bdw - editie 1356

Download BDW - editie 1356

Post on 01-Feb-2016

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 5 december 2012

TRANSCRIPT

 • N 1356 VAN 6 TOT 13 DECEMBER 2012 WEEK 49: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  N-VA is de grootste

  D e N-VA kwam op in tien van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze deed dat op eigen kracht, dus niet samen met Franstalige partijen. Die keuze leverde de partij 11.577 stemmen op. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er on-geveer 55.000 Vlaamse kiezers. De N-VA spreekt met andere woorden

  in de helft van de gemeenten maar liefst een vijfde van het Vlaams electoraat aan.De N-VA is hiermee meteen de grootste Vlaamse partij in Brussel, ten minste, als we vergelijken met de gewestverkiezingen van 2009. Dat is de enige verkiezing waarmee vandaag vergeleken kan worden omdat bijna alle Nederlandstaligen

  bij de laatste gemeenteraadsverkie-zingen op Frans- of tweetalige lijs-ten stonden.In 2009 haalde Open VLD 11.957 stemmen. Dat is mr dan de N-VA vandaag bij de gemeenteraadsver-kiezingen, maar de N-VA kwam dan ook maar in tien gemeenten op. Er kan redelijkerwijs aangenomen worden dat de N-VA in de andere negen gemeenten ook tien tot twin-tig procent van de Vlaamse stem-men zou halen. SP.A haalde 10.085 stemmen in 2009, CD&V 7.696 stemmen.In 2014 zijn er nieuwe verkiezingen.

  Als de N-VA dan ook de grootste partij wordt, is ze een goede kandi-daat om in de Brusselse regering te zetelen. Die wordt immers per taal-groep apart gevormd. Franstaligen kunnen daartegen geen veto stellen. De andere Vlaamse partijen kunnen uiteraard wel een coalitie zonder de N-VA op de been brengen.Bij de klassieke partijen blijkt er onrust te heersen over een scenario waarbij de N-VA veruit de meeste zetels behaalt. De klassieke Vlaam-se partijen in Brussel zijn een stuk verbrusseld, deels uit noodzaak omdat ze moeten samenwerken met

  BRUSSEL De N-VA is de grootste Vlaamse partij in Brussel, zo blijkt uit een analyse van de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de gewestverkiezingen in 2014.

  Politiek > Een op de vijf Vlamingen in Brussel kiest voor partij van De Wever

  SCHAARBEEK Een mooi achterhuis met een vrijwel intact kunstenaarsatelier en een tuinhuis vol mallen en beeldhouwersalaam. Dat is wat erfgoedspecialist Philippe Debroe mocht ontdekken in de Gallaitstraat in Schaarbeek. Het voormalige atelier van Louis Van Cutsem

  (1909-1992), een sportbeeldhouwer die de groten van voor en na de Tweede Wereldoorlog vereeuwigde, wordt volledig in ere hersteld zodat iedereen kan genieten van een uniek stukje patrimonium. Voor heel even maar: het pand krijgt een nieuwe bestemming en zal helemaal worden gerenoveerd. Alle beelden moeten er voor het eind van het jaar onherroepelijk uit. Meer over de laatste dagen van Van Cutsems atelier op p. 10. SVG

  HET BELGI VAN MAGNUM-FOTOGRAAF HARRY GRUYAERTEn ook: Lou Doillon, Paul Dano en Benjamin Verdonck.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  06 1212

  ADVERTENTIE

  vrijwilligerswerk op pagina 8 in

  Lees over

  deze krant.

  SCHATTEN IN HET TUINHUIS

  NIEUW! ZAZIE MAGAZINE. MAANDELIJKS 8 PAGINAS VOOR JONGEREN. MIDDEN IN DEZE KRANT.

  de Franstaligen. Dat kan de Vlaam-se coalitievorming in Brussel danig bemoeilijken.Hoe een samenwerking met een Vlaams-nationalistische partij zal verlopen, hangt ook af van het de-bat dat binnen de N-VA zelf plaats-vindt. Kijkt de N-VA vooral richting Vlaanderen en haar voorzitter Bart De Wever, of vindt de partij een ei-gen Brusselse modus vivendi ? Wie in 2014 de lijst trekt, is alleszins nog niet zeker. Kanshebbers zijn senator Karl Vanlouwe en Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche.

  Steven Van Garsse en Christophe Degreef

  SASKIA VANDERSTICHELE

 • BDW 1356 PAGINA 2 - DONDERDAG 6 DECEMBER 2012

  De lichtsculptuur die tot spijt van wie het benijdt de klassieke heidense kerstboom vervangt, wordt inmiddels The Pharmacy genoemd. Is dat trouwens geen minaret, daar helemaal rechts op het stadhuis? En torent daar, pal in het midden, geen reusachtige Inca-god die de argeloze bezoeker om een bloedoffer vraagt?

  JO

  VOE

  TS

  DE WEEK IN BEELD DOOR JO VOETS

  Nieuw ziekenhuis op Delta tegen 2017

  Uitgelicht > Chirec krijgt lening van Europese Investeringsbank voor nieuwbouw

  Chirec is een privgroep, ont-staanuitdefusievanenkelekleinere ziekenhuizen. Nuheeft de groep vijf ziekenhuizen,n inEigenbrakel en vier inBrus-sel:EdithCavellinUkkel,ParkLeo-poldinEtterbeek,BasiliekinGans-horen, en Sint-Anna/Sint-Remi inAnderlecht.Samenzijnzegoedvoor1.100beddenenevenzoveelartsen.Voorts maakt ook de polikliniekEuropa-LambermontinSchaarbeekdeeluitvanChirec.Enkelevandeziekenhuisgebouwenzijn verouderd en te klein gewor-den. Daarom besloot de Chirec-directie in 2006 om een geheelnieuw ziekenhuis te bouwen, tervervanging van Edith Cavell, ParkLeopold en een deel van het Basi-liek Ziekenhuis. In Edith Cavell enPark Leopold zal alleen een poli-kliniek overblijven. Basiliek wordt

  een polikliniekmet dagziekenhuis.Het nieuwe ziekenhuis krijgt vijf-honderdbedden.InSint-Anna/Sint-RemienindekliniekinEigenbrakelwordthetaantalbeddentelkensuit-gebreid tot driehonderd. De groep

  behoudt op die manier hetzelfdeaantalbedden.Chirec ging op zoek naar een plekvoorhetnieuweziekenhuis enkonin2009eenruilakkoordsluitenmet

  hetBrusselsGewest.Deprivgroepkreegeenterreinvan5,1hectareaande Triomflaan inOudergem in ruilvoorviervijfdevandeCavell-siteinUkkel.Chirechoudtdaaralleeneenkleinstukvoordeinrichtingvande

  polikliniek. In ruil voor de terrei-nenbijDeltakanhetGewestnuopdegronden vanCavell17.000vier-kantemeteraanwoningenontwik-kelen in een woonwijk. Die wordt

  hierdoorverlostvandeoverlastdiedeaanwezigheidvaneenziekenhuismet zich meebrengt, zei Brusselsminister-president Charles Picqu(PS)maandag.Inmiddels is ook de financieringrond. De kostprijs van het nieuweziekenhuis wordt geraamd op 282miljoeneuro.Chirecbrengtzelfeendeelvandemiddeleninengingookeen leningaanbij enkeleBelgischecommercile banken. Voorts krijgtde groep een subsidie van 50mil-joen euro van de GGC en ook nogeens75miljoeneurovandefederaleoverheid.Omdatdielaatstesubsidieovereenperiodevan33 jaaruitbe-taaldwordt,moestChirecnogmeergaan lenen. De commercile ban-kenhieldendevingeropdeknip,endaaromklopteChirecaanbijdeEu-ropese Investeringsbank. Die geeftuiteindelijkeen leningvanhonderdmiljoen euro, waarvan driekwartgewaarborgdwordtdoordeGGCeneenkwartdoorhetGewest.Vorige maand kwamen de Chirec-ziekenhuizen in het nieuws alsduurstevanBrusselenvanhetland,eengevolgvandehogesupplemen-

  BRUSSEL In 2017 moet op de Delta-site het gloednieuwe ziekenhuis van het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell (Chirec) opengaan. De nieuwbouw met vijfhonderd bedden zal 282 miljoen euro kosten. Maandag tekenden Chirec, de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Europese Investeringsbank (EIB) een financieringsakkoord.

  Alle ziekenhuizen moeten, los van levensbeschouwelijke of ideologische achtergrond, gelijke kansen krijgen

  VAF-WILDCARDS: SINT-LUKAS NIET TE STUITEN

  BRUSSEL Het Vlaams Audio-visueel Fonds reikte zopas weer zes wildcards uit aan pas afgestudeerde filmstudenten. Vier van de zes gingen naar Brusselaars.

  Weinig filmprijzen zijn zo re-levant als de wildcards die hetVlaams Audiovisueel Fonds(VAF) jaarlijks uitdeelt. Dewildcards worden sinds 2005uitgereiktaanafgestudeerdere-gisseursopbasisvanhuneind-werk. Twee fictiefilms en eenanimatiefilmkrijgenelk60.000euro, twee documentaires elk40.000 euro, en voor experi-menteelaudiovisueelwerk iser25.000euro.In de categorie fictie stond ergeen maat op Sint-Lukas. DetweewildcardsgingennaarMi-chael Van Ostade met NigredoenEmilieVerhammemetTsjer-nobyl hearts. Nigredo is eenpostmodern melodrama overeen alleenstaande huismoeder,ontredderdnadedoodvanhaarenige zoon. Tsjernobyl heartsstelt de vraag of de kinder-lijkeonschuld van Jules (16) enAdrien(17)getekendwordtdoormanipulatie en een collectiefverleden. Verhamme dong eer-der dit jaar inCannesnaar eenGouden Palm met Cockaigne,een kortfilm over een vader entwee zonen uit Oekrane die inBrussel botsen op een schrij-nendgebrekaansolidariteiton-derimmigranten.De Brusselse filmscholen le-verden ook de winnaars in decategorie documentaire. BramCartigny van Sint-Lukas gaatin Pater familias de confronta-tie met zijn vader aan; JeroenBroeckxvanhetRitsbuigtzichin30 m3overonzevreemdege-woonteomgaragesvoorvanal-lesennogwattegebruikenbe-halveomautosteparkeren.Het parcours van eerderelaureatenspreekttotdeverbeel-ding. Hans Van Nuffel (Adem),Nathalie Teirlinck en SahimOmar Kalifa maakten met hetgeldkortfilmsdieinternationaalfel gesmaakt werden. Anderenhadden aan het bedrag zelfsgenoeg voor een heuse lang-speelfilm. JoostWynant kwamin2008opdeproppenmethetweemoedige De laatste zomer,Gust Van den Berghe trok metzijnpremienaarTogoenkwamterugmethetdoordeQuinzainedes Ralisateurs in Cannes ge-selecteerdeBlue bird.

  NielsRull

  OPMERKELIJK

 • BDW 1356 PAGINA 3 - DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 WEEKOVERZICHTWOENSDAG28NOVEMBERZEVENTIGBANENWEGBIJIMTECH.Detechnischedienstver-lenerImtechschraptzeventigbaneninzijnBrusselseafdeling.Datmaakthetbedrijfbekendtijdenseenbijzondereondernemingsraad.VolgensdechristelijkevakbondACVgaathetomruimeenderdevanhetpersoneelsbestand.DeontslagenzijnhetgevolgvandemoeilijkeomstandighedenopdeBrusselsemarkt.Twintigbediendenenvijftigarbeidersverliezenhunbaan.

  DONDERDAG29NOVEMBERTREINBESTUURDERVERGEETCONDUCTEUR.InhetstationUkkel-Kalevoetvertrekteentreinzondertreinbegeleider.Hettech-nischdefectzorgtvoorhindertussenBrussel-ZuidenCharleroi.Hettreinstelstaateentijdjestilinhetstation,waardooralletreinentus-sendestationsSint-Genesius-RodeenBrussel-Zuidovernspoormoeten.DeNMBSopenteenonderzoeknaardeomstandighed