file · web viewregulamin egzaminu dyplomowego . studia stacjonarne/niestacjonarne i stopnia ....

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK DIETETYKA

WYDZIA NAUK O ZDROWIU

PASTWOWEJ WYSZEJ SZKOY INFORMATYKI I PRZEDSIBIORCZOCI W OMY

rok akademicki 2017/2018

ZAOENIA OGLNE

I. Egzamin Dyplomowy jest form komisyjnego sprawdzenia wiedzy, umiejtnoci praktycznych oraz kompetencji spoecznych zdobytych w caym okresie studiw.

II. Egzamin Dyplomowy powinien:

1. Zapewni obiektywno oceny, czyli zgodno wynikw oceniania z rzeczywistymi osigniciami studenta.

2. Sprawdzi przygotowanie do zawodu, a nie tylko opanowanie wiedzy z zakresu dietetyki.

3. Skontrolowa umiejtnoci posugiwania si zdobyt wiedz.

4. Oceni stopie przygotowania absolwenta do samodzielnego i bezpiecznego penienia roli zawodowej.

5. Oceni poziom umiejtnoci intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbdnych do realizacji funkcji zawodowych.

III. Etapy Egzaminu Dyplomowego:

1. Egzamin licencjacki

2. Obrona pracy licencjackiej

IV. Za zdany Egzamin Dyplomowy uwaa si taki, gdy z kadej czci student uzyska ocen co najmniej dostateczn. Kada z czci egzaminu podlega odrbnej ocenie.

V. Warunki przystpienia do Egzaminu Dyplomowego:

1. Do Egzaminu Dyplomowego przystpuj studenci ostatniego semestru, po ukoczeniu zaj dydaktycznych.

2. Uzyskanie zalicze wszystkich przedmiotw i praktyk oraz zoenie wszystkich egzaminw objtych planem studiw i programem nauczania.

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej recenzenta i promotora.

4. Terminowe rozliczenie z Dziekanatem zwizane ze zoeniem karty obiegowej, dokumentacji przebiegu praktyk oraz zoenie wszystkich pozostaych wymaganych dokumentw.

5. Uzyskanie wymaganej liczby punktw ECTS na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych I stopnia na kierunku Dietetyka.

6. Podpisanie przez studenta potwierdzenia zapoznania si z zasadami Egzaminu Dyplomowego na kierunku Dietetyka studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia (zacznik 1).

VI. Warunkiem przystpienia do obrony pracy licencjackiej jest zdanie egzaminu licencjackiego.

VII. Za organizacj i przebieg Egzaminu Dyplomowego odpowiedzialny jest Dziekan Wydziau Nauk o Zdrowiu PWSIiP w omy, ktry:

1. Przedstawia studentom wykaz promotorw prac licencjackich.

2. Powouje komisje egzaminacyjne.

3. Zatwierdza zadania egzaminacyjne.

4. Zatwierdza przewodniczcych do przeprowadzenia obron prac dyplomowych.

5. Wyznacza recenzentw prac dyplomowych.

6. Ustala harmonogram przebiegu egzaminu. Termin Egzaminu Dyplomowego podaje si do wiadomoci studentom nie pniej ni 3 miesice przed wyznaczonym terminem Egzaminu Dyplomowego.

VIII. Student spniony w chwili ogoszenia rozpoczcia egzaminu nie moe w nim uczestniczy. W uzasadnionych sytuacjach losowych o przystpieniu do egzaminu decyduje Przewodniczcy Komisji Egzaminacyjnej.

IX. W przypadku uzyskania z Egzaminu Dyplomowego oceny niedostatecznej Dziekan Wydziau wyznacza studentowi drugi termin egzaminu jako ostateczny, nie wczeniej ni przed upywem jednego miesica, ale nie pniej ni trzech miesicy od daty pierwszego Egzaminu Dyplomowego.

X. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystpienia do Egzaminu Dyplomowego student traci prawo do jednego terminu egzaminu, co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego egzaminu.

XI. W razie nieobecnoci na Egzaminie Dyplomowych usprawiedliwionej przez Dziekana Wydziau, w szczeglnoci spowodowanej chorob, studentowi przysuguje dodatkowy termin egzaminacyjny.

XII. W przypadku uzyskania przez studenta z Egzaminu Dyplomowego oceny niedostatecznej w drugim terminie, Dziekan wydaje decyzj o skreleniu studenta z listy studentw.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO

I. Egzamin licencjacki przeprowadza komisja powoana przez Dziekana Wydziau, ktrej przewodniczy Dziekan Wydziau lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.

II. W skad Komisji Egzaminacyjnej wchodzi przewodniczcy oraz co najmniej dwch czonkw prowadzcych zajcia ze studentami na studiach I stopnia na kierunku Dietetyka, w tym co najmniej jeden posiadajcy kierunkowe wyksztacenie zawodowe i tytu magistra dietetyki.

III. W czasie trwania egzaminu moe pracowa rwnolegle kilka komisji oceniajcych.

IV. Przewodniczcy komisji egzaminu licencjackiego:

1. Przygotowuje wraz z czonkami komisji zadania egzaminacyjne, ktre przedkada Dziekanowi Wydziau.

2. Czuwa nad prawidowym przebiegiem egzaminu.

3. Rozstrzyga kwestie sporne powstae w czasie egzaminu.

4. Ogasza wyniki egzaminu.

V. Egzaminatorzy:

1. Przygotowuj zadania egzaminacyjne.

2. Czuwaj nad prawidowym przebiegiem egzaminu.

3. Oceniaj udzielenie odpowiedzi przez studenta.

4. Prowadz dokumentacj egzaminacyjn.

VI. Egzamin licencjacki poprzedza obron pracy dyplomowej.

VII. Sprawdzenie osignicia zaoonych efektw ksztacenia w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych zdobytych w caym okresie studiw ma form ustnej odpowiedzi udzielonej na trzy losowo wybrane zagadnienia, z ktrych:

1. Pierwsze dotyczy sprawdzenia praktycznego aspektu zastosowania wiedzy i umiejtnoci w zakresie oceny sposobu ywienia i stanu odywienia osoby zdrowej lub chorej lub zagroonej chorob zgodnie z wiekiem, pci i aktywnoci oraz stanem fizjologicznym, oceny jakoci odywczej diety oraz sformuowania zalece ywieniowych dostosowanych do stanu zdrowia.

2. Drugie dotyczy sprawdzenia praktycznego aspektu zastosowania wiedzy i umiejtnoci z technologii ywnoci i potraw oraz towaroznawstwa w zakresie znajomoci zasad przygotowywania wybranych potraw, odpowiedniego wyboru technik kulinarnych, oceny wartoci odywczej i organoleptycznej produktw spoywczych i potraw oraz strat wartoci odywczej w zalenoci od zastosowanej techniki kulinarnej.

3. Trzecie dotyczy sprawdzenia wiedzy, umiejtnoci praktycznych zdobytych w caym okresie studiw.

VIII. Baza zagadnie wykorzystywanych w trakcie egzaminu licencjackiego jest utworzona przez nauczycieli akademickich i podana do wiadomoci studentom.

IX. Zagadnienia egzaminacyjne, ktre s wykorzystywane do opracowania zestaww egzaminacyjnych zatwierdza Wydziaowa Komisja Jakoci Ksztacenia

X. Przebieg egzaminu:

1. Student powinien zgosi si w dniu egzaminu 15 minut przed godzin rozpoczcia egzaminu.

2. W dniu egzaminu student losuje zadanie egzaminacyjne skadajce si z trzech zagadnie okrelonych w punkcie VII.

3. Karty z zadaniami egzaminacyjnymi oznakowane s piecztk Wydziau Nauk o Zdrowiu.

4. Karty do dnia losowania przechowywane s w sejfie.

5. Student ma prawo do 10-minutowego przygotowania si.

6. W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osb i rde.

7. W czasie trwania egzaminu student nie powinien opuszcza sali egzaminacyjnej. Jeeli zaistnieje taka konieczno opuszcza sal z czonkiem komisji egzaminacyjnej.

8. W czasie trwania egzaminu studentom nie udziela si adnych wyjanie ani komentarzy dotyczcych treci zada egzaminacyjnych.

XI. Odpowied na zagadnienie ywienie w zdrowiu i chorobie oraz na zagadnienie z technologii ywnoci i potraw oraz towaroznawstwa oceniana jest w skali punktowej, ktre potem przelicza si na ocen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaczniku 2. Natomiast za odpowied na zagadnienie z toku studiw oceniane w skali ocen 2, 3, 4, 5.

XII. Ocen kocow z egzaminu licencjackiego stanowi rednia ocen uzyskanych za kade zagadnienie.

XIII. Ocena z egzaminu licencjackiego jest podawana do wiadomoci studenta przez przewodniczcego komisji egzaminu w dniu egzaminu.

XIV. Indywidualna dokumentacja studenta z przebiegu egzaminu licencjackiego zawiera:

1. Wylosowany zestaw zagadnie egzaminacyjnych, ktre jest doczane do dokumentacji studenta (zacznik 2).

2. Indywidualny protok z egzaminu licencjackiego (zacznik 2).

ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY PROWADZENIA PRAC LICENCJACKICH

I. Student ma prawo wyboru promotora pracy spord nauczycieli akademickich prowadzcych zajcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Dietetyka z tytuem doktora lub magistra dietetyki posiadajcego odpowiedni praktyk zawodow.

II. Recenzenta powouje Dziekan Wydziau spord osb posiadajcych co najmniej stopie doktora. Recenzent powinien reprezentowa t sam lub pokrewn dziedzin wiedzy.

III. Przygotowywanie pracy licencjackiej odbywa si pod opiek promotora pracy.

IV. Praca licencjacka musi by przygotowana wedug zasad pisania pracy licencjackiej obowizujcej w PWSIiP oraz w Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSIP w omy (zacznik 3).

V. Tematy prac licencjackich zatwierdza Wydziaowa Komisja Jakoci Ksztacenia

VI. Student zobowizany jest wprowadzi prac dyplomow do APD. Praca dyplomowa zostaje poddana procedurze antyplagiatowej.

VII. Praca dyplomowa, ktra pozytywnie przejdzie procedur antyplagiatow musi zosta wydrukowana przez studenta z systemu APD za pomoc opcji Wersja do druku.

VIII. Najpniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Egzaminu Dyplomowegokady student osobicieskada w Dziekanacie:

1. Podpisan przez promotora na pierwszej stronie pracdyplomow (jeden egzemplarz treci pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD za pomoc opcji wersja do druku), wmikkiej oprawie, druk dwustronny (praca sklejona lub zszyta, nie moe by bindowana, bez zaciganego grzbietu).

2. Raport z badania pracy (z APD).

3. Wypenionkart obiegow(do pobrania na stronie internetowej uczelni lub w Dziekanacie). W kwesturze naley przedstawi dowd uiszczenia opaty za dyplom,patny na indywidualny nr konta bankowego dostpny po zalogowaniu si do systemu USOS.

4. Legitymacj studenck.

5. 4 fotografie w formacie 45mm x 65mm.

6. Uzupeniony dziennik praktyk zawodowych.

IX. Student/Absolwent, ktry chce otrzyma odpis dyplomu w jzyku angielskim skada w Dziekanacie wniosek o jego wydanie wraz z 1 fotografi w formacie 45mm x 65mm oraz potwierdzeniem uiszczenia dodatkowej opaty. Wniosek mona zoy najpniej w terminie 30 dni od dnia zoenia Egzaminu Dyplomowego.

X. Student, ktry nie zoy prac wraz z kompletem dokumentw w wyznaczonym terminie nie zostanie dopuszczony do obrony. Obrona odbdzie si w terminie pniejszym.

XI. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach Dziekan, na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna pracy, moe przesun termin zoenia pracy dyplomowej jednak nie duej ni o 3 miesice.

XII. Student, ktry nie zoy pracy dyplomowej w terminie zostaje skrelony z listy studentw.

OBRONA PRACY LICENCJAKIEJ

I. Przed planowanym terminem obrony student ma prawo do zapoznania si z opini promotora i recenzenta.

II. Obrona pracy licencjackiej powinna odby si w wyznaczonym terminie przez Dziekana Wydziau Nauk o Zdrowiu

III. Obrona pracy odbywa si przed komisj w skad, ktrej wchodz:

1. Przewodniczcy komisji, ktrym jest Dziekan Wydziau lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.

2. Promotor pracy.

3. Recenzent pracy.

IV. Przebieg obrony:

1. Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy przez studenta .

2. Przedstawienie oceny pracy przez promotora.

3. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta.

4. Pytania czonkw komisji kierowane do studenta.

V. Ocen kocow z obrony pracy licencjackiej stanowi rednia ocen uzyskana za:

1. Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy (logiczno mylenia, argumentowania, uywana terminologia i sownictwo w czasie prezentacji)

2. redni ocen za zadane pytania.

V. W przypadkach spornych gos rozstrzygajcy naley do Przewodniczcego Komisji.

VI. Dokumentacja z przebiegu obrony pracy licencjackiej obejmuje:

1. Owiadczenie studenta (autora pracy) zaczone w pracy dyplomowej (zacznik 4).

2. Kart tematyczn pracy licencjackiej (zacznik 5).

3. Formularz oceny pracy dyplomowej - promotora (wydrukowan z Archiwum Prac Dyplomowych).

4. Formularz oceny pracy dyplomowej recenzenta (wydrukowan z Archiwum Prac Dyplomowych).

5. Protok z obrony pracy licencjackiej (zacznik 6).

6. Zbiorczy protok z Egzaminu Dyplomowego (zacznik 7).

POZOSTAE POSTANOWIENIA

I. W sprawach nie ujtych w niniejszym dokumencie stosuje si przepisy zawarte w Regulaminie Studiw PWSIiP w omy.

Zacznik 1

/piecztka Wydziau Nauk o Zdrowiu/

Imi i nazwisko studenta

Nr albumu...

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SI Z ZASADAMI

EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU DIETETYKA

STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE I STOPNIA

W dniu . roku zostaam/em dokadnie zapoznany z

zasadami Egzaminu Dyplomowego z przygotowania zawodowego

na kierunku Dietetyka

studia stacjonarne / niestacjonarne I stopnia

.

Czytelny podpis studenta

Zacznik 2

INDYWIDUALNY PROTOK

Z EGZAMINU LICENCJACKIEGO

Student / ka................................................................................... nr albumu.................................w dniu

uzyskaa z Egzaminu Licencjackiego nastpujce oceny (wylosowane zagadnienia w zaczeniu):

Zakres zagadnienia

Kryteria oceny

Skala punktowa

Uzyskana liczba

punktw

OCENA

ywienie w zdrowiu i chorobie

Wiedza i umiejtno oceny sposobu ywienia i stanu odywienia osoby zdrowej lub chorej lub zagroonej chorob zgodnie z wiekiem, pci i aktywnoci oraz stanem fizjologicznym

0 -10

Umiejtno oceny jakoci odywczej diety

0 10

Sformuowanie zalece ywieniowych dostosowanych do stanu zdrowia, w tym spodziewanych korzyci wynikajcych z wprowadzonego planu dietetycznego

0-10

cznie

0 30

*

Technologia ywnoci i potraw oraz towaroznawstwo

Wiedza w zakresie zasad przygotowywania wybranej potrawy

0-10

Wiedza w zakresie propozycji zastosowania wybranej techniki przygotowywania potrawy

0 5

Umiejtno zastosowania oceny wartoci odywczej potrawy i/lub oceny organoleptycznej produktw spoywczych

0-10

Umiejtno okrelenia strat wartoci odywczej w zalenoci od zastosowanej techniki kulinarnej

0-5

cznie

0 30

*

Pozostae przedmioty objte programem studiw

*0 - 18 pkt. - niedostateczny (2,0) 19 - 20 pkt. dostateczny (3,0) 21- 22 pkt. - dostateczny plus (3,5)

23- 25pkt. dobry (4,0) 26- 27 pkt. dobry plus (4,5) 28- 30 pkt. - bardzo dobry (5,0)

co stanowi redni ocen: ......

Ocena kocowa z egzaminu Licencjackiego** - .

Przewodniczcy Komisji Egzaminu Licencjackiego Czonkowie

......................................................................................................

** 4,51 5,0 bardzo dobry 4,11 4,50 dobry plus 3,71 - 4,10 dobry

3,31 - 3,70 dostateczny plus 3,0 3,30 dostateczny do 2,99 niedostateczny

Zacznik 3

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK DIETETYKA

rok akademicki 2017/2018

1. Praca licencjacka moe mie charakter:

pracy kazuistycznej, czyli studium przypadku czowiek zdrowy, chory, rodzina

pracy badawczej - istotny w praktyce zawodowej (grupa badawcza nie mniej ni 50 osb)

Praca dyplomowa powinna mie charakter praktyczny tzn. diagnozowa i rozwizywa konkretny problem adekwatnie do przyjtych efektw ksztacenia na danym kierunku studiw.

2. Przestrzeganie zasad etyki podczas prowadzenia bada

Studenci studiw I stopnia, przygotowujcy prac licencjack, w ramach ktrej prowadzone bd badania naukowe z udziaem ludzi (praca kazuistyczna) i wykorzystaniem dla potrzeb badania ich dane osobowe, zobowizani s zagwarantowa przebieg badania naukowego zgodnie z obowizujcymi zasadami etyki bada naukowych, tak, aby nie naruszy dbr osobistych osb deklarujcych ch uczestnictwa w badaniu.

Student zobowizany jest przed rozpoczciem bada poinformowa osob deklarujc ch uczestnictwa w badaniu o jego zakresie i celowoci.

Projekt pracy badawczej, w ramach ktrej prowadzone bd badania naukowe prospektywne i retrospektywne z udziaem ludzi oraz wykorzystujce osobowe dane medyczne przed rozpoczciem procedury badawczej podlega ocenie Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych.

Student zobowizany jest zoy wniosek o wyraenie opinii o projekcie badawczym pracy licencjackiej wraz ze stosownymi zacznikami. Po uzyskaniu pozytywnej opinii o projekcie badawczym student moe rozpocz prowadzenie bada. Zeskanowana opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych o projekcie badania stanowi Zacznik nr 1 Aneksu pracy licencjackiej.

3. Budowa pracy licencjackiej

Strona tytuowa

Ewentualne podzikowania

Spis treci

Wykaz uywanych skrtw

I. Wstp

II. Zaoenia i cele pracy

III. Materia i metoda bada

IV. Wyniki

V. Dyskusja i omwienie wynikw

VI. Wnioski

VII. Streszczenie

VIII. Pimiennictwo

IX. Wykaz tabel (o ile wystpuj w pracy)

X. Wykaz rycin (o ile wystpuj w pracy)

XI. Wykaz fotografii (o ile wystpuj w pracy)

XII. Aneks

12.1. Zacznik 1. Zobowizanie osb prowadzcych badanie (w przypadku pracy kazuistycznej) lub Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych o projekcie badania (w przypadku pracy badawczej)

12.2. Ewentualne pozostae zaczniki kady numerowany osobno

12.3. Zacznik . Owiadczenie studenta

Praca powinna by napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionk Times New Roman; wielko liter: 12, na biaym papierze formatu A4, interlinia 1.5 wiersza, marginesy po 2.5 cm grny i dolny; 3,5 cm margines lewy; 1,5 cm margines prawy ustawienie Lustrzane odbicie. Strony powinny by ponumerowane (oprcz strony tytuowej). Praca dyplomowa, ktra pozytywnie przejdzie procedur antyplagiatow moe zosta wydrukowana przez studenta - w mikkiej oprawie, druk dwustronny (praca powinna by sklejona lub zszyta, nie moe by bindowana) w tym egzemplarzu, na kocu naley umieci uzupenione i podpisane Owiadczenie studenta.

4. Wszystkie czci pracy musz by odpowiednio ponumerowane i nazwane

Rozdziay gwne naley oznacza cyframi rzymskimi, podrozdziay arabskimi, np.:

I. WSTP

1.1. Tytu podrozdziau, np.: Ocena stanu odywiania

1.1.1. Wywiad i badanie oglnolekarskie

1.1.2. Badanie antropometryczne

1.1.3. Badanie biochemiczne

1.2. Ocena sposobu ywienia

II. ZAOENIA I CELE PRACY

III. MATERIA I METODA

Tytuy rozdziaw (numerowane cyframi rzymskimi) mog by pisane drukowanymi literami.

Elementy pracy, nie oznaczone ani tytuem, ani specjaln numeracj, a bdce czciami skadowymi tekstu poszczeglnych rozdziaw, odznacza si akapitem.

5. Strona tytuowa

Jest wzorem jednakowym w PWSIiP i obowizuje na wszystkich kierunkach. Wzr strony tytuowej znajduje si na stronie internetowej Wydziau Nauk o Zdrowiu.

6. Tytu pracy

Powinien by krtki, jzykowo poprawny, budujcy u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujcy o treci zawartej w opracowaniu. Temat pracy powinien by adekwatny do efektw ksztacenia przyjtych dla danego kierunku studiw.

7. Spis treci

Powinien zawiera wykaz wszystkich czci pracy z podaniem strony, na ktrej rozpoczyna si dana cz. Musi by napisany w sposb przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczeglnych czci pracy.

WZR:

SPIS TRECI

Wykaz skrtw ...........................5

I. WSTP............6

1.1.

Oglna charakterystyka cukrzycy typu 2.......8

1.1.1. Czynniki ryzyka rozwoju choroby .12

1.1.2. Objawy cukrzycy ...13

1.2.

Rola diety w cukrzycy typu 2.......15

1.2.1. Podstawowych skadniki odywcze.........................................22

1.2.2. Regularno spoycia posikw......30

II. ZAOENIA I CELE PRACY .....42

III. MATERIA I METODA BADA...43

itd.

8. Wykaz skrtw

Powinien zawiera wszystkie skrty uyte w pracy, uoone alfabetycznie, z wyjtkiem skrtw potocznie znanych typu: np., cm, dr, itp., itd.

WZR:

WYKAZ SKRTW

BMI

- Body Mass Index

- Wspczynnik masy ciaa

DNA

- Deoxyribonucleic acid

- Kwas deoksyrybonukleinowy

WHR

- waist-hip ratio

- Stosunek tali-biodra

Wykaz skrtw powinien by uoony alfabetycznie

9. Wstp

Powinien mie charakter oglny, historyczny lub teoretyczny, pogldowy.

Celem wstpu jest wprowadzenie w badan problematyk, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury gwnej czci pracy.

We wstpie naley zarysowa problem, przedstawi wybrane twierdzenia teoretyczne oraz umoliwi wyprowadzenie z nich celu pracy. Nie powinien przekracza 1/3 objtoci pracy.

Przytaczanie cudzych pogldw i wnioskw

Cytaty, czyli dosowne przytaczanie sw innego autora, wymagaj zastosowania przypisu i naley go wzi w cudzysw. Bez tego typograficznego zabiegu popeniamy plagiat!

Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy mona poda imi, przy kolejnym ju tylko pierwsz liter imienia lub pisa wycznie nazwisko.

10. Zaoenia i cele pracy

Zawieraj zaoenia wyjciowe, ktre autor chce udowodni.

Zaoenia pracy powinny by zaprezentowane w taki sposb, by kady czytajcy zrozumia bezbdnie intencje badacza. Cele pracy musz by jasno i bardzo dokadnie sprecyzowane, okrelone w punktach, w formie zda twierdzcych.

11. Materia i metoda bada

Praca kazuistyczna

Materia. Charakterystyka badanego problemu klienta/pacjenta.

Metoda. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujcy, jak prowadzono badanie (metoda indywidualnego przypadku, z wykorzystaniem planowania dietetycznego)

Praca badawcza

Materia. Charakterystyka grupy badawczej (ilo, skd pochodzili badani, itp.)

Metoda. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujcy, jak prowadzono badanie (np. ankietowe).

Powinna uzasadnia decyzj ich wyboru oraz zawiera precyzyjne omwienie sposobw wykonania bada.

Ta cz pracy powinna by szczegowa i skada si z charakterystyki prby, schematu i metod zbierania danych, czasookresu ich prowadzenia oraz zastosowanych procedur.

12. Wyniki bada

Praca kazuistyczna

Analiza wynikw bada wasnych w oparciu o opis przypadku i skonstruowany proces dietetyczny. Opis przypadku: wywiad rodowiskowo-rodzinny, wywiad chorobowy, wywiad ywieniowy.

Proces dietetyczny - propozycja opieki dietetycznej, z rozpoznaniem aktualnego sposobu ywienia, stanu odywienia, nawykw ywieniowych, okreleniem podejmowanych celowych i planowych dziaa dietetycznych przyczyniajcych si do utrzymania lub zmiany dotychczasowego stanu zdrowia oraz ocena uzyskanych wynikw.

Uwzgldnienie w opisie wszystkich etapw procesu dietetycznego.

Praca badawcza

Analiza wynikw bada wasnych. Wyniki mog by zaprezentowane w formie opisowej, graficznej - zebrane w tabelach lub na rycinach.

Graficzna prezentacja danych ilociowych pozwala na lepsz ilustracj stwierdzonych zalenoci i wzbogaca tre pracy.

Tabele naley numerowa kolejno - cyfr rzymsk, a tytu umieszcza nad tabel.

Ryciny i fotografie powinny by numerowane cyfr arabsk, a tytu umieszczony pod nimi.

13. Dyskusja i omwienie wynikw

Analiza wynikw wasnych w odniesieniu do wynikw publikowanych przez innych autorw. Ta cz pracy dowodzi o znajomoci poruszanej problematyki przez licencjata i dojrzaoci naukowej w ustosunkowywaniu si do uzyskanych wynikw wasnych czy te publikowanych w literaturze przedmiotu.

14. Wnioski

S kwintesencj wynikw pracy.

Musz by sformuowane w sposb jasny, prosty, dajcy odpowied na postawione cele pracy i uporzdkowane w kolejnoci przyjtych zaoe. Powinny by wypunktowane.

Powinny uwzgldnia:

ocen stopnia osignicia lub nie osignicia celu/celw

wytyczenie wskazwek dla klienta / pacjenta (praca kazuistyczna)

przewidywane efekty (praca kazuistyczna)

15. Streszczenie

Jest samodzielnym tekstem, ktry powinien informowa w sposb zrozumiay rwnie dla osb nie znajcych dokadnie tematu o zawartoci pracy. Ukazuje istotne i najwaniejsze informacje prezentowane w poszczeglnych rozdziaach (wstp, cele pracy, materia i metoda, wyniki, wnioski). W streszczeniu nie cytuje si pimiennictwa.

16. Wykaz pimiennictwa

W pracy nie powinno by mniej ni 30 pozycji aktualnego pimiennictwa dotyczcego omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat. Wykorzystanie starszych rde jest dopuszczalne jedynie przy braku aktualnych doniesie. Wykaz powinien zawiera publikacje innych autorw, do ktrych odwoywano si w pracy i powinien by uoony wedug kolejnoci cytowania (a nie w porzdku alfabetycznym); w tekcie pracy odnoniki pimiennictwa numerowane liczbami arabskimi i zapisane w nawiasie kwadratowym.

Czasopismo

Naley wpisa wszystkich autorw cytowanych prac, inicjay imion, tytu pracy, skrt nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, numer, strony.

Sadowska J., Kadoska K.: Ocena sposobu ywienia i stanu odywienia dzieci

chorych na cukrzyc typu 1. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, 42(2), 137146.

lub

gdy jest wicej ni 3 autorw:

Kunar-Kamiska B., Batura-Gabryel H., Brajer B. i wsp.: Analiza zaburze stanu odywienia u pacjentw z przewlek obturacyjn chorob puc. Pneumonologia i Alergologia Polska, 2008, 76, 327333.

Wydawnictwo zwarte

W przypadku wydawnictw zwartych naley poda: nazwisko autora, inicja imienia, tytu rozdziau, tytu ksiki, z ktrej rozdzia pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.

Gajewska D.: Kamica pcherzyka ciowego [w:] Podstawy dietetyki, pod red. Bujko J. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, 107116.

Podrcznik / ksika

W przypadku korzystania z ksiki: nazwisko autora, inicja imienia, tytu rozdziau, tytu ksiki, wydawnictwo, rok wydania, strony.

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. ywienie zdrowego i chorego czowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 425435.

W przypadku korzystania z ksiki, ktra jest tematycznie zwizana z pisan prac: nazwisko autora, inicja imienia, tytu ksiki, wydawnictwo, rok wydania, (mona nie podawa zakresu stron)

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. ywienie zdrowego i chorego czowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Notka biograficzna aktw normatywnych

Notka bibliograficzna aktw normatywnych powinna zawiera:

tytu normy prawnej, gdzie publikowana (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzdowy Ministerstwa), numer, rok wydania.

Ustawa o Bezpieczestwie ywnoci i ywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 171 poz. 1225 z 2006r. z pn. zm.).

Doniesienia zjazdowe

w przypadku cytowania doniesienia zjazdowego (konferencja) naley poda nazwisko autora, inicja imienia, tytu wystpienia zjazdowego, pen nazw konferencji wraz z jej tytuem, miejscowo, rok oraz numery stron streszczenia, na jakich znajduje si doniesienie zjazdowe.

Dudziak K.: Znaczenie adunku glikemicznego diety w rozwoju chorb metabolicznych i w patogenezie pnych powika cukrzycy typu 2 w populacji dolnolskiej. V Konferencja Koa Naukowego Doktorantw BIOMED Akademii Medycznej we Wrocawiu Doktoranci napdem rozwoju nauki, Mieroszw 2012, 8.

Dopuszcza si cytowania jedynie 3 autoryzowanych rde internetowych z koniecznoci podania caej cieki dostpu do strony internetowej oraz dat jej pobrania. Strony internetowe naley traktowa, jako kolejne rdo pimiennictwa.

W pracy uywa wykaz pimiennictwa w formie, np. [2, 6, 9], a nie stosowa przypisy na dole strony. W tekcie, prace powinny by cytowane w nawiasach przed kropk koczc zdanie.

17. Wykaz tabel/rycin/fotografii

Jeeli takie znajduj si w caej pracy naley je zamieci w wykazie. Naley zapisa numer tabeli/ryciny/fotografii, tytu oraz numer strony, na ktrej si na znajduje. Naley wybra jeden ze sposobw zapisu oznaczania tabel i w sposb jednolity stosowa w pracy.

Tab. I. Nawyki ywieniowe .....5

lub

Tabela I. Nawyki ywieniowe .....5

Ryc. 5. Regularno spoywania posikw .....45

lub

Rycina 5. Regularno spoywania posikw ....45

Fot. 3. Przykadowe I niadanie.......41

Lub

Fotografia 3. Przykadowe I niadanie ......41

Kady z wykazw powinien by zrobiony na nowej stronie.

Tabele naley numerowa kolejno - cyfr rzymsk, a tytu umieszcza nad tabel.

Ryciny i fotografie powinny by numerowane cyfr arabsk, a tytu umieszczony pod nimi.

WZR:

Tabela I. Zalecany rozkad procentowy energii caodziennej racji pokarmowej na poszczeglne posiki [12]

Rodzaj posikw

Liczba posikw w cigu dnia

3

4

5

I niadanie

II niadanie

Obiad

Podwieczorek

Kolacja

30-35

35-40

25-30

25-30

5-10

35-40

25-30

25-30

5-10

35-40

5-10

15-20

Jeeli Tabela, Rycina jest w caoci skopiowana z literatury przedmiotu musi by podane rdo jej zamieszczenia pierwotnego, zgodnie z wykazem w pimiennictwie.

Lub

Tabela I. Zalecana dobowa poda kalorii

BMI/kg mc./m2

Zapotrzebowanie energetyczne/kg mc.

< 19,8

35-40

19,8-29

30-32

> 29

24-25

rdo: Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. ywienie zdrowego i chorego czowieka. PZWL, Warszawa 1996, 427 [32].

Ryc. 1. Nasilenie zmian nawykw ywieniowych w czasie leczenia ortodontycznego [34].

18. Aneks zacznik

Jest zbiorem materiaw o rnym charakterze, ktrych umieszczenie w tekcie gwnym lub nawet w przypisach, byoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze wzgldu na ich objto. Musi to by zobowizanie osb prowadzcych badanie o anonimowoci oraz ewentualnie pozostae: formularz ankiety, standard postpowania, kserokopie aktw prawnych.

Zacznikw moe by kilka i kady o innym charakterze. Musz by one ponumerowane. Czytelnik pracy musi by poinformowany w tekcie o istnieniu zacznika.

WANE!!!

Ponisze zaczniki musz by zawarte w pracy.

Praca kazuistyczna

Zacznik 1. Zobowizanie osb prowadzcych badanie

Skan w/w dokumentu zostaje umieszczony w pracy, ktra pozostaje w aktach osobowych studenta (dwustronnie drukowana).

Wzr dokumentu do pobrania ze strony internetowej Wydziau Nauk o Zdrowiu.

Zacznik (wpisujemy stosowny numer zacznika). Owiadczenie studenta

Niniejszy dokument stanowi ostatni stron pracy dyplomowej.

Wzr dokumentu do pobrania ze strony internetowej Wydziau Nauk o Zdrowiu..

Praca badawcza

Zacznik 1. Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych

Zacznik (wpisujemy stosowny numer zacznika). Owiadczenie studenta

Niniejszy dokument stanowi ostatni stron pracy dyplomowej.

Do wprowadzenia pracy do APD zamieszczany zostaje druk bez podpisw. Podpis skada student i promotor dopiero po wydrukowaniu pracy.

Wzr dokumentu do pobrania ze strony internetowej Wydziau Nauk o Zdrowiu

19. Objto pracy

Nie powinna by mniejsza ni 30 stron, natomiast nie wiksza ni 50 stron.

Zacznik 4

Owiadczenie kierujcego prac

Owiadczam, e niniejsza praca zostaa przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, e spenia ona warunki do przedstawienia jej w postpowaniu o nadanie tytuu zawodowego.

..

Data

Podpis kierujcego prac

O W I A D C Z E N I E S T U D E N T A / K I

1.Ja, niej podpisany/a

Imi (imiona) i nazwisko autora/ki pracy dyplomowej.......

...

2.Numer albumu: ............

3. Student/ka Wydziau ..

4.Kierunku/makrokierunku studiw ..........

Owiadczam, e znam zasady przygotowywania i skadania prac dyplomowych oraz zasady weryfikacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym obowizujce w PWSiIP oraz udzielam nieodpatnie Pastwowej Wyszej Szkole Informatyki i Przedsibiorczoci w omy prawa do wprowadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy dyplomowej mojego autorstwa

pt.: ...............

.............................

Praca dyplomowa pisana pod kierunkiem promotora.

Jednoczenie wiadomy/a odpowiedzialnoci prawnej owiadczam, e ww. praca dyplomowa:

1. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pn. zm.) oraz dbr osobistych chronionych prawem cywilnym,

2. nie zawiera danych i informacji, ktre uzyskaem w sposb niedozwolony,

3. nie bya podstaw nadania tytuu zawodowego ani mojej, ani innej osobie.

wiadomy/a odpowiedzialnoci prawnej owiadczam take, e:

1. tre pracy dyplomowej, w wersji elektronicznej zatwierdzonej przez promotora w APD (wersja do druku), jest zgodna z treci zawart w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej w procedurze dyplomowania,

2. zezwalam na nieodpatne i bezterminowe korzystanie z przedmiotowej pracy dyplomowej w zakresie udostpniania do przegldw, wystaw i katalogw.

oma, dn. .. 20.. r.

(miesic sownie)

(czytelny podpis studenta/ki)

Zacznik 5

KARTA TEMATYCZNA PRACY LICENCJACKIEJ

Student .

(nazwisko i imi)

Kierunek studiw: Studia stacjonarne / niestacjonarne I stopnia kierunek DIETETYKA

Temat pracy licencjackiej: ...

..

..

Cel pracy: .

...

..

Sposb realizacji bada (materia i metoda):....

...

...

Miejsce prowadzonych bada: ....

..

Promotor pracy:

Recenzent pracy: ..

Podpis promotora pracy ...

Przewodniczcy Instytutowej Komisji Jakoci Ksztacenia.........

Zacznik 6

PROTOK

z obrony pracy licencjackiej

1. Imi i nazwisko licencjata:....................................................................................................................................

2. Temat pracy licencjackiej: ..................................................................................................................................

3. Jednostka, w ktrej prac wykonano: Wydzia Nauk o Zdrowiu PWSIiP w omy

4. Informacja o przebiegu obrony:

a. Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy przez studenta

b. Przedstawienie oceny pracy przez promotora

c. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta

d. Zadane pytania:

OCENA:

.

.

.....

rednia ocena za zadane pytania: .....

5. Ocena kocowa prezentacji i obrony pracy:

Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy

(logiczno mylenia, argumentowania, uywana terminologia

i sownictwo w czasie prezentacji)

...

rednia ocena za zadane pytania ...

rednia ocen: .......

co stanowi ocen kocow*.

Czytelne podpisy czonkw Komisji:oma, dn. ....................

.

*

4,51 5,0 bardzo dobry

4,11 4,50 dobry plus

3,71 - 4,10 dobry

3,31 - 3,70 dostateczny plus

3,0 3,30 dostateczny

do 2,99 niedostateczny

.......................................

rednia..........................

Podpisy czonkw Komisji

Podpis Przewodniczcego Komisji

Ocena z obrony pracy licencjackiej

Biorc pod uwag:

Zacznik 7

Student/ka .., Nr albumu ., Imi ojca ., Urodzony/a dnia . w . kierunek: Dietetyka, studia I stopnia

ZBIORCZY PROTOK

EGZAMINU DYPLOMOWEGO

z dnia

Komisja Egzaminacyjna w skadzie:

Przewodniczcy:.....................................................................................................................................

.......................................

Czonkowie:.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Temat pracy dyplomowej: .

Ocena z egzaminu licencjackiego

Ocena z egzaminu dyplomowego:

.......................................

a) redni arytmetyczn ocen z toku studiw: ..

Komisja jednogonie - wikszoci gosw uznaa,

e Pan/Pani

x 0,6 = ................................

do J. M. Rektora o wydanie dyplomu ukoczenia wyszych studiw zawodowych

z ocen ogln ...............................................

Razem = ..................................*

zoy/a egzamin dyplomowy i postanowia wystpi

oraz postanowia nada tytu licencjata.

b) redni arytmetyczn ocen z pracy dyplomowej:

2

= ............. x 0,2 = .

x 0,2 = ..................................

c) redni arytmetyczn z egzaminu dyplomowego: ...........................

ocena promotora ...+ocena recenzenta

*poniej 3,0 niedostateczny

3,76 4,20 - dobry

3,0 3,25 - dostateczny

4,21 4,59 dobry plus

3,26 3,75 dostateczny plus

4,60 - 5,00 bardzo dobry

PAGE

1