Tesanjski bilten broj 61

Download Tesanjski bilten broj 61

Post on 01-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tesanjski bilten broj 61

TRANSCRIPT

<ul><li><p>bbiiLL eennteanjski Interno informativno glasilo</p><p>Godina XIX</p><p>juni/lipanj 2014.</p><p>Broj 61</p><p>e-mail: optesanj@bih.net.ba</p><p>www.opcina-tesanj.ba</p><p>OPINA TEANJTrg Alije Izetbegovia 11</p><p>U ovom broju:</p><p>POPLAVA</p><p>TOPLIFIKACIJA</p><p>STAROG GRADA</p><p>POSJETA PRIVREDI</p><p>MAR MIRA</p><p>TEANJ - SREBRENICA</p><p>CENTAR ZA OBRAZOVANJE</p><p>ODRASLIH</p><p>PRIMOPREDAJA</p><p>DEMINIRANIH POVRINA</p><p>MLADI</p></li><li><p>Info</p><p>vijesti</p><p>2 Bilten Opine Teanj - juni/lipanj 2014.</p><p>bbiiLL eennteanjski Interno informativno glasilo</p><p>Izdaje: OPINA TEANJ</p><p>Redakcija:</p><p>Edina Kadui, Ferid Mustafi, Samir Brka, </p><p>Kanita Gredelj i Bahrudin Noi.</p><p>Glavni i odgovorni urednik:</p><p>Edina Kadui</p><p>Adresa Redakcije:</p><p>Opina Teanj, Trg Alije Izetbegovia 11</p><p>74260 Teanj</p><p>Telefoni: 032 650-341 i 032/650-022 (lokal 107)</p><p>Fax: 032/650-220</p><p>E-mail: press@opcina-tesanj.ba</p><p>Tira: 2.000</p><p>tampa: </p><p>Impressum</p><p>Godina XIX</p><p>mart/oujak 2014.</p><p>Broj 60</p><p>Opinsko vijee Teanj je u prvoj polovini 2014. </p><p>godine odralo est redovnih sjednica na kojima </p><p>je razmatrano 58 taaka. Takoer, odrana je i </p><p>tematska sjednica na kojoj su razmatrane 4 </p><p>take.</p><p>U ovom periodu vijenicu su razmatrali i </p><p>usvojili sljedee odluke:</p><p>- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o </p><p>organizovanju zatite i spaavanja ljudi i </p><p>materijalnih dobara od prirodnih i drugih </p><p>nesrea na podruju opine Teanj.</p><p>- Odluka o radnom vremenu u odreenim dje-</p><p>latnostima na podruju opine Teanj.</p><p>- Odluka o prenosu prava vlasnitva, radi obliko-</p><p>vanja graevinske parcele u skladu sa RP </p><p>"Centar" Jelah.</p><p>- Odluka o odreivanju matinih podruja i nji-</p><p>hovih sjedita.</p><p>- Odluka o zatitnim zonama i zatitnim mjera-</p><p>ma izvorita "Studenac" na mjesnom vodovodu </p><p>"Ponikva" ije.</p><p>- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o </p><p>proglaavanju nevladinih organizacija od </p><p>posebnog interesa</p><p>- Odluka o raspisivanju javnog konkursa </p><p>(parcela 181/2 za K.O. Teanj II)</p><p>- Odluka o izmjenama Odluke o posebnim </p><p>uslovima rjeavanja statusa izgraenih objekata</p><p>- Odluka kojom se utvruje da je od javnog </p><p>interesa izgradnja primarnih kolektora sistema </p><p>prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na </p><p>podruju opine Teanj.</p><p>- Odluka o usvajanju i pokretanju aktivnosti radi </p><p>privoenja namjeni Idejnim projektom prikaza-</p><p>nog koncepta izgradnje javne garae na lokalitetu </p><p>benzinske pumpe INA kod stambenog naselja </p><p>Simetrale u Tenju.</p><p>- Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imeno-</p><p>vanje lanova Opinske izborne komisije Teanj</p><p>- Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za </p><p>2014. godinu.</p><p>- Odluka o usvajanju Programa novanih podsti-</p><p>caja za unaprjeenje poljoprivredne proizvodnje </p><p>na podruju opine Teanj u 2014. godini.</p><p>- Odluka o zatiti zraka</p><p>- Odluka o visini prosjene konane graevinske </p><p>cijene na podruju Opine Teanj</p><p>- Odluka o javno-privatnom dijalogu</p><p>- Odluka o prodaji i zamjeni zemljita</p><p>- Odluka o dopuni lana 117. Poslovnika o radu </p><p>Opinskog vijea Teanj razmatrana na 19. sjednici </p><p>nije usvojena. Na sjednicama Opinskog vijea </p><p>vijenici su postavili ukupno 42 vijenika pitanja i </p><p>15 vijenikih inicijativa. Sjednicma su u zavisnosti </p><p>od taaka dnevnog rada prisustvovali: predstavnik </p><p>Opinskog suda, komandir Policijske stanice, </p><p>predstavnici Plenuma graana, direktori javnih </p><p>ustanova i preduzea, predsjednici upravnih i </p><p>nadzornih odbora, te predstavnici firme Aksa iz </p><p>Zenice. Budui da su sve sjednice javne, </p><p>sjednicama su prisustvovali i pojedini graani, a </p><p>sve sjednice su bile medijski propraene. Svi </p><p>materijali, kao i zapisnici sa sjednica su dostupni </p><p>na web stranici www.opcina-tesanj.ba</p><p>IZVJETAJ O RADU OV TEANJ ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2014. </p></li><li><p>3Bilten Opine Teanj -juni/lipanj 2014.</p><p>U Kabinetu Naelnika u srijedu, 28. maja potpisan je ugovor za toplifikaciju </p><p>Starog grada (grana IX) - mainski i graevinski radovi. </p><p>Ugovor su potpisali direktor Toplane Asim Baali i predstavnici izvoaa radova </p><p>- za mainski dio, tehniki direktor firme Energotehnika Doboj Dejan Mitrovi i </p><p>za graevinski dio, predstavnik Konzorcija (AB trans i Rial ped) Almir Brka. </p><p>Potpisivanju Ugovora je prisustvovao i Opinski naelnik Suad Huski.</p><p>Ovim projektom bit e obuhvaeno 149 objekata, a rok za zavretak radova je 45 </p><p>dana, kazao je direktor Toplane Asim Baali.</p><p>Nakon Srednjokolskog centra i izgradnje toplovoda i vrelovoda za Hotel, ovo je jo </p><p>jedna investicija kada je u pitanju toplifikacija. Ovakvi projekti doprinose poboljanju </p><p>kvaliteta ivljenja u Tenju, kazao je Opinski naelnik Suad Huski.</p><p>Vrijednost mainskih je 113.233,46 KM sa PDV-om, a graevinskih radova je </p><p>51.535,67 KM sa PDV-om.</p><p>TOPLIFIKACIJA STAROG GRADA</p><p>Opinski naelnik Suad Huski predao je upotrebnu dozvolu tehnikom </p><p>direktoru KP RAD Teanj Himzi Bonjaku, ime je zvanino puten u rad </p><p>bunar u Miljanovcima. </p><p>Putanjem u rad ovog bunara, koji je spojen na R2 - vodovod Pousorje, </p><p>500-600 domainstava e imati vodu bez redukcija. Gradnja bunara je </p><p>poela 2012. godine, a ukupna vrijednost radova je oko 150 000 KM.</p><p>Radi se o znaajnoj koliini vode koja e omoguiti snabdijevanje veeg broja </p><p>domainstava i smanjiti potrebu za redukcijom, kazao je Opinski naelnik </p><p>Suad Huski.</p><p>Ovom inu prisustvovali su predstavnici mjesnih zajednica Miljanovci-Lonari, Novi Miljanovci i Piljuii, kao i </p><p>predstavnici Graevinskog odbora vodovoda Pousorje. </p><p>BUNAR U MILJANOVCIMA </p><p>U toku je rekonstrukcija i modernizacija dijela lokalne ceste </p><p>LC-16 Teanj-Medakovo-Teanjka (IV faza).</p><p>Vrijednost projekta je 120.000,00 KM, a sredstva su </p><p>obezbjedili Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnitva i </p><p>obrta i Opina Teanj.</p><p>Izvoa radova je firma Rial-ped d.o.o. Doboj Istok.</p><p>Molimo sve uesnike u saobraaju na pojaan oprez. </p><p>RADOVI NA DIONICI PUTA</p><p>TEANJ-MEDAKOVO-TEANJKA </p></li><li><p>4 Bilten Opine Teanj - juni/lipanj 2014.</p><p>Posjete</p><p>Opinski naelnik Suad Huski i predstavnici </p><p>Agencije za razvoj opine Teanj primili su </p><p>delegaciju UNCTAD-a (United Nations </p><p>Conference on Trade and Development) - </p><p>Hansa Baumgartena iz odjela za investicije i </p><p>poslovanje i Trevora Killena, specijalistu za </p><p>promociju investicija. </p><p>Goste su zanimala iskustva i primjeri dobre </p><p>prakse Opine Teanj u kreiranju povoljnih </p><p>uslova za poslovanje i privlaenje investicija.</p><p>Opinski naelnik je u svom izlaganju predstavio </p><p>put opine Teanj do postizanja prepoznatljivosti </p><p>po efikasnoj opinskoj administracij i , </p><p>elektronskoj upravi i po pozitivnim rezultatima </p><p>teanjske privrede.</p><p>Gosti su istakli da Opina Teanj u svojim </p><p>aktivnostima primjenjuje svjetski pristup na </p><p>kreiranju boljeg poslovnog okruenja i da ostale </p><p>lokalne zajednice mogu uiti na njenom iskustvu. </p><p>SASTANAK SA</p><p>PREDSTAVNICIMA</p><p>UNCTAD-a </p><p>Opinski naelnik Suad Huski sa saradnicima odrao </p><p>je sastanak sa predstavnicima Elektroprenosa i </p><p>Elektroprivrede. Sastanku su prisustvovali Alaudin </p><p>Alihodi, Izvrni direktor za planiranje i ininjering u </p><p>Elektroprenosu BiH, Cvjetko epini, Izvrni direktor </p><p>za rad i odravanje sistema u Elektroprenosu BiH, Enes </p><p>Hasanhodi, Izvrni direktor za operativno podruje </p><p>Tuzla u Elektroprenosu BiH, Vinko Bonjak, direktor </p><p>Podrunice Elektrodistribucija Zenica u Elektroprivredi </p><p>BiH i Fadil Begovi, ef Poslovnice Elektrodistribucije </p><p>Teanj sa saradnicima. </p><p>Ovom prilikom, razgovarano je o jaanju elektro-</p><p>energetskih kapaciteta za potrebe lokalne zajednice - </p><p>izgradnja 110 kW trafo stanice za podruje opine </p><p>Teanj. Ovo je projekat koji je definisan Strategijom </p><p>razvoja, ijom realizacijom e se u narednih 30 godina </p><p>obezbjediti napajanje visokim naponom podruje </p><p>opine Teanj. Vrlo brzo e se krenuti u indentifikaciju </p><p>trase i lokacije novih dalekovoda</p><p>SASTANAK SA</p><p>PREDSTAVNICIMA</p><p>ELEKTROPRENOSA I</p><p>ELEKTROPRIVREDE </p><p>Opinski naelnik Suad Huski primio je Alexandera Mrdiana </p><p>i Sanjina Purgia iz Predstavnitva njemake privrede u BiH.</p><p>Tokom sastanka razgovarano je o ekonomskom razvoju BiH i </p><p>opine Teanj, kao i o mogunostima daljeg unapreenja </p><p>odnosa sa njemakom privredom.</p><p>Takoer, razgovarano je i o inicijativi BEAR (razvojna inicijativa </p><p>opina Tesli, Teanj i epe koju je podralo Njemako </p><p>drutvo za meunarodnu saradnju - GIZ) i predstavljanju </p><p>investitorima na Konferenciji koja e biti odrana u septembru.</p><p>Sastanku je pisustvovao i direktor Agencije za razvoj TRA Ismar </p><p>Alagi.</p><p>PREDSTAVNITVO NJEMAKE PRIVREDE U BIH </p></li><li><p>5Posjeta</p><p>privredi</p><p>Bilten Opine Teanj - juni/lipanj 2014.</p><p>U okviru redovne posjete privrednicima, Opinski naelnik Suad </p><p>Huski sa saradnicima posjetio je firmu TS Saraevi (trgovina </p><p>specijalnim elicima i obojenim metalima) koja je smjetena u </p><p>Industrijskoj zoni Bukva.</p><p>Kroz razgovor sa vlasnikom firme Osmom Saraeviem, Opinski </p><p>naelnik se na licu mjesta upoznao sa trenutnim aktivnostima i </p><p>razvojnim planovima - izgradnja novog objekta.</p><p>Tokom posjete, Opinski naelnik je izrazio zadovoljstvo vienim, </p><p>te posebno istakao uspjeh ove firme, kao i aktivan drutveni </p><p>angaman.</p><p>Detalnije o firmi TS Saraevi moete pogledati na: </p><p>www.saracevic.ba</p><p> FIRMA TS SARAEVI </p><p>Opinski naelnik Suad Huski sa saradnicima posjetio je firmu </p><p>Madi d.o.o. Teanj. Povod posjete je bila nova investicija - ureaj za </p><p>preiavanje i odvodnju otpadnih voda. Vrijednost investicije je </p><p>preko milion maraka.</p><p>Firma Madi intenzivno radi i na ureenju postojee zgrade (bive </p><p>Sloge) i novoizgraene hale u Industrijskoj zoni Bukva, gdje e </p><p>poetkom jeseni biti premjetena kompletna proizvodnja.</p><p>Opinski naelnik je estitao vlasnicima firme Madi, te kazao da je </p><p>zadovoljstvo imati ovakvu firmu na podruju opine Teanj.</p><p>Detaljnije o firmi Madi moete pogledati na: www.madi.ba</p><p>FIRMA MADI</p><p>Sveanim presjecanjem vrpce u prostorijama Mjeovite srednje kole u Tenju zvanino je </p><p>otvoren Centar za obrazovanje odraslih. Centar e se koristiti za dodatno osposobljavanje, </p><p>usavravanje, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji radne snage za razliite profile, zanimanja, te za </p><p>formalno obrazovanje prilagoenim programima obuke, kao i u svrhu organizovanja razliitih </p><p>kurseva i radionica.</p><p>Na sveanosti, kojoj su prisustvovali mnogobrojni gosti i zvanice, </p><p>prigodnim govorom su se obratili Opinski naelnik Suad Huski, </p><p>direktorica USAID-Sida Firma projekta Dina Kari, voditelj </p><p>Poslovnog obrazovnog centra Velenje Darko Lihteneker i Premijer </p><p>ZDK Munib Husejnagi, dok su projekat kroz prezentaciju </p><p>predstavili direktor Mjeovite srednje kole Muharem Saraevi i </p><p>direktor TRA Ismar Alagi.</p><p>Ovom prilikom uruene su zahvalnice svima koji su pruili </p><p>podrku ovom projektu.</p><p>Projekat su zajedniki realizovali Agencija za razvoj TRA i </p><p>Mjeovita srednja kola Teanj, uz podrku USAID-Sida Firma </p><p>projekta, Federalnog zavoda za zapoljavanje, Vlade ZDK, Opine </p><p>Teanj i privrednika sa podruja opine Teanj.</p><p>CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH </p></li><li><p>POPLAVA - 15. 05. 2014. godina </p><p>POPLAVA - 15. 05. 2014. godina </p><p>POPLAVA - 15. 05. 2014. godina </p><p>ije, Kraevo, Jelah polje, Kaloevi</p><p>Angamanom taba Civilne zatite spaeno 66 graana. Poseban doprinos u spaavanju </p><p>je dao privrednik Izudin Turke.</p><p>Doboj, Maglaj, Doboj Jug - pitka voda, voda iz cisterni, medicinsko zbrinjavanje, prihvat raseljenih </p><p>ljudi sa poplavljenih podruja, hrana i potreptine, pomo prilikom uspostave instalacija struje i </p><p>vode, pranje i dezinfekcja, pomo dobrovoljaca.</p><p>POMO SUSJEDNIM OPINAMA</p><p>6 Bilten Opine Teanj - juni/lipanj 2014.</p><p>POSJETA UGROENIM PODRUJIMA</p><p>Maglaj Maglaj Maglaj DobojDobojDobojije ije ije </p><p>Info</p><p>vijesti</p><p>IJE</p></li><li><p>7Bilten Opine Teanj - juni/lipanj 2014.</p><p>Poplavljene 94 kue - ije (83), Kraevo (4),</p><p>Jelah polje (2), Kaloevi (5)</p><p>POSJETE TENJU TOKOM POPLAVE</p><p>Potpredsjednik Federacije BiHFederalni i kantonalni premijeri Visoki predstavnik u BiH</p><p>Na podruju opine Teanj u periodu od 14. 05. 2014. godine </p><p>do 25.06.2014. godine evidentirana je aktivnost 144 klizita </p><p>/odrona /slijeganja (preiene prijave) od kojih su 134 nova i </p><p>10 starih klizita sa registrovanom aktivnou. Sva navedena </p><p>zemljina aktivnost karakterie zasienost zemljita vodom, </p><p>to je evidentno kroz klizne povrine dui period od njihovog </p><p>nastanka. Na taj nain i njihova aktivnost je postojana i </p><p>oekivana kroz navedeni i predstojei period. Na poziv </p><p>Opine Teanj, u ime Federalnog instituta za geologiju, na </p><p>podruju opine Teanj boravio je geolog prof. dr. Ferid </p><p>Skopljak. Opinski naelnik je traio procjene rizika na </p><p>lokacijama koje ugroavaju stambene objekte i dalje upute za </p><p>stanovnike i opinu Teanj. Dr. Skopljak je na osnovu toga </p><p>posjetio 20 lokacija na kojima su ugroeni objekti i dao </p><p>strune ocjene stanja, te preporuke za dalje postupanje.</p><p>Raspored klizita po mjesnim zajednicama iRaspored klizita po mjesnim zajednicama inaseljenim mjestimanaseljenim mjestimaRaspored klizita po mjesnim zajednicama inaseljenim mjestima</p><p>KLIZITA</p><p>Na osnovu nalaza i strunog miljenja dr. Skopljaka trenutno </p><p>postoji pet stambenih objekta (ije, Jablanica 2 objekta, </p><p>Mrkoti, Trepe) koja su iseljena i za koje nema mogunosti za </p><p>hitnu sanaciju ili eventualnu zatitu od daljnjeg klizanja tla. Kod </p><p>preostalih klizita definisano je koji oblik hitnih i preventivnih </p><p>intervencija treba poduzeti kako bi se zatitilo od daljnjeg </p><p>klizanja terena i ugroavanja objekata.</p><p>Pregled ugroenosti:</p><p>Utvreno je da su problemi sa klizitima uglavnom nastali kao </p><p>posljedica enormno visokih koliina padavina, zbog </p><p>nerijeenih drenaa oko objekata, neadekvatne odvodnje </p><p>povrinskih i fekalnih voda, te zbog pozicija akumulacija vode </p><p>u bunarevima ili vodovodnim sistemima (bazenima/ rezer-</p><p>voarima) sa vodom.</p><p>Na 10 lokacija ve je izvrena sanacija zbog potrebe </p><p>prohodnosti puteva (Trepe, D.Planje, Koprivici, Novo Selo, </p><p>Pejii, Roe, Radua...).</p></li><li><p>8 Bilten Opine Teanj - juni/lipanj 2014.</p><p>Info</p><p>vijesti</p><p>Ispred Centralnog spomen obiljeja u Tenju grupa tenjaka pod vodstvom Almira Ljevakovia krenula je na </p><p>Mar mira Teanj-Srebrenica 2014.</p><p>Organizator i ovogodinjeg Mara mira je Udruenje Klub prijatelja Srebrenice. Graanima koji su doli da </p><p>isprate ovu grupu, prigodnim govorom obratili su se Opinski naelnik, predsjednik Udruenja Klub prijatelja </p><p>Srebrenice, voa puta i predstavnik Udruenja Prosvjetitelj iz Srebrenice.</p><p>Mar mira je pjeaki pohod, koji se odrava u sklopu obiljeavanja godinjice genocida nad Bonjacima u </p><p>Srebrenici i njenoj okolini, s ciljem odavanja poasti rtvama genocida te podsjeanja na stravine zloine.</p><p>Detaljnije o ovogodinjem Maru mra moete pogledati na: www.marsmira.org</p><p>MAR MIRA TEANJ - SREBRENICA 2014 </p><p>Predstavnici Zavoda za zatitu kulturnog naslijea </p><p>FBiH, Denana aran i Azer Alii posjetili su opinu </p><p>Teanj i sastali se sa Opinskim naelnikom Suadom </p><p>Huskiem.</p><p>Razgovarano je o planiranim projektima obnove i </p><p>zatite spomenika kulture na prostoru opine za </p><p>2014. godinu (neki od projekata su kandidovani za </p><p>finansiranje putem javnih poziva federalnih </p><p>institucija).</p><p>Konkretno je razgovarano o pripremama za </p><p>realizaciju nove faze ureenja prilaza Starom gradu </p><p>- potrebne su odreene pripremne aktivnosti prije </p><p>odabira izvoaa. Sredstva za projekat su ve </p><p>obezbijeena i realizacija se oekuje prije kraja </p><p>2014. godine. </p><p>U prostorijama Federalne uprave za geodetske i </p><p>imovinsko - pravne poslove u Sarajevu zakljuen je </p><p>Sporazum o zajednikoj implementaciji aktivnosti na </p><p>sistemskom auriranju podataka o nekretninama </p><p>katastra i zemljine knjige. Sporazum su potpisali </p><p>Opinski naelnik Suad Huski i direktor FGU eljko </p><p>Obradovi, te predsjednik Opinskog suda Teanj </p><p>Zdravko Popovi. Opina Teanj je jedna od prve tri </p><p>opine u FBiH kod kojih se implementira ovaj </p><p>projekat. Radi se o sistemskom auriranju...</p></li></ul>