studia niestacjonarne i stopnia

of 405/405
1 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna Studia: I stopnia, niestacjonarne Specjalności: - Informatyka stosowana w technice - Technika z informatyką Karty uloŜone są w porządku alfabetycznym

Post on 11-Jan-2017

233 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Karty kursw

  Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  od roku akad. 2012/2013

  Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna

  Studia: I stopnia, niestacjonarne

  Specjalnoci: - Informatyka stosowana w technice

  - Technika z informatyk

  Karty uoone s w porzdku alfabetycznym

 • 2

  Spis treci

  Kursy kierunkowe ..

  Kursy na specjalnoci: Informatyka stosowana w technice ...

  Kursy na specjalnoci: Technika z informatyk

  3

  243

  309

 • 3

  Kursy kierunkowe

 • 4

  KARTA KURSU WYDZIA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY

  Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

  JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOC ETI FORMA STUDIW (STACJONARNE, NIESTACJONARNE)

  Niestacjonarne

  ROK I NAZWA I POZIOM KURSU Jzyk angielski A, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM English A, B2 GRUPA TRECI KSZTACENIA (podstawowe, kierunkowe, specjalnociowe, poszerzajce wiedz ogln, praktyki)

  poszerzajce wiedz ogln

  KOD 09.1-0000-001 PUNKTACJA ECTS* 2 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESP DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna

  Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wjcik-Kuca

  OPIS KURSU (cele ksztacenia)**

  1. Rozumienie duszych wypowiedzi, dyskusji i wykadw na temat studentom znany. Rozumienie najwaniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczcych wydarze wspczesnych lub tematw zwizanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiay w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojzycznych rde w tym stron internetowych.

  2. Zwrcenie szczeglnej uwagi na umiejtno swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w jzyku angielskim w codziennej komunikacji, a take umiejtno uzasadnienia wasnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentw za i przeciw wzgldem moliwych rozwiza. Rozbudowanie zasobu sownictwa i doskonalenie go poprzez wiczenie wymowy oraz zwrcenie uwagi na frazeologi. Zaprezentowanie najwaniejszych aspektw zwizanych z korzystaniem z jednojzycznych sownikw.

  3. Zapoznanie studentw z form listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na rnice stylw w listach o charakterze formalnym i nieformalnym.

  4. Dostarczenie wiedzy zwizanej z elementami jzyka specjalistycznego z zakresu kierunku ksztacenia. Przygotowanie absolwentw do samodzielnego poszerzania wiedzy zwizanej z wykorzystaniem jzyka obcego w yciu zawodowym.

  WARUNKI WSTPNE

  WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie edukacji gimnazjalnej i licealnej

  UMIEJTNOCI Umiejtnoci nabyte w trakcie edukacji gimnazjalnej i licealnej

  KURSY x

  TRECI MERYTORYCZNE*** Poznajmy si tworzenie pyta (wiczenia fonetyczne zwizane z intonacj i akcentem)(2 godz.) Stosunki midzyludzkie wiczenia sownikowe w oparciu o prac z tekstem (2 godz.) Co Twj charakter pisma mwi o Tobie praca z tekstem, czasowniki posikowe (2 godz.) Cechy charakteru wiczenia sownikowe (sowotwrstwo)(1 godz.) Zagadnienia zwizane ze zdrowiem sownictwo, czasy Present Simple/Continuous (2 godz.) Zagadnienia zwizane ze zdrowiem wiczenia fonetyczne, czasy Present Perfect Simple/Continuous (3

 • 5

  godz.) Stres w yciu codziennym praca z tekstem (2 godz.) Stereotypy narodowe dyskusja, formy przymiotnikowe (2 godz.) Wygld zewntrzny, rodzaje ubra praca z tekstem, wiczenia sownikowe (2 godz.) Podre niecodzienne historie, czasy Past Simple/Continuous (2 godz.) Podre opisywanie dowiadcze, czasy Past Perfect Simple/Continuous (2 godz.) Wakacje, sposoby podrowania sownictwo, wiczenia fonetyczne (1 godz.) Powtrzenie materiau (3 godz.) Elementy jzyka specjalistycznego (4 godz.) EFEKTY KSZTACENIA****

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  WIEDZA

  W1 Student rozpoznaje struktury czasw teraniejszych Present Simple/Continuous i Present Perfect Simple/Continuous oraz przeszych Past Simple/Continuous i Past Perfect Simple/Continuous W2 Student zna sownictwo dotyczce stosunkw midzyludzkich, cech charakteru, problemw ze zdrowiem, wygldu zewntrznego i rodzajw ubra oraz sposobw podrowania W3 Student posiada podstawow wiedz z zakresu jzyka specjalistycznego

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  UMIEJTNOCI

  U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy czasw teraniejszych i przeszych U2 Student opisuje stosunki midzyludzkie, cechy charakteru, problemy ze zdrowiem, wygld zewntrzny i rodzaje ubra oraz sposoby podrowania U3 Student potrafi posugiwa si podstawowymi sformuowaniami z zakresu jzyka specjalistycznego

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  KOMPETENCJE

  SPOECZNE

  K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje si w jzyku angielskim K2 Student potrafi funkcjonowa w obcej kulturze, uczestniczy w jej yciu codziennym, inicjuje kontakty midzynarodowe K3 Student umiejtnie uczestniczy w pracach w rodowisku midzynarodowym

  ORGANIZACJA ZAJ FORMA ZAJC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN

  WYKAD A K L S P E

  30 30 OPIS METOD PROWADZENIA ZAJ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinicie umiejtnoci skutecznego i swobodnego porozumiewania si w jzyku obcym w sposb odpowiadajcy danym okolicznociom. Wykorzystywanie tej metody podczas zaj ma na celu stworzenie rnorodnych sytuacji zblionych do komunikacji w yciu codziennym. Szczeglnie istotne s wiczenia, w ktrych uczestnicy odgrywaj dialogi w parach, bd prowadz rozmowy w maych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zaj autentycznych materiaw takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz pras. Materiay te maj przybliy uczcych si do prawdziwych sytuacji z ycia codziennego.

 • 6

  FORMY SPRAWDZANIA EFEKTW KSZTACENIA

  E-n

  aucz

  anie

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szk

  ole

  Zajci

  a te

  reno

  we

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia

  w d

  ysku

  sji

  Ref

  erat

  Pra

  ca

  pise

  mna

  (e

  sej)

  Egz

  amin

  us

  tny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  1. T

  esty

  2.

  Roz

  mow

  a/

  wyp

  owie

  d n

  a ok

  rel

  ony

  tem

  at

  W 1 x x x x W 2 x x x x W 3 x x x x U 1 x x x x U 2 x x x x U 3 x x x x K 1 K 2 K 3

  OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udzia w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowied na okrelony temat 25%

  UWAGI

  LITERATURA***** PODSTAWOWA

  1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford 2008 2. Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Macmillan Education, Oxford 2011 3. Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, 2009 4. Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, 2008 5. Eales F., Oakes S., Speakout Upper-Intermediate, Pearson, 2011 6. Acklam R., Crace A., Total English Upper-Intermediate, Longman, 2006

  UZUPENIAJCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge 1998. 2. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, OUP, Oxford 1986 3. Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learners Dictionary, OUP, various editions i inne sowniki 5. Mann M., Taylore-Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, 2008 6. rda internetowe, materiay autorskie

  *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Konwersatorium 30 Ilo godzin w kontakcie z prowadzcymi Pozostae godziny kontaktu studenta z prowadzcymi 5

  Przygotowanie do kolokwium 3 Przygotowanie do prezentacji 3

  Przygotowanie ustnej wypowiedzi 2 Przygotowanie prac pisemnych 2

  Przygotowanie do pracy w grupach 2 Przygotowanie do czytania tekstw oglnych 3

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu

  z prowadzcymi

  Przygotowanie do czytania tekstw specjalistycznych 2

 • 7

  Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 3 Ogem bilans czasu pracy 55

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 2

 • 8

  KARTA KURSU WYDZIA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY

  Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

  JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOC ETI FORMA STUDIW (STACJONARNE, NIESTACJONARNE)

  Niestacjonarne

  ROK II NAZWA I POZIOM KURSU Jzyk angielski B, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM English B, B2 GRUPA TRECI KSZTACENIA (podstawowe, kierunkowe, specjalnociowe, poszerzajce wiedz ogln, praktyki)

  poszerzajce wiedz ogln

  KOD 09.1-0000-001 PUNKTACJA ECTS* 4 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESP DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna

  Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wjcik-Kuca

  OPIS KURSU (cele ksztacenia)**

  1. Rozumienie duszych wypowiedzi, dyskusji i wykadw na temat studentom znany. Rozumienie najwaniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczcych wydarze wspczesnych lub tematw zwizanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiay w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojzycznych rde w tym stron internetowych.

  2. Zwrcenie szczeglnej uwagi na umiejtno swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w jzyku angielskim w codziennej komunikacji, a take umiejtno uzasadnienia wasnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentw za i przeciw wzgldem moliwych rozwiza. Rozbudowanie zasobu sownictwa i doskonalenie go poprzez wiczenie wymowy oraz zwrcenie uwagi na frazeologi. Zaprezentowanie najwaniejszych aspektw zwizanych z korzystaniem z jednojzycznych sownikw.

  3. Zapoznanie studentw z form listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na rnice stylw w listach o charakterze formalnym i nieformalnym.

  4. Dostarczenie wiedzy zwizanej z elementami jzyka specjalistycznego z zakresu kierunku ksztacenia. Przygotowanie absolwentw do samodzielnego poszerzania wiedzy zwizanej z wykorzystaniem jzyka obcego w yciu zawodowym.

  WARUNKI WSTPNE

  WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie kursu A

  UMIEJTNOCI Umiejtnoci nabyte w trakcie kursu A

  KURSY Kurs A

  TRECI MERYTORYCZNE*** Mini sagi pisanie krtkich opowiada, przymiotniki i przyswki (3 godz.) Przestpstwa, przestpcy, amanie prawa dyskusja, sposoby wyraania opinii, wiczenia sownikowe (2 godz.) Zbrodnia i kara praca z tekstem, strona bierna (2 godz.) rodowisko naturalne pogoda, klski ywioowe, wiczenia sownikowe i fonetyczne (2 godz.) rodowisko naturalne zagroenia wynikajce z dziaalnoci czowieka, formy wyraania przyszoci (2

 • 9

  godz.) Problemy spoeczestw we wspczesnym wiecie praca z tekstem, wiczenia sownikowe (kolokacje)(3 godz.) Problemy spoeczestw we wspczesnym wiecie dyskusja, time clauses (2 godz.) Systemy edukacji na wiecie, okresy warunkowe 0/1 (2 godz.) Zachowania ludzkie w sytuacjach ekstremalnych praca z tekstem (2 godz.) Uczucia i emocje, 2 okres warunkowy (2 godz.) Sztuka przetrwania praca z tekstem, wiczenia fonetyczne (rytm zdania), 3 okres warunkowy (3 godz.) Problemy w komunikacji midzyludzkiej dyskusja, czasowniki modalne aspekt teraniejszy (2 godz.) Zachowania ludzkie praca z tekstem, czasowniki modalne aspekt przeszy (3 godz.) Czasowniki o podobnej formie i rnym znaczeniu wiczenia sownikowe (2 godz.) Ciao ludzkie mimika, gesty (2 godz.) Jzyk ciaa praca z tekstem, czasowniki zmysw (2 godz.) Muzyka i jej wpyw na ycie ludzkie wiczenia sownikowe, dyskusja (2 godz.) Muzyka i sztuka praca z tekstem, formy gerund/infinitive (2 godz.) Wypoczynek sposoby i preferencje (2 godz.) List formalny podanie o prac (3 godz.) Powtrzenie materiau (7 godz.) Elementy jzyka specjalistycznego (8 godz.) EFEKTY KSZTACENIA****

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  WIEDZA

  W1 Student rozpoznaje struktury strony biernej, form wyraajcych przyszo Present Simple/Continuous, Future Perfect/Continuous, Future Simple i be going to, trybw warunkowych, czasownikw modalnych, formy gerund/infinitive, formy wyraajce przyzwyczajenia oraz mowy zalenej W2 Student zna sownictwo dotyczce amania prawa, rodowiska naturalnego, edukacji, uczu oraz emocji, zachowa ludzkich, budowy ciaa, muzyki i sztuki, form wypoczynku, a take rodkw masowego przekazu W3 Student rozpoznaje zwroty i wyraenia charakterystyczne dla listu motywacyjnego i listu z prob o informacj W4 Student posiada podstawow wiedz z zakresu jzyka specjalistycznego

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  UMIEJTNOCI

  U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy wyraajce przyszo, formy strony biernej oraz trybw warunkowych, formy czasownikw modalnych, formy gerund/infinitive, formy wyraajce przyzwyczajenia oraz mowy zalenej U2 Student posuguje si sownictwem dotyczcym rodzajw przestpstw, rodowiska naturalnego, edukacji, uczu oraz emocji, zachowa ludzkich, budowy ciaa, muzyki i sztuki, form wypoczynku oraz rodkw masowego przekazu U3 Student potrafi napisa list motywacyjny oraz list z prob o informacj U4 Student potrafi posugiwa si podstawowymi sformuowaniami z zakresu jzyka specjalistycznego

 • 10

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku KOMPETENCJE

  SPOECZNE

  K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje si w jzyku angielskim K2 Student potrafi funkcjonowa w obcej kulturze, uczestniczy w jej yciu codziennym, inicjuje kontakty midzynarodowe K3 Student umiejtnie uczestniczy w pracach w rodowisku midzynarodowym

  ORGANIZACJA ZAJ FORMA ZAJC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN

  WYKAD A K L S P E

  60 60 OPIS METOD PROWADZENIA ZAJ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinicie umiejtnoci skutecznego i swobodnego porozumiewania si w jzyku obcym w sposb odpowiadajcy danym okolicznociom. Wykorzystywanie tej metody podczas zaj ma na celu stworzenie rnorodnych sytuacji zblionych do komunikacji w yciu codziennym. Szczeglnie istotne s wiczenia, w ktrych uczestnicy odgrywaj dialogi w parach, bd prowadz rozmowy w maych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zaj autentycznych materiaw takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz pras. Materiay te maj przybliy uczcych si do prawdziwych sytuacji z ycia codziennego. FORMY SPRAWDZANIA EFEKTW KSZTACENIA

  E-n

  aucz

  anie

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szk

  ole

  Zajci

  a te

  reno

  we

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia

  w d

  ysku

  sji

  Ref

  erat

  Pra

  ca

  pise

  mna

  (e

  sej)

  Egz

  amin

  us

  tny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  1. T

  esty

  2.

  Roz

  mow

  a/

  wyp

  owie

  d n

  a ok

  rel

  ony

  tem

  at

  W 1 x x x x W 2 x x x x W 3 x x x x W 4 x x x x U 1 x x x x U 2 x x x x U 3 x x x x U 4 x x x x K 1 K 2 K 3

  OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udzia w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowied na okrelony temat 25%

  UWAGI

  LITERATURA***** PODSTAWOWA

  1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford 2008 2. Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Macmillan Education, Oxford 2011

  UZUPENIAJCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge 1998. 2. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2,

 • 11

  3. Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, 2009 4. Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, 2008 5. Eales F., Oakes S., Speakout Upper-Intermediate, Pearson, 2011 6. Acklam R., Crace A., Total English Upper-Intermediate, Longman, 2006

  OUP, Oxford 1986 3. Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learners Dictionary, OUP, various editions i inne sowniki 5. Mann M., Taylore-Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, 2008 6. rda internetowe, materiay autorskie

  *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Konwersatorium 60 Ilo godzin w kontakcie z prowadzcymi Pozostae godziny kontaktu studenta z prowadzcymi 10

  Przygotowanie do kolokwium 6 Przygotowanie do prezentacji 4

  Przygotowanie ustnej wypowiedzi 4 Przygotowanie prac pisemnych 4

  Przygotowanie do pracy w grupach 4 Przygotowanie do czytania tekstw oglnych 6

  Przygotowanie do czytania tekstw specjalistycznych 6

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu

  z prowadzcymi

  Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 6 Ogem bilans czasu pracy 110

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 4

 • 12

  KARTA KURSU WYDZIA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY

  Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

  JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOC ETI FORMA STUDIW (STACJONARNE, NIESTACJONARNE)

  Niestacjonarne

  ROK III NAZWA I POZIOM KURSU Jzyk angielski C, B2

  NAZWA W J. ANGIELSKIM

  English C, B2

  GRUPA TRECI KSZTACENIA (podstawowe, kierunkowe, specjalnociowe, poszerzajce wiedz ogln, praktyki)

  poszerzajce wiedz ogln

  KOD 09.1-0000-001 PUNKTACJA ECTS* 4 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESP DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna

  Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wjcik-Kuca

  OPIS KURSU (cele ksztacenia)**

  1. Rozumienie duszych wypowiedzi, dyskusji i wykadw na temat studentom znany. Rozumienie najwaniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczcych wydarze wspczesnych lub tematw zwizanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiay w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojzycznych rde w tym stron internetowych.

  2. Zwrcenie szczeglnej uwagi na umiejtno swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w jzyku angielskim w codziennej komunikacji, a take umiejtno uzasadnienia wasnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentw za i przeciw wzgldem moliwych rozwiza. Rozbudowanie zasobu sownictwa i doskonalenie go poprzez wiczenie wymowy oraz zwrcenie uwagi na frazeologi. Zaprezentowanie najwaniejszych aspektw zwizanych z korzystaniem z jednojzycznych sownikw.

  3. Zapoznanie studentw z form listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na rnice stylw w listach o charakterze formalnym i nieformalnym.

  4. Dostarczenie wiedzy zwizanej z elementami jzyka specjalistycznego z zakresu kierunku ksztacenia. Przygotowanie absolwentw do samodzielnego poszerzania wiedzy zwizanej z wykorzystaniem jzyka obcego w yciu zawodowym.

  WARUNKI WSTPNE

  WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie kursu B

  UMIEJTNOCI Umiejtnoci nabyte w trakcie kursu B

  KURSY Kurs B

  TRECI MERYTORYCZNE*** Sen wiczenia sownikowe, formy be/get used to/used to (2 godz.) rodki masowego przekazu i ich wpyw na ycie ludzkie dyskusja, mowa zalena (2 godz.) Wane wydarzenia w historii wiata, polityka praca z tekstem, dyskusja, rodzajniki (2 godz.) Jak przygotowa dobr prezentacj praktyczne rady i uwagi (2 godz.) Wielkie miasta i ich problemy praca z tekstem, dyskusja, konstrukcja have something done (2 godz.)

 • 13

  wiat nauki praca z tekstem, wiczenia sownikowe (sowotwrstwo), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (3 godz.) Irytujce przyzwyczajenia dyskusja, przymiotniki zakoczone na ed/-ing (2 godz.) auj, e... praca z tekstem, struktury z wish (2 godz.) Biznes i reklama praca z tekstem, wiczenia sownikowe, zaimki zwrotne & each other (2 godz.) Zapoyczenia w jzyku angielskim wiczenia sownikowe, kolokacje, zdania podrzdnie zoone (2 godz.) Powtrka materiau (3 godz.) Egzamin prbny (2 godz.) Elementy jzyka specjalistycznego (4 godz.) EFEKTY KSZTACENIA****

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  WIEDZA

  W1 Student rozpoznaje struktury wyraajce przyzwyczajenia, formy mowy zalenej, konteksty uycia rodzajnikw, rzeczownikw policzalnych i niepoliczalnych, konstrukcji wish oraz struktury zda podrzdnie zoonych W2 Student zna sownictwo dotyczce rodkw masowego przekazu, polityki, nauki, przyzwyczaje, biznesu i reklamy oraz jzyka potocznego W3 Student posiada podstawow wiedz z zakresu jzyka specjalistycznego

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  UMIEJTNOCI

  U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy wyraajce przyzwyczajenia, formy mowy zalenej, waciwie uyje rodzajnikw, rzeczownikw policzalnych i niepoliczalnych, konstrukcji wish oraz struktur zda podrzdnie zoonych U2 Student zna sownictwo dotyczce rodkw masowego przekazu, polityki, nauki, przyzwyczaje, biznesu i reklamy oraz jzyka potocznego U3 Student potrafi posugiwa si podstawowymi sformuowaniami z zakresu jzyka specjalistycznego

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  KOMPETENCJE

  SPOECZNE

  K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje si w jzyku angielskim K2 Student potrafi funkcjonowa w obcej kulturze, uczestniczy w jej yciu codziennym, inicjuje kontakty midzynarodowe K3 Student umiejtnie uczestniczy w pracach w rodowisku midzynarodowym

  ORGANIZACJA ZAJ FORMA ZAJC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN

  WYKAD A K L S P E

  30 30 OPIS METOD PROWADZENIA ZAJ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinicie umiejtnoci skutecznego i swobodnego porozumiewania si w jzyku obcym w sposb odpowiadajcy danym okolicznociom. Wykorzystywanie tej metody podczas zaj ma na celu stworzenie rnorodnych sytuacji zblionych do komunikacji w yciu codziennym. Szczeglnie istotne s wiczenia, w ktrych uczestnicy odgrywaj dialogi w parach, bd prowadz

 • 14

  rozmowy w maych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zaj autentycznych materiaw takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz pras. Materiay te maj przybliy uczcych si do prawdziwych sytuacji z ycia codziennego. FORMY SPRAWDZANIA EFEKTW KSZTACENIA

  E-n

  aucz

  anie

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szk

  ole

  Zajc

  ia

  tere

  now

  e P

  raca

  la

  bora

  tory

  jna

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia

  w d

  ysku

  sji

  Ref

  erat

  Pra

  ca

  pise

  mna

  (e

  sej)

  Egz

  amin

  us

  tny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  1. T

  esty

  2.

  Roz

  mow

  a/

  wyp

  owie

  d n

  a ok

  rel

  ony

  tem

  at

  W 1 x x x x x x W 2 x x x x x x W 3 x x x x x x U 1 x x x x x x U 2 x x x x x x U 3 x x x x x x K 1 x x K 2 x K 3 x

  OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udzia w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowied na okrelony temat 25%

  UWAGI Zaliczenie z rozbiciem procentowym jak w poprzednich semestrach + Egzamin

  pisemny i ustny z caoci lektoratu

  LITERATURA***** PODSTAWOWA 1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford 2008 2. Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Macmillan Education, Oxford 2011 3. Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, 2009 4. Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, 2008 5. Eales F., Oakes S., Speakout Upper-Intermediate, Pearson, 2011 6. Acklam R., Crace A., Total English Upper-Intermediate, Longman, 2006

  UZUPENIAJCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge 1998. 2. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, OUP, Oxford 1986 3. Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learners Dictionary, OUP, various editions i inne sowniki 5. Mann M., Taylore-Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, 2008 6. rda internetowe, materiay autorskie

  *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Konwersatorium 30 Ilo godzin w kontakcie z prowadzcymi Pozostae godziny kontaktu studenta z prowadzcymi 10

  Przygotowanie do kolokwium 4 Przygotowanie do prezentacji 3

  Przygotowanie ustnej wypowiedzi 3 Przygotowanie prac pisemnych 3

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu

  z prowadzcymi

  Przygotowanie do pracy w grupach 3

 • 15

  Przygotowanie do czytania tekstw oglnych 3 Przygotowanie do czytania tekstw specjalistycznych 4

  Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 7 Przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego 10

  Ogem bilans czasu pracy 80 Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 4

 • 16

  KARTA KURSU

  Nazwa Aplikacje sieciowe

  Nazwa w j. ang. Network application

  Kod Punktacja ECTS* 2

  Koordynator dr hab. Karol Grondzak, dr in. Krzysztof Pytel Zesp dydaktyczny

  Opis kursu (cele ksztacenia)

  Celem ksztacenia jest zdobycie umiejtnoci projektowania i obsugi aplikacji sieciowych. Kurs prowadzony jest w jzyku polskim.

  Warunki wstpne

  Wiedza

  zna podstawy informatyki i zasady programowania, Obecny stan rozwoju sieci komputerowych, podstawowe rodzaje sieci komputerowych, ich topologie oraz zasadnicze protokoy sieciowe, zasady funkcjonowania sieci LAN i WAN, zasady transmisji bezprzewodowej, aspekty bezpieczestwa i niezawodnoci informacji

  Umiejtnoci Zrozumienie zasad funkcjonowania wspczesnych sieci komputerowych, samodzielne projektowanie sieci komputerowych

  Kursy Podstawy informatyki i systemw informatycznych Sieci komputerowe

  Efekty ksztacenia

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Wiedza

  W01, zna rodzaje oprogramowania wspomagajcego projektowanie aplikacji sieciowych

  W02, ma uporzdkowan wiedz w zakresie aplikacji

  WWW

  K_W07, K_W17 K_W07, K_W17

 • 17

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Umiejtnoci

  U01, potrafi wykona projekt aplikacji sieciowej U02, potrafi zainstalowa system e-learning, cms, e-

  commerse U03, zna metody atakowania aplikacji WWW oraz

  mechanizmy ochrony przed nimi. U04, zna zagadnienia dotyczce tworzenia i

  publikowania materiaw U05, zna zasady komunikowanie i wsppraca online

  K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw

  kierunkowych

  Kompetencje spoeczne

  K01, potrafi pracowa w zespole K02, wykonuje swoje zadania w sposb profesjonalny

  K_K03 K_K05

  Organizacja

  wiczenia w grupach Forma zaj

  Wykad

  (W) A K L S P E

  Liczba godzin 5 15

  Opis metod prowadzenia zaj

 • 18

  Zajcia prowadzone s formie wykadw i wicze laboratoryjnych studenci po wstpnym szkoleniu z zakresu aplikacji sieciowych, samodzielnie wykonuj zadane wiczenia, a nastpnie otrzymuj zadanie z zakresu projektowania aplikacji i konfigurowania systemu www i wykonuj je podczas zaj.

  Formy sprawdzania efektw ksztacenia

  E

  lear

  ning

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szko

  le

  Zaj

  cia

  tere

  now

  e

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia w

  dy

  skus

  ji

  Ref

  erat

  Pra

  ca p

  isem

  na

  (ese

  j)

  Egz

  amin

  ust

  ny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  W01 x x W02 x x x U01 x x x U02 x x x U03 x x x U04 x x x U05 x x x K01 x x K02 x x

  Kryteria oceny

  Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wykonanego projektu, ustnej wypowiedzi, instalacji i konfiguracji wybranego systemu zarzdzania treci

  Uwagi

  Treci merytoryczne (wykaz tematw)

  1. Skadniki architektury WWW: klient HTTP, serwer HTTP, protok HTTP 2. Rozszerzona architektura WWW - aplikacja, serwer aplikacji, aplikacje komponentowe 3. Jzyk HTML 4. Technologie tworzenia interfejsu uytkownika (CSS, XML, XHTML, JavaScript, Java) 5. Protok HTTP 6. Logika prezentacji (technologie serwletw i szablonw) 7. Systemy e-learning, systemy CMS, systemy e-commerse 8. Tworzenie i publikowanie materiaw, 9. Komunikowanie i wsppraca onlineNarzdzia umoliwiajce tworzenie i przeprowadzanie

  kompleksowych kursw online - zintegrowane platformy e-learningowe

 • 19

  Wykaz literatury podstawowej

  1. D. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP, WNT 2. D. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT 3. Frisch: Unix. Administracja systemu, OReilly 4. C. Hunt: TCP/IP. Administracja sieci. OReilly 5. James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogu do szczegu z internetem w tle. 6. Mark Sportack, Sieci komputerowe. Ksiga eksperta. 7. J. Scott Haugdahl, Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Ksiga eksperta 8. .M. Deitel, P.J. Deitel, T,R. Nieto, Internet & World Wide Web. How to program, Deitel &

  Associates Inc 9. D. C. Naik, Internet Standards and Protocols, Microsoft Press, 10. Sawomir Orowski, C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektw

  Wykaz literatury uzupeniajcej

  1. Satya Komatineni, Dave MacLean , Sayed Hashimi,Android 3. Tworzenie aplikacji 2. Tobias Hauser, Christian Wenz, Mambo. Tworzenie wydajnych serwisw internetowych 3. Jason Beaird, Niezawodne zasady web designu. 4. Hasin Hayder, Programowanie obiektowe w PHP 5 5. Kae Verens, Projektowanie systemw CMS przy uyciu PHP i jQ... 6. William Rice, Tworzenie serwisw e-learningowych z Moodle 1.9 7. Zbigniew Frylewicz, Daniel Nikoczuk, Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w ...

  Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Wykad 5

  Konwersatorium (wiczenia, laboratorium itd.) 15

  Konsultacje indywidualne 1

  Ilo godzin zaj w kontakcie z prowadzcymi

  Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 1

  Lektura w ramach przygotowania do zaj 20

  Przygotowanie krtkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu si z niezbdn literatur przedmiotu

  10

  Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

  25

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzcymi

  Przygotowanie do egzaminu

  Ogem bilans czasu pracy 77

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 2

 • 20

  KARTA KURSU

  Nazwa Chemia

  Nazwa w j. ang. Chemistry

  Kod Punktacja ECTS* 4

  Koordynator dr Waldemar Tejchman Zesp dydaktyczny

  Opis kursu (cele ksztacenia)

  Celem ksztacenia w zakresie przedmiotu chemia jest zapoznanie studentw z podstawami wspczesnej chemii. Cele nauczania obejmuj te uzyskanie przez studenta umiejtnoci zastosowania posiadanej wiedzy chemicznej do analizy zjawisk wystpujcych w przyrodzie. Student powinien rwnie opanowa umiejtno praktycznego zastosowania zwizkw chemicznych stosowanych w technice, rolnictwie oraz w gospodarstwie domowym. Jzyk prowadzenia zaj: polski. Warunki wstpne

  Wiedza Student powinien posiada podstawow wiedz z zakresu fizyki i matematyki.

  Umiejtnoci

  Posiada umiejtno posugiwania si metodami rachunkowymi w praktyce obliczeniowej. Potrafi interpretowa uzyskane wyniki oblicze matematycznych. Prawidowo okrela jednostki obliczanych wielkoci fizycznych i chemicznych. Komunikuje si w stopniu umoliwiajcym prac w grupie.

  Kursy Matematyka, fizyka

  Efekty ksztacenia

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Wiedza

  W01 Zna podstawowe pojcia i prawa chemiczne. W02 Zna metody pozwalajce na badanie waciwoci chemicznych substancji. W03 Posiada wiedz dotyczc interpretacji zjawisk

  chemicznych w przyrodzie W04 Posiada wiedz w zakresie wzajemnych powiza

  chemii, technologii chemicznej i techniki. .W05 Posiada wiedz niezbdn do rozwizywania prostych zada obliczeniowych z chemii.

  K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 K_W01

 • 21

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Umiejtnoci

  U01 Umie korzysta z literatury fachowej oraz chemicznych baz danych

  U04 Umie przygotowa prezentacj z zakresu chemii U10 potrafi wykorzysta formuy matematyczne do opisu

  niektrych zjawisk chemicznych U12 rozwizuje proste problemy chemiczne w oparciu o

  posiadan wiedz

  K_U01, K_U04, K_U10 K_U012

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Kompetencje spoeczne

  K01 Rozumie potrzeb cigego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych

  K02 Wsppracuje z kolegami podczas rozwizywania problemw

  K03 Przestrzega zasad etyki w pracy naukowej

  K_K01 K_K02 K_K03

  Organizacja

  wiczenia w grupach Forma zaj

  Wykad

  (W) A K L S P E

  Liczba godzin 30 30

  Opis metod prowadzenia zaj

  Na zajcia skada si wykad i wiczenia audytoryjne, w ramach ktrych studenci rozwizuj zadania obliczeniowe. Nadzorowana przez prowadzcego wiczenia samodzielna praca studentw poprzedzona jest prezentacj przykadu.

  Formy sprawdzania efektw ksztacenia

 • 22

  E

  lear

  ning

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szko

  le

  Zaj

  cia

  tere

  now

  e

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia w

  dy

  skus

  ji

  Ref

  erat

  Pra

  ca p

  isem

  na

  (ese

  j)

  Egz

  amin

  ust

  ny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  W01 x x W02 x x W03 x x W04 x x W05 x x

  U01 x x U02 x x U03 x x U04 X X

  K01 x x K02 x x K03 x x

  Kryteria oceny

  Ocena kocowa wicze jest redni z ocen kolokwiw czstkowych i ocen biecej kontroli na wiczeniach.

  Uwagi

  Treci merytoryczne (wykaz tematw)

  1. Podstawowe jednostki i prawa chemiczne 2. Budowa atomu, promieniotwrczo naturalna i sztuczna 3. Wizania chemiczne (atomowe, atomowe spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne) 4. Podstawy kinetyki i statyki chemicznej 5. Budowa i waciwoci tlenkw 6. Teorie kwasw i zasad, pH roztworw 7. Sole, budowa soli i ich zastosowania praktyczne 8. Hydroliza soli, roztwory buforowe 9. Reakcje oksydacyjno redukcyjne 10. Ogniwa chemiczne 11. Elektroliza, prawa elektrolizy 12. Procesy przemysowe, produkcja metali, kwasw, wodorotlenkw, nawozw sztucznych 13. Podstawy technologii produkcji paliw 14. Technologia produkcji tworzyw syntetycznych

 • 23

  Wykaz literatury podstawowej

  Wykaz literatury uzupeniajcej

  UZUPENIAJCA

  1. Kolditz L., Chemia nieorganiczna, 2. Mastalerz P., Chemia organiczna, 3. Grzywa E., Molenda J., Podstawy technologii procesw organicznych.

  Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Wykad 30

  Konwersatorium (wiczenia, laboratorium itd.) 30

  Konsultacje indywidualne 3

  Ilo godzin zaj w kontakcie z prowadzcymi

  Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 2

  Lektura w ramach przygotowania do zaj 15

  Przygotowanie krtkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu si z niezbdn literatur przedmiotu

  10

  Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

  10

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzcymi

  Przygotowanie do egzaminu -

  Ogem bilans czasu pracy 100

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 4

  PODSTAWOWA

  1. Bielaski A., Podstawy chemii nieorganicznej, 2. Sobczyk L., Kisza A., Chemia fizyczna, 3. Molenda J., Technologia chemiczna.

 • 24

  Nazwa Ekonomia

  Nazwa w j. ang. Economy

  Kod Punktacja ECTS* 2

  Koordynator Dr in. Iwona Sulima Zesp dydaktyczny

  Dr in. Iwona Sulima

  Opis kursu (cele ksztacenia)

  Celem ksztacenia w zakresie przedmiotu Ekonomia jest zapoznanie studentw z podstawowymi pojciami z zakresu makroekonomii i mikroekonomii oraz aspektami zwizanymi z czonkostwem Polski w Unii Europejskiej. Cele nauczania obejmuj rwnie podstawowe przygotowanie przyszych inynierw do pracy w zmieniajcych si warunkach gospodarki rynkowej. Kus prowadzony jest w jzyku polskim.

  Warunki wstpne

  Wiedza Student ma podstawow wiedz z zakresu matematyki. Rozumie podstawowe pojcia ekonomiczne, z ktrymi spotyka si na co dzie.

  Umiejtnoci Potrafi analizowa zalenoci matematyczne. Potrafi interpretowa graficznie podstawowe prawa.

  Kursy Matematyka

  Efekty ksztacenia

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Wiedza

  W01 Posiada wiedz z zakresu prawidowoci wpywajcych na proces gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej. W02 - Ma wiedz dotyczc podstawowych poj z makroekonomii oraz mikroekonomii. W03- Rozumie istot, warunki i mechanizmy integracji europejskiej.

  K_W15 K_W15 K_W15

 • 25

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Umiejtnoci

  U01- Student potrafi interpretowa i analizowa podstawowe zjawiska ekonomiczne w kontekcie zachodzcych zmian w gospodarce rynkowej . U02 - Potrafi wskaza wzajemne powizania pomidzy sfer makroekonomiczn i mikroekonomiczn gospodarki pastwa.

  K_U01, K_U05 K_U01, K_U05

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Kompetencje spoeczne

  K01 - Potrafi podj decyzj ekonomiczn z punktu widzenia pojedynczego uczestnika procesu gospodarowania, uwzgldniajc podstawowe narzdzia analizy mikroekonomicznej K02- Jest wiadomy znaczenia ekonomii w profesjonalnym przygotowaniu inynierw do funkcjonowania w gospodarce opartej na konkurencji, prywatnej wasnoci oraz rozwinitej przedsibiorczoci

  K_K06 K_K01, K_K06

  Organizacja

  wiczenia w grupach Forma zaj

  Wykad

  (W) A K L S P E

  Liczba godzin 30

  Opis metod prowadzenia zaj

  Zajcia prowadzone s w formie wykadu podczas, ktrego treci prezentowane s w formie prezentacji multimedialnej.

  Formy sprawdzania efektw ksztacenia

 • 26

  E

  lear

  ning

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szko

  le

  Zaj

  cia

  tere

  now

  e

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia w

  dy

  skus

  ji

  Ref

  erat

  Pra

  ca p

  isem

  na

  (ese

  j)

  Egz

  amin

  ust

  ny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  W01 x x W02 x x W03 x x U01 x x U02 x x K01 x x K02 x x

  Kryteria oceny

  Kolokwium zaliczeniowe z wykadw

  Uwagi

  Treci merytoryczne (wykaz tematw)

  1. Teoria ekonomii 2. Rola pastwa i rynku w gospodarce. 3. Charakterystyka rynku 4. Mikroekonimiczna analiza przedsibiorstwa 5. Modele konkurencji rynkowej oraz rwnowaga konkurencyjna 6. Rynek kapitaowy 7. Zagadnienia gospodarki narodowej, wzrostu gospodarczego 8. Dochd narodowy i wzrost gospodarczy 9. Inflacja i bezrobocie 10. Koniunktura gospodarcza 11. Handel zagraniczny 12. Geneza i rozwj koncepcji integracyjnych w Europie

  Wykaz literatury podstawowej

  1. D Begg D., Fischer S., Dornbusch, Rudiger R., Makroekonomia Pastwowe Wyd. Ekon., Warszawa, 2007

  2. D Begg D., Fischer S., Dornbusch, Rudiger R., Mikroekonomia Pastwowe Wyd. Ekon., Warszawa, 2007

  3. Biesiak J. Ekonomia Wydawnictwo Wyszej Szkoy Zarzdzania , Warszawa, 4. Marciniak S. Makro- i mikroekonomia, Podstawowe problemy Wydawnictwo Naukowe PWN,

  Warszawa, 2006 5. W. Molle Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Gdask 2001 6. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michaowska-Gorywoda, Integracja europejska w wietle

  Traktatu z Lizbony, Aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012

 • 27

  Wykaz literatury uzupeniajcej

  1. M. Gulcz , Ekonomia- Mikroekonomia i Makroekonomia, Przedsibiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Pozna 2002.

  2. Czasopisma naukowe z zakresu ekonomii 3. K. Niemczycki Ekonomia Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996 4. P.A. Samuelson Ekonomia Wydawnictwo Naukowe PWN, tom I, II, Warszawa, 2009

  Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Wykad 30

  Konwersatorium (wiczenia, laboratorium itd.) ---

  Konsultacje indywidualne 1

  Ilo godzin zaj w kontakcie z prowadzcymi

  Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 2

  Lektura w ramach przygotowania do zaj 20

  Przygotowanie krtkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu si z niezbdn literatur przedmiotu

  ---

  Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

  ---

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzcymi

  Przygotowanie do egzaminu ---

  Ogem bilans czasu pracy 53

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 2

 • 28

  KARTA KURSU

  Nazwa Elektronika

  Nazwa w j. ang. Electronics

  Kod Punktacja ECTS* 4

  Koordynator dr hab. in. Kazimierz Jaracz, profesor UP

  Zesp dydaktyczny

  dr in. Wiktor Hudy dr in. Piotr Kulinowski mgr Tomasz Heilig

  Opis kursu (cele ksztacenia)

  W ramach kursu elektronika studenci uzyskuj podstawowe przygotowanie teoretyczne do samodzielnego studiowania. Poznaj fizyczne podstawy elektroniki pprzewodnikw oraz wasnoci diod zczonych, tranzystorw bipolarnych i unipolarnych. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentw z ukadami prostowniczymi, wzmacniajcymi, przerzutnikowymi i generatorami sygnaw elektrycznych. Studenci poznaj take podstawy techniki cyfrowej i jej zastosowania w cyfrowych ukadach liczcych, rejestrach, dekoderach, obwodach pamici RAM/ROM i mikrokontrolerach. Kurs prowadzony jest w jzyku polskim. Warunki wstpne

  Wiedza

  - znajomo poj i twierdze dotyczcych teorii rwna, ukadw rwna, liczb zespolonych

  - podstawowe prawa i zalenoci matematyczne dotyczce obwodw prdu staego i przemiennego

  Umiejtnoci - umiejtno rozwizywania rwna algebraicznych, ukadw rwna - umiejtno rozwizywania zada w dziedzinie liczb zespolonych - umiejtno obliczania rozpywu prdw i rozkadu napi w obwodzie

  Kursy - kursy: Matematyka 1, Matematyka 2, Matematyka 3, Fizyka - kurs Elektrotechnika, Elektrotechnika - laboratorium Efekty ksztacenia

  Wiedza Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

 • 29

  W01 Posiada wiedz dotyczc podstawowych poj z elektroniki.

  W02 Zna podstawowe rodzaje przyrzdw pprzewodnikowych.

  W03 Ma wiedz dotyczc rodzajw i zastosowa ukadw prostowniczych.

  W04 Posiada wiedz w zakresie zasilania urzdze elektronicznych.

  W05 Rozumie zasady dziaania wzmacniaczy operacyjnych.

  W06 Zna klasy i parametry wzmacniaczy akustycznych. W07 Rozumie rnice i zastosowania ukadw

  generacyjnych. W08 Ma podstawow wiedz o ukadach cyfrowych. W09 Zna metody projektowania ukadw elektronicznych. W10 Posiada wiedz niezbdn do analizy zasady

  dziaania wybranych ukadw elektronicznych. W11 Zna zasady poprawnego i bezpiecznego stosowania

  przyrzdw pomiarowych i przepisy BHP. W12 Rozumie zasady dziaania przyrzdw pomiarowych

  stosowanych w pomiarach elektronicznych. W13 Wie jak poczy ukad pomiarowy zestawu

  dydaktycznego. W14 Wie jak zaprojektowa stanowisko pomiarowe. W15 Ma wiedz o przygotowaniu dokumentacji. W16 Posiada wiedz z podstaw elektroniki analogowej,

  cyfrowej i impulsowe.

  K_W08 K_W08 K_W08 K_W08 K_W08 K_W08 K_W08 K_W08 K_W08 K_W08, K_W06, K_W10 K_W08 K_W08, K_W16 K_W08, K_W08, K_W10, K_W08, K_W16, K_W11 K_W08

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Umiejtnoci

  U01 Rozpoznaje symbole elementw elektronicznych. U02 Umie przeprowadzi analiz dziaania ukadu

  elektronicznego. U03 Potrafi oblicza parametry ukadw elektronicznych. U04 Umie stosowa zasady BHP w trakcie pomiarw

  elektrycznych. U05 Potrafi zaprojektowa stanowisko pomiarowe do

  przeprowadzenia analizy dziaania ukadu elektronicznego.

  U06 Odpowiednio dobiera przyrzdy pomiarowe do ukadu pomiarowego i umie przeprowadzi pomiary.

  U07 Potrafi opracowa wyniki pomiarowe i przygotowa dokumentacj.

  K_U05, K_U11, K_U12 K_U09, KU10, K_U21 K_U01, K_U08, K_U12 K_U09, K_U12 K_U01, K_U06, K_U10, K_U15

  Kompetencje spoeczne Efekt ksztacenia dla kursu

  Odniesienie do efektw kierunkowych

 • 30

  K01 Wsppracuje z kolegami podczas rozwizywania problemw z elektroniki.

  K02 Zauwaa dynamicznie zmieniajce si trendy i rozwizania w projektowaniu ukadw elektronicznych

  K03 Przestrzega zasad etyki w pracy projektowo- inynierskiej.

  K04 Przestrzega zasad BHP w pracach badawczo- pomiarowych

  K05 Przystpujc do prac pomiarowych potrafi okreli zakres i kolejno niezbdnych czynnoci

  K_K03, K_K04, K_K06 K_K01, K_K07, K_K08 K_K05 K_K05 K_K01,K_K04, K_K08

  Organizacja

  wiczenia w grupach Forma zaj

  Wykad

  (W) A K L S P E

  Liczba godzin 5 10 20

  Opis metod prowadzenia zaj

  Na zajcia skada si wykad i wiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne. W ramach wicze audytoryjnych studenci rozwizuj zadania obliczeniowe. Poznaj symbole elementw elektronicznych i analizuj zasad dziaania ukadu elektronicznego. Nadzorowana przez prowadzcego wiczenia samodzielna praca studentw poprzedzona jest omwieniem zasady dziaania ukadu elektronicznego i prezentacj przykadu obliczeniowego. W trakcie wicze laboratoryjnych studenci poznaj w praktyce zasady dziaania i uytkowanie przyrzdw pomiarowych stosowanych w laboratoriach elektronicznych. Wyznaczaj charakterystyki prdowo napiciowe przyrzdw pprzewodnikowych oraz charakterystyki czstotliwociowe wzmacniaczy. Zajcia prowadzone s w jzyku polskim. Formy sprawdzania efektw ksztacenia

  E

  lear

  ning

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szko

  le

  Zaj

  cia

  tere

  now

  e

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia w

  dy

  skus

  ji

  Ref

  erat

  Pra

  ca p

  isem

  na

  (ese

  j)

  Egz

  amin

  ust

  ny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  W01 x x W02 x x W03 x x W04 x x W05 x x W06 x x W07 x x

 • 31

  W08 x x W09 x x W10 x x W11 x x W12 x x W13 x W14 x x W15 x x W16 x x U01 x x U02 x x U03 x U04 x U05 x x x U06 x U07 x x K01 x x K02 x x x K03 x x K04 x K05 x x

  Kryteria oceny Ocena z wicze jest redni z ocen kolokwiw czstkowych i ocen biecej kontroli na wiczeniach. Ocen kocow ustala prowadzcy kurs biorc pod uwag oceny uzyskane z wicze i egzaminu kocowego.

  Uwagi

  Treci merytoryczne (wykaz tematw)

  Rodzaje pprzewodnikw. Zcze p-n. Tranzystory bipolarne i unipolarne. Ukady polaryzacji tranzystorw. Zastosowania diod i tranzystorw w technice. Wzmacniacze tranzystorowe. Wzmacniacz operacyjny i komparator napicia. Ukady prostownicze i zasilacze napicia stabilizowanego. Chemiczne rda energii elektrycznej stosowane w elektronice. Podstawowe ukady wzmacniajce tranzystora bipolarnego i unipolarnego. Wzmacniacz operacyjny i jego zastosowania. Wzmacniacze mocy i wzmacniacze akustyczne. Ukady wzmacniajce ze sprzeniem zwrotnym oraz wzmacniacze selektywne. Wybrane generatory LC i RC, przerzutniki: monostabilny, bistabilny i astabilny. Komparator napicia i jego zastosowania. Podstawy techniki cyfrowej - bramki logiczne, przerzutniki. Cyfrowe ukady liczce, rejestry, dekodery. Mikrokontrolery, pamici RAM, EEROM. Zasady projektowania wybranych ukadw elektronicznych. Wprowadzenie do laboratorium ukadw elektronicznych przepisy BHP. Poznanie zasad dziaania i poprawnego stosowania przyrzdw pomiarowych. Wyznaczanie charakterystyk diod warstwowych i tranzystorw bipolarnych. Badanie ukadw stabilizacji napicia. Pomiary parametrw wzmacniaczy operacyjnych. Pomiary parametrw i wyznaczenie charakterystyki amplitudowo - czstotliwociowej wzmacniacza maej czstotliwoci. Pomiary parametrw i wyznaczenie charakterystyki amplitudowo - czstotliwociowej filtrw aktywnych. Badanie generatorw napi odksztaconych i napi sinusoidalnie zmiennych. Badanie bramek TTL, przerzutnika, licznika, multipleksera, demultipleksera, enkodera.

 • 32

  Wykaz literatury podstawowej

  - Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki. cz. 1 i 2, Wydawnictwo Komunikacji i cznoci, Warszawa 1995 - Skomorowski M.: Podstawy ukadw cyfrowych, Wydawnictwo UJ, Krakw 1997 - Soclof S.: Zastosowania analogowych ukadw scalonych. Wydawnictwo Komunikacji i cznoci,

  Warszawa 1991 - Tietze U., Schenk Ch.: Ukady pprzewodnikowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1987. - A.Borkowski: Ukady scalone w stabilizatorach napicia staego, WNT, Warszawa 1985. Wykaz literatury uzupeniajcej

  - Luciski J.: Ukady tyrystorowe, WNT 1972 - J.Piekos: Ukady scalone TTL w systemach cyfrowych, Wki, Warszawa 1980. - Elektronika Praktyczna, AVT, Warszawa 2003-2012. - Elektronika dla wszystkich, AVT, Warszawa 2003-2012. - Angielskojzyczne instrukcje serwisowe sprztu elektronicznego. Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Wykad 5

  wiczenia audytoryjne i laboratoryjne

  30

  Konsultacje indywidualne 10

  Ilo godzin zaj w kontakcie z prowadzcymi

  Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 2

  Lektura w ramach przygotowania do zaj 25

  Przygotowanie krtkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu si z niezbdn literatur przedmiotu

  15

  Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

  -

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzcymi

  Przygotowanie do egzaminu 25

  Ogem bilans czasu pracy 112

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 4

 • 33

  KARTA KURSU

  Nazwa Elektrotechnika

  Nazwa w j. ang. Electrical engineering

  Kod Punktacja ECTS* 4

  Koordynator dr hab. in. Kazimierz Jaracz, prof. UP Zesp dydaktyczny

  dr in. Wiktor Hudy

  Opis kursu (cele ksztacenia)

  Celem ksztacenia jest: - poznanie podstawowych poj, twierdze, zalenoci zwizanych z elektrotechnik, - poznanie metod rozwizywania obwodw elektrycznych prdu przemiennego oraz staego, - sprawdzenie w praktyce podstawowych poj, twierdze, zalenoci zwizanych z elektrotechnik, - poznanie obwodw 1- i 3-fazowych, - poznanie maszyn i urzdze elektrycznych w tym: transformatora, silnika, prdnicy. Przedmiot prowadzony jest w jzyku polskim. Warunki wstpne

  Wiedza

  Student ma podstawow wiedz z zakresu matematyki i fizyki. Zna rachunek wektorowy oraz macierzowy. Posiada wiedz dotyczc metod rozwizywania rwna rniczkowych i caek. Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne. Zna przeksztacenie Fourier'a i szereg Fourier'a

  Umiejtnoci

  Posuguje si metodami rachunkowymi w praktyce obliczeniowej. Potrafi interpretowa uzyskane wyniki dziaa matematycznych. Rozwizuje rwnania algebraiczne, ukady rwna w dziedzinie liczb rzeczywistych i zespolonych. Komunikuje si w stopniu umoliwiajcym wspprac w grupie.

  Kursy Matematyka 1, Matematyka 2, Fizyka

  Efekty ksztacenia

  Wiedza Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw

  kierunkowych

 • 34

  W01 zna podstawowe prawa elektrostatyki i magnetyzmu np. prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, W02 zna podstawowe prawa i zalenoci matematyczne dotyczce obwodw prdu staego i przemiennego W03 zna podstawowe elementy pasywne takie jak rezystor, kondensator, cewka, W04 zna podstawowe rda energii elektrycznej m.in. rdo prdowe, rdo napiciowe W05 zna typy prdu elektrycznego i typy sieci zasilajcych W06 zna odbiorniki elektryczne skojarzone w trjkt i w gwiazd W07 zna zalenoci na moc w obwodach 1- i 3-fazowych W08 zna podstawowe maszyny elektryczne np. silniki, prdnice i transformatory

  K_W01, K_W05, K_W08, K_W10 K_W01, K_W05, K_W08, K_W10, K_W11 K_W01, K_W08 K_W01, K_W05, K_W08 K_W01, K_W05, K_W08 K_W01, K_W05, K_W08 K_W01, K_W05, K_W08, K_W10 K_W01, K_W05, K_W08

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Umiejtnoci

  U01 potrafi samodzielnie obliczy rozpyw prdw i rozkad napi w obwodzie prdu przemiennego lub staego z wieloma rdami, U02 potrafi obliczy moc wydzielan na wskazanym odbiorniku energii elektrycznej, U03 potrafi narysowa wykres wektorowy dla obwodu prdu przemiennego z jednym rdem zasilania, U04 potrafi zanalizowa obwd 3-fazowy

  K_U01, K_U05, K_U10, K_U12 K_U01, K_U05, K_U10, K_U12 K_U01, K_U05, K_U10, K_U12 K_U01, K_U05, K_U10, K_U11, K_U19

  Kompetencje spoeczne Efekt ksztacenia dla kursu

  Odniesienie do efektw kierunkowych

 • 35

  K01 potrafi pracowa samodzielnie, K02 profesjonalnie realizuje swoje zadania

  K_K01, K_K04 K_K05

  Organizacja

  wiczenia w grupach Forma zaj

  Wykad

  (W) A K L S P E

  Liczba godzin 10 15 15

  Opis metod prowadzenia zaj

  Na zajcia skada si wykad i wiczenia audytoryjne, w ramach ktrych studenci rozwizuj zadania obliczeniowe. Nadzorowana przez prowadzcego wiczenia samodzielna praca studentw poprzedzona jest prezentacj przykadu.

  Formy sprawdzania efektw ksztacenia

  E

  lear

  ning

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szko

  le

  Zaj

  cia

  tere

  now

  e

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia w

  dy

  skus

  ji

  Ref

  erat

  Pra

  ca p

  isem

  na

  (ese

  j)

  Egz

  amin

  ust

  ny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  W01 x x x x W02 x x x x W03 x x x x W04 x x x x W05 x x x x W06 x x x x W07 x x x x W08 x x x x U01 x x x x U02 x x x x U03 x x x x

 • 36

  U04 x x x x K01 x x x K02 x x x x

  Kryteria oceny

  Wykad

  Przedmiot koczy si egzaminem.

  wiczenia audytoryjne

  Biece ocenianie, kolokwium z zada przeprowadzane na kocu semestru.

  Na wiczeniach laboratoryjnych studenci s podzieleni na zespoy. Kady zesp przeprowadza niezalenie dowiadczenia. Po zakoczonych zajciach studenci s obowizani do dostarczenia prowadzcemu sprawozda ze wszystkich wicze. Kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wczeniejsze zaliczenie wszystkich sprawozda z przeprowadzonych wicze.

  Uwagi

  Treci merytoryczne (wykaz tematw)

  1. Okrelenie obwodu elektrycznego. 2. Elementy skadowe obwodu elektrycznego 2. Transfiguracja odbiornika gwiazdowego na rwnowany trjkt 3. Podstawowe wielkoci opisujce pole elektryczne 4. Moc i energia prdu staego 4. Prawo Ohma i Prawa Kirchhoffa 5. Podstawowe wielkoci opisujce pole magnetyczne, prawa dla obwodu magnetycznego 6.Prd przemienny, wytwarzanie prdu przemiennego, warto rednia, warto skuteczna prdu przemiennego 7. Metoda liczb zespolonych analizy obwodw prdu przemiennego 9. Rezonans napi i prdw w obwodach prdu przemiennego 7. Wykresy wskazowe dla obwodw jednofazowych 7. Moc i energia prdu przemiennego 8. Obwody trjfazowe 9. Napicia i prdy w obwodzie trjfazowym 10. Rodzaje skojarze generatora i odbiornika w ukadzie trjfazowym 11. Wykresy wskazowe dla obwodw trjfazowych 12. Budowa i dziaanie maszyn napicia staego i napicia przemiennego prawa elektrostatyki i magnetyzmu 13. Skojarzenie odbiornikw i rde w gwiazd i trjkt 14. Moc i energia w obwodach prdu staego i przemiennego 1- i 3-fazowego 15. Badanie transformatora, prdnicy, silnika, przekadnika prdowego Wykaz literatury podstawowej

 • 37

  - Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykw. WNT, Warszawa. - Chochowski A.: Elektrotechnika z automatyk. WSiP, Warszawa, 1996. - Jaracz K., Noga H.: Laboratorium elektrotechniki. Maszyny i urzdzenia elektryczne. WN AP,

  Krakw 2001 - Januszewski S., Pytlak A.: Rosnowska Nowaczyk M., witek H.: Napd elektryczny. WSiP,

  Warszawa, 1994. - Markiewicz H.: Zagroenie i ochrona od porae w instalacjach elektrycznych. WNT

  Warszawa 2000 - Schmidt D., Baumann A., Kaufmann H., Paetzold H., Zippel B.: Mechatronika. Podrcznik dla

  uczniw rednich i zawodowych szk technicznych. Wydawnictwo REA. Warszawa 2002 Wykaz literatury uzupeniajcej

  - Jaracz K. Zieliska J.: Laboratorium podstaw elektrotechniki. WN WSP Krakw 1995

  Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Wykad 10

  Konwersatorium (wiczenia, laboratorium itd.) 30

  Konsultacje indywidualne 2

  Ilo godzin zaj w kontakcie z prowadzcymi

  Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 6

  Lektura w ramach przygotowania do zaj 30

  Przygotowanie krtkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu si z niezbdn literatur przedmiotu

  5

  Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

  5

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzcymi

  Przygotowanie do egzaminu 30

  Ogem bilans czasu pracy 118

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 4

 • 38

  KARTA KURSU

  Nazwa Fizyka

  Nazwa w j. ang. Physics

  Kod Punktacja ECTS* 4

  Koordynator Prof. dr hab. in. Jerzy Jura Zesp dydaktyczny

  Opis kursu (cele ksztacenia)

  Celem ksztacenia w zakresie przedmiotu Fizyka jest zapoznanie studentw z podstawami wspczesnej fizyki. Cele nauczania obejmuj te wyrobienie umiejtnoci analizowania fizycznychi zastosowania posiadanej wiedzy do interpretacji zjawisk wystpujcych w przyrodzie oraz powizania fizyki i techniki. Jzyk prowadzenia zaj: polski.

  Warunki wstpne

  Wiedza

  Student ma podstawow wiedz z zakresu matematyki. Posiada wiedz

  dotyczc metod rozwizywania rwna rniczkowych rzdu pierwszego i

  drugiego oraz caek.

  Umiejtnoci

  Posuguje si metodami rachunkowymi w praktyce obliczeniowej. Potrafi interpretowa uzyskane wyniki dziaa matematycznych. Prawidowo okrela jednostki obliczanych wielkoci fizycznych i chemicznych. Komunikuje si w stopniu umoliwiajcym prac w grupie.

  Kursy Matematyka

  Efekty ksztacenia

  Wiedza Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw

  kierunkowych

 • 39

  W01 Posiada wiedz dotyczc metod fizyki w badaniu i opisie przyrody W02 Zna podstawowe pojcia, zasady i prawa fizyki. W03 Ma wiedz dotyczc interpretacji zjawisk

  fizycznych w przyrodzie W04 Posiada wiedz w zakresie wzajemnych powiza

  fizyki i techniki. .W05 Posiada wiedz niezbdn do rozwizywania prostych zada rachunkowych w zakresie fizyki.

  K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 K_W01

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Umiejtnoci

  U01 Potrafi rozpozna podstawowe zjawiska fizyczne i wyjani je na podstawie poznanych praw fizyki.

  U02 Aktualizuje posiadan wiedze z fizyki. U03 Analizuje zjawiska fizyczne i prawa fizyki. U04 Podejmuje proste zadania obliczeniowe w zakresie fizyki technicznej i zdobywa potrzebn w tym celu wiedz.

  K_U01, K_U10 K_U01, K_U10 K_U08 K_U01, K_U08, K_U09

  Efekt ksztacenia dla kursu Odniesienie do efektw kierunkowych

  Kompetencje spoeczne

  K01 Wsppracuje z kolegami podczas rozwizywania problemw z fizyki w ramach wicze.

  K02 Zauwaa dynamicznie zmieniajce si trendy i rozwizania w wspczesnej fizyce.

  K03 Przestrzega zasad etyki w pracy naukowej

  K_K01 K_K01, K_K08 K_K01

  Organizacja

  wiczenia w grupach Forma zaj

  Wykad

  (W) A K L S P E

  Liczba godzin 30 20

  Opis metod prowadzenia zaj

 • 40

  Na zajcia skada si wykad i wiczenia audytoryjne, w ramach ktrych studenci rozwizuj zadania obliczeniowe. Nadzorowana przez prowadzcego wiczenia samodzielna praca studentw poprzedzona jest prezentacj przykadu.

  Formy sprawdzania efektw ksztacenia

  E

  lear

  ning

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szko

  le

  Zaj

  cia

  tere

  now

  e

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia w

  dy

  skus

  ji

  Ref

  erat

  Pra

  ca p

  isem

  na

  (ese

  j)

  Egz

  amin

  ust

  ny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  W01 x x x W02 x x x W03 x x x W04 x x x W05 x x x

  U01 x x x U02 x x x U03 x x x U04 x x X

  K01 x K02 x K03 x

  Kryteria oceny

  Ocena kocowa wicze jest redni z ocen kolokwiw czstkowych i ocen biecej kontroli na wiczeniach.

  Uwagi

  Treci merytoryczne (wykaz tematw)

  1. Ukad jednostek SI 2. Ruch prostoliniowy 3. Zasady mechaniki I. Newtona 4. Ruch obrotowy 5. Zasady zachowania: energii, pdu i krtu 6. Podstawy szczeglnej teorii wzgldnoci A. Einsteina.

 • 41

  7. Grawitacja prawo powszechnego cienia I. Newtona 8. Elementy oglnej teorii wzgldnoci A. Einsteina 9. Hydrostatyka 10. Ruch drgajcy i falowy 11. Elektrostatyka 12. Elektryczno i magnetyzm 13. Podstawy elektrodynamiki 14. Podstawy fizyki atomu i jdra atomowego. 15. Elementy mechaniki kwantowej

  Wykaz literatury podstawowej

  Wykaz literatury uzupeniajcej

  UZUPENIAJCA

  1. A. K. Wrblewski, J. A. Zakrzewski; Wstp do fizyki 2. C. Bobrowski; Fizyka krtki kurs 3. K. Chdowska, R. Sikora; Wybrane problemy fizyki z rozwizaniami

  Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Wykad 30

  Konwersatorium (wiczenia, laboratorium itd.) 20

  Konsultacje indywidualne 1

  Ilo godzin zaj w kontakcie z prowadzcymi

  Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 2

  Lektura w ramach przygotowania do zaj 40

  Przygotowanie krtkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu si z niezbdn literatur przedmiotu

  -

  Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

  10

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzcymi

  Przygotowanie do egzaminu -

  Ogem bilans czasu pracy 103

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 4

  PODSTAWOWA

  1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker; Podstawy fizyki

 • 42

  KARTA KURSU

  NAZWA Fizyka - laboratorium

  NAZWA W J. ANG. Laboratory of physics

  KOD PUNKTACJA ECTS* 1

  KOORDYNATOR Prof. Dr hab. Jan Suchanicz

  ZESP DYDAKTYCZNY

  dr Barbara Garbarz-Glos

  dr Renata Burakiewicz-Koroska

  dr Irena Jankowska -Sumara

  dr Dorota Sitko

  dr Wodzimierz miga

  OPIS KURSU (Cele ksztacenia) Uzupenienie wiedzy z Fizyki. Zapoznanie si z metodyk eksperymentu fizycznego. Nabycie umiejtnoci doboru, planowania i wykonywania eksperymentw fizycznych. Nabycie umiejtnoci wyjaniania zjawisk fizycznych obserwowanych w eksperymentach. Nabycie umiejtnoci wykorzystania treci fizycznych poznanych na zajciach z przedmiotw fizycznych do rozwizywania problemw eksperymentalnych. Zapoznanie z podstawowym, niezbdnym wyposaeniem pracowni fizycznej. Kurs prowadzony jest w jzyku polskim.

  WARUNKI WSTPNE

  WIEDZA

  - z zakresu Podstawy Programowej z fizyki dla szkoy ponadgimnazjalnej (Liceum

  Oglnoksztacce, Liceum Profilowane, Technikum) - z kursw Podstaw Fizyki - z kursw Informatyki

  UMIEJTNOCI

  eksperymentowania: - nabyte w gimnazjum i szkole redniej

  KURSY

 • 43

  EFEKTY KSZTACENIA

  Efekt ksztacenia dla kursu

  Efekty ksztacenia dla kierunku

  WIEDZA

  W1 Student zna i rozumie metod naukow stosowan w badaniach w dziedzinie fizyki

  W2 Student zna rol eksperymentu w badaniach w dziedzinie fizyki

  W 3 Student opisuje podstawowe fakty i definiuje pojcia fizyczne z podstawy programowej z fizyki

  W 4 Student formuuje, charakteryzuje i tumaczy podstawowe koncepcje, prawa, zasady i teorie fizyczne omawiane w podstawie programowej z fizyki

  W 5 Student zna zasady dziaania podstawowych przyrzdw pomiarowych.

  W 6 Student zna niezbdne wyposaenie pracowni fizycznej i zna zasady bezpiecznego jego wykorzystywania przy wykonywaniu wicze

  K_W01 K_W03, K_U08 K_W04 K_W05, K-U07 K-U03, K-U06, K-U09

  Efekt ksztacenia dla kursu

  Efekty ksztacenia dla kierunku

  UMIEJTNOCI

  U 1 Student potrafi dobra odpowiednie do rozwaanego problemu obserwacje i dowiadczenia, zaplanowa sposb ich wykonania, dobra odpowiednie zestawy przyrzdw i wykona obserwacje eksperymenty fizyczne U 2 Student poprawnie opisuje i wyjaniania zjawiska fizyczne obserwowane w eksperymentach oraz wyjaniania podstawy fizyczne dziaania urzdze pomiarowych i elementw zestaww eksperymentalnych

  U 3 Student poprawnie opisuje wyniki obserwacji i eksperymentw, dokonuje analizy jakociowej i ilociowej obserwowanych zjawisk, w tym szacowania niepewnoci pomiarowych, formuuje wnioski wynikajce z obserwacji i eksperymentw oraz analizuje i prezentuje ich wyniki U 4 Student potrafi na podstawie wynikw pomiarw okrela zwizki miedzy wielkociami fizycznymi U 5 Student potrafi stawia hipotezy i je weryfikowa U 7 Student potrafi kierowa procesem wykonywania dowiadcze U 8 Student potrafi wykorzysta rnego rodzaju rodki multimedialne i programy obliczeniowe do wspomagania wykonywania eksperymentw fizycznych oraz obrbki danych pomiarowych.

  U 9 Student opisuje wykonany eksperyment w formie sprawozdania

  K-U08 K-U09 K-U09 K-U06 K-U7, K-U16

 • 44

  Efekt ksztacenia dla kursu

  Efekty ksztacenia dla kierunku

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K 1 Student korzysta z rnych rde informacji w celu podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci K 2 Student ma zdolno twrczego podejcia do wasnej pracy, podejmowania innowacyjnych i twrczych dziaa

  K 3 Student umiejtnie stosuje w praktyce zdobyt wiedz, zarwno przedmiotowa, jak i dydaktyczn i pedagogiczna

  K 5 Student posiada umiejtno wsppracy i dziaania w zespole i kierowania prac zespou, wykorzystania swojej wiedzy do rozwizywania problemw w sposb twrczy i operatywnoci w rozwizywaniu trudnych, niestandardowych zada

  K-K01 K-K08 K-U03 K-K06, K-K08

  ORGANIZACJA

  ZAJCIA W GRUPACH FORMA ZAJ

  WYKAD (W)

  A K L S P EL

  LICZBA GODZIN 10

  OPIS METOD PROWADZENIA ZAJ W wiczeniach laboratoryjnych preferowane s metody aktywizujce: metoda dyskusji dydaktycznej i metoda problemowa jako najblisza pracy fizyka-dowiadczalnika. Ze wzgldu na charakter zaj najczciej wykorzystywana jest metoda praktyczna. Studenci wykonujc dowiadczenia wykorzystuj gotowe zestawy dowiadczalne. Zajcia prowadzone s w jzyku polskim.

 • 45

  FORMY SPRAWDZANIA EFEKTW KSZTACENIA

  E lear

  nin

  g

  Gry

  dydakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szko

  le

  Zaj

  cia

  tere

  now

  e

  Pra

  ca

  labora

  tory

  jna

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idualn

  y

  Pro

  jekt

  gru

  pow

  y

  Udzi

  a w

  dys

  kusj

  i

  Refe

  rat

  Pra

  ca p

  isem

  na

  (ese

  j)

  Egza

  min

  ust

  ny

  Egza

  min

  pis

  em

  ny

  Oce

  na

  spra

  wozd

  a

  W1-W6

  x x

  U1-U9

  x x

  K1-K5

  x x

  ...

  OCENA

  Ocena kocowa jest redni ocen nastpujcych ocen czstkowych: - oceny wstpnych wiadomoci merytorycznych - oceny aktywnoci na zajciach - oceny pisemnych sprawozda zawierajcych opisy wykonywanych dowiadcze ze szczeglnym uwzgldnieniem dyskusji niepewnoci pomiarowych

  UWAGI

  KRYTERIA OCENY

  BARDZO DOBRY Student posiada wiedz i umiejtnoci wymienione w punktach W1-W6 i U1- U9 oraz kompetencje K1-K5 i wykazuje samodzielno, operatywno i twrcze podejcie w ich stosowaniu w procesie edukacyjnym. DOBRY Student posiada wiedz i umiejtnoci wymienione w punktach W1-W6, U1 - U9 oraz kompetencje K1 K5. Wykorzystuje je w procesie edukacyjnym wedug wskazwek nauczyciela akademickiego.. DOSTATECZNY Student posiada wiedz i umiejtnoci wymienione w punktach W1-W6 , U1 - U9 oraz kompetencje K1 K5. Stosuje je w procesie nauczania wedug szczegowej instrukcji nauczyciela akademickiego. NIEDOSTATECZNY Student w duym stopniu nie posiada wiedzy wymienionej w punktach W1-W6, nie osign wikszoci umiejtnoci i kompetencji.

 • 46

  TRECI MERYTORYCZNE (wykaz tematw) 1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomoc wahada matematycznego.

  2. Wyznaczanie gstoci cia staych za pomoc piknometru.

  3. Wyznaczanie ciepa topnienia lodu.

  4. Wyznaczanie wspczynnika zaamania wiata metod szpilek.

  WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ 1. Dryski T., wiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN, Warszawa, 1978 2. Szydowski H., Pomiary fizyczne, podrcznik dla nauczycieli. PWN, Warszawa 1977 3. Szydowski H., Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa, 1994 4. I Pracownia Fizyczna. pod red. Cz. Kajtocha, Wydawnictwo Naukowe AP, Krakw 2007 WYKAZ LITERATURY UZUPENIAJCEJ 1. Halliday D., Resnick R., Walker J. , Podstawy fizyki, PWN, Warszawa 2003. 2. Basiak W., Opracowanie danych pomiarowych i planowanie eksperymentw fizycznych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Krakw 1988

  Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta) Godziny kontaktowe = 10 Przygotowanie do zaj: 1. przygotowanie do wicze laboratoryjnych i merytorycznego sprawdzianu wstpnego= 10 2. przygotowanie pisemnych sprawozda zawierajcych opisy wykonywanych dowiadcze ze szczeglnym uwzgldnieniem dyskusji niepewnoci pomiarowych = 10 Sumaryczna liczba godzin przedmiotu 10 + 10 + 10 = 30 Ilo punktw ECTS dla przedmiotu 30/30 = 1

 • 47

  KARTA KURSU Wydzia Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

  JEDNOSTKA Instytut Techniki KIERUNEK I SPECJALNOC ETI FORMA STUDIW (STACJONARNE, NIESTACJONARNE)

  niestacjonarne

  ROK I SEMESTR I NAZWA I POZIOM KURSU jz. francuski A, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM French A, B2 GRUPA TRECI KSZTACENIA (podstawowe, kierunkowe, specjalnociowe, poszerzajce wiedz ogln, praktyki)

  poszerzajce wiedz ogln

  KOD 09.1-0000-001 PUNKTACJA ECTS* 2 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESP DYDAKTYCZNY mgr Danuta K. Bielawska OPIS KURSU (cele ksztacenia)**

  1. Rozumienie duszych wypowiedzi, dyskusji i wykadw na temat studentom

  znany. Rozumienie najwaniejszych informacji w programach radiowych i

  telewizyjnych dotyczcych wydarze wspczesnych lub tematw zwizanych z

  zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiay w wersji oryginalnej).

  2. Zwrcenie szczeglnej uwagi na umiejtno swobodnej ustnej i pisemnej

  wypowiedzi w jzyku francuskim w codziennej komunikacji. Umiejtno

  uzasadnienia wasnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania

  argumentw za i przeciw wzgldem moliwych rozwiza. Rozbudowanie zasobu

  sownictwa, jak te zwrcenie uwagi na frazeologi. Doskonalenie umiejtnoci

  korzystania z jednojzycznych sownikw.

  3. Zapoznanie studentw z form listu motywacyjnego oraz CV, jak rwnie innych

  listw o charakterze formalnym i nieformalnym.

  4. Dostarczenie wiedzy zwizanej z elementami jzyka specjalistycznego z zakresu

  kierunku ksztacenia. Przygotowanie absolwentw do samodzielnego poszerzania

  wiedzy zwizanej z wykorzystaniem jzyka obcego w yciu zawodowym.

  WARUNKI WSTPNE

  WIEDZA Nabyta w trakcie edukacji na poziomie gimnazjalnym i licealnym UMIEJTNOCI Nabyte w trakcie edukacji na poziomie gimnazjalnym i licealnym

  KURSY x

  TRECI MERYTORYCZNE*** Tematyka zaj lektoratowych ( 15x2) 1/2 1/2 ECOUTE - Iannonce de lmission ( reprer le sujet et les domaines concerns) 3/4 Plus-que-parfait tworzenie, zastosowanie - wiczenia ; wyraanie opinii 5/6 ECOUTE extrait dun dbat autour du thme : La famille !Quelle famille comment intervenir (contester, soutenir la thse, apporter des prcisions) 7/8 Concordance des temps :plus-que-parfait - pass Formuowanie argumentw Verbes n1 sprawdzian

 • 48

  9/10 ECOUTE debata na temat energii nuklearnej- sownictwo specjalistyczne (rozumienie ze suchu - savoir tirer les infos) 11/12 ECOUTE : linterview dune historienne dart sur son oeuvre prfre Construction rien de + adjectif --exercices 13/14 Le rapport au temps (wypowied ustna), les ides ( organiser le temps, passer, activiser, vivre : le pass,le prsent,le futur) 15/16 Conditionnel pass tworzenie, zastosowanie - wiczenia Verbes n2 - sprawdzian Lettre de motivation 17/18 Lenvironnement physique le cadre o lon vit ( debata ) - przygotowanie do pracy pisemnej 19/20 Les relations ; relacje z innymi, wyraanie swojego zdania Tekst : petite histoire 21/22 La consommation tekst jako baza do konwersacji na temat konsumpcji 23/24 Constructions avec les verbes : faire, laisser,voir, entendre Tekst : Pour que la lecture devienne un plaisir - sownictwo specjalistyczne 25/26 ECOUTE - les expressions pour prouver son opinion et les arguments 27/28 Verbes n3 - sprawdzian Lamiti - les citations, la base du dbat - wiczenia leksykalne 29/30 Lamiti ( cd )- debata Podsumowanie

  EFEKTY KSZTACENIA****

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  WIEDZA

  W 1 Student rozpoznaje struktury czasw ( plus- que-parfait, conditionnel pass) W 2 Student relacjonuje, wymienia informacje zawarte w tekcie W 3 Student wskae elementarne sownictwo specjalistyczne

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  UMIEJTNOCI

  U 1 Student samodzielnie utworzy, rozpozna i zastosuje czasy (plus-que- parfait, conditionnel pass oraz poznane konstrukcje zdaniowe) U 2 Student wyszuka z tekstu informacje na temat i zademonstruje je w wypowiedzi ustnej bd pisemnej U 3 Student posuy si zwrotami z zakresu jzyka specjalistycznego

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku KOMPETENCJE

  SPOECZNE

  K 1 Student inicjuje debaty przewodzi im bd w nich uczestniczy K 2 Student komunikuje si w jzyku francuskim K 3 Student wsptworzy rzeczywisto

  ORGANIZACJA ZAJC FORMA ZAJC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN

  WYKAD A K L S P E

  30 30 OPIS METOD PROWADZENIA ZAJC Konwersatorium metoda komunikacyjna, majca na celu rozwinicie umiejtnoci skutecznego i swobodnego porozumiewania si w jzyku francuskim. Szczeglnie preferowane s wiczenia w parach lub grupach. Wykorzystuje si materiay autentyczne takie jak nagrania telewizyjne, radiowe , prasa oglna i fachowa. Materiay te maj przybliy uczcych si do prawdziwych sytuacji z ycia codziennego jak i wypowiedzi z uyciem jzyka specjalistycznego.

  FORMY SPRAWDZANIA EFEKTW KSZTACENIA

 • 49

  E-n

  aucz

  anie

  Gry

  dy

  dakt

  yczn

  e

  w

  icze

  nia

  w

  szk

  ole

  Zajci

  a te

  reno

  we

  Pra

  ca

  labo

  rato

  ryjn

  a

  Pro

  jekt

  in

  dyw

  idua

  lny

  Pro

  jekt

  gr

  upow

  y

  Udz

  ia

  w d

  ysku

  sji

  Ref

  erat

  Pra

  ca

  pise

  mna

  (e

  sej)

  Egz

  amin

  us

  tny

  Egz

  amin

  pi

  sem

  ny

  Inne

  1. T

  esty

  2.

  Roz

  mow

  a/

  wyp

  owie

  d n

  a ok

  rel

  ony

  tem

  at

  W 1 x X x x W 2 x X x x W 3 x X x x U 1 x x x x U 2 x x x x U 3 x x x x K 1 K 2 K 3

  OCENA e-naucz- 5%,gry dyd.-5%, projekt ind.10%,projekt gr.5%,udzia w dysk. 25%,praca pisemna-10%,testy-15%,wypowied na dany temat.25%

  UWAGI

  LITERATURA***** PODSTAWOWA

  - Activits pour le Cadre europen B2-CLE

  International 2007

  - DELF A1,A2,A3,A4 - CLE International -1999

  - Ch.Abbadie-Lexpression franaise crite et orale

  Grenoble 1999

  - Francine Cicurel Communiquer en franais -

  Hatier International 2000

  - D.Abry- La grammaire des premiers temps -

  Grenoble1999

  - A.T.Schubring France2000 Warszawa1995

  - Krystyna Stawinska- Idiomy francuskie w

  cwiczeniach2005

  UZUPENIAJCA

  Presse-

  Papier , Ensemble , Passe-

  Partout , Figaro , Le Monde

  La Croix , Femme Actuelle

  Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Cakowity Nakad Pracy Studenta)

  Konwersatorium 30

  Ilo godzin w kontakcie z prowadzcymi

  Pozostae godziny kontaktu studenta z prowadzcym 5

  Przygotowanie do kolokwium 3

  Przygotowanie do prezentacji 3

  Przygotowanie ustnej wypowiedzi 2

  Przygotowanie prac pisemnych 2

  Przygotowanie do pracy w grupach 2

  Przygotowanie do czytania tekstw oglnych 3

  Ilo godzin pracy studenta bez kontaktu z

  prowadzcymi

  Przygotowanie do czytania tekstw specjalistycznych 2

 • 50

  Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i

  gramatycznych

  3

  Ogem bilans czasu pracy 55

  Ilo punktw ECTS w zalenoci od przyjtego przelicznika 2

 • 51

  KARTA KURSU Wydzia Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

  JEDNOSTKA Instytut Techniki KIERUNEK I SPECJALNOC ETI FORMA STUDIW (STACJONARNE, NIESTACJONARNE)

  niestacjonarne

  ROK I SEMESTR II NAZWA I POZIOM KURSU jz. francuski B, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM French B, B2 GRUPA TRECI KSZTACENIA (podstawowe, kierunkowe, specjalnociowe, poszerzajce wiedz ogln, praktyki)

  poszerzajce wiedz ogln

  KOD 09.1-0000-001 PUNKTACJA ECTS* 4 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESP DYDAKTYCZNY mgr Danuta K. Bielawska OPIS KURSU (cele ksztacenia)**

  1. Rozumienie duszych wypowiedzi na temat studentom znany. Rozumienie najwaniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczcych wydarze wspczesnych lub tematw zwizanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiay w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z francuskojzycznych rde w tym stron internetowych.

  2. Zwrcenie szczeglnej uwagi na umiejtno swobodnej ustnej i pisemnej

  wypowiedzi w jzyku francuskim w codziennej komunikacji na umiejtno

  uzasadnienia wasnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania

  argumentw za i przeciw wzgldem moliwych rozwiza. Rozbudowanie zasobu

  sownictwa, jak te zwrcenie uwagi na frazeologi. Doskonalenie umiejtnoci

  korzystania z jednojzycznych sownikw.

  3. Zapoznanie studentw z form napisania listu motywacyjnego oraz CV, jak rwnie

  innych listw o charakterze formalnym i nieformalnym.

  4. Dostarczenie wiedzy zwizanej z elementami jzyka specjalistycznego z zakresu

  kierunku ksztacenia.

  WARUNKI WSTPNE

  WIEDZA nabyta w trakcie kursu A

  UMIEJTNOCI nabyte w trakcie kursu A

  KURSY Kurs A

  TRECI MERYTORYCZNE*** Tematyka zaj lektoratowych ( 30x2) 1/2 Phrase conditionnelle III type - wiczenia Tekst : lettre officielle - comprendre la correspondance ( rozumienie tekstu pisanego ) 3/4 TEST LEXICAL ( la famille, lnergie nuclaire, le temps, lenvironnement physique, la consommation, lamiti ) 5/6 Poprawa testu leksykalnego Tekst : La lettre de Gustave Eiffel - analiza tekstu 7/8 Tekst : La lettre de Gustave Eiffel ( cd. ) - etapy argumentowania

 • 52

  Verbes n1 sprawdzian Phrase conditionnelle I, II, III type wiczenia - Zadanie 9/10 Tekst : Dur, dur dtre mre et femme au travail - sownictwo specjalistyczne Lire pour sorienter 11/12 Tekst : Dur, dur dtre mre et femme au travail ( cd ) - praca nad tekstem 13/14 Texte : Un ordinateur pour chaque enfant du tier-monde - sownictwo specjalistyczne informatyka 15/16 Verbes n2 sprawdzian Lettre de demande et de rclamation formuy - Zadanie 17/18 ECOUTE Routes de France ( France Info ) rozumienie ze suchu 19/20 ECOUTE Routes de France ( France Info ) rozumienie ze suchu ( cd ) - complter le questionnaire 21/22 Concordance des temps : pass compos - imparfait - wiczenia Rvision lexicale 23/24 Przygotowanie do rozwinicia un expos w sposb prosty i jasny 25/26 Lexpos informatif - przekaza informacje wg planu 27/28 Verbes n3 - sprawdzian Lexpos sur le SLAM - ( spectacle vivant ) - praca w grupach - Zadanie 29/30 Concordance des temps : pass - conditionnel prsent prsent futur ECOUTE - France Info - Interview - Le stress au travail Evaluation 31/32 ECOUTE Le franais est-il menac ? - rozumienie ze suchu complter le rsum Futur antrieur - tworzenie 33/34 ECOUTE - rozumienie reportay radiowych - Le tour du Mont-Blanc 35/36 Les prix littraires - mission radiophonique - Le Goncourt des lyces 37/38 Verbes n1 -sprawdzian Concordance des temps : futur simple - futur antrieur Tekst Le stress ( umiejtno precyzowania swoich reakcji, swoich odczu, mwienie o sobie ) 39/40 Messages et lettres dopinions - comment faire 41/42 Messages et lettres dopinions ( cd ) - wypracowanie - redagowanie - Zadanie 43/44 Subjonctif prsent - tworzenie, zastosowanie Prsenter une oeuvre dart, une affiche, une gravure etc. ( sujet, composition, couleurs, lumire etc. ) 45/46 Subjopnctif pass - tworzenie, zastosowanie, - wiczenia Tekst : Faut-il travailler le dimanche - artyku prasowy 47/48 Tekst : Faut-il travailler le dimanche ( cd ) debata Verbes n 2 - sprawdzian 49/50 TEST LEXICAL ( famille, travail,ordinateur, stress ) 51/52 Korekta testu leksykalnego ECOUTE - Interview - savoir prendre la place dun interlocuteur 53/54 Verbes n3 sprawdzian Tekst Lunivers des blogs sownictwo specjalistyczne informatyczne 55/56 Tekst Lunivers des blogs - (cd ) trouver les informations 57/58 TEST DE GRAMMAIRE ( ph. conditionnelle I,II,III type, subjonctif prsent/pass, concordance des temps ) 59/60 Poprawa testu gramatycznego Podsumowanie EFEKTY KSZTACENIA****

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  WIEDZA

  W 1 Student zacytuje sownictwo dotyczce takich dziedzin jak: praca, konsumpcja, otoczenie, problemy rodzinne, reklamacja, expos W 2 Student wskae sownictwo specjalistyczne z zakresu informatyki, dot. rodzicielstwa W 3 Student rozpoznaje struktury zda warunkowych zgodnoci czasw

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku

  UMIEJTNOCI

  W 1 Student zacytuje sownictwo dotyczce takich dziedzin jak: praca, konsumpcja, otoczenie, problemy rodzinne, reklamacja, expos W 2 Student wskae sownictwo specjalistyczne z zakresu informatyki, dot. rodzicielstwa W 3 Student rozpoznaje struktury zda warunkowych zgodnoci czasw

 • 53

  Efekt ksztacenia dla kursu Efekty ksztacenia dla kierunku KOMPETENCJE

  SPOECZNE

  K 1 Student komunikuje si za pomoc korespondencji oficjalnej K 2 Student inicjuje expos K 3 Student inicjuje debaty

  ORGANIZACJA ZAJC FORMA ZAJC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN

  WYKAD A K L S P E