bdw - editie 1306

Download BDW - editie 1306

Post on 27-Jan-2016

244 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 30 november 2011

TRANSCRIPT

 • N 1306 VAN 1 TOT 8 DECEMBER 2011 WEEK 48: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, FAX: 02-226.45.69, E-MAIL: INFO@BDW.BE

  Trek vrouwengevangenis erbij

  O mdat de Europese scholen in Elsene, Ukkel en Woluwe uit hun voegen barstten, be-sloot de Belgische regering in 2002 een vierde school in te richten. Het duurde een tijd voor de Hoge Raad voor de Europese Scholen en de Belgische overheid het eens waren over de locatie. Het werd de site van de voormalige cadettenschool in Laken. Die had het voordeel dat ze groot en groen was en dat ze meer eurocraten naar het noorden van de stad zou lokken.Aanvankelijk beloofde Belgi dat de school zou klaar zijn tegen 2009. Door allerlei complicaties (te duur ontwerp, asbest) was er telkens uit-stel. Omdat de overbevolking in de drie andere Europese scholen al-maar problematischer werd, richtte

  de Regie der Gebouwen het voor-malige Berkendaelatheneum, op de grens van Elsene en Vorst, in als voorlopige school. Deze school, die in 2007 openging, telt intussen zon duizend leerlingen.In september zullen zij verhuizen naar Laken. Daar wacht hen een sta-te of the art schoolcomplex met een kleuter-, lagere en secundaire af-deling, sporthallen, kunstklassen, bibliotheek, chemiegebouw en een cafetaria met een prachtig uitzicht op Brussel. Capaciteit: drieduizend leerlingen; kostprijs: ruim zestig miljoen euro.Terwijl de directie van Berkendael en de ouderverenigingen enthou-siast zijn om de nieuwe school in gebruik te nemen, blijft een groep ouders zich verzetten. Ze zijn niet

  tegen de school in Laken, maar vinden dat ook Berkendael na dit schooljaar moet openblijven. Vele kinderen wonen in de buurt. Het is niet aanvaardbaar dat jonge kinde-ren elke dag twee tot drie uur in de bus moeten zitten, zegt Eva Schrie-ver, een Duitse advocate die mee het initiatief nam voor een petitie. Schriever erkent dat ze, toen ze haar zoontjes naar Berkendael stuurde, wist dat het om een tijdelijke school ging. Maar de omstandigheden zijn intussen gewijzigd. De aanpalende vrouwengevangenis komt vrij. Met dat gebouw erbij is Berkendael groot genoeg om er de vijfde Europese school in te vestigen. Daar is intus-sen ook al vraag naar.De petitie werd inmiddels door ruim driehonderd ouders ondertekend. Na een vraag van het Duitse euro-parlementslid Axel Voss zal ook de Europese Commissie zich eerst-daags over de kwestie buigen.Wulf Schlabe, de directeur van de Berkendaelschool, houdt voorlopig geen rekening met de petitie en de

  eis van de ouders. De Hoge Raad heeft beslist dat we verhuizen, en die beslissing volg ik. Het zou van weinig respect voor de Belgische

  overheid getuigen als we, na die enorme investeringen, zeggen dat we niet komen. Maar zou Berken-dael de vijfde Europese school kun-nen worden? Schlabe: Er wordt in elk geval geen vijfde school ge-

  VORST Terwijl de vierde Europese school in Laken haar afwerking nadert, blijft een groep eurocraten weigerachtig tegenover de verhuizing. Ze wil dat de voorlopige Berkendaelschool in Vorst openblijft en uitgebreid wordt met de vrouwengevangenis.

  Onderwijs > Groep ouders wil tijdelijke Europese school Berkendael definitief open houden

  Een postduif met een sjaalBRUSSEL In het centrum is Winterpret vorige vrijdag al van start gegaan. De grote nieuwigheid dit jaar is de skipiste op de Kunstberg, maar die kunt u pas vanaf 10 december uittesten. Aan het andere eind van het parcours, op de Vismet , staat traditiegetrouw het reuzenrad. Onze fotograaf focuste op het standbeeld Aan de oorlogsduif op de Pantsertroepensquare. Ooit werd het opgericht als dank aan de postduiven en hun verzorgers die in de Eerste Wereldoorlog berichten smokkelden. Afgelopen week droeg het allegorische beeld, net als verschillende andere beelden in de binnenstad, een gebreide sjaal. Die verwijst naar de campagne Knitting Against Aids: 1 december is Wereldaidsdag. Nu vrijdag worden de sjaals verkocht in het Zuidstation en het Centraal Station.

  FOTO: BART DEWAELE

  Jos Verbist in Thtre National, The Horrors, Brigitte en Sallie Ford.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  01 1211

  opend voor de vierde gevuld is.Voor de Regie der Gebouwen is de beslissing of Berkendael openblijft, vooral een zaak van de Europese in-stellingen zelf. Zij moeten de scho-len uitbaten, zegt woordvoerder Jo-han Vanderborght. In elk geval blijft het gebouw beschikbaar als uitwijk-buffer, bijvoorbeeld als een andere Europese school gerenoveerd wordt. Of er al een bestemming is voor de vrouwengevangenis, kan Vander-borght niet zeggen. De kritiek op de afstand naar de nieuwe school in Laken vindt hij voorbarig. Als die ouders de nieuwe school eenmaal gezien hebben, zullen ze wel over-tuigd zijn. Bettina Hubo

  ADVERTENTIE

  Wil je graag vrijwilligers-werk doen in Brussel?

  Neem dan snel een kijkje in de Gazet v/d Vrijwilliger

  in het midden van deze krant.

  Jos Verbist in Thtre National, The Horrors, Brigitte en Sallie Ford.

  Het zou van weinig respect voor Belgi getuigen als we na alle investeringen niet naar Laken gaan

 • BDW 1306 PAGINA 2 - DONDERDAG 1 DECEMBER 2011

  Licht in mistige tijden: of het Coca-Colapaneel er nu illegaal staat of niet, wat anders zou de grijze mistroostigheid het hoofd bieden dan lichtend kapitalisme?

  SASKIA VANDERSTICHELE

  DE WEEK IN BEELD DOOR SASKIA VANDERSTICHELE

  Duizenden kotente weinig in de stad

  Uitgelicht > Franstalige universiteiten en hogescholen debatteren over huisvesting

  Het tekort aan studenten-kamers in Brussel was hetcentraleonderwerpvaneencolloquium dat de ULB in samen-werkingmetdeVUBinhetBrusselsparlementorganiseerde.De cijfers liegen er niet om. Met74.000 studenten is Brussel degrootste studentenstad van hetland, maar slechts een derde ver-blijft er ook doordeweeks. In eenVlaamse universiteitsstad als Gentgaat al gauw zeventig procent op kot.AmpervijfzesprocentvandeverhuurmarktinBrusselisvoorstu-denten bestemd. Alleen al de ULBheeftvijfduizendkamerstekortomdezevenduizendaanvragenperjaarhethoofdtebieden.Dattekortlaatsporennaopdepri-

  vate huisvestingsmarkt. Dure ka-mers (300 400 euro permaand),minuscule koten en (soms) onder-maatsehuisvestingopzoldersofinkelders. Huisvesting hapt al gauwdehelftuithetmaandbudgetvandestudent, in extreme gevallen zelfsnegentigprocent.Dekeuzevooreengezellige studentenstad alsNamenofLeuvenisdansnelgemaakt.ULB-voorzitter Alain Delcham-bre trekt aan de alarmbel. Uni-versiteiten zijn belangrijk voor deinternationale uitstraling van eenstad. Tegelijk moet de toegang totuniefs democratisch. Alle stu-dentensteden in ons land en inhet buitenland hebben een strate-gie ontwikkeld om het kotenaan-bod af te stemmen op de vraag. In

  Brussel is daar geen sprake van.Volgens de ULB-voorzitter moetener nieuwe studentenhomeswordengebouwd, moeten er huurchequeskomen en moeten studentenhuur-prijzengeplafonneerdworden.Hetzijn misschien vergaande voorstel-len,zegtDelchambre,maarzezijnnodigomhettijtekeren.

  LeuvenBijdeUniversitCatholiquedeLou-vain(UCL),dieeengrooteigenaan-bodaankamersheeftopdecampusinWoluwe, en bij de Vrije Univer-siteit Brussel (VUB) is de situatieminder prangend. Niettemin vindtookVUB-rectorPaulDeKnopdatdeoverheden meer aandacht moetenbestedenaanstudenten indestad.WekunnenalleenmaarjaloerszijnopLeuven,waardeuniversiteiteenkeerperweekgaatsamenzittenmetde schepen van Studentenzaken,zeiDeKnop,dieookzijnongenoe-gen uitte over de houding van delokaleoverhedentegenoverdeVUBzelf. Al zeven jaar hebbenwe een

  projectvooreensporthotelklaar.Ikheb twaalf miljoen euro privgeldklaarliggen, maar van de overheidkrijgtdeVUBgeengroenlicht.Volgens de koepel van Franstalige

  studentenFEFzijnbetaalbarekoteneenkwestievangelijke toegang totde universiteit. Michal Verbauw-hede vande FEF: Ikwoon inBas-togne.De dichtstbijzijnde universi-teit is Namen. Ik benmet de treinbijna vijf uurperdagonderwegalsiknietopkotzougaan.Dat isnietredelijk. De keuze om dan naar dehogeschool tegaanennietnaardeunief, is snel gemaakt. We willen

  DISCRIMINATIE OP HET WERK? DOE DE PRAKTIJKTEST

  BRUSSEL - Anonieme cvs heb-ben weinig vruchten afgewor-pen in de strijd tegen de dis-criminatie op de arbeidsmarkt. Minister van Werk Benot Cerexhe (CDH) wil nu experi-menteren met praktijktests.

  Er bestaat weinig twijfel overdateropdearbeidsmarktgedis-crimineerd wordt. Allochtonen,gehandicapten,ouderenenvrou-wen ondervinden nog steeds inmeerdereofminderematedrem-pels om aan een baan te raken.Ook in Brussel. Volgens recentecijfers hebben niet-Europese al-lochtonen bijvoorbeeld zevenkeer minder kans op werk danautochtonen.DeBrusselseover-heidwildaarwataandoen.Maarmakkelijkishetniet.Zoheeftderegeringvorigjaarhetanoniemecvuitgetestnadatwasgebleken dat cvs met vreemdenamensnellerindeprullenmandbelanden. Het proefproject wasgeen onverdeeld succes, bleekuit een recent rapport.Werkge-vers vinden zich moeilijk terugin sollicitaties met anoniemecvs. Het maakt de rekruteringomslachtig. Sollicitanten vragenzichdanweerafwaaromzehunafkomstmoetenverbergen.Erisookhetbeduchterebound-effect:allochtonenwordenweluitgeno-digdvooreengesprek,maarnietaangeworven. Het project werdafgevoerd.Minister Cerexhe wil nu aande slag met praktijktests. Bijpraktijktests krijgen werkge-vers (nep)sollicitanten over devloer en gaat de overheid na ofer gediscrimineerd wordt. Par-lementslid Elke Van den Brandt(Groen!) is tevredendat de testser komen. Er zijn twee toepas-singen,legtzeuit.Alsuitdere-sultatendiscriminatieblijkt,dankan het nuttig zijn omdaarovereen dialoog aan te gaanmet dewerkgever.Maar ze kunnenookbewijsmateriaalleverenvooreeneventuelestrafprocedure.Prakijktest zijn niet onomstre-den. De federale wetgever hadze in de wet van 2003 opgeno-men, maar vier jaar later weergeschrapt.Cerexhezoektuithoehet Brussels Gewest de prak-tijkte