekuu godinu, a koje predlae da budu ukljuene u prelazni period. Za one

  parcele koje su predviene za prelazni period proizvoja je duan da vodi evidenciju o

  nainu korienja zemljine parcele predviene za organsku poljoprivredu na propisanom

  obrascu. Evidencija sadri podatke o redosledu primenjenih operacija, ubrenju, obradi,

  zatiti, navodnjavanju is vim ostalim primenjenim operacija pre i posle etve ili berbe.

  Da li su ovi uslovi ispotovani procenjuje kontrolor sertifikacione organizacije (inspektor)

  nakon ega se pristupa zakljuivanju govora o ukljuivanju proizvoaa u organsku

  proizvodnju.

  Ugovor sadri podatke o: ugovornim stranama; vrsti organske proizvodnje u koju se vri

  ukljuivanje; trajanju perioda konverzije; pravima i obavezama ugovornih strana, a naroito o

  naknadi koja pripada ovlaenoj organizaciji; uslovima i nainu ostvarivanja prava na

  izdavanje sertifikata i nainu zatite za sluaj neizvrenja ugovornih obaveza.

  U periodu konverzije kao i nakon dobijanja sertifikata za organsku proizvodnju inspektor

  moe dolaziti u najavljene i nenajavljene posete-inspekcije radi kontrole ispunjenosti uslova

  za bavljenje organskom poljoprivredom.

  Za one proizvode za koje je proizvoja dobio saglasnost da ih moe ukljuiti u postupku

  sertifikacije u tekuoj godini, proizvoja podnosi zahtev za dobijanje sertifikata. Sertifikat

  koji se izdaje za organski proizvod vai godinu dana od dana izdavanja. Sertifikat sadri:

  naziv, sedite i broj koda ovlaene organizacije; naziv, adresu ili sedite proizvoaa; vrstu

  organskog proizvoda i njegovu procenjenu koliinu za godinu dana; broj sertifikata; peat

  ovlaene organizacije i potpis ovlaenog lica u toj organizaciji.

  Sertifikovan organski proizvod obeleava se u deklaraciji sa oznakom: "ORGANSKI

  PROIZVOD", kodom ovlaene organizacije i nacionalnim znakom. U deklaraciji organskog

 • Bilten Januar - Mart 2013

  4

  proizvoda navode se naziv proizvoaa, odnosno uvoznika, zemlja porekla, godina

  proizvodnje, rok trajanja proizvoda, broj i datum izdavanja sertifikata. Promet organskim

  proizvodima moe se obavljati na proizvodnoj jedinici, u maloprodajnim objektima na jasno

  obeleenom mestu odvojeno od drugih proizvoda i na pijacama bez meanja sa proizvodima

  konvencionalne proizvodnje.

  Savetodavac:

  Dipl. ing. Baba Euen

 • Bilten Januar - Mart 2013

  5

  2. Mikotoksini - uzorkovanje

  Potencijalni proizvoai toksinih metabolita, konstantno su prisutni u ovekovoj okolini

  zavisno od pojedinih faktora (temperatura, relativna vlanost i dr.). Toksigene plesni mogu da

  stvore toksine u manjoj ili veoj koncentraciji. Mikotoksini su ekstracelularni toksini

  metaboliti razliitih plesni, koji kod ivih organizama izazivaju razliita oboljenja pod

  nazivom Mikotoksikoze. Mikotoksini dospevaju u organizam direktnim i indirektnim putem.

  Direktno, dospevaju u organizam konzumiranjem hrane kontaminirane toksinima tokom

  neadekvatnog uvanja, skladitenja ili neadekvatnih tehnolokih procesa proizvodnje.

  Indirekno, konzumiranjem namirnica animalnog porekla (meso, proizvodi od mesa,

  jaja,mleko i proizvodi odmleka). Mikotoksini izazivaju kod ljudi i ivotinja niz tetnih

  efekata,u zavisnosti od vrste toksina, vrste organizma, pola, starosti organizma, zdravstvenog

  stanja organizma i koncentracije unetog mikotoksina. Treba naglasiti da otpornost

  mikotoksina prema dejstvu temperatura, kako visokih (pasterizacija,sterilizacija), tako niskih

  (hlaenje, smrzavanje), je velika. Ovim procesima njihova struktura ili se ne razgrauje ili

  dolazi delimine razgrauje. .

  Najznaajniji segment odreivanja mikotoksina predstavlja pravilno uzorkovanje (Pravilnik o

  nainu uzimanja za vrenje analiza i superanaliza SL. list SFRJ br. 60,1978). Nain

  uzorkovanja, broj i koliine uzoraka, razlikuju se i zavise od vrste proizvoda. Uzorkovanje

  treba da bude izvoeno od strane strunog lica. Prilikom uzorkovanja koristi se poseban

  pribor namenjen za uzorkovanje.Od velikog znaaja su i dalji koraci oznaavanje, pakovanje,

  stavljanje uzorka u kontejnere namenjene za transport i slanje uzoraka u laboratorije

  referentne za izvoenje mikotoksikolokih analiza. Ovim postupcima treba prikloniti veliki

  znaaj jer u suprotnom moe doi do greaka koje utiu na verodostojnost dobijenih rezultata.

  Broj inicijalnih uzoraka zavisi od koliine ispitanog materijala. Na primeru itarica ija

  koliina ne prelazi 50 tona, broj inicijalnih uzoraka je deset do sto, svaki uzorak teine do sto

  grama a teina zbirnog uzorka od jednog do deset kilograma. Vie zbirnih uzoraka ine

  prosean uzorak, vie prosenih uzoraka ine test uzorak (tabela 1) .Teina test uzorka iznosi

  od dvadeset do sto kilograma.

  Tabela 1 Uzorkovanje itarica i hrane za ivotinje prema propisima EU

  Inicijalni uzorak Inicijalni uzorak Inicijalni uzorak Inicijalni uzorak

  Zbirni uzorak

  Savetodavac :

  Dipl. ing Baba Euen

  Prosean uzorak

  Test uzorak

 • Bilten Januar - Mart 2013

  6

  3. Tehnologija proizvodnje soje

  Soja je biljka koja se treba gajiti u plodoredu, ponovljena setva nije redak sluaj u praksi, ali

  je treba izbegavati zbog pojave bolesti i korova. Inae pored ponovljene setve ne treba je

  sejati ni posle suncokreta i uljane repice zbog zajednikih bolesti.

  Najbolji predusevi su strna ita, kukuruz je takoe dosta dobar predusev, ali se mora voditi

  rauna da etveni ostaci budu dobro usitnjeni. to se tie eerne repe poslednjih godina zbog

  smanjenja unoenja stajnjaka, sabijanja tla... preovlauje miljenje da prinosi soje ne dostiu

  onaj nivo koji bi se oekivao uzimajui u obzir ubrenje i obradu koja se primenjuje u

  eernoj repi.

  Osnovnu obradu treba izvesti, zavisno od preduseva, krajem leta ili u jesen. Dubina oranja

  treba da bude od 25 do 30cm. Veoma bitno je da se etveni ostaci dobro usitne i zaoru.

  Predsetvena priprema je u proizvodnje jako bitna, pored standardnih zadataka ove operacije

  da se stvore povoljni uslovi za setvu i klijanje i nicanje biljaka kod soje je jako bitno da

  zemljite bude to bolje poravnato zbog smanjenja gubitaka u etvi.

  Kada je u pitanju ubrenje soje treba znati da ona sa 1 tprinosa iznese azota 65-80 kg, fosfora

  12-20 kg i kalijuma 15-23 kg. Soja ima sposobnost da koristi azot iz vie izvora. Naime ona

  ostvaruje simbiozu sa bakterijom rhizobium japonicum i na korenu soje formiraju se kvrice,

  ove bakterije imaju sposobnost da iz atmosfere koriste azot i pretvaraju ga u oblike koje moze

  koristiti soja. Na ovaj nain soja se obezbeuje sa 2/3 potreba za azotom. Kako ovih bakterija

  nema u dovoljnom broju u zemljitu, potrebno je izvriri njihovo nanoenje na seme soje.

  Nanoenje ovih bakterija (nitragin, azotofiksin) izvriti u hladovini neposredno pred setvu

  (ako se tretirano seme ne potroi isti dan potrebno je postupek ponoviti).

  Slika 1. i 2. Proizvodnja soje

  Na naem podruju seju se sorte iz 0,I i II grupe zrenja, dok ranije grupe oo i ooo dolaze u

  obzir kod zakasnele setve, presejavanja i eventualno kao postrni usev (obavezno

  navodnjavanje). Najbolji prinosi se ostvaruju setvom na meuredni razmak od 50 cm, mada

  zbog dostupnosti mehanizacije, pogotovu kod proizvoaa sa manjim posedom ova kultura se

  esto seje na 70 cm meurednog razmaka (ovakav nain setve daje desetak posto nii prinos).

  Setvu treba poeti kad na dubini setve (3-5 cm) zemljite dostigne temperaturu 8-90 C.

  Zavisno od grupe zrenja potrebno je posejati za 0 grupu zrenja 500000 biljaka /ha, za I grupu

  zrenja 400-450000 biljaka/ha, dok za II grupu zrenja 350-400000 biljaka /ha, broj isejanih

  zrna potrebno je uskladiti sa upotrebnom vrednou semena ( klijavost, istoa).

  Kada su u pitanju mere nege treba pomenuti da u sluaju sue klijanje i nicanje mogu se ubrzati primenom valjaka kako bi se ubrzalo podizanje vlage iz dubljih slojeva zemljita. Na

  zemljita loije strukture i pripreme posle jake kie moe se stvoriti pokorica. Razbijanje

 • Bilten Januar - Mart 2013

  7

  pokorice se vri lakim drljaama ili rotacionim kopaicama. Postupak je vrlo rizian jer moe

  doi do oteivanja veeg broja klica pa usev ostaje proreen. Meuredno kultiviranje pored toga to unitava korove ima pozitivne efekte i zbog toga to se razbija pokorica i prekida se

  kapilarno penjanje vode.

  etva je bila, a u velikoj meri i ostala najvei problem u proizvodnji soje, zbog pojave

  relativno velikih gubitaka, koji dostiu i do 20 % od biolokog prinosa. Nedostatak

  odgovarajue etvene tehnike i nepravilna podeenost, glavni su razlozi veih gubitaka

  naroito ako je izravnatost zemljita slabija. U etvi soje najvie se koriste kombajni sa

  standardnim itnim hederom. Za kvalitetan rad ovim kombajnom neophodno je pridravati se

  sledeeg:

  - Heder mora biti horizontalan a izravnava se promenom pritiska u prednjim pneumaticima.

  - Izabrati odgovarajui poloaj vitla hedera (gore -dole, napred -nazad, poloaj pick up

  prstiju) u zavisnosti od stanja useva

  - Obavezno uskladiti broj obrtaja vitla sa brzinom kretanja kombajna

  - Broj obrtaja bubnja sniziti na 500 700 o/min u zavisnosti od vlanosti semena.

  - Zazor bubnja podesiti takoe u zavidnosti od vlanosti semena uz obaveznu repernu

  podeenost

  - Otvore sita podesiti u zavisnosti od krupnoe semena a limove ventilatora potpuno otvoriti.

  Slika 3. Kombajniranje soje

  Savetodavac : Dipl.ing. Joka Miodrag

 • Bilten Januar - Mart 2013

  8

  4. Rezultati makroogleda suncokreta

  PSS Vrac na svom oglednom polju u Zagajici pored ogleda penice, jema,kukuruza bio je

  postavljen i makroogled suncokreta.Seme su dale 4 semenske kue-Institut NS 7

  hibrida,Singenta 8 hibrida,L.G. 4 hibrida,Majsadour 4 hibrida.

  Ogled je posejan na zemljItu tipa ernozema na povrini od 13 ari.Predusev je bila penica

  gde je uraeno duboko oranje na 30 cm.Pred predsetvenu pripremu uraeno je ubrenje sa

  MAP-om 150kg/ha i uree 130 kg/ha,a sve na osnovu analize zedmljita.Predsetvena priprema

  uraena je sa setvospremaom,i u jednom prohodu je napravljen idealan teren za

  setvu.Suncokret je posejan 25.04.2012 godine sa razmakom u redu od 20-24 cm u zavisnosti

  od hibrida .Zatita od korova raena je sa gardoprimom plus 4l/ha pre nicanja.

  Svi hibridi su dobro ponikli, da bih posle toga uradili jedno meuredno kultiviranje, a kasnijei

  jedno tretiranje protiv uskolisnih korova sa herbicidom Fusilade Forte 1,2l/ha.Ogled je

  kombajniran 05. 09. 2012 godine.

  U donjim tabelama vide se ostvareni prinosi,koliine padavina i prosene mesene

  temperature.

  Tabela 2. Rezultati ogleda suncokreta za 2012.godinu

  Semensk. Sorta Sklop Sklop vl kg/ha

  kompanija Hibrid u setvi etva % 14% vl

  NS Novosadjanin 71000 67000 11.4 3470

  NS Baa 71000 65500 11.3 3305

  NS Branko 65000 59000 13.5 3220

  NS Duko 65000 61000 11.9 3220

  NS Sremac 65000 62500 10.6 2966

  NS Sumo 65000 59000 10.1 3135

  NS Rimi 65000 57000 9 3050

  Sindenta Tristan 65000 58000 6.3 2966

  Sindenta Neoma 65000 63000 8.2 3470

  Sindenta Fortimi 65000 61500 8.3 3135

  Sindenta Kondi 65000 62000 8.9 3389

  Sindenta Dolbi 65000 63000 9.7 3470

  Sindenta Kamen 65000 57000 9.2 2627

  Sindenta Armoni 65000 63000 12.6 3559

  Sindenta Roki 65000 61500 9.5 3305

  L.G 56.65 65000 62000 12.6 3305

  L.G 56.63 59000 55500 9.1 3220

  L.G 55.80 65000 63500 12 3470

  L.G 56.35 59000 55000 12.5 2881

  Majsadur 84-E 65000 58000 13.1 3220

  Majsadur 97-A 65000 56500 10.6 3050

  Majsadur 98-M 65000 55000 9.9 2881

  Majsadur 83-R 65000 57000 8.6 3135

 • Bilten Januar - Mart 2013

  9

  Tabela 3. Srednje mesene temperature i padavine u 2012. godini

  mesec

  sred.mes.

  temp. C

  sred.mes.

  pad. mm

  april 13.6 80

  maj 17.4 117

  jun 23.7 39

  jul 26 220

  avgust 24.6 2

  septembar 20.8 44

  oktobar 16.3 9

  511

  Dipl.ing. Gutea Milan

 • Bilten Januar - Mart 2013

  10

  5. Biotermiki nain zagrevanja zatienog prostora u proizvodnji povra

  Najintenzivniji oblik proizvodnje povra je proizvodnja u zatienom prostoru. Gajenje

  povra u kontrolisanim uslovima odvija se u periodu kada klimatski uslovi ne omoguuju

  proizvodnju na otvorenom polju. U naim klimatskim uslovima, to je proizvodnja povra u

  toku jeseni, zime i ranog prolea.

  Proizvodnju u zatienom prostoru karakteriu velika investiciona ulaganja u objekte, a

  naroito u opremu za zagrevanje. Sistem za zagrevanje zatienog prostora ima zadatak da

  osigura optimalnu temperaturu za gajenje povrtarskih biljaka.Danas postoje razliiti sistemi,

  odnosno naini zagrevanja zatienog prostora, a upravo od izbora sistema i izvora energije

  zavise i trokovi proizvodnje.

  Jedan od ekonominijih sistema, odnosno naina zagrevanja zatienog prostora je

  Biotermiki nain, koji se bazira na aerobnom ili anaerobnom razlaganju organske materije

  radom termogenih mikroorganizama. Ovaj nain zagrevanja odvija se direktno ili preko bio-

  gas postrojenja. Direktno zagrevanje objekta je uz aerobnu razgradnju organske materije pri

  emu se intenzitet, a to znai temperatura i duina trajanja razgradnje, reguliu sabijanjem

  organske materije. Pri anaerobnim uslovima stvaraju se tzv. biogasovi koji sadre najvie

  Metana, i do 60%. Primera radi, za 80 dana od 1 m3

  stajnjaka anaerobnim postupkom moe se

  dobiti do 50 m3 biogasa, to je znaajno kao izvor energije u okviru biogas postrojenja.

  Kvalitetna organska materija, koja se koristi za direktno zagrevanje najee toplih leja,

  tunela, ali i kao dopunsko zagrevanje staklenika, treba da ima sposobnost brzog zagrevanja

  (5-7 dana) do maksimalne temperature (tzv. jare), dug period razlaganja od 60-100 dana, sa

  optimalnom temperaturom od 25-32oC, bez stvaranja tetnih gasova.

  Konjski stajnjak je dobar bioenergetski materijal, jer sadri oko 30% suve materije, 70% vode

  i oko 1% azota. Radom mikroorganizama brzo se zagreva i nakon 4-8 dana dostie

  maksimalnu temperaturu od oko 70oC, koja postepeno opada, tako da je prosena temperatura

  u toku 60 dana oko 30oC. Govei stajnjak sadri oko 20% suve materije, oko 0,6% azota i ima

  kiselu reakciju. Sporo se zagreva, jer temperatura od 40oC postie se tek nakon 15 dana, a

  prosena tokom 60 dana kree se oko 20oC. Govei stajnjak najee se koristi u smei sa

  konjskim u odnosu 1:1, ili se mea u istom odnosu sa iseckanom slamom kako bi se poveao

  udeo suve materije i na taj nain dobio bolji kvalitet biotermikog materijala. Oviji stajnjak

  sadri oko 35% suve materije, azota oko 1%, ali se pre korienja mora navlaiti. Vlaan

  oviji stajnjak postie 65oC za 7 dana, a prosena temperatura u toku 60 dana iznosi oko

  28oC. Ovijeg stajnjaka ima malo i on se najee koristi u smei sa goveim ili sa nekom

  drugom organskom materijom, kao to su slama, pozder, listinac. Svinjski stajnjak je slabog

  kvaliteta, a sadri vodu i do 90%. Kao bioenergetski materijal moe se koristiti samo u smei

  sa materijalom koji sadri dosta suve materije, uglavnom slamom ili drugim vrstama

  stajnjaka.

  Gradsko smee, po sadraju suve materije takoe se moe koristiti kao biotermiki materijal,

  ali se moraju odvojiti materijali kao to su metal, staklo, plastika. Sadraj vode morao bi biti

  oko70%. Po kalorinoj vrednosti gradsko smee je slino konjskom stajnjaku. Kondicionirano

  gradsko smee dostie temperaturu od oko 65oC nakon 8-10 dana, a prosena temperatura

  tokom 60 dana kree se oko 28oC.

  Listinac, slama, pleva, pozder koriste se u meavini sa stajnjakom u odnosu 1:3, uz obavezan

  dodatak mineralnih ubriva (0,3-0,5 kg azota, fosfora i kalijuma na metar kvadratni).

  Pri korienju stajnjaka i drugog biotermikog materijala za zagrevanje zatienih leja, na dno

  i sa strane rova stavlja se termoizolacioni sloj u debljini 10-15 cm, a zatim biotermiki

  materijal u sloju od 30-60 cm. Stajnjak treba dobro sabiti da bi procesi razlaganja tekli

  usporeno bez obzira da li se puni trap leje ili se slae na povrinu zemljita.

 • Bilten Januar - Mart 2013

  11

  Tabela 4. Osnovne karakteristike bioenergetskog materijala

  Vrsta

  materijala

  Kiselost

  pH

  Prosena

  vlanost u

  %

  Maksimalna

  temperatura

  u oC

  Broj dana za

  koji se

  postie

  maksimalna

  temperatura

  Prosena

  temperatura

  u oC

  Duina

  perioda

  Stajnjak :

  Konjski

  Govei

  Oviji

  Svinjski

  8-9

  6-7

  7-8

  6-7

  65-75

  75-80

  65-67

  73-77

  60-72

  40-52

  55-60

  20-30

  7-9

  18-20

  9-10

  20-30

  33-38

  12-20

  30-35

  14-16

  70-90

  75-200

  90-120

  60-70

  Strugotina 5-6 30-40 30-40 20-25 15-20 40-60

  Gradsko

  smee

  7-9 35-60 60-65 10-12 36-48 80-100

  Savetodavac :

  Dipl.ing. Aleksandar Kremi

 • Bilten Januar - Mart 2013

  12

  6. Nitrati tetne materije u povru

  Povre, zbog sadraja hranljivih i zatitnih materija, zauzima znaajno mesto u ishrani ljudi.

  Pored mnogih korisnih materija ( ugljenih hidrata, proteina, masti, vitamina ), povre sadri i

  neke tetne materije, kojima se u intenzivnoj i savremenoj povrtarskoj proizvodnji, daje sve

  vei znaaj. Ovo se pre svega odnosi na sadraj nitrata, koji se u ljudskom organizmu,

  mikrobiolokim i fiziolokim procesima lako transformiu u tetne nitrite.

  Prema sadraju nitrata, sve povrtarske kulture moemo podeliti u tri grupe:

  1. Nitrofilno povre, koje prilikom ishrane azotom znatno poveava prinose, ali u velikoj

  koliini akumulira nitrate. U ovu grupu povra spadaju rotkva, rotkvica, cvekla, spana,

  zelena salata, keleraba.

  2. Povre koje prilikom azotne ishrane ima osrednju sposobnost akumuliranja nitrata. U ovu

  grupu spadaju krompir, kelj, kupus, argarepa.

  3. Povre kod koga dolazi do slabog akumuliranja nitrata prilikom ishrane azotom. To su

  paprika, krastavac, paradajz, crni luk, graak.

  Povre je, uz voe i konzervisano meso, glavni izvor nitrata i nitrita u ljudskoj ishrani. Nivo

  nitrata u hrani je uglavnom veoma nizak i najee iznosi ispod 10 mg/kg, a retko prelazi 100

  mg/kg. Odreeno povre, u zavisnosti od uslova gajenja, zatim povre koje je oteeno ili loe

  skladiteno, kao i fermentisano i konzervisano povre, sadri 200 do 2500 mg nitrata po

  jednom kilogramu. Upravo nitrofilno povre, kao to su cvekla, spana, zelena salata, rotkva,

  keleraba, esto sadre nitrate u koncentracijama veim od 2500 mg/kg, naroito ako je gajeno

  u zatienom prostoru.

  Ultravioletno ( UV ) zraenje u staklenicima, nedostatak svetlosti, kao i nie temperature,

  znatnoutiu na pojaano stvaranje nitrata u povrtarskim kulturama. Vei sadraj nitrata u

  povru, osim od vrste, sorte ili hibrida, u velikoj meri zavisi od primene azotnih ubriva, kao i

  od klimatskih uslova. Sadraj nitrata zavisi i od stepena zrelosti, pri emu je vei sadraj u

  zelenim plodovima povra, nego zrelim.

  Dozvoljene granine koliine nitrata u hrani regulisane su zakonskim propisima, a prema

  podacima FAO, dozvoljena dnevna koliina nitrata iznosi 5 mg/kg telesne teine. Iako

  pojedino povre sadri vee koliine nitrata, njihov tetan efekat je umanjen zbog sadraja

  vitamina i enzima.

  Tabela 5. Sadraj nitrata u povru

  Vrsta povra Sadraj nitrata u sveoj materiji povra ( mg/kg )

  Branka Lazi i saradnici

  Krastavac

  Paprika

  Paradajz

  Krompir

  Boranija

  Brokola

  Karfiol

  Zelena salata

  Spana

  Cvekla

  Crni luk

  argarepa

  Rotkvica

  60-270

  63-316

  60-286

  45-350

  139-376

  84-810

  19-1289

  112-579

  110-670

  155-1200

  40-286

  112-362

  350-3520

  Savetodavac : Dipl.ing. Aleksandar Kremi

 • Bilten Januar - Mart 2013

  13

  II ZATITA BILJA

  1. Suzbijanje korova u penici

  Korovi su redovni pratioci gajenih biljaka, zastupljeniji su u okopavinama neretko i u strnim

  itima svojim prisustvom mogu znaajno smanjiti prinos. Korovi najvee tete nanose

  itaricama od poetka bokorenja pa do poetka vlatanja esto stvaraju probleme pri

  kombajniranju, stoga ih je neophodno suzbijati. Imajui u vidu injenicu da je prola godina

  bila suna, a jesen suva i topla. Ovakve vremenske prilike uticale su povoljno na porast

  populacije glodara (voluharica i mieva) u polju. Glodari priinjavaju tetu na iznikloj penici

  tako to izgrizaju listove i korijenje mladih biljaka, ime proreuju usev i za posljedicu

  imamo reducirani sklop biljaka, kao indirektnu tetu imamo smanjeni prinos po jedinici

  povrine. Osim toga u proreenom usevu bolji su uslovi za razvoj korova. Takoe, veoma je

  vano pratiti razvoj useva jer uestale kie sa visokim temperaturama za ovo doba godine

  utiu na ubrzan porast biljaka. Proizvoai treba da znaju da u ovoj fazi razvoja penice

  postojei herbicidi za suzbijanje korova u strnim itima deluju samo na korove koji su nikli.

  Neophodno je pri donoenju odluke o primeni herbicida snimiti stanje na svakoj njivi u smislu

  prisutnosti korova, vrste prisutnih korova, kao i fazu razvoja useva. Za efikasno delovanje

  herbicida neophodni su povoljni vremenski uslovi u vreme primene (temperature vazduha

  iznad 5o C, mirno i tiho vreme bez vetra) kao i ispravna i dobro kalibrisana prskalica.

  Korove koje svakako treba suzbijati ukoliko su prisutni (za odluku o suzbijanju konsultovati

  savetodavnu slubu) su Galium aparine (prilepaa, divlji bro) Cirsium arvense (palamida)

  Polygonum convolvulus (vijuaca), Convolvulus arvensis (poponac), Ambrosia artemisifolia,

  a esto je problem i kamilica prava, dok goruicu, mak crveni ili neke od prolenih efemera

  Veronica spp, Stelaria media (mijakinja) suzbijati samo ako su prisutne u velikom broju.

  Prilikom odabira herbicida voditi rauna o zahtevima herbicida u pogledu fenofaze razvoja

  penice i jema pa ako je penica u fazi bokorenja mogu se koristiti herbicidi na bazi 2,4 D. U

  ovoj fazi moe se koristit i herbicid Lintur.

  Slika 4.. Usev penice. Slika 5. Galium aparine

 • Bilten Januar - Mart 2013

  14

  U kasnijim fazama penice i jema mogu se koristiti Sekator OD, Laren, Granstar, Starane...i

  veliki broj herbicida sa istim aktivnim materijama i drugim nazivima. Ovo su herbicidi koji su

  fleksibilniji za primenu u odnosu na fenofazu razvoja strnih ita i mogu se koristiti do pojave

  lista zastaviara, naravno to se ne preporuuje, jer korove treba suzbijati u ranijoj fazi i

  korova i useva.

  Veoma je vano poznavanje korova, naroito vstu korova Galium aparine (prilepaa, divlji

  bro) ije prisustvo u usevu oteava kombajniranje, osim toga za efikasno suzbijanje ove

  korovske vrste imamo ui spektar herbicida. Od navedenih herbicida dobro delovanje imaju

  Sekator, Starane, Lyntur, Granstar, Mustang.

  Prilikom odabira herbicida i vremena primene konsultovati se sa strunjacima iz oblasti

  zatite bilja.

  Savetodavac :

  Mr Divna Mari

 • Bilten Januar - Mart 2013

  15

  2. Zatita penice od bolesti

  Na teritoriji koju pokriva Poljoprivredna struna sluba Agrozavod doo iz Vrca (Vrac,

  Plandite, Bela Crkva i Kovin), u jesen 2012. godine penica je posejana na skoro 29.000 ha

  to ini oko 20 % ukupno obradivih povrina. Usled kine i relativno tople jeseni koju smo

  imali za nama, ali i blage zime, ostvarili su se uslovi za razvie gljivinih oboljenja penice.

  U vremenskom periodu od oktobra do marta meseca palo je ukupno 320 mm kie po m,

  prosena dnevna temperatura u pomenutom preriodu je iznosila 5,94C. Potrebno je

  napomenuti da smo u ovom vremenskom preriodu imali i odreeni broj dana kada se usev

  penice nalazio pod snenim pokrivaem i kada su dnevne temperature iznosile i do - 15 C i

  - 20 C.

  U tabeli 6. su dati podaci o kolicini padavina i srednjoj dnevnoj temperaturi za period oktobar

  2012. mart 2013. godine, podaci su dobijeni sa automatske meteoroloke stanice PSS

  Agrozavod

  meseci oktobar novembar decembar januar februar mart

  padavine(mm/m) 77 20,4 28,4 59 57,2 78,6

  temperatura (C) 13,06 9.48 1,13 2,09 4,17 5,70

  Poljoprivrednim proizvoaima se preporuuje da obiu svoje parcele pod penicom i

  vizuelnim pregledom ustanove da li na njihovoj penici postoje simptomi bolesti koji su

  u ovom periodu razvoja najzastupljeniji. Ovi simptomi se mogu uoiti pregledom penice na

  donjim listovima biljke, naroito u usevima sa gustim sklopom.

  Bolesti penice na koje treba obratiti panju jer mogu da izazovu oteenja na usevu, a time i

  smanje prinos penice su: pepelnica penice (Erysphae graminis), lisna ra penice

  (Puccinia recondita), pegavost lista i plevica penice (Septoria tritici) i stabljina ra

  penice (Puccinia graminis).

  Slika 6. Pepelnica penice Slika 7. Ra penice Slika 8. Pegavost lista penice

  Nakon utvrivanja stanja u kom se nalazi penica potrebno je doneti odluku o tretmanu

  penice fungicidima, preporuka je da se ovaj prvi tretman penice protiv bolesti odradi

  zajedno sa tretmanom penice protiv korova. Simptomi bolesti u ovom periodu nalaze se u

  poetnoj fazi razvoja, pa primena fungicida moe imati potpuni efekat na tretiranu penicu.

  Tretman herbicidima i fungicidima primenjujemo istovremeno zbog ekonominosti, kao i

  zbog smanjenja broja gaenja penice prilikom tretiranja. Izbor preparata kojim bi se reio

  problem gljivinih oboljenja na naem tritu je veliki, a neki od fungicida koji se

  preporuuju, kao i njihove doze primene su:

  Tilt 250 EC (0,5 l/ha)

  Acanto plus (0,6 l/ha)

 • Bilten Januar - Mart 2013

  16

  Bumper 25 EC (0,8 l/ha)

  Zamir 400 EW (0,75-1,0 l/ha)

  Opus Team (1,0 l/ha)

  Duett Ultra (0,4-0,6 l/ha)

  Falcon (0,6 l/ha)

  Prosaro (0,75 1,0 l/ha)

  Antre plus (1,5 l/ha)

  Amistar Extra 280 SC (0,5 0,75 l/ha)

  Artea 330 EC (0,5 l/ha)

  Za prskanje koristiti prskalice u ispravnom stanju i po mogustvu sa diznama protiv vetra

  (anti-drift dizne). Tretman je potrebno izvesti po mirnom vremenu bez vetra i na

  temperaturama izmeu 5 i 25C, kako ne bi dolo do oteenja na penici i slabog delovanja

  primenjenih fungicida. Za sva pitanja u vezi sa primenom i vremenom primene fungicida

  konsultovati se sa strunjacima poljoprivredne strune slube.

  Pitanje koje nam poljoprivredni proizvoai esto postavljaju glasi: Zato je bitno prskati

  penicu protiv bolesti?

  Na odgovor je jednostavan: Tretirana penica moe da nam donese vei prinos i bolji

  kvalitet, a to je glavni cilj proizvodnje svakog poljoprivrednog proizvoaa.

  Dipl. ing. eljko Anevski

 • Bilten Januar - Mart 2013

  17

  3. Provera i odravanje prskalica

  Zatita bilja predstavlja vanu meru u biljnoj proizvodnji, zato je veoma bitno da pre poetka

  sezone prskanja izvrimo detaljan pregled prskalica. Prilikom pregleda svojih prskalica

  poljoprivredni proizvoai posebnu panju treba da obrate na:

  - ispravnost pumpe, posebno proveriti stanje membrane, ventila i stanje ulja u

  mehanizmu

  - potrebno je pregledati creva i veze na prskalici, ako se primeti da nisu u dobrom stanju

  treba izvriti njihovu zamenu

  - pregledati filtere i sita, zbog svoje vane uloge moraju biti neoteeni i isti

  - proveriti da li su rasprskivai dizne istog tipa, veliine i ugla, poto je ovo veoma

  bitno prilikom aplikacije pesticida.

  Kada smo sve ovo obavili, prskalicu je potrebno dobro isprati istom vodom, zatim oistiti

  rasprskivae mekom etkom kako ne bi dolo do njihivog oteenja. Prizvoai esto

  pokuavaju da rasprskivae dizne oiste tako to e duvati kroz njih, ali to nije preporuljivo

  zato to u njima uvek ostaju ostaci meavina pesticida koji mogu biti OTROVNI.

  Kada smo smo sve ovo pregledali i

  obavili, naa prskalica je spremna za

  korienje, ali posle svakog tretiranja isto

  tako je potrebno oprati prskalicu i

  pripremiti je za naredno prskanje.

  Prskalicu treba isprati istom vodom

  tako da voda cirkulie kroz sistem, zatim

  treba ukloniti rasprskivae i filter, pa ceo

  sistem isprati vodom sa dodatkom nekog

  deterdenta ili namenskog proizvoda koji

  se koristi za ienje prskalice.

  Slika 9. Izgled savremena prskalice

  ienje i pranje prskalice potrebno je obaviti na mestima koja su namenski odreena za

  to, ako takvih mesta nema , to je est sluaj u naim atarima, onda je najbolje da se ienje i

  pranje prskalice obavi u polju. Ovaj posao nikako ne treba obavljati u ekonomskom dvoritu

  ili na mestima na kojima bi se voda koriena za ienje i pranje prskalice mogla pomeati sa

  vodom iz reka ili kanala to bi dovelo do zagaenja ivotne sredine.

  Svaki poljoprivredni proizvoa mora znati i sledee:

  da su sredstva koja se koriste za zatitu bilja OTROVI

  da se uvek prilikom pripreme i primene pesticide moraju koristiti zatitna odela

  da se prilikom tretiranja koristi traktor sa kabinom

  da je za vreme prskanja obavezno imati posudu iste vode

  da se prskanje izvodi po mirnom vremenu bez vetra, jedino ako su na prskalici

  montirane dizne protiv vetra (anti-drift dizne) tretiranje je mogue obaviti i po vetru

  brzine do 5 m/s

  da je najbolje vreme za tretiranje pesticidima rano ujutru ili predvee

 • Bilten Januar - Mart 2013

  18

  da je tretman potrebno izvesti na temperaturama izmeu 5 i 25C, kako ne bi dolo

  do oteenja na usevu i slabog delovanja primenjenih pesticida.

  Dipl. ing. eljko Anevski

 • Bilten Januar - Mart 2013

  19

  4. Zimsko prskanje voaka

  Zimsko prskanje voaka je obavezna mera u intenzivnim zasadima i obino se radi posle

  rezidbe tokom februara i marta meseca, odnosno tokom mirovanja vegetacije. Kod kotiavog

  voa, tretman se moe raditi do fenofaze kraja bubrenja pupoljaka,dok kod jabuastog voa

  do fenofaze mije ui.

  Ovim tretiranjem, vri se pre svega, opta dezinfekcija voaka, naroito rana od rezidbe i

  oteenja od mraza i drugih fizikih oteenja voaka. Spreavaju se infekcije koje

  prouzrokuju bakterije (prouzrokovai rak-rana i izumiranja grana kotiavog i jabuastog

  voa) i bolesti (upljikavosti lista kotiavog voa, kovrdavost lista breskve, suenje cvetova

  i granica kotiavog voa, aava krastavost i sl.). Takoe se suzbijaju i prezimljujue forme

  tetnih insekata ( lisnih minera, smotavaca lista i ploda, krvave vai, crvenog pauka isl.) koje

  se nalaze na kori, pukotinama i naborima grana voaka. Da bi smo utvrdili i predvideli

  brojnost populacije u sezoni, obavljamo zimski pregled voaka i na osnovu toga odreujemo

  sa kojim sredstvima i dozama emo raditi tretman.

  Od sredstava za zatitu bilja za zimsko prskanje mogu se koristiti mineralna ulja (Galmin,

  Belol, Letol, Ogriol, Eos ulje i sl),bakarni preparati (Bakarni oksihlorid 50, Cuprozin,

  Funguran OH, Vitra WP,Neoram i sl.) i gotove formulacije - mineralno ulje + bakar (Plavo

  ulje, Crveno ulje, Modro ulje). Za ove tretmane obino se koriste kombinacije mineralnog ulja

  u koncentraciji 2-4% i bakarnih preparata u koncentraciji 0,5-0,7% (gotove formulacije se

  primenjuju u koncentraciji 2-3%) i po potrebi se dodaju insekticidi na bazi piretroida, ili

  organofosfata zbog pojaavanja insekticidnog dejstva. Mineralana ulja fiziki onemoguavaju

  respiraciju (gue) svih stadijuma insekata i grinja,a bakar je kontaktni fungicid i baktericid.

  Zimsko tretiranje se obavlja kada su stabla voaka suva i spoljanja temperature iznad 5C

  (najbolje je oko 10C), da bi se izbeglo izmrzavanje pesticida i mogua fitotoksinost na

  tretiranim biljkama. Raditi po tihom vremenu bez vetra i bitno je da se voke dobro okupaju i

  istretira celo stablo.Prilikom tretiranja obavezno koristiti zatitnu opremu zbog velike

  otrovnosti ovih preparata.

  Slika 10 i 11.Zimsko prskanje voaka atomizerom sa tornjem

  Dipl.ing. Dejan Panteli

 • Bilten Januar - Mart 2013

  20

  5. Suzbijanje obine krukine buve (Psylla pyri)

  Krukina buva je monofag to znai da se hrani iskljuivo na kruci. Godinje ima 5 i vie

  generacija, a produkcija broja generacija zavisi od zdravstvenog stanja zasada. To je tetoina

  intenzivne proizvodnje, u suprotnom u naputenim zasadima nema ni krukine buve. tete

  ine larve koje se hrane siui sokove iz biljke. Javljaju se u vidu kolonija i ishranom mogu

  izazvati potpuni zastoj rasta. Proizvode obilno mednu rosu i to su indirektne tete koje znaju

  biti veoma znaajne zbog toga to se na mednoj rosi razvija gljiva aavica. Imago

  prezimljava u kruiku i sa aktivnou zapoinje ve na temperaturama veim od 5C kada se

  mogu uoiti u zasadu. Polaganje jaja poinje na temperaturama od 10C. U toku mirovanja

  vegetacije ili u vreme dok jo nema lisne mase, enke polau jaja u naborima pupljaka

  ubadajui ih u koru. Tokom vegetacije jaja su poloena na naliju pa i na licu lista. Svee

  poloena jaja su bela, potom svetlo uta pa tamno uta da bi se pred piljenja mogle videti

  ocele budue larve. Larve se hrane na svim mestima na kojima je najintenzivniji protok

  sokova a to su vrni letorasti, u pazuhu listova,ulaze i u cvetove, aice plodova luei pri

  ishrani obilnu mednu rosu. to je zasad bolje ishranjen i bolje zaliven to je luenje medne

  rose intenzivnije.

  Pri zasnivanju zasada treba birati manje bujne sorte, izbegavati radikalnu rezidbu, uravnoteiti

  mineralnu ishranu posebno azotom, zalivati samo kada je neophodno. Ovo su sve mere koje

  doprinose da nema previe intenzivnog

  prirasta na stablu. Meutim, ni eljeni

  prinosi se ne mogu ostvariti ako se

  redukuju sve ove mere, pa je hemijsko

  suzbijanje najee i osnovna mera borbe.

  Ako je u zasadu kruke bila brojna

  populacija krukine buve,prvo suzbijanje

  treba sprovesti jo u jesen suzbijanjem

  imaga da bi se smanjila populacija koja

  ostaje na prezimljavanju. Tada se pre

  pojave prvih zimskih mrazeva i potpunog

  opadanja lia primenjuju preparati na bazi

  piretroida kao to su Talstar 10 EC,Fastac

  10 EC,Decis 2,5EC,Fury 10 EC I drugi. Slika 12. . Kolonija larvi krukine buve

  U rano prolee, pre polaganja jaja primenjuju se mineralna ulja sa ciljem da se zamaskira

  miris kruke i enke dovele u zabunu gde treba da poloe jaja. Registrovano je vie

  preparata za tu namenu: Belo ulje, Galmin, Crveno ulje i dr. I u ovom periodu se moe

  sprovesti i suzbijanje imaga primenom insekticida na bazi piretroida, ukoliko to nije uradjeno

  tokom jeseni. Ova mera ima za cilj spreiavanje razvuenog polaganja jaja to predstavlja

  veliki problem za kasniju borbu sa ispiljenim larvama.

  Na poetku vegetacije treba pratiti dinamiku polaganja jaja i piljenje larvi da bi se odredio

  moment za njihovo suzbijanje koje treba obaviti pre nego to krukina buva formira kolonije i

  pone sa luenjem medne rose. U vreme pred piljenje larvi tj.kada se pojave prve larve, a

  veina jaja bude tamno uta primenjuju se insekticidi koji deluju na inhibiciju nove sinteze

  masti kod larvi kao to su Movento 100-SC i Envidor 240 SC. Ovo su insekticidi sa dugim i

  sporim inicijalnim delovanjem i ako se primene pravilno visoko su efikasni. U periodu pil

  masovnog piljenja larvi primenjuje se insekticid na bazi aktivne materije abamektin: Vertimec

  018-EC,Abastate. Treba znati pri primeni da se ova aktivna materija brzo razlae na viim

  temperaturama. Zato se njemu mogu dodati mineralna ulja u koncentraciji od 0,25% Belog

 • Bilten Januar - Mart 2013

  21

  ulja, za produenje trajanja preparata (perzistentnosti). Najbolje je ponoviti tretman nakon 10-

  14 dana zbog razvuenog perioda piljenja larvi. Ako je dolo do formiranja medne rose

  ,insekticidima se dodaje Silwett L-77.

  Ako postoji u zasadu intenzivan prirast, u drugoj polovini leta,krajem jula i u avgustu mesecu,

  moe populacija krukine buve da se jako povea. Iz tog razloga je odravanje brojnosti na

  poetku vegetacije od presudnog znaaja kao i ne preterano ubrenje i navodnjavanje kruika.

  U letnjem periodu se primenjuju insekticidi na bazi abamektina uz dodatak Silwett-a ako je

  dolo do formiranja medne rose.

  Dipl.ing. Vesna Jovani

 • Bilten Januar - Mart 2013

  22

  6. Zbrinjavanje ambalae od sredstava za zatitu bilja

  Primena sredstava za zatitu bilja je sastavni deo savremene poljoprivredne

  proizvodnje.Meutim,reavanje ambalanog otpada od pesticida je do sada bilo nereeno

  pitanje. Kod poljoprivrednih proizvoaa treba da postoji saznanje o stepenu opasnosti koji

  moe da prouzrokuje neadekvatno odlaganje ambalanog otpada.Godinama smo svedoci

  divljih deponija sa odloenim kutijama i flaama kao i razbacanom ambalaom po putevima

  i njivama. Stupanjem na snagu Zakona o ambalai i ambalanom otpadu (Sl.gl. RS 36/2009)

  svi proizvoai i uvoznici sredstava za zatitu bilja su u obavezi da zbrinu adekvatno

  ambalani otpad koji potie od njihovih proizvoda.

  Proizvoai,uvoznici ,pakeri/punioci i isporuioci su duni da obezbede sakupljanje

  ,razvrstavanje i odnoenje otpada ili da angauju operatera koji e taj posao uiniti umesto

  njih.Ovaj lanak ima za cilj da obavesti poljoprivredne proizvoae o nainu postupanja sa

  ambalaom kao i o tome ko je od operatera i na koji nain angaovan za sakupljanje

  ambalae od pesticida.

  Kako postupiti sa ambalaom posle sipanja sadraja u prskalicu?

  Postoje dva osnovna naina za ispiranje prazne ambalae:metodom ispiranja pod pritiskom i

  metodom trostrukog ispiranja.Osnovno je da se bilo koji od ovih naina primeni odmah po

  pranjenju boce,jer e se osueni pesticid teko sprati sa zidova ako se osui.Voda

  upotrebljena za ispiranje ambalae sipa se u rezervoar prsaklice i iskoristie se za

  pripremanje rastvora za tretiranje.Metod trostrukog ispiranja moe se primeniti za ispiranje

  plastine,staklene i metalne ambalae manje zapremine (do 25 lit) podrazumeva primenu

  sledeih postupaka (prema uputstvima iz Uprave za zatite bilja):

  1.isprazniti sadraj u rezervoar prskalice i ostaviti da se ocedi 30 sekundi

  2.dodati vodu do 1/3 zapremine ambalae

  3.zatvoriti ambalau originalnim zatvaraem i snano promukati sadraj

  4.skinuti zatvara i pustiti da voda kojom je izvreno ispiranje iscuri u rezervoar prskalice i

  ostaviti da se ocedi 30 sekundi

  5.ponoviti postupak jo dva puta ,s tim da se ,svaki put pri ponavljanju postupka ispiranja

  ,koristi ista voda.

  6.U skladu sa mogunostima oprati i navoje ambalae i zatvaraa

  7.Ispranu ambalau probuiti da ista ne bi bila ponovo koriena

  8.Ispranu ambalau odloiti u posebnu vreu,specijalno napravljenu za odlaganje ambalanog

  otpada od sredstava za zatitu bilja.Zatvarae odloiti odvojeno od boca.

  Metod ispiranja pod pritiskom zahteva primenu specijalnih rasprivaa koji usmeravaju mlaz

  iste vode u unutranjost ambalae pod visokim pritiskom.Nastali vodeni rastvor sliva se u

  rezervoar prskalice.Ispiranje pod pritiskom je mnogo bre i efikasnije.Savremene prskalice

  imaju u svom sastavu ovaj sistem za ispiranje ambalae.

  Isprana ambalaa se odvaja od epa i navoja i probui na tri mesta da bi se onemoguila za

  neku drugu upotrebu.Pri postupku ispiranja kao i pri primeni pesticida neophodno je koristiti

  linu zatitnu opremu.Ukoliko nije mogue isprati i zapua,naroito njegove unutranje

  navoje,trostruko ispranu ambalau skladititi odvojeno od epova i na bezbedno

  mesto.Prazna ambalaa treba da ima deklaraciju da bi se znalo poreklo pesticida.

  Postupak trostrukog ispiranja koji je sproveden na napred opisan nain smanjuje sadraj

  ostataka pesticida u tolikoj meri da se takva ambalaa moe prevesti u kategoriju neopasnog

  otpada. U tabeli je rezultat jednog istraivanja koje je sprovedeno u cilju ispitivanja sadraja

  aktivne materije koji ostaje u ispranjenoj ambalai,posle svakog koraka u postupku

  trostrukog ispiranja (izvor: Obuka poljoprivrednih proizvoaa za primenu pesticida,MPV,

  Uprava za zatitu bilja 2007.)

 • Bilten Januar - Mart 2013

  23

  Tabela 7. Rezultati ispitivanja sadraja aktivne materije koji ostaje u ispranjenoj

  ambalai,posle svakog koraka u postupku trostrukog ispiranja

  Korak ispiranja Ostatak pesticida

  Neposredno posle pranjenja 14,2g

  Posle prvog ispiranja 0,2g

  Posle drugog ispiranja 0,003g

  Posle treeg ispiranja 0,00005g

  Ambalaa koja je isprana trostruko moe dobiti karakter neopasnog otpada ime je postupak

  za njeno unitavanje znatno pojednostavljen i manje kota.Ovakva ambalaa se moe

  reciklirati npr. ponovo iskoristiti za proizvodnju ambalae.Trostruko isprana ambalaa se

  pakuje u dakove ili u kontejnere za tu namenu a epovi i navoji se smatraju i dalje opasnim

  otpadom i pakuju se u posebne dakove za uvanje opasnog otpada.Kontejnere ili dakove za

  odlaganje ambalanog otpada obezbeuje operater zaduen za prikupljanje ambalanog

  otpada.

  ta dalje initi sa ovako tretiranom i spakovanom ambalaom.

  U ovom momentu,a to je poetak 2013.godine obveznici , uvoznici i proizvoai sredstava

  za zatitu bilja su angaovali operatere koji vre prikupljanje ambalae za njih .Prikupljanje

  vre sledei operateri:

  - Operater SECOPAK zbrinjava ambalau od sredstava za zatitu bilja za potrebe lanica inostranih proizvoaa sredstava za zatitu bilja u Srbiji SECPA (Serbian

  Crop Protection Association):BASF Srbija d.o.o.,Bayer d.o.o.,DuPont SRB

  d.o.o.,Dow Agro Science,Syngenta Agro d.o.o.I Magan Agrochemicals d.o.o.,web site

  adresa: www.secpa.rs i www.secopak.com

  - Operater Ekostar pak sa svojim podoperaterom Envipak koja prikuplja ambalau od pesticida proizvoaa Galenika Fitofarmacija a.d.,Agromarket kao I VST Hemovet,

  internet adresa:www.envipack.rs

  - Proizvoa Chemical Agrosava prikuplja svoj ambalani otpad od onih kupaca sa kojima sa kojima ima sklopljen Ugovor o zbrinjavanju opasnog I neopasnog

  ambalanog otpada od pesticida.

  Ono to korisnici sredstava za zatitu bilja treba da znaju jeste da je potrebno da razdvoje

  ambalau prema proizvoaima pesticida tj. da na dakovima obelee kom proizvoau

  pesticida pripada ambalaa.

  Za sada operateri dolaze po pozivu kod poljoprivrednih proizvoaa koji imaju vee koliine

  ambalanog otpada.U narednom periodu radie se na uspostavljanju sistema zbrinjavanja

  ambalanog otpada koji podrazumeva formiranje sabirnih mesta na kojima e se organizovati

  preuzimanje ambalae od individualnih (manjih) korisnika sredstava za zatitu bilja ime bi

  se sprovela ira i sveobuhvatna akcija za reavanje ovog vanog problema.

  Dipl.ing zatite bilja

  Jovani Vesna

  http://www.secpa.rs/http://www.secopak.com/

 • Bilten Januar - Mart 2013

  24

  7. Monilija kotiavog voa Pojedinih godina monilija moe izazvati velike tete u zasadima kotiavog voa.Pre svega

  ova gljiva napada : vinju , trenju , ljivu , kajsiju i breskvu i kod ovih vonih vrsta tete su i

  najvee.

  Kod monilije moramo razlikovati dve vrste: Monilia laxa koja izaziva suenje cvetova i

  granica i Monilia Fructigena koja izaziva trule plodova.Monilia laxa i Monilia fructigena

  su nazivi konidijskih formi ovih bolesti dok se savrene forme ovih bolesti javljaju veoma

  retko (apotecije) i nazivaju se Sclerotinia laxa i Sclerotinia fructigena.

  Vlano vreme pogoduje razvoju ovih bolesti , tako da tete na kotiavim vonim vrestama

  mogu da budu vee od 50%. Infekcije nastaju u fazi cvetanja preko iga tuka , zaraeni

  cvetovi se sue a micelija ove gljive nastavlja irenje preko cvetne drke do mladara kada se i

  oni sue i propadaju. Do ovih simptoma dolazi u vreme cvetanja i odmah nakon cvetanja.

  tete od ovog patogena naroito su velike ako u vreme cvetanja ovih vonih vrsta nastupi

  kiovito vreme.Za infekciju je dovoljno i ako su jake i dugotrajne rose , posebno u dolinama

  reka ili lokalitetima gde je oteano provetravanje pa je biljna masa vlana due od 8 asova ,

  kada se ostvaruju uslovi za infekciju cvetova.

  Sasueni cvetovi i listovi na osuenim letorastima ostaju na vokama i posle opadanja lia.

  to se tie Monilie Fructigene koja je prouzrokova trulei plodova do infekcije od ove

  bolesti dolazi pre svega kroz povrede na plodovima bilo da su one izazvane od insekata i ptica

  , mehanike prilikom berbe plodova ili zbog pucanja plodova izazvanog vikom vode.Zaraza

  se ostvaruje konidijama ove gljive a takvi plodovi postepeno gube vlagu , sue se i na kraju

  mumificiraju , ostaju na granama do naredne godine i oredstavljaju izvor zaraze za narednu

  vegetaciju.

  Na sasuenim cvetovima letorastima i plodovima obrazuje se konidijski stadijum ove gljive u

  vidu gomilica pepeljast boje. Gljiva prezimljava kao micelija u zaraenim delovima biljke , u

  rak ranama , u kori zaraenih granica kao i u mumificiranim plodovima koji su ostali na

  stablu.

  Kod suzbijanja ove bolesti kao osnovnu meru trebamo mehaniki tj. rezidbom ukloniti sve

  zaraene grane i granice. Ovu rezidbu trebalo bi uraditi posle pojave simptoma bolesti tj.

  letnjom rezidbom a ne ekati zimsku rezidbu.Ukoliko je neto obolelih grana ostalo ili su se

  naknadno osuile to treba ukloniti zimskom rezidbom kako ne bi predstavljale izvor zaraze za

  narednu godinu. Kod uklanjanja osuenih grana treba obuhvatiti i neto zdravog tkiva jer se

  micelija iri kroz granice a mi sa sigurnou ne znamo dokle je zaraza dospela.

  Slika 13. Monilija na cvetu Slika 14. Monilija na granama Slika 15. Monilija na plodu

  Od hemijskih mera borbe dovoljno je uraditi dva do tri tretmana u vreme cvetanja ovih vonih

  vrsta. Prvi tretman treba sprovesti u vreme belih balona (ukoliko je vreme kiovito) a

 • Bilten Januar - Mart 2013

  25

  najkasnije do poetka cvetanja (10% otvorenih cvetova).Drugi tretman treba sprovesti u fazi

  punog cvetanja do poetka precvetavanja. Ukoliko je u vreme cvetanja ovih vonih vrsta

  hladno i kiovito vreme , kada dola do produavanja perioda cvetanja , izmeu ova dva

  tretmana potrebno je uraditi jo jedan tretman kako bi cvetovi u toku celog perioda cvetanja

  bili zatieni od ove bolesti. Ovo je posebno sluaj kod vinje sorte Oblainska koja ima

  neujednaeno cvetanje tj. razvuen period cvetanja posebno u uslovima vlanog I hladnog

  prolea.

  Od preparata za hemijsku zatitu preporuuje se primena fungicida:

  -CHORUS 75 WG (Ciprodinil) 300 gr/ha

  -PIRUS 400SC (Pirimetanil)- 1,00 l/ha

  - SIGNUM (Boskalid+Piraklostrobin)- 0,5-0,75 kg/ha

  -OCTAVE (Prohloraz manganhlorid)-0,04kg/ha

  -MIRAGE (Prohloraz manganhlorid)- 0,5 l/ha

  -KUBIK PLUS (Iprodion + tiofanat metal) 2,5 l/ha

  -GALOFUNGIN (Karbendazim) 0,05 %

  Ove tretmane treba obaviti po mirnom i tihom vremenu, bez vetra , sa 500 litara vode po

  metru visine kronje. Za ova dva ili tri tretmana u fazi cvetanja treba koristiti preparate sa

  razliitim aktivnim materijama jer Monilija brzo stvara rezistentnost prema aktivnim

  materijama ovih preparata, koji se koriste za njeno suzbijanje.

  Prilikom primene preparata za zatitu bilja treba se pridravati uputstva za primenu propisane

  od proizvoaa, kako preporuenoh koliina i koncentracija tako i mera zatite onih koji

  rukuju ovim preparatima.

  Savetodavac

  Dipl.ing Dragan Stefanovski

 • Bilten Januar - Mart 2013

  26

  III AGROEKONOMIJA

  1. Znaaj kompostiranja na domainstvu Kompostiranje je bioagrotehnika mera koja koristi organsku biomasu pri emu se ona

  biotermiki razlae i transformie u korisno organsko ubrivo - kompost.

  Kompost je organski oplemenjiva zemljita koji se koristi kao organsko ubrivo, deo

  zemljine smee ili za malovanje zemljita u bati.

  Postoje razliite metode kompostiranja, od jednostavnih pasivnih kompostnih gomila, preko

  savremenih zatvorenih sistema za kompostiranje, pa do kompostiranja pomou glista.

  U toku samog procesa kompostiranja deo organskog ugljenika se oslobaa u obliku ugljen-

  dioksida. Deo koriste mikroorganizmi za funkcionisanje sopstvenih elija, dok se deo

  ugljenika humifikuje. Bakterije, gljive i aktinomicete aktivno uestvuju u procesu degradacije

  organskog ugljenika. Aktivnost pojedinih grupa mikroorganizama je uslovljena fazom

  kompostiranja, karakteristikama materijala i temperaturom.

  Kvalitet proizvedenog komposta i vreme kompostiranja zavise od primenjene tehnologije, ali

  i od sastava poetne kompostne mase. est je osnovnih tipova izvornih materijala ili sirovina

  za kompostiranje (Thompson, 2001):

  Slika 16. i 17. Kompost

  1. ostaci pri preradi hrane: materijal za kompostiranje nastao nakon prerade voa, povra,

  itarica i mesa,

  2. stajnjak i poljoprivredni nusproizvodi nastali u prasilitima, tovilitima, inkubatorima,

  farmama, staklenicima, plastenicima i na drugim povrinama,

  3. ostaci iz umarstva i drvne industrije ukljuujui koru drveta, piljevinu i vlaknaste ostatke

  pri proizvodnji papira,

  4. biootpad ili otpadni mulj nastao biolokim tretiranjem otpadnog mulja u postrojenjima za

  proiavanje i recikliranje otpadnih voda,

  5. lie, bunje, granice i ostali biljni ostaci kao otpad iz dvorita, okunica i vrtova,

  6. separirani organski otpad koji sadri sortirane kompostirajue frakcije komunalnog otpada.

  Osnovni ciljevi kompostiranja razliitih organskih sastojaka su:

  1. razgradnja organskog dela otpada podlonog procesima truljenja u stabilno stanje i

  proizvodnja sastojaka koji se mogu koristiti kao poboljiva zemljita ili u neke druge korisne

  svrhe,

 • Bilten Januar - Mart 2013

  27

  2. razgradnja otpada u korisni proizvod; kompostiranje moe biti ekonomski isplativije u

  poreenju sa alternativnim odlaganjem otpada i moe biti ekoloki prihvatljivije nego

  konvencionalni naini odlaganja otpada,

  3. dezinfekcija patogenima inficiranog organskog otpada tako da moe biti korien na

  siguran nain,

  4. bioloka razgradnja i privremena inaktivacija opasnog otpada kompostiranjem

  Prelazak sa odluke da se otpaci bacaju na njihovo korienje u velikoj meri zavisi od stepena

  drutveno-ekonomskog razvoja, svesti i politike. U naoj zemlji osim manjih koliina

  klasinih biljnih komposta koji se koriste kao organska ubriva, drugi organski otpaci nisu se

  koristili.

  Koristi koje se mogu ostvariti primenom otpada su:

  zatita i unapreenje ivotne sredine (zdravija i kvalitetnija ivotna sredina),

  smanjenje ukupne koliine otpada na osnovu kompostiranja,

  smanjenje obima spaljivanja organskih otpadaka,

  irenje kompostiranja na otpadne vode i druge organske frakcije,

  primena komposta u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i za melioracije zemljita.

  Zbog visokog sadraja organske materije, kompost ima povoljno meliorativno dejstvo na

  poboljanje vodnog, vazdunog, toplotnog i biolokog reima. Usled veeg sadraja

  mineralnih materija u odnosu na stajsko ubrivo, moe da zameni mineralna ubriva. Moe se

  koristiti za oivljavanje devastiranih i poboljanje produktivne sposobnosti degradiranih

  povrina, u umarstvu, a kao supstrat i u proizvodnji razliitih biljnih vrsta.

  Savetodavac :

  Dipl ing. Huanita Milutinovi

  Izvor:

  1. http://www.cqm.rs/2008/pdf/3/08.pdf 2. http://www.zdravahrana.com/organska-basta/odrzavanje-plodnosti-

  zemljista/zna%C4%8Daj-komposta-i-njegova-primena.html

  3. http://www.kompostiranje.hr/

  http://www.cqm.rs/2008/pdf/3/08.pdfhttp://www.zdravahrana.com/organska-basta/odrzavanje-plodnosti-zemljista/zna%C4%8Daj-komposta-i-njegova-primena.htmlhttp://www.zdravahrana.com/organska-basta/odrzavanje-plodnosti-zemljista/zna%C4%8Daj-komposta-i-njegova-primena.htmlhttp://www.kompostiranje.hr/

 • Bilten Januar - Mart 2013

  28

  2. Znaaj integrisane proizvodnje Integralna proizvodnja/poljoprivreda je poljoprivredni sistem koji proizvodi visoko kvalitetnu

  hranu i druge proizvode koristei se prirodnim resursima i mehanizmima regulacije da bi se

  smanjili elementi koji dovode do zagaenja i da se osigura odriva poljoprivreda.

  Naglasak se stavlja

  na holistiki sistemski pristup koji ukljuuje itavo gazdinstvo kao osnovnu jedinicu,

  na centralnu ulogu ekosistema,

  na balansirane cikluse hranljivih materija i

  na dobrobit svih vrsta na ivotinjskom gazdinstvu.

  Ouvanje i unapreenje plodnosti zemljita, raznolikog okruenja i pridravanje etikih i

  drutvenih kriterijuma su vane komponente.

  Bioloki, tehniki i hemijski metodi paljivo su balansirani uzimajui u obzir zatitu prirodne

  sredine, profitabilnost i socijalne zahteve. Koncept je zasnovan na korienju prirodnih

  resursa i regulatornih mehanizama kako bi se zamenili potencijalni zagaujui inputi i

  osigurala odriva proizvodnja. Agrotehnike mere i bioloke/fizike/hemijske metode

  se paljivo biraju i uravnoteuju, uzimajui u obzir zatitu zdravlja kako proizvoaa tako i

  potroaa i ivotne sredine. Bitne komponente Integrale proizvodnje su ouvanje i poboljanje

  plodnosti zemljita, biodiverzitetu u ivotnoj sredini i potovanju etikih i socijalnih

  kriterijuma. Sve bioloke, tehnike i hemijske metode su paljivo uravnoteene uzimajui u

  obzir zatitu ivotne sredine, profitabilnost i socijalne zahteve.

  Ciljevi IP su sledei:

  Integrisanje prirodnih resursa i regulatornih mehanizama u poljoprivrednim aktivnostima;

  Osiguravanje odrive proizvodnje kvalitetne hrane i ostalih proizvoda kroz ekoloki bolje i sigurne tehnologije;

  Odravanje prihoda na farmi;

  Eliminisanje ili smanjenje izvore zagaenja ivotne sredine izazvane poljoprivrednim aktivnostima;

  Podravanje multifunkcionalnosti poljoprivrede;

  Principi IP su:

  IP se primenjuje samo holistiki;

  Smanjenje eksternih trokova i neeljenih uticaja;

  Implementacija IP na celoj farmi;

  Znanje poljoprivrednika o IP mora stalno da se usavrava;

  Stalno odravanje stabilnosti agro eko sistema;

  Ishrana biljaka mora biti uravnoteena, plodnost zemljita se mora uvati i poboljavati;

  IPM - Integralna Zatita Bilja je osnova za donoenje odluka o zatiti useva;

  Podravanje biodiverziteta;

  Ukupan kvalitet proizvoda je bitna karakteristika odrivosti kvaliteta poljoprivrednog proizvoda;

  Dobrobit ivotinja.

 • Bilten Januar - Mart 2013

  29

  Integralna zatita bilja (IPM) je deo Integralne Proizvodnje koji se odnosi na suzbijanje

  tetoina i bolesti. IPM program koristi aktuelne i sveobuhvatne informacije o tetoinama i

  njihovoj interakciji sa ivotnom sredinom. Ove informacije, zajedno sa raspoloivim

  metodama za kontrolu tetoina i bolesti, se koriste za ublaavanje tete i posledica na

  najekonominiji nain i uz najmanju moguu opasnost po ljude, imovinu i ivotnu sredinu.

  IPM ne predstavlja jedinstven metod kontrole, ve serija odluka koje se donose na osnovu

  evaluacije pojave tetoina i bolesti, i primene najefikasinijih metoda kontrole koja ne

  ugroava ekosistem. U praksi, IPM proizvoai koji su svesni potencijalnih zaraza, prate

  sledea etiri koraka:

  1. Procena ekonomske tete na osnovu praga tetnosti 2. Identifikovanje i praenje tetoina - IPM program radi po principu praenja i

  preciznog identifikovanja tetoina, kao bi se donele odgovarajue odluke o kontroli u

  skladu sa pragom tetnosti.

  3. Prevencija - takvu negu useva i primenu onih agrotehnikih mera koje spreavaju ili minimalizuje mogunost da one postanu pretnja (plodoreda, izbor otpornih sorti i

  saenje zdravog sadnog materijala/semena).

  4. Kontrola - Preduzimaju se efektivne mere, ukljuujui hemikalije kao to su feromoni koji e onemoguiti razmnoavanje tetoina, ili nekih mehanikih metoda.

  Savetodavac :

  Dipl ing. Huanita Milutinovi

  Izvor:

  1. http://www.poljostandardi.com/strana/sta-je-integralna-proizvodnja-ip-i-integralna-zastita-

  bilja-ipm 2. http://www.iobc-

  wprs.org/ip_ipm/01_IOBC_Principles_and_Tech_Guidelines_2004_SERBIAN_.pdf

  http://www.poljostandardi.com/strana/sta-je-integralna-proizvodnja-ip-i-integralna-zastita-bilja-ipmhttp://www.poljostandardi.com/strana/sta-je-integralna-proizvodnja-ip-i-integralna-zastita-bilja-ipmhttp://www.iobc-wprs.org/ip_ipm/01_IOBC_Principles_and_Tech_Guidelines_2004_SERBIAN_.pdfhttp://www.iobc-wprs.org/ip_ipm/01_IOBC_Principles_and_Tech_Guidelines_2004_SERBIAN_.pdf

 • Bilten Januar - Mart 2013

  30

  IV INFORMATIKA

  1. Predstavlanje KnWeb Internet aplikacije

  Koristei Internet aplikaciju "KnWeb" moe se pretraiti baza podataka katastra

  nepokretnosti. Baza podataka predstavla centralnu bazu podataka katastra nepokretnosti u

  Republici Srbiji i sadri podatke koji se odravaju u slubama za katastar nepokretnosti

  Republikog geodetskog zavoda.

  Aplikacija se nalazi adresi http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/.

  Slika 18. Poetna stranica KnWeb aplikacije

  Katastar nepokretnosti je javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima

  i pravima na njima. Katastar nepokretnosti sadri podatke o zemlitu (naziv katastarske

  optine, broj, oblik, povrinu, nain korienja, bonitet, katastarsku klasu i katastarski prihod

  katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao posebnim delovima

  zgrada (poloaj, oblik, povrinu, nain korienja, spratnost i sobnost) i drugim graevinskim

  objektima, kao i podatke o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ogranienjima.

  to se tie informacija koje se mogu dobiti, pretraivanjem baze podataka dobijaju se samo

  osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije o imaocima prava (ime i prezime

  http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/

 • Bilten Januar - Mart 2013

  31

  odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava). Prema Zakonu o zatiti podataka

  o linosti nije mogue pretraivati podatke po matinim brojevima imaoca prava, niti se ova

  informacija prikazuje kod pregleda podataka.

  Nakon biranja opcije Javni pristup otvara se prozor na kome se moe birati administrativna

  optina za koju elimo da pretraimo bazu podataka.

  Posle ove operacije sledi biranje katastarske optine i u okviru nje pretraivanje katastarskih

  parcela, odnosno pretraivanje objekata preko adrese (Slika 19.).

  Slika 19. Biranje administrativne optine

  Pretraivanje baze podataka katastra nepokretnosti se moe vriti na dva naina:

  preko broja parcele (broj parcele moe se uneti u formatu [br.parcele/pod.br.parcele])

  preko adrese (kucaju su poetna slova naziva ulice, najmanje 2 znaka, a ubrzo nakon toga

  dobie se lista sa nazivima ulica koja poinju slovima koji su prethodno uneti. Preporuuje se

  biranje ulice iz liste. Mogu se uneti i latinini znaci, aplikacija e ih automatski konvertovati

  u irilicu.

  Za kuni broj unosi se osnovni broj. Web aplikacija e prikazati sve objekte koji imaju traeni

  kuni broj na navedenoj adresi, zatim se bira elena nepokretnost. Na primer, ako se

  pretrauje kuni broj 1 kao rezultat pretrage dobie se svi objekti sa tim brojem 1, 1a, 1b, 1c,

  itd.

  Kao primer korienja navodi se rezultat pretrage parcele sa katastarskim brojem 1000 u

  Izbitu.

  Pretraivanje

  katastarskih

  parcela

  Pretraivanje objekata

  preko adrese

 • Bilten Januar - Mart 2013

  32

  Slika 20. Unos broja parcele KO Izbite i verifikacionog koda

  U prozor broj parcele unosi se eljeni broj, u naem sluaju 1000, a potvrdni (verifikacioni)

  kod je vid zatite od automatskog preuzimanja podataka od strane raunara koji obavlja datu

  operaciju automatski (Slika 20).

  Rezultat pretrage predstavlja sledei prozor:

  Slika 21. Rezultat pretrage parcele sa katastarskim brojem 1000 u Izbitu

  Za uneti broj parcele, dobija se tabelarni pregled Podaci o zemlitu (parcela i delovi parcela)

  sa osnovnim podacima: broj parcele, broj dela parcele, povrina u m, ulica/potes, nain

  korienja zemlita i vrsta zemlita (Slika 21.). Ukoliko postoje objekti na izabranom delu

  parcele, dobie se tabelarni pregled Podaci o zgradama i drugim graevinskim objektima

  (objekti na izabranom delu parcele). Podaci koji se mogu videti su: ulica, kuni broj, kuni

 • Bilten Januar - Mart 2013

  33

  podbroj, povrina u m, nain korienja objekta i status objekta. Posebni delovi izabranog

  objekta ukoliko postoje sadre podatke o: evidencijskom broju, broju ulaza, broju stana,

  podbroju stana, nainu korienja i korisnoj povrini u m.

  Da bi se pojavio tabelarni pregled o objektima, potrebno je da se prethodno selektuje red sa

  parcelom za koju se trae podaci (u tabeli sa podacima o zemlitu i parcelama), takoe za

  tabelarni pregled o posebnim delovima objekata, potrebno je da se selektuje red sa objektom

  za koji se trae podaci (u tabeli sa podacima o objektima).

  Za selekciju odreenog reda u tabelarnom pregledu potrebno je kliknuti na ikonicu . Za

  pregled informacija o nepokretnosti u tabelarnom pregledu potrebno je kliknuti na ikonicu .

  Selektovanjem i biranjem drugog reda u prozoru dobijenog rezultata (parcela 1000/2) iz Slike

  21. dobijaju se sledei podaci:

  Slika 22. Detaljne informacije o parceli 1000/2

  Strane su prilagoene za tampanje, potrebno je da se klikne na ikonicu u gornjem desnom

  uglu strane.

  Web aplikacija KnWeb predstavlja monu aplikaciju ija je svrha olakavanje pristupa

  podacima iz slubi za katastar nepokretnosti zainteresovanim graanima, a ujedno se

  rastereuje i posao slube katastra nepokretnosti.

  Bibliografija: Kratko uputstvo za korisnike sa sajta.

  Savetodavac :

  magistar tehnikih nauka Roman Magda

 • Bilten Januar - Mart 2013

  34

  V LABORATORIJA

  1. Postupak validacije i procene merne nesigurnosti dokumentovanih metoda

  1.1. Odreivanje sadraja humusa po Tjurinu

  Tokom 11.04.2012. na osnovu kriterijuma uputstva pr.2.06 o validaciji metoda i proceni

  merne nesigurnosti, analizom uzorka 1-klu/12 dokumentovanom metodom DM.UP.4.05

  Odredjivanje sadraja humusa u zemljitu metodom po Tjurinu, volumetrijski, (izvrioci

  analiza Duica Orli i Dragan Zec), potvreno je da je primenjena dokumentovana metoda

  pouzdana za zahtevani opseg ispitivanja i da se moe koristiti u Laboratoriji.

  Izvetaj dostavio:

  ivomir Petrovi, dipl. hemiar

  U prilogu je predstavljen tabelarni prikaz izvrenih analiza, grafika predstava i statistika

  obrada prikupljenih podataka.

 • Bilten Januar - Mart 2013

  35

  1. Cilj validacije

  Laboratorija za ispitivanje PSS Agrozavod Vrac koristi dokumentovanu metodu DM

  UP.4.05 Odreivanje sadraja humusa u zemljitu metodom po Tjurinu (volumetrijski).

  Prema zahtevu standarda SRPS ISO/ IEC 17025 taka 5.4. laboratorija treba da validuje

  nestandardne metode, odnosno da prui objektivne dokaze da su zadovoljeni pojedinani

  zahtevi za predvienu specifinu namenu.

  2. Opis validacije

  U ovom radu prikazani su rezultati validacije nestandardnih dokumentovanih metoda .

  Odreene su karakteristike izvoenja :

  1. Tanost (bliskost dobijene vrednosti tanoj vrednosti)

  2. Preciznost

  - ponovljivost- preciznost koja odgovara merenjima izvrenim pod uslovima ponovljivosti

  (ista metoda, isti analitiar, ista oprema, isti materijal, kratak period ispitivanja)

  - reproduktivnost- tip preciznosti koji odgovara merenjima pod uslovima reproduktivnosti

  (isti uzorak, ista metoda, drugi operater...)

 • Bilten Januar - Mart 2013

  36

  Validacija dokumentovane metode DM UP.4.05 Odreivanje humusa u zemljitu

  metodom po Tjurinu

  1. Metoda: Ispitivanje se obavlja po metodi istraivanja i odreivanja hemijskih svojstava zemljita

  preporuenim od PRIRUNIKA za sistemsku kontrolu plodnosti zemljita i upotrebu ubriva

  Beograd, 1968 godina.

  Princip metode- odredjivanje humusa u zemljitu, metoda po Tjurinu sastoji se sledeem:

  odmeri se 0.3 g vazduno suvog zemljita doda 0.1g Ag2SO4 kao katalizatora i prelije sa 10

  ml 0.4N K2SO4, zatim se vri tkz. mokro spaljivanje na reou sa sa termoregulaciju, ohladi i

  vri titracija sa rastvorom 0.1N Morove soli uz antranilnu kis. kao indikator. Zabelei se

  potroeni volumen Morove soli i vri izraunavanje.Odreivanje humusa metodom po Tjurinu

  vri se na osnovu UP.4.05

  2. Reagensi:

  H2SO4 c.c ; K2Cr2O7 p.a ; FeSO4 x(NH4 )2 x6 H2O ; N-fenil antranilna kiselina ; Na2CO3 za

  spravljanje indikatora i Ag2SO4 (katalizator).

  3. Rastvori:

  -0.4N K2Cr2O7, u erlenmajer od 2 l odmeri se 39.20g K2Cr2O7 i prelije sa 1 l dest. vode,

  zatim postepeno dodavati 1 l H2SO4 c.c uz stalno hlaenje. 0.1N Morova so. U normalni sud

  od 1 l odmeriti 39.22 g Morove soli, dodati 20 ml H2SO4 c.c i dest. vodu do crte.

  4. Oprema:

  -Mlin za mlevenje zemlje- U.2.23

  -Analitika vaga M.1.07

  -Tehnika vaga- M.2.31

  -Sunica U.2.01

  -Reo sa 6 radnih mesta sa termoregulacijom U.2.08

  -Aparat za destilaciju vode U.2.03

  Potrebno je jo i automatske birete-2 kom, erlenmajer iroko grlo 100 ml 60 kom. ,levkovi fi

  45, 60 kom, 1 menzura od 25 ml, 1 menzura od 1 lit, 1 aa od 250 ml, vegeglas za suvi

  kalijum-bihromat, eksikator sa silikagelom, 1 pric boca mala, 1 kapalica za N-fenil

  antranilnu kis. , 1 boca od 2 l za H2SO4 1:1 (V), 1 boca od 5 l za 0.4N za kalijum-bihromat.

  4.1 Izraunavanje rezultata

  Izraunavanje rezultata vri se pomou sledee formule:

  % humusa= 0.1724 x (Vs-Vt) x Fms , gde je Vs = zapremina slepe probe, Vt = zapremina

  utroene 0.1N Morove soli za odmereni uzorak zemljita. Odvaga je najee 0.3 g

  Fms= 30.00/br ml utroenih za titraciju 0.1471 g K2Cr2O7 sledlllllea for

  k

 • Bilten Januar - Mart 2013

  37

  5. Prikaz izvrenih analiza, grafiko predstavljanje i statistika obrada podataka

  ifra

  uzorka Izvrioci

  Broj

  humus (%) ponavljanja 1-k

  lu/1

  2

  Ime i prezime

  Duica Orli 1

  1 2.72

  2 2.73

  3 2.68

  4 2.65

  5 2.69

  6 2.70

  1-k

  lu/1

  2

  Ime i prezime

  Dragan Zec 2

  1 2.71

  2 2.74

  3 2.67

  4 2.70

  5 2.72

  6 2.65

  Sr. vrednost 2.70

  STDEV 0.03

  SV+2*STDEV 2.76

  SV-2*STDEV 2.64

  SV+3*STDEV 2.79

  SV-3*STDEV 2.61

  Uzorak 1-klu/12-zemljini u poremeenom stanju pripremljen u skladu sa uputstvom UP.4.44

  Sadraj humusa u zemljitu metoda po Tjurinu br.ponavljanja: 12

  Srednja vrednost: 2.70

  STDEV: 0,03

  Granica akcije=Sv2xSTDEV (2.64 ; 2.76)

  Granica upozorenja=Sv3xSTDEV (2.61 ; 2.79)

  Legenda:

  D. Orli

  D. Zec

  D.Orli = D. Zec

  Dijagonala / gornja, donja granica akcije

  Srednja vrednost

  Dijagonala / gornja, donja granica upozorenja

  Unutarlaboratorijsko poreenje, uzorak 1-klu/12

 • Bilten Januar - Mart 2013

  38

  Analiza dobijenih uzoraka:

  -Sve kontrolne vrednosti u X-grafiku su unutar granica akcije

  -Nema trenda rasta ni opadanja

  Ispitivanjem predstavljenih serija 12 ponavljanja moe se konstatovati da su metoda i

  dobijeni rezultati pod kontrolom.

  6. Zakljuak

  Na osnovu statistikih parametara moe se zakljuiti da se dokumentovana metoda DM

  UP.4.05 pouzdana za odreivanje sadraja humusa u zemljitu.

 • Bilten Januar - Mart 2013

  39

  Odredjivanje sadraja humusa u zemljitu metodom po Tjurinu, volumetrijski DM UP.4.05

  Tanost uzorak 1-klu/12

  Odredjuje se analizom materijala iz medjulaboratorijskog poredjenja

  Odgovor(Cf) % Odgovor(Csr) % Razlika(Cd) % Recovery(%)

  1 2.72 2.640 0.08 96.97

  2 2.73 2.640 0.09 96.59

  3 2.68 2.640 0.04 98.48

  4 2.65 2.640 0.01 99.62

  5 2.69 2.640 0.05 98.11

  6 2.70 2.640 0.06 97.73

  Tanost

  min%Rec. 99.62

  Max%.Rec. 96.59

  Istinitost Sr.%Rec. 97.92

  Odstupanje Isr.%Rec.-100I 2.08

  Legenda:

  Cf- vrednost dobijena iz ponavljanja

  Csr-sred. vrednost medjulabor. poredjenja

  Cd-razlika Cf i Csr

 • Bilten Januar - Mart 2013

  40

  Odredjivanje sadraja humusa metodom po Tjurinu, volumetrijski DM UP.4.05

  Ponovljivost uzorak 1-klu/12

  Odredjuje se analizom materijala iz medjulaboratorijskog poredjenja

  Odgovor(C) %

  1 2.72

  2 2.73

  3 2.68

  4 2.65

  5 2.69

  6 2.70

  Srednja vrednost X sr 2.70 %

  Standardna devij. Sr 0.028809721 %

  Relativna stan.devijacija

  reproduktivnosti %RSDr 1.067

  uz K= 0.5

 • Bilten Januar - Mart 2013

  41

  Odredjivanje sadraja humusa metodom po Tjurinu, volumetrijski DM UP.4.05

  Preciznost/uzorak 1-klu/12

  Odredjuje se analizom materijala iz medjulaboratorijskog poredjenja

  Odgovor(C1) % Odgovor(C2) % Srednja vred. % st.dev. var.(s

  2) sum(var)

  1 2,72 2,74 2,715 0,0071 0,0001

  0.0033

  2 2,73 2,74 2,735 0,0071 0,0001

  3 2,68 2,67 2,675 0,0071 0,0001

  4 2,65 2,70 2,675 0,0354 0,0013

  5 2,69 2,72 2,705 0,0212 0,0004

  6 2,70 2,65 2,675 0,0354 0,0013

  Ukupna srednja vrednost X sr 2,696

  Std. srednje vrednosti Sx 0,0256255 %

  Std u okviru grupe Sw=((var)/p)1/2 0,02345208 %

  Std u izmedju grupa Sb 0,01953274 %

  Ukupna stdev. St 0,03052094 %

  Relativna stdev RSD 1,132 %

  Sb=(Sx2Sw

  2/n)

  1/2 P= 6

  St=(Sb2+Sw

  2)1/2

 • Bilten Januar - Mart 2013

  42

  Odredjivanje sadraja humusa metodom po Tjurinu, volumetrijski DM UP.4.05

  Unutarlaboratorijska reproduktivnost uzorak 1-klu/12

  Odredjuje se analizom materijala iz medjulaboratorijskog poredjenja

  Odgovor(C1) %

  Odgovor(C2) %

  1 2,72 2,71

  2 2,73 2,74

  3 2,68 2,67

  4 2,65 2,70

  5 2,69 2,72

  6 2,70 2,65

  Srednja

  vrednost xsr 2,695 % 2,697 %

  Ukupna srednja vrednost xsr

  2,696 %

  Standardna devijacija Sd 0,02880994492 %

  0,033115958 %

  Stand.devij.reproduktivnosti SDR

  0,01994492 %

  Relativna standardna devijacija

  reproduktivnosti %RSDR

  0,740 %

  ivomir Petrovi, dipl. hemiar

 • Bilten Agrozavod januar - Mart 2013

  43