emc bilten broj 9

Download EMC bilten broj 9

Post on 25-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pročitajte šta kaže Jovan Pavlović, direktor Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji i direktor kancelarijе u Srbiji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) u tekstu „Upravljanje životnom sredinom“. Saznajte kako su EMC timovi posetili klijente – partnere na projektu. U broju 9 EMC biltena informišite šta se dešavalo u Mađarskoj tokom studijske posete i upoznavanja sa EU praksom u oblasti izveštavanja. Pročitajte najavu za promotivni skup „IZVEŠTAVANJE ZA ODRŽIVOST IV“. Predstavljeni su i klijenti – partneri Centra: JKP „Beogradske elektrane” i Kompanija Tigar a.d. U ovom broju pročitajte kako je Razvojna grupa EMC tima paralelno radila na razvoju dva rešenja i u potpunosti zaokružila potrebe kompanija za izveštavanjem ka NRIZ-u. EMC bilten izdaje Agencija za životnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji“.

TRANSCRIPT

 • 1februar - mart - 2013. godine

  broj 9 februar - mart 2013. godine

  EnvironmentalManagement CenterSerbia

  Klijenti - partneri Centra:

  JAVNO KOMUNALNO PREDUZEE BEOGRADSKE ELEKTRANE

  TIGAR A.D. PIROT

  EMC TIM U POSETI KLIJENTIMA - PARTNERIMA NA PROJEKTU

  Jovan Pavlovi, direktor Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji i direktor kancelarije u Srbiji Regionalnog centra za ivotnu sredinu za

  Centralnu i Istonu Evropu (REC)

  UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM

  STUDIJSKA POSETA MAARSKOJ I UPOZNAVANJE SA EU PRAKSOM

  U OBLASTI IZVETAVANJA

 • 2 broj 9

  UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM

  NakoN formalNog kraja projekta, kaNcelarija emc e Nastaviti da postoji i uspeNo servisirati sve zahteve i potrebe zaiNteresovaNih straNa

  Analizom stanja o stepenu integrisanosti sistema za upravljanje ivotnom sredinom, REC kancelarija u Srbiji u saradnji sa Norvekom firmom Emisoft, zahvaljujui donaciji Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke, pokrenula je projekat Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC Environmental Management Center). Cilj projekta je bio osnivanje EMC kancelarije u koju bi se slivale sve informacije i podaci iz kompanija koje imaju zakonsku obavezu izvetavanja o emisijama u medije ivotne sredine, a koje bi zaposleni u njoj, sluei se razliitim analitikim metodama, obraivali i spremali za dalje izvetavanje u skladu sa obavezama izvetavanja prema institucijama EU. Kao drugi cilj, prepoznat je znaaj izrade softverske aplikacije sa primenjenim modelima praenja emisija koja bi kompanijama olakala ispunjavanje zakonske obaveze izvetavanja prema nacionalnom i lokalnom registru izvora zagaivanja, a istovremeno im omoguila i integrisano upravljanje ivotnom sredinom kroz set analitikih izvetaja kojima se prate emisije u vodu, vazduh, tlo, upravljanje otpadom i potronju energije, vode, struje.

  Nakon skoro dve i po godine, zadovoljstvo mi je da vam predstavim dostignua koja su rezultat aktivnog uestvovanja svih lanova projektnog tima kao i angaovanih eksperata na ovom projektu.

  Razgovor vodio: Damir Oravec

  Jovan Pavlovi, direktor Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji i direktor kancelarije u Srbiji

  Regionalnog centra za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC)

  Osnivanjem EMC kancelarije i izradom softverske aplikacije sa primenjenim modelima praenja ostvareni ciljevi projekta

 • 3februar - mart - 2013. godine

  Imajuu u vidu ciljeve koje smo postavili pred nas, kao lokacija za EMC kancelariju izabrana je Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, a tokom projekta, aktivnu podrku u uspostavljanju kancelarije prualo je odeljenje Nacionalnog registra izvora zagaivanja pod ijom ingerencijom e po zavretku projekta ova kancelarija i funkcionisati. Koristei donirana sredstva, EMC kancelarija je opremljena savremenom opremom i sredstvima za rad.

  Uspenim transferom znanja izmeu implemetacionih agencija - Norveke firme EMISOFT i REC CO Srbija, uspeno je prihvaena praksa izvetavanja iz zemalja EU, kao i upotreba razvojnog okruenja u kom je razvijan informacioni sistem namenjen kompanijama i EMC-u.

  Naim klijetnima - partnerima na projektu, a ujedno i svim ostalim zainteresovanim kompanijama, ponudili smo programski paket koji mogu da koriste kao upravljaki alat koji im omoguava da:

  identifikuju i kontroliu uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na ivotnu sredinu;

  poboljaju odnos prema ivotnoj sredini;

  implementiraju sistematski pristup kojim e postizati ciljeve koji se odnose na zatitu ivotne sredine i obezbedi dokaz da su postigli postavljene ciljeve.

  to je u skladu sa ISO 1400:2004. TEAMS SR predstavlja praktian alat za menadere koji nisu zadovoljni samo radom u skladu sa zakonom, ve imaju strateki pristup kojim se investiranje u ivotnu sredinu moe i vratiti. Koristi ovog sistema za kompanije su:

  smanjenje trokova upravljanja otpadom;

  smanjenje potronje energije i materijala;

  nie trokove distribucije; poboljanje korporativne slike

  meu zakonodavcima, kupcima i u javnosti; osnovu za kontinuirano poboljanje

  odnosa prema ivotnoj sredini.Projekat Uspostavljanje Centra za

  upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji uao je u svoju poslednju fazu, a 27. maja 2013. godine se Konferencijom u Beogradu i zavrava. Kao trenutni direktor EMC, sa zadovoljstvom mogu rei da e nakon formalnog kraja projekta, kancelarija EMC nastaviti da postoji i uspeno servisirati sve zahteve i potrebe zainteresovanih strana, to je bio i prvenstveni cilj projekta.

 • 4 broj 9

  IZVETAVANJE ZA ODRIVOST IV

  P romotivni skup Izvetavanje za odrivost IV bie odran 19. marta 2013. godine u konferencijskoj sali hotela Metropol u Beogradu s poetkom u 10 asova.

  Autor teksta:Jelena Tripkovi

  ceNtar za upravljaNje ivotNom srediNom

  PROMOTIVNI SKUP

  Glavni partneri na projektu Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom imaju za cilj pruanje pomoi srpskim kompanijama u oblasti odrivog razvoja u svim njegovim vidovima. Sam Centar predstavlja pruenu ruku ka industriji da bi zajedniki premostili izazove u oblasti upravljanja ivotnom sredinom. Postizanje visokih standarda kontrole procesa i emisije zagaujuih supstanci u sve medije ivotne sredine zahteva znanje i alat. U toku projekta razvijeni su svi neophodni softverski alati koji su inkorporirali u dizajn sofverskog sistema domau zakonsku regulativu i na taj nain industriji omoguili korienje savremene tehnologije u skladu sa nacionalnim pravilnicima.

  Centar e u vreme trajanja projekta klijentima - partnerima iz industrije ponuditi korienje softverskog sistema za industrijske klijente kao i konsultantske usluge u ovoj oblasti. U isto vremene na osnovu ovog reenja razvija se i reenje za odgovornu instituciju u bliskoj saradnji sa zaposlenima odeljenja Nacionalnog registra izvora zagaivanja.

  Na martovskom skupu emo svi mi ukljueni u ovaj projekat jo jednom podsetiti

  na vanost izvetavanja, koje ini osnov za identifikaciju i monitoring izvora zagaivanja ivotne sredine. Dosadanja iskustava u implementaciji projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom, koji realizujemo zahvaljujui donaciji Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke, su nam pokazala da je jedini put za premoavanje pomenutih izazova u oblasti ivotne sredine da svi subjekti na pravi nain prepoznaju svoju ulogu u ovom procesu i da verodostojno izvetavanje postane integralni deo njihove poslovne strategije kao i sredstvo za strateki razvoj i donoenje odluka. Oekujemo da e svih deset klijenata - partnera EMC projekta predstaviti na skupu godinje izvetaje za Agenciju u potpunosti pripremljene uz pomo TEAMS SR softverskog sistema prilagoenog njihovoj organizacionoj emi i potrebama u ovoj oblasti. Ova konferencija je takoe vrlo vana za norvekog partnera na projektu Emisoft kojima e ovo biti poslednji zvanini EMC skup budui da po ugovoru pruaju konsultantske usluge na projektu do kraja februara meseca nakon ega se oekuje potpuna samostalnost i zaokruen transfer znanja na osoblje EMC centra u osnivanju.

 • 5februar - mart - 2013. godine

  Autor teksta:Petar Radovanovi

  EMC timovi su tokom decembra prole i januara ove godine, zavrili prvi krug novog ciklusa planiranih poseta klijentima - partnerima projekta. Timove su, pre svega, inili lanovi grupe koja je radila na razvoju softverskog reenja. Cilj ovih poseta kompanijama - klijentima bio je da se u direktnom kontaktu sa zaposlenima utvrdi na kakve probleme oni nailaze u svakodnevnom radu sa TEAMS aplikacijom, kao i da im se prui odgovarajua pomo kako bi ove probleme prevazili.

  EMC TIM U POSETI KLIJENTIMA - PARTNERIMA NA PROJEKTU

  zaposleNima prueNa pomo i dodatNa obuka kako bi im pomogli da bre savladaju sve moguNosti i module teams apikacije

  sa IT ekspertima u ovim kompanijma, dobili smo uveravanja da e ovi problemi biti reeni vrlo brzo, na zadovoljstvo svih.

  Nakon poseta klijentima - partnerima projekta, stie se utisak da su veoma zadovoljni mogunostima sistema. Unosei prve podatke o svojim kompanijama, klijenti su ve uvideli prednosti TEAMS aplikacije, kako za izvetavanje ka NRIZ-u tako i za interne izvetaje koji su im svakodnevno potrebni u radu.

  U narednom periodu planirana je nova poseta EMC timova klijentima - partnerima na projektu u okviru istog ciklusa, kako bi se razreile eventualne nove nedoumice koje mogu nastati prilikom izrade izvetaja za Nacionalni registar izvora zagaivanja. Ovo je od posebnog znaaja za kompanije sa kompleksnijom strukturom kakvih ima nekoliko u okviru projekta. U svakom sluaju EMC stoji na raspolaganju svim kompanijama za uspeno prevazilaenje tekoa na koje nailaze tokom rada sa sistemom.

  Aktivnosti lanova grupe koja je radila na razvoju softverskog reenja

  Tokom poseta, klijentima je pruena pomo i dodatna obuka kako bi kvalitetno i brzo mogli da dopune osnovne (master) podatke o ranije definisanoj organizacionoj strukturi, izvorima zagaivanja, vrstama goriva, proizvodima, sirovinama, otpadu itd. Ovim se obezbeuje da aplikacija bude spremna za unos konkretnih podataka (transakcija) za 2012. godinu koji su

  Delta Agrar d.o.o. Beograd

  Agroprodukt inkovi d.o.o. Beej

  JKP Beogradske elektrane Beograd elezara Smederevo d.o.o Smederevo

  Tigar AD Pirot

  nepohodni za izvetaje prema zahtevima Nacionalnog regista izvora zagaivanja. Zaposleni u kompanijama pokazali su znaajnu zainteresovanost i inicijativu kako bi ovi poslovi bili zavreni u predvienim rokovima, tanije do 31. marta ove godine

  to je u skladu sa obavezama godinjeg izvetavanja prema Agenciji. O tome govori i situacija na koju smo naili u nekoliko kompanija, gde su master podaci pre nae posete bili dopunjeni i ve tada se radilo na unosu konkretnih podataka za