dla kierunku wychowania fizycznego studia i stopnia, niestacjonarne

of 268 /268
DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - „SYLABUS” 1. Informacje ogólne WYDZIAŁ: Wychowania Fizycznego i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie KIERUNEK STUDIÓW: Wychowanie fizyczne NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Informacyjna ECTS - 2 PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA TAK / NIE STATUS PRZEDMIOTU a) ogólne kształcenie b) I st. (licencjat) c) semestry I i II d) niestacjonarne e) A1 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU Mgr Marcin Bartkowski 2. Opis zajęć dydaktycznych ZAŁOŻENIA I CEL PRZEDMIOTU Opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się podstawowym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym (Windows) oraz wybranymi aplikacjami z zakresu podstawy technik informatycznych, przetwarzania tekstów, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz korzystania z arkusza kalkulacyjnego. WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie analogicznych przedmiotów uzyskane przez absolwenta na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zamierzone efekty kształcenia wspólne dla wszystkich form i metod Lp. Opis efektów kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru i standardów kształcenia nauczycieli (SKN) WIEDZA W1 Definiuje pojęcia w zakresie teorii informacji, rozpoznaje i zna zastosowanie dostępnych elementów i urządzeń infrastruktury sprzętowej - komputerowej, rodzajów dostępnego oprogramowania, zna zastosowanie wybranych aplikacji, zna sieci komputerowe i ich rodzaje. K_W17 M1_W10 SKN1_W14 W2 Posiada podstawową wiedzę na temat środków i metod ICT, ochrony własności i prawa autorskiego, K_W19 M1_W11 SKN1_W14

Author: buituong

Post on 11-Jan-2017

219 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie KIERUNEK STUDIW: Wychowanie fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Informacyjna

  ECTS - 2

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) oglne ksztacenie

  b) I st. (licencjat)

  c) semestry I i II

  d) niestacjonarne

  e) A1

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Mgr Marcin Bartkowski

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Opanowanie praktycznej umiejtnoci posugiwania si podstawowym oprogramowaniem

  systemowym i narzdziowym (Windows) oraz wybranymi aplikacjami z zakresu podstawy technik

  informatycznych, przetwarzania tekstw, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz korzystania z

  arkusza kalkulacyjnego.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Podstawowa wiedza i umiejtnoci w zakresie analogicznych przedmiotw uzyskane przez absolwenta

  na poziomie szkoy ponadgimnazjalnej.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1

  Definiuje pojcia w zakresie teorii informacji,

  rozpoznaje i zna zastosowanie dostpnych elementw

  i urzdze infrastruktury sprztowej - komputerowej,

  rodzajw dostpnego oprogramowania, zna

  zastosowanie wybranych aplikacji, zna sieci

  komputerowe i ich rodzaje.

  K_W17 M1_W10

  SKN1_W14

  W2 Posiada podstawow wiedz na temat rodkw i

  metod ICT, ochrony wasnoci i prawa autorskiego, K_W19

  M1_W11

  SKN1_W14

 • zna zagadnienia bezpieczestwa dostpu i ochrony

  przed zagroeniami w sieci uywanego sprztu wraz z oprogramowaniem.

  UMIEJTNOCI

  U1

  Umie korzysta ze sprztu powszechnie stosowanego

  w ICT wraz z urzdzeniami peryferyjnymi. Potrafi

  korzysta z oprogramowania biurowego w stopniu

  dobrym: to jest biegle pisa w edytorze tekstu Word,

  wykonywa obliczenia, tabele i wykresy w arkuszu

  kalkulacyjnym, wykonywa grafik prezentacyjn w

  PowerPoincie. Umie korzysta z oprogramowania

  sieci, przegldarek, wyszukiwarek. Poczty e-mail itd.

  Umie zabezpiecza sprzt przed atakami z zewntrz i

  nieuprawnionym dostpem. Umie porzdkowa pliki

  foldery i archiwizowa zasoby oprogramowania.

  K_U07

  M1_U12

  M1_U09

  SKN1_U18

  U2

  Korzysta z kierunkowych aplikacji w zakresie kultury

  fizycznej (miedzy innymi zbierania i analizy wynikw

  zawodw sportowych, ich organizacji, pomiarw i

  analizy danych biomedycznych zawodnikw itp.).

  Umie tworzy prost stron WWW w jzyku HTML.

  Podejmuje decyzje w zakresie zakupu i zastosowania

  sprztu oraz oprogramowania komputerowego.

  K_U06 M1_U10

  SKN1_U17

  K_U02

  M1_U06

  M1_U08

  M1_U02

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Ponosi odpowiedzialno za grup korzystajc ze

  rodkw ICT. K_K03

  M1_ K07

  K2

  Umie ocenia indywidualne oraz grupowe

  przedsiwzicia z wykorzystaniem metod i rodkw

  ICT.

  K_ K02 M1_ K04

  SKN1_ K07

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. metody podajce:

  objanienie lub wyjanienie. 2. metody problemowe:

  wykad problemowy, wykad konwersatoryjny,

  3. metody programowane:

  z uyciem komputera, 4. metody praktyczne:

  pokaz, wiczenia przedmiotowe

  5. Zaliczenie

  6. Konsultacje

  7. Praca wasna studenta przygotowanie do zaj

  8. Praca wasna studenta przygotowanie do zaliczenia

  0,2

  0,48

  0,32

  0,2

  0,08 0,12 0,28 0,32

  5

  12

  8

  5

  2 3 7 8

  suma 2 50 (1pkt ECTS = 25 godz.

  nakadu pracy studenta)

 • TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU

  Pojcie techniki informacyjnej i komunikacyjnej. Zestaw komputerowy i osprzt oglne zasady eksploatacji. Zasady pracy z systemem

  operacyjnym, uruchamianie aplikacji.

  Edytor tekstu Word edycja i korekta tekstw, sortowanie danych, tworzeni tabel, wklejania rysunkw i obrazw, edycja pracy licencjackiej w trybie konspektu z formatowaniem styli.

  Arkusz kalkulacyjny Excel obliczenia, stosowanie funkcji w formuach, tworzenie tabel, tworzenie i przeksztacanie wykresw.

  Grafika prezentacyjna - interfejs programu, podstawowe narzdzia i ich praktyczne zastosowanie, formaty plikw graficznych, importowanie obrazw z aparatu fotograficznego i skanera, zmiana

  rozdzielczoci zdjcia, dopasowanie zdjcia do okrelonego formatu i optymalizacja parametrw.

  Wykorzystanie obrazw w grafice prezentacyjnej.

  Bazy Danych - podstawy, Waciwoci bazy danych, Modele danych ze szczeglnym uwzgldnieniem relacyjnych baz danych

  Sie globalna Internet i standardy sieciowe. Bezpieczestwo systemw i sieci komputerowych ICT. LITERATURA I INNE MATERIAY

  1. Jacek Janowski. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009. 560 s 2. J. Isajew, Informatyka dla menederw, Warszawa 2001. 3. G. Janicki, Techniki informacyjne i komunikacyjne, Warszawa 2011 4. J.M. Pomyka i J. A. Pomyka, Systemy informacyjne, Warszawa 1999 5. J. Kisielnicki systemy informacyjne biznesu, Warszawa 2005

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT mgr M. Bartkowski

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I W1

  Zaliczenie ustne

  100 100

  II

  W2

  Zaliczenie ustne

  100

  100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. pytania egzaminacyjne 2.

 • Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  U1 Prezentacja wynikw w formie audiowizualnej 90 100 K1

  K2 Obserwacja pracy w grupie 10

  II U2 Test egzaminacyjny 100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Prezentacje multimedialne

  2. Test egzaminacyjny

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: JZYK ANGIELSKI poziom elementary ECTS - 5

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) ksztacenia oglnego

  b) I st.

  c) sem III -VI

  d) niestacjonarne

  e) A2

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU mgr Monika Starczewska

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU

  1) Stopniowe wprowadzanie i utrwalanie podstawowych funkcji jzykowych umoliwiajcych

  posugiwanie si jzykiem obcym w rnych sytuacjach ycia codziennego na poziomie B2.

  2) Posiadanie duego zasobu sownictwa oraz zwrotw z zakresu sportu (zgodnie z kierunkiem

  studiw) pomocnego w przyszej pracy zawodowej.

  3) Opanowanie czterech umiejtnoci jzykowych; mwienie, pisanie, suchanie, czytanie.

  4) Poznanie i utrwalanie regu wybranych zagadnie z gramatyki angielskiej.

  5) Opanowanie i utrwalanie zasad wymowy.

  6) Posiadanie podstawowych informacji dotyczcych kultury anglosaskiej.

  7) Wyksztacanie autonomii uczenia si poprzez zachcanie do planowania, organizowania i oceniania wasnej nauki oraz do poszukiwania i wykorzystywania informacji z rnych rde (sowniki, Internet, multimedia) w celu pogbienia wiedzy i zainteresowa.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Student nie musi mie wczeniejszej wiedzy czy umiejtnoci z jzyka angielskiego.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

 • Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 operowa specjalistycznym sownictwem dotyczcym anatomii organizmu ludzkiego i jego funkcji

  K_W01 M1_W02

  SKN1_W01

  W2 wskazywa umiejscowienie czowieka w naturze K_W02 M1_W04

  SKN1_W03

  W3 rozumie odpowiedni terminologi dotyczc wychowania fizycznego czowieka, chorb z nim zwizanych i stawianych diagnoz

  K_W10 M1_W03

  SKN1_W04

  UMIEJTNOCI

  U1 stosowa i rozumie potoczne wyraenia bardzo prostych wypowiedzi ustnych dotyczcych funkcjonowania budowy ciaa oraz ycia codziennego

  K_U01 M1_U13

  K_U12 M1_U14

  SKN1_U16

  U2 interpretowa oraz odpowiada na pytania rozmwcy w jzyku angielskim

  K_U03 M1_U13

  K_U12 M1_U14

  SKN1_U16

  U3 posugiwa si jzykiem angielskim na poziomie B2 w zakresie wychowania fizycznego

  K_U12 M1_U14

  SKN1_U16

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 tworzy wypowiedzi dotyczce sportu i rekreacji dajc przykad innym

  K_K01 M1_K04

  SKN1_K01

  K2 wsppracowa w grupie z osobami uywajcymi jzyka angielskiego

  K_K02 M1_K04 M1_K05

  SKN1_K01

  K3 uzupenia i doskonali sprawnoci jzykowe K_K06 M1_K01

  SKN1_K02

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. wiczenia audytoryjne 2. Sprawdzian wstpny i sprawdziany semestralne 3. Przygotowanie do zaj na podstawie materiaw i zalicze 4. 5.

  4,4 0,4 0,2

  110 10 5

  suma 5 125 (1pkt ECTS = 25 godz. nakadu pracy studenta)

 • TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Grupa studiw niestacjonarnych

  Rodzina i przyjaciele Pozostawanie w kontakcie Hobby Czasowniki z przyimkami Hobby i czynnoci czasu wolnego Osobowo Rozmowa z nieznajomym Przyjaciele Czasowniki Ktnie i konflikty Czasowniki zoone (phrasal verbs) Opis osoby E-mail: styl nieformalny i pformalny Media Opisywanie filmw Wyraanie opinii Zgadzanie si i nie z innymi Gadety i ciekawe przedmioty Opisywanie przedmiotw Telewizja Gazety Wiadomoci prasowe Kolokacje Wydarzenia z przeszoci Kolokacje Opis wydarzenia Typy domw Sowa opisujce mieszkania i dzielnice Nadzieje i plany na przyszo Grzeczne sprzeciwianie si Miasta Przymiotniki opisujce miejsca Porwnania Przewidywania dotyczce przyszoci Rzeczowniki zoone Sowotwrstwo przedrostki i przyrostki Marzenia i plany na przyszo List formalny ze skarg Wydatki Czasowniki zoone Kamstwa i przestpstwa Cechy charakteru Sukces w biznesie Zakupy Opisywanie wynikw ankiety Marketing, reklama Proba o wyjanienie Upewnianie si Uzasadnianie swoich opinii

 • Raport Sport Czynnoci wykonywane ostatnio Czynnoci dnia codziennego Sztuka ywno Wyjanianie Krtka prezentacja Opis przedmiotu Wakacje Wydarzenia z przeszoci Opis zdjcia Pytanie o drog, udzielanie wskazwek Opis miejsc Podrowanie Cechy charakteru Opis wydarze Popenianie bdw Zadawanie pyta Edukacja Idiomy i czasowniki zoone dotyczce nauki Podejmowanie decyzji Sytuacje hipotetyczne Omawianie problemw i sugerowanie rozwiza Wyraanie opinii i reagowanie na nie Podejmowanie wanych decyzji Sytuacje hipotetyczne Wyraanie uczu E-mail z opisem zmian (styl nieformalny) Wyraenia zwizane z prac Zobowizania, udzielanie pozwolenia Proba o wyjanienie Przymiotniki zakoczone na -ed/-ing Relacjonowanie wypowiedzi innych Nakazy i pozwolenia Sowa w brytyjskiej i amerykaskiej odmianie angielskiego Pytania w czasie rozmowy o prac E-mail/List formalny w sprawie pracy Wyraenia zwizane z pamici Wspomnienia yczenia Liczby, daty, uamki Koczenie rozmowy egnanie si Zmysy Czasowniki zmysw: look, taste, sound itd. Opisywanie wspomnie LITERATURA I INNE MATERIAY 1.New English File, poziom pre-intermediatewydawnictwa Oxford 2.Physical education - vocabulary : skrypt do jzyka angielskiego / Anna Nowakowska [et al.] ; pod red. Kamili Jankowskiej-Lorek.

 • 3.Materiay przygotowane przez nauczyciela prowadzcego.

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT mgr Katarzyna Kulak, mgr Monika Starczewska

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  III

  W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy 40

  100 W1 U2 U3

  Odpowiedz ustna 40

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  IV

  W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy 40

  100 W1 U1 U2

  Odpowiedz ustna 40

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  V

  W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy 40 100

  W1 U2 U3

  Odpowiedz ustna 40

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  VI

  W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy

  40

  100 W1

  U2 U3

  Egzamin ustny 40

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. protokoy egzaminacyjne 2. protokoy zaliczeniowe wicze 3. oceniony test

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Jzyk niemiecki ECTS - 5

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) ksztacenia oglnego

  b) I st. c) sem III -VI

  d) niestacjonarne

  e) A2

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU mgr K. Strzelecka

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU

  Celem kursu jest rozwijanie 4 sprawnoci jzykowych na poziomie B2. Osoba posugujca si jzykiem

  obcym na tym poziomie rozumie informacje podane w jzyku standardowym na tematy z ycia

  codziennego, gwn tre wikszoci programw telewizyjnych i radiowych dotyczcych

  interesujcych j tematw, jeli rozmwcy mwi wzgldnie wolno i wyranie oraz opisy wydarze,

  przey, a take yczenia zawarte w prywatnych listach. Potrafi porozumie si w wikszoci sytuacji

  ycia codziennego, bez przygotowania wzi udzia w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczce

  rodziny, czasu wolnego, pracy, podry i potrafi w prosty sposb opowiedzie o wydarzenia, swoich

  dowiadczeniach, marzeniach, nadziejach, celach. Potrafi krtko udzieli wyjanie, poda przyczyny,

  wyrazi opinie lub przedstawi swoje plany. Potrafi opowiedzie krtk histori, tre filmu. Potrafi

  napisa prosty zwizy tekst na znany jej temat. Potrafi napisa list opisujcy swoje osobiste

  dowiadczenia, przeycia i wraenia. WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Student nie musi mie wczeniejszej wiedzy czy umiejtnoci z jzyka niemieckiego.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 operowa specjalistycznym sownictwem dotyczcym anatomii organizmu ludzkiego i jego funkcji

  K_W01 M1_W02

  SKN1_W01

  W2 wskazywa umiejscowienie czowieka w naturze K_W02 M1_W04

  SKN1_W03

  W3 rozumie odpowiedni terminologi dotyczc wychowania fizycznego czowieka, chorb z nim zwizanych i stawianych diagnoz

  K_W10 M1_W03

  SKN1_W04

 • UMIEJTNOCI

  U1 stosowa i rozumie potoczne wyraenia bardzo prostych wypowiedzi ustnych dotyczcych funkcjonowania budowy ciaa oraz ycia codziennego

  K_U01 M1_U13

  U2 interpretowa oraz odpowiada na pytania rozmwcy w jzyku niemieckim

  K_U03 M1_U13

  U3 posugiwa si jzykiem niemieckim na poziomie B2 w zakresie wychowania fizycznego

  K_U12 M1_U14

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 tworzy wypowiedzi dotyczce sportu i rekreacji dajc przykad innym

  K_K01 M1_K04

  SKN1_K01

  K2 wsppracowa w grupie z osobami uywajcymi jzyka niemieckiego

  K_K02 M1_K04 M1_K05

  SKN1_K01

  K3 uzupenia i doskonali sprawnoci jzykowe K_K06 M1_K01

  SKN1_K02

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. wiczenia audytoryjne 2. Sprawdzian wstpny i sprawdziany semestralne 3. Przygotowanie do zaj na podstawie materiaw i zalicze 4. 5.

  4,4 0,4 0,2

  110 10 5

  suma 5 125 (1pkt ECTS = 25 godz. nakadu pracy studenta)

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU wiczenia audytoryjne/lektorat 120 godz. 1. Koledzy, znajomi, przyjaciele charakterystyka osb, przedstawianie wasnych zalet 2. yciorys daty, szkoy, kursy, rnice w systemach szkolnych porwnania, interpretacja statystyk 3. Mieszkanie rodzaje mieszka, budynki, nowe trendy, ycie studenckie, zasady wspycia we wsplnym mieszkaniu wyraanie ycze 4. Zainteresowania czas wolny, wymiana informacji w grupie, prezentacje indywidualne, wyraanie ycze 5. Wymiana studencka - informacje o regionie, w ktrym mieszkam, oprowadzanie po miecie, w ktrym studiuj, imprezy kulturalne w moim miecie, wystawy, koncerty, kluby 6. Liczebniki gwne i porzdkowe zastosowanie liczebnikw w dziedzinach wychowania fizycznego i podawaniu dat 7. Zawody, kryteria wyboru zawodu i firmy oferty pracy, wymagania pracodawcw, oczekiwania pracownikw, znajomo jzykw obcych, ogoszenia w mediach , list motywacyjny , CV 8. Podre studyjne, subowe, wypoczynkowe - wybr rodkw transportu, sporzdzanie planu podry, programu, folderu, informacje o ciekawych miejscach i zabytkach, dzienniki z podry

 • 9. Prasa, telewizja, media elektroniczne zasady korzystanie z mediw, wywiady ze znanymi osobistociami przeprowadzanie wywiadu 10. Pienidze waluty, rodzaje kont bankowych, zakupy przez Internet, centra handlowe 11. Zdrowie i zdrowy tryb ycia, sport , aktywno fizyczna , choroby cywilizacyjne, zakazy , nakazy 12. Praktyki zawodowe oferty, czynnoci wykonywane w czasie praktyki, porwnywanie warunkw pracy i statusu zawodowego 13. Egzamin pisemny na poziomie biegoci jzykowej B2 LITERATURA I INNE MATERIAY:

  Literatura podstawowa:

  1. Muller, Rusch i in., Moment mal 1 jzyk niemiecki dla modziey i dorosych, podrcznik, Munchen 1996

  2. Muller, Rusch i in., Moment mal 1 jzyk niemiecki dla modziey i dorosych, wiczenia, Munchen 1996

  Literatura uzupeniajca:

  1. S. Bza, Nowe repetytorium z gramatyki jzyka niemieckiego, Warszawa 1996 2. G. Hataa, M. Bielicka, Sownik tematyczny jzyka niemieckiego, Zielona Gra 1995

  Materiay z internetu/ prasy teksty fachowe z dziedziny zwizanej z kierunkiem studiw.

  OSOBA PROWADZCA PRZEDMIOT: mgr K. Strzelecka

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  III

  W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy 40

  100 W1 U2 U3

  Odpowiedz ustna 40

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  IV

  W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy 40

  100 W1 U1 U2

  Odpowiedz ustna 40

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  V W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy 40

 • W1 U2 U3

  Odpowiedz ustna 40 100

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  VI

  W1 W2 W3

  Test zaliczeniowy

  40

  100 W1

  U2 U3

  Egzamin ustny 40

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. protokoy egzaminacyjne 2. protokoy zaliczeniowe wicze 3. oceniony test

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA Wychowanie fizyczne i Turystyka

  KIERUNEK STUDIW Wychowanie fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Organizacja i prawo w owiacie

  ECTS - 4

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przygotowania oglnego

  b) I stopnia

  c) 1 semestr

  d) niestacjonarne

  e) A3

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Dr Aida Piskorz

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Ukazanie podstaw prawnych i organizacyjnych owiaty w Polsce. Omwienie podstawowych elementw systemu owiaty. Zapoznanie z zaoeniami Reformy Systemu Edukacji 1999r oraz kolejnych reform wprowadzajcych zmiany w prawie owiatowym. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami prawnymi niezbdnymi w pracy nauczyciela Ustawa o systemie owiaty, Ustawa Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw . Rola organw szkoy w realizacji jej zada -podstawy prawne dziaalnoci dyrektora szkoy, rady pedagogicznej i nauczyciela. Kwalifikacje nauczycielskie. Instytucje wspomagajce system szkolny. Przedstawienie wybranych koncepcji , metod i technik wypracowanych w ramach nauk o organizacji i zarzdzaniu. System edukacji w wybranych krajach Unii Europejskiej

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE

  Wiedza oglna z zakresu prawa na poziomie szkoy redniej

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 Definiuje i rozrnia podstawowe pojcia zwizane z aktami prawnymi oraz zagadnieniami zwizanymi z organizacj pracy szkoy i nauczyciela

  K_W13 M1_W08 M1_W12

  SKN1_W07

  W2 Analizuje i interpretuje korzyci wynikajce ze znajomoci prawa owiatowego, take w wymiarze etycznym w perspektywy rnych edukacyjnych

  K_W13 M1_W08

  SKN1_W07

 • podmiotw rozrnia podstawowe konsekwencje

  zwizane z amaniem prawa,

  UMIEJTNOCI

  U1 Rozrnia gwne rodowiska wychowawcze, ich specyfik i procesy w nich zachodzce

  K_U11 M1_U03

  SKN1_U06 SKN1_U07

  U2 Potrafi skutecznie planowa, kierowa i administrowa placwkami owiatowymi

  K_U06 M1_U10

  U3 Potrafi zastosowa wiedz z obszaru prawa owiatowego, prawa pracy do kierowania placwk owiatow

  K_U06

  M1_U10 M1_U09

  SKN1_U02 SKN1_U10 SKN1_U13

  U4 Potrafi posugiwa si podstawowymi ujciami teoretycznymi w celu analizowania motyww i wzorw ludzkich zachowa w aspekcie przepisw prawnych

  K_U06 M1_U03

  SKN1_U06

  U5

  Analizuje wasne dziaania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze) i wskazuje obszary wymagajce modyfikacji, przygotowuje eksperymenty i wdraa dziaania innowacyjne,

  K_U07 M1_U10 M1_U07

  SKN1_U14

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Posiada wiadomo zachowania si w sposb profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej

  K_K03

  M1_K04 M1_K06

  SKN1_K02 SKN1_K06 SKN1_K07

  K2 Ma potrzeb uzupeniania wiedzy i doskonalenia umiejtnoci kierowania zespoem i placwk owiatow

  K_K02

  M1_K04 M1_K06

  SKN1_K02 SKN1_K06 SKN1_K07

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1.wykad 2.wiczenia 3. gry symulacyjne 4.indywidualne projekty studenckie 5.konsultacje 6.egzamin ustny 7.Przygotowanie si do zaj, studiowanie literatury

  8.Przygotowanie si do zalicze i egzaminu kocowego

  0,24 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 1,44 1,84

  6 3 3 2 2 2 36 46

  suma 4 100 (1pkt ECTS = 25 godz.

  nakadu pracy studenta)

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Terminologia. Cele i zadania prawa owiatowego i organizacji owiaty. rda i hierarchia prawa w Polsce. Normy prawne, normy wewntrz organizacyjne. Prawo owiatowe zawarte w Ustawie o systemie owiaty i w Ustawie Karta Nauczyciela. Reforma Systemu Edukacji 1999 cele, typy szk,

 • zarzdzanie i nadzorowanie systemu edukacji, awans zawodowy nauczyciela. Szkolnictwo niepubliczne. Zasady dobrej organizacji pracy. Problemy szkolnictwa polskiego wobec zada Unii Europejskiej. Podstawowe elementy systemu owiaty w Polsce. Stan aktualny oraz kierunki zmian systemu owiaty w Polsce. Akty normatywne, ustawy systemowe oraz okoo systemowe z wraz z aktami wykonawczymi. Spoeczne organy w systemie owiaty. Podstawy prawne dziaalnoci instytucji owiatowych : dyrektora , rady pedagogicznej, nauczyciela. Obowizki nauczyciela w wietle przepisw prawa. Mniejszoci narodowe i niepenosprawni w szkolnictwie polskim. Analiza SWOT szanse i zagroenia systemu edukacji w Polsce. Jaka jest a jaka by powinna polska szkoa. Opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa. Techniki zarzdzania. Konflikt w organizacjach. Metody rozwizywania konfliktw. Komunikacja werbalna i nie werbalna. LITERATURA I INNE MATERIAY

  Literatura podstawowa:

  K. Ostrowski, Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego, Krakw 2009

  Kieun W. Sprawne zarzdzanie organizacj. . Warszawa 1997.

  Kobyliski W. Podstawy organizacji i kierowania w owiacie. Warszawa-Radom 2000

  Literatura uzupeniajca:

  Griffin R. W., Podstawy zarzdzania organizacjami Warszawa 1997.

  Ustawa o systemie owiaty

  Ustawa Karta Nauczyciela

  Reforma Systemu Edukacji- 1999 . Materiay MEN

  Rozporzdzenie o awansie zawodowym nauczyciela., Rozporzdzenie o ramowym statucie szkoy

  podstawowej, Rozporzdzenie o kwalifikacjach nauczycieli, Rozporzdzenie o organizacji pomocy

  psychologiczno-pedagogicznej w szkole

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT Dr Aida Piskorz

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 U1 U2

  Egzamin ustny

  100

  100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. protokoy egzaminacyjne

 • Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  U1 U2

  Kolokwium 30

  100

  U2 U3 U4 U5

  Indywidualny projekt studenta - prezentacja 60

  K1 K2

  Indywidualny projekt studenta - prezentacja 10

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. protokoy zaliczeniowe 2. tre pyta egzaminacyjnych z ocen

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna

  ECTS - 2

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przedmiot oglny

  b) I licencjackie

  c) 1 sem. d) niestacjonarne

  e) A4

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Dr Ewa Strupiska - Thor

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Nauczanie studentw udzielania pierwszej pomocy w nagych wypadkach.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Wiedza, umiejtnoci i kompetencje na poziomie szkoy redniej.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw ksztacenia

  dla obszaru i standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 Posiada podstawow wiedz na temat budowy i funkcji organizmu czowieka

  K_W01 K_W04

  M1_W02 M1_W03

  SKN1_W01

  W2 Ma podstawow wiedz dotyczc zaburze funkcjonowania organizmu czowieka

  K_W04 K_W08

  M1_W03 SKN1_W03

  W3 Zna przepisy dotyczce udzielania pomocy przedlekarskiej K_W14 M1_W05

  SKN1_W16

  UMIEJTNOCI

  U1 Umie udzieli pierwszej pomocy w zaburzeniach podstawowych funkcji yciowych

  K_U08 M1_U04

  U2 Umie zaoy opatrunek przy uszkodzeniu ciaa K_U08 M1_U04

 • KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Prezentuje postaw humanitarn i promuje zasady bezpieczestwa na zajciach

  K_K03 K_K07

  M1_K03 M1_K07

  SKN1_K02

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykady 2. wiczenia film, rozwizywanie zada problemowych 3. Demonstracje 4. Praca wasna przygotowanie do wicze 5. Praca wasna przygotowanie do egzaminu 6. Konsultacje 7. Zaliczenie

  0,16 0,12 0,12 0,8

  0,68 0,08 0,04

  4 3 3

  20 17 2 1

  suma 2 50

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 1. Przepisy prawne dotyczce udzielania pierwszej pomocy. 2. Definicja i zasady udzielania pierwszej pomocy. 3. Przypadki praktyczne:

  a) Zatrzymanie krenia i oddychania, b) RKO, c) acuch przeycia, d) Omdlenie i zasabnicie, e) Ble klatki piersiowej, f) Przegrzanie i wychodzenie, g) Odmroenia, h) Udlenia i ukszenia, i) Zatrucia, j) Poraenie prdem, k) Urazy narzdu ruchu, l) Wstrzs pourazowy

  LITERATURA I INNE MATERIAY Buchfelder M. : Podrcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2005 Jarosz-Lesz A.: Kompendium pierwszej pomocy i ochrony zdrowia w turystyce, Katowice 2002 ukowska- Kowalska K.: Medyczne aspekty turystyki i rekreacji, Wrocaw 2005

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT Dr Ewa Strupiska-Thor

 • Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I W1 W2 W3

  Zaliczenie pisemne

  100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Test 2. Protokoy zaliczeniowe

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  U1 U2

  Zaliczenie pisemne 90 100

  K1 Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 10

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Test 2. Protokoy zaliczeniowe

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: wychowanie fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Informacja biblioteczna

  ECTS -1

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) b) I st. licencjat

  c) I semestr d) niestacjonarne

  e) A5

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU mgr Justyna Mazurek

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studentw z organizacj i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, sposobami udostpniania zbiorw oraz zasadami korzystania ze zbiorw bibliotecznych. Poznanie podstawowych terminw zwizanych z korzystaniem z biblioteki ( typu katalog, bibliografii, typy dokumentw). Nabycie umiejtnoci wyszukiwania tematycznego.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Podstawowe wiadomoci odnonie funkcjonowania i podstaw regulaminu biblioteki wyniesione ze szkoy redniej.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 Zna podstawowe terminy zwizane z korzystaniem z biblioteki oraz ma wiedz w zakresie ochrony prawa autorskiego

  K_W19 K_W10

  M1_W11 M1_W010

  UMIEJTNOCI

  U1 Potrafi wyszuka niezbdne mu publikacje w katalogu biblioteki na okrelony temat.

  K_U07 M1_U10

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Jest zdolny do doskonalenia nabytej wiedzy z tematyki bibliotekarskiej.

  K_K06 M1_K01 M1_K05

 • FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykad 2. wiczenia praktyczne zapoznanie z ksigozbiorem 3. wiczenia praktyczne zapoznanie baz internetow pomocy naukowych 4. Konsultacje indywidualne podczas korzystania z zasobw bibliotecznych 5. Praca wasna indywidualne zgbianie zasad korzystania z zasobw online

  0,08 0,04 0,04 0,4 0,44

  2 1 1 10 11

  suma 1 25 (1pkt ECTS = 25 godz.

  nakadu pracy studenta)

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Informacje o systemie biblioteczno informacyjnym. Zasady korzystania ze zbiorw i usug Biblioteki WSKFiT. LITERATURA I INNE MATERIAY

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT mgr Justyna Mazurek

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I W1 Zaliczenie ustne

  100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Protokoy zalicze 2.

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I U1 K1

  Zaliczenie ustne 100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1.Protokoy zalicze 2.

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA Wychowanie fizyczne i Turystyka

  KIERUNEK STUDIW Wychowanie fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego ECTS - 4

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przedmiot przygotowania oglnego

  b) I st. licencjat

  c) V, VI semestr

  d) niestacjonarne

  e) A6

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Dr Alicja Gorcy

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Nadrzdnym celem ksztacenia jest przygotowanie pracy dyplomowej. Nabycie przez studentw umiejtnoci czenia zdobytej w toku studiw wiedzy z wypracowaniem teoretycznych zasad bada, umiejtnoci dokonania analizy zebranego materiau empirycznego i wyprowadzenia wynikajcych z niego wnioskw. Przygotowanie pracy dyplomowej; Ochrona praw autorskich. Ponadto celem zaj jest merytoryczne wsparcie studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej i przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Oglna wiedza dotyczca studiowanego kierunku. Student uczestniczy w seminarium dyplomowym

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1

  Posiada wiedz na temat podstawowych formy opracowa naukowych, porzdkowania zebranego materiau, statystycznego opracowanie wynikw oraz ochrony praw autorskich.

  K_W19 M1_W11

  W2 Posiada wiedz niezbdna do przystpienia do egzaminu dyplomowego.

  K_W10 M1_W04

 • W3 Zna standardy pracy dyplomowej okrelone przez Rad Wydziau Wychowania Fizycznego i Turystyki

  K_W12 M1_W09

  UMIEJTNOCI

  U1

  Posiada umiejtno redagowania maszynopisu opracowania przypisw i pimiennictwa, maszynopisania, uywania znakw korektorskich stosowanych przy poprawianiu pracy.

  K_U07 M1_U12

  U2 Umie definiowa pojcia i wyjanienia terminologiczne, potrafi dokona doboru zmiennych i wskanikw.

  K_U02 M1_U02 M1_U06 M1_U08

  U3 umiejtno prezentacji problemu opisanego w pracy dyplomowej

  K_U07 M1_U12 M1_U09

  U4 Potrafi wykorzystywa nabyt wiedz do rozwizania problemu badawczego postawionego w pracy dyplomowej

  K_U02 M1_U02 M1_U06 M1_U08

  U5 Student umie wykorzysta metody i narzdzia do pogbionej analizy zagadnie pracy dyplomowej

  K_U02 M1_U02 M1_U06 M1_U08

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Student potrafi dyskutowa i dzieli si wynikami swoich eksperymentw i przedstawia problemy zwizane z prowadzeniem bada.

  K_ K07 M1_K02 M1_K05

  K2 Potrafi samodzielnie pracowa nad rozwizaniem problemu badawczego

  K_ K06 M1_K02 M1_K05

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. wiczenia seminaryjne w grupie 2. Prezentacja tematu i zakresu pracy dyplomowej w

  grupie 3. Przygotowanie do prezentacji ustnej 4. Przygotowanie materiaw na wiczenia 5. Studiowanie zalecanych lektur oraz analiza ustaw

  i innych aktw prawnych 6. Konsultacje indywidualne

  0,4 0,4

  0,8 0,6 1

  0,8

  10 10

  20 15 25

  20

  suma 4 100 (1pkt ECTS = 25 godz.

  nakadu pracy studenta)

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Metody, techniki i narzdzia bada, czas, miejsce i zakres bada; dobr prby, przeprowadzenie bada. Zasady opracowywania zebranego materiau. Istota definiowania poj i wyjanienia terminologiczne, dobr zmiennych i wskanikw.

 • Redagowanie maszynopisu pracy: ukad pracy, sposb opracowania przypisw i bibliografii, maszynopisanie, znaki korektorskie stosowane w poprawianiu pracy. Podstawowe formy opracowa naukowych, porzdkowanie zebranego materiau, statystyczne opracowanie wynikw (dobr metody). Ochrona praw autorskich. Praca indywidualna ze studentem. seminarium, dyskusja, konsultacje. LITERATURA I INNE MATERIAY Literatura podstawowa i uzupeniajca dobierana wedug wskazwek prowadzcego, oryginalne i podrczniki w jzyku polskim i angielskim)

  1. R. Stupnicki, Metodologia praktyczna. Wskazwki dla studentw nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu, Pruszkw 2016

  2. Szczsny Wiesaw, Metodyka bada pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, Warszawa 2008

  3. Wgliska Maria, Jak pisa prac magistersk, Krakw 2009

  4. Zaczyski Wadysaw, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

  5. M. obodzki, Metody i techniki bada pedagogicznych, Krakw 2009

  6. M. obodzki, Wprowadzenie do metodologii bada pedagogicznych, Krakw 2007

  7. P. Pioterek, B. Zieleniecka , Technika pisania prac dyplomowych, Pozna 1997

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT Promotor pracy dyplomowej

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 W3

  Pozytywna ocena prezentacji. 30

  100

  U3 U2 U1 U4 U5

  Prezentacja ustna poczona z dyskusj 60

  K1 K2

  Weryfikacja tekstw rdowych Relacje z kolegami

  10

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. protokoy zalicze 2.

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe tematyczne: biologiczno-medyczny, humanistyczny, kultura fizyczna

  ECTS - 6

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przedmiot przygotowania oglnego

  b) I stopie licencjat

  c) V, VI semestr

  d) niestacjonarne

  e) A7

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Ukierunkowa studenta na przygotowanie wasnej pracy dyplomowej zgodnej z wymogami merytorycznymi i formalnymi

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Ukierunkowa studenta na przygotowanie wasnej pracy dyplomowej zgodnej z wymogami merytorycznymi i formalnymi

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 Zna struktur pracy naukowej K_W12 M1_W09

  UMIEJTNOCI

  U1 Potrafi redagowa maszynopis K_U07 M1_U12

  U2 Potrafi graficzne zestawienie wynikw pracy i ich statystyka

  K_U07 M1_U12 M1_U09

  U3 Potrafi rzetelnie przeprowadzi badania i respektowa prawa autorskie

  K_U06 M1_U07

 • U4 Potrafi zdefiniowa cel pracy dyplomowej K_U07 M1_U12

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Bierze aktywny udzia w dyskusji dotyczcej wynikw swoich bada i zasady wnioskowania

  K_K02 M1_K04 M1_K08

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1.Wykad 2.wiczenia seminaryjne (prezentacje ustne celw i zaoe pracy) 3.Pytania i dyskusja dotyczca prezentacji 4. Konsultacje 5. Przygotowanie do prezentacji wasnej pracy dyplomowej

  0,24 0,6 0,4 0,2 4,56

  6 15 10 5 114

  suma 6 150 (1pkt ECTS = 25 godz.

  nakadu pracy studenta)

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Metody, techniki i narzdzia badawcze, Zakres bada, dobr prby badanej. Struktura pracy dyplomowej (naukowej). Zasady opracowania uzyskanych wynikw i formuowanie wnioskw. Definiowanie poj, poprawno terminologiczna. Redagowanie maszynopisu. Ochrona praw autorskich LITERATURA I INNE MATERIAY

  1. Wgliska M.: Jak pisa prac magistersk? Impuls Krakw 2009 2. Zaczyski W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich.

  Wdawnictwo ak, Warszawa 1995 3. Urban S., adoski W.: Jak napisa dobr prac magistersk. Wydawnictwo Akademii

  Ekonomicznej we Wrocawiu, Wrocaw 1999 4. R. Stupnicki, Metodologia praktyczna. Wskazwki dla studentw nauk o kulturze fizycznej i

  nauk o zdrowiu, Pruszkw 2016 5. Szczsny Wiesaw, Metodyka bada pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, Warszawa

  2008

  6. M. obodzki, Metody i techniki bada pedagogicznych, Krakw 2009

  7. M. obodzki, Wprowadzenie do metodologii bada pedagogicznych, Krakw 2007

  8. P. Pioterek, B. Zieleniecka , Technika pisania prac dyplomowych, Pozna 1997

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT prof. dr hab. Romuald Stupnicki, prof. dr hab. Zenon Romuald Wany, dr hab. prof. Antoni Szymaski, dr hab. prof. A. Dbrowski

 • Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I W1 U3

  Zaliczenie ustne

  100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Protok zaliczeniowy

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  U1 U2 U4

  Prezentacja celu i zaoe pracy, dyskusja 80 100

  K1 Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 20

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Protok zaliczeniowy.

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia ECTS - 6

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) podstawowy

  b) Io st. licencjackie

  c) semestr I i II

  d) niestacjonarne

  e) B1

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Dr prof. hab. Jacek Zieliski

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z budow ciaa ludzkiego w powizaniu z funkcj oraz moliwoci praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce nauczycielskiej lub instruktorskiej.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Student powinien posiada podstawowe wiadomoci z zakresu nauk biologicznych na poziomie szkoy redniej.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1

  Student bdzie potrafi scharakteryzowa podstawy budowy, funkcjonowania i czynnoci organizmu ludzkiego oraz podstawowe procesy zachodzce w organizmie czowieka w procesie rozwoju osobniczego.

  K_W01

  M1_W01 M1_W02

  W2

  Student bdzie zna zasady dziaania aparatu ruchowego czowieka, jako ukadu mechanicznego i umie zdefiniowa znaczenia koordynacji nerwowo-miniowej w doskonaleniu ruchw.

  K_W07 M1_W02

  UMIEJTNOCI

  U1

  Student bdzie potrafi wskaza i prawidowo nazwa elementy budowy ciaa i wytumaczy wspzaleno ich funkcjonowania.

  K_U01 M1_U01

  U2 Student bdzie potrafi dokona waciwej oceny prawidowej postawy ciaa i dobra odpowiedni

  K_U04 M1_U07

 • program korygujcy ewentualne wady. W pracy nauczyciela rozumie potrzeb stosowania podstawowych form i rodkw edukacji zdrowotnej majcej na celu szeroko rozumian profilaktyk.

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1

  Student poprzez realizacj wasnych upodoba sportowych i rekreacyjnych bdzie dawa przykad innym do wykazywania dbaoci o ciao w duchu kultury fizycznej.

  K_K01 M1_K01

  K2 Student bdzie zdolny do uzupeniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejtnoci.

  K_K06 M1_K02

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykad prezentacja multimedialna 2. wiczenia z wykorzystaniem multimediw i przyborw 4. Analiza i interpretacja tekstw rdowych 5. Indywidualne opracowania wskazanych zagadnie 6. Konsultacje 7. Egzamin pisemny

  0,64 0,88 1,6 2,56 0,2 0,12

  16 22 40 64 5 3

  suma 6 150 (1pkt ECTS = 25 godz. nakadu pracy studenta

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Wykady: Wprowadzenie do oglnej budowy szkieletu, zasady jego dziaania, podzia pocze kostnych. Budowa mikroskopowa koci, rozwj tkanki kostnej, mechanizmy wzrostu i przebudowy koci, odporno mechaniczna, zjawisko piezoelektryczne, odporno koci na mikrourazy, zamania. Budowa i waciwoci mechaniczne wizade. Waciwoci chrzstek, ze szczeglnym uwzgldnieniem szklistej. Waciwoci amortyzacyjne biernego aparatu ruchu. Ukad czynny ruchu budowa i podzia tkanki miniowej, zasady dziaania mini, momenty si miniowych. Wsppraca mini agonistycznych, synergistycznych, antagonistycznych. Formy dziaania mini koncentryczna, ekscentryczna, statyczna. Ukad krenia - budowa i dziaanie serca, ukad przewodzcy. Ukad pokarmowy, wewntrzwydzielniczy. wiczenia: Wprowadzenie do terminologii anatomicznej, osie i paszczyzny, budowa koci i podzia ze wzgldu na ksztat. Poczenia kostne - cige, przerywane ruchy w stawach. Budowa kostna czaszki, krgosupa oraz klatka piersiowa i poczenia. Budowa kostna i poczenia koczyny grnej i dolnej. Wprowadzenie do ukadu miniowego. Minie gowy, szyi, grzbietu, klatki piersiowej i brzucha budowa i funkcj. Minie koczyny grnej i dolnej budowa i funkcj. Zespoowe dziaanie mini. Oglna budowa i funkcja ukadu nerwowego orodkowego (podzia mzgowia na pitra i funkcj), obwodowego (sploty, nerwy obwodowe i czaszkowe) oraz autonomicznego. Oglna budowa ukadu krenia (gwne ttnice i yy, budowa serca), oddechowego (drogi oddechowe, puca). Oglna budowa: ukadu pokarmowego, moczowo-pciowego, dokrewnego. Budowa i funkcj zmysw oraz powoki wsplnej.

 • LITERATURA I INNE MATERIAY Literatura podstawowa:

  1. Ignasiak Z. i wsp., Anatomia ukadu ruchu, Wyd. Urban&Partner, Wrocaw, 2007 2. Ignasiak Z. i wsp., Anatomia narzdw wewntrznych i ukadu nerwowego czowieka, Wyd.

  Urban&Partner, Wrocaw, 2008 3. Ignasiak Z. i wsp., Anatomia czowieka, Cz. I, II, AWF Wrocaw, 2002 4. Wolfa-Heideggera, Atlas anatomii czowieka, Tom I,II, III, PZWL, 2002

  Literatura uzupeniajca:

  1. B. Marecki, Anatomia funkcjonalna, AWF Pozna, 2004 2. R. Aleksandrowicz, May atlas anatomiczny, PZWL 2006 3. H. Feneis, Ilustrowana anatomia czowieka, PZWL 2003 4. Schematy do wicze z anatomii, Krakw 2001 5. Bochenek A., Anatomia czowieka, PZWL, Tom I Warszawa, 1990

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT Dr hab. prof. Jacek Zieliski, Dr Mariusz Hrycyna

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I W1

  Zaliczenie ustne

  100 100

  II

  W1 W2 U1 U2

  Egzamin pisemny

  100

  100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Protok zaliczeniowy 2. Protok egzaminacyjny

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 U1

  Sprawdzian pisemny w formie testu zamknitego 90 100

  K1 Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 10

  II

  W1 W2 U1 U2

  Sprawdzian pisemny w formie testu zamknitego 90 100

  K1 K2

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 10

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW

 • 1. Protok zaliczeniowy 2. Test kocowy

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Antropologia

  ECTS - 4

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) podstawowy

  b) - I st. licencjackie

  c) semestr III

  d) niestacjonarne

  e) B2

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Znajomo podstawowych zagadnie dotyczcych antropologii, punktw antropometrycznych i umiejtno wykonania pomiarw antropometrycznych. Umiejtno oceny zmiennoci somatycznej czowieka, stosowania podstawowych metod i technik pomiarowych do oceny rozwoju fizycznego dzieci i modziey, znajomo kryteriw i metod oceny wieku rozwojowego.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Podstawowa znajomo statystyki, znajomo anatomii

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1

  Ma podstawow wiedz na temat pochodzenia czowieka rys ewolucyjny. K_W02

  M1_W01, M1_W02, M1_W04

  W2

  Rozumie i potrafi zdefiniowa podstawy budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz podstawowe procesy rozwoju osobniczego.

  K_W01 M1_W01, M1_W02,

  W3

  Ma podstawow wiedz na temat metod i technik pomiarowych do oceny rozwoju biologicznego oraz norm rozwoju fizycznego dzieci i modziey.

  K_W03 M1_W01, M1_W03, M1_W07,

 • W4

  Zna podstawowe pojcia zwizane z allometri i jej zastosowaniami w antropometrii i w normach antropometrycznych. Zna podstawy statystyki i rachunku statystycznego niezbdne w antropologii i antropometrii.

  K_W03 M1_W01, M1_W03, M1_W07

  UMIEJTNOCI

  U1 1. Potrafi wskaza i prawidowo nazwa elementy budowy ciaa i wytumaczy ich funkcjonowanie.

  K_U01 M1_U01, M1_U13

  U2 2. Umie dokonywa pomiarw antropometrycznych i antroposkopowych.

  K_U02 K_U03

  M1_U02, M1_U12, M1_U08, M1_U06, M1_U09, M1_U13, M1_U05, M1_U04

  U3 3. Potrafi zastosowa podstawowe metody i techniki pomiarowe do oceny rozwoju fizycznego dzieci i modziey.

  K_U02

  M1_U02, M1_U12, M1_U08, M1_U06

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Poprzez realizacj wasnych upodoba sportowych i rekreacyjnych daje przykad innym do wykazywania dbaoci o ciao w duchu kultury fizycznej.

  K_K01

  M1_K01, M1_K03, M1_K04, M1_K06, M1_K09

  K2 Wykazuje dbao o promowanie zachowa etycznych i bezpiecznych dla zdrowia. Przekazuje otrzyman wiedz rodzicom na temat zagroe zwizanych z otyoci i anoreksj, a take sposobami wykrywania tych chorb.

  K_K03

  M1_K03, M1_K04, M1_K06, M1_K07

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. wiczenia 2. Wykady 3. Praca wasna przygotowanie do zaj 4. Praca wasna studiowanie literatury, przygotowanie do zalicze 5. Konsultacje 6. Egzamin

  0,64 0,32 0,08 1,6

  1,24 0,08 0,04

  16 8 2

  40 31 2 1

  suma 4 100 (1pkt ECTS = 25 godz. nakadu pracy studenta)

 • TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Poznanie punktw antropometrycznych i wykonanie pomiarw antropometrycznych za pomoc

  instrumentw pomiarowych. Wykorzystanie uzyskanych wynikw do oblicze rnych wskanikw

  antropologicznych. Ocena rozwoju fizycznego dzieci i modziey. Poznanie kryteriw i metod oceny

  wieku rozwojowego. Okrelanie typu budowy ciaa. Wizerunek ciaa ocena za pomoc szablonu

  sylwetek. Ocena skadu ciaa.

  LITERATURA I INNE MATERIAY

  1. Stupnicki R., Przewda R., Milde K. (2002) Centylowe siatki sprawnoci fizycznej polskiej modziey wg testw EUROFIT, wyd. AWF Warszawa.

  2. J. Charzewski, Antropologia, AWF Warszawa 1999 3. Malinowski A., Boiow W. (1997) Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy,.

  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - d. 4. aska-Mierzejewska T., wiczenia z antropologii. AWF Warszawa, 2008 5. Drozdowski Z. (2002) Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego. AWF Pozna. 6. R. Stupnicki (2015) Podstawy biostatystyki. Wyd. AWF Warszawa

  https://platforma.awf.edu.pl/Materials/Details/NTU5YTM2N2RjZWQyNWYyYzcyMzU3NTEy 7. Wolaski N (2005) Rozwj biologiczny czowieka. PWN Warszawa. 8. Wolaski N. (2006) Ekologia czowieka. PWN Warszawa. 9. Malinowski A., Strzako S. (1999) Antropologia. d.

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT 1. Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, [email protected] Katedra Nauk Humanistyczno-Biol.

  2. Mgr Joanna Gogowska, [email protected]

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 W3 U1

  Egzamin pisemny

  90

  100

  W3 U1 U2

  Egzamin praktyczny

  10

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) 2. egzamin praktyczny (wykonanie kilku wylosowanych pomiarw antropometrycznych)

 • Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W4 U2 U3 K1

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie. Przeprowadzenie pomiarw antropometrycznych

  30

  100 U2 K2

  Rozwizywanie zada problemowych. 10

  W4 K1

  Prezentacja wynikw w formie elektronicznej 10

  W3 W4 U1

  Zaliczenie pisemne. 50

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. kolokwium z wicze 2. dokumentacja przeprowadzanych bada (forma papierowa i forma elektroniczna).

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Biologia z elementami biochemii

  ECTS - 4

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przedmiot przygotowania w zakresie ksztacenia podstawowego

  b) licencjat (studia I-go stopnia)

  c) I Sem.

  d) niestacjonarne

  e) B3

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU prof. dr hab. Tadeusz P. arski

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Podstawowym celem ksztacenia jest zapoznanie studentw z problemami dotyczcymi biologii oglnej oraz biochemicznych mechanizmw funkcjonowania organizmu.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE 1. Budowa mikroskopowa, makroskopowa i systematyka krlestw organizmw ywych 2. Znajomo wybranych zagadnie z zakresu chemii oglnej i nieorganicznej. 3. Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu chemii organicznej.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 Zna systematyk i budow organizmw ywych oraz wirusw i prionw

  K_W01 M1_W01

  W2

  Zna budow komrek i funkcj biologiczn biaek, wglowodanw, lipidw, hormonw i witamin oraz zwizkw mineralnych majcych znaczenie dla homeostazy organizmu

  K_W01 M1_W01 M1_W02

  W3 Zna znaczenie, witamin potrafi opisa fizjologiczne i biochemiczne skutki ich nadmiaru lub niedoboru.

  K_W01 M1_W01 M1_W02

  W4 Zna wpyw hormonw i ich znaczenie dla homeostazy organizmu

  K_W01 M1_W01 M1_W02

 • UMIEJTNOCI

  U1

  Umie sklasyfikowa i wskaza rol wybranych gatunkw drobnoustrojw w epidemiologii i poda znaczenie organizmw wyszych w praktyce ycia codziennego

  K_U01 M1_U01 M1_U13

  K_U02 M1_U02

  U2 Opisuje budow i funkcj biologicznych biaek , wglowodanw, lipidw, skadnikw mineralnych oraz hormonw i witamin;

  K_U01 M1_U13

  K_U02 M1_U12

  U3 Potrafi zinterpretowa wyniki podstawowych bada analitycznych

  K_U02 M1_U02 M1_U12 M1_U08

  K_U02 M1_U05

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1

  Ma wiadomo poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, zdaje sobie spraw z koniecznoci cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego

  K_K06 M1_K01 M1_K02

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykad ustny z prezentacjami multimedialnymi 2. wiczenia z wykorzystaniem multimediw i

  przyborw, prezentacje studentw 3. Przygotowanie studentw do zaj, opracowanie

  zagadnie 4. Przygotowanie do zalicze czstkowych i

  egzaminu kocowego 5. Konsultacje 6. Egzamin pisemny

  0,52 0,48 1,4 1,28 0,2 0,12

  13 12 35 32 5 3

  suma 4 100 (1pkt ECTS = 25 godz.

  nakadu pracy studenta

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 1. Priony, wirusy, prokariota i eukariota morfologia i systematyka 2. Funkcje wybranych przedstawicieli gatunkw organizmw ywych oraz wirusw i prionw 3 Biaka; budowa i funkcje; enzymy, proenzymy i izoenzymy. 4. Wglowodany. Cukry - podzia. mono-, di- i polisacharydy, przykady. Glukoza - znaczenie jako rdo energii. 5. Tuszcze Lipidy - podzia , wystpowanie.

  6 Nukleotydy i zwizki wysokoenergetyczne. rda energii dla skurczu minia

  7. Hormony podzia, budowa chemiczna, mechanizm dziaania

  8. Skadniki mineralne organizmu biopierwiastki. Rola makro- i mikroelementw. Witaminy

  rozpuszczalne w tuszczach i w wodzie

 • LITERATURA I INNE MATERIAY 1.Krzysztof Spalik: Klasyfikacja biologiczna ( pol. ). W: Krtki kurs systematyki [on-line]. Zielnik Wydziau Biologii UW. [dostp 2010-02-23] 2.Biologia: podrcznik dla studentw wychowania fizycznego pod red. A. Gajewskiego i E. Skierskiej, Warszawa 2008. 3. Biologia: spojrzenie na ycie i biosfer, Warszawa 2002. 4. Kczkowski J.: Podstawy biochemii, Warszawa 2002. 5.Stryer L."Biochemia"- Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT prof. dr hab. Tadeusz P. arski,

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 W3 W4

  Egzamin pisemny

  100

  100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1.Prace pisemne przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami wewntrznymi 2.Protokoy egzaminacyjne przekazywane do Dziekanatu

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  U1 U2 U3 K1

  Sprawdzian pisemny 100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Prace pisemne przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami wewntrznymi 2. Protokoy egzaminacyjne przekazywane do Dziekanatu.

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowania Fizycznego i Turystyki

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia czowieka

  ECTS - 8

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / NIE

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przedmiot

  przygotowania

  w zakresie

  ksztacenia

  podstawowego

  b) studia I- go

  stopnia

  c) Semestr III i

  IV

  d) studia niestacjon.

  e) B4

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU Dr n. med. Jacek Gronczewski

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Poznanie podstawowych mechanizmw fizjologicznych kontroli ruchu, regulacji czynnoci ukadu

  oddechowego i krenia. Zapoznanie studentw z metodami rejestracji parametrw fizjologicznych,

  ich analiz i interpretacj .

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Anatomia.

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 zna fachow terminologi nauk fizjologicznych K_W10 M1_W10

  W2 zna podstawowe mechanizmy procesw

  fizjologicznych K_W01 M1_W02

  W3 posiada wiedz o rytmach biologicznych, zna i

  rozumie pojcia synchronizacji i desynchronizacji K_W04 M1_W01

 • rytmw biologicznych i ich znaczenie w fizjologii i

  patologii czowieka.

  UMIEJTNOCI

  U1 Wykonywanie pomiarw podstawowych parametrw

  fizjologicznych oraz interpretowanie wynikw bada.

  K_U01 K_U02

  M1_U01 M1_U02

  U2 opisywanie i interpretowanie przebiegu reakcji

  fizjologicznych organizmu czowieka

  K_U03

  M1_U09 M1_U12 M1_U13

  U3 dokonywanie oceny wydolnoci fizycznej organizmu

  czowieka.

  K_U02 K_U03

  M1_U09 M1_U08

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 rozumie konieczno staego ksztacenia si i

  uzupeniania wiedzy K_K06 M1_K01

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykad prezentacja multimedialna 2. Cwiczenia: program komputerowy, filmy dydaktyczne, wiczenia seminaryjne 3.Przygotowanie do zaj: 4. Przygotowanie do zalicze/egzaminu: 5. Przygotowanie projektw, prac, sprawozda itp.: 6. Obecno na egzaminie: 7. Udzia w konsultacjach:

  0,48 0,96 2,2 1,8 2,4 0,08 0,08

  12 24 55 45 60 2 2

  suma 8 200 (1pkt ECTS = 25 godz. nakadu pracy studenta

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU

  Neurofizjologia. Orodkowy i obwodowy ukad nerwowy. Fizjologia ukadu krenia. Podzia

  funkcjonalny ukadu krenia. Przepyw krwi. Przepyw narzdowy autoregulacja przepywu.

  Cakowity opr obwodowy. Komponenty napicia ciany naczyniowej: rdbonek, warstwa

  miniowa, rola unerwienia. Cinienie ttnicze-czynniki wpywajce na wielko cinienia ttniczego.

  Serce cykl sercowy, elektrofizjologia serca, EKG, EKG wysikowe. Pojemno minutowa serca. Powrt

  ylny. Centralna i odruchowa regulacja ukadu krenia: odruch z baroreceptorw ttniczych,

  chemoreceptorw ttniczych, receptorw obszaru niskocinieniowego, odruchy Bainbridge,a,

  Bezolda-Jarischa, odruch presyjny. Centralna komenda ruchowa. Centralne struktury regulacji ukadu

  krenia. Fizjologia ukadu oddechowego: mechanika oddychania, czynnik powierzchniowy,

  spirometria, wentylacja spoczynkowa, wysikowa, hipo- i hiperwentylacja. Centralna regulacja

  oddychania: mostowo-rdzeniowy generator rytmu oddechowego, odruch z chemoreceptorw

  ttniczych , odruch z chemoreceptorowych obszarw mzgu, mechanizm chemotransdukcji , regulacja

  dowolna oddychania. Fizjologia ukadu moczowego. Podstawy regulacji hormonalnej. Centralne i

  obwodowe komponenty regulacji ruchu. Jednostka motoryczna. Fizjologia minia szkieletowego,

 • podzia funkcjonalny, elektrofizjologia minia, energetyka minia szkieletowego. Rodzaje skurczw.

  Wysiek fizyczny : rodzaje, wydolno fizyczna metody jej oceny, prg mleczanowy, prg

  hiperwentylacyjny. Trening- metody. Zmczenie. Zespoy przetrenowania. Rytmy biologiczne-

  fizjologiczne i patologiczne aspekty.

  LITERATURA I INNE MATERIAY Literatura podstawowa:

  1. A. Eberhardt : Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej, 2011

  2. J. Grski, Fizjologiczne podstawy wysiku fizycznego, PZWL Warszawa, 2002

  3. H. D. Halicka-Ambroziak i in. Wskazwki do wicze z fizjologii dla studentw wychowania fizycznego, Warszawa, 2004

  4. A. Jasklski, A. Jasklska, Podstawy fizjologii wysiku fizycznego z zarysem fizjologii czowieka, Wrocaw, 2005

  5. W. Z. Traczyk, Fizjologia czowieka w zarysie, PZWL Warszawa, 2002

  6. J. Grski, Fizjologia wysiku i treningu fizycznego, PZWL Warszawa, 2011

  7. A. Ronikier: Fizjologia sportu, 2001

  Literatura uzupeniajca:

  1. S. Kozowski, K. Nazar: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, 1999

  2. J. Bullock i in., Fizjologia, Urban&Partner, 1995

  3. Diagnostyka czynnociowa czowieka. Fizjologia stosowana, pod red. W. Z. Traczyka

  4. Fizjologia czowieka z el. Fizjologii stosowanej i klinicznej, pod red. W. Z. Traczyka i A. Trzebskiego, PZWL Warszawa, 2003

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT Dr n. med. Jacek Gronczewski,

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I W1 W2

  Zaliczenie pisemne

  100 100

 • II W1 W2 W3

  Egzamin pisemny

  100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. protokoy egzaminacyjne

  2. oceniony test egzaminacyjny

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W2 U1

  zaliczenie pisemne 70 100

  K1 U3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 30

  II W3 zaliczenie pisemne 70

  100 U2 K1

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 30

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. protokoy zaliczeniowe wicze

  2. oceniony test egzaminacyjny.

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i TURYSTYKI

  KIERUNEK STUDIW: WYCHOWANIE FIZYCZNE

  NAZWA PRZEDMIOTU: Ekologia i Ochrona rodowiska ECTS - 4

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przedmiot przygotowania w zakresie ksztacenia podstawowego

  b) licencjat (studia I-go stopnia)

  c) II Sem.

  d) niestacjonarne

  e) B5

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU prof. dr hab. Tadeusz P. arski

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studentw z podstawowymi dziedzinami ekologii i ochrony rodowiska oraz zrwnowaonego uytkowania zasobw przyrodniczych. Podniesienie wiadomoci ekologicznej i rangi zagroe cywilizacyjnych.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Ma podstawow wiedz z zakresu ekologii i przyrodnicz na poziomie szkoy redniej

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 Zna podstawowe pojcia z zakresu ekologii i ochrony rodowiska.

  K_W02 M1_W01 M1_W04

  W2 Zna formy ochrony przyrody w Polsce, UE i na wiecie.

  K_W02 M1_W01

  W3 Zna zagroenia zwizane z emisj substancji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia.

  K_W01 M1_W01 M1_W02

  K_W02 M1_W01 M1_W02

  W4 Zna sposoby zapobiegania skaeniom rodowiska w warunkach ycia codziennego.

  K_W02 M1_W04

  UMIEJTNOCI

 • U1

  Potrafi zastosowa zdobyt wiedz ekologiczn do rozwizania podstawowych problemw praktycznych spotykanych w praktyce nauczycielskiej i yciu codziennym.

  K_U06 M1_U07

  U2

  Umie dokonywa oceny zagroe rodowiska przyrodniczego. Podniesienie wiadomoci ekologicznej i rangi zagroe cywilizacyjnych.

  K_U02 M1_U08

  K_U08 M1_U07

  SKN1_U01

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Jest wiadomy znaczenia spoecznej, etycznej odpowiedzialnoci za rodowisko przyrodnicze.

  K_K02 M1_K05

  SKN1_K07

  K_K08 M1_K06 M1_K07

  SKN1_K03

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykad ustny z wykorzystaniem techniki multimedialnej

  2. Prezentacja na zadany temat i dyskusja po prezentacji w ramach wicze

  3. Przygotowanie studentw do zaj i dyskusji 4. Przygotowanie do zalicze czstkowych i egzaminu

  kocowego 5. Konsultacje 6. Egzamin pisemny

  0,24

  0,36

  1,76 1,4

  0,16 0,08

  6

  9

  44 35

  4 2

  suma 4 100 (1pkt ECTS = 25 godz.

  nakadu pracy studenta

  TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 1. Podstawowe pojcia ekologii i ochrony rodowiska. 2. Wpyw emisji substancji szkodliwych na stan rodowiska. 3. Formy ochrony przyrody w Polsce i w UE 4. Sposoby zapobiegania skaeniom rodowiska 5. Alternatywne rda energii, jako forma dziaa na rzecz ochrony rodowiska 6. Ekologiczne podstawy ochrony zdrowia. LITERATURA I INNE MATERIAY 1. Pawlaczyk-Szpilowa M.: Biologia i ekologia, Wrocaw 1997. 2. Pyka -Gutowska E., 2004 Ekologia z ochron rodowiska Wydawnictwo Owiata, Warszawa 2000. 3. Wickowski S.: Ekologia oglna, Bydgoszcz 1998.

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT prof. dr hab. Tadeusz P. arski

 • Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 W3 W4

  Egzamin pisemny z materiau wykadowego

  100

  100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1.Praca pisemna egzaminacyjna z ocen przechowywana zgodnie z wewntrznymi przepisami 2. Protokoy egzaminacyjne w Dziekanacie

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I U1 U2 K1

  Kolokwium pisemne 100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1.Praca zaliczeniowa z ocen przechowywana zgodnie z wewntrznymi przepisami 2. Protokoy zaliczeniowe w Dziekanacie

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA: Wychowanie Fizyczne i Turystyka

  KIERUNEK STUDIW: Wychowanie Fizyczne

  NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika oglna

  ECTS - 2

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK / ---

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) podstawowy

  b) I stopie licencjackie

  c) II sem.

  d) niestacjonarne

  e) B6

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU dr A. Piskorz

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU:

  przekazanie uporzdkowanej wiedzy o przedmiocie pedagogiki oglnej jako teorii odnoszcej si do procesu dydaktyczno- wychowawczego;

  wyposaenie w wiedz o funkcjach i zadaniach pedagogiki w systemie nauk o czowieku

  oraz jej powizaniach z innymi dyscyplinami;

  rozumienie ksztatowania osobowoci w kontekcie biomedycznych i spoeczno- kulturowych czynnikw wychowania.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE: Powinien orientowa si w zagadnieniach z zakresu psychologii oglnej

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw ksztacenia

  dla obszaru i standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1 Ma wiedz o przedmiocie pedagogiki , procesach wychowawczych, oraz jej metodologicznych zwizkach z innymi dyscyplinami

  K_W02 M1_W04 SKN1-W01 SKN1-W03

 • W2

  Zna wspczesne teorie wychowania, istot partnerstwa w pedagogice, ma wiedz o istocie i znaczeniu sytuacji wychowawczych, wpywie grupy rwieniczej na osobowo ucznia

  K_W05

  M1_W05 SKN1_W02 SKN1_W03 SKN1_W04 SKN1_W05

  W3

  Zna wspczesne teorie wychowania, istot partnerstwa w pedagogice, ma wiedz o istocie i znaczeniu sytuacji wychowawczych, wpywie grupy rwieniczej na osobowo ucznia

  K_W02 M1_W01

  SKN1_W01

  UMIEJTNOCI

  U1 Potrafi wykorzysta wiedz teoretyczn do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarze pedagogicznych

  K_U03 M1_U04

  SKN1_U01

  U2 Posiada umiejtno dobierania i stosowania narzdzi oceny efektywnoci oddziaywa pedagogicznych, majcych na celu doskonalenie osobowoci uczniw

  K_U05

  M1_U05 SKN1_U01 SKN1_U02 SKN1_U05 SKN1_U08

  U3

  Posiada umiejtnoci diagnostyczne, pozwalajce na rozpoznawanie sytuacji uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywania wynikw obserwacji i formuowania wnioskw

  K_U05

  M1_U03 M1_U07

  SKN1_U01 SKN1_U05

  K_U07

  M1_U07 M1_U09 M1_U10 M1_U12

  SKN1_U01 SKN1_U05

  K_U03 SKN1_U01 SKN1_U06

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Rozumie potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego, doskonali soje umiejtnoci w praktyce zawodowej

  K_K06 M1_ K01 M1_K02

  K2 Ma wiadomo koniecznoci prowadzenia zindywidualizowanych dziaa pedagogicznych w stosunku do uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  K_ K02

  M1_ K03 M1_ K06

  SKN1_ K06 SKN1_ K07

  K3

  Jest otwarty na kreatywne rozwizywanie dziaa edukacyjnych w rodowiskach spoecznych, odznacza si wytrwaoci w realizacji zada wynikajcych z roli nauczyciela

  K_K02 M1_K04

  SKN1_K02

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykady (z zastosowaniem rodkw multimedialnych) 2. wiczenia audytoryjne 3. Konwersatoria dyskusje 4. Przygotowanie do zaj (praca wasna) 5. Przygotowanie do egzaminu (praca wasna) 6. Egzamin

  0,6 0,6 0,6 0,08 0,08 0,04

  15 15 15 2 2 1

  suma 2 50

 • TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU:

  1. Przedmiot pedagogiki i gwne dyscypliny pedagogiczne; 2. Funkcje i zadania pedagogiki: analityczne, opisujco- wyjaniajce, normatywno- praktyczne;

  osobowociowe

  3. Waniejsze kategorie pedagogiki oglnej: wychowanie, cele wychowania, sytuacje wychowawcze, fakt wychowawczy, system wychowania, miary wychowania, ucze wychowawczo- trudny;

  4. Metody wychowania: m. przekonywania, autorytetu, wiczenia, nagradzania i karania; 5. Pedagogika oglna jako teoria i filozofia wychowania; 6. Rola i znaczenie rodowiska wychowawczego szkoy w ksztatowaniu osobowoci ucznia:

  oddziaywanie nauczyciela, postawy ucznia, wpyw grupy rwieniczej;

  7. Metody nauczania i uczenia si ; rodzaje, efekty dydaktyczno- wychowawcze zalene od nauczyciela i podmiotu uczenia si;

  8. Spoeczno- kulturowe i rozwojowe to wychowania. 9. Metodologia zbierania danych o faktach dydaktyczno- wychowawczych; metody bada

  ilociowych i jakociowych, wykorzystanie ich w praktyce pedagogicznej;

  10. Trudnoci i niepowodzenia wychowawcze: pojcie, gwne ich uwarunkowania, sposoby przezwyciania;

  11. Oddziaywanie wychowawcze jako wywieranie wpywu spoecznego: reguy wpywu spoecznego;

  12. Dobry nauczyciel: cechy osobowociowe, wiedza, umiejtnoci, postawa etyczna; 13. Pedagogika negatywna (antypedagogika jako redukcja wychowania): jej charakterystyka,

  metody bada, przyczyny oraz skutki pseudowychowania;

  14. Pedagogika okresu nowoczesnoci: postmodernistyczne kontrowersje o moliwoci edukacji i jej zagroeniach;

  15. Partnerstwo i zasada podmiotowoci w procesie wychowania. LITERATURA I INNE MATERIAY Literatura podstawowa:

  1. Z. Kwieciski., B. liwerski., Pedagogika. Podrcznik akademicki Tom I, II, PWN, Warszawa 2005.

  2. T. Hejnicka Bezwiska., Pedagogika oglna, Warszawa 2008. 3. S. Kunowski, Podstawy wspczesnej pedagogiki, Warszawa 2001. 4. J. Pita, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004.

  Literatura dodatkowa:

  1. J. Gnitecki, Wprowadzenie do pedagogiki oglnej, Pozna 2007. 2. K. Kruszewski., Szuka nauczania. Czynnoci nauczyciela, PWN, Warszawa 2009. 3. M. obocki , Teoria wychowania w zarysie, Krakw 2007. 4. K. Konarzewski, Sztuka nauczania, Warszawa 2005. 5. Pedagogika alternatywna, pod red. B. liwerski, Krakw 1998 6. Wprowadzenie do pedagogiki, pod red. T. Jaworskiej, Krakw 1998 7. J. Grniewicz, Teoria wychowania, Olsztyn 2005

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT

 • dr Edward Karczewski mgr Mariusz Baecker

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 W3 U1

  Zaliczenie pisemne

  100

  100

  II W3 U2

  Egzamin pisemny

  100

  100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1.Protokoy zaliczeniowe

  Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W3 Kolokwium 20

  100 U1 U2

  Prezentacja wynikw w formie ustnej, audiowizualnej lub elektronicznej

  70

  K1 K2 K3

  Obserwacja i ocena pracy studenta w grupie 10

  II U3 Sprawdzian pisemny 80

  100

  U3 Rozwizywanie zada problemowych 20

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. Protokoy zaliczeniowe

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1. Informacje oglne

  WYDZIA WYCHOWANIE FIZYCZNE I TURYSTYKA

  KIERUNEK STUDIW WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

  NAZWA PRZEDMIOTU/MODUU Psychologia oglna

  ECTS - 2

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) PODSTAWOWY

  b) STUDIA LICENCJACKIE

  c) SEMESTR 1

  d) STUDIA NIESTACJONARNE

  e) B7

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU DR ALICJA GORCY

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU CELEM PODSTAWOWYM JEST ZAPOZNANIE STUDENTW Z WIEDZ Z PSYCHOLOGII OGLNEJ, PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH POJ PSYCHOLOGICZNYCH I KLASYFIKACJI PROCESW PSYCHICZNYCH. A TAKE PRZEDSTAWIENIE I OPIS PROCESW POZNAWCZYCH, EMOCJONALNYCH I MOTYWACYJNYCH Z PODKRELENIEM RNIC INDYWIDUALNYCH. W REALIZACJI PRZEDMIOTU POOONY JEST NACISK NA POZNANIE MECHANIZMW UCZENIA SI I PAMICI.

  WIEDZA, UMIEJTNOCI I KOMPETENCJE STUDENTA KONIECZNE DO PRZYSTPIENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU. PRZEDMIOTY POPRZEDZAJCE Brak

  Zamierzone efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich form i metod

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do kierunkowych

  efektw ksztacenia

  Odniesienie do efektw

  ksztacenia dla obszaru i

  standardw ksztacenia

  nauczycieli (SKN)

  WIEDZA

  W1

  POSIADA PODSTAWOW WIEDZ Z ZAKRESU PSYCHOLOGII OGLNEJ, ZNA PODSTAWOWE POJCIA PSYCHOLOGII I KLASYFIKACJE PROCESW PSYCHICZNYCH.

  K_W01 M1_W02

  SKN1_W01

  W2 POSIADA WIEDZ O PROCESACH POZNAWCZYCH TAKICJ JAK SPOSTRZEGANIE, MYLENIE.

  KW_02

  M1_W02 M1_W04

  SKN1_W01 SKN1_W03

  W3 ZNA SZCZEGOWO MECHANIZMU UCZENIA SI I PAMICI

  KW_02

  M1_W02 M1_W04

  SKN1_W01 SKN1_W03

  W4 MA WIEDZ O PROCESIE EMOCJONALNO KW_02 M1_W02

 • MOTYWACYJNYM I NAJWANIEJSZYCH PRAWACH NIM RZDZCYCH. ZNA PROBLEMATYK TEMPERAMENTU I JEGO WPYWU NA ZACHOWANIE CZOWIEKA, SZCZEGLNIE W SYTUACJACH STRESOWYCH

  M1_W04 SKN1_W01 SKN1_W03

  W5 POSIADA WIEDZ O OSOBOWOCI CZOWIEKA Z PODKRELENIEM ZNACZENIA RNIC INDYWIDUALNYCH

  KW_02

  M1_W02 M1_W04

  SKN1_W01 SKN1_W03

  UMIEJTNOCI

  U1

  POTRAFI WYKORZYSTA WIEDZ PSYCHOLOGICZN DO OPISU ZACHOWA ORAZ WACIWOCI PSYCHICZNYCH UCZNIA I NAUCZYCIELA, INDYWIDUALIZACJI ODDZIAYWA DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

  K_U05

  M1_U03 M1_U05 M1_U07

  SKN1_U01 SKN1_U02 SKN1_U05 SKN1_U06 SKN1_U08

  U2

  WYKORZYSTUJE WIEDZ PSYCHOLOGICZN DO ZAUWAENIA WCZESNYCH SYMPTOMW NIEPRZYSTOSOWANIA UCZNIA A TAKE BDW W POSTPOWANIU RODZICW I NAUCZYCIELI

  K_U05

  M1_U03 M1_U05 M1_U07

  SKN1_U01 SKN1_U02 SKN1_U05 SKN1_U06 SKN1_U08

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1

  SKUTECZNIE KOMINKUJE SI Z UCZNIAMI, NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI. ROZWIZUJE KONFLIKTY, KIERUJ GRUP UCZNIW I DOROSYCH. POTRAFI SOBIE RADZIC ZE STRESEM. JEST WIADOMY SWOICH ZASOBW PSYCHICZNYCH I POTRAFI JE WYKORZYSTA W PRACY ZAWODOWEJ

  K_K02

  M1_ K02 M1_K03 M1_K04 M1_K05 M1_K06 M1_K08

  SKN1_K01 SKN1_K02 SKN1_K03 SKN1_06 SKN1_08

  K2

  ROZUMIE KONIECZNO KSZTACENIA SI, PLANOWANIA, ROZWOJU OSOBISTEGO, WYKORZYSTYWANIA WSKAZWEK Z OPINII PSYCHOLOGA DO PRACY Z UCZNIAMI

  K_K06

  M1_K01 M1_K02 M1_K06

  SKN1_K01 SKN1_K02 SKN1_K04 SKN1_K06

  FORMY I METODY PROWADZONYCH ZAJ PRZYPISANE

  PKT ECTS PRZYPISANA LICZBA

  GODZIN

  1. Wykady 2. wiczenia poczone z dyskusj 3. Czytanie literatury przygotowanie do zaj 5. Przygotowanie do egzaminu

  0,6 1,2 0,08 0,12

  15 30 2 3

  suma 2 50 (1pkt ECTS = 25 godz. nakadu pracy studenta

 • TRECI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU WYKADY:

  1. PSYCHOLOGIA NAUKOWA A POTOCZNA. KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZOWIEKA (PSYCHOANALIZA, BEHAWIORYZM, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA I POZNAWCZA).

  2. PROCESY PRECEPCYJNE, ODBIR WRAE ZMYSOWYCH. ORGANIZACJA PROCESU SPOSTRZEGANIA. PROCESY UWAGI.

  3. MYLENIE I ROZWIZYWANIE PROBLEMW. ISTOTA I STRUKTURA MYLENIA. PROCES ROZWIZYWANIA PROBLEMW. WYOBRANIA.

  4. UCZENIE SI. WARUNKOWANIE KLASYCZNE I INSTRUMENTALNE. UCZENIE SI PRZEZ WGLD I OBSERWACJ. STOSOWANIE KAR W UCZENIU.

  5. PAMI. ISTOTA PAMICI. RODZAJE PAMICI I FAZY PRZETWARZANIA INFORMACJI. TEORIE ZAPOMINANIA.

  6. EMOCJE. ISTOTA EMOCJI. RODZAJE STANW EMOCJONALNYCH. PROCESY EMOCJONALNE A PROCESY POZNAWCZE. REGULACJA EMOCJI.

  WICZENIA: 7. POJCIE INTELIGENCJI. KONCEPCJE INTELIGENCJI. 8. TEMPERAMENT. POJCIE I TEORIE TEMPERAMENTU (TYPOLOGIA PAWOWA, REGULACYJNA

  TEORIA TEMPERAMENTU STRELAUA). BADANIE TEMPERAMENTU. 9. OSOBOWO. POJCIE I TEORIE OSOBOWOCI. BADANIE OSOBOWOCI. 10. FRUSTRACJA I STRES. POJCIE FRUSTRACJI I STRESU. KONCEPCJE STRESU. RODZAJE

  STRESORW. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM. BADANIE POZIOMU LKU I STYLW RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Strelau J. (2000) (red.) Psychologia. Podrcznik akademicki t.I, II, III, gwp Gdask 2. A. Sperling, Psychologia, Pozna 1995. 3. C. Tavris, C. Wade, Psychologia, Pozna 1995 4. A. Wadeley i in., Wprowadzenie do psychologii, PWN Warszawa 2002.

  LITERATURA UZUPENIAJCA

  1. MIETZEL G. (2003) WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII, GWP GDASK 2.

  OSOBY PROWADZCE PRZEDMIOT DR A. GORCY,

  Sposb weryfikacji i oceny wykady

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 W3 W4 W5

  EGZAMIN PISMENY

  100

  100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. PROTOKOY EGZAMINACYJNE

 • Sposb weryfikacji i oceny wiczenia

  SEMESTR EFEKTY

  KSZTACENIA SPOSB

  WERYFIKACJI PUNKTACJA

  UDZIA%

  I

  W1 W2 W3 W4 W5 U1 U2 K1 K2

  PRACA PISEMNA 100 100

  FORMY DOKUMENTACJI OSIGNITYCH EFEKTW 1. PRACE STUDENTW

  .. .

  Zatwierdzi Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacj przedmiotu

 • DOKUMENTACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU - SYLABUS

  1.Informacje oglne

  WYDZIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI

  KIERUNEK STUDIW WYCHOWANIE FIZYCZNE

  NAZWA PRZEDMIOTU Bezpieczestwo i higiena pracy

  ECTS - 2

  PRZEDMIOT ZGODNY ZE STANDARDAMI KSZTACENIA PRZYGOTOWUJCYMI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

  TAK

  STATUS PRZEDMIOTU

  a) przedmioty przygotowania w zakresie ksztacenia podstawowego

  b) studia I go stopnia

  c) I semestr

  d) niestacjonarne

  e) B8

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ PRZEDMIOTU mgr Marian Paluchowski

  2. Opis zaj dydaktycznych

  ZAOENIA I CEL PRZEDMIOTU Zaznajomienie studentw z podstawow wiedz w zakresie bezpieczestwa i higieny zdrowia i ycia ludzkiego w procesie pracy oraz uwarunkowa z tym zwizanych. Normy prawne w dziedzinie bhp. Znajomo przepisw prawnych dotyczcych BHP n