bdw - editie 1287

Click here to load reader

Post on 18-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 6 juli 2011

TRANSCRIPT

 • N 1287 VAN 7 TOT 14 JULI 2011 WEEK 27: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, FAX: 02-226.45.69, E-MAIL: [email protected]

  Tram 9 is in aantocht

  HetplanomSimonismethetUZ te verbinden,dateert alvan 2003. Toenmalig mi-nister van Openbare Werken JosChabert(CD&V)steldeeensneltramvoor,wat hemop luidkeels protestvandeomwonendenkwamtestaan.Zijn opvolger Pascal Smet (SP.A)zette het plan door, met enkelewijzigingen: de sneltram werd eentramineigenbedding,enhettrajectwerdverlengdtotaandeHeizel.DeimpactstudiedieSmetopaandrin-gen van de verontruste Jettenarenliet maken, wees uit dat een tramoverdeJetseLaanendeSpiegel(hetKoninginAstridplein)debesteoptiewas.Het traject kon op de informatie-avond vorige week niet meer terdiscussie gesteld worden, zei hui-

  digministervanOpenbareWerkenBrigitteGrouwels(CD&V).Debuurtmocht wel commentaar geven ophet voorontwerp.Dat voorontwerp,

  gemaaktdoorhetbureauSum,be-helst alleen het stuk van Simonis,viahetUZBrussel, totaandeDik-ke-Beuklaan.OverhetdeelnaardeHeizel heeft de Brusselse regeringnog geen definitieve beslissing ge-

  nomen.Dattrajectzouvolgendjaarvastgelegdworden.Livia de Bthune, architecte vanSum, legde de bewonersuit dat deaanleg van de tram aangegrepenwordt voor een heraanleg van ge-vel tot gevel overdehele route.Erkomen overal fiets- en voetpaden,kruispunten worden veiliger, enhetBrusselaars-enhetEeuwfeest-pleintje worden opgewaardeerdtotparkjes.Demooiebomen langshet trac zullen zoveel mogelijkbehouden blijven enwaar toch ge-kapt moet worden, wordt volopbijgeplant, 279 nieuwe bomen inhet totaal. Idem met de parkeer-plaatsen:erzullenplekkenverlorengaan,maarSumheeftgetrachthetverlies zoveel mogelijk te compen-seren. Daarvoor is natuurlijk welondergrondse parkeergelegenheidonderdeSpiegelnodig.Diekomter,verzekerdeGrouwelsdeJettenaren,maarhetstaatnognietvastwiedeparkeergarage gaat financieren.Eentechnischeenfinancilestudie

  JETTE De plannen voor tram 9, de verbinding tussen Simonis en het UZ Brussel, zijn klaar. Het Gewest wil in september de bouwvergunning aanvragen. Kostprijs: 35 miljoen euro.

  Wie de ondergrondse parkeergarage financiert, staat nog niet vast

  Mobiliteit > Bouwvergunning wordt in september ingediend

  ZALIGE ZOMERWEEKENDS

  IN BRUPARCK!ZALIGE ZOMERWEEKENDS

  IN BRUPARCK!

  ADVERTENTIE

  De VGC verhuist Zie bladzijde 7.

  ADVERTENTIE ADVERTENTIE

  moet een en ander tegen de herfstverhelderen.Ookanderezakenzijnnognietduidelijk:komtereenover-stapparkeerterreinaanderandvanhetgewest?Enwatmetdehuidigebussen13en14naarhetUZ?Buurtbewoonster Katja Blankenvan het actiecomit Jetse Burgers,die het dossier al sinds 2003 metargusogen volgt, blijft kritisch. Zeisopgeluchtdatbepaaldebezwaren

  bomen,parkeerplaatsenverhol-pen zijn, maar het blijft wegge-gooid geld. Tram 9 is een politiekproject. Het UZ wilde een metro.Datkonniet, ennumoet enzal ereentramkomen.Hetisdebedoelingombegin2013met het werk te beginnen. Dat zalminstensachttienmaandenduren. BettinaHubo

  .LMNVQHORSSDJLQDYRRURQ]HVROGHQWRSSHUV

  40

  DB26/786094G1

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  07 0711

  ALLES MOET WEG!BRUSSEL De zomerkoopjes, die op 1 juli begonnen, kenden een goede start. De Nieuwstraat werd vrijdagmorgen al meteen overspoeld door koopjesjagers. De winkels gaven van de eerste dag kortingen die opliepen tot vijftig procent. Zaterdag was het overal te lande erg druk. Alles tezamen werden er 4.552.318 elektronische betalingen

  geregistreerd, een nieuw Belgisch record.

  HUB

  IVAN PUT

 • BDW 1287 PAGINA 2 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  Met een reuzenpicknick onder het lover van het Elisabethpark werd zondag het immer gezellige driedaagse festival Plazey in Koekelberg afgesloten.

  IVAN PUT

  DE WEEK IN BEELD DOOR IVAN PUT

  Twee bioscoopuitbaters, dat is er een te veel

  Uitgelicht > Petitie voor redding Cinema Arenberg

  Cinema Arenberg is al we-kennietmeeruithetnieuwsweg te slaan, en dat komtniet door de start van cran Total,het zomerprogramma waarmee zecinefielen vertroetelt. Er zijn groteveranderingenoptil.Hetverhaalbegintop6junimeteenberichtvandekrantLe Soiroverdeplannenomopdesitevandevoor-maligebrouwerijWielemans-Ceup-pens in Vorst een filmcentrum opterichten.Hetprojectisnietnieuw(ziebijvoorbeeldBDWvan10juli...2008), maar wel concreter gewor-den.

  Naar Vorst?Het federaal-gewestelijke samen-werkingsakkoord Beliris betaaldeMA, het architectenbureau waar-mee Cinema Arenberg in zee wilgaan, om een haalbaarheidsstudie

  uit te voeren. Naast het Blomme-gebouw (Wiels) willen ze een ge-bouw optrekken met vijf filmzalen(eengrotevanvierhonderdplaatsenen vier kleine van honderdtwintigzitjes), multifunctionele ruimtesvoor workshops en tentoonstellin-gen, kantoorruimte, een brasserie,een winkel en parkeergelegenheid.Architect FrancisMetzger schat deglobale kostprijs opmaximaal tienmiljoen euro; eerder deden hogerecijfersderonde.Definanciering vandebouwndewerking is hoe dan ook nog nietrond en lang niet vanzelfsprekend.ThierryAbel,directeurvanCinemaArenberg, kijkt richting overheden.Hij zet zich af tegen de commer-cilebioscopendiedewettenvandemarktvolgen,enhijspreektvaneenCinematografisch Cultureel Cen-trum.ZonCCCzoudeverspreiding

  vanaudiovisuelecultuurduurzaamverzekeren en de permanente vor-mingeninwijdingindefilmcultuurhoog inhet vaandel voeren.Endatzousubsidiesrechtvaardigen.

  Red Cinema ArenbergInhetcommercilecircuitweetCi-nemaArenbergzichnietstaandetehouden.De nvArenberg,metAbelals hoofdaandeelhouder, is al ja-ren verlieslatend. Sympathisantenvan Cinema Arenberg werden eind2006nogopgeroepenomvoorvijf-tigeuroeenaandeeltekopenindenaamlozevennootschapSocitdesSpectateurs. Maar daarmee warende financile problemen niet vande baan. Cinema Arenberg heefthuurschulden, en dat dreigt ze nuduur te staan tekomen.Op31de-cember 2011 loopt de huurover-eenkomst af. De eigenaar, Galeries

  Royales Saint-Hubert, weigert dehuurovereenkomst te vernieuwen.Abelschreeuwtmoordenbrand.Isdeeigenaarinzijnrecht?Ja,hijheefthetrechtgeheelaanzijnkant.Isditmoreel en politiek aanvaardbaar?Nee!laathijop24juniineenpers-berichtweten.Opnieuwschermthijmet culturele argumenten. CinemaArenberg is geen pand met tweefilmzalen,maareencultureelfilm-centrum dat culturele meerwaar-denuitdraagtendeeluitmaaktvanhet Brusselse culturele patrimo-nium.Denoodkreetwordtgehoord.Maarliefst17.700mensenhebbenonder-tussen online de petitie RedCine-ma Arenberg getekend. De petitieroeptopomeenuniekcultureelenkwaliteitsvol project in Brussel tehandhavenenwildeeigenaaronderdrukzettenominsamenspraakmetdeoverheidopnieuwtegaanonder-handelen.Een wrange voetnoot: als die17.700 ondertekenaars regelma-tig een film zouden meepikken inde Arenberg, dan was de petitie

  ROEX STAPT GEDEGOUTEERD UIT INTERCOMMUNALE

  BRUSSEL Parlementslid Elke Roex (SP.A) stapt uit het bestuur van de intercommunale Sibelgas en van IBG, een van de financieringsintercommunales achter Sibelgas. Volgens haar heerst er een graaicultuur en een sfeer van postjespakkerij.

  Sibelgas(met-s-)beheerthetdis-tributienet voor elektriciteit enaardgas van vijf Vlaamse rand-gemeenten.VroegerbediendedeintercommunaleookdeBrussel-segemeenten,maardieactiviteitwerdin2003overgenomendoorde zuiver Brusselse intercom-munale Sibelga (zonder -s-).OmdeovergangtemakenwerdendeBrusselsegemeentenenhunka-pitaalnogevenaanboordvanSi-belgasgehouden.Opditmomentzitten Brussel-stad, Schaarbeek,Anderlecht, Sint-Gillis, Elsene,Jette, Sint-Joost-ten-Node, EvereenGanshorenernogaltijdin.VolgensdestatutenzoudeBrus-selseaanwezigheidin2013auto-matischeindigen.MaaronlangskreegRoexeenstatutenwijzigingonderdeneusgeduwdwaardoorde Brusselse gemeenten demo-gelijkheidkrijgenomtotin2019inSibelgasteblijven.Onlogisch,vindtRoex.Waaromeen inter-gewestelijkestructuurbehoudenalsde intercommunalealleeninVlaanderenwerkt?VoorRoexishetzoklaaralseenklontje: het is een nepconstruc-tie, bedoeld om veel zitpennin-gen te kunnen uitbetalen en teontsnappenaanhetVlaamsede-creet intergemeentelijke samen-werking,datregelsoplegtinzakevergoedingen en studiereizen.Dat decreet is namelijk niet vantoepassing op intergewestelijkestructuren. Voor de Brusselsegemeentenvallenerzonogmeergoed betaaldemandaten te ver-delen.EndeVlaamsegemeentenkunnen met de vergoeding ende functies doen wat ze willen.Behalve de vele bestuursledenzijnernogdeskundigen, in feitegewoon politieke postjes, plustweedik betaalde experts.Alle-maal voor zon kleine intercom-munale. Uiteindelijk draaien deinwoners van de betrokken ge-meentenervoorop.Roex, bestuurslid namens An-derlecht sinds 2009, streek zelfnatuurlijk ook zitpenningenop. Zoveel dat ze er zich voorschaamde en het grootste deel,5.000 euro, wegschonk aanbeursstudenten.Volgens Sibelgas-voorzitter Pa-trick Mensalt is de intergewes-telijkestructuurnodigomdatdenetten nog altijd verweven zijn.Roexheefthetinzijnogenhele-maalmis.Wezijnnietvogelvrij,wij moeten ook verantwoordingafleggenaandefederaleregulatorCreg. Bovendien: in vergelijkingmet andere intercommunaleszijnwijeenvandegoedkoopste,zonietdegoedkoopste. HUB

  OPMERKELIJK

  BRUSSEL Meer dan 17.700 mensen ondertekenden online de petitie Red Cinema Arenberg. Maar niet het voortbestaan van een arthouse in de Koninginnegalerij lijkt in gevaar, het zijn de huidige uitbater en zijn ploeg die gered willen worden. Reconstructie van de cinema rond Cinema Arenberg.

 • BDW 1287 PAGINA 3 - DONDERDAG 7 JULI 2011 WEEKOVERZICHTWOENSDAG29JUNIROMAKLAGENBURGEMEESTERAAN.DezeventigSlovaakseRomadiedinsdaguithetNoordstationgezetzijn,dieneneenklachtintegenCcileJodogne,waarnemendburgemeestervanSchaarbeek(MR-FDF).DeRomagingenopdevluchtnadathundorpinbrandgestokenwas.Op23junizijnzeinBelgiaangekomen.ZesliepenenkelenachteninhetNoordstation,totzeerverjaagdwerden.

  REDCINEMAARENBERG.DeeigenaarvanGaleriesSaint-HubertweigerthethuurcontractvanCinemaArenbergteverlengen,maardatbetekentnietdaterna31decembergeenbioscoopmeerisin

  deKoninginnegalerij.Ondermeerregisseur-producentHenrideGer-lacheenoud-schepenvanCultuurHenriSimonszettenhunschou-dersondereennieuwproject,metveelaandachtvoordigitalefilm.

  DONDERDAG30JUNISVENGATZVERLAATPARLEMENT.SvenGatz(OpenVLD)steltzijnlaatstepolitiekevraagindecommissieCultuurenneemtafscheidvanhetVlaamsparlement.PartijgenoteKhadijaZamourikrijgtdestoelvanGatz,diezelfdirecteurwordtvandeBelgischebrouwers.GatzwordtdoorcollegasgeprezenomzijninzetvoorBrussel.Woensdagbedanktenzehemnogmeteenstaandeovatieinhethalfrond.

  VRIJDAG1JULIJEANENGELENOVERLIJDT.BrusselaarencultuurpromotorJeanEngelenoverlijdtop57-jarigeleeftijd.EngelenwasactiefintalvanorganisatieszoalsdeHoofdstedelijkeOpenbareBibliotheek,hetArchiefenMuseumvoorhetVlaamsLeventeBrussel,DeMarkten,DePianofabriekenhetMasereelfonds.Nudonderdagiserom19uurinDeMarkteneeneerbetoonaandeoverledene.

  4,4PROCENTMINDERPVS.VorigjaarwerdenerinBrussel4,4procentminderpvsuitgeschreven.OokinVlaanderen(-0,7procent)enWalloni(-1,6)isereendalingvanhetaantalgeregistreerdecriminelefeiten.DepolitiezoneMontgomery(Etterbeek,Sint-Pieters-WoluweenSint-Lambrechts-Woluwe)laatwetendathetaantalcar-enhomejackingsmet83procentisafgenomen.Erisweleenstijgingvanhetaantalgeregistreerdefietsdiefstallen.

  ZATERDAG2JULIBUSSENNAARMAROKKOGECONTROLEERD.IndebuurtvanhetZuidstationcontroleertdepolitiedeheledagautocarsmetbe-stemmingMarokko.Bijzevenvandetwaalfgecontroleerdeautocarswordenovertredingenvastgesteld,wateentotaalbedragvan11.000euroaanuitgeschrevenpvsoplevert.Decontroleszijneengemeen-schappelijkeactievanhetarbeidsauditoraatBrussel,defederaleoverheidsdienstMobiliteit,lokaleenfederalepolitie,dedouaneenaccijnzenendeRVA.

  ZONDAG3JULISIT-INTEGENKINDERMISBRUIK.OphetAlbertinapleinhou-deneenkleinehonderdmenseneensit-in.MetdeactieIn naam van onze kinderenroependemanifestantenopommensendiezichaankinderenvergrijpen,zwaardertestraffen.Zewillendatpedofielennietvervroegdkunnenvrijkomenendatdeverjaringstermijnvoorkindermishandelingen-misbruikwordtafgeschaft.

  MAANDAG4JULIBRUSSELSAIRLINESNAARVS.VanafvolgendjaarbiedtBrusselsAirlinesvluchtennaardeVerenigdeStatenaan.Delucht-vaartmaatschappijinvesteertzonvijftienmiljoeneuroindenieuweverbinding,diezonzeventigtalextrabanenzalopleveren.ErisnognietbeslistopwelkeAmerikaansestadBrusselsAirlineszalvliegen,maarNewYorkiseengrotekanshebber.

  DINSDAG5JULIMOBIB-KAARTENVERVANGEN.SindsdeeersteMobib-kaarteninmei2008ingebruikwerdengenomen,heeftdeMIVBeral49.000vervangen.Eenvandeoorzakenisdateenaantalkaartenvanminde-rekwaliteitwaren.Eentweederedenisdatreizigershunkaartvaakgeplooidtegendevalideermachinehouden,watdekaartbeschadigt.KapottekaartenvervangtdeMIVBgratis.NieuweMobib-kaartenwordenondertussenuitstevigerplasticgemaakt. SamengestelddoorYvesCoudron

  MEER NIEUWS DE HELE WEEK

  ROND OP

  Onder meer flink opgelopen huurschulden dreigen de huidige Arenberg-exploitant te nekken. Hijzelf blijft schermen met culturele argumenten voor het behoud van zijn arthouse-bioscoop.

  misschien nooit nodig geweest.

  Digitale cultuurOfdepetitieveelzodenaandedijkzet, is zeer de vraag. AlexandreGrosjean,diedegebouwenvanGa-leriesSaint-Hubertbeheert,lietfijn-tjeswetendathijdepetitieookzoukunnen tekenen. Het voortbestaanvan de bioscoop is niet in gevaar.Alleen gelooft Grosjean niet langerindehuidigeuitbater,diegeenant-woordvondophetslinkendeaantaltoeschouwersendehuurschuld tot350.000eurolietoplopen.Aanvan-kelijk kon Grosjean niet veel kwijtoverdenieuwekandidaat-huurders.Maar vorige woensdag onthulde

  Le Soir hun namen: regisseur-producent Henri de Gerlache, oud-schepenvanCultuurHenriSimons,videogame-specialist Abdel Bou-nane,EdouardMeier,directeurvaneen communicatiebedrijf, en SteveHearn, die in Parijs een arthouse-bioscoopeneencentrumvoordigi-talecultuuruitbaat.Devijfwillendebioscoop-activiteiten behouden enzijnnietvanplandeauteursfilmtedumpen.Detweehuidigezalenzou-den apparatuur krijgen omdigitaalte projecteren. Digitale films zijnzoalomtegenwoordiggewordendatookeenarthouseernietmeerom-heenkan.Voortswillenzeeenzaalbijbouwen

  voor dertig toeschouwers. In hetzaaltjezoujedanfilmsopaanvraagkunnenbekijken.Eenvertoningom23uur, retrospectieven enpremi-res in aanwezigheid van de regis-seur moeten de aantrekkelijkheidvergroten.Deondergrondseruimtedie nu nog ingepalmd wordt doorhet expospektakel Brussel in de kijker, zou voorbehouden wordenaandigitalecultuurzoalsgamesenvideokunst.Eenwinkelmetboeken,cds en dvds over film en digitalecultuur zit ook in de plannen. Hetzou gaan om een investering van700.000 euro. Men hoopt begin2012vanstarttegaan. NielsRull

  Het Isralisch-Palestijnse conflict mag niet verward worden met antisemitisme, wat, net als islamofobie, verwerpelijk is.

  Brussels parlementslid Fouad Ahidar (SP.A) wil met imams een bezoek brengen aan het voormalige concentratiekamp van Auschwitz in Polen. Hij zei dat in het Brussels parlement tijdens een debat over amnestie.

  Elke caf dat zich schuilhoudt achter een vzw, houden we nauwlettend in de gaten.

  Xavier Ghosez, politiecommissaris in de zone Noord, over de moeizame strijd tegen de drugscafs in Brussel.

  VooreenhuurwoninginhetBrusselsegewestbetaaldeje in 2010 gemiddeld 591 euro permaand. Dat blijktuit een studie die deBrusselseGewestelijkeHuisves-tingsmaatschappij (BGHM) uitvoerde in opdracht vanstaatssecretarisvoorHuisvestingChristosDoulkeridis(Ecolo).Dehuurprijsisdaarmeemet4,5procentgeste-

  591HETGETAL

  A

  LA

  IN VA

  N D

  EU

  RE

  N

  gentegenover2008.Vorigjaarbetaaldedehelftvandehuurdersminderdan550europermaand.De vaakst voorkomende huurprijs was 500 euro. Eenvierdevandehuurdersbetaaldemeerdan680europermaand,eneenvierdeminderdan450euro.HetBrusselsehuurwoningenbestandbestaat voorne-gentig procent uit appartementen.De gemiddelde op-pervlaktevaneenverhuurdewoningwordtgeschatop75vierkantemeter,maardehelftvandehuurdershuurteenwoningdiekleinerisdan70vierkantemeter. YC

  Deze week geen Agenda bij de krant!De tweede Zomeragenda verschijnt op 4 augustus.

 • BDW 1287 PAGINA 4 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  Politiek > 11 juli-interview met Els Ampe

  Selectieve verontwaardigingstoort me enorm

  BRUSSEL Op de 11 juliviering van vorig jaar in het Brusselse Stadhuis waren de schijnwerpers even op Els Ampe (Open VLD) gericht. Tijdens de feestrede van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans nam ze hardop het Vlaams-nationalisme van de N-VA op de korrel. Ampe en Peumans hebben het intussen bijgelegd. Toch benieuwd wat hij dit jaar te vertellen heeft.

  We nemen het interviewaf daags voor Els Ampeeen week naar Arme-nitrekt,waarzevoordeRaadvanEuropa deelneemt aan een congresover de impact vanmigratie op deregios en steden in Europa. Datde jonge fractievoorzitster in hetBrussels parlement dr belandt,iseerdertoevallig.ErwasnogeenVlaamsevrouwelijke liberaalnodigmet een politiekmandaat in Brus-sel,zegtAmpe,enzoveellopenerniet rond. IkbenduseenbeetjedeChinesevrijwilliger(lacht).Maarhetthema,migratieinEuropa,is interessant genoeg. Veel stedeninEuropawordenmetmigratiege-confronteerd. Het is zinvol om toteengemeenschappelijkevisieteko-men.

  Hoopt u er iets uit te kunnen leren voor Brussel?Els Ampe: Ja. Ik wil weten hoeverschillende stedenmet integratieomgaan. In Vlaanderen hebben zeinburgeringscursussen, misschiendoenzehetinanderelandenanders.Dat is interessant op een momentdatinburgeringeentopicwordtvoorde Brusselse gemeenschap. Einde-lijkiserbijFranstaligenookdewilomerover tepraten, zekerbijCDHenMR.Inburgeringisgeenverhaalvan uitsluiting, maar van kansenop de arbeidsmarkt. Dat beginnenFranstaligenooktebegrijpen.

  Maar als het over samenlevingsproblemen gaat, dan kijken Franstaligen toch vaak met een andere bril. De Molenbeekse burgemeester Moureaux belandde afgelopen weken in een hevige polemiek

  rond de onveiligheid in zijn gemeente.Ampe: Bij de bevolking merk ikgeenverschil invisie.HetzijnmijnTurkse en Marokkaanse buren diemeaansprekenoverdeonveiligheid.Het stoort me dat Moureaux zegthetoptenemenvoordearmenindesamenleving, terwijl zij het eersteslachtofferzijnvandecriminaliteit,die Moureaux dan weer minimali-seert.Hetgaatommijnbuurdiemetveelmoeiteeenbrommerbijelkaar

  heeft gespaard die enkele wekenlatergestolenwordt.Sociaal zijn isbegaan zijnmet veiligheid van allemensen,ookvandearmen.Moureauxzegtdatzijntegenstan-ders het multiculturele samenle-vingsmodel aanvallen. Maar daargaathethelemaalnietom.Eriseentekort aan agenten bij de politie inMolenbeek. Dat is de kern van dezaak. De onderbemanning bij depolitie is een doelbewuste politiek.Waaromloopthetandersindepo-litiezone Brussel-Noord wel naarbehoren?

  Vorig jaar onderbrak u de 11 julitoespraak van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. U haalde er de voorpagina van Le Soir mee, en banbliksems bij de N-VA. Wat betekent 11 juli voor u? Is het een obligaat nummertje of een feestdag?Ampe: Het iseengemeenschaps-feest,zoalsookhet Irisfeestdat is.Maarhet isgeenfeestvandenatieVlaanderen.DatisprecieswatPeu-manservangemaaktheeft:hetfeestvan de Vlaamse deelstaat, onder-stut door deVlaamse identiteit diemoetstrevennaareenVlaamsena-tie.Hetheeftmealtijdverbaasddatnietmeermensendaaraanstootaanhebbengenomen.Het isooknooituitgezondendoorhet journaal.Watheeftmenuitge-zonden?Datdetweegemeenschap-pen een contract moeten sluitenoverditland.Datheeftmengenter-preteerdalseenblijkvangoedewil,terwijlheteenrechtstreekseaanvalop het BrusselsGewest is.Omdattebegrijpen,volstaathetdeboekjesvan de Vlaamse Volksbeweging telezen,waaringepleitwordtvooreencondominiumoverBrusseldoordetweegemeenschappen.Wat ik niet begrijp: Vlaanderenwil meer autonomie. Waarom kanVlaanderendatdannietgunnenaanhetanderegewest?Datisdereactievaneenkleinkind.Vlamingenmoe-tenaanvaardendatBrusseleenvol-waardig derde gewest is. Meer au-tonomie voor Vlaanderen betekentmeerautonomievoorBrussel.Datisnietmeerdanrechtvaardig.

  Volgens CD&V ontstaat er dan een onderscheid tussen

  alsFranstaligendatzijninhetfede-rale Belgi. Demeerderheid beslistdatisdemocratie,maarniettenkoste van de individuele vrijheden.Demeerderheidmaggeendictatuurworden.Wat me stoort, is de selectieveverontwaardiging in de Belgischepolitiek. De N-VA wil in Belgi dewil van de Vlaamse meerderheidopleggen, maar in de faciliteiten-gemeenten geldt dat argument vandemeerderheiddanweernietmeer.OokaanFranstaligekantzieje,om-gekeerd dan, die selectieve veront-waardiging.

  Dat is de theorie. In de praktijk blijkt een compromis tussen Franstaligen en Vlamingen meer dan een jaar na de verkiezingen niet mogelijk.Ampe: Iedereen moet hiervoorbijzichzelfteradegaan.Depoliticimoeten een rechtvaardige samen-leving voor alle burgers nastreven.Zemoetengeenbelangennastrevendieinhetnadeelzijnvandeandere.

  Vandaag liggen verschillende opties op tafel. Evolueert Brussel naar een gemeenschaps-gewest, of worden gemeen-schapsbevoegdheden maximaal bij de Vlaamse en de Franse Gemeenschap gehouden?Ampe: Een volwaardig gewestwilnietzeggendatdeVlaamseGe-meenschapendeBrusselseVlamin-genuitelkaarwordengespeeld.Hetbetekentwelbijvoorbeelddeinvoe-ringvanconstitutieveautonomie.Ikzienietwatdaarproblematischaanis.Tentweede,alserbevoegdhedenvanhet federaleniveaunaardege-westengaan,waaromdannietnaarBrussel?

  Kan Brussel onderwijs organiseren?Ampe: IksluitnietuitdatBrussel

  n Geboren in 1979. Groeit op in Oostende.

  n Burgerlijk ingenieur (VUB) en Bestuurskunde (ULB-Solvay).

  n Woont in oud-Laken.n Wordt in 2003 voorzitter

  van Jong VLD Brussel. Neemt een jaar later deel aan de verkiezingen voor het Brussels parlement en raakt meteen verkozen. Na de verkiezingen van 2009 wordt ze fractieleider voor Open VLD in het Brussels parlement.

  n Gemeenteraadslid in de Stad Brussel sinds 2006.

  SVG/DV

  Els Ampe

  Een volwaardig gewest wil niet zeggen dat Vlaamse en Brusselse Vlamingen uit elkaar worden gespeeld

  ENERGIEAUDIT VOLGEND JAAR OOK IN BRUSSEL AFTREKBAAR

  BRUSSEL Minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) belooft dat er op korte termijn wetgeving komt die het mogelijk maakt om ook in Brussel een belastingvermin-dering voor een energieaudit te krijgen.

  Eenenergieauditiseendoorlichting

  vanhetenergieverbruikvaneenwo-ning.Doel is vooral omna te gaanhoe de energieconsumptie kan da-len. In Vlaanderen en Walloni iszonauditaljarenfiscaalaftrekbaarwanneer hij uitgevoerd werd dooreen erkende energiedeskundige.Ditbetekentdatveertigprocentvanhet factuurbedragviadebelasting-

  aangiftekanwordenterugverdiend.In Brussel is dat niet zo. De auditmoet immers uitgevoerd wordenvolgens de gewestelijke wetgeving,endieontbreektinhetBrusselsGe-westnogaltijd.Wezijnaleentijdingesprekmetdeanderegewestenover eennieuweprocedure voordeaudit.Wijwachtenlievertotdiepro-

  cedurehelemaalrondisvoorweal-lesvastleggenineenwettekst,zegtPascalDevos,dewoordvoerdervanHuytebroeck. We verwachten datde wettekst heel binnenkort klaarzalzijn.Volgendjaarzullendeener-gieaudits ook in Brussel fiscaal af-trekbaarzijn.In afwachting geeft het Brussels

  Gewest,bovenopdeenergiepremievan vijftig procent van de factuur,ook een compensatie van ongeveer350euro.Diezogenaamdecompen-serendeministerile subsidie werdvorigjaar110keerbetaald. HUB

  www.leefmilieubrussel.be

  Vlaamse Vlamingen en Brusselse Vlamingen.Ampe: Dat is vandaag al zo. Dejobkortingiseenvoorbeeld,dever-schillen indegemeentebelastingeneenander.

  Bij een verzelfstandiging van het Brussels Gewest komen de taalwetten onder druk.Ampe: De Brusselse Vlamingmoet bij gemeente, Gewest en zie-kenhuis inzijn taal terechtkunnen.Deoverheidmoetdaarnaastdebes-te service leveren tegen de laagstebelasting.Datmoetaltijdhetobjec-tiefzijn.

  De Vlamingen hebben nu ook een stevige poot in de Brusselse regering.Ampe: Dat is goed. De ontwik-keling van de democratie kun jeafmeten aan de bescherming vandeminderheden. InBrussel zijndeVlamingengoedbeschermd,netzo-

 • BDW 1287 PAGINA 5 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  dat indetoekomstkandoen.Maarlatenweeerstgenoegscholenbou-wen,voorweonsaanditexperimentwagen.

  Het experiment is misschien al begonnen. Het Brussels Gewest gaat scholen bouwen. Dat is een primeur.Ampe: Hierover kan ik erg boosworden,metnameopdeN-VA.Aande ene kant gaatVlaanderenopderemstaanalshetgaatoverinveste-ringen in het Brusselse onderwijs.Maar als het Brussels Gewest danwil bijspringen om de nood te le-ningen, dan schermt de N-VAmetklachten over bevoegdheidsover-schrijding. Wie is daar het eersteslachtoffer van?De kinderen in ditgewest die geen plaats hebben ineenschool.

  Om op de lijst van Alain Courtois (MR) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een plaatsje te

  krijgen, moet u Brussel als volwaardig gewest erkennen. Met dit interview is de taak vervuld, zouden we denken of niet?Ampe:Weerkennenhetderdege-westallanger.HetverbaastmedatCourtois dat als voorwaarde stelt.Sommigemensenhebbenblijkbaarbevestigingnodig.

  Steunt Open VLD dan de lijst van Courtois?Ampe:Datzullenwenogwelzien.Ofwelmakenweeenlijstapart,of-welgaanwesamenmetMR,ofmetiemandanders.Maarhetisnogwatvroeg.Defederaleverkiezingenzijnnognietgeconsommeerd,ofhetgaataloverdegemeenteraadsverkiezin-gen.

  Open VLD maakt deel uit van een linkse Brusselse regering zonder MR. Kan blauw genoeg uit de verf komen?Ampe: Ook in de vorige legisla-

  tuur maakten we deel uit van eenPS-Ecolo-CDH-regering. De sa-menwerkinglooptvlot.ErzijngroteverschillentussenPSenOpenVLD,dat weet iedereen. Waar kunnen

  we wegen? Er komen geen belas-tingverhogingen en we saneren.Ook de PS doet haar uiterste bestomgeennieuweuitgaventebeden-ken.We werken intussen aan meerethiek in de politiek. Er zit eenor-donnantie (Brusselse wet, SVG/DV)in de pijplijn rond transparantie in

  delokalemandaten.Elkeburgerzalweten welke vertegenwoordigersin welke gemeentelijke of gewes-telijke vzws en intercommunaleszitten. Een volgende stap is wat

  mijbetreftdatwedegemeentelijkevzws afschaffen. Ik ben zelf lidvan de vzw Kermissen van Brus-sel.Daarkan iknietsaandoen.Ermt iemandvanOpenVLDinzit-ten.Maaktochkomafmetdiehon-derden stads-vzws! Laat dat overaan de administratie van de StadBrussel. Dan is er ook democrati-

  sche controle inde gemeenteraad.

  U bent erg jong in de politiek gestapt. Was dat achteraf bekeken een goede zaak?Ampe:Watzijndebekommernis-senvandemensen?Waarvoormoe-tenwedeministerswakkerschud-den? Dat is wat een parlementslidmoet bezighouden. De uitvoerendemachtheeft deneigingomdepro-blemenindemaatschappijtemini-maliseren.Debeleidsmaker isom-ringddoorjaknikkersenbelandtzoineen ivoren toren.Het isdanaaneenparlementslidomhemteherin-nerenaanderealiteit.Zovulikmijnwerk als parlementslid tenminstein.Ishetdaneennadeelalsjejongbent?Jekomtmisschienminderbe-slagenophetijsdaneendoorgewin-terdecabinetard,maar jebekijktdezakenookmet een frissereblik, ofmetoprechteverontwaardiging.

  Steven Van Garsse en Danny Vileyn

  Els Ampe, Open VLD-fractieleidster in het Brussels parlement: Eindelijk is bij Franstaligen de wil aanwezig om over inburgering te praten.

  D

  IETE

  R T

  EL

  EM

  AN

  S

  De minister is omringd door jaknikkers en belandt zo in een ivoren toren. Het parlementslid moet hem herinneren aan de realiteit

  MONTGOMERY: VEILIGER VERKEER, STABIELE CRIMINALITEITSCIJFERS

  SINT-PIETERS-WOLUWE De politiezone Montgomery legt in de toekomst nog meer de klemtoon op verkeersveiligheid.

  De jongste vijf jaar is het aantalverkeersongevallen gedaald. Dat iseen gevolg van de toegenomen po-litiecontroles en verscherpte aan-

  dacht voor verkeersveiligheid in depolitiezoneMontgomery(Etterbeek,Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lam-brechts-Woluwe).Hetresultaatvaneen actiever beleid, zegt directeurOperaties Frank De Vos. Automo-bilisten n zwakke weggebruikers,iedereenwordt actiever aangespro-kenopzijnofhaarverkeersgedrag.

  Dezonegaaterpratopgoedecrimi-naliteitscijfers te kunnen voorleg-gendit jaar.Hetaantalaangegevenfeitenblijftweliswaarstabiel,maarenkele zwaardere vormen van cri-minaliteit, zoals diefstal met ge-weldencarjackings,zijnafgenomentegenover vorig jaar, al blijft hetaantalwoninginbrakenhoog:1.472

  feiten (in 2005 waren dat er nogminder dan duizend). Echter: dief-stallen met geweld vertegenwoor-digden vijf jaar geleden 863 feiten,vertoondendaneenscherpedaling,omvan2007tot2009weer fors testijgen. Het aantal fietsdiefstallenstijgtfors.Hetblijftmoeilijkomtweetaligper-

  soneeltevinden:66procentvanhetpersoneel is tweetalig (minder danin2008),envolgenskorpschefJean-MarieBrabantishettaalniveauvanveel Brusselse rekruten laag. Hetgrootste deel van het politieperso-neel (tachtig procent) komt uit deregioBrusselenVlaams-enWaals-Brabant. CD

 • BDW 1287 PAGINA 6 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  De tijd dat Neo nog argwa-nend werd omschreven alsmegalomaan en een strijdtussendeStadBrusselenhetBrus-sels Hoofdstedelijk Gewest, lijktvoorbij, althans buitenskamers.Maar ook binnenskamers staandeneuzenminofmeer indezelfderichting. En dus presenteerde deStadBrusseltweewekengeledendevisievanstedenbouwkundigbureauKCAP broederlijk met minister-presidentCharlesPicqu(PS)aandeverzamelde pers. In elk gevalwerdduidelijk dat het het Nederlandsestudiebureau niet aan ambitie ont-breekt.De krijtlijnen van wat de komendetwintigjaareennieuweHeizelmoetworden,zijn:behoudvanvoldoendeopen ruimte, de integratie van al-lerhande losstaande gebouwtjes,dichtbouwen,eneenontspannen-decreatievewijkcrerenvoorzowelBrusselaars als (internationale) be-zoekersvandestad.

  Allereerst is er de axialiteit. KeesChristiaansevanKCAP:Weorin-terendeHeizelomnhoofdas,dievanhetAtomiumnaardeplekleidtwaar nu hetKoningBoudewijnsta-dion ligt. Rond dat stadion komennieuwe gebouwen met woningen,winkels en talloze uitgaansmoge-lijkheden,eencongrescentrummetinternationale uitstraling, een eve-nementenhal, eenmuseum en eengroot stads- en ontmoetingsplein.Voor het stadion zelf zijn er tweeopties:ofwelblijfthetbehoudenenrenoverenwehet,ofwelwordteropeenandereplaatsindestadzoalsSchaarbeek-Vorming een nieuwen moderner stadion gebouwd enwordt het voormalige stadion dangentegreerd in de zeer gemengdestadswijk. Langs de rechterkantvande as stadswijk-Atomiumblijfthet bestaande park behouden, sa-men met Trade Mart. De tentoon-stellingshallen van de oude Expozouden behouden blijven. Maar

  axialiteit betekent niet alleen datalles rondnasgespiegeldwordt:hetstaatookvoorderechtemanierwaarop we de straten, boulevardsenverbindingsgangenindenieuwestadswijk zullen aanleggen en hoewealleverschillendehoekenvandeHeizel met elkaar verbinden: metrechteassen.

  Burgerlijke bouwkundeEenleuktoemaatjeisdatdewereld-tentoonstellingvan1958als inspi-ratiebron wordt genomen. Ondermeer het idee van een kabelbaanspreektKCAPaan,netalsdeherop-bouwvandePijlvandeBurgerlijkeBouwkunde, het betonnen moder-nistische monument-paviljoen vanJeanVanDoosselaereenAndrPa-duart dat de Expo in 1958 sierde.Expo 58 was en is nog altijd eenreferentie. Als je over de Heizelspreekt, dan kun je bijna niet zon-der het grote evenement dat devlaktevormgaf,zegtChristiaanse.

  BRUSSEL Het Neo-project op de Heizel ligt op koers. Een tijdje geleden stelde het stedenbouwkundige bureau zijn visie voor aan het publiek. Toch loert de concurrentie letterlijk om de hoek. Het ziet ernaar uit dat het shoppingcentrum Uplace in Machelen al binnen de vijf jaar realiteit zal zijn. Neo is een project van veel langere adem. Vijftien twintig jaar.

  De Heizel volgens de Nederlandse stedenbouwers van KCAP. Onder in beeld sportinfrastructuur, links onder (waar nu het Koning Boudewijnstadion ligt, en mogelijk ook blijft) komen woonwijken; bovenin blijft Trade Mart. Ook het Planetarium blijft op zijn huidige plaats (naast de vijver met eiland).

  K

  CA

  P

  Stedenbouw> Neo en Uplace: waar eerst winkelen?

  Axialiteit versus brownfieldParkingC,het groteparkeerterreindat eigendom is van de Stad Brus-selmaarophetgrondgebiedvanhetVlaams-BrabantseGrimbergenligt,zou een belangrijk parkeerterreinin de periferie worden bij het pro-ject.TegelijkwilKCAPalleplekkenvoor langparkeren onder de grondstoppen. Dat komt de continuteitendeopenbaarheidtengoede,zegtde Nederlandse stedenbouwkun-dige. Wandelen en fietsen wordtderegelopdeHeizelvlakte,metzoweinig mogelijk storende parkeer-plaats bovengronds. De trammoetzoveel mogelijk bezoekers recht-streeksnaardeHeizelkunnenbren-gen. Daarom is het raadzaam eennieuw tramstation te bouwen.Nietaanderand,maarinhetnieu-weHeizel-gedeelte, tussen dewin-kels.DiegeestvanopenbaarheidverklaartookdeergcompactestadsplanningvoordenieuweHeizel.NadeExpois de Heizel zonder richting uitge-breid. Een extra gebouw hier, eenthemapark daar, zonder uniformi-teit.Overal staan er losse gebouw-tjesdieslechtonderhoudenzijn.Datstoort in een park. Daarom willenwehetcompact.Datbrengtonsautomatischbijnog

  enkele lauwwarme hangijzers. Opde vraag of er nog plaats is voorMini-Europa, Kinepolis en Ocade,antwoordt Christiaanse: Ja, maarmisschiennietopdeplaatswaarzenuliggen.HetkandatereenbetereplaatseldersopdeHeizelgevondenwordt.Een heter hangijzer is de financie-ring van al dat fraais. Die is nogniet zeker. Deze plannen zijn eenstedenbouwkundige visie. In geengevalzeggenze ietsoverdeuitein-delijke architectuur. Integendeel:het is nu aan architecten om con-cretegebouwentegaanuittekenen.De politiekewereld voegt daar nogaan toe: Om deze plannen op deHeizel te kunnen realiseren, moethet Gewestelijk Bestemmingsplangewijzigdworden.Datkanvrijsnel.Daarna verwachtenwe begin 2012de nodige vergunningsaanvragenin te dienen, die dan later in 2012afgeleverd zouden moeten kunnenworden.

  MachelenKCAPendepolitiekmikkenopeengefaseerdeaanpakvanhethelepro-ject.Zoiserminderhinderenkanhetprojectopde lange termijnuit-gewerktworden.

 • ADVERTENTIEBDW 1287 PAGINA 7 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  Die lange termijn kan natuurlijkooknadeligzijn.HetUplace-projectin Machelen op een voormaligbrownfield, eenoud industrieel ter-reinheeft voorsprongopNeo,engeen klein beetje: daar spreken zeal van een shoppingcentrum in...2015.Is dat geen probleem, twee zulkeshoppingkernen op zon korte af-standvanelkaar?Waarnemerszeg-gen dat zoiets economisch weinigrealistisch is. Bovendien verenigenzowel milieugroeperingen als zelf-standigenorganisaties en de stads-besturen van Vilvoorde en Leuvenzich in het protest. Er zijn vele te-genstanders van het project, maartoch lijkendeVlaamse regeringen

  degemeenteMachelen,waarUplacezal liggen, vooralsnog alleen devoordelentezien.Ookiserhetgeruchtdathetdemil-jonairBartVerhaeghe,dedirecteurvan Uplace, helemaal niet om dereconversie van een oud industrie-terrein tedoen is,maardatUplacehetheleprojectzalverkopenzodraalle vergunningen afgeleverd zijnomerveelwinstuitteslaanzonderdaadwerkelijktemoeteninvesteren.Uplaceonderhandeltopditmomentmet de Australische investeerderWestfield, een vastgoedmakelaar,voordefinancieringvanhetproject.Het prijskaartje zou zeshonderdmiljoen euro zijn. VolgensDe Tijd zou Westfield op termijn co-eige-naar van Uplace kunnen worden.EenvolledigeovernamedoorWest-field zou echter niet de bedoelingzijn.

  VragenDe vele en diverse tegenstandersvanUplacehebbeneenveertigpun-tenlijst opgesteld met argumentencontra Uplace van onafhankelijkebronnen. Het voornaamste argu-ment is misschien dat de komstvan een shoppingcentrum daar denoodzakelijke winkeleconomie uitstadskernen weghaalt, waardoorstadscentraaanbelanginboetentenvoordele van grote shoppingcentraindestadsrand,waarjemetdeautonaartoemoet.Nog tot eind juli kan iedereen devergunningsaanvraag van UplacebijdegemeenteMacheleninkijken.Nee, het pleit over de te bouwenshoppinggelegenheden is nog langnietbeslecht.Waarisdetijddatervia via documenten werden gelektwaarop plannen werden uitgete-kend voor kantoren voor de Euro-pese instellingen op de Heizel, envelenverontwaardigdreageerdenopzoveel geheimzinnigheid en op debelangenvermenging tussen poli-tiekenvastgoed? ChristopheDegreef

  P-PRAAT

  CHIEN CRAS

  NogietsgehoordvanAlainCourtois?DeMR-manenkandidaat-burgemeesterdiedecentralelanennognietzolanggeledenMoskouindejaren1970noemde,maartoenhijgenterviewdwerd,tochwisttevertellendaterzoietsalseengemeentelijke traditiebestaat,endatjediemoetrespecteren.DatisBrusselsvoor:Alspuntjebijpaaltjekomt,vindenweeensoorthalfslachtigeoplossingwaarbijhetstadsbestuurzoveelmogelijkprotestindekiemprobeerttesmoren,enwaarbijhetuiteindelijkeresultaatzomogelijknogslechterisdanoor-spronkelijk.

  MochtCourtoisvolgendjaarburgemeesterinBrusselworden,dankrijgthijdirecthetdossier-centralelanenopzijnbord.Dehuidigebestuurs-ploegonderleidingvanFreddyThielemans(PS)maakterhaarambitievanomdecentralelanennaardevolgendelegislatuurtehijsen.Ofwelzijnzeermetanderewoordendusvanaf,ofwelhebbenzezesjaarlangeromeenheraanlegtebedenken.Alswenueensallemaalonzebaardlatenstaanzolangdecentralelanennietheraan-gelegdzijn?

  Ja,ookSarahTurinemagmeedoen.

  SvenGatz,BrusselaarinhetVlaamsparlementvoorOpenVLD,heeftbijzijnafscheideenstaandeovatiegekregen.Gatzverlaatdepolitiekomdathijietsmetbiergaatdoen.WelblijfthijactiefindegemeenteraadvanJette.Zouhetapplausbinnenkortevenhardklinkenbijzijnrentree?

  Enkeleopstandigefietsershebbenafgelopenweekendalvasteenfietspadopdecentralelanengetekendomdeonveiligheidvoorfietsersdaaraanteklagen.Opfotosvanhetevenementzagenwestippellijntjes.Tiens,gaatdattegenwoordigookaldoorvooreenfietspad?Overheidspro-pagandaslaatookdaartoewaarjehetnietverwacht.

  CENTRUMHetrookverbodisdedoodsteekvoordevelegezelligechichabarsdiedestadrijkis,titeldenvelekrantenafgelopenweekend.Alsofereenafspraakbestondomhetnueensevenoverwaterpijpcafstehebben.Armewater-pijpcafs.Wantzegnuzelf:ergaatenormveelgezelligheidengastvrijheidverlorenwanneerzulkebarszoudensluiten.Alsofdieplaatsennualniethetgrootstedeelvandetijdhermetischafgeslotenzijn.

  KONINGSSTRAATDekrantbovendepar-fumwinkelmoetookdatsoortgezelligheidinzulkebarshebbenopgemerktengingzelfsnogeenstapjeverderdanlouterberichtenoverwaterpijprook.EenreportervanLe Soir gingoponderzoeksjournalistiekuitwantdatdoenjournalisten,oponderzoekuitgaanineencoffeeshopinMolenbeek.Vooreensfeerverslag.Immersion dans les coffee-shops,titeldedekrant.Nietzospeciaal,onzekrantdeeddatalenkelejarengeleden,maarvondhetnietdemoeiteomerovertepubliceren.Ofvergathetsimpelweg.

  WESTSTATIONDehasjwasvolgensdejour-nalistvandekrantnogwarm.DoetonsdenkenaandiereportageoverdeFransebanlieuedieweooitzagen:dedealersnooitomeengrapjeverlegenhaddenkwaliteitshasjvoorhunbesteclientleenlosse,metchocoladeversnedenbrokjesvoorles bobosuitdechiquerearrondis-sementenvanParijs.

  ADVERTENTIE

  WE ZIJN HIER

  WEWEW ZIJIJI N H

  De VGC verhuist naar hartje Brussel.De Vlaamse Gemeenschapscommissie verhuist in de week van 22 augustus naar de Emile Jacqmainlaan 135 in 1000 Brussel. Het nieuwe administratiehuis centraliseert bijna alle VGC-diensten, die nu verspreid in het Brusselse werken. Van daaruit willen wij de Brusselaars nog beter van dienst zijn.

  Omdat Brussel ons na aan het hart ligt.

  www.vgc.be

  De

  VG

  C v

  erhu

  ist

  Twee winkelcentra in dezelfde omgeving? Economisch is dat weinig realistisch

 • BDW 1287 PAGINA 8 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  Deze week op het Neerhof > VGC wil er een avonturenpark van maken

  Boerderij moet boerderij blijven

  Jan Bghin: We willen hier geen Hofstade-scenarios. BART DEWAELE

  De kinderboerderij van hetNeerhof mag zo stilaanals een eerbiedwaardig in-stituut van de Vlaamse Gemeen-schapscommissie (VGC) wordenbeschouwd. In 1974 kochten deVlaamseBrusselaarszeaan,omdattoenalwerdgewezenopdetanendekennis van het rurale leven bij destadskinderen. Melk komt van dekoe: het is een clich dat sommigekinderen dat niet zouden weten,maarhetclichkloptvaakwel.Van-daagnogmeerdanvroeger.De toenmalige Nederlandse Cul-tuurcommissie (NCC), de voorlopervan de VGC, betaalde in de jaren1970eenhalfmiljoeneurovoordeboerderijmetdeomliggendelande-rijen,enstakernogeens1,2miljoeneuroinomhetaldiejarenterenove-renenteonderhouden.Deboerderijis beschermd als monument, hetlandschap is erkend als agrarischgebied.HetbeheervanhetNeerhofis in handen van de vzw Neerhof,

  waarvan voormalig parlementslidJanBghinal37jaarvoorzitteris.Vandaagkomenerhethelejaardoorklassen van het Brusselse Neder-landstalige onderwijs om een daghet boerenleven mee te maken: erworden stallen uitgemest, beestenverzorgd, brood gebakken, of eenindianenfeestje gebouwd rond eengrotetipi.HetNeerhofismetande-rewoordennietzomaareenkinder-boerderij,waaraleenseenkonijnofgeitkanwordengeaaid,erwordtnogecht geboerd. Een gezin van land-bouwerswoont er enhoudt er var-kens,geiten,koeieneneenBrabantstrekpaard.Alleen al voor de taalverwervingzijndeklasbezoekenaanhetNeer-hof een goede zaak, zegt voorzit-terJanBghin.Nietalleengaatdekennisoverlandbouwennatuurvanveelstadskinderenachteruit,zebe-heersen ook de woordenschat nietlanger.Zezeggenboerderininplaatsvanboerin.Naast de klasactivitei-

  ten organiseert het Neerhof in juliook vakantiekampen voor tien- totveertienjarigen. Sinds enkele jarenwerkt hetNeerhof volledig als bio-boerderij.AlshetafhangtvanBrunoDeLille(Groen!), collegelid bevoegd voor

  JeugdindeVGC,danvaltermeeruithetNeerhoftehalen.InhetVGC-zo-merakkoord(2009)heefthijaange-kondigddathetNeerhofeenandererichtinguitmoet.Er iseennijpendgebrek aan open ruimte in de stadwaarjongerenzichkunnenuitleven.De velden rondhetNeerhof biedental van mogelijkheden. Daarnaast

  wilDeLilleookmeeraandachtvoorecologieennatuureducatie.De Lille werkt aan een nieuwe be-leidsovereenkomst tussen VGC enNeerhof. In het beleidsplan Jeugd(2010) heet het dat het Neerhofmoetworden gedynamiseerdnaareenhedendaagsactiviteitencentrumvoor de Brusselse stadskinderen,jongeren en jeugdverenigingen.VoortsplantDeLilleminstensngroot, groen en avontuurlijk speel-domeinvoordespeelpleinenvandeVGC,aldannietgekoppeldaaneenreorganisatievanhetNeerhof.MaardevzwNeerhof,waaralmeerdan dertig jaar de boerderij in dewerkingcentraalstaat,wilnietzo-maarinhetscenariovaneenavon-turenpark stappen. De spanningentussenhetNeerhofendeVGCliependeafgelopenmaandenhoogop,naeenpresentatievandeplannendoorhet kabinet-De Lille aan de vzw.Bghin: Wat is er gebeurd? Wekregenhet voorstel overdenieuwebeleidskeuzevandeVGCnetophetmomentdatdediscussielosbarstteover het provinciaal domein vanHofstade (dat geplaagd werd door heetgebakerde jongeren, SVG). We

  zagen het natuurlijk helemaal nietzitten dat het Neerhof in een ver-gelijkbaar verhaal terecht zougaankomen.Erzijntoenwatmisverstan-den ontstaan,maar die hebbenweintussenuitgepraat.

  HanteerbaarTochzijnnognietalleplooienglad-gestreken.DeLillewilvooreersthetNeerhof beter laten renderen doorhetmeer en langeropen te stellen.VandaagsluithetNeerhofeenkeerperweek(opzaterdag)eneenvolle-digemaand indezomer (inaugus-tus).Daarwilhetcollegelidverande-ring in.Een tweedebelangrijk ideevandeVGCisomhetNeerhofvoort-aannietzozeerviahetonderwijstebenaderen(klasbezoeken),maarviahetjeugdwerk.Daarmeezouookdeleeftijd kunnen worden uitgebreid:nietalleenkinderen,maarookado-lescentenmoeten er vaker terecht-kunnen.De vzwNeerhof is bereid omhier-over te praten. In tegenstelling totdeeerstereactiesheeftdeAlgemeneVergaderingzopaseen constructiefadvies geformuleerd. Watnietwilzeggendatweallesgoedschiksaan-nemen, benadrukt Bghin. Westappen in de onderhandelingen,we stemmen in met een verschui-ving van de focus van onderwijsnaar jeugd,maar ermoet ookmetderealiteitrekeningwordengehou-den.Hethelejaaropenzijn,zondersluitingsdag,datdoejenietzomaar,zonder overleg met het personeel.HetmoetookhanteerbaarzijnvoorhetNeerhof. Jongerenzijnwelkom,maar alleen in georganiseerd ver-band.Belangrijkvooronstenslotteisdatdeboerderijookalsboerderijblijft draaien. Als de dieren weg-moeten, dan is dat over mijn lijk.Dannemenwecollectiefontslag.Hetlijktnuookalbijnazekerdatereen moestuin voor de koksschoolvanElishoutzalwordenaangelegd.En Bghin heeft zelf ook nog eenideetje in de koker om de plannenvanDeLillerealiseerbaartemaken.Ginder,endevoorzitterwijstoverde velden honderden meters ver,heeftdeVGCnogeenstukjebouw-gronddataansluitopdelanderijen.Waaromdaargeenonthaalcentrumbouwen,eventueelzelfsmetslaap-gelegenheid?Ideengenoeg.Maardanzullenookde centen moeten volgen. Bghindenkteindditjaartelandenmeteencompromis,omdanin2013methetNeerhof een nieuwe richting in tekunnenslaan.

  StevenVanGarsse

  De dieren gaan niet weg. Over mijn lijk

  BD

  W R

  EGIO

  DILBEEK Bruno De Lille, VGC-collegelid (Groen!), zoekt een plek in de stad waar Brusselse jongeren zich kunnen uitleven. Hij denkt daarbij aan het Neerhof in Dilbeek. De vzw Neerhof zegt niet nee, maar stelt wel voorwaarden.

 • ADVERTENTIE

  ADVERTENTIE

  ZALIGE ZOMERWEEKENDS

  IN BRUPARCK!ZALIGE ZOMERWEEKENDS

  IN BRUPARCK!

  MINI EUROPE BY NIGHTMINI EUROPE BY NIGHT: Elke zaterdag van 23 juli tot 20 augustustot 20 augustuspark open tot 24u met telkens muzikaal park open tot 24u met telkens muzikaal vuurwerkvuurwerk vanaf 22u30.

  WWW.BRUPARC

  K.COM

  RIDDERS VAN DE RONDE TAFEL WEEKEND!

  RIDDERS RIDDERS RONDE TAFEL WEEKEND!RONDE TAFEL WEEKEND!

  23 & 24 JULI: MUSIC MAESTRO WEEKEND! MUSIC MUSIC MAESTRO WEEKEND!

  9 & 10 JULI:

  GRATIS KINDERANIMATIE op weekdagen in juli en augustus (13u - 18u)

  Weekends boordevol fun en animatie voor groot en klein van 13u tot 18u

  6 & 7 AUGUSTUS: FEERIEK WEEKEND 20 & 21 AUGUSTUS: CIRCUS WEEKEND

  Centrum Morele Dienstverlening is vanaf nu het huisvandeMens!

  Je kan bij ons terecht voor:

  > Informatie, vormingen, debatten over ethische

  en maatschappelijke themas

  > Vrijzinnig humanistische plechtigheden

  > Waardig levenseinde

  > Morele bijstand

  > Vrijwilligerswerk

  Stalingradlaan 18-20, 1000 Brussel[Premetrostation Anneessens]tel. 02 242 36 02 E-mail: [email protected]

  Jetse Laan 362, 1090 Jette[Bus 14 halte Legrelle]tel. 02 513 16 33 E-mail: [email protected]

 • BDW 1287 PAGINA 10 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  HERmaNus VOOR RECHtER WEGENs pEstEN

  JETTEMerryHermanus,PS-schepenzonderbevoegdhedeninJet-te,moetvoordecorrectionelerechtbankverschijnenvoorpesterijen.GemeentesecretarisPaul-MarieEmpaindiendein2008eenklachtinomdathijdoorHermanusvoortdurendbestooktwerdmetvrageneninmailsenbrievenherhaaldelijkbeschuldigdwerdvaninefficintieenincompetentie.Deraadkamerheeftafgelopendonderdagbeslistdezaaknietteseponeren,maardePSernaardestrafrechtbanktesturen.Hermanusismeteeninberoepgegaantegendebeslissing.Hijdiendeinmiddelsookeenklachtintegendepsycholoogvandearbeidskundigedienst,die ineenrapportdepesterijenhadbeves-tigd.Hermanusiservanovertuigddathijhetdoelwitisvanpolitiekemachinaties.Omdatzehetonmogelijkvondenommethemsamentewerken, ontnamenburgemeesterHervDoyen (CDH-LBJ) en derestvanhetcollegeHermanuseind2009alzijnbevoegdhedenenverwijderdenzedePSuitdecoalitie. HUB

  musEumstRaat WORDt WaNDELstRaat

  BRUSSELHetwasalmakkelijkwandelenvanhetKoningspleinviadeMuseumstraat(linksvanhetMagritteMuseum)tothetMuseum-plein (Paleis Karel van Lotharingen en Protestantse Kapel), maarsinds vorige week is de Museumstraat ook officieel een autovrijewandelstraat. Alleen bij levering of afhaling vanmuseumstukkenzullenstraatenpleinnogsporadischvrachtverkeertoelaten. JMB

  tELE

  XREG

  IO

  ADVERTENTIE

  BD

  W R

  EGIO

  Schepen Willem Stevens (SP.A) noemt een Ne-derlandstalige gemeenteschool niet prioritair, een symbooldossier ook. Dat maakt Nathalie Espeel (Groen!), die de kwestie op de agenda van de gemeenteraad bracht, boos. Stevens mikt wel op uitbreiding van de twee bestaande scholen.

  Volgens de prognoses telt Sint-Gillis tegen 2015meer dan 1.700 leerlingen extra. Toch plant degemeente maar een goede zevenhonderd plaat-senextra,zegtEspeel.ZevindthetdanookhoogtijddatSint-GilliseenvandevijfBrusselsege-

  Geen Nederlandstalige school, wel meer klassen

  Sint-Gillis > SP.A en Groen! zijn het eens te meer oneens

  sint-Gillis (foto: gemeentehuis): een van de vijf zonder Nederlandstalig gemeenteonderwijs.

  F

  AB

  ON

  THE

  MO

  ON De laatste zitting van de gemeen-

  teraad liep weer eens lang uit. Een agendapunt dat de gemoederen behoorlijk verhitte, was de Buiten-speeldag.

  Vlaams parlementslid Paul Delva(CD&V)hadindecommissieBrusselvanhetVlaamsparlementgeklaagdover de Woluwse invulling van deBuitenspeeldag. Hoewel de initia-tiefnemers de dag al volop aan hetorganiserenwaren,kregenzepasophetallerlaatstemomenttehorendatdezeactiviteitverbodenwerdinhetRoodebeekpark, omdat... het graser gevaar liep. Enkele weken latermocht in dit park wel een belang-rijke loopwedstrijd gehouden wor-den(de 15 km van Sint-Lambrechts-Woluwe, LB).Georges De Smul (CD&V) zit al 24jaar in de oppositie in de gemeen-

  teraad en bekijkt de hele heisa envooral de laatste gemeenteraadmet gemengde gevoelens. Ergensis het absurd dat wij daar zo langover palaveren, zegt hij. Ik wilhet ook niet laten overkomen alsofdeVlaamseorganisatiesweereenswerden gediscrimineerd. Het gingocharmeomeenveertigtalkinderendie, onder begeleiding, een beetjemet zakdoeken gingen spelen. Deredelijkheidissomsverzoek.IkhebMaingain gezegd dat hij danmaareen complete omheining rond hetpark moet zetten en dikke slotenmoet laten aanbrengen. Waar zijnwetochmeebezig?Delvabesluit:Hopelijkiservolgendjaar wel een vlotte samenwerkingmogelijkmetdegemeenteinzakedeBuitenspeeldag van Vlaanderen endeVGC. LievenBulckaert

  Grote mensen en kinderen, allemaal spelen

  Sint-Lambrechts-Woluwe > Bonje over Buitenspeeldag

  DebewonersvandeAlbertparkwijken de buurt rond het Sorbeboom-plein hebben besloten een buurt-informatienetwerk(BIN)opterich-ten,heteersteinBrussel.EenBINiseen samenwerkingsverband tusseneengroepburgersendelokalepoli-tiedienstenmetdebedoelinginfor-matieuit tewisselenovermogelijkverdachtefeiten.Detweewijkenwerdendeafgelopenmaandengeplaagddooreengolfvaninbraken. Burgemeester Michle

  Carth(PS),dievorigeweekuitein-delijk eenwijkvergadering over hetprobleembelegde,zegthetinitiatiefte steunen. Veiligheid is een doorallen gedeelde verantwoordelijk-heid,enburgerskunneneenactieverolspelenalspartnervandelokaleoverheden, zegt de burgemeester.Ze benadrukt dat het geenszins debedoelingisomeenprivmilitieopterichten.

  BettinaHubo

  schrap tegen inbraakgolf

  Ganshoren > Eerste Brussels buurtinformatienetwerk

  Kwaliteitsvolle opleidingen met toekomst!Elishout secundair onderwijs, CVO Elishout

  Secundair onderwijs

  Technisch en beroepssecundair onderwijs in de deelgebieden: Bakkerij Slagerij Hotel en Restaurant Tuinbouw (Plant, Dier en Milieu)

  Volwassenenonderwijs

  Hoger beroepsonderwijsin de studiegebieden:

  Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Biotechniek Onderwijs

  Secundair volwassenenonderwijsin de studiegebieden:

  Chemie Grafi sche technieken Handel Land- en tuinbouw Voeding

  Meer info?www.elishout.beElishout secundair onderwijs: 02 526 76 00of [email protected] Elishout: 02 526 77 40 of [email protected]

  Ben je op zoek naar een opleiding met toekomst? Wil je jouw kansen op de arbeidsmarktvergroten? Dan heeft Elishout zeker iets voor jou! Binnen ons ruim aanbod opleidingen, zowel in het secundair als volwassenenonderwijs, vind je vast de opleiding die je zoekt!

  Advertentie 120 x 151.indd 2 31/05/11 10:48

  meentenzondergemeentelijkNederlandstaligon-derwijseenNederlandstaligegemeenteschoolop-richt.Espeelziettalvanvoordelen.Waaromzoude gemeente niet overwegen om te investeren ineenNederlandstaligegemeenteschoolenhetgoedevoorbeeldgevenvooreenoptimalesamenwerkingtussenFrans-enNederlandstaligescholenophaargrondgebied?vraagtzezichaf.

  Kritische massaWillem Stevens is niet tegen, maar vindt de op-richtingnunietprioritair.Sint-Gillisheefteenge-meenschapsschool (De Bron) en een vrije school(de Sint-Gillisschool). Stevens: De kleur van dekatmaaktnietuit,alszemaarmuizenvangt.Numoetenwe prioritair de Sint-Gillisschool, die be-dreigdwordtdoor eenvastgoedproject, reddenenmikkenopuitbreiding.IndeDeMrodestraatheefthet gemeenschapsonderwijs een project voor eenkleuterschooleneencrche.ErkomendusklassenvrijinDeBronaandeEngelandstraat.Enboven-dien,voegtStevensernogaantoe,staatSint-GillisnietopdeprioriteitenlijstvandeVlaamseGemeen-schapscommissie (VGC)vooreenbijkomendeNe-derlandstaligeschool.DeNederlandstaligescholen inSint-Gillishebbenal leerlingen moeten weigeren. Toch, zegt Ste-vens, sturen de Nederlandstaligen hun kinderennietnaarschoolinSint-Gillis.Hijhooptdatditinde toekomstwel het geval zal zijn. Stevens: Eenkritische massa aan Nederlandstaligen is goedvooralleleerlingen,datzeggenleraarsendirectiesmij.MaarookdaaroverzijnGroen!enSP.Ahetnieteens.Wordtvervolgd. DannyVileyn

  Jean Engelen

  10 augustus 1953 1 juli 2011

  jaren dat mijn boek niet uitgelezen was

  De Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel, De Markten, de Pianofabriek

  brengen samen met de familie een eerbetoon aan Jean, op donderdag 7 juli 2011 om 19 uur in De Markten, Oude Graanmarkt 5 te Brussel.

  ROUWBERICHT

 • BDW 1287 PAGINA 11 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  De openbare bibliotheek van Brussel-Stad vind je in Laken, en twee kleinere afdelingen in Heem-beek en Haren. Laken telt meer inwoners dan de Vijfhoek, waar bovendien al de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) was.

  Enzoprofiterenweookvandesy-nergie met het gemeenschapscen-trum Nekkersdal, zegt bibliothe-carisHildwardVanhemelrijck.Met

  Eerst spelen, dan leren

  A

  N D

  EVR

  OE

  In geen enkele Brusselse bibliotheek vind je zon uitgebouwde spelotheek als in Laken.

  OpENBaRE BIBLIOtHEKEN IN BRussEL aflevering 14 LaKEN metmode- en schoonheidsboeken,boeken met honderd verschillendekapselsbijvoorbeeld.Zezijndanergverwonderdomdathierallemaaltevinden.Opzaterdagishetindevoormaligeconfituurfabriek en latere tapijten-handel behoorlijk druk in de inter-net- en mediahoek, met Franse,Britse, Nederlandse en (alle) Bel-gische kranten en tijdschriften. Erwordt gestudeerd, zegtVanhemel-rijck tussen aanhalingstekens.We zijn niet te streng.Het is ookeenontmoetingsplek.Leven is er ook door buren als deLuisterpunt-bibliotheek, voormen-sen met een leesbeperking, en deFranstalige openbare bibliotheekwaarmeegezamenlijkactiesalsSu-pervlieg/Supermouche worden op-gezet.EnnergensvindjeindeBrus-selsebibliothekenzonvolwaardigespelotheek.Deeducatievespelletjeszijngesorteerdoprekenen,bouwenof lezen. Nederlands leren is ookeenvanonzemissies,de spelletjeszijnzeerpopulairbijdeveleRussi-scheenTsjetsjeensefamilies. AnDevroe

  Emile Bockstaellaan 109, 1020 Laken, 02-423.53.20, www.brussel-laken.bibliotheek.be. Filiaal in de Frans Vekemans-straat 79, 1120 Neder-Over-Heembeek, 02-266.82.90. Uitleen-post in de Flodorpstraat 39, 1130 Haren, 02-247.03.05

  De hele reeks nalezen? www.brusselnieuws.be/bib

  ADVERTENTIE

  de krant van de bib naar het cafvanNekkersdal, dat kanallemaal.Maareenbibliothecarismoet indesnel evoluerende bibliotheekwereldnogveelmeerkeuzesmakenenmo-tiveren.Fundels?Diedigitalepren-tenboeken (bundels vol fun, red.)zijnsuperduureneigenlijkkomtdatneer op tv-kijken. Facebook? Al-leen als we de tijd zouden hebbenom er dagelijks mee bezig te zijn.We plannen wel gerichte nieuws-

  brieven.Boekendan (grapje)? Alsikziewelkeverouderdezaken je insommige bibliotheken vindt Ikverwijderzonderpijninhethartdevisueel verouderdeboeken,ensug-gestieskopenwezosnelmogelijk.Vanhemelrijck heeft een nuchtere,maartochhoopvollekijkopdetoe-komst:IkdenkdatdeVlaamsebi-bliothekeninBrusselhunboomwatgehadhebben. Sinds internet inge-burgerdis,gaathetaantaluitlenin-

  gen achteruit. Het BruNO-netwerkkan die trend wel wat vertragen,maar niet spectaculair. Dvds zijneensucces,maardepopulariteitvancdstaantdelaatstetwee,driejaar.Tochishetnuttigdatdebibliotheekeenvandeinformatiekanalenblijft.Wegevenjaarlijkszon150-taljon-gereneenietsgrondigerintroductie.Achttienjarigenuiteenberoepsrich-tingkomenhiersomsvoorheteerst.We maken dan een soort etalage

 • BDW 1287 PAGINA 12 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  Geen dak boven het hoofd hebben is maar n van de symptomen van thuisloos zijn, redeneren ze bij Centrum Algemeen Welzijnswerk Archipel.

  IVAN PUT

  Welzijn > Probleemoplossend denken volstaat niet

  Zomerse bespiegelingen bij winterse thuislozenopvang

  Nu we de zomer inzetten, is het tijd om te denken aan de komende winter. Voor vele dak- en thuislozen in Brussel is het menens. Wordt er aan hen gedacht? Tijdens een nacht-telling van het aantal thuislozen, georganiseerd door La Strada, het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel, begin vorige winter 2010, klokte de teller af op 1.944 mensen, on-der wie 611 mensen op straat en in de noodopvang, 769 mensen in de erkende onthaalhuizen voor thuis-lozen, 189 mensen in niet-erkende opvanginitiatieven, 275 mensen in onderhandelde bezettingen en

  honderd mensen in kraakpanden.Hoe moet je antwoorden op deze bittere realiteit? Wat doet nu eigen-lijk die thuislozenzorg? Wie is het doelpubliek, en wat betekent het om thuisloos te zijn? Al die vragen worden behandeld in het boekje Thuislozenzorg Ben je voldoende betrouwbaar om op te vertrouwen? van het Centrum Alge-meen Welzijnswerk (CAW) Archi-pel. Een exemplaar is te verkrijgen op www.archipel.be. De kern van de visie vat ik hieronder samen.

  Thuis- en dakloosOnder thuisloosheid verstaan de meeste mensen geen woning heb-ben (dakloosheid), maar het gebrek aan huisvesting is slechts een symp-

  Erwin Vanhollebeke.

  toom van thuisloosheid of, beter gezegd, een symptoom van thuis-loos zijn. Thuisloos zijn is namelijk geen statisch gegeven. Het is een circulair proces, gekenmerkt door gebeurtenissen tijdens de levens-loop waardoor mensen de verbin-ding met zichzelf, met de andere en met de samenleving verliezen. Het meest typerende voor deze gebeur-tenissen is enerzijds het ontbreken

  of wegvallen van steunfiguren, en anderzijds het niet kunnen voldoen aan belangrijke basisbehoeften (een proces van ontankering). De basisbehoeften betekenen in deze context, naast een woning, ook een familiaal en sociaal netwerk, een deelname aan de samenleving, een warm nest, goed onderwijs, een in-komen, een evenwichtige dagplan-ning, een gezonde leefomgeving,

  een goede gezondheid, een basis-comfort en een evenwichtig budget. Als verschillende van bovenge-noemde noden niet ingevuld gera-ken en er geen steunfiguren (meer) zijn, dan kan een persoon het ver-trouwen verliezen in zichzelf, in de andere en in de samenleving en valt hij terug op overlevingsstrategien die vervreemding verder in de hand werken. Symptomen van dit proces kunnen zijn: maatschappelijke uit-sluiting, eenzaamheid, schulden, een slechte gezondheid en/of hy-gine, overlast door onaangepast gedrag, werkloosheid, dakloosheid, verslaving, geweld, diefstal,... Ook angsten en depressies zijn herken-bare symptomen van dit proces.

  Tijd, aandacht, ruimteDeze elementen eenzijdig aanpak-ken is onvoldoende om een mens uit die neerwaartse spiraal te ha-len. Grootse winteropvanginitia-tieven met de nadruk op bed, bad en brood kunnen niet volstaan. De persoon is in zijn betrouwbaarheid geschonden, en het wederzijdse ver-trouwen is weg.Sommige mensen die al jaren thuis-loos zijn, overleven in de noodop-vang. Dit is onlangs nog verduide-lijkt in een rapport over de evaluatie van de voorbije winteropvang. Deze mensen hebben meer ondersteu-ning en duurzame begeleiding no-dig. Een aanpak die leeft, n die in relatie durft te gaan. De persoon is geraakt in zijn mens zijn, en het is daar waar we hem moeten ont-moeten. Zoeken naar wat er wel is, aanraken wat niet meer zichtbaar is en zorgen voor wat verdwenen is. In de kwetsbaarheid van de per-soon moeten we naar antwoorden zoeken en oplossingen vinden. Dit is thuislozenzorg, de basis om van te vertrekken en de garantie voor een antwoord op de lange ter-mijn.Deze visie heeft consequenties. Ze vraagt om een gedifferentieerd be-leid dat zich toespitst op ontmoeting en zorg. Probleemoplossend denken maakt plaats voor begrippen als verbinding, herankering en herstel van de geschonden betrouwbaar-heid. Voldoende tijd, aandacht en ruimte worden voorwaarden om een gepast thuislozenbeleid te voeren. De komende maanden zullen onder meer de bevoegde gewestministers in overleg met de hulpverlenings-organisaties zich het hoofd breken over de komende winteropvang. Elk jaar staan niet alleen thuislozen, maar ook vluchtelingen en mensen zonder papieren aan de deur van een almaar omvangrijker wordende winteropvang.De vraag is evenwel of de noodzaak aan winteropvang juist voortkomt uit de ondoeltreffende maatregelen op de lange termijn, zowel op vlak van het asielbeleid als in het thuis-lozenbeleid. Voor dit laatste moet er voldoende durf zijn om te inves-teren in nieuwe structurele onthaal-huizen en begeleide woonvormen. Kortom, dit vraagt om een beleid dat betrouwbaar genoeg is om op te vertrouwen.

  Edwin Vanhollebeke, vertegenwoordiger

  Thuislozenzorg CAW Archipel

  In de kwets-baarheid van de mens moeten we naar antwoorden zoeken en oplossingen vinden. Dat is thuislozen- zorg

  BDWOPINIE

  BRUSSEL Een thuisloze is geen dakloze, of niet per se. Om een thuisloze verder te helpen, volstaan bed, bad & brood niet. Erwin Vanhollebeke van Centrum Alge-meen Welzijnswerk Archipel wil dat we n al nadenken over thuislozenbeleid, want komende winter staan niet alleen thuislozen, maar ook vluchtelingen en mensen zonder papieren weer in groten getale aan de deur.

 • BDW 1287 PAGINA 13 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  BDWOPINIEEen op driedoor Danny Vileyn

  Niemand moet nog met taboes afkomen. Het zijn de woorden van federaal minister Paul Magnette (PS) nadat Elio Di Rupo zijn forma-teursnota toegelicht had. Di Rupo, die vorige week nog zei dat hij zichzelf vijf tot tien procent kans gaf, geeft iedereen het nakijken. De nota is geen PS-werkstuk, er gaan socia-listische taboes voor de bijl. Bloeden gaan we allemaal. Renteniers en werklozen, gepensio-neerde ambtenaren en schoolverlaters, maar bovenal de middeninkomens zullen het voe-len. De 22 miljard die Di Rupo bijeenharkt,

  bestaat uit twee derde (nieuwe) inkomsten, een derde uit besparingen. Moeilijk te slikken voor centrumrechts. Toch bestaat de nota uit eten en drinken voor iedereen, en dat verklaart meteen waarom de reacties van de politieke partijen dinsdag uitbleven.Di Rupo maakt het N-VA-voorzitter Bart De Wever knap lastig. Sociaal-economisch kan De Wever de nota moeilijk afschieten, maar communautair is er meer dan een angel. De responsabilisering van de deelstaten gaat bijvoorbeeld veel minder ver dan wat N-VA wil. En ook de symboliek van een federale kieskring mag niet onderschat worden. Anderzijds wordt Brussel-Halle-Vilvoorde proper gesplitst. De toegevingen die de Vlamingen moeten doen, beperken zich tot de zes faciliteitengemeenten. Niet leuk voor de Vlamingen daar, maar van de uitbreiding van Brussel is geen sprake meer. Di Rupo is trouwens de eerste Franstalige die een splitsingsvoorstel op tafel legt. Zeker een verdienste.Wat Di Rupo over Brussel schrijft, kan niet anders dan de Vlamingen ontgoochelen. De minister-president krijgt weliswaar veiligheid als bevoegdheid, maar n politiezone komt er niet. De harde adepten van een (officieel) eentalig Frans gewest moeten hun dromen opber-gen, maar Di Rupo wil wel af van de tweetaligheid van ambtenaren in de gemeenten. De PS hoopt hiermee in Brussel de achterban aan werk te helpen, een maatregel die onvermijdelijk ten koste zal gaan van Nederlandstalige ambtenaren en inwoners. Tenzij Di Rupo zijn belofte gestand doet: de Nederlandstaligen worden in het Nederlands bediend. Elementaire rekenkunde leert dat dan, om organisatorische redenen, minstens n derde van het gemeentepersoneel Nederlands-kundig moet zijn. Maar er zullen dossiers geteld worden. Een tekenin-getje hoeven we hierbij niet te maken. En dan is er nog de constitutieve autonomie die het Brussels Gewest zou krijgen. Als die er komt, wordt Brussel (een beetje) minder hoofdstad en (een beetje) meer derde ge-west. Een forse stap achteruit.De onderhandelingen gaan over de toekomst van Vlamingen, Walen en Brusselaars. Ze moeten ook over de Brusselse Vlamingen gaan.

  EVAHILHORST

  BRIEVEN VAN LEZERS [email protected]

  HomohaatIn BDW 1286 van 30 juni (Geen pardon voor verbale agressie, p. 14) stelt Bruno De Lille een dubbele aanpak voor om het geweld tegen holebis aan te pakken. Eerst, op de korte termijn, een harder optreden van de politie. Daar ben ik volledig mee akkoord. Het is dan natuurlijk maar te hopen dat de schuldigen ook effectief gestraft worden en dat het niet bij enkele uurtjes in de cel op het commissariaat blijft.De aanpak die hij voorstelt op de lange termijn daar-entegen, vind ik nogal naef. Ik denk niet dat een uur-tje burgerzin op school die jongeren van gedachten zal doen veranderen. Wat helpt een uurtje per week op school, ls ze al aanwezig zijn, tegen de invloed van de ouders en de sociale omgeving? Opvoeden is nog altijd in de eerste plaats de taak van de ouders. Die moeten eerst respect tonen voor de waarden van onze samen-leving.Tijdens de campagne voor de gewestverkiezingen in 2009 verklaarden enkele kandidaten van de PS zon-der schroom dat ze tegen de homos waren. Dat zegt al genoeg, zeker? Elke kandidaat-migrant, van welke af-komst ook, die deel wil uitmaken van onze samenle-ving, dient de regels te respecteren. De rechten van de vrouwen en de holebis waarvoor onze ouders en groot-ouders gestreden hebben, mogen niet verloren gaan. De tijd van de kolonisaties is volgens mij voorbij. Ik vrees dat sommigen het geweld dat onlangs gebruikt werd tegen een homo in Brussel, weer als een fait di-vers zullen zien. Het zal wel weer koelen zonder bla-zen. En zo gaan we steeds verder op de ingeslagen weg, die onvermijdelijk zal leiden tot de teloorgang van onze westerse samenleving. Terug naar af.

  Stefan De Roo, Laken

  Duurzame vis

  Erg jammer dat auteur Nick Trachet (Duurzame maatjes in BDW 1283 van 9 juni, p. 21) zonder bij de Marine Stewardship Council (MSC) informatie in te winnen, denkt te kunnen uitleggen hoe het MSC-keurmerk werkt en daarmee zijn lezers op een verkeerd spoor zet. Daarom willen wij een aantal zaken rechtzet-ten.MSC beheert een certificeringsprogramma en een keur-merk voor duurzame visserij. Dat is visserij die zo ge-controleerd wordt dat het bestand zich goed kan blijven voortplanten, met zo min mogelijk schade aan het leven in zee.Het klopt dat WWF en Unilever samen de ontwikkeling van het examenpakket voor duurzame visserij in gang hebben gezet. Maar niet omdat Unilever geld wilde ver-dienen aan een bio-stempel, maar omdat het grootste kabeljauwbestand ter wereld op de Grand Banks (Cana-da) instortte. Unilever moest zijn vis dus ergens anders kopen. Maar hoe weet je als koper zeker dat een visserij duurzaam wordt beheerd? Daarom heeft Unilever bijge-dragen aan het ontwikkelen van de MSC-standaard, in samenspraak met wetenschappers, natuurorganisaties en visserijbeheerders. Toen de standaard voldeed aan alle eisen van de VN, hebben WWF en Unilever zich te-ruggetrokken; MSC werd volledig onafhankelijk.MSC is geen lobbyorganisatie en heeft geen winstoog-merk. MSC krijgt alleen inkomsten uit zijn programma zodra het MSC-keurmerk op verpakkingen wordt ge-bruikt. Gecertificeerde vissers hoeven niet voor het keurmerk te betalen. 42 procent van de inkomsten van MSC bestaat uit keurmerkopbrengsten, de rest komt uit bijdragen van goede doelen. Alle inkomsten worden gebruikt om het programma te verbeteren (bijvoorbeeld

  de ontwikkeling van alternatieve onderzoeksmethodes voor visserijen in ontwikkelingslanden).Inmiddels zijn ruim honderd visserijen MSC-gecerti-ficeerd en meer dan honderdveertig visserijen worden beoordeeld. En de milieuwinst begint zich uit te beta-len. Zo zijn er visserijen die, als onderdeel van de certi-ficering en in samenspraak met milieuorganisaties, het bodemleven in kwetsbare gebieden beschermen door hier niet meer te vissen (bijvoorbeeld de twinrigvisserij op schol in de Noordzee, Ekofish Group/Osprey Traw-lers).De visserij in Alaska heeft met succes besloten om haar zalm- en koolvisvisserij opnieuw te laten beoor-delen en zit dus nog steeds in het MSC-programma. En ook vissers uit IJsland vinden dat het sterker is om door een onafhankelijk programma te laten controleren dan door het eigen nationale certificeringsprogramma. De visserij op kabeljauw, schelvis en zeewolf uit IJsland zit daarom in MSC-beoordeling.Het MSC-keurmerk is maar een van de instrumenten in de gereedschapkist die handelingsperspectief bieden voor consumenten, bedrijven in de visketen, super-markten en restaurateurs, maar juist ook voor vissers, die met het certificaat op de markt beloond worden voor goede praktijken, zodat ook hun kleinkinderen er in de toekomst hun brood mee kunnen verdienen.

  Sandra Mies, namens MSC, Den Haag

  Rechtzetting

  Vorige week kon u in ons weekoverzicht (p. 3) lezen dat Kraft Foods in Halle vierhonderd werknemers zou ontslaan; in werkelijkheid gaat het om 99 afdankingen. Daar hoefde geen schep bovenop; onze excuses.

  Anneessens

  Het standbeeld van Anneessens (Anneessensplein) is na jaren verlost van zijn rubberen aura. Het doet zelfs een beetje vreemd aan hem zo blootshoofds te zien... Lieven Dejager, Brugge

  Dienstverlening

  Volkomen eens met J. Deheyder uit Elsene (brief Taal (1) in BDW 1283 van 9 juni, p. 15).Op 29 januari laatstleden werd ik het zoveelste slacht-offer van een tasjesdief en begon de lijdensweg voor nieuwe papieren. Ik heb toen helaas ook kunnen onder-vinden hoezeer de verfransing van onze would be Euro-pese hoofdstad gevorderd is sinds men van Broekzele een volwaardig gewest heeft gemaakt: bij geen enkele openbare dienst werd ik in het Nederlands geholpen. Maar in gebrek aan taalhoffelijkheid of gewoon gebrek aan dienstbetoon spant het stadsbestuur toch wel de kroon. Ik wacht nog altijd op mijn nieuwe identiteits-kaart. Navraag bij burgemeester Thielemans, zelfver-klaard verdediger van de democratie en voorvechter in de strijd voor gelijke kansen en solidariteit, bleef onbe-antwoord.Dus na meer dan vier maanden wachten op die kaart waarvoor ik 17,50 euro en twee fotos had gegeven, keek ik eens op internet waar ik met taalklachten terechtkon. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht schijnt inder-daad nog te bestaan... Net als zoveel andere lichamen in dit apenland jammerlijk verworden tot een simpele sinecure. Elza Frederix, Laken

  SPELREGELS VOOR LEZERSBRIEVEN: Mail uw bijdrage naar [email protected] Schrijven kan naar BDW-Brieven van Lezers, Flageyplein 18, 1050 Elsene; faxen naar 02-226.45.69. Vergeet niet uw adres te vermelden, ook in e-mails: zonder het adres van de afzender beschouwen we een brief als anoniem, en wordt hij niet gepubliceerd. De maximumlengte van een bijdrage is 2.500 tekens, inclusief spaties. Wilt u graag een langere, meer uitgewerkte opiniebijdrage schrijven (max. 5.000 tekens)? Neem dan eerst contact met ons op voor overleg via [email protected] De redactie mag lezersbrieven redigeren of weigeren. Moties, manifesten of omzendbrieven worden niet (in deze rubriek) opgenomen.

 • BDW 1287 PAGINA 14 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  VADROUILLEDE CULTUUR- EN VRIJETIJDSBIJLAGE VAN BRUSSEL DEZE WEEK

  Henri Vandenberghe, al 35 jaar grts in de schaduw van het Atomium.

  S

  AS

  KIA

  VAN

  DE

  RS

  TICH

  EL

  E

  BRUSSELSE LIEKES VAN OP DE VRACHT-WAGEN

  KOEKELBERG/LAKEN Tijdens de pop-, folk- en rockfestivals van de zomer is Festival on tour van het KlaraFestival andermaal present. Het festival zet een enorme Volvo-truck, omgebouwd tot mobiele concertzaal, op een tiental muziek-festivals. Zo willen ze een jong en nieuw publiek vertrouwd maken met uitvoeringen door klassieke ensembles.

  Vorig jaar sloeg het concept aan. Door luidsprekers te plaatsen, kwam het festivalvolk tijdens de pauze spontaan zijn oor te luisteren leggen. Groepjes van drie tot vijf muzikanten geven een aantal korte concertjes (maximaal 25 minuten), los en ver weg van het grote podiumgebeuren van de dag. Het gaat om aanstormend talent dat zoals het houtblazerskwintet Houthandel Antwerpen gehoord n gezien mag worden.De eerste camionconcerten zijn voor Brussel: Festival on tour stond begin juli al op Plazey in het Elisabethpark (Koekelberg); nu volgen nog het folk- en jazzfestival Brosella (9 juli) in het Groentheater in Laken, Bruksellive (30 juli, ook in Laken) en het Klara-Festival zelf (1 september). Dan staat de truck tussen Bozar en het Centraal Station. Die eerste september luiden gratis concertjes het KlaraFestival in: dan treden onder meer Bagadski, Ba-taquiera, Luc Mishalle en Jo Zanders op in het Centraal Station, Bozar en de Ravensteingalerij.Met Brosella werkte het KlaraFesti-val een speciaal concertproject uit, dat op andere locaties niet te zien zal zijn. Zeventiende-eeuwse Brusselse liedjes die dankzij Erfgoedcel Brussel op cd zijn gezet, worden voor de gele-genheid in hun authentiek-klassieke compositie uitgevoerd op de vracht-wagen door het ensemble Cannamel-la. Voor de hedendaagse versie zorgde Brosella. Nadien reist de Festival on tour-vrachtwagen nog naar festivals in Vlaanderen zoals de Gentse Fees-ten, Brugge, Cultuurmarkt Antwer-pen en het sportevenement de Gordel (in Kraainem). JMB

  K

  LA

  RA

  FE

  STIVA

  L

  Deze dienst wil u de nodige informatie bezorgen om u wegwijs

  te maken in uw zoektocht naar mogelijkheden, voorzieningen voor

  personen met een handicap

  Handicap & informatie

  alle werkdagen van 9 tot 12u30 uitgezonderd donderdag van 14 tot 17u.

  Bezoeken enkel op afspraak

  [email protected]

  02/463.58.58

  ADVERTENTIE

 • Muziek > Een festival dat ontstond dankzij het decor

  Brosella 35 jaar

  BDW 1287 PAGINA 15 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  TALENT KAN ZONDER TOPSPORTSCHOOL

  Vlaanderen en Walloni kozen voor (dure) topsportscholen; Brussel ging zijn eigen weg en stoomt topsporters in de dop op gewone scholen klaar voor de A-kern n een diploma middelbaar onderwijs. Romelu Lukaku en andere Purple Talents zijn de pioniers in het succesverhaal.

  LEES MEER OP PAGINA 20-21

  ZAZIE ZOMERT

  Wees welkom in de Zaziezomerportretten-galerie! In deze zalig zomerse, zevendelige reeks stellen Brusselse kunstenaars de beelden voor die hen altijd zullen bijblijven. Striptekenaar en Zazie-huiskunstenaar Brecht Evens (van Idulfania) bijt de spits af.

  LEES, KIJK, SNUFFEL OP PAGINA 22-23

  W e spreken af in caf Archipel, vlak bij de Beurs en op wandelafstand van Henri Vandenberghes vroege-re werkgever, de Stad Brussel. Vandenberghe was er verantwoordelijk voor de animatie-ploeg bij de jeugddienst. De ervaring die hij er opdeed, kwam goed van pas. Brosella was het eerste festival met een uitgebreid activitei-tenpakket voor kinderen. En dan niet zomaar wat schminken en ballonnetjes draaien door een clown, maar een volwaardig, afzonderlijk luik voor de kleinsten. Een van de grote les-sen die ik trok uit mijn beroepservaring bij de jeugddienst, was dat je de interesse van de jongeren moet aanwakkeren om ze van straat te houden. Vandaar het idee om kinderen een volwaardig programma aan te bieden, zodat ze zelf beslissen om naar het festival te ko-men. We wilden geen parking waar de ou-ders hun kinderen konden deponeren. In het begin was dat zeker geen evidente opgave, maar onze vrijwilligers gingen ervoor, en na al die jaren hebben we met Brosella Kids een fes-tival binnen het festival waar we fier op zijn. Kwaliteit over heel de lijn is altijd een van onze grote streefdoelen geweest.Het woord is gevallen: vrijwilligers. Zonder hen geen Brosella. Vandenberghe beseft dat en benadrukt het ook steevast. Toen we 34 jaar geleden begonnen, was er zo goed als geen budget. Dus ging ik op zoek naar vrij-willigers. Er waren in die tijd vier jeugdhui-zen in Brussel die regelmatig met folk bezig waren: t Sleutelgat in Haren, La Caravelle in Laken, Utopie in Neder-Over-Heembeek en La Spirale in het centrum. Ik deed hun mijn voorstel: zij zouden voor vrijwilligers zorgen, maar ze kregen dan ook een deel van de op-brengst. Mensen houden van sprookjes. Je moet hun iets vertellen waarin ze zich kun-nen terugvinden. Dan happen ze toe. Dat is ook het verhaal van de toog op Brosella. Een van onze vrijwilligsters, Els Boeykens, vond dat de organisatie van drank en spijs ner-gens naar leek. Ik benoemde haar tot human resources manager en gaf haar carte blan-che. Sindsdien draait dat ongelooflijk goed. Toch heeft Els nog altijd dezelfde dikke pree als wij allemaal, dat wil zeggen nougatbol-

  len. Maar iedereen is wel supergemotiveerd.Al in zijn studententijd organiseerde Henri Vandenberghe allerlei happenings, folkcon-certen en voordrachten. Hij was zelfs betrok-ken bij het pozietijdschrift Hand, waarvoor ook BDW-redacteur Freddi Smekens werkte. Hoe hij er vervolgens bij kwam om Brosella te organiseren in het unieke decor van het Groentheater aan de voet van het Atomium, begon met een sterk staaltje Belgische ver-waarlozing van eigen patrimonium. Bij de jeugddienst vroegen ze me iets te organiseren in het Groentheater. Dat mocht om het even wat zijn: een boksmatch, een wedstrijd voor

  majorettes,... Ik ging poolshoogte nemen en viel achterom van verbazing, want tot mijn grote schaamte kende ik het stukje groen niet dat dateerde van Expo 58. Toen ik de fantas-tische akoestiek hoorde, stond mijn beslissing vast: het zou een muziekfestival worden. Bro-sella ontstond dus dankzij het decor.Al ben ik voor velen het boegbeeld van Bro-sella, ik heb nooit zelf iets uitgevonden. Geert Currinckx, de voorzitter van onze vzw De Vrienden van Brosella, vergelijkt mij met een magneet omdat ik er telkens in slaag de juiste mensen om me heen mee te krijgen (lacht). Toen we met jazz begonnen, kwam dat omdat we na onze samenwerking met het European Broadcasting Union Folk Festival in 1981 wat

  Het Groentheater in 1979.

  Wannes Van de Velde (r.) in 1977.

  M

  AR

  C G

  YSE

  NS

  BR

  EC

  HT

  EVE

  NS

  BRUSSEL Voor de 35ste keer alweer bewijzen ze bij Brosella dat ze een buitenbeentje in het festival- circuit zijn. Waar vind je nog een dergelijk programma in zon uniek decor en dat allemaal gratis? Faut le faire! Henri Vandenberghe en zijn ploeg vrijwilligers vinden het vanzelfsprekend. Een terugblik met de katalysator zelf.

  Roger Vanhaverbeke (de onlangs overleden jazzbassist, red.), die thuis was in dat wereldje. En zo gaat het nog altijd. Al die vrijwilligers zorgen voor een verrijking en ook voor evolu-tie, want ondertussen is de tweede generatie al aan de slag!

  Jubileum met TootsAls we hem de onvermijdelijke vraag stellen wat nu zijn absolute hoogtepunt is na 34 jaar Brosella, antwoordt Vandenberghe zonder aarzelen: Toots! De eerste keer dat hij bij ons optrad, was in 1987. Hij had toen zelfs nog geen manager, hij regelde alles zelf. Ik stelde hem voor om peter van ons festival te wor-den, en hij vond dat meteen ok. Sindsdien is er een hechte band tussen Toots en Brosella gegroeid en is hij altijd op de afspraak als we hem vragen. Nu ook dus voor onze jubileum-editie. Voor een artiest als Toots kun je alleen maar respect hebben. Hij rust niet op zijn lau-weren, integendeel. Elke dag nog zoekt hij op welke manier hij zichzelf kan verbeteren. Wie doet hem dat na? Hij heeft het misschien te-genwoordig wat moeilijk om op het podium te geraken, maar zodra hij op zijn taboeret zit, mondharmonica in de hand, zie je hem ver-jongen. Zoals Toots is er maar n. En dan die nederigheid! Hij is elke keer weer vereerd met anderen te mogen spelen. Stel je dat voor van een levende jazzlegende. Dat zijn naam niet groter op de affiche prijkt dan die van de ande-ren, vindt hij geen probleem. Net als voor ons is voor hem iedereen top of the bill.In de loop der jaren vonden er wel enkele ver-anderingen plaats. De grondigste werd vijf jaar geleden gentroduceerd. Tot dan was ik in feite the big boss en nam ik alle definitieve be-slissingen. De plotse dood van onze voorzitter Antoine Courtmans in 2006 zette me aan het denken. Zo ontstond de programmacommis-sie, waarvan ik weliswaar deel uitmaak, maar waarin vooral veel jong bloed zit. Door hen weet ik ondertussen wat Facebook en Twitter zijn. Maar bovenal leren ze mij artiesten ken-nen van wie ik nog nooit gehoord had.

  HiphopDe toekomst van Brosella ziet er goed uit. Met dit jaar het hiphopproject van Lander Gyse-linck op de affiche (interview met hem in de juli-editie van ons magazine Agenda) bewijst Brosella bovendien dat het een festival in con-tinue evolutie is. Evolutie, en ook revolutie.Ga, geniet en vergeet vooral niet wat te con-sumeren. Onze grootste opbrengsten halen we uit de verkoop van drank, sandwiches en taarten. Toch zien we dat meer en meer men-sen zelf eten en drinken meebrengen. Het is iedereen gegund. Maar wij hebben geen gra-tis kaartjes of vip-loges om supergrote spon-sors te lokken en rekenen telkens op de toog-inkomsten om een kwalitatief hoogstaand festival te kunnen aanbieden. U weet dus wat u te doen staat. GeorgesTonlaBriquet

  Brosella, zaterdag 9 en zondag 10 juli vanaf 15 uur in het Groentheater bij het Atomium. Meer op www.brosella.be

  De Snaar, met een piepjonge Jan De Smet op accordeon in 1977.

  geld over hadden. Nooit gezien bij Brosella! Iemand opperde om eventueel wat jazz aan het programma toe te voegen, en hop, daar gingen we weer. Ik kon meteen rekenen op

  Het mocht om heteven wat zijn: een boksmatch, een wedstrijd voor majorettes. Maar toen ik de akoestiek in het Groentheater hoorde, wist ik het: een muziekfestival zou het worden

 • BRUSSEL Het mekka van de strip, zo wordt Brussel weleens genoemd. Maar in graphic novels (of: strips met de aspiratie van een roman) is de hoofdstad amper aanwezig. Het project Brussels in shorts brengt daar verandering in.

  Het initiatief gaat uit van de lite-raire organisatie Het Beschrijf en van staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!), VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur. Concreet gaat het om een oproep aan Belgische n inter-nationale tekenaars en scenario-schrijvers. Tien deelnemers zullen worden geselecteerd om graphic short stories te maken rond het Brussel van nu. Meer bepaald vraagt men dat het korte verhaal op de een of andere manier verwijst naar de Oude Graanmarkt of het Sint-Kate-lijneplein. Tegenwoordig is dat een hippe buurt met gezellige terrasjes

  BDW 1287 PAGINA 16 - DONDERDAG 7 JULI 2011

  Strip > Hoofdstad lonkt naar graphic novel

  Graanmarkt en Sint-Katelijne in hoofdrol

  De komkommertijd begon wel heel vroeg dit jaar. De angst voor de komkommer ging zo ver dat Rusland zijn grenzen sloot en de Vlaamse mi-nister-president zich moreel verplicht zag voor de tv-cameras een komkommer te eten. Dat liet hij toch verstaan, maar hij deed het niet. Angst voor de groene vrucht met haar duizend zaadjes. Geluk-kig was er sympathie bij de bevolking voor de veelgeplaagde komkommerkwekers: zelfs op Facebook werd opgeroepen om komkommer te eten.

  Enkele kwekers bleken inventief. Zo zag ik op de markt stapels met hl tere en kleine komkommertjes, aan-geprezen als een nieuwigheid. Ie-mand had waarschijnlijk in alle wan-hoop zijn komkommers veel te vroeg geoogst, om in n keer van heel zijn productie verlost te zijn. Ze waren lekker.Wie op zoek gaat naar wijsheden rond de komkom-mer, komt al snel in een wetenschappelijk moeras terecht. Er zijn om te beginnen heel wat variteiten komkommers. De ene worden geel geoogst, de an-dere groen, er zijn er die klein blijven (de augurk) en andere worden kilos zwaar. De meeste industrile komkommers hoeven niet eens bestoven te worden om uit te groeien. Andere dan weer wel. Nee, er is meer aan komkommer dan u denkt.Waarom eten mensen komkommers? Is het niet zielig om groenten te eten die onvolwassen zijn? Want komkommers zijn net dat: in de groei ge-smoorde vruchten van een pompoensoort, de Cu-cumis sativus . Mochten ze langer mogen groeien, dan zouden ze allicht geel worden en rijpe pitjes krijgen. Of niet? Ze zouden ook heel wat voedzamer zijn dan de waterige dingen die hier op de markt liggen.Vroeger konden komkommers bitter zijn, dat zal de kwekers hebben tegengehouden om nog langer rijpe komkommers te verkopen. Ik leerde in Suri-name dat je het topje van de vrucht moet afsnijden en dat je dan met dat topje circulair moet wrijven op het zonet gemaakte snijvlak. De plaatselijke be-volking beweerde dat men er op die manier de bit-terheid uit kon wrijven. Ik geloof er niets van, maar het was wel een grappige bezigheid.Onrijpe vruchten, we eten er wel meer. Sperzie-boontjes zou men evengoed kunnen laten groeien tot het echte, rijpe bonen zijn, maar dat is het nu net, de mensen kunnen niet wachten: in plaats van erwten wou men peultjes, in plaats van witte bonen groene sperzies. Dat had met drie zaken te maken. Om te beginnen was het nog lang wachten op de oogst van het eindproduct, ergens eind augustus. En de mensen hadden honger. Anderzijds bestaat de oude uitdrukking Alle dagen bruine bonen is ook niet lekker . Door de peulen groen te eten had men ander voedsel, maar van dezelfde plant. Verder is het eten van onvolgroeide gewassen een uiting van welvaart. Men hoeft niet te wachten tot alle vruch-

  ten rijp zijn, men kan er best al wat van eten, er zul-len er nog genoeg overblijven voor de winter. Dat is de boodschap die onrijp fruit ons brengt. En dus ook komkommers.We zien het, naast bonen, vaker met leden van de pompoenfamilie. Ook courgettes ( Cucurbita pepo ) worden steevast zeer onrijp vermarkt. Hier bij ons gebeurt dat op het randje. Wanneer ze rijp zijn, worden courgettes heel groot, maar dan smaken ze melig. Zoals wij ze hier vaak vinden, zijn ze net op de rand van die meligheid. Meer naar het zuiden verkoopt men ze nog kleiner en dan zijn ze heerlijk sappig. En te eten net zoals komkommers. In Itali gaat men zo ver dat men zelfs de bloem eet, gevuld met kaas en gefrituurd in olie. Een feest voor het oog en de smaakpapillen. Jonge noten worden ook wel

  geoogst als hapje, en in Itali worden onrijpe druiven gedroogd en gebruikt als zure

  uvette bij sterk smakende bereidin-gen zoals zoutevis.Op de markt kreeg ik dan weer de vrucht op de foto onder de neus geduwd. U had het zeker al door, dit is

  geen courgette en ook geen komkommer. Ook

  geen kalebas, waar we het enige weken geleden nog

  over hadden. Wat hier ligt, is een onrijpe meloen ( Cucu-

  mis melo ). In de zomer gaat het in het Zuiden meloenen regenen.

  Zo ergens bezuiden de Vende begint het al. Heel het landschap ruikt naar de rijpe

  meloenen, volle vrachtwagens houden er het toeris-meverkeer mee op. Langs straatstalletjes worden ze aangeboden en als u niet oplet, krijgt u er gewoon gratis. Wanneer de meloenen beginnen te rijpen, is er geen houden meer aan. En alle dagen bruine bonen, schreef ik al... Zeker met rijpe meloenen, die een wel erg machtig parfum kunnen verspreiden.Dus eten ze in Sicili hun meloenen ook onrijp. Ge-bruiken zoals komkommer, zei Giuseppe, de Ita-

  liaan op de markt. In schijfjes snijden en dan men-gen met rijpe tomaten en mozzarella, zei de zoon. Mozzarella vind ik wat karakterloos op een warme zomerdag. Een Turkse peynir (een kaas die op feta lijkt, maar zo niet mag heten) is wat zouter en zeker zo lekker. Met de groene meloen is dit een godde-lijke combinatie, beter dan met de wat metalig sma-kende komkommer. Het witte vruchtvlees van deze meloen heeft al de echte meloensmaak, maar veel lichter, frisser en toch zacht. Een echte ontdekking!In bepaalde Marokkaanse of Turkse winkels worden overigens ook groene meloenen op azijn verkocht. Die moet u ook eens proberen. Smakelijk.

  [email protected]

  De hele reeks nalezen?www.brusselnieuws.be/trachet

  Komkommertijd

  BRUSSEL EN DE WERELD CULINAIR ONTDEKT

  Nick Trachet

  Erfgoed > De Zeyp in internationale geheugenbank

  Europese ambities met Ganshoren ingezoomdGANSHOREN Donderdag vond in het gemeenschapscentrum De Zeyp de slotvergadering plaats van het Heuritage-project. Samen met acht buitenlandse partners werkte De Zeyp de afgelopen twee jaar aan een internetplatform waarop senioren hun verhalen en beeld-materiaal kunnen plaatsen.

  Heuritage is een project met part-ners uit Wales, Polen, Hongarije, Portugal, Sicili, Tsjechi, Cyprus en Frankrijk. Het liep twee jaar en kreeg 150.000 euro uit het Grundt-vigfonds. Dat Europese fonds ondersteunt volwasseneneducatie. Doel van het project was om ou-dere mensen enthousiast te maken voor de computer, met name door hun te leren beeldmateriaal van hun streek op het net te zetten. Elk van de deelnemende partners deed dat op zijn manier. Tegelijkertijd hebben we met alle partners sa-men een internetplatform voor lo-kale gemeenschappen ontwikkeld, vertelt Ivo Peeters, de centrum-

  Onvolgroeide gewassen et