file · web viewregulamin egzaminu dyplomowego . studia stacjonarne/niestacjonarne ii stopnia ....

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE II STOPNIA

KIERUNEK PIELGNIARSTWO

WYDZIA NAUK O ZDROWIU

PASTWOWEJ WYSZEJ SZKOY INFORMATYKI I PRZEDSIBIORCZOCI W OMY

rok akademicki 2017/2018

ZAOENIA OGLNE

I. Egzamin Dyplomowy jest form komisyjnej oceny poziomu opanowania wiedzy, umiejtnoci praktycznych i kompetencji spoecznych zdobytych w caym okresie studiw drugiego stopnia.

II. Egzamin Dyplomowy powinien:

1. Zapewni obiektywno oceny, czyli zgodno wynikw oceniania z rzeczywistymi osigniciami studenta.

2. Skontrolowa umiejtnoci zdobywania i posugiwania si wiedz teoretyczn i praktyczn.

3. Oceni stopie przygotowania absolwenta do samodzielnego i bezpiecznego penienia roli zawodowej magistra pielgniarstwa.

4. Oceni poziom umiejtnoci intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbdnych do realizacji funkcji zawodowych.

III. Etapy Egzaminu Dyplomowego:

1. Egzamin magisterski

2. Obrona pracy dyplomowej magisterskiej.

IV. Warunki przystpienia do Egzaminu Dyplomowego:

1. Do Egzaminu Dyplomowego przystpuj studenci ostatniego semestru po ukoczeniu zaj dydaktycznych.

2. Uzyskanie zalicze wszystkich przedmiotw i praktyk oraz zoenie wszystkich egzaminw objtych planem studiw i programem nauczania.

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy magisterskiej recenzenta i promotora.

4. Terminowe rozliczenie z Dziekanatem Wydziau Nauk o Zdrowiu zwizane ze zoeniem karty obiegowej, dokumentacji przebiegu praktyk oraz zoenie wszystkich pozostaych wymaganych dokumentw.

5. Uzyskanie wymaganej liczby punktw ECTS na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pielgniarstwo.

6. Podpisanie przez studenta potwierdzenia zapoznania si z zasadami Egzaminu Dyplomowego na studiach drugiego stopnia kierunku pielgniarstwo (zacznik 1).

V. Warunkiem przystpienia do obrony pracy magisterskiej jest zdanie egzaminu magisterskiego.

VI. Za organizacj i przebieg Egzaminu Dyplomowego odpowiedzialny jest dziekan Wydziau Nauk o Zdrowiu PWSIiP w omy, ktry:

1. Przedstawia studentom wykaz promotorw prac magisterskich.

2. Powouje komisje egzaminacyjne.

3. Zatwierdza przewodniczcych do przeprowadzenia obron prac dyplomowych.

4. Wyznacza recenzentw prac dyplomowych.

5. Ustala harmonogram przebiegu egzaminu. Termin egzaminu dyplomowego podaje si do wiadomoci studentom nie pniej ni 3 miesice przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

VII. Student spniony w chwili ogoszenia rozpoczcia egzaminu nie moe w nim uczestniczy. W uzasadnionych sytuacjach losowych o przystpieniu do egzaminu decyduje Przewodniczcy Komisji Egzaminacyjnej.

VIII. W przypadku uzyskania z Egzaminu Dyplomowego oceny niedostatecznej Dziekan Wydziau Nauk o Zdrowiu wyznacza studentowi drugi termin egzaminu jako ostateczny, nie wczeniej ni przed upywem jednego miesica, ale nie pniej ni trzech miesicy od daty pierwszego Egzaminu Dyplomowego.

IX. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystpienia do Egzaminu Dyplomowego student traci prawo do jednego terminu egzaminu, co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego egzaminu.

X. W razie nieobecnoci na Egzaminie Dyplomowym usprawiedliwionej przez Dziekana Wydziau, w szczeglnoci spowodowanej chorob, studentowi przysuguje dodatkowy termin egzaminacyjny.

XI. W przypadku uzyskania przez studenta z Egzaminu Dyplomowego oceny niedostatecznej w drugim terminie, Dziekan wydaje decyzj o skreleniu studenta z listy studentw.

ORGANIZACJIA I PRZEBIEG EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

I. Egzamin magisterski przeprowadza komisja powoana przez Dziekana Wydziau, ktrej przewodniczy Dziekan Wydziau lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.

II. W skad Komisji Egzaminacyjnej wchodzi przewodniczcy oraz co najmniej dwch czonkw nauczycieli akademickich posiadajcych prawo wykonywania zawodu pielgniarki/pielgniarza.

III. Przewodniczcy komisji egzaminu magisterskiego:

1. Czuwa nad prawidowym przebiegiem egzaminu.

2. Rozstrzyga kwestie sporne powstae w czasie egzaminu.

3. Ogasza wyniki egzaminu.

IV. Egzaminatorzy:

1. Czuwaj nad prawidowym przebiegiem egzaminu.

2. Oceniaj stopie udzielenia odpowiedzi przez studentw.

3. Prowadz dokumentacj egzaminacyjn.

V. Egzamin magisterski poprzedza obron pracy dyplomowej.

VI. Sprawdzenie osignicia zaoonych efektw ksztacenia w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych zdobytych w caym okresie studiw drugiego stopnia ma form ustnej odpowiedzi udzielonej na:

- dwa losowo wybrane zagadnienia teoretyczne

- losowo wybranego jednego zadania problemowego o charakterze kazuistycznym.

VII. Baza zagadnie wykorzystywanych w trakcie egzaminu magisterskiego jest utworzona przez nauczycieli akademickich i podana do wiadomoci studentom nie pniej ni na 3 miesice przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

VIII. Baza zagadnie egzaminu magisterskiego obejmuje efekty ksztacenia dotyczce wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych z zakresu: wybranych zagadnie z nauk spoecznych, nauk w zakresie opieki specjalistycznej oraz pozostajcych w dyspozycji uczelni.

IX. Zagadnienia teoretyczne i zadania o charakterze kazuistycznym zatwierdza Wydziaowa Komisja Jakoci Ksztacenia .

X. Student ma prawo do 10-minutowego przygotowania si do odpowiedzi.

XI. Odpowied na kade zagadnienie teoretyczne oceniana jest osobno w skali ocen 2, 3, 4, 5. Natomiast za odpowied na zadanie problemowe student moe otrzyma 10 punktw, ktre potem przelicza si na ocen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaczniku 2.

XII. Ocen kocow z egzaminu magisterskiego stanowi rednia ocen uzyskanych za kade zagadnienie teoretyczne i zadanie problemowe.

XIII. W czasie trwania egzaminu student nie powinien opuszcza sali egzaminacyjnej przed zakoczeniem egzaminu. Jeeli zaistnieje taka konieczno opuszcza sal z czonkiem komisji egzaminacyjnej.

XIV. Ocena z egzaminu magisterskiego jest podawana do wiadomoci studenta przez przewodniczcego komisji egzaminu w dniu egzaminu.

XV. Indywidualna dokumentacja studenta z przebiegu egzaminu magisterskiego zawiera:

1. Wylosowane dwa zagadnienia teoretyczne, ktre s wpisane do Indywidualnego protokou z egzaminu magisterskiego.

2. Wylosowane zadanie problemowe o charakterze kazuistycznym, ktre jest doczane do dokumentacji studenta.

3. Indywidualny protok z egzaminu magisterskiego (zacznik 2).

ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

ZASADY PROWADZENIA PRAC MAGISTERSKICH

I. Student studiw drugiego stopnia ma prawo wyboru promotora pracy spord nauczycieli akademickich prowadzcych zajcia na kierunku Pielgniarstwo ze stopniem co najmniej doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

II. Recenzenta powouje Dziekan Wydziau spord osb posiadajcych co najmniej stopie doktora. Recenzent powinien reprezentowa t sam lub pokrewn dziedzin wiedzy.

III. Przygotowywanie pracy magisterskiej odbywa si pod opiek promotora pracy.

IV. Praca magisterska musi by przygotowana wedug zasad pisania pracy magisterskiej obowizujcej w PWSIiP oraz w Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSIP w omy (zacznik 3).

V. Tematy prac magisterskich zatwierdza Wydziaowa Komisja Jakoci Ksztacenia.

VI. Student zobowizany jest wprowadzi prac dyplomow do APD. Praca dyplomowa zostaje poddana procedurze antyplagiatowej.

VII. Praca dyplomowa, ktra pozytywnie przejdzie procedur antyplagiatow musi zosta wydrukowana przez studenta z systemu APD za pomoc opcji Wersja do druku.

VIII. Najpniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Egzaminu Dyplomowegokady student osobicieskada w Dziekanacie Wydziau Nauk o Zdrowiu:

a. Podpisan przez promotora na pierwszej stronie pracdyplomow (jeden egzemplarz treci pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD za pomoc opcji wersja do druku), wmikkiej oprawie, druk dwustronny (praca sklejona lub zszyta, nie moe by bindowana, bez zaciganego grzbietu).

b. Raport z badania pracy (z APD).

c. Wypenionkart obiegow(do pobrania na stronie internetowej uczelni lub w Dziekanacie Wydziau Nauk o Zdrowiu). W kwesturze naley przedstawi dowd uiszczenia opaty za dyplom,patny na indywidualny nr konta bankowego dostpny po zalogowaniu si do systemu USOS.

d. Legitymacj studenck.

e. 4 fotografie w formacie 45mm x 65mm.

f. Uzupeniony dziennik praktyk zawodowych.

IX. Student/Absolwent, ktry chce otrzyma odpis dyplomu w jzyku angielskim skada w Dziale Ksztacenia i Spraw Studenckich wniosek o jego wydanie wraz z 1 fotografi w formacie 45mm x 65mm oraz potwierdzeniem uiszczenia dodatkowej opaty. Wniosek mona zoy najpniej w terminie 30 dni od dnia zoenia Egzaminu Dyplomowego.

X. Student, ktry nie zoy pracy wraz z kompletem dokumentw w wyznaczonym terminie nie zostanie dopuszczony do obrony. Obrona odbdzie si w terminie pniejszym.

XI. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach Dziekan, na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna pracy, moe przesun termin zoenia pracy dyplomowej jednak nie duej ni o 3 miesice.

XII. Student, ktry nie zoy pracy dyplomowej w terminie zostaje skrelony z listy studentw.

OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ

I. Przed planowanym terminem obrony student ma prawo do zapoznania si z opini promotora i recenzenta.

II. Do obrony pracy magisterskiej moe przystpi osoba, ktra pozytywnie zdaa egzamin magisterski.

III. Obrona pracy magisterskiej powinna odby si w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziau Nauk o Zdrowiu

IV. Obrona pracy odbywa si przed komisj w skad, ktrej wchodz:

1. Przewodniczcy komisji, ktrym jest Dziekan Wydziau lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.

2. Promotor pracy.

3. Recenzent pracy.

V. Przebieg obrony:

1. Przedstawienie tez pracy przez studenta - prezentacja multimedialna ok. 5 min.

2. Przedstawienie oceny pracy przez promotora.

3. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta.

4. Pytania czonkw komisji kierowane do studenta w zakresie prezentowanej pracy.

VI. Ocen kocow z obrony pracy magisterskiej stanowi rednia ocen uzyskana za:

1. Przedstawienie tez pracy (logiczno mylenia, argumentowania, uywana terminologia i sownictwo w czasie prezentacji)

2. redni ocen za zadane pytania.

VII. W przypadkach spornych gos rozstrzygajcy naley do Przewodniczcego Komisji.

VIII. Dokumentacja z przebiegu obrony pracy magisterskiej obejmuje:

1. Potwierdzenie zapoznania si z zasadami egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia kierunku pielgniarstwo (zacznik 1).

2. Indywidualny Protok z Egzaminu Magisterskiego (zacznik 2).

3. Owiadczenie o pracy dyplomowej, zaczone w pracy dyplomowej (zacznik 4).

4. Kart tematyczn pracy magisterskiej (zacznik 5).

5. Formularz oceny pracy dyplomowej - promotora (wydrukowan z Archiwum Prac Dyplomowych).

6. Formularz oceny pracy dyplomowej recenzenta (wydrukowan z Archiwum Prac Dyplomowych).

7. Protok z obrony pracy magisterskiej (zacznik 6).

8. Zbiorczy protok z Egzaminu Dyplomowego (zacznik 7).

POZOSTAE POSTANOWIENIA

I. W sprawach nie ujtych w niniejszym dokumencie stosuje si przepisy zawarte w Regulaminie Studiw PWSIiP w omy.

Zacznik 1

/piecztka Wydziau Nauk o Zdrowiu/

Imi i nazwisko studenta

Nr albumu ...

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SI Z ZASADAMI

EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH II STOPNIA

NA KIERUNKU PIELGNIARSTWO

W dniu . roku zostaam/em dokadnie zapoznany z zasadami Egzaminu Dyplomowego na studiach II stopnia

na kierunku Pielgniarstwo

.

Czytelny podpis studenta

Zacznik 2

INDYWIDUALNY PROTOK

Z EGZAMINU MAGISTRSKIEGO

Student / ka................................................................................... nr albumu.................................w dniu

uzyskaa z Egzaminu Magisterskiego nastpujce oceny:

Wylosowane pytania teoretyczne:

OCENA:

Wylosowane zadanie problemowe o charakterze kazuistycznym (w zaczeniu)

1. ...... ..*

co stanowi redni ocen: ......

Przy ocenie odpowiedzi na zadanie problemowe pod uwag brane

s nastpujce kryteria

Punktacja

Liczba punktw

Kryterium merytoryczne zgodno z zakresem wiedzy i poprawno merytoryczna rozwizania wylosowanego zadania:

- ujcie problemu zgodnie z aktualn wiedz, diagnoza pielgniarska (trafno, poprawno, hierarchia wanoci)

- poprawno zaplanowania rozwizania problemw, doboru metod, rodkw do rozwizania zadania - problemu

0-3

0-3

Kryterium strukturalne umiejtno wnioskowania i oceniania zgodna z aktualn wiedz, samodzielno i kreatywno w proponowaniu rozwiza

0-3

Kryterium jzykowe styl wypowiedzi, posugiwanie si nomenklatur zawodow.

0-1

RAZEM

0-10

*10 pkt - bardzo dobry (5,0) 9 pkt - dobry plus (4+) 8 pkt - dobry (4,0)

7 pkt - dostateczny plus (3+) 6 pkt -dostateczny (3,0) 0-5 pkt niedostateczny (2,0)

Ocena kocowa z Egzaminu Magisterskiego** - ..

Przewodniczcy Komisji Egzaminu Magisterskiego Czonkowie

..........................................................................

............................

** 4,51 5,0 bardzo dobry 4,11 4,50 dobry plus 3,71 - 4,10 dobry

3,31 - 3,70 dostateczny plus 3,0 3,30 dostateczny do 2,99 niedostateczny

Zacznik 3

ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

KIERUNEK PIELGNIARSTWO

1. Praca magisterska moe mie charakter:

badawczy - istotny w praktyce zawodowej (grupa badawcza co najmniej 100 osb, w wyjtkowych przypadkach, trudnych do zebrania grupa 50 osb).

Praca dyplomowa powinna mie charakter praktyczny tzn. diagnozowa i rozwizywa konkretny problem adekwatnie do przyjtych efektw ksztacenia na danym kierunku studiw.

2. Ocena planowanego projektu badawczego przez Senack Komisj ds. Etyki Bada Naukowych

Projekt badawczy pracy magisterskiej w ramach ktrej prowadzone bd badania naukowe prospektywne i retrospektywne z udziaem ludzi oraz wykorzystujce osobowe dane medyczne przed rozpoczciem procedury badawczej podlega ocenie Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych.

Student zobowizany jest zoy wniosek o wyraenie opinii o projekcie badawczym pracy magisterskiej wraz ze stosownymi zacznikami. Po uzyskaniu pozytywnej opinii o projekcie badawczym student moe rozpocz prowadzenie bada. Zeskanowana opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych o projekcie badania stanowi Zacznik nr 1 Aneksu pracy magisterskiej.

3. Budowa pracy magisterskiej

Strona tytuowa

Ewentualne podzikowania

Spis treci

Wykaz uywanych skrtw

I. Wstp

II. Zaoenia i cele pracy

III. Materia i metoda bada

IV. Wyniki

V. Dyskusja i omwienie wynikw

VI. Wnioski

VII. Streszczenie

VIII. Pimiennictwo

IX. Wykaz tabel (o ile wystpuj w pracy)

X. Wykaz rycin (o ile wystpuj w pracy)

XI. Wykaz fotografii (o ile wystpuj w pracy)

XII. Aneks

12.1. Zacznik 1. Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych o projekcie badania

12.2. Ewentualne pozostae zaczniki kady numerowany osobno

12.3. Zacznik . Owiadczenie studenta

Praca powinna by napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionk Times New Roman; wielko liter: 12, dwustronnie na biaym papierze formatu A4, interlinia 1.5 wiersza, marginesy po 2.5 cm grny i dolny; 3,5 cm margines lewy; 1,5 cm margines prawy - ustawione lustrzane odbicie. Strony powinny by ponumerowane (oprcz strony tytuowej). Praca dyplomowa, ktra pozytywnie przejdzie procedur antyplagiatow moe zosta wydrukowana - w mikkiej oprawie, druk dwustronny (praca powinna by sklejona lub zszyta, nie moe by bindowana), na kocu naley umieci uzupenione i podpisane Owiadczenie studenta.

4. Wszystkie czci pracy musz by odpowiednio ponumerowane i nazwane

Rozdziay gwne naley oznacza cyframi rzymskimi, podrozdziay arabskimi, np.:

I. WSTP

1.1. Tytu podrozdziau, np.: Ocena stanu odywiania

1.1.1. Wywiad i badanie oglnolekarskie

1.1.2. Badanie antropometryczne

1.1.3. Badanie biochemiczne

1.2. Ocena sposobu ywienia

II. ZAOENIA I CELE PRACY

III. MATERIA I METODA

Tytuy rozdziaw (numerowane cyframi rzymskimi) mog by pisane drukowanymi literami.

Elementy pracy, nie oznaczone ani tytuem, ani specjaln numeracj, a bdce czciami skadowymi tekstu poszczeglnych rozdziaw, odznacza si akapitem.

5. Strona tytuowa

Jest wzorem jednakowym w PWSIiP i obowizuje na wszystkich kierunkach. Wzr strony tytuowej znajduje si na stronie internetowej Wydziau Nauk o Zdrowiu

6. Tytu pracy

Powinien by krtki, jzykowo poprawny, budujcy u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujcy o treci zawartej w opracowaniu. Temat pracy powinien by adekwatny do efektw ksztacenia przyjtych dla danego kierunku studiw.

7. Spis treci

Powinien zawiera wykaz wszystkich czci pracy z podaniem strony, na ktrej rozpoczyna si dana cz. Musi by napisany w sposb przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczeglnych czci pracy.

WZR:

SPIS TRECI

Wykaz skrtw ...........................5

I. WSTP............6

1.1.

Oglna charakterystyka cukrzycy typu 2.......8

1.1.1. Czynniki ryzyka rozwoju choroby .12

1.1.2. Objawy cukrzycy ...13

1.2.

Rola diety w cukrzycy typu 2.......15

1.2.1. Podstawowych skadniki odywcze.........................................22

1.2.2. Regularno spoycia posikw......30

II. ZAOENIA I CELE PRACY .....42

III. MATERIA I METODA BADA...43

itd.

8. Wykaz skrtw

Powinien zawiera wszystkie skrty uyte w pracy, uoone alfabetycznie, z wyjtkiem skrtw potocznie znanych typu: np., cm, dr, itp., itd.

WZR:

WYKAZ SKRTW

BMI

- Body Mass Index

- Wspczynnik masy ciaa

DNA

- Deoxyribonucleic acid

- Kwas deoksyrybonukleinowy

WHR

- waist-hip ratio

- Stosunek tali-biodra

Wykaz skrtw powinien by uoony alfabetycznie

9. Wstp

Powinien mie charakter oglny, historyczny lub teoretyczny, pogldowy.

Celem wstpu jest wprowadzenie w badan problematyk, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury gwnej czci pracy.

We wstpie naley zarysowa problem, przedstawi wybrane twierdzenia teoretyczne oraz umoliwi wyprowadzenie z nich celu pracy. Nie powinien przekracza 1/3 objtoci pracy.

Przytaczanie cudzych pogldw i wnioskw

Cytaty, czyli dosowne przytaczanie sw innego autora, wymagaj zastosowania przypisu i naley go wzi w cudzysw. Bez tego typograficznego zabiegu popeniamy plagiat!

Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy mona poda imi, przy kolejnym ju tylko pierwsz liter imienia lub pisa wycznie nazwisko.

10. Zaoenia i cele pracy

Zawieraj zaoenia wyjciowe, ktre autor chce udowodni.

Zaoenia pracy powinny by zaprezentowane w taki sposb, by kady czytajcy zrozumia bezbdnie intencje badacza. Cele pracy musz by jasno i bardzo dokadnie sprecyzowane, okrelone w punktach, w formie zda twierdzcych.

11. Materia i metoda bada

Materia. Charakterystyka grupy badanej.

Zakres charakterystyki podporzdkowany jest postawionym celom pracy i obejmuje zagadnienia z nimi zwizane.

Metodyka. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujcy, jak prowadzono badanie (np. ankietowe).

Powinna uzasadnia decyzj ich wyboru oraz zawiera precyzyjne omwienie sposobw wykonania bada.

Ta cz pracy powinna by szczegowa i skada si z charakterystyki prby, schematu i metod zbierania danych oraz zastosowanych procedur.

12. Wyniki bada

Analiza wynikw bada wasnych. Wyniki mog by zaprezentowane w formie opisowej, graficznej, zebrane w tabelach.

Graficzna prezentacja danych ilociowych pozwala na lepsz ilustracj stwierdzonych zalenoci i wzbogaca tre pracy.

Tabele naley numerowa kolejno - cyfr rzymsk, a tytu umieszcza nad tabel.

Ryciny i fotografie powinny by numerowane cyfr arabsk, a tytu umieszczony pod nimi.

13. Dyskusja i omwienie wynikw

Analiza wynikw wasnych w odniesieniu do wynikw publikowanych przez innych autorw. Ta cz pracy dowodzi o znajomoci poruszanej problematyki przez licencjata i dojrzaoci naukowej w ustosunkowywaniu si do uzyskanych wynikw wasnych, czy te publikowanych w literaturze przedmiotu.

14. Wnioski

S kwintesencj wynikw pracy.

Musz by sformuowane w sposb jasny, prosty, dajcy odpowied na postawione cele pracy i uporzdkowane w kolejnoci przyjtych zaoe. Powinny by wypunktowane.

15. Streszczenie

Jest samodzielnym tekstem, ktry powinien informowa w sposb zrozumiay rwnie dla osb nie znajcych dokadnie tematu o zawartoci pracy. Ukazuje istotne i najwaniejsze informacje prezentowane w poszczeglnych rozdziaach (wstp, cele pracy, materia i metoda, wyniki, wnioski). W streszczeniu nie cytuje si pimiennictwa.

16. Wykaz pimiennictwa

W pracy nie powinno by mniej ni 50 pozycji aktualnego pimiennictwa dotyczcego omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat. Wykorzystanie starszych rde jest dopuszczalne jedynie przy braku aktualnych doniesie. Wykaz powinien zawiera publikacje innych autorw, do ktrych odwoywano si w pracy i powinien by uoony wedug kolejnoci cytowania (a nie w porzdku alfabetycznym); w tekcie pracy odnoniki pimiennictwa numerowane liczbami arabskimi i zapisane w nawiasie kwadratowym.

Czasopismo

Naley wpisa wszystkich autorw cytowanych prac, inicjay imion, tytu pracy, skrt nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, numer, strony.

Sadowska J., Kadoska K.: Ocena sposobu ywienia i stanu odywienia dzieci

chorych na cukrzyc typu 1. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, 42(2), 137146.

lub

gdy jest wicej ni 3 autorw:

Kunar-Kamiska B., Batura-Gabryel H., Brajer B. i wsp.: Analiza zaburze stanu odywienia u pacjentw z przewlek obturacyjn chorob puc. Pneumonologia i Alergologia Polska, 2008, 76, 327333.

Wydawnictwo zwarte

W przypadku wydawnictw zwartych naley poda: nazwisko autora, inicja imienia, tytu rozdziau, tytu ksiki, z ktrej rozdzia pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.

Gajewska D.: Kamica pcherzyka ciowego [w:] Podstawy dietetyki, pod red. Bujko J. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, 107116.

Podrcznik / ksika

W przypadku korzystania z ksiki: nazwisko autora, inicja imienia, tytu rozdziau, tytu ksiki, wydawnictwo, rok wydania, strony.

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. ywienie zdrowego i chorego czowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 425435.

W przypadku korzystania z ksiki, ktra jest tematycznie zwizana z pisan prac: nazwisko autora, inicja imienia, tytu ksiki, wydawnictwo, rok wydania, (mona nie podawa zakresu stron)

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. ywienie zdrowego i chorego czowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Notka biograficzna aktw normatywnych

Notka bibliograficzna aktw normatywnych powinna zawiera:

tytu normy prawnej, gdzie publikowana (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzdowy Ministerstwa), numer, rok wydania.

Ustawa o Bezpieczestwie ywnoci i ywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 171 poz. 1225 z 2006r. z pn. zm.).

Doniesienia zjazdowe

w przypadku cytowania doniesienia zjazdowego (konferencja) naley poda nazwisko autora, inicja imienia, tytu wystpienia zjazdowego, pen nazw konferencji wraz z jej tytuem, miejscowo, rok oraz numery stron streszczenia, na jakich znajduje si doniesienie zjazdowe.

Dudziak K.: Znaczenie adunku glikemicznego diety w rozwoju chorb metabolicznych i w patogenezie pnych powika cukrzycy typu 2 w populacji dolnolskiej. V Konferencja Koa Naukowego Doktorantw BIOMED Akademii Medycznej we Wrocawiu Doktoranci napdem rozwoju nauki, Mieroszw 2012, 8.

Dopuszcza si cytowania jedynie 3 autoryzowanych rde internetowych z koniecznoci podania caej cieki dostpu do strony internetowej oraz dat jej pobrania. Strony internetowe naley traktowa, jako kolejne rdo pimiennictwa.

W pracy uywa wykaz pimiennictwa w formie, np. [2, 6, 9], a nie stosowa przypisy na dole strony. W tekcie, prace powinny by cytowane w nawiasach przed kropk koczc zdanie.

17. Wykaz tabel/rycin/fotografii

Jeeli takie znajduj si w caej pracy naley je zamieci w wykazie. Naley zapisa numer tabeli/ryciny/fotografii, tytu oraz numer strony, na ktrej si na znajduje. Naley wybra jeden ze sposobw zapisu oznaczania tabel i w sposb jednolity stosowa w pracy.

Tab. I. Nawyki ywieniowe .....5

lub

Tabela I. Nawyki ywieniowe .....5

Ryc. 5. Regularno spoywania posikw .....45

lub

Rycina 5. Regularno spoywania posikw ....45

Fot. 3. Przykadowe I niadanie.......41

Lub

Fotografia 3. Przykadowe I niadanie ......41

Kady z wykazw powinien by zrobiony na nowej stronie.

Tabele naley numerowa kolejno - cyfr rzymsk, a tytu umieszcza nad tabel.

Ryciny i fotografie powinny by numerowane cyfr arabsk, a tytu umieszczony pod nimi.

WZR:

Tabela I. Zalecany rozkad procentowy energii caodziennej racji pokarmowej na poszczeglne posiki [12]

Rodzaj posikw

Liczba posikw w cigu dnia

3

4

5

I niadanie

II niadanie

Obiad

Podwieczorek

30-35

35-40

25-30

5-10

35-40

25-30

5-10

35-40

5-10

Jeeli Tabela, Rycina jest w caoci skopiowana z literatury przedmiotu musi by podane rdo jej zamieszczenia pierwotnego, zgodnie z wykazem w pimiennictwie.

Lub

Tabela I. Zalecana dobowa poda kalorii

BMI/kg mc./m2

Zapotrzebowanie energetyczne/kg mc.

< 19,8

35-40

19,8-29

30-32

rdo: Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. ywienie zdrowego i chorego czowieka. PZWL, Warszawa 1996, 427 [32].

Ryc. 1. Nasilenie zmian nawykw ywieniowych w czasie leczenia ortodontycznego [34].

18. Aneks zacznik

Jest zbiorem materiaw o rnym charakterze, ktrych umieszczenie w tekcie gwnym lub nawet w przypisach, byoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze wzgldu na ich objto. Musi to by zobowizanie osb prowadzcych badanie o anonimowoci oraz ewentualnie pozostae: formularz ankiety, standard postpowania, kserokopie aktw prawnych.

Zacznikw moe by kilka i kady o innym charakterze. Musz by one ponumerowane. Czytelnik pracy musi by poinformowany w tekcie o istnieniu zacznika.

WANE!!!

Ponisze zaczniki musz by zawarte w pracy.

Zacznik 1. Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych

Zacznik (wpisujemy stosowny numer zacznika). Owiadczenie studenta

Niniejszy dokument stanowi ostatni stron pracy dyplomowej. Do wprowadzenia pracy do APD zamieszczany zostaje druk bez podpisw. Podpis skada student i promotor dopiero po wydrukowaniu pracy.

Wzr dokumentu do pobrania ze strony internetowej Wydziau Nauk o Zdrowiu .

19. Objto pracy

Nie powinna by mniejsza ni 70 stron, natomiast nie wiksza ni 150 stron. Na wniosek promotora pracy, pozytywnie zaopiniowany przez Dziekanat Wydziau Nauk o Zdrowiu objto pracy moe by mniejsza ni 70 stron.

Zacznik 4

Owiadczenie kierujcego prac

Owiadczam, e niniejsza praca zostaa przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, e spenia ona warunki do przedstawienia jej w postpowaniu o nadanie tytuu zawodowego.

..

Data

Podpis kierujcego prac

O W I A D C Z E N I E S T U D E N T A / K I

1.Ja, niej podpisany/a

Imi (imiona) i nazwisko autora/ki pracy dyplomowej.......

...

2.Numer albumu: ............

3. Student/ka Wydziau ..

4.Kierunku/makrokierunku studiw ..........

Owiadczam, e znam zasady przygotowywania i skadania prac dyplomowych oraz zasady weryfikacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym obowizujce w PWSiIP oraz udzielam nieodpatnie Pastwowej Wyszej Szkole Informatyki i Przedsibiorczoci w omy prawa do wprowadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy dyplomowej mojego autorstwa

pt.: ...............

.............................

Praca dyplomowa pisana pod kierunkiem promotora.

Jednoczenie wiadomy/a odpowiedzialnoci prawnej owiadczam, e ww. praca dyplomowa:

1. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pn. zm.) oraz dbr osobistych chronionych prawem cywilnym,

2. nie zawiera danych i informacji, ktre uzyskaem w sposb niedozwolony,

3. nie bya podstaw nadania tytuu zawodowego ani mojej, ani innej osobie.

wiadomy/a odpowiedzialnoci prawnej owiadczam take, e:

1. tre pracy dyplomowej, w wersji elektronicznej zatwierdzonej przez promotora w APD (wersja do druku), jest zgodna z treci zawart w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej w procedurze dyplomowania,

2. zezwalam na nieodpatne i bezterminowe korzystanie z przedmiotowej pracy dyplomowej w zakresie udostpniania do przegldw, wystaw i katalogw.

oma, dn. .. 20.. r.

(miesic sownie)

(czytelny podpis studenta/ki)

Zacznik 5

KARTA TEMATYCZNA PRACY MAGISTERSKIEJ

Student ..

(nazwisko i imi)

Kierunek studiw: Studia stacjonarne / niestacjonarne II stopnia kierunek PIELGNIARSTWO

Temat pracy magisterskiej: .

..

Cel pracy: .

...

..

Sposb realizacji bada (materia i metoda):

...

..

Miejsce prowadzonych bada..

...

Promotor pracy:

Recenzent pracy : .....

Podpis promotora pracy ..

Przewodniczcy Instytutowej Komisji Jakoci Ksztacenia.......

Zacznik 6

PROTOK

z obrony pracy magisterskiej

1. Imi i nazwisko magistranta:...............................................................................................................

2. Temat pracy magisterskiej: .................................................................................................................

3. Jednostka, w ktrej prac wykonano: Wydzia Nauk o Zdrowiu PWSIiP w omy

4. Informacja o przebiegu obrony:

a. Przedstawienie tez pracy przez studenta - prezentacja multimedialna

b. Przedstawieniu oceny przez promotora

c. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta.

d. Pytania kierowane do studenta w zakresie prezentowanej pracy.

Zadane pytania:

OCENA:

rednia ocena za zadane pytania: ........

5. Ocena kocowa prezentacji i obrony pracy:

Przedstawienie tez pracy przez studenta (logiczno mylenia, argumentowania,

uywana terminologia i sownictwo w czasie prezentacji) ....

rednia ocena za zadane pytania ....

rednia ocen: ........

co stanowi ocen kocow*.

Czytelne podpisy czonkw Komisji:oma, dn. ....................

.

*

4,51 5,0 bardzo dobry

4,11 4,50 dobry plus

3,71 - 4,10 dobry

3,31 - 3,70 dostateczny plus

3,0 3,30 dostateczny

do 2,99 niedostateczny

Ocena z obrony pracy dyplomowej

.......................................

rednia..........................

Podpisy czonkw Komisji

Podpis Przewodniczcego Komisji

Biorc pod uwag:

Zacznik 7

Student/ka .., Nr albumu ., Imi ojca ., Urodzony/a dnia . w . kierunek: Pielgniarstwo, studia II stopnia

ZBIORCZY PROTOK

EGZAMINU DYPLOMOWEGO

z dnia

Komisja Egzaminacyjna w skadzie:

Przewodniczcy:.....................................................................................................................................

Czonkowie:.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Temat pracy dyplomowej: .

Ocena z egzaminu magisterskiego

Ocena z egzaminu dyplomowego:

.......................................

a) redni arytmetyczn ocen z toku studiw: ..

Komisja jednogonie - wikszoci gosw uznaa,

e Pan/Pani

x 0,6 = ................................

do J. M. Rektora o wydanie dyplomu ukoczenia studiw II stopnia

z ocen ogln ...............................................

Razem = ..................................*

zoy/a egzamin dyplomowy magisterski i postanowia wystpi

oraz postanowia nada tytu magistra pielgniarstwa.

b) redni arytmetyczn ocen z pracy dyplomowej:

2

= ............. x 0,2 = .

x 0,2 = ..................................

c) redni arytmetyczn z egzaminu dyplomowego: ...........................

ocena promotora ...+ocena recenzenta

*poniej 3,0 niedostateczny

3,76 4,20 - dobry

3,0 3,25 - dostateczny

4,21 4,59 dobry plus

3,26 3,75 dostateczny plus

4,60 - 5,00 bardzo dobry

PAGE

1