spedycja – wykład 1 dla 4 roku til niestacjonarne

of 52/52
dr Adam Salomon SPEDYCJA SPEDYCJA – wykład 1 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 1

Post on 05-Jan-2016

149 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SPEDYCJA – wykład 1 dla 4 roku TiL niestacjonarne. dr Adam Salomon. Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. SPEDYCJA program wykładu 1. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PRESENTATION NAMEdr Adam Salomon
Spedycja
*
dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
dr Adam Salomon SPEDYCJA
A. Salomon, Spedycja - teoria, przykady, wiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011.
*
*
Spedycja
*
dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
dr Adam Salomon SPEDYCJA
W szerszym znaczeniu spedycja obejmuje wykonanie wszelkich czynnoci skadajcych si na zorganizowanie transportu i przesanie adunku z wyczeniem samego przewozu.
W wszym znaczeniu spedycja obejmuje wykonywanie tylko takich czynnoci, które maj charakter organizacyjno-doradczy lub organizacyjno-prawny (tzn. takich czynnoci, które nie polegaj na fizyczno-technicznej manipulacji przesyanym adunkiem).
Spedycja
*
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja – to dziaalno polegajca na organizowaniu przewozu towaru.
Do wyodrbnienia dziaalnoci spedycyjnej, w ramach dziaajcego systemu transportowego przyczyniy si dwie przesanki:
handlowa – sprowadzajca si do efektu rozdzielenia si praw wasnoci towaru od podjcia si wykonawstwa usugi jego dystrybucji;
czynnociowa – doprowadzajca do powstania funkcji przewonika, reprezentujcego struktury podaowe rynku usug transportowych, oraz funkcji zamawiajcego usug przewozu, który reprezentuje struktury popytowe rynku usug spedycyjnych.
*
*
Spedytor celny.
Dziaa on w charakterze agenta celnego upowanionego do zgaszania towarów do odprawy celnej.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsibiorca), której celem dziaania jest organizowanie przewozu adunków.
*
*
Spedytor celny.
Dziaa on w charakterze agenta celnego upowanionego do zgaszania towarów do odprawy celnej.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedytorem organizuje przewóz, wystawia dokumenty spedycyjne (listy przewozowe w zalenoci od uytego do transportu towaru rodka transportowego, np. CMR/list przewozowy – transport samochodowy; COTIF/SMGS – transport kolejowy; morski list przewozowy; lotniczy list przewozowy).
W znaczeniu potocznym mianem spedytora okrela si przedsibiorstwa spedycyjne.
*
*
Spedytor celny.
Dziaa on w charakterze agenta celnego upowanionego do zgaszania towarów do odprawy celnej.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
Spedycj jest kada dziaalno gospodarcza polegajca na organizowaniu przewozu adunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbdnej grupy czynnoci dodatkowych, wynikajcych ze specyfiki zlecenia.
Na otwartym rynku transportowym, na którym panuje konkurencja doskonaa, wyjciowym podziaem spedycji staje si klasyfikacja wedug dostpnoci do jej nabycia.
*
*
Spedytor celny.
Dziaa on w charakterze agenta celnego upowanionego do zgaszania towarów do odprawy celnej.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Czynnikami, które wywary bezporedni wpyw byy prawo skadu oraz przymus drony.
*
Historia spedycji (1)
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
c.d.
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Prawo skadu (ac. ius stapulae) – obowizek, stawiany kupcom przejedajcym przez miasto, zatrzymania si w nim na pewien okres i wystawienia na sprzeda przewoonych towarów. Stosowane byo od XIII w. do XVIII w.
Rodzaje prawa skadu:
bezwzgldne prawo skadu – obowizek sprzedania wszystkich towarów bez ograniczenia czasu;
wzgldne prawo skadu – obowizek wystawienia towarów i ich sprzeday przez pewien okrelony czas (np. na 14 dni). Po jego upywie i opaceniu ustalonych ce towar mona byo transportowa dalej;
czciowe prawo skadu – obowizek sprzedania czci towarów (towarów pewnego rodzaju).
*
Historia spedycji (prawo skadu)
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
c.d.
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Przymus drony – istniejcy w redniowieczu obowizek poruszania si kupców po cile okrelonych trasach.
Istniejca gsta sie komór celnych umoliwiaa maksymalne "wykorzystanie" przejazdu kupca przez pobranie ce i myt.
*
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
c.d.
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Prawo skadu i przymus drony nakazyway skadowa towary we wszystkich miastach na drodze kupca objtych przymusem drogowym.
Dugie przestoje w przejazdach przysparzay strat kupcom.
Wyksztaci si wtedy tzw. pozorny nabywca.
*
Historia spedycji (2)
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
c.d.
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Pozorny nabywca skada owiadczenie o nabyciu towaru, który jednak pozostawa w posiadaniu pierwotnego waciciela.
Pozorny nabywca wysya towar we wasnym imieniu, jednak na cudzy koszt i w miejsce wskazane przez pierwotnego waciciela.
Ponadto do zada „pozornego nabywcy” naleao porednictwo fachowe w gestii wyboru drogi, rodka transportu, przygotowania transportu, skadowania czy konwojowania.
*
Historia spedycji (pozorny nabywca)
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
c.d.
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Dalszy rozwój spedycji nastpi wraz z pojawieniem si maszyny parowej w XIX wieku.
Kupcy, którzy nie byli rozeznani w zastosowaniach i liniach nowego rodka transportu zaczli korzysta z wyspecjalizowanych firm, które wiadczyy usugi polegajce na planowaniu przewozów.
W cigu kilku dziesicioleci nastpowa dalszy rozwój techniczny transportu oraz praw taryfowych i handlowych.
Wymusio to powstanie firm wiadczcych kompleksowe usugi tj. planowania przewozów, porednictwa handlowego, wypeniania dokumentów itp.
*
Historia spedycji (3)
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
c.d.
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedytor, zajmujcy si organizacj przemieszczania adunków midzy nadawc a odbiorc, podejmuje si funkcji porednika pomidzy zleceniodawc dysponujcym towarem a przewonikiem (i innymi przedsibiorstwami i instytucjami) po to, aby dany towar, zgodnie z yczeniem i w interesie zleceniodawcy, zosta dostarczony do miejsca przeznaczenia.
Spedytor wystpuje wic wobec zleceniodawcy dysponujcego towarem w roli usugodawcy, oferujc swój potencja organizacyjny dla sprawnego zorganizowania procesu transportu adunku.
Spedycja
*
*
Spedytor, zajmujcy si organizacj przemieszczania adunków midzy nadawc a odbiorc, podejmuje si funkcji porednika pomidzy zleceniodawc dysponujcym towarem a przewonikiem (i innymi przedsibiorstwami i instytucjami) po to, aby dany towar, zgodnie z yczeniem i w interesie zleceniodawcy, zosta dostarczony do miejsca przeznaczenia. Spedytor wystpuje wic wobec zleceniodawcy dysponujcego towarem w roli usugodawcy, oferujc swój potencja organizacyjny dla sprawnego zorganizowania procesu transportu adunku.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Proces spedycyjny rozpoczyna si wysaniem (otrzymaniem) zlecenia spedycyjnego, a koczy rozliczeniem danej operacji.
*
*
Proces spedycyjny w transporcie midzynarodowym, to uporzdkowany cig czynnoci majcych na celu zorganizowanie i zapewnienie dostawy towaru od producenta (zlokalizowanego w jednym kraju) do ostatecznego odbiorcy (zlokalizowanego w innym kraju).
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
*
Wszystkie te fazy s bardzo wane dla prawidowego przebiegu procesu spedycyjnego, którego podstawowymi elementami s: przedmiot przewozu, warunki, na jakich zosta zawarty kontrakt, sposób i droga przewozu oraz ga transportu, wymogi poszczególnych stron kontraktu oraz liczba podmiotów zaangaowanych w proces spedycyjny (rysunek 2).
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Cechy idealnego procesu spedycyjnego
Spedycja
*
trwania
terminowo
elastyczno
*
Chodzi nie tylko o zapewnienie bezpieczestwa adunkowi, co jest oczywicie bardzo wane, ale take o zapewnienie bezpieczestwa opakowaniu (jednostce adunkowej), rodowisku naturalnemu oraz osobom, które maj styczno z adunkiem podczas przemieszczenia. Zintegrowanie techniczno-technologiczne i organizacyjne umoliwia w miar pynny proces transportowy i spedycyjny, poniewa zapewnia przystosowanie urzdze przeadunkowo-skadowych do obsugi przemieszczanego adunku. Umoliwia to obsug wszystkich rodzajów adunków, przewoonych w rónych kierunkach przy zastosowaniu rónych gazi transportu i sposobów przewozu.
Koordynacja wewntrzna umoliwia sprawn obsug zlecenia chociaby w ten sposób, e osoba (dzia) nieuprawniona i niezorientowana w realizowanym procesie spedycyjnym nie zostanie dopuszczona do tego procesu.[1] Denie do krótszego czasu trwania procesu spedycyjnego wynika z chci zwikszenia szybkoci obsugi spedycyjnej (np. poprzez ustalenie krótszych terminów dostaw) i wykorzystania posiadanego potencjau technicznego do realizacji kolejnych zlece. Jest to szczególnie istotne dzi, w dobie zaostrzonej walki konkurencyjnej przejawiajcej si najczciej walk o utrzymanie dotychczasowych i zdobycie nowych klientów-zleceniodawców rónymi metodami.
Bardzo wana w procesie spedycyjnym jest pewno dostarczenia adunku odbiorcy w stanie niepogorszonym, która nota bene staa si podstawowym hasem rozpoznawczym znanej firmy spedycyjnej ("Na czas. Na miejsce. Na pewno”). Chodzi tu równie o pewno wykonania wszystkich usug zgodnie z zawartym zleceniem spedycyjnym. Kompletno usugi spedycyjnej polega na oferowaniu caego pakietu usug spedycyjnych, tzn. nie tylko dotyczcych przemieszczenia adunku, ale take usug dodatkowych – etykietowania, opakowywania, próbobrania, przeprowadzania czynnoci celnych itp. Terminowo polega na terminowym, tzn. zgodnym z wczeniejszymi ustaleniami, realizowaniu poszczególnych sekwencji procesu spedycyjnego. Nie zawsze si czy z minimalnym czasem wykonania usugi, poniewa jeli np. rodek transportowy przybdzie po adunek w ustalone miejsce wczeniej ni ustalono, to czsto nie tylko i tak bdzie musia poczeka na adunek, ale czasami równie ponie dodatkowe koszty zwizane z oczekiwaniem (opaty).
Elastyczno idealnego procesu spedycyjnego polega na moliwoci szybkiej reakcji na zmiany warunków procesu. Jeeli nastpuje konieczno korekty wczeniej ustalonej trasy przewozu (np. spowodowana strajkiem dokerów), wówczas im szybciej si jej dokona, tym straty bd mniejsze. Decydujc rol odgrywa tutaj system komunikacji pomidzy realizatorem procesu spedycyjnego a spedytorem (logistykiem).
[1] Du rol spenia tutaj informatyzacja procesu zarzdzania przedsibiorstwem spedycyjnym i wypracowanie w ramach tego przedsibiorstwa waciwych (prawidowych) procedur i waciwego obiegu informacji. W.T. Bielecki, Informatyzacja zarzdzania, PWE, Warszawa 2000, s.25–30.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
sfera dziaania, czyli rodzaj i zasig dziaalnoci usugowej
*
Przy kryterium sfery dziaania, czyli rodzaju i zasigu dziaalnoci usugowej, spedycj dzielimy na: spedycj wewntrzkrajow i spedycj midzynarodow.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
kolejowa
lotnicza
samochodowa
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
dworcowa
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
faza procesu transportowego
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
spedytor zastpczy
*
[1] Warunki przemieszczania towarów, zwaszcza w obrocie zagranicznym, sprawiaj, e czsto spedytor nie jest w stanie sam zapewni naleytej obsugi towaru na caej trasie jego przewozu. W zwizku z tym spedytor (nazywany gównym spedytorem) otrzymujcy zlecenie od klienta, korzysta z pomocy innych spedytorów. Jeli pomoc taka jest przewidziana zleceniem spedycyjnym albo przyjta, zwyczajowo, lub wreszcie wynika ze szczególnych warunków i okolicznoci danej operacji, to wówczas gówny spedytor posugujc si spedytorem porednim, któremu udziela zlece we wasnym imieniu, ale na rachunek swego zleceniodawcy, przedkada zleceniodawcy rachunki spedytora poredniego.
Natomiast jeli posuenie si innym spedytorem jest podyktowane wzgldami subiektywnymi i wynika na przykad z kalkulacji lub wygody spedytora gównego, wówczas spedytor, otrzymujcy od niego zlecenie jest uwaany za spedytora zastpczego.
Istotna rónica polega na tym, e spedytor gówny udziela zlecenia spedytorowi zastpczemu we wasnym imieniu i na wasny rachunek, w zwizku z czym koszty jego usug mieszcz si w wynagrodzeniu, otrzymywanym przez spedytora gównego.
O ile za spedytora poredniego spedytor gówny odpowiada tylko w taki sposób, w jaki jest odpowiedzialny za wszystkich innych usugodawców, to znaczy odpowiada za dokonanie waciwego wyboru i ustalenie waciwych warunków wykonania usugi, o tyle za spedytora zastpczego, którym si wyrcza (niejednokrotnie tylko w czciowym wykonaniu zlece), odpowiada tak, jak za pracowników swego przedsibiorstwa.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
zoono procesu spedycyjnego
spedycja intermodalna (multimodalna)
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
spedycja bdca wiadczeniem nieodpatnym („spedycja wasna”)
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Zalenie od miejsca dziaania lub rodzaju dziaalnoci rozrónia si rónych spedytorów. S to:
Spedytor midzynarodowy.
Spedytor portowo-morski.
Spedytor graniczny.
Spedytor celny.
Spedytor wysykowy.
Spedytor gówny.
Spedytor poredni.
Spedytor zastpczy.
Spedytor odbiorczy.
Spedytor borderowy.
Spedycja
*
*
Zalenie od miejsca dziaania lub rodzaju dziaalnoci rozrónia si rónych spedytorów.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Zajmuje si spedycj midzynarodow, polegajc na wiadczeniu usug dla przesyek handlu zagranicznego danego kraju.
Spedytor midzynarodowy podejmuje si w eksporcie przesania rzeczy do miejsca przeznaczenia za granic, a w imporcie, podejmuje si odbioru i dostarczania przesyek z zagranicy.
Za granic dziaa on poprzez swoje oddziay i filie lub przy pomocy korespondentów, którym zleca przeprowadzenie czynnoci spedycyjnych.
Spedytor midzynarodowy musi zna przepisy transportowe i celne w innych krajach, orientowa si w ich taryfach eglugowych i celnych oraz potrafi przesa towar tranzytem przez kilka krajów w sposób moliwie najtaszy.
*
*
Zajmuje si on spedycj midzynarodow, polegajc na wiadczeniu usug dla przesyek handlu zagranicznego danego kraju.
Spedytor midzynarodowy podejmuje si w eksporcie przesania rzeczy do miejsca przeznaczenia za granic, a w imporcie, podejmuje si odbioru i dostarczania przesyek z zagranicy.
Za granic dziaa on poprzez swoje oddziay i filie lub przy pomocy korespondentów, którym zleca przeprowadzenie czynnoci spedycyjnych.
Spedytor midzynarodowy musi zna przepisy transportowe i celne w innych krajach, orientowa si w ich taryfach eglugowych i celnych oraz potrafi przesa towar tranzytem przez kilka krajów w sposób moliwie najtaszy.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedytor portowo-morski
Jest to spedytor dziaajcy w porcie morskim i zajmujcy si spedycj portowo-morsk.
Zajmuje si on oddawaniem przesyek do transportu morskiego lub odbiorem adunków ze statków, albo ze skadów portowych oraz wysyk ich do zaplecza.
Wiksze przedsibiorstwa spedycyjne maj swoje siedziby przewanie w duych portach morskich, gdzie koncentruje si obrót towarowy w handlu drog morsk, wymagajcy usug spedycyjnych.
*
*
Spedytor portowo-morski.
Jest to spedytor dziaajcy w porcie morskim i zajmujcy si spedycj portowo-morsk.
Zajmuje si on oddawaniem przesyek do transportu morskiego lub odbiorem adunków ze statków, albo ze skadów portowych oraz wysyk ich do zaplecza.
Wiksze przedsibiorstwa spedycyjne maj swoje siedziby przewanie w duych portach morskich, gdzie koncentruje si obrót towarowy w handlu drog morsk, wymagajcy usug spedycyjnych.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Dziaa on w miejscowoci granicznej – stacji granicznej lub porcie morskim – gdzie znajduje si graniczny urzd celny dokonujcy odpraw celnych towarów przechodzcych przez granic.
*
*
Dziaa on w miejscowoci granicznej – stacji granicznej lub porcie morskim – gdzie znajduje si graniczny urzd celny dokonujcy odpraw celnych towarów przechodzcych przez granic.
Spedytor graniczny dziaa przewanie jako agent celny oraz zajmuje si innymi czynnociami jak np. przeadunek, przepakowanie lub sortowanie towarów.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Dziaa w charakterze agenta celnego upowanionego do zgaszania towarów do odprawy celnej.
*
*
Spedytor celny.
Dziaa on w charakterze agenta celnego upowanionego do zgaszania towarów do odprawy celnej.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Dziaa w miejscu wysyki (zaadowania), czyli oddania towaru do transportu.
*
*
Spedytor wysykowy.
Dziaa on w miejscu wysyki (zaadowania), czyli oddania towaru do transportu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Otrzymuje zlecenie spedycyjne bezporednio od dysponujcego towarem – moe posuy si innymi spedytorami: porednim lub zastpczym.
*
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Otrzymuje zlecenie od spedytora gównego, który zlecajc mu okrelone czynnoci dziaa we wasnym imieniu, lecz na rachunek swego zleceniodawcy.
*
*
Otrzymuje zlecenie od spedytora gównego, który zlecajc mu okrelone czynnoci dziaa we wasnym imieniu, lecz na rachunek swego zleceniodawcy.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedytor zastpczy
Spedytor gówny wyrcza si nim dziaajc we wasnym imieniu i na wasny rachunek, a koszty usug spedytora zastpczego wliczone s w stawk spedycyjn ustalon pomidzy spedytorem gównym a zleceniodawc.
*
*
Spedytor zastpczy.
Spedytor gówny wyrcza si nim dziaajc we wasnym imieniu i na wasny rachunek, a koszty usug spedytora zastpczego wliczone s w stawk spedycyjn ustalon pomidzy spedytorem gównym a zleceniodawc.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedytor odbiorczy i borderowy
Spedytor odbiorczy dziaa w miejscu odbioru adunku – dostarcza lub wydaje go odbiorcy.
Przy przesykach zbiorowych, spedytor odbiorczy otrzymuje spis towarów wraz z podaniem ich odbiorców – wówczas jest on nazywany spedytorem borderowym.
*
*
Spedytor odbiorczy.
Spedytor ten dziaa w miejscu odbioru adunku – dostarcza lub wydaje go odbiorcy.
Przy przesykach zbiorowych, spedytor odbiorczy otrzymuje spis towarów wraz z podaniem ich odbiorców. Wówczas jest on nazywany spedytorem borderowym.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
sprawdzenie prawidowoci zlecenia, dostatecznoci danych i dokumentów potrzebnych do wysania przesyki odbiorcy oraz zawarcia odpowiednich umów przewozu i na udzielaniu wskazówek w tym zakresie zgodnie z przepisami;
zamawianie potrzebnych rodków przewozowych;
sprawdzenie stanu przesyki, jej masy, liczby sztuk i stanu opakowania, ocechowania i zaadresowania przesyki oraz przyjciu jej w celu nadania do przewozu;
*
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
sprawdzeniu prawidowoci zlecenia, dostatecznoci danych i dokumentów potrzebnych do wysania przesyki odbiorcy oraz zawarcia odpowiednich umów przewozu i na udzielaniu wskazówek w tym zakresie zgodnie z przepisami;
zamawianiu potrzebnych rodków przewozowych;
sprawdzeniu stanu przesyki. jej masy, liczby sztuk i stanu opakowania, ocechowania i zaadresowania przesyki oraz przyjciu jej w celu nadania do przewozu;
dr Adam Salomon SPEDYCJA
przekazanie przesyki przewonikowi;
nadzór przy zaadunku towaru i waciwym umieszczeniu w/na rodku transportowym;
zawarcie umowy przewozu;
*
Czynnoci spedycyjne przy wysyaniu towaru (2)
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
- c.d.
przekazanie przesyki przewonikowi;
nadzór przy zaadunku towaru i waciwym umieszczeniu w/na rodku transportowym;
zawarcie umowy przewozu;
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
*
Czynnoci spedycyjne przy wysyaniu towaru (3)
*
Przy wysyaniu przesyki od nadawcy do odbiorcy czynnoci spedycyjne polegaj w szczególnoci na:
c.d.
podjcie wtórnika listu przewozowego;
przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczcych wysanej przesyki;
zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysaniu przesyki na jego adres;
zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyk w czasie przewozu.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
czuwanie nad nadejciem przesyki;
zawiadomienie zleceniodawcy o nadejciu przesyki i dokonaniu dalszych czynnoci zgodnie z otrzymanymi zleceniami;
*
Czynnoci spedycyjne przy odbiorze towaru (1)
*
czuwanie nad nadejciem przesyki;
dr Adam Salomon SPEDYCJA
odebranie przesyki z dokumentami na podstawie penomocnictwa otrzymanego od zleceniodawcy, sprawdzeniu jej stanu, masy, liczby sztuk i zgodnoci z innymi danymi wskazanymi w dokumentach przewozowych lub handlowych oraz na uiszczeniu na rachunek zleceniodawcy nalenoci cicych na przesyce;
*
Czynnoci spedycyjne przy odbiorze towaru (2)
*
odebranie przesyki z dokumentami na podstawie penomocnictwa otrzymanego od zleceniodawcy, sprawdzeniu jej stanu, masy, liczby sztuk i zgodnoci z innymi danymi wskazanymi w dokumentach przewozowych lub handlowych oraz na uiszczeniu na rachunek zleceniodawcy nalenoci cicych na przesyce;
dr Adam Salomon SPEDYCJA
zaatwienie na rachunek zleceniodawcy innych czynnoci zwizanych z zaadowaniem na rodek dowozowy, dowozem, wyadowaniem i dostarczeniem przesyki.
*
Czynnoci spedycyjne przy odbiorze towaru (3)
*
zaatwienie na rachunek zleceniodawcy innych czynnoci zwizanych z zaadowaniem na rodek dowozowy, dowozem, wyadowaniem i dostarczeniem przesyki.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Ceny za usugi spedycyjne
Ceny za usugi spedycyjne mog by ustalane w sposób umowny lub taryfowy.
*
*
Ceny za usugi spedycyjne mog by ustalane w sposób umowny lub taryfowy.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
(ceny za usugi spedycyjne)
*
*
System umowny polega na ustaleniu wysokoci stawki spedycyjnej przez spedytora z potencjalnym zleceniodawc. Jest on stosowany najczciej przy obsudze duej partii adunku oraz zalenie od zleceniodawcy – jeeli prawdopodobny jest napyw dalszych zlece.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Stawki przyporzdkowane s odpowiednim klasom towarów, które grupuj adunki o okrelonej pracochonnoci przy obsudze i podatnoci transportowej.
*
*
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Budowa stawek opiera si na zasadzie systemu wykadowego lub systemu ryczatowego.
*
*
Budowa stawek opiera si na zasadzie systemu wykadowego lub systemu ryczatowego.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
(ceny za usugi spedycyjne)
System wykadowy polega na tym, e w cenie zawarte jest wynagrodzenie spedytora za wykonanie przez niego czynnoci czysto spedycyjnych wraz z pewnym zyskiem.
Spedytor w imieniu swego zleceniodawcy opaca koszty wszystkich usug techniczno-wykonawczych jakie wiadczone byy na rzecz adunku, a wyoone sumy s zwracane wraz z prowizj wykadow.
*
*
System wykadowy polega na tym, e w cenie zawarte jest wynagrodzenie spedytora za wykonanie przez niego czynnoci czysto spedycyjnych wraz z pewnym zyskiem.
Spedytor w imieniu swego zleceniodawcy opaca koszty wszystkich usug techniczno-wykonawczych jakie wiadczone byy na rzecz adunku, a wyoone sumy s zwracane wraz z prowizj wykadow.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
(ceny za usugi spedycyjne)
System ryczatowy polega na tym, e podana w taryfie stawka spedycyjna zawiera oprócz prowizji spedycyjnej take ceny innych usug o charakterze techniczno-wykonawczym.
Spedytor wcza koszty usug techniczno-wykonawczych w ciar kosztu wasnego i ustala stawk za swoje usugi.
*
*
System ryczatowy polega na tym, e podana w taryfie stawka spedycyjna zawiera oprócz prowizji spedycyjnej take ceny innych usug o charakterze techniczno-wykonawczym.
Spedytor wcza koszty usug techniczno-wykonawczych w ciar kosztu wasnego i ustala stawk za swoje usugi.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Zwykle zryczatowaniu nie podlega fracht morski, który traktowany jest jako wykad zwrotny.
Stawk, która ryczatuje wszystkie koszty zwizane z procesem przemieszczania adunku cznie z frachtem, nosi nazw „tutto”.
Stawki te stosowane s przewanie przy spedycji maych przesyek oraz przy przewozach kontenerowych.
Obecnie spedytorzy posiadaj wewntrzne taryfy w oparciu o które ustalaj w sposób umowny cen na kad usug spedycyjn bezporednio z kadym zleceniodawc.
*
*
Zwykle zryczatowaniu nie podlega fracht morski, który traktowany jest jako wykad zwrotny.
Stawk, która ryczatuje wszystkie koszty zwizane z procesem przemieszczania adunku cznie z frachtem, nosi nazw „tutto”.
Stawki te stosowane s przewanie przy spedycji maych przesyek oraz przy przewozach kontenerowych.
Obecnie spedytorzy posiadaj wewntrzne taryfy w oparciu o które ustalaj w sposób umowny cen na kad usug spedycyjn bezporednio z kadym zleceniodawc.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
prowincjonalne (dla caej prowincji, departamentu, województwa, powiatu itp.);
ogólnokrajowe (obowizujce na terenie danego kraju);
midzynarodowe (dotyczce spedycji midzynarodowej).
Taryfa moe obejmowa wszystkie rodzaje spedycji lub te odnosi si tylko do niektórych jej rodzajów, np. tylko do spedycji portowo-morskiej, kolejowej czy samochodowej.
(Pozostae informacje dot. taryf – w Podrczniku)
*
*
W zalenoci od obszaru, na którym s stosowane, taryfy spedycyjne najczciej dziel si na: lokalne (dla okrelonego miasta, portu itp.), prowincjonalne (dla caej prowincji, departamentu, województwa, powiatu itp.), ogólnokrajowe (obowizujce na terenie danego kraju) oraz midzynarodowe (dotyczce spedycji midzynarodowej).
Taryfa moe obejmowa wszystkie rodzaje spedycji lub te odnosi si tylko do niektórych jej rodzajów, np. tylko do spedycji portowo-morskiej, kolejowej czy samochodowej.
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*
dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
dr Adam Salomon SPEDYCJA
Spedycja
*