kiklop – bilten broj 1

Download KIKLOP – Bilten broj 1

Post on 02-Feb-2017

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • biltenbroj 1/2016

  SADRAJ OVE PUBLIKACIJEISKLJUIVA JE ODGOVORNOSTPOMORSKOG FAKULTETA SVEUILITA U RIJECI 1.

  CILJEVI I ELEMENTI PROJEKTAProjekt KIKLOP (Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompe-tencija u LOgistici i Pomorskom prometu) odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta putem programa za financiranja Europski socijalni fond (ESF) Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. 2013. te Europski fond za regio-nalni razvoj (EFRD).

  CILJ PROJEKTA istraiti stvarne potrebe trita rada u podruju pomorskog prometa i logistike, prepoznati i definirati nova zanimanja, razviti prijedloge 20 standarda zanimanja 5 standarda kvalifikacija sukladno naelima HKO, prilagoditi obrazovnu ponudu kroz unapreenje 5 preddiplomskih sveuilinih studija, razviti okruenje za e-uenje, unaprijediti nastavnike kompetencija te, ponuditi kvalitetno, uinkovito i inova tivno visoko obrazovanje temeljeno na SMART ishodima uenja.

  PARTNERI PROJEKTA1. Udruga pomorskih agenata Hrvatske2. Jadrolinija3. KD Autotrolej 4. Zorovi Maritime d.o.o.5. Panalpina Croatia d.o.o.6. Pomorski fakultet u Splitu, Sveuilite u Splitu

  Provedba projekta se osim kroz Element projekta UP-upravljanje projektom i EP PV- promidba i vidljivost odvija kroz etiri elemenata projekta:

  1. Izrada standarda zanimanja i kom-petencija temeljenih na analizama sadanjih i buduih potreba trita rada (meusektorska analitika podloga) te izrada standarda cjelovitih kvalifikacija u logistici i pomorskom prometu

  2. Unapreenje preddiplomskih sveuilinih studija (Nautika i tehnologija prometa, Brodostrojarstvo, Elektronike i informatike tehnologije u pomorstvu, Logistika i menadment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija transporta) koji su struk-turirani u skupovima ishoda uenja odgovarajue razine, iskazani u ECTS bodovima predvienima za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajuim standardima kvalifikacija

  3. Razvoj okruenja za e-uenje koje e omoguiti napredno i prilagodljivo uenje te dati podrku planiranju nastavnog procesa u visokom obrazo-vanju i cjeloivotnom uenju 4. Unapreenje nastavnikih kompe-tencija kroz provedbu programa strunog i kontinuiranog usavravanja nastavnika.

  NAPREDAK PROJEKTAU prvih est mjeseci provedbe projekta KIKLOP projektni tim u sklopu Elementa projekta 1 identificirao je 60 zanimanja iz sektora. Bilo je potrebno reducirati broj i izvriti selekciju 20-tak zanimanja koja e se dalje razvijati, tako su definirana preko dvadeset zanimanja iz podruja

  pomorskog prometa i logistike: Koordinator brodskih prekrcajnih operacija (Vessel operations organizer) Koordinator transportnih operacija na slagalitu (Yard operations organizer) Voditelj logistike (Logistics manager) Voditelj operative skladita (Ware house Manager) Voditelj slube tehnologije prometa i analitike obrade podataka (Head of depart ment of traffic engineering and analytical data processing ) Analitiar za obradu podataka (Data processing analyst) asnik za elektrotehniku (Electro-technical officer)

  Specijalist za brodske elektrosustave (Marine electrical systems specialist) Zapovjednik broda (Ship`s Master) Prvi asnik palube (Chief Mate) Pomorski Agent (Ship Agent) Pomorski agent posrednik (Shipbroker) Kadrovski menader za pomorska zanimanja (Crew Manager) Upravitelj flote brodova (Fleet Manager) Planer putovanja broda (Voyage Planner) Pomorski inspektor za kontrolu kvalitete i kvantitete teret (Marine Cargo Surveyor) Inenjer za pomorske komunikacije i navigacijske sustave (Marine commu nication and navigation system engineer) Inspektor klasifikacijskog drutva (Marine Classification Surveyor)

  Luki kapetan (Harbor Master) Nadzornik sigurnosti pomorskog prometa (Safety of navigation controller) Peljar (Pilot) Upravitelj stroja (Chief Engineer) Drugi asnik stroja (Second Engineer Officer) Glavni zadatak u kreiranju standarda zanimanja je utvrivanje kljunih poslo-va te identifikacija znanja i vjetina (kompetencija) potrebnih za njihovo obavljanje.Znanja i vjetine objedinjuju kompe-tenciju koju radnik mora stei obrazo-vanjem odnosno radnim iskustvom. U

  cilju ostvarivanja navedenog razvijene su i provedene ankete za svaku od relevantnih pomorakih zanimanja te uz konzultacije i pomo od strane relevant-nih dionika na tritu rada (poslodavaca, predstavnika poslodavaca, odgovara-juih dravnih tijela zaposlenika itd) odraen je daljnji proces opisivanja zanimanja, kao i prepoznavanje kljunih znanja i vjetina vezanih za odreeno zanimanje. Grupirajui kompetencije iz pojedinih srodnih zanimanja dobivene su matrice kompetencija sukladno adekvatnoj postojeoj kvalifikaciji i studijskom programu Pomorskog fakulteta i to sljedee Matrica kompetencija Logistika i menadment u pomorstvu i prometu, Matrica kompetencija Tehnologija i organizacija prometa, Matrica kompe-tencija Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Matrica kompetencija Elektronike i informatike tehnologije u pomorstvu, Matrica kompetencija Brodostrojarstvo.U dosadanjoj provedbi projekta realiziran je i Profil sektora, odnosno analiza potreba trita rada koja obuh-vaa kretanja i procjenu rasta sektora, analizu (ne)zaposlenosti, analizu kretan-ja kljunih zanimanja unutar pomorske djelatnosti. U okviru elementa 1 odraene su i tri tematske radionice. Prva radionica provedena je od strane partnera Pomor-skog fakulteta Split 26. rujna 2015 godine. Cilj prve radionice bio je prezentacija dosadanjih provedenih aktivnosti i rezultata istraivanja u dijelu izrade profila sektora Pomorskog prometa i logistike, standarda zanimanja

  i kompetencija, matrica kompetencija te standarda kvalifikacija sukladno naeli-ma Hrvatskog Klasifikacijskog Okvira (HKO). Na drugoj radionici projekta, koja je odrana u Fuinama, 21. i 22. prosinca 2015. godine sudjelovali su profesori Pomorskog fakulteta Sveuilita u Rijeci. Cilj druge radionice bio je detaljna rasprava o zanimanjima, znanjima, vjetinama i kompetencijama, te usklaivanje matrica kompetencija izmeu pojedinih podruja te promil-janje o ishodima uenja i razvoju standarda. Na treoj radionici projekta sudjelovali su bivi studenti koji rade u struci, nastavnici fakulteta te partneri projekta. U sklopu radionice odrala se rasprava tijekom koje su se sudionici, bivi studenti osvrnuli na zavreni sveuilini program, te ocijenili kompati-bilnost sadraja studijskog programa u odnosu na znanja koja se trae na

  radnom mjestu. Cilj radionice bio je prikupljanje smjernica za unapreenje studijskih programa koji se izvode na Pomorskom fakultetu.U sklopu elementa projekta 3, razvija se okruenje za e-uenje, kao i multimedi-jalni laboratorij u sklopu Pomorskog fakulteta u Rijeci.Planirane su aktivnosti u okviru drugog projektnog elementa te e se definirat minimalno 5 standarda cjelovitih kvalifik-acija. Razvijenim standardima kvalifikaci-je za zanimanja u pomorstvu oznaava se sadraj i struktura odreene kvalifik-acije, a ukljuuje sve podatke koji su potrebni za odreivanje razine, obujma i profila kvalifikacije, kao i podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeenje kvalitete standarda kvalifikacije.Takoer, u okviru elementa projekta 4 provesti e se osposobljavanje nastavni-ka u programu uenja i pouavanja u visokokolskoj nastavi te planiranju i programiranju nastavnog procesa kroz formalni program cijelo ivotnog obra-zovanja, osposobljavanje nastavnika za rad sa specijalistikim softverskim platformama koritenim u sklopu nastavnog programa te osposobljavan-je nastavnika za inovativne metode pouavanja u podruju e-uenja, kreiranje edukacijskih sadraja, upravl-janje okruenjem za e-uenje, primjena multimedijalnih elemenata, itd.

  VIE O PROJEKTU: Web stranica:http://www.kiklop.eu/ LinkedIn profil:https://www.linkedin.com/groups/8347431

  KONTAKT: e-mail: kiklop@pfri.hr

 • biltenbroj 1/2016

  SADRAJ OVE PUBLIKACIJEISKLJUIVA JE ODGOVORNOSTPOMORSKOG FAKULTETA SVEUILITA U RIJECI 2.

  CILJEVI I ELEMENTI PROJEKTAProjekt KIKLOP (Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompe-tencija u LOgistici i Pomorskom prometu) odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta putem programa za financiranja Europski socijalni fond (ESF) Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. 2013. te Europski fond za regio-nalni razvoj (EFRD).

  CILJ PROJEKTA istraiti stvarne potrebe trita rada u podruju pomorskog prometa i logistike, prepoznati i definirati nova zanimanja, razviti prijedloge 20 standarda zanimanja 5 standarda kvalifikacija sukladno naelima HKO, prilagoditi obrazovnu ponudu kroz unapreenje 5 preddiplomskih sveuilinih studija, razviti okruenje za e-uenje, unaprijediti nastavnike kompetencija te, ponuditi kvalitetno, uinkovito i inova tivno visoko obrazovanje temeljeno na SMART ishodima uenja.

  PARTNERI PROJEKTA1. Udruga pomorskih agenata Hrvatske2. Jadrolinija3. KD Autotrolej 4. Zorovi Maritime d.o.o.5. Panalpina Croatia d.o.o.6. Pomorski fakultet u Splitu, Sveuilite u Splitu

  Provedba projekta se osim kroz Element projekta UP-upravljanje projektom i EP PV- promidba i vidljivost odvija kroz etiri elemenata projekta:

  1. Izrada standarda zanimanja i kom-petencija temeljenih na analizama sadanjih i buduih potreba trita rada (meusektorska analitika podloga) te izrada standarda cjelovitih kvalifikacija u logistici i pomorskom prometu

  2. Unapreenje preddiplomskih sveuilinih studija (Nautika i tehnologija prometa, Brodostrojarstvo, Elektronike i informatike tehnologije u pomorstvu, Logistika i menadment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija transporta) koji su struk-turirani u skupovima ishoda uenja odgovarajue razine, iskazani u ECTS bodovima predvienima za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajuim standardima kvalifikacija

  3. Razvoj okruenja za e-uenje koje e omoguiti napredno i prilagodljivo uenje te dati podrku planiranju nast