studia niestacjonarne – ii stopnia – plik: eit_ii_nst_s_1415

of 303/303
Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: …… A.1 …… 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Matematyka Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów II stopień mgr Profil studiów ogólnoakademicki Forma studiów niestacjonarne Specjalność Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy prof. dr hab. inż. Igor Jaworski Przedmioty wprowadzające Matematyka, Teoria informacji, Kompatybilność elektromagnetyczna Wymagania wstępne Znajomość pojęć z zakresu algebry, rachunku prawdopodobieństwa B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Wykłady Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Seminaria Zajęcia terenowe Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I 36 5 I 18 3 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis efektów kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru WIEDZA W1 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu równań, procesów stochastycznych oraz opisu przestrzeni matematycznych K_W01 T2A_W01 W2 Posiada wiedzę w zakresie fizycznych właściwości sygnałów z matematycznymi metodami ich opisu K_W04 T2A_W03, T2A_W04 UMIEJĘTNOŚCI U1 Potrafi interpretować i oceniać dane techniczne używając narzędzi matematycznych K_U03 T2A_U04 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Potrafi w sposób kreatywny implementować formuły matematyczne w rozwiązywaniu problemów technicznych K_K01 T2A_K06

Post on 11-Jan-2017

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.1

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu MatematykaKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy prof. dr hab. in. Igor Jaworski

  Przedmioty wprowadzajce Matematyka, Teoria informacji, Kompatybilnoelektromagnetyczna

  Wymagania wstpne Znajomo poj z zakresu algebry, rachunkuprawdopodobiestwa

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  I 36 5I 18 3

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 Posiada poszerzon wiedz z zakresu rwna, procesw

  stochastycznych oraz opisu przestrzeni matematycznychK_W01 T2A_W01

  W2 Posiada wiedz w zakresie fizycznych waciwocisygnaw z matematycznymi metodami ich opisu

  K_W04 T2A_W03,T2A_W04

  UMIEJTNOCIU1 Potrafi interpretowa i ocenia dane techniczne uywajc

  narzdzi matematycznychK_U03 T2A_U04

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 Potrafi w sposb kreatywny implementowa formuy

  matematyczne w rozwizywaniu problemw technicznychK_K01 T2A_K06

 • Strona 2 z 3

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, wiczenia audytoryjne, pokaz, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad zaliczenie pisemne lub odpowied ustna, ocena z przygotowania do wicze audytoryjnych,kolokwia.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Rwnania rniczkowe, oglne pojcia, zagadnienie Cauchyego.Rwnania rniczkowe pierwszego rzdu. Metoda izoklin. Rwnania orozdzielonych zmiennych. Rwnania sprowadzalne do rwna o rozdzielonychzmiennych. Rwnania liniowe I-ego rzdu. Metoda uzmiennienia staej i metodaprzewidywa. Rwnania zupene. Rwnania Bernoulliego, Lagrangea,Clairauta. Rwnania II-ego rzdu, sprowadzalne do rwna I-ego rzdu.Rwnania rniczkowe liniowe II-ego rzdu. Rwnania rniczkowe rzdu n.Ukady rwna rniczkowych. Zastosowanie rwna rniczkowych wzagadnieniach fizycznych i technicznych.

  Przestrzenie liniowe skoczone i nieskoczone wymiarowo. PrzestrzeHilberta. Sygnay (drgania) okresowe i prawie okresowe. Szeregi Fouriera.Empiryczna analiza harmoniczna. Sygnay zanikajce. Cakowe przeksztacenieFouriera, podstawowe twierdzenia. Obliczanie widma typowych sygnaw.Obliczanie widma na podstawie danych dowiadczalnych. Sygnay zanikajce.Uoglniona analiza Wienera. Losowe sygnay stacjonarne. Korelacyjno-widmowa teoria sygnaw stacjonarnych. Twierdzenie Wienera-Chinczyna.Widmo mocy. Przeksztacenie sygnaw stacjonarnych. Estymacjacharakterystyk. Ergodyczno.

  Niestacjonarne sygnay losowe. Sygnay lokalnie stacjonarne. Sygnayokresowo niestacjonarne. Harmoniczne przedstawienie sygnaw. Typoweokresowo niestacjonarne sygnay. Metody estymacji charakterystyk.Poszukiwanie ukrytych okresowoci.

  Procesy Markowa. Cige i dyskretne acuchy Markowa.

  wiczenia audytoryjne: Rozwizywanie rwna rniczkowych rnego typu.Modelowanie ukadw fizycznych i technicznych. Analiza widmaamplitudowego i fazowego sygnaw okresowych i prawie okresowych,sygnaw przejciowych. Korelacyjno-widmowa analiza losowych sygnawstacjonarnych i niestacjonarnych, ich przetwarzanie. Obliczanie charakterystyksygnaw na podstawie danych dowiadczalnych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 x x xW2 x x xW3 x x xU1 xU2 xK1 x x

  7. LITERATURA

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Literaturapodstawowa

  1. Leitner R., Zarys matematyki wyszej dla studentw cz.I, WNT Warszawa2. Marek W., Onyszkiewicz J., Elementy logiki i teorii mnogoci w zadaniach, PWN

  Warszawa3. Stankiewicz W., Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych cz. IA,

  cz.IB PWN Warszawa 19754. Graham R. L., Knuth D. E, Patashnik O.: Matematyka konkretna. PWN,

  Warszawa 1998.5. J. A. Rozanow: Wstp do teorii procesw stochastycznych, PWN, Warszawa

  1974.Literaturauzupeniajca

  1. akowski B. W., Koodziej W., Matematyka WNT, Warszawa 19752. Pluciska A., Pluciski E., Probabilistyka: Rachunek prawdopodobiestwa,

  Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne WNT, Warszawa3. Jakubowski J., Sztencel R., Wstp do teorii prawdopodobiestwa, SCRIPT

  Warszawa 200014. Lipski W., Marek W.: Analiza kombinatoryczna. PWN, Warszawa 1986.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 54Przygotowanie do zaj 46Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 80czny nakad pracy studenta 200

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 8

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 8

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.2

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Metody NumeryczneKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopnia (magisterskie 1,5-letnie)Profil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  1. Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej2. Systemy komunikacji komputerowej3. Informatyczne systemy sterowania i zarzdzania4. Systemy multimedialne5. Komputerowe projektowanie przetwarzania informacji6. Transfer technologii telekomunikacyjnych i informa-

  tycznychJednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Wiesaw Zech, dr in. Tomasz Andrysiak

  Przedmioty wprowadzajce Podstawy matematyki, Matematyka dyskretnaWymagania wstpne Umiejtno posugiwania si jzykiem Java i Matlabem.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSi

  I 9E 9 5

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 ma poszerzon wiedz w zakresie matematycznych

  podstaw metod numerycznych i ich algorytmicznychaspektw stosowanych w obliczeniach inynierskich oraznaukowych szczeglnie w obszarze elektroniki itelekomunikacji.

  K_W01 T2A_W01

  UMIEJTNOCIU1 potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz

  danych i innych rde; potrafi integrowa uzyskaneinformacje, dokonywa ich interpretacji, a takewyciga wnioski praktyczne wykorzystywane wopracowywaniu aplikacji numerycznych.

  K_U01 T2A_U01

 • Strona 2 z 3

  U2 potrafi opracowa szczegow dokumentacjwynikw realizacji zadania numerycznego; potrafiprzygotowa opracowanie zawierajce krytyczneomwienie uzyskanych wynikw.

  K_U03 T2A_U04

  U3 potrafi wykorzysta poznane metody i modele mate-matyczne - w razie potrzeby odpowiednio jemodyfikujc - do analizy elementw, ukadw i sys-temw

  K_U06 T2A_U08T2A_U15T2A_U17

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 rozumie potrzeb pracy w zespole, poprawiania

  sposobw komunikowania si i przepywu informacjiw grupie realizujcej przydzielone zadania

  K_K06 T2A_K01T2A_K03

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wykad, wiczenia projektowe

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykad: egzamin pisemny i ustny; projekt: przygotowanie projektu, biece referowanie wynikwczstkowych i obrona projektu

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady Uwagi wstpne: oszacowanie bdw zaokrgle,uwarunkowanie zadania i stabilno algorytmw. Wybrane metodyalgebry liniowej: obliczanie wartoci wasnych i wektorw wasnychmacierzy (przy uyciu wielomianu charakterystycznego, algorytm QR),rozwizywanie ukadw rwna metodami iteracyjnymi (metoda Gaussa-Seidla, metoda relaksacyjna SOR), metody dla macierzy rzadkich.Aproksymacja funkcji: interpolacja za pomoc wielomianw, interpolacjaza pomoc funkcji sklejanych, aproksymacja redniokwadratowa,aproksymacja jednostajna. Rozwizywanie numeryczne rwnarniczkowych zwyczajnych: metody Rungego-Kutty, metodywielokrokowe, metoda Geara dla ukadw typu stiff. Rozwizywanieukadw rwna nieliniowych: metoda Newtona, metody homotopii ikontynuacji. Metody wielosiatkowe dla rwna rniczkowychczstkowych.wiczenia projektowe Opracowanie matematyczne modelirzeczywistych systemw i procesw, zastosowanie adekwatnych metodnumerycznych, samodzielne napisanie programu, weryfikacja uzyskanychwynikw.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 x xU1 xU2 xU3 x

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  K1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Knicaid David, Cheny Ward, Analiza numeryczna, WNT, 20052. Fortuna z., Macukow B., Wsowski J. Metody numeryczne, WNT, 2005.3. Faires J. Douglas, Burden Richard L., Numerical Method, Brooks Cole ,2002

  Literaturauzupeniajca

  1. Rosoniec Stanisaw, Wybrane metody numeryczne z przykadami zastosowa wzadaniach inynierskich Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.

  2. Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L., Stein Cliford,Wprowadzenie do algorytmw, WNT, 2012.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 18Przygotowanie do zaj 30Studiowanie literatury 30Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 72czny nakad pracy studenta 150

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 5

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 5

  i ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A. 3

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Metody OptymalizacjiKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopnia (magisterskie 1,5-letnie)Profil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Teresa Chya Cioczyk

  Przedmioty wprowadzajceWymagania wstpne brak wymaga

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  I 9 1I 9 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 ma poszerzon i pogbion wiedz w zakresie teorii i

  metod optymalizacji zarwno klasycznych jak izaawansowanych

  K_W01 T2A_W01

  UMIEJTNOCIU1 potrafi pozyskiwa informacje rdowe odnonie

  rnych metod optymalizacji klasycznych izaawansowanych oraz dokonywa ich interpretacji ikrytycznej oceny

  K_U01 T2A_U01

  U2 potrafi pracowa indywidualnie i w zespole w celuwyznaczenia optymalnych parametrw, optymalnegopunktu pracy ukadu, czy te optymalnego przebiegu w

  K_U02 T2A_U02T2A_U03

 • Strona 2 z 3

  czasie sterowania obiektemU3 potrafi projektowa z uwzgldnieniem zadanych

  kryteriw jakociowych (uwzgldniajcych np.minimalizacj poboru mocy, czasu wykonania zadania,kosztw lub maksymalizacj zyskw) w razie potrzebyprzystosowujc istniejce lub opracowujc nowe metodyprojektowania optymalnego

  K_U11 T2A_U18

  U4 potrafi oceni przydatno i moliwo wykorzystanianowych zaawansowanych metod optymalizacji dorozwizywania zoonych problemw optymalizacji

  K_U18 T2A_U12T2A_U17

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 potrafi myle i dziaa w sposb kreatywny i

  przedsibiorczyK_K01 T2A_K06

  K2 potrafi wsppracowa i dziaa w sposb kreatywny wgrupie

  K_K05 T2A_K03T2A_K05T2A_K07

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wykad z wykorzystaniem technik multimedialnych, wiczenia projektowe

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykad-kolokwium zaliczeniowe, opracowanie i obrona projektu

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady-Podstawowe pojcia optymalizacji. Oglne zadanie optymalizacjistatycznej. Optymalizacja liniowa metoda graficzna, metoda Simpleks,dualno w programowaniu liniowym. Prymalno-dualna metoda Simpleks.Optymalizacja nieliniowa poszukiwanie ekstremum w kierunku (metodybezgradientowe i gradientowe), metody optymalizacji wielowymiarowej bezogranicze (gradientowe i bezgradientowe). Metody optymalizacjiwielowymiarowej przy uwzgldnieniu ogranicze warunki Kuhna-Tuckera-Karuscha, funkcja Lagrangea, metoda mnonikw Lagrangea, metody funkcjikary, metody numeryczne. Elementy optymalizacji wielokryterialnej liniowaoptymalizacja dwukryterialna, optymalno w sensie Pareto. Optymalizacjadynamiczna zasada optymalnoci Bellmana, metody optymalizacji dynamicznej.Algorytmy genetyczne i ewolucyjne.wiczenia projektowe- formuowanie zadania optymalizacji dla rnych funkcjicelu i ogranicze, stosowanie poznanych metod optymalizacji statycznej idynamicznej do wyznaczania optymalnych parametrw projektowanych ukadw,optymalnego punktu pracy lub optymalnego sterowania. Sporzdzaniedokumentacji projektowej.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)

  Egzaminustny

  Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  Aktywno,dyskusja,

  prezentacjaW1 xU1 x x

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  U2 x xU3 x xU4 x xK1 xK2 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1.Fiendeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczenioweoptymalizacji, PWN, Warszawa 1980

  2.Amborski Krzysztof, Podstawy metod optymalizacji, Oficyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

  3.Kalinowski K. Metody optymalizacji, PKJS, Warszawa 20014.Cea J. Optymalizacja-teoria i algorytmy, PWN, Warszawa 19765.Kusiak J., Danielewska-Tuecka A., Oprocha P., Optymalizacja, Wybrane metody z

  przykadami zastosowa, PWN, Warszawa 2009

  Literaturauzupeniajca

  1.Stachurski A., Wierzbicki A., Podstawy optymalizacji, OWPW, Warszawa 20012.Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych=programyewolucyjne, WNT, Warszawa 1999

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 18Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 17czny nakad pracy studenta 60

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.4

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Angielskojzyczna terminologia techniczna w dokumentachstandaryzacyjnychKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  dr hab. in. Andrzej Borys, dr in. Jacek Majewski, dr in.Zbigniew Zakrzewski

  Przedmioty wprowadzajce Angielski

  Wymagania wstpne Znajomo poj z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki,oraz znajomoci j. angielskiego na poziomie min. B1

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  II 18 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 Zna terminologi specjalistyczn z zakresu analizowanych

  dokumentw standaryzacyjnych systemwtelekomunikacyjnych i teleinformatycznych

  K_W03 T2A_W02

  W2 posiada znajomo struktur leksykalno-gramatycznychumoliwiajcych rozumienie sformuowaspecjalistycznych w obszarze dokumentw opisujcychspecyfikacje systemw i technologii

  K_W07 T2A_W05

  UMIEJTNOCIU1 W wyniku ksztacenia student czyta ze zrozumieniem,

  tumaczy i streszcza teksty o tematyce specjalistycznej atake dokonuje ich analizy..

  K_U01,K_U05,K_U18

  T2A_U01,T2A_U04,T2A_U12,T2A_U17

 • Strona 2 z 3

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 W wyniku ksztacenia student jest wiadomy poziomu

  swoich kompetencji jzykowych i rozumie potrzeb ichrozwijania w pracy zawodowej

  K_K02,K_K03

  T2A_K07,T2A_K01,T2A_K02

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wiczenia audytoryjne, prezentacja, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Sprawozdanie, prezentacja, dyskusja, argumentacja.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Utrwalenie struktur leksykalnogramatycznych jzyka angielskiego.Poszerzenie struktur leksykalno-gramatycznych jzyka angielskiego do poziomuB2 w nastpujcych zakresach: dokumenty organizacji standaryzujcych systemy telekomunikacyjne i

  teleinformatyczne specyfikacje i analiza innowacyjnych rozwiza firmowych artykuy i materiay z zakresu bada obejmujcych studiowany kierunek

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Prezentacja

  W1 x xW2 x xU1 x xK1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Dubis A., Firganek J., 2006. English through Electrical and Energy Engineering.,Studium Praktycznej Nauki Jzykw Obcych

  2. Dokumenty organizacji standaryzacyjnych np. ITU-T; IEEE; ETSI3. Materiay kursw w angielskiej wersji jzykowej dotyczcych najnowszych

  technologii rda internetoweLiteraturauzupeniajca

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 18Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 22czny nakad pracy studenta 60

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.1

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Technika wiatowodowa i fotonikaKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Zbigniew Zakrzewski, dr in. Jacek Majewski

  Przedmioty wprowadzajceWymagania wstpne Podstawy optyki oraz rozumienie falowych zjawisk fizycznych.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  I 9E 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 zna w stopniu szczegowym zasady funkcjonowania

  wiatowodwK_W02K_W07

  T2A_W01T2A_W03T2A_W05

  W2 zna metody wykonywania pomiarw czawiatowodowego

  K_W03K_W07

  T2A_W02T2A_W03

  W3 zna podstawy budowy i projektowania jednokanaowych iwielokanaowych sieci wiatowodowych

  K_W03 T2A_W03T2A_W04

  UMIEJTNOCIU1 potrafi poprawnie dobra oraz wykorzysta optyczne

  systemy pomiaroweK_U09K_U10

  T2A_U10T2A_U14

  U2 potrafi stosowa elementy, ukady i urzdzenia fotonicznew technice wiatowodowej i systemachoptoelektronicznych

  K_U08K_U11

  T2A_U08T2A_U11

 • Strona 2 z 3

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 rozumie potrzeb cigego aktualizowania wiedzy na

  temat techniki wiatowodowej i fotoniki w obecnocigwatownego rozwoju technologii fotonicznych

  K_K02 T2A_K01T2A_K02

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad - egzamin pisemny w formie testu lub ustny.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Analiza propagacji promieniowania w wiatowodzie. Strukturamodowa wiatowodw, zjawisko sprzgania modw. Transmisja sygnawcyfrowych i analogowych przez wiatowd wpyw zjawisk nieliniowych.Metody pomiaru i zarzdzania dyspersjw systemach wiatowodowych.Metody zwielokrotnienia sygnaw w wiatowodzie w dziedzinie czasu idugoci fali. Podstawowe konfiguracje sieci wiatowodowych. rda szumww ukadach optoelektronicznych. Zaawansowane optoelektroniczne systemypomiarowe i ich zastosowania systemy interferometrii nisko- iwysokokoherentnej, pomiary w dziedzinie czasu i czstotliwoci, metodyspektralne. Wybrane zagadnienia fotoniki generacja i zastosowania bardzokrtkich impulsw optycznych, optyczne przetwarzanie informacji, wzmacniaczesygnaw optycznych. Elementy fotoniczne wiatowody fotoniczne, pamici,przeczniki optyczne, siatki Bragga. Trendy rozwojowe.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 xW2 xW3 xU1 x xU2 x xK1 x x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Siuzdak J., 1997, Wstp do wspczesnej telekomunikacji wiatowodowej,WK, W-wa.

  2. Siuzdak J., 2009, Systemy i sieci fotoniczne, WK, W-wa.3. Perlicki K., 2002, Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WK,

  W-wa.4. Perlicki K., 2007, Systemy transmisji optycznej WDM, WK, W-wa.

  Literaturauzupeniajca

  5. Marciniak M., 1998, czno wiatowodowa, WK, W-wa.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1.B 9Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 16czny nakad pracy studenta 55

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcych programw studiwI i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.2

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Programowalne ukady cyfrowe

  Kierunek studiw Elektronika i Telekomunikacja

  Poziom studiw studia drugiego stopnia (magisterskie - 1,5-letnie)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Dr in. Sawomir Bujnowski

  Przedmioty wprowadzajce Technika Cyfrowa

  Wymagania wstpne Znajomo Techniki Cyfrowej

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  SemestrWykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS1

  I 15E 1

  I 15 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  1 ostateczna liczba punktw ECTS

 • Strona z 4

  WIEDZA

  W1 rozumie metodyk projektowania zoonych cyfrowychsystemw elektronicznych; znajzyki opisu sprztu i komputerowe narzdzia doprojektowania i symulacji ukadw i systemw

  K_W05 T2A_W03

  T2A_W07

  UMIEJTNOCI

  U1 potrafi opracowa szczegow dokumentacj wynikwrealizacji eksperymentu, zadania projektowego lubbadawczego; potrafi przygotowa opracowaniezawierajce omwienie tych wynikw

  K_U03 T2A_U04

  U2 potrafi projektowa z uwzgldnieniem zadanychkryteriw uytkowych i ekonomicznych, w raziepotrzeby przystosowujc istniejce lub opracowujcnowe metody projektowania lub komputerowe narzdziawspomagania projektowania (CAD)

  K_U11 T2A_U18

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 potrafi myle i dziaa w sposb logiczny i kreatywny K_K01 T2A_K06

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wykad z wykorzystaniem technik multimedialnych, wiczenia projektowe

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin, kolokwium zaliczeniowe, zaliczenie zaj laboratoryjnych.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Treci ksztaceniaWykady:Kategorie cyfrowych ukadw programowalnych. Budowa i systemyprojektowania ukadw. Pami konfiguracji. Waciwoci i konfiguracjablokw logicznych. Bloki specjalizowane. Dystrybucja sygnawzegarowych. Metastabilno. Poziomy abstrakcji w opisie ukadwcyfrowych. Jzyki opisu sprztu - VHDL, Verilog. Wspbieny isekwencyjny opis ukadu. Procesy kombinacyjne i sekwencyjne. Maszynystanw, kodowanie, stany zabronione. Konstrukcje niesyntezowalne.Synteza blokw logicznych. Biblioteki i generatory komponentw. Syntezaz ograniczeniami czasowymi i przestrzennymi. Atrybuty, sterowaniesyntez. Symulacja funkcjonalna i czasowa. Optymalizacja czasowa.Biblioteka SystemC. cieki projektowania. Oprogramowanie do syntezy iimplementacji ukadw. Metody konfiguracji ukadw. Interfejsy.Integracja sprztu i oprogramowania. Procesory w ukadachprogramowalnych, rozwizania typu System on Chip. Zastosowaniaukadw programowalnych. Ukady typu Structured ASIC.

  wiczenia laboratoryjne - Tematykawicze laboratoryjnych zwizana jestz zapoznaniem si w praktyce z problemami poruszanymi na wykadzie.

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcych programw studiwI i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)

  Egzaminustny

  Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 x

  U1 x

  U2 x x

  K1 x x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  Literatura podstawowa1. T. uba, B. Zbierzchowski, Komputerowe projektowanie ukadw

  cyfrowych, WK, Warszawa 20002. Skahill K.: Jzyk VHDL. Projektowanie programowalnych ukadw

  logicznych, WNT, Warszawa 2001.

  Literaturauzupeniajca

  Literatura uzupeniajca

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studenta

  Obcienie studenta Liczba godzin

  (podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 18

  Przygotowanie do zaj 10

  Studiowanie literatury 5

  Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 22

  czny nakad pracy studenta 55

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.3

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Niezawodno i diagnosykaKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopnia (magisterskie 1,5-letnie)Profil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  1. Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej2. Systemy komunikacji komputerowej3. Informatyczne systemy sterowania i zarzdzania4. Systemy multimedialne5. Komputerowe projektowanie przetwarzania informacji6. Transfer technologii telekomunikacyjnych i informa-

  tycznychJednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Tadeusz Leszczyski

  Przedmioty wprowadzajce Podstawy matematyki, Rachunek prawdopodoiestwa

  Wymagania wstpne

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSi

  I 9 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZA

  W1

  ma pogbion, podbudowan teoretycznie wiedz wzakresie niezawodnoci i diagnostyki urzdzeelektronicznych i telekomunikacyjnych

  K_W02 T2A_W01T2A_W03T2A_W04

  UMIEJTNOCI

  U1

  potrafi pozyskiwa informacje z literatury, bazdanych i innych rde; potrafi integrowa uzyskaneinformacje, dokonywa ich interpretacji, a takewyciga wnioski praktyczne wykorzystywane przyokrelaniu niezawodnoci urzdze.

  K_U01 T2A_U01

  U2 potrafi opracowa szczegow dokumentacj K_U03 T2A_U04

 • Strona 2 z 3

  wynikw opracowywania danycheksperymentalnych; potrafi przygotowaopracowanie zawierajce krytyczne omwienieuzyskanych wynikw.

  U3

  potrafi wykorzysta poznane metody i modele mate-matyczne - w razie potrzeby odpowiednio jemodyfikujc - do analizy elementw, ukadw i sys-temw

  K_U06T2A_U08T2A_U15T2A_U17

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 potrafi myle i dziaa w sposb kreatywny iprzedsibiorczy K_K01 T2A_K06

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wykad

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykad: egzamin pisemny i ustny;

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady Statystyczna teorii niezawodnoci oraz fizyka uszkodze.rda danych o niezawodnoci. Jako i niezawodno systemw wpenym cyklu ycia - projekt, technologia, eksploatacja, uszkodzenie.Zasady wnioskowania o rozkadach uszkodze. Planowanie badaniezawodnociowych. Modele uszkodze w ukadach elektronicznych.Testowanie funkcjonalne i zorientowane na uszkodzenia. Metodygeneracji testw dla systemw cyfrowych. Projektowanie zuwzgldnieniem testowania. Znormalizowane magistrale uatwionegotestowania systemw cyfrowych i mieszanych sygnaowo. Testerywbudowane i samotestowanie. Techniki testowania monolitycznychukadw scalonych, cyfrowych ukadw programowalnych, pamici imikroprocesorw. Diagnostyka wewntrzobwodowa pakietwelektronicznych. Sownikowe metody lokalizacji uszkodze. Zastosowaniesieci neuronowych w diagnostyce. Metody podwyszania niezawodnoci.Nadmiary niezawodnociowe obiektw. Zarzdzanie oraz sterowaniejakoci i niezawodnoci. Przetwarzanie danych eksperymentalnych.Jako i niezawodno w przedsibiorstwach. Systemy norm polskichi midzynarodowych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 x xU1 x xU2 x xU3 x xK1 x x

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Grabski Franciszek, Jawiski Jerzy:Metody bayesowskie w niezawodnocii diagnostyce, WK 20012. Bucior Jan: Podstawy teorii i inynierii niezawodnoci, PolitechnikaRzeszowska 20043. Sosnowski Janusz: Testowanie i niezawodno systemw komputerowych,Wydawnictwo EXIT 2005

  Literaturauzupeniajca 1. Bobrowski Dobiesaw: Modele i metody matematyczne teorii niezawodnoci

  w przykadach i zadaniach , WNT 19852. Grabski Franciszek, Jawiski: Funkcje o losowych argumentach

  w zagadnieniach niezawodnoci, bezpieczestwa i logistyki ,WK 2003

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 15Przygotowanie do zaj 5Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 26czny nakad pracy studenta 55

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  i ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.4

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Kompatybilno elektromagnetycznaKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopniaProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Dr hab. Maciej Walkowiak

  Przedmioty wprowadzajce Elementy elektroniczne, Ukady elektroniczneWymagania wstpne Znajomo podstawowych poj z zakresu elektromagnetyzmu

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSi

  I 9 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 Ma uporzdkowana wiedz w zakresie kompatybilnoci

  elektromagnetycznejK_W06 T2A_W04

  T2A_W07W2 Ma wiedz o trendach rozwojowych i najnowszych

  rozwizaniach w zakresie kompatybilnocielektromagnetycznej

  K_W07 T2A_W05

  UMIEJTNOCI

  U1 Potrafi pozyskiwa informacje z literatury ispecjalistycznych baz danych oraz dokonywa ichinterpretacji

  K_U01 T2A_U01

  U2 Potrafi wykorzysta poznane metody do projektowaniaurzdze

  K_U06 T2A_U08T2A_U15

 • Strona 2 z 3

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 Portafi w sposb kreatywny wykorzysta uzyskan

  wiedz i umiejtnociK_K01 T2A_K06

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wykad z wykorzystaniem rodkw multimedialnych

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test, zaliczenie po uzyskaniu minimum 50% punktw

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady:Podstawowe aspekty kompatybilnoci elektromagnetycznej. rdazakce i mechanizmy sprze. Uregulowania prawne, normy, techniki irodowiska pomiarowe, Stany przejciowe, ekranowanie, integralnosygnaowa. Materiay podoowe, odbicia, przesuchy i promieniowanie wobrbie pyt drukowanych. Podstawowe zasady projektowaniakompatybilnych elektromagnetycznie ukadw, urzdze i systemwtelekomunikacji bezprzewodowej. Kompatybilno w technologiachinformacyjnych. Czowiek w rodowisku elektromagnetycznym. Strefyochronne wymagania normatywne.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  Prezentacja,dyskusja

  W1 xW2 xU1 x xU2 xK1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Charoy A., 2006, Kompatybilno elektromagnetyczna. Zakcenia wurzdzeniach elektronicznych. WNT,

  2. Rotkiewicz W., 1978, Kompatybilno elektromagnetyczna w radiotechnice,WKi

  3. Pawelec J., 2002, Radiokomunikacja "Problematyka kompatybilnoci",Wydawnictwo Politechniki Radomskiej

  4. Wickowski T., 2001, Pomiar odpornoci urzdze elektrycznych ielektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Wrocawskiej

  5. Machczyski W., 2004, Wprowadzenie do kompatybilnocielektromagnetycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznaskiej

  Literaturauzupeniajca

  1. Koszmider A., Lutz M., Nedtwig J., 1997-2000, Certyfikat CE w zakresiekompatybilnoci elektromagnetycznej. WEKA

  2. Dyrektywy UE dotyczce Kompatybilnoci Elektromagnetycznej (89/336/ EEC)oraz Niskiego Napicia (73/23/EEC0 dostpne na stronie internetowej:www.oznaczenie-ce.pl

  3. Seria norm PN-IEC61000 dotyczcych kompatybilnoci elektromagnetycznej aktualny stan normalizacyjny dost,pny na stronie internetowej: www.pkn.pl

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 9Przygotowanie do zaj 5Studiowanie literatury 5Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 11czny nakad pracy studenta 30

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 1

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 1

  i ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.5

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Bezpieczestwo systemw informacyjnychKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Jacek Majewski

  Przedmioty wprowadzajce Matematyka, Teoria informacji i kodowania, Kompatybilnoelektromagnetyczna

  Wymagania wstpne

  Znajomo: podstawowych funkcjonalnoci systemwteleinformatycznych, poj z zakresu algebry, rachunkuprawdopodobiestwa, podstawy teorii informacji, zagadniepracy systemw cyfrowych

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  I 9 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 Student posiada wiedz na temat wymaga

  zaimplementowanych mechanizmw podnoszcychstopie bezpieczestwa w infrastrukturze informatycznejfirmy.

  K_W03,K_W06

  T2A_W02,T2A_W04,T2A_W07

  W2 Student rozrnia obszary i pojcia dotyczceposzczeglnych elementw dziaalnoci firmy wkontekcie obowizujcych zasad i norm bezpieczestwa

  K_W07 T2A_W05

  UMIEJTNOCIU1 Student potrafi pozyskiwa wiedz z literatury i innych

  rde na temat realizowanych zada oraz wycigaK_U01,K_U05

  T2A_U01,T2A_U04

 • Strona 2 z 3

  wnioski z uzyskanych informacji.U2 Student posiad umiejtno krytycznej oceny moliwoci

  rnych form zabezpieczenia sprztowego iprogramowego.

  K_U17,K_U18

  T2_U12,T2_U15,T2_U16,T2_U17

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 Student rozumie potrzeb nieustannego doksztacania si i

  podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowychK_K03 T2A_K01,

  T2A_K02

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, pokaz, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad zaliczenie pisemne w formie testu, aktywno na wykadzie.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Istota bezpieczestwa informacyjnego. Polityka bezpieczestwainformacyjnego. Architektura i usugi bezpieczestwa. Organizacyjno-prawneaspekty bezpieczestwa informacyjnego. Kryteria oceny bezpieczestwasystemu. Zagroenia dla bezpieczestwa informacji. Wykrywanie iprzeciwdziaanie zagroeniom bezpieczestwa informacji. Jakoci i certyfikacjaurzdze i systemw. Kryptograficzna ochrona danych. Wasnoci szyfrwbezpiecznych. Szyfry symetryczne strumieniowe i blokowe. Szyfry z kluczempublicznym. Algorytmy uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego. Dystrybucjakluczy kryptograficznych. Kryptografia kwantowa. Istota systemwwatermarkingowych i steganograficznych. Ochrona informacji przedprzenikaniem elektromagnetycznym. Mechanizm generacji sygnaw i emisjiubocznych. Metody i sposoby obniania poziomu emisji ubocznych.Wyznaczanie stref ochrony przed przenikaniem elektromagnetycznym.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja

  W1 xW2 xW3 xU1 xU2 xK1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 20032. J. Stokosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczestwo danych w systemach

  informatycznych. PWN, 20013. N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 20044. W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczestwo w sieci. Helion, 20035. Sieber V. : The International Handbook on Computer Crime. Computer-Related

  Economic Crime and the Infrigement of Privacy ; J. Willey and Sons 1986.

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  6. Slades R. : Guide to Computer Viruses ; Springer, New York 1996.7. Noonan Wesley J.: Ochrona Infrastruktury Sieciowej. McGraw Hill,

  Wydawnictwo Edition 2000 2004, ISBN 83-73668. Malik S.: Network Security Principles and Practices. CiscoPress 2003,

  ISBN 1-58705-025-09. Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M.: 101 zabezpiecze przed atakami w sieci

  komputerowej. Wydawnictwo Helion 2005, ISBN 83-7361-517-210. Lukatsky A.: Wykrywanie wama i aktywna ochrona danych. A-LIST LLC,

  Wydawnictwo Helion 2005, ISBN 83-7361-666-7Literaturauzupeniajca

  1. Biece raporty dotyczce bezpieczestwa generowane np. przez firmyprodukujce systemy antywirusowe

  2. Analiza incydentw (raporty) narusze bezpieczestwa technologii, procedur.3. Cornwall H. : Datatheft. Computer Fraud, Industrial Espionage and Information

  Crime ; Mandarin Paperibacks, London 1990.4. Kaeo M.: Tworzenie Bezpiecznych Sieci. CiscoPress, Wydawnictwo Mikom

  2000, ISBN 83-7158-245-5.5. Kifner T.: Polityka bezpieczestwa i ochrony informacji. Wydawnictwo Helion

  1999, ISBN 83-7197-187-7.6. Scambray J., McClure S., Kurtz G.: Hakerzy Caa Prawda. Sekrety zabezpiecze

  sieci komputerowych. Osbourne / McGraw-Hill, Wydawnictwo Translator 2001,ISBN 83-86149-85-X.

  7. Strebe M.: Firewalls. ciany ogniowe. SYBEX Inc., Wydawnictwo Mikom 2000,ISBN 83-7279-025-6.

  8. Dancewicz M.: Techniki skanowania sieci komputerowych. Software 2.0 nr 9(81) 2001, Software-Wydawnictwo Sp. z o.o., ISSN 1508-1656.

  9. Horton M., Mugge C.: HackNotes Network Security Portable Reference.McGraw-Hill 2003, ISBN 0072227834

  10. Ustawa o ochronie danych osobowych.11. Ustawa o ochronie informacji niejawnych.12. Ustawa o dostpie do informacji publicznej.13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych14. Normy dotyczce bezpieczestwa informacji ISO/IEC, PN

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 9Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 21czny nakad pracy studenta 50

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.6

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Teoria informacji i kodowanieKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr hab. in. Andrzej Borys

  Przedmioty wprowadzajce Matematyka, Teoria sygnaw

  Wymagania wstpneZnajomo poj algebraicznych i umiejtno posugiwaniasi nimi w sposb zaawansowany, znajomo rachunkuprawdopodobiestwa, procesw stochastycznych i teorii grafw

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  I 9 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 Posiada pogbion wiedz w zakresie rodzajw rde

  informacji, kanaw dystrybucji oraz form przetwarzaniaK_W01,K_W04

  T2A_W01,T2A_W03,T2A_W04

  W2 Posiada uporzdkowan wiedz w zakresie formkodowania, przetwarzania i dekodowania informacji welementach systemu teleinformatycznego

  K_W03 T2A_W02

  UMIEJTNOCIU1 Potrafi dokona analizy modeli rde informacji oraz

  form jej przewarzaniaK_U07,K_U06

  T2A_U08,T2A_U14,T2A_U15,T2A_U17

 • Strona 2 z 3

  U2 Potrafi w sposb systemowy zaproponowa metodytestowania zoonego elementu acuchatelekomunikacyjnego

  K_U10 T2A_U09,T2A_U18

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 Potrafi w sposb kreatywny dobiera formy przekazu

  informacji dla spoeczestwa o funkcjonowaniupodstawowych elementw i systemwtelekomunikacyjnych

  K_K01,K_K02

  T2A_K06,T2A_K07

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, pokaz, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad zaliczenie pisemne w formie testu, aktywno na wykadzie.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Pojcia: informacja i system informacyjny. rda informacji. Kanatelekomunikacyjny. Zakcenia, znieksztacenia. Klasyfikacja kanaw. Modelerde informacji dyskretnych i cigych bez pamici i z pamici. Miarainformacji Shannona. Entropia. Ilo informacji wzajemnej dla zmiennychlosowych dyskretnych, cigych i procesw analogowych. Kodowanie rdedyskretnych nierwno Krafta, kod Hoffmana i Lempela-Ziva, kodowaniearytmetyczne. Kodowanie rde jednowymiarowych cigych. Kwantowanieoptymalne. Algorytm LGB. Funkcja szybko-znieksztacenia. Optymalnekwantowanie skalarne i wektorowe. Kodowanie sygnaw pasmowych wdziedzinie czasu i czstotliwoci. Modele kanaw dyskretnych, analogowych idyskretno-analogowych. Przepustowo kanau. Twierdzenie Shannona. Reguydecyzyjne i ich klasyfikacja. Kodowanie kanaowe klasyfikacja. Granicekodowania. Kody liniowe, blokowe i cykliczne. Dekodowanie twarde i mikkie.Kody splotowe. Dekodowanie algebraiczne i probabilistyczne. AlgorytmViterbiego. Zasada turbo-kodowania.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja

  W1 xW2 xW3 xU1 xU2 xK1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. J. Seidler, Nauka o informacji, WNT, Warszawa 1983.2. K. Wesoowski, Podstawy cyfrowych systemw telekomunikacyjnych, WKi,

  Warszawa 2003.Literaturauzupeniajca

  1. Th. M. Cover, J. A. Thomas, Elements of Information Theory, Wiley, 1991.

  1. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 9Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 21czny nakad pracy studenta 50

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.7.

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Zarzdzanie sieciami i usugami telekomunikacyjnymiKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopniaProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Krzysztof Chmara

  Przedmioty wprowadzajce brakWymagania wstpne brak wymaga

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSi

  I 9 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 ma rozszerzon i pogbion wiedz z zakresu

  projektowania, zarzdzania i administrowania sieciamiteleinformatycznymi a take zna zasady dziaanianowoczesnych systemw sieciowych

  K_W15 T2A_W02T2A_W07

  W2 ma uporzdkowan wiedz w zakresie teorii sygnaw imetod ich przetwarzania

  K_W04 T2A_W03

  W3 ma wiedz o trendach rozwojowych i najistotniejszychnowych osigniciach w zakresie elektroniki itelekomunikacji w aspekcie sieci komputerowych

  K_W07 T2A_W05

  UMIEJTNOCIU1 potrafi formuowa i testowa rne hipotezy odnonie

  dziaania i zarzdzania sieciamiK_U20 T2A_U08

  T2A_U10U2 potrafi oceni przydatno dostpnych narzdzi do K_U28 T2A_U11

 • Strona 2 z 3

  projektowania i rozwizywania problemw powizanychz sieciami heterogenicznymi

  T2A_U18

  U3 potrafi zaprojektowa sieci telinformatycznwykorzystujc zadan specyfikacj z uwzgldnieniemaspektw pozatechnicznych dla danego rozwizania

  K_U30 T2A_U14T2A_U19

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 potrafi wsppracowa i dziaa w sposb kreatywny w

  grupie ima wiadomo roli spoecznej absolwentauczelni technicznej

  K_K05 T2A_K03T2A_K05T2A_K07

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wykad multimedialny,

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie pisemne i ustne,

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Zaoenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie przez studentaumiejtnoci rozpoznawania problemw zarzdzania w zoonych,heterogenicznym rodowisku sieci i usug telekomunikacyjnych; planowania iprojektowania architektury systemw i rodkw zarzdzania; uczestniczenia wrealizacji procesw zarzdzania we wszystkich warstwach zarzdzania i nawszystkich etapach cyklu ycia systemw.Wykady :Specyfika zarzdzania w telekomunikacji. Ewolucja podejcia do problematykizarzdzania sieciami i usugami telekomunikacyjnymi standaryzacja. Operator,rodki zarzdzania, zasoby zarzdzane rola i powizania. Fazy cyklu yciasystemw. Warstwy zarzdzania. Obszary zarzdzania. Procesy zarzdzania.Protokoy zarzdzania. Standaryzacja zagadnie zarzdzania w ramachInternational Telecommunication Union, Internet Engineering Task Force,European Telecommunication Standards Institute i TeleManagement Forum rnice konceptualne, kierunki rozwoju, problemy nierozwizane.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma ocenyEgzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

  W1 xW2 xW3 xU1 xU2 xU3 xK1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Praca zbiorowa, Vademecum Teleinformatyka, IDG POLAND 20022. Sportack, Mark A., Sieci komputerowe Ksiga Eksperta, Helion 2004

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  3. Douglas, E. Comer, Stevens, David L., Sieci komputerowe TCP/IP,WNT Warszawa 1997

  4. Tanenbaum Andrew S., Sieci komputerowe, WNT Warszawa 19985. TCP/IP Administracja Sieci, Wydawnictwo RM 2003

  Literaturauzupeniajca

  6. Sieci komputerowe. Biblia, Barrie Sosinsky, Helion 2011/05

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 9Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 21czny nakad pracy studenta 55

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  i ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.8

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Projektowanie sieci telekomunikacyjnychKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopniaProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarne

  Specjalno

  Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejSystemy komunikacji komputerowejInformatyczne systemy sterowania i zarzdzaniaSystemy multimedialneKomputerowe projektowanie systemw przetwarzania iprzesyania informacjiTransfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Boydar Dubalski, dr in. Zbigniew Lutowski

  Przedmioty wprowadzajce

  Wymagania wstpne Znajomo podstawowych informacji dotyczcych siecitelekomunikacyjnych

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSi

  I 9 1I 9 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 Posiada wiedz z zakresu projektowania i sieci

  telekomunikacyjnych, zna zasady dziaanianowoczesnych systemw komutacyjnych itransmisyjnych

  K_W15 T2A_W02T2A_W07

  W2 Ma wiedz w zakresie urzdze wchodzcych w skadsieci telekomunikacyjnych, w tym siecibezprzewodowych, przewodowych oraz optycznych

  K_W09 T2A_W03T2A_W04

  UMIEJTNOCIU1 Potrafi zaprojektowa sieci telekomunikacyjne

  wykorzystujc zadan specyfikacj zuwzgldnieniem aspektw pozatechnicznych

  K_U32 T2U_14T2U_19

 • Strona 2 z 3

  U2 Potrafi dokona wyboru sprztu instalowanego wbudowanej sieci

  K_U28 T2U_07T2U_10

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 Potrafi wsppracowa i dziaa w sposb kreatywny

  w grupieK_K05 T2_K03

  T2_K05T2_K07

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad z wykorzystaniem technik multimedialnych.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium oraz przygotowanie i obrona wykonanego projektu

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Informacje wstpne. Podstawowe pojcia oraz definicje. Architektura sieciszerokopasmowych. Warstwa korowa, warstwa szkieletowa, warstwadystrybucyjna, warstwa dostpowa. Estymacja parametrw generowanegoruchu. Okrelenie zapotrzebowania na pasmo. Systemy SDH oraz siecioptyczne wykorzystujce zwielokrotnienie WDM. Technologie transmisyjnestosowane w warstwach sieciowych. Sprzt stosowany w sieciach. Zasadyi metody projektowania sieci, wymagania stawiane stosowanymurzdzeniom. Wytyczne do realizacji projektu wykonywanego przezstudenta.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

  W1 xW2 xU1 xU2 xK1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Tanenbaum A.S. Sieci komputerowe. Helion. Gliwice 20042. Wajda K. Sieci szerokopasmowe. Wydawnictwo Fundacji Postpu

  Telekomunikacji. Krakw 20003. S. Kula. Systemy transmisyjne. W.K. i . Warszawa. 20044. Byeong Gi Lee, Minho Kang, Jonghee Lee. Broadband

  Telecommunication Technology, Artech House. 1993Literaturauzupeniajca

  1. Harry G. Perros. Connection Oriented Networks. John Willey & Sons.2005

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 18Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 22czny nakad pracy studenta 60

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  i ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: C.1.1

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Sygnay i systemy cyfrowe dla mediw miedzianychKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarneSpecjalno Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejJednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Andrzej Soblski, mgr in. Jan Koodziej

  Przedmioty wprowadzajce Teoria pola elektromagnetycznego, Cyfrowe modulacje ikodowanie.Wymagania wstpne Znajomo podstawowych jednostek teletechnicznych.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  II 18 2III 18 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 zna parametry miedzianych mediw teletransmisyjnych w

  odniesieniu do standardw dla systemwtelekomunikacyjnych

  K_W03K_W08K_W10

  T2A_W02T2A_W03T2A_W04

  W2 zna zasady doboru klasycznych systemwteletransmisyjnych w okrelonych odcinkach siecitelekomunikacyjnych

  K_W09K_W11

  T2A_W03T2A_W05

  W3 zna i rozumie metody wykonywania pomiarwokablowania miedzianego przystosowanego do sieciteleinformatycznych i telekomunikacyjnych

  K_W08K_W10

  T2A_W03T2A_W04

  UMIEJTNOCIU1 potrafi oceni przydatno medium miedzianego na

  podstawie wczeniej wykonanych pomiarwteletechnicznych

  K_U07K_U20

  T2A_U14T2A_U16

  U2 potrafi zaprojektowa cze teletransmisyjne oparte naokablowaniu miedzianym

  K_U15K_U19

  T2A_U10T2A_U18

  KOMPETENCJE SPOECZNE

 • Strona 2 z 3

  K1 rozumie potrzeb cigego aktualizowania wiedzy natemat kablowych sieci dostpu, ktre stanowinierozczny element globalnej sieci wymiany informacji

  K_K01K_K03

  T2A_K02T2A_K06

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, wiczenia laboratoryjne, pokaz, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad zaliczenie pisemne w formie testu, ocena z przygotowania do wicze laboratoryjnych, ocena zprzebiegu wicze.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Parametry jednostkowe torw symetrycznych i koncentrycznych,parametry transmisyjne oraz ich wpyw na transmisj sygnaw. Kodytransmisyjne w systemach miedzianych i modulacje stosowane ww. mediach.Transmisja sygnaw cyfrowych w obecnoci zakce oraz znieksztacetumieniowych i opnieniowych. Systemy i standardy wykorzystujce torymiedziane wedug zalece ETSI oraz ITU-T. Technologie xDSL (HDSL, ADSL,ADSL2+ i VDSL) w sieciach dostpowych. Sieci typu HFC i CATV - struktura ifunkcjonowanie. Warstwa fizyczna standardw sieci komputerowychwykorzystujcych tory UTP, STP itp.wiczenia laboratoryjne: Pomiar parametrw transmisyjnych torwsymetrycznych metod techniczn. Pomiar wasnoci torw koncentrycznychmetod porwnawcz. Analiza torw zestawami ACTERNA SLT22 ianalizatorem JDSU HST 3000. Analiza pracy systemw w technologii xDSL.Analiza torw koncentrycznych jako prowadnicy sygnaw radiowych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 x xW2 x xW3 x xU1 xU2 xK1 x x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Nowicki W., 1974, Podstawy teletransmisji, Warszawa, tom 1 i 2, WK.2. Haykin S., 2004, Systemy telekomunikacyjne, Warszawa, tom 1 i 2, WK.3. Kula S., 2006, Systemy teletransmisyjne, Warszawa, WK.4. Kula S., 2009, Systemy i sieci dostpowe xDSL, Warszawa, WK.

  Literaturauzupeniajca

  5. Dudziewicz J., 1975, Pomiary teletransmisyjne, Warszawa, WK.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 36Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 34czny nakad pracy studenta 90

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 3

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 3

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: C.1.2

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu wiatowodowe systemy teleinformatyczneKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarneSpecjalno Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejJednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Zbigniew Zakrzewski, dr in. Jacek Majewski

  Przedmioty wprowadzajce Technika wiatowodowa i fotonika, Cyfrowe modulacje ikodowanie, Teoria pola elektromagnetycznego.

  Wymagania wstpne Znajomo podstawowych jednostek teletechnicznych.Podstawy optyki oraz rozumienie falowych zjawisk fizycznych.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  II 18 2III 18 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 zna w stopniu szczegowym standardy wiatowodowych

  systemw stosowanych w teleinformatyceK_W02K_W09K_W11

  T2A_W01T2A_W03T2A_W05

  W2 zna budow, zasad funkcjonowania oraz teletechniczneparametry ukadw i urzdze optycznych stosowanych wwiatowodowych sieciach teleinformatycznych

  K_W03K_W08

  T2A_W02T2A_W03

  W3 zna i rozumie metody wykonywania pomiarw traktw,systemw i sieci wiatowodowych wykorzystywanych wrozwizaniach teleinformatycznych

  K_W08K_W10

  T2A_W03T2A_W04

  UMIEJTNOCIU1 potrafi zaprojektowa teleinformatyczne cze

  wiatowodowe z uwzgldnieniem zadanych parametrwpocztkowych

  K_U08K_U19

  T2A_U10T2A_U14

  U2 potrafi wykona pomiary systemu wiatowodowego i natej podstawie oceni poprawno jego funkcjonowania

  K_U09K_U20

  T2A_U08T2A_U11

  KOMPETENCJE SPOECZNE

 • Strona 2 z 3

  K1 rozumie potrzeb cigego aktualizowania wiedzy natemat teleinformatycznych sieci i systemwwiatowodowych w obecnoci gwatownego rozwojutechnologii fotonicznych

  K_K03 T2A_K01T2A_K02

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, wiczenia laboratoryjne, pokaz, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad - zaliczenie pisemne w formie testu lub ustne,Laboratorium - ocena z przygotowania do wicze laboratoryjnych, ocena z przebiegu wicze lubsprawozdania.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Liniowe i nieliniowe transmisyjne parametry wknistychwiatowodw telekomunikacyjnych. Klasyfikacja wiatowodw wedugnormatyww ITU-T. Aktywne i pasywne ukady stosowane w torachwiatowodowych: wzmacniacze wiatowodowe i pprzewodnikowe, rdapromieniowania typw LED oraz LASER, kompensatory dyspersjichromatycznej i polaryzacyjnej, tumiki optyczne, sprzgacze optyczne. Metodysprzgania wiatowodw i ukadw fotonicznych. Projektowanie torwwiatowodowych. Teletransmisyjne jedno- i wielokanaowe systemywiatowodowe: PDH, SDH/SONET, ATM, xWDM, OTN,1GbE/10GbE/100GbE, FITL/PON, FibreChannel. Ukady i urzdzeniastosowane w wiatowodowej telekomunikacyjnej fotonice zintegrowanej: stae irekonfigurowalne multipleksery oraz krotnice optyczne, filtry, reflektory icyrkulatory optyczne, demultipleksery i transceivery optyczne, transponderyoptyczne, przestrajalne rda promieniowania. Sieci cakowicie optyczne.Protokoy teletransmisyjne stosowane w sieciach wiatowodowych na warstwieoptycznej i sterowania. Sieci ASON. Teoria i praktyka pomiarw wykonywanychw torach, systemach i sieciach wiatowodowych.wiczenia laboratoryjne: Tumieniowe i reflektancyjne pomiary torw i traktwwiatowodowych metody pomiarowe. Zasada funkcjonowania OTDR imiernika mocy optycznej z wbudowanym sprzgaczem optycznym. Praktykainterpretacji reflektogramu. Pomiar dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej toruwiatowodowego ocena pasma przenoszenia medium wiatowodowego dlaokrelonych warunkw modulacyjnych. Ocena wpywu makro- i mikro-zdarzezgiciowych na energetyczny bilans mocy cza wiatowodowego. Pomiartumieniowych i reflektancyjnych parametrw zczy rozcznych rnychtypw. Opomiarowywanie, metod OTDR, pasywnej rozdzielczej sieciwiatowodowej zbudowanej ze sprzgaczy optycznych. Techniki czeniawiatowodw metod spajania dyfuzyjnego. Pomiar optycznych parametrwrde wiata z zastosowaniem optycznego analizatora widma. Pomiar orazanaliza zmodulowanych i niezmodulowanych optycznych sygnawwielokanaowych xWDM. Pomiar charakterystyk szumowej i wzmocnieniawzmacniacza optycznego.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 x xW2 x xW3 x xU1 xU2 xK1 x x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Siuzdak J., 1997, Wstp do wspczesnej telekomunikacji wiatowodowej,WK, W-wa.

  2. Siuzdak J., 2009, Systemy i sieci fotoniczne, WK, W-wa.3. Perlicki K., 2002, Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WK,

  W-wa.4. Perlicki K., 2007, Systemy transmisji optycznej WDM, WK, W-wa.

  Literaturauzupeniajca

  5. Marciniak M., 1998, czno wiatowodowa, WK, W-wa.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 36Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 34czny nakad pracy studenta 90

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 3

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 3

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: C.1.3

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Cyfrowa czno bezprzewodowaKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarneSpecjalno Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejJednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Zbigniew Zakrzewski, dr in. Jacek Majewski

  Przedmioty wprowadzajce Cyfrowe modulacje i kodowanie, Teoria polaelektromagnetycznego.

  Wymagania wstpne Znajomo podstawowych jednostek teletechnicznych.Znajomo podstaw systemw telekomunikacyjnych.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  III 18 1III 18 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 zna standardy cyfrowych systemw cznoci

  bezprzewodowejK_W03K_W09

  T2A_W02T2A_W03

  W2 zna metodologi projektowania sieci bezprzewodowej zuwzgldnieniem okrelonych modeli propagacyjnych

  K_W05K_W08

  T2A_W03T2A_W04

  W3 zna i rozumie cel stosowania pomiarw systemw napoziomie interfejsw bezprzewodowych

  K_W10 T2A_W04T2A_W06

  UMIEJTNOCIU1 potrafi zaprojektowa sie suc do bezprzewodowej

  komunikacji teleinformatycznejK_U06K_U19

  T2A_U08T2A_U10

  U2 potrafi umiejtnie dobiera system cznocibezprzewodowej w odniesieniu do planowanych usugteleinformatycznych

  K_U08K_U11K_U19

  T2A_U14T2A_U18T2A_U19

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 rozumie wag systemw cznoci bezprzewodowej w

  rozwoju mobilnych technik dostpu do rozlegej sieciK_K03 T2A_K01

  T2A_K02

 • Strona 2 z 3

  teleinformatycznej

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, pokaz, dyskusja, projekt.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad - zaliczenie pisemne w formie testu lub ustne, ocena z raportu oraz obrony projektu.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Propagacyjne modele kanaw radiowych oraz zjawiska zachodzce wtorze bezprzewodowym. Anteny radiokomunikacyjne. Podstawy projektowaniacza radiowego. Ukady i urzdzenia przetwarzania sygnaw radiowych.Energetyczny bilans cza naziemnego i satelitarnego. Klasyfikacja systemwbezprzewodowych w odniesieniu do zasigu oraz pokrycia terenu: WBAN,WPAN, WLAN, WMAN, WWAN oraz WRAN. Ukady integracji radiowo-fotonicznej. Techniki zarzdzania zasobami radiowymi w radiowych systemachkomrkowych. Metody projektowania i opomiarowywania mobilnych siecibezprzewodowych.wiczenia projektowe: Modelowanie interfejsw cznoci bezprzewodowej.Projektowanie domeny dostpowej systemu komrkowego. Modelowanie iprojektowanie mikrofalowego cza radioliniowego. Analiza dostpnocizasobw radiowych. Ocena stopnia pokrycia terenu przez system komrkowy 3 i4 generacji. Analiza moliwoci konwergencji sieci radiowych znajdujcych sina wybranym obszarze. Praktyka posugiwania si standardaminormalizacyjnymi w zakresie propagacji i systemw radiowych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 x xW2 x xW3 x xU1 xU2 xK1 x x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Wesoowski K., 2003, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WK, Warszawa.2. Koakowski J., Cichocki J., 2007, UMTS system telefonii komrkowej trzeciej

  generacji, wyd.2, WK, Warszawa.3. Szstka J., 2006, Mikrofale. Ukady i systemy, WK, Warszawa.

  Literaturauzupeniajca

  1. Roshan P., Leary J., 2006, Bezprzewodowe sieci LAN 802.11, seria Cisco,Mikom, Warszawa.

  2. Freeman R.L., 2007, Radio System Design for Telecommunications, ThirdEdition, John Wiley & Sons, New Jersey.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 36Przygotowanie do zaj 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 34czny nakad pracy studenta 90

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: C.1.4

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Zarzdzanie jakoci w systemach teleinformatycznychKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarneSpecjalno Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejJednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Jacek Majewski, dr in. Zbigniew Zakrzewski

  Przedmioty wprowadzajceCyfrowa czno bezprzewodowa, wiatowodowe systemyteleinformatyczne, Sygnay i systemy cyfrowe dla mediwmiedzianych

  Wymagania wstpne Podstawowa znajomo funkcjonowania usug w systemachteleinformatycznych.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  III 9 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 zna i rozumie terminologi zwizan z jakoci przekazu

  multimedialnych informacji w sieciachteleinformatycznych

  K_W08 T2A_W03

  W2 zna standardy zwizane z jakociowymi parametramiusug wiadczonych w sieci telekomunikacyjnej iteleinformatycznej

  K_W10 T2A_W04T2A_W06

  W3 zna techniki stosowane w sieciach pakietowych w celuutrzymywania jakoci usug na ustalonym poziomie

  K_W09 T2A_W03T2A_W04

  UMIEJTNOCIU1 potrafi poprawnie okreli jako teleinformatycznej sieci

  na podstawie wynikw wykonanych pomiarwK_U03K_U20

  T2A_U04T2A_U09

  U2 potrafi umiejtnie dobra techniki utrzymywania jakocitransportowania danych multimedialnych, na etapieprojektowania sieci pakietowej

  K_U08K_U19K_U21

  T2A_U14T2A_U10T2A_U16

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 rozumie potrzeb cigego uaktualniania wiedzy na temat K_K02 T2A_K02

 • Strona 2 z 3

  rozwoju technik zarzdzania jakoci w dobie rosncegozapotrzebowania na usugi z zachowaniem QoS

  K_K03 T2A_K07

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, dyskusja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie pisemne w formie testu lub ustne.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Funkcjonalno modeli warstwowych ISO/OSI i TCP/IP. DefinicjeQoS i CoS. Pojcia czynnika subiektywnego i obiektywnego w QoS. Parametry,mechanizmy i zasady tworzenia QoS w systemach cyfrowych okrelone wstandardach. Przykadowe specyfikacje i mechanizmy zarzdzania QoS.Przedstawienie specyfikacji standardw przekazu dwiku, obrazu i danych wsystemach cyfrowych. Modele i parametry ruchowe dla usug. Wskazanieparametrw jakociowych istotnych dla przekazywanych usug. Mechanizmydostarczania QoS w sieciach pakietowych i ATM. Algorytmy kontroliprzecienia sieci. Techniki badania i oceny wydajnoci sieci. Rozwizaniazwikszajce wydajno w systemach cyfrowych. Funkcje systemw zarzdzaniaw utrzymaniu i eksploatacji sieci teleinformatycznej.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  (dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metodysprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

  Efektksztacenia

  Forma oceny (podano przykadowe)Egzamin

  ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

  W1 xW2 xW3 xU1 xU2 xK1 x

  7. LITERATURA

  Literaturapodstawowa

  1. Czarnecki P., Jajszczyk A., Lubacz J., 1996, Standardy zarzdzania sieciamiOSI/NM, TMN. Wydawnictwo EFP, Pozna.

  2. Philippe J., Flatin M., 2002, Web Based Management of IP Networks andSystems, Wiley Europe.

  3. Hassan M., Jain R., 2004, Wysoko wydajne sieci TCP/IP, Gliwice, Helion.4. Austerberry D., 2005, The Technology of Video and Audio Streaming, Focal

  Press.Literaturauzupeniajca

  5. Subramanian M., 2002, Network Management. Principles and Practice. AddisonWesley.

  6. Grzech A., 2002, Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych. Wyd.Politechniki Wrocawskiej.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin(podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 9Przygotowanie do zaj 5Studiowanie literatury 5Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 11czny nakad pracy studenta 30

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 1

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 1

  * ostateczna liczba punktw ECTS

 • Zacznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcychprogramw studiw I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: C.1.5

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Pomiary systemw teleinformatycznychKierunek studiw Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiw II stopie mgrProfil studiw oglnoakademickiForma studiw niestacjonarneSpecjalno Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowejJednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy dr in. Piotr Kiedrowski, dr in. Arkadiusz Rajs

  Przedmioty wprowadzajceCyfrowa czno bezprzewodowa, wiatowodowe systemyteleinformatyczne, Sygnay i systemy cyfrowe dla mediwmiedzianych.

  Wymagania wstpne Znajomo podstawowych jednostek teletechnicznych.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykadywiczenia

  audytoryjnewiczenia

  laboratoryjnewiczeniaprojektowe Seminaria

  Zajciaterenowe

  Liczbapunktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

  III 9 1III 18 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie dokierunkowych

  efektwksztacenia

  Odniesienie doefektw

  ksztacenia dlaobszaru

  WIEDZAW1 zna terminologi stosowan w pomiarach systemw

  teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnychK_W07K_W08

  T2A_W05T2A_W03

  W2 zna pomiarowe standardy odniesienia wykorzystywane dooceny jakoci funkcjonowania systemw oraz sieciteleinformatycznych

  K_W10 T2A_W04

  W3 zna obsug przyrzdw sucych do wykonywaniajakociowych oraz funkcjonalnych pomiarw systemwteleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych

  K_W10K_W08

  T2A_W03T2A_W04

  UMIEJTNOCIU1 potrafi oceni potrzeb wykonania okrelonych rodzajw

  pomiarw w odniesieniu do zadanego formatu systemuteleinformatycznego

  K_U20K_U21

  T2A_U11T2A_U16

  U2 potrafi poprawnie interpretowa wyniki uzyskanychpomiarw i na tej podstawie oceni waciwoci systemuteleinformatycznego

  K_U20K_U21

  T2A_U11T2A_U16

 • Strona 2 z 3

  KOMPETENCJE SPOECZNEK1 rozumie potrzeb cigej aktualizacji swojej wiedzy na

  temat testowania rozwijajcych si systemw i sieciteleinformatycznych, ktre stanowi o cywilizacyjnymrozwoju spoeczestwa informacyjnego

  K_K02K_K03

  T2A_K02T2A_K07

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, laboratorium.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad - zaliczenie pisemne w formie testu.Laboratorium - ocena z przygotowania do wicze oraz za wykonanie wiczenia.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wpisa treci osobnodla kadej z formzaj wskazanych wpunkcie 1.B

  Wykady: Pomiary QoS w czasie rzeczywistym nastpujcych parametrw: jitter,latency, rola filtracji po: adresach, tagach, numerach portw itp.; Pomiar BERT.Interpretacja wynikw na zgodno z: ITU-T G.821, G.826, M2100, RFC-2544oraz RFC-3393. Rola testw BER i PER dla warstw 1/2/3/4. Analiza ruchupodczas wykonywania testu RFC2544 z okreleniem statystyk dla analizyEthernetu, sumy kontrolnej IP i UDP. Pomiary Inter Packet Delay Variation(Packet Jitter) zgodnie z RFC-3393 z podaniem statystyk d