EMC bilten broj 9

Download EMC bilten broj 9

Post on 25-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proitajte ta kae Jovan Pavlovi, direktor Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji i direktor kancelarij u Srbiji Regionalnog centra za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC) u tekstu Upravljanje ivotnom sredinom. Saznajte kako su EMC timovi posetili klijente partnere na projektu. U broju 9 EMC biltena informiite ta se deavalo u Maarskoj tokom studijske posete i upoznavanja sa EU praksom u oblasti izvetavanja. Proitajte najavu za promotivni skup IZVETAVANJE ZA ODRIVOST IV. Predstavljeni su i klijenti partneri Centra: JKP Beogradske elektrane i Kompanija Tigar a.d. U ovom broju proitajte kako je Razvojna grupa EMC tima paralelno radila na razvoju dva reenja i u potpunosti zaokruila potrebe kompanija za izvetavanjem ka NRIZ-u. EMC bilten izdaje Agencija za ivotnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1februar - mart - 2013. godine</p><p>broj 9 februar - mart 2013. godine </p><p>EnvironmentalManagement CenterSerbia</p><p>Klijenti - partneri Centra: </p><p>JAVNO KOMUNALNO PREDUZEE BEOGRADSKE ELEKTRANE</p><p>TIGAR A.D. PIROT</p><p>EMC TIM U POSETI KLIJENTIMA - PARTNERIMA NA PROJEKTU</p><p>Jovan Pavlovi, direktor Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji i direktor kancelarije u Srbiji Regionalnog centra za ivotnu sredinu za </p><p>Centralnu i Istonu Evropu (REC) </p><p>UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM</p><p>STUDIJSKA POSETA MAARSKOJ I UPOZNAVANJE SA EU PRAKSOM </p><p>U OBLASTI IZVETAVANJA</p></li><li><p>2 broj 9</p><p>UPRAVLJANJE IVOTNOM SREDINOM </p><p>NakoN formalNog kraja projekta, kaNcelarija emc e Nastaviti da postoji i uspeNo servisirati sve zahteve i potrebe zaiNteresovaNih straNa</p><p>Analizom stanja o stepenu integrisanosti sistema za upravljanje ivotnom sredinom, REC kancelarija u Srbiji u saradnji sa Norvekom firmom Emisoft, zahvaljujui donaciji Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke, pokrenula je projekat Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji (EMC Environmental Management Center). Cilj projekta je bio osnivanje EMC kancelarije u koju bi se slivale sve informacije i podaci iz kompanija koje imaju zakonsku obavezu izvetavanja o emisijama u medije ivotne sredine, a koje bi zaposleni u njoj, sluei se razliitim analitikim metodama, obraivali i spremali za dalje izvetavanje u skladu sa obavezama izvetavanja prema institucijama EU. Kao drugi cilj, prepoznat je znaaj izrade softverske aplikacije sa primenjenim modelima praenja emisija koja bi kompanijama olakala ispunjavanje zakonske obaveze izvetavanja prema nacionalnom i lokalnom registru izvora zagaivanja, a istovremeno im omoguila i integrisano upravljanje ivotnom sredinom kroz set analitikih izvetaja kojima se prate emisije u vodu, vazduh, tlo, upravljanje otpadom i potronju energije, vode, struje. </p><p>Nakon skoro dve i po godine, zadovoljstvo mi je da vam predstavim dostignua koja su rezultat aktivnog uestvovanja svih lanova projektnog tima kao i angaovanih eksperata na ovom projektu.</p><p>Razgovor vodio: Damir Oravec</p><p>Jovan Pavlovi, direktor Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji i direktor kancelarije u Srbiji </p><p>Regionalnog centra za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC)</p><p>Osnivanjem EMC kancelarije i izradom softverske aplikacije sa primenjenim modelima praenja ostvareni ciljevi projekta</p></li><li><p>3februar - mart - 2013. godine</p><p>Imajuu u vidu ciljeve koje smo postavili pred nas, kao lokacija za EMC kancelariju izabrana je Agencija za zatitu ivotne sredine Republike Srbije, a tokom projekta, aktivnu podrku u uspostavljanju kancelarije prualo je odeljenje Nacionalnog registra izvora zagaivanja pod ijom ingerencijom e po zavretku projekta ova kancelarija i funkcionisati. Koristei donirana sredstva, EMC kancelarija je opremljena savremenom opremom i sredstvima za rad. </p><p>Uspenim transferom znanja izmeu implemetacionih agencija - Norveke firme EMISOFT i REC CO Srbija, uspeno je prihvaena praksa izvetavanja iz zemalja EU, kao i upotreba razvojnog okruenja u kom je razvijan informacioni sistem namenjen kompanijama i EMC-u. </p><p>Naim klijetnima - partnerima na projektu, a ujedno i svim ostalim zainteresovanim kompanijama, ponudili smo programski paket koji mogu da koriste kao upravljaki alat koji im omoguava da:</p><p> identifikuju i kontroliu uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na ivotnu sredinu;</p><p> poboljaju odnos prema ivotnoj sredini;</p><p> implementiraju sistematski pristup kojim e postizati ciljeve koji se odnose na zatitu ivotne sredine i obezbedi dokaz da su postigli postavljene ciljeve.</p><p>to je u skladu sa ISO 1400:2004. TEAMS SR predstavlja praktian alat za menadere koji nisu zadovoljni samo radom u skladu sa zakonom, ve imaju strateki pristup kojim se investiranje u ivotnu sredinu moe i vratiti. Koristi ovog sistema za kompanije su:</p><p> smanjenje trokova upravljanja otpadom;</p><p> smanjenje potronje energije i materijala;</p><p> nie trokove distribucije; poboljanje korporativne slike </p><p>meu zakonodavcima, kupcima i u javnosti; osnovu za kontinuirano poboljanje </p><p>odnosa prema ivotnoj sredini.Projekat Uspostavljanje Centra za </p><p>upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji uao je u svoju poslednju fazu, a 27. maja 2013. godine se Konferencijom u Beogradu i zavrava. Kao trenutni direktor EMC, sa zadovoljstvom mogu rei da e nakon formalnog kraja projekta, kancelarija EMC nastaviti da postoji i uspeno servisirati sve zahteve i potrebe zainteresovanih strana, to je bio i prvenstveni cilj projekta. </p></li><li><p>4 broj 9</p><p>IZVETAVANJE ZA ODRIVOST IV </p><p>P romotivni skup Izvetavanje za odrivost IV bie odran 19. marta 2013. godine u konferencijskoj sali hotela Metropol u Beogradu s poetkom u 10 asova. </p><p>Autor teksta:Jelena Tripkovi</p><p>ceNtar za upravljaNje ivotNom srediNom </p><p>PROMOTIVNI SKUP </p><p>Glavni partneri na projektu Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom imaju za cilj pruanje pomoi srpskim kompanijama u oblasti odrivog razvoja u svim njegovim vidovima. Sam Centar predstavlja pruenu ruku ka industriji da bi zajedniki premostili izazove u oblasti upravljanja ivotnom sredinom. Postizanje visokih standarda kontrole procesa i emisije zagaujuih supstanci u sve medije ivotne sredine zahteva znanje i alat. U toku projekta razvijeni su svi neophodni softverski alati koji su inkorporirali u dizajn sofverskog sistema domau zakonsku regulativu i na taj nain industriji omoguili korienje savremene tehnologije u skladu sa nacionalnim pravilnicima.</p><p>Centar e u vreme trajanja projekta klijentima - partnerima iz industrije ponuditi korienje softverskog sistema za industrijske klijente kao i konsultantske usluge u ovoj oblasti. U isto vremene na osnovu ovog reenja razvija se i reenje za odgovornu instituciju u bliskoj saradnji sa zaposlenima odeljenja Nacionalnog registra izvora zagaivanja.</p><p>Na martovskom skupu emo svi mi ukljueni u ovaj projekat jo jednom podsetiti </p><p>na vanost izvetavanja, koje ini osnov za identifikaciju i monitoring izvora zagaivanja ivotne sredine. Dosadanja iskustava u implementaciji projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom, koji realizujemo zahvaljujui donaciji Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveke, su nam pokazala da je jedini put za premoavanje pomenutih izazova u oblasti ivotne sredine da svi subjekti na pravi nain prepoznaju svoju ulogu u ovom procesu i da verodostojno izvetavanje postane integralni deo njihove poslovne strategije kao i sredstvo za strateki razvoj i donoenje odluka. Oekujemo da e svih deset klijenata - partnera EMC projekta predstaviti na skupu godinje izvetaje za Agenciju u potpunosti pripremljene uz pomo TEAMS SR softverskog sistema prilagoenog njihovoj organizacionoj emi i potrebama u ovoj oblasti. Ova konferencija je takoe vrlo vana za norvekog partnera na projektu Emisoft kojima e ovo biti poslednji zvanini EMC skup budui da po ugovoru pruaju konsultantske usluge na projektu do kraja februara meseca nakon ega se oekuje potpuna samostalnost i zaokruen transfer znanja na osoblje EMC centra u osnivanju.</p></li><li><p>5februar - mart - 2013. godine</p><p>Autor teksta:Petar Radovanovi</p><p>EMC timovi su tokom decembra prole i januara ove godine, zavrili prvi krug novog ciklusa planiranih poseta klijentima - partnerima projekta. Timove su, pre svega, inili lanovi grupe koja je radila na razvoju softverskog reenja. Cilj ovih poseta kompanijama - klijentima bio je da se u direktnom kontaktu sa zaposlenima utvrdi na kakve probleme oni nailaze u svakodnevnom radu sa TEAMS aplikacijom, kao i da im se prui odgovarajua pomo kako bi ove probleme prevazili.</p><p>EMC TIM U POSETI KLIJENTIMA - PARTNERIMA NA PROJEKTU </p><p>zaposleNima prueNa pomo i dodatNa obuka kako bi im pomogli da bre savladaju sve moguNosti i module teams apikacije</p><p>sa IT ekspertima u ovim kompanijma, dobili smo uveravanja da e ovi problemi biti reeni vrlo brzo, na zadovoljstvo svih.</p><p>Nakon poseta klijentima - partnerima projekta, stie se utisak da su veoma zadovoljni mogunostima sistema. Unosei prve podatke o svojim kompanijama, klijenti su ve uvideli prednosti TEAMS aplikacije, kako za izvetavanje ka NRIZ-u tako i za interne izvetaje koji su im svakodnevno potrebni u radu.</p><p>U narednom periodu planirana je nova poseta EMC timova klijentima - partnerima na projektu u okviru istog ciklusa, kako bi se razreile eventualne nove nedoumice koje mogu nastati prilikom izrade izvetaja za Nacionalni registar izvora zagaivanja. Ovo je od posebnog znaaja za kompanije sa kompleksnijom strukturom kakvih ima nekoliko u okviru projekta. U svakom sluaju EMC stoji na raspolaganju svim kompanijama za uspeno prevazilaenje tekoa na koje nailaze tokom rada sa sistemom.</p><p>Aktivnosti lanova grupe koja je radila na razvoju softverskog reenja</p><p>Tokom poseta, klijentima je pruena pomo i dodatna obuka kako bi kvalitetno i brzo mogli da dopune osnovne (master) podatke o ranije definisanoj organizacionoj strukturi, izvorima zagaivanja, vrstama goriva, proizvodima, sirovinama, otpadu itd. Ovim se obezbeuje da aplikacija bude spremna za unos konkretnih podataka (transakcija) za 2012. godinu koji su </p><p>Delta Agrar d.o.o. Beograd</p><p>Agroprodukt inkovi d.o.o. Beej</p><p>JKP Beogradske elektrane Beograd elezara Smederevo d.o.o Smederevo</p><p>Tigar AD Pirot</p><p>nepohodni za izvetaje prema zahtevima Nacionalnog regista izvora zagaivanja. Zaposleni u kompanijama pokazali su znaajnu zainteresovanost i inicijativu kako bi ovi poslovi bili zavreni u predvienim rokovima, tanije do 31. marta ove godine </p><p>to je u skladu sa obavezama godinjeg izvetavanja prema Agenciji. O tome govori i situacija na koju smo naili u nekoliko kompanija, gde su master podaci pre nae posete bili dopunjeni i ve tada se radilo na unosu konkretnih podataka za prolu godinu. </p><p>U odreenom broju kompanija utvrdili smo da postoje tekoe u izradi izvetaja pruzrokovane ogranienjima </p><p>interne IT infrastrukture. Naime, ovi problemi su uglavnom bili vezani za brzinu internet linka u ovim kompanijama kao i za ogranienja pristupa internetu zaposlenih koji rade sa TEAMS aplikacijom. U razgovorima </p></li><li><p>6 broj 9</p><p>STUDIJSKA POSETA MAARSKOJ I UPOZNAVANJE SA EU PRAKSOM U OBLASTI IZVETAVANJA</p><p>razmeNa iskustava od velikog zNaaja za klijeNte - partNere</p><p>EMC centar je organizovao trodnevno studijsko putovanje u Maarsku za predstavnike deset industrija koje su ukljuene u projekat Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji, predstavnike Agencije za zatitu ivotne sredine u Srbiji i predstavnike EMC tima. Cilj ove posete je bio da se razmene iskustva sa predstavnicima Maarskog Ministarstva ruralnog razvoja, u okviru koga se nalazi sektor zaduen za ivotnu sredinu, Maarskog meteorolokog zavoda, Maarskog instituta za ivotnu sredinu, kao i sa predstavnicima Regionalnog centra za ivotnu sredinu iz Maarske. </p><p>Na kraju radionice, predstavljeni su i posteri 10 industija koje su u okviru projekta dobile TEAMS softver na korienje. </p><p>Poslednjeg dana u okviru studijskog putovanja, organizovana je i poseta spalionici u Budimpeti. Uvodno predavanje u spalionici je odrao Zoltan Ile (Zoltan Illes), dravni sekretar za zatitu ivotne sredine u Ministarstvu ruralnog razvoja Maarske. On je posetiocima priao o izgradnji spalionice, kapacitetima, prednostima i manama, a na kraju posete je i sam poveo prisutne u obilazak spalionice i predstavio sve celine iste. </p><p>Svi uesnici studijskog putovanja su iskazali veliko zadovoljstvo organizovanim studijskim boravkom i istakli da im je razmena iskustava bila od velikog znaaja.</p><p>Jednodenvna radionica je odrana u Konferencijskom centru Regionalnog centra za ivotnu sredinu (REC) u Sentandreji, zgradi koja ima nultu emisiju CO2. Radionica pod nazivom Upravljanje ivotnom sredinom i izvetavanje, poela je pozdravnim govorom i srdanom dobrodolicom gospodina Radoja Lauevia, zamenika izvrnog direktora Regionalnog centra za ivotnu sredinu i direktora projekta Uspostavljanje Centra za upravljanje ivotnom sredinom u Srbiji. Nakon toga poeo je radni deo predavanjem gospoe Judit Varga (Judit Varga), savetnika Ministra, iz Ministarstva ruralnog razvoja Maarske o obavezama izvetavanja ka Evropskoj Uniji i iskustvima Maarske u oblasti kvaliteta vazduha. U nastavku je Ako Fehervari (Akos Fehervary), takoe savetnik u MInistarstvu ruralnog razvoja Maarske, predstavio PRTR izvetavanje u Maarskoj. </p><p>Nakon iskustava Maarske, predstavnici Agencije za zatitu ivotne sredine iz Srbije i odeljenja Nacionalnog registra izvora zagaivanja su predstavili iskustva Srbije u izvetavanju. Gospoica Dijana voro je govorila o obavezama izvetavanja Republike Srbije u okviru zahteva PRTR, gica Nada Misajlovski je govorila o obavezama izvetavanja u okviru upravljanja otpadom, dok je ga Lidija Mihailovi predstavila obaveze izvetavanja za emisije u vazduh, vode i tlo. </p><p>U nastavku radionice predstavnici 10 industrija, klijenata - partnera na projektu, su predstavili svoja preduzea i govorili o svom iskustvu u korienju TEAMS softvera za izvetavanje. Nakon predstavljanja klijenata - partnera odran je okrugli sto na kome su svi uesnici radionice uzeli uese u diskusiji i razmeni iskustava. Pored predstavnika Ministarstva ruralnog razvoja Maarske koji su govorili u uvodnom delu radionice, okruglom stolu su se pridruili i Laslo Janoi (Laszlo Janossy), naelnik odeljenja za procenu stanja ivotne sredine i strategije u Nacionalnom institutu za ivotnu sredinu Maarske, kao i Gabor Ki-Kova (Gabor Kis-Kovacs) predstavnik Maarskog meteorolokog zavoda. </p><p>Autor teksta:Vesna iki</p><p>EMC centar organizovao trodnevno putovanje za predstavnike deset industrija koje su ukljuene u projekat</p><p>Radionica Upravljanje ivotnom sredinom i izvetavanje u Sentandreji</p><p>g. Zoltan Ile i uesnici studijskog putovanja tokom posete spalionici u Budimpeti</p></li><li><p>7februar - mart - 2013. godine</p><p>As a member of Delta Holding, the company Delta Agrar Ltd. has been present in the agribusiness community since 1993 and remains a leader in all aspects of agricultural operations. </p><p>EMC project office at SEPAhttp://www.emc-project.gov.rs/</p><p>Serbian Environmental Protection AgencyRue Jovanovia 27a11 160 Belgrade, Serbia+381 11 28 61 067</p><p> Activities</p><p>Primary production: </p><p> field crop production on 16,000 ha </p><p> fish production on 600 ha </p><p> 100,000 pigs per year on five farms</p><p>Cooperation sector and buy-up: </p><p> fruits and vegetables </p><p> meat and cattle</p><p>Agro-trade and distribution: </p><p> pesticides, seeds, agro-mechanisation</p><p>Food production: </p><p> Yuhor, Mioni, Danubius, Florida bel</p><p> Environment </p><p>Delta Agrars Environment </p><p>and Ecology sector takes </p><p>an organised approach towards </p><p>all aspects of environment</p><p>management. Its primary goals are: </p><p> energy efficiency and conservation </p><p> alternative energy sources </p><p> reducing GHG emissions </p><p> waste management </p><p> collection, storage and treatmentof hazardous and non-hazardouswaste </p><p> educating employees</p><p> Reporting</p><p>Delta Agrar reports to the Serbian</p><p>Environmental Protection Agency </p><p>by reporting to the National Register</p><p>of Pollution Sources as well as to</p><p>local government. Thanks to a new</p><p>solution, the TEAMS* programme,Delta Agrar, in addition to official</p><p>statements, conducts its own</p><p>internal reporting. </p><p>DELTA AGRAR D.O.O. BEOGRAD DELTA AGRAR LTD., BELGRADE S...</p></li></ul>