dyplomowe...web viewregulamin egzaminu dyplomowego . studia stacjonarne/niestacjonarne i stopnia ....

of 36/36
REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA INSTYTUTU MEDYCZNEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY rok akademicki 2014/2015 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Egzamin Dyplomowy jest formą komisyjnego sprawdzenia wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych zdobytych w całym okresie studiów. II. Egzaminu Dyplomowy powinien: 1. Zapewnić obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami studenta. 2. Sprawdzić przygotowanie do zawodu, a nie tylko opanowanie wiedzy z zakresu kosmetologii. 3. Skontrolować umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą. 4. Ocenić stopień przygotowania absolwenta do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia roli zawodowej. 5. Ocenić poziom umiejętności intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizacji funkcji zawodowych. III. Etapy Egzaminu Dyplomowego: 1. Egzamin licencjacki 2. Obrona pracy licencjackiej IV. Za zdany Egzamin Dyplomowy uważa się taki, gdy z każdej części student uzyska ocenę co najmniej dostateczną. Każda z części egzaminu podlega odrębnej ocenie. V. Warunki przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego: 1. Do Egzaminu Dyplomowego przystępują studenci ostatniego semestru, w sesji egzaminacyjnej kończącej naukę na studiach pierwszego stopnia lub w pierwszym tygodniu po jej zakończeniu. 2. Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów i 1

Post on 27-Mar-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

INSTYTUTU MEDYCZNEGO

PASTWOWEJ WYSZEJ SZKOY INFORMATYKI I PRZEDSIBIORCZOCI

W OMY

rok akademicki 2014/2015

ZAOENIA OGLNE

I. Egzamin Dyplomowy jest form komisyjnego sprawdzenia wiedzy, umiejtnoci praktycznych oraz kompetencji spoecznych zdobytych w caym okresie studiw.

II. Egzaminu Dyplomowy powinien:

1. Zapewni obiektywno oceny, czyli zgodno wynikw oceniania z rzeczywistymi osigniciami studenta.

2. Sprawdzi przygotowanie do zawodu, a nie tylko opanowanie wiedzy z zakresu kosmetologii.

3. Skontrolowa umiejtnoci posugiwania si zdobyt wiedz.

4. Oceni stopie przygotowania absolwenta do samodzielnego i bezpiecznego penienia roli zawodowej.

5. Oceni poziom umiejtnoci intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbdnych do realizacji funkcji zawodowych.

III. Etapy Egzaminu Dyplomowego:

1. Egzamin licencjacki

2. Obrona pracy licencjackiej

IV. Za zdany Egzamin Dyplomowy uwaa si taki, gdy z kadej czci student uzyska ocen co najmniej dostateczn. Kada z czci egzaminu podlega odrbnej ocenie.

V. Warunki przystpienia do Egzaminu Dyplomowego:

1. Do Egzaminu Dyplomowego przystpuj studenci ostatniego semestru, w sesji egzaminacyjnej koczcej nauk na studiach pierwszego stopnia lub w pierwszym tygodniu po jej zakoczeniu.

2. Uzyskanie zalicze wszystkich przedmiotw i praktyk oraz zoenie wszystkich egzaminw objtych planem studiw i programem nauczania.

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej recenzenta i promotora.

4. Terminowe rozliczenie z Dziaem Ksztacenia i Spraw Studenckich zwizane ze zoeniem karty obiegowej, dokumentacji przebiegu praktyk oraz zoenie wszystkich pozostaych wymaganych dokumentw.

5. Uzyskanie wymaganej liczby punktw ECTS na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych I stopnia na kierunku Kosmetologia.

6. Podpisanie przez studenta potwierdzenia zapoznania si z zasadami Egzaminu Dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia (zacznik 1).

VI. Warunkiem przystpienia do obrony pracy licencjackiej jest zdanie egzaminu licencjackiego.

VII. Za organizacj i przebieg Egzaminu Dyplomowego odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu Medycznego PWSIiP w omy, ktry:

1. Przedstawia studentom wykaz promotorw prac licencjackich.

2. Powouje komisje egzaminacyjne.

3. Zatwierdza zadania egzaminacyjne.

4. Zatwierdza przewodniczcych do przeprowadzenia obron prac dyplomowych.

5. Wyznacza recenzentw prac dyplomowych.

6. Ustala harmonogram przebiegu egzamin. Termin Egzaminu Dyplomowego podaje si do wiadomoci studentom nie pniej ni 3 miesice przed wyznaczonym terminem Egzaminu Dyplomowego.

VIII. Student spniony w chwili ogoszenia rozpoczcia egzaminu nie moe w nim uczestniczy. W uzasadnionych sytuacjach losowych o przystpieniu do egzaminu decyduje Przewodniczcy Komisji Egzaminacyjnej.

IX. W przypadku uzyskania z Egzaminu Dyplomowego oceny niedostatecznej Dyrektor Instytutu Medycznego wyznacza studentowi drugi termin egzaminu jako ostateczny, nie wczeniej ni przed upywem jednego miesica, ale nie pniej ni trzech miesicy od daty pierwszego Egzaminu Dyplomowego.

X. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystpienia do Egzaminu Dyplomowego student traci prawo do jednego terminu egzaminu, co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego egzaminu.

XI. W razie nieobecnoci na Egzaminie Dyplomowych usprawiedliwionej przez Dyrektora Instytutu, w szczeglnoci spowodowanej chorob, studentowi przysuguje dodatkowy termin egzaminacyjny.

XII. W przypadku uzyskania przez studenta z Egzaminu Dyplomowego oceny niedostatecznej w drugim terminie, Rektor wydaje decyzj o skreleniu studenta z listy studentw.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO

I. Egzamin licencjacki przeprowadza komisja powoana przez Dyrektora Instytutu, ktrej przewodniczy Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.

II. W skad Komisji Egzaminacyjnej wchodzi przewodniczcy oraz co najmniej dwch czonkw prowadzcych zajcia ze studentami na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia, w tym co najmniej jeden posiadajcy kierunkowe wyksztacenie zawodowe i tytu magistra kosmetologii.

III. W czasie trwania egzaminu moe pracowa rwnolegle kilka komisji oceniajcych.

IV. Przewodniczcy komisji egzaminu licencjackiego:

1. Przygotowuje wraz z czonkami komisji zadania egzaminacyjne, ktre przedkada do zatwierdzenia Dyrektorowi Instytutu.

2. Czuwa nad prawidowym przebiegiem egzaminu.

3. Rozstrzyga kwestie sporne powstae w czasie egzaminu.

4. Ogasza wyniki egzaminu.

V. Egzaminatorzy:

1. Przygotowuj zadania egzaminacyjne.

2. Czuwaj nad prawidowym przebiegiem egzaminu.

3. Obserwuj wykonywanie zada egzaminacyjnych o charakterze praktycznym oraz oceniaj udzielenie odpowiedzi.

4. Prowadz dokumentacj egzaminacyjn.

VI. Egzamin licencjacki poprzedza obron pracy dyplomowej.

VII. Sprawdzenie osignicia zaoonych efektw ksztacenia w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych zdobytych w caym okresie studiw ma form ustnej odpowiedzi udzielonej na dwa losowo wybrane zagadnienia teoretyczne oraz wykonanie jednego losowo wybranego zadania praktycznego.

VIII. Baza zagadnie teoretycznych wykorzystywanych w trakcie egzaminu licencjackiego jest utworzona przez nauczycieli akademickich i podana do wiadomoci studentom.

IX. Zagadnienia teoretyczne i zadania praktyczne zatwierdza Instytutowa Komisja Jakoci Ksztacenia Kierunku Kosmetologia.

X. Przebieg egzaminu:

1. Na 1-2 dni przed planowanym egzaminem odbywa si losowanie modela do wykonania zadania praktycznego (inny student z roku). Nie ma moliwoci zamiany modela.

2. Student powinien zgosi si w dniu egzaminu 15 minut przed godzin rozpoczcia egzaminu.

3. W dniu egzaminu student losuje zadanie egzaminacyjne skadajce si z:

- jednego zabiegu kosmetologicznego, jaki naley wykona na modelu z zakresu: kosmetologii pielgnacyjnej lub kosmetologii upikszajcej lub estetyki lub wizau i stylizacji lub podstaw podologii

- dwch zagadnie teoretycznych do omwienia z zakresu toku studiw

4. Karty z zadaniami egzaminacyjnymi oznakowane s piecztk Instytutu Medycznego.

5. Karty do dnia losowania przechowywane s w sejfie.

6. Student ma prawo do 10-minutowego przygotowania si.

7. Student rozpoczyna egzamin od wykonania zadania praktycznego, a nastpnie przystpuje do losowania i udzielenia odpowiedzi na zagadnienia teoretyczne.

8. Student powinien wykona zadanie praktyczne w czasie nie duszym ni 60 minut.

9. W czasie egzaminu studenta obowizuje ubir zgodny z wymogami uczelni na zajciach praktycznych (mundurek, zmiana obuwia, identyfikator, spite wosy, zdjta biuteria, krtkie paznokcie) oraz przestrzeganie przepisw BHP i p/po.

10. W czasie egzaminu przy rozwizywaniu wylosowanego zadania niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osb i rde.

11. W przypadku, gdy student podejmie dziaania stanowice zagroenie dla zdrowia i ycia modela, czonek komisji egzaminacyjnej ma obowizek przerwania wykonywania zadania egzaminacyjnego.

12. W czasie trwania egzaminu student nie powinien opuszcza sali egzaminacyjnej przed oddaniem karty odpowiedzi i zakoczeniem egzaminu. Jeeli zaistnieje taka konieczno opuszcza sal z czonkiem komisji egzaminacyjnej.

13. W czasie trwania egzaminu studentom nie udziela si adnych wyjanie ani komentarzy dotyczcych treci zada egzaminacyjnych.

XI. Odpowied na kade zagadnienie teoretyczne oceniana jest osobno w skali ocen 2, 3, 4, 5. Za wykonanie zadania praktycznego student maksymalnie moe uzyska 60 pkt., ktre potem przelicza si na ocen.

XII. Ocen kocow z egzaminu licencjackiego stanowi rednia ocen uzyskanych za kade zagadnienie teoretyczne i zadanie praktyczne.

XIII. Ocena z egzaminu licencjackiego jest podawana do wiadomoci studenta przez przewodniczcego komisji egzaminu w dniu egzaminu.

XIV. Indywidualna dokumentacja studenta z przebiegu egzaminu licencjackiego zawiera:

1. Wylosowane zadanie praktyczne typu prba pracy, ktre jest doczane do dokumentacji studenta (zacznik 2).

2. Wylosowane dwa zagadnienia teoretyczne, ktre s doczane do dokumentacji studenta.

3. Indywidualny protok z egzaminu licencjackiego (zacznik 2).

ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY PROWADZENIA PRAC LICENCJACKICH

I. Student ma prawo wyboru promotora pracy spord nauczycieli akademickich prowadzcych zajcia w Instytucie Medycznym na kierunku Kosmetologii z tytuem doktora lub magister kosmetologii posiadajcy odpowiedni praktyk zawodow.

II. Za zgod Dyrektora Instytutu Medycznego promotorem pracy licencjackiej moe by osoba spoza uczelni, speniajca kryteria z punktu I oraz speniajca co najmniej jeden z warunkw: powinna by zatrudniona na innej wyszej uczelni ksztaccej na kierunku Kosmetologii lub posiadajca udokumentowany dorobek naukowy w zakresie kosmetologii (cznie co najmniej 30 punktw MNiSW).

III. Recenzenta powouje Dyrektor Instytutu spord osb posiadajcych co najmniej stopie doktora. Recenzent powinien reprezentowa t sam lub pokrewn dziedzin wiedzy.

IV. Za zgod Dyrektora Instytutu Medycznego recenzentem pracy licencjackiej moe by osoba spoza uczelni ze stopniem co najmniej doktora oraz speniajca co najmniej jeden z warunkw: powinna by zatrudniona na innej wyszej uczelni ksztaccej na kierunku Kosmetologii lub posiadajca udokumentowany dorobek naukowy zakresie kosmetologii (cznie co najmniej 30 punktw MNiSW).

V. Student nie ma prawa wyboru recenzenta.

VI. Przygotowywanie pracy licencjackiej odbywa si pod opiek promotora pracy.

VII. Praca licencjacka musi by przygotowana wedug zasad pisania pracy licencjackiej obowizujcej w PWSIiP oraz w Instytucie Medycznym PWSIP w omy (zacznik 3).

VIII. Temat pracy licencjackiej zatwierdza Instytutowa Komisja Jakoci Ksztacenia kierunku Kosmetologii.

IX. Najpniej na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem zoenia pracy w Dziale Ksztacenia i Spraw Studenckich student dostarcza do Biblioteki ostateczn wersj pracy dyplomowej na pycie:

1. Praca powinna by zapisana na jednej pycie CDR lub DVD w formacie doc (ewentualnie docx lub odt) oraz PDF

2. Pyt naley trwale opisa (markerem do CD) w nastpujcy sposb: imi i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek studiw, tytu pracy, nazwisko promotora

3. Pyta musi zawiera podpis promotora pracy.

Do pyty doczy naley wypenione i podpisane Owiadczenie studenta (autora pracy) zacznik 4.

X. Praca dyplomowa zostaje poddana procedurze antyplagiatowej.

XI. Po zakoczeniu procedury antyplagiatowej student odbiera z Biblioteki pyt z prac oraz Owiadczenie studenta (autora pracy). Pyta bdzie trwale zamknita i opiecztowana. Do pyty doczona zostaje skrcona wersja raportu prawdopodobiestwa, ktr student zobowizany jest przedstawi do podpisu promotorowi pracy.

XII. Praca dyplomowa, ktra pozytywnie przejdzie procedur antyplagiatow moe zosta wydrukowana przez studenta w dwch egzemplarzach:

1. W twardej oprawie, druk jednostronny.

2. W mikkiej oprawie, druk dwustronny (praca powinna by sklejona lub zszyta, nie moe by bindowana) w tym egzemplarzu, na kocu naley umieci uzupenione i podpisane wczeniej owiadczenie studenta (autora pracy).

XIII. Pyt z prac, o ktrej mowa w pkt. IX 1-3 naley przyklei do okadki na kocu pracy, w mikkiej oprawie.

XIV. Najpniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony kady student osobicie skada w Dziale Ksztacenia i Spraw Studenckich: obie prace (podpisane przez promotora) wraz z nastpujcymi zacznikami (przyjmowane bd tylko dokumenty kompletne i ze wszystkimi podpisami):

1. Skrcon wersj raportu prawdopodobiestwa z podpisem promotora.

2. Wypenion kart obiegow (do pobrania na stronie uczelni lub w Dziale Spraw Ksztacenia i Studenckich). W kwesturze naley przedstawi dowd uiszczenia opaty za dyplom patny na indywidualny nr konta bankowego dostpny po zalogowaniu si do systemu USOS.

3. Legitymacj studenck.

4. 4 fotografie w formacie 45mm x 65mm.

XV. Student/Absolwent, ktry chce otrzyma odpis dyplomu w jzyku angielskim skada w Dziale Ksztacenia i Spraw Studenckich wniosek o jego wydanie wraz z 1 fotografi w formacie 45mm x 65mm oraz potwierdzeniem uiszczenia dodatkowej opaty. Wniosek mona zoy najpniej w terminie 30 dni od dnia zoenia Egzaminu Dyplomowego.

XVI. Student, ktry nie zoy prac wraz z kompletem dokumentw w wyznaczonym terminie (najpniej dwa tygodnie przed obron) nie zostanie dopuszczony do obrony. Obrona odbdzie si w terminie pniejszym.

XVII. W przypadkach losowych Dyrektor Instytutu ma prawo wyduy termin zoenia pracy dyplomowej, jednak nie duej ni o 3 miesice.

XVIII. W uzasadnionych przypadkach Rektor moe przeduy termin o kolejne 3 miesice.

XIX. Student, ktry nie zoy pracy dyplomowej w terminie zostaje skrelony z listy studentw.

OBRONA PRACY LICENCJAKIEJ

I. Przed planowanym terminem obrony student ma prawo do zapoznania si z opini promotora i recenzenta.

II. Obrona pracy licencjackiej powinna odby si w wyznaczonym terminie przez Dyrektora Instytutu Medycznego.

III. Obrona pracy odbywa si przed komisj w skad, ktrej wchodz:

1. Przewodniczcy komisji, ktrym jest Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.

2. Promotor pracy.

3. Recenzent pracy.

IV. Przebieg obrony:

1. Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy przez studenta .

2. Przedstawienie oceny pracy przez promotora.

3. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta.

4. Pytania czonkw komisji kierowane do studenta.

V. Do obrony pracy przystpuje student, ktry otrzyma za prac licencjack nie mniej ni 11 punktw wystawionych przez promotora i 11 punktw wystawionych przez recenzenta pracy, co stanowi ocen co najmniej dostateczn.

VI. Ocen kocow z obrony pracy licencjackiej stanowi rednia ocen uzyskana za:

1. Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy (logiczno mylenia, argumentowania, uywana terminologia i sownictwo w czasie prezentacji)

2. redni ocen za zadane pytania.

V. W przypadkach spornych gos rozstrzygajcy naley do Przewodniczcego Komisji.

VI. Dokumentacja z przebiegu obrony pracy licencjackiej obejmuje:

1. Owiadczenie studenta (autora pracy) zaczone w pracy dyplomowej (zacznik 4).

2. Kart tematyczn pracy licencjackiej (zacznik 5).

3. Ocen promotora o pracy (zacznik 6).

4. Ocen recenzenta pracy licencjackiej (zacznik 7).

5. Protok z obrony pracy licencjackiej (zacznik 8).

6. Zbiorczy protok z Egzaminu Dyplomowego (zacznik 9).

POZOSTAE POSTANOWIENIA

I. W sprawach nie ujtych w niniejszym dokumencie stosuje si przepisy zawarte w Regulaminie Studiw PWSIiP w omy.

Zacznik 1

/piecztka Instytutu/

Imi i nazwisko studenta

Nr albumu...

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SI Z ZASADMI

EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU KOSMETOLOGII

STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE I STOPNIA

W dniu . roku zostaam/em dokadnie zapoznany z

zasadami Egzaminu Dyplomowego z przygotowania zawodowego

na kierunku Kosmetologia

studia stacjonarne / niestacjonarne I stopnia

.

Czytelny podpis studenta

Zacznik 2

INDYWIDUALNY PROTOK

Z EGZAMINU LICENCJACKIEGO

Student / ka................................................................................... nr albumu.................................w dniu

uzyskaa z Egzaminu Licencjackiego nastpujce oceny:

Wylosowane pytania teoretyczne (w zaczeniu):

OCENA:

Wylosowane zadanie praktyczne typu prba pracy (w zaczeniu)

..*

co stanowi redni ocen: ......

KRYTERIA OCENY ZADANIA PRAKTYCZNEGO

L.p.

Kryterium oceny

Skad oceny

1.

Poziom wykonania zabiegu w odniesieniu do wzorca:

- skompletowanie sprztu

- przygotowanie klienta do zabiegu

- technika wykonania zabiegu

- postpowanie ze sprztem po wykonaniu zabiegu

35 pkt

4 pkt

6 pkt

22 pkt

3 pkt

2.

Bezpieczestwo klienta oraz wasne, w tym przestrzeganie zasad higieny, stosowanie rodkw ochrony osobistej,

6 pkt

3.

Umiejtnoci komunikowania interpersonalnego

3 pkt

4.

Wiedza w zakresie wykonywanego zabiegu

12 pkt

5.

Ocena (ewaluacja) wykonanych dziaa, w tym samoocena wykonywanych czynnoci

4 pkt

RAZEM:

60 pkt

0 - 35 pkt. - niedostateczny (2,0) 36 - 40 pkt. dostateczny (3,0) 41- 45 pkt. - dostateczny plus (3,5)

46- 50 pkt. dobry (4,0) 51- 55 pkt. dobry plus (4,5) 56- 60 pkt. - bardzo dobry (5,0)

Ocena kocowa z egzaminu Licencjackiego** - ..

Przewodniczcy Komisji Egzaminu Licencjackiego Czonkowie

....................................................................................................

** 4,51 5,0 bardzo dobry 4,11 4,50 dobry plus 3,71 - 4,10 dobry

3,31 - 3,70 dostateczny plus 3,0 3,30 dostateczny do 2,99 niedostateczny

Zacznik 3

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

rok akademicki 2014/2015

1. Praca licencjacka moe mie charakter:

pracy kazuistycznej, czyli studium przypadku klient gabinetu kosmetycznego

pracy badawczej - istotny w praktyce zawodowej (grupa badawcza nie mniej ni 50 osb)

Praca dyplomowa powinna mie charakter praktyczny tzn. diagnozowa i rozwizywa konkretny problem adekwatnie do przyjtych efektw ksztacenia na danym kierunku studiw.

2. Przestrzeganie zasad etyki podczas prowadzenia bada

Studenci studiw I stopnia, przygotowujcy prac licencjack, w ramach ktrej prowadzone bd badania naukowe z udziaem ludzi (praca kazuistyczna) i wykorzystaniem dla potrzeb badania ich dane osobowe, zobowizani s zagwarantowa przebieg badania naukowego zgodnie z obowizujcymi zasadami etyki bada naukowych, tak, aby nie naruszy dbr osobistych osb deklarujcych ch uczestnictwa w badaniu.

Student zobowizany jest przed rozpoczciem bada poinformowa osob deklarujc ch uczestnictwa w badaniu o jego zakresie i celowoci.

Projekt pracy badawczej, w ramach ktrej prowadzone bd badania naukowe prospektywne i retrospektywne z udziaem ludzi oraz wykorzystujce osobowe dane medyczne przed rozpoczciem procedury badawczej podlega ocenie Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych.

Student zobowizany jest zoy wniosek o wyraenie opinii o projekcie badawczym pracy licencjackiej wraz ze stosownymi zacznikami. Po uzyskaniu pozytywnej opinii o projekcie badawczym student moe rozpocz prowadzenie bada. Orygina opinii Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych o projekcie badania stanowi Zacznik nr 1 Aneksu pracy licencjackiej. Pozostae egzemplarze pracy licencjackiej zawieraj kserokopi w/w opinii.

3. Budowa pracy licencjackiej

Strona tytuowa

Ewentualne podzikowania

Spis treci

Wykaz uywanych skrtw

I. Wstp

II. Zaoenia i cele pracy

III. Materia i metoda bada

IV. Wyniki

V. Dyskusja i omwienie wynikw

VI. Wnioski

VII. Streszczenie

VIII. Pimiennictwo

IX. Wykaz tabel (o ile wystpuj w pracy)

X. Wykaz rycin (o ile wystpuj w pracy)

XI. Wykaz fotografii (o ile wystpuj w pracy)

XII. Aneks

12.1. Zacznik 1. Zobowizanie osb prowadzcych badanie (w przypadku pracy kazuistycznej) lub Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych o projekcie badania (w przypadku pracy badawczej)

12.2. Ewentualne pozostae zaczniki kady numerowany osobno

12.3. Zacznik . Owiadczenie studenta (autora pracy)

Praca powinna by napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionk Times New Roman; wielko liter: 12, jednostronnie na biaym papierze formatu A4, interlinia 1.5 wiersza, marginesy po 2.5 cm grny i dolny; 3,5 cm margines lewy; 1,5 cm margines prawy. Strony powinny by ponumerowane (oprcz strony tytuowej), najlepiej w prawym, dolnym rogu. Praca dyplomowa, ktra pozytywnie przejdzie procedur antyplagiatow moe zosta wydrukowana przez studenta w dwch egzemplarzach:

1. W twardej oprawie, druk jednostronny.

2. W mikkiej oprawie, druk dwustronny (praca powinna by sklejona lub zszyta, nie moe by bindowana) w tym egzemplarzu, na kocu naley umieci uzupenione i podpisane wczeniej owiadczenie studenta (autora pracy).

4. Wszystkie czci pracy musz by odpowiednio ponumerowane i nazwane

Rozdziay gwne naley oznacza cyframi rzymskimi, podrozdziay arabskimi, np.:

I. WSTP

1.1. Tytu podrozdziau, np.: Ocena stanu odywiania

1.1.1. Wywiad i badanie oglnolekarskie

1.1.2. Badanie antropometryczne

1.1.3. Badanie biochemiczne

1.2. Ocena sposobu ywienia

II. ZAOENIA I CELE PRACY

III. MATERIA I METODA

Tytuy rozdziaw (numerowane cyframi rzymskimi) mog by pisane drukowanymi literami.

Elementy pracy, nie oznaczone ani tytuem, ani specjaln numeracj, a bdce czciami skadowymi tekstu poszczeglnych rozdziaw, odznacza si akapitem.

5. Strona tytuowa

Jest wzorem jednakowym w PWSIiP i obowizuje na wszystkich kierunkach. Wzr strony tytuowej znajduje si na stronie internetowej.

6. Tytu pracy

Powinien by krtki, jzykowo poprawny, budujcy u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujcy o treci zawartej w opracowaniu. Temat pracy powinien by adekwatny do efektw ksztacenia przyjtych dla danego kierunku studiw.

7. Spis treci

Powinien zawiera wykaz wszystkich czci pracy z podaniem strony, na ktrej rozpoczyna si dana cz. Musi by napisany w sposb przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczeglnych czci pracy.

WZR:

SPIS TRECI

Wykaz skrtw ...............................5

I. WSTP................6

1.1.

Rola diety w XXI wieku .......8

1.1.1. Dieta nastolatkw ....12

1.2.

Trdzik modzieczy .......15

1.2.1. Etiologia ................................22

1.2.2. Epidemiologia .....30

1.2.3. Patogeneza i czynniki predysponujce ....35

II. ZAOENIA I CELE PRACY...42

III. MATERIA I METODA BADA.43

itd.

8. Wykaz skrtw

Powinien zawiera wszystkie skrty uyte w pracy, uoone alfabetycznie, z wyjtkiem skrtw potocznie znanych typu: np., cm, dr, itp., itd.

WZR:

WYKAZ UYWANYCH SKRTW

AHA - Alpha-Hydroxy Acid

AZS atopowe zapalenie skry

GKS glikokortykosteroidy

SPF - Sun protecitive factor - Faktor ochrony przed promieniowaniem sonecznym

Wykaz skrtw powinien by uoony alfabetycznie

9. Wstp

Powinien mie charakter oglny, historyczny lub teoretyczny, pogldowy.

Celem wstpu jest wprowadzenie w badan problematyk, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury gwnej czci pracy.

We wstpie naley zarysowa problem, przedstawi wybrane twierdzenia teoretyczne oraz umoliwi wyprowadzenie z nich celu pracy. Nie powinien przekracza 1/3 objtoci pracy.

Przytaczanie cudzych pogldw i wnioskw

Cytaty, czyli dosowne przytaczanie sw innego autora, wymagaj zastosowania przypisu i naley go wzi w cudzysw. Bez tego typograficznego zabiegu popeniamy plagiat!

Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy mona poda imi, przy kolejnym ju tylko pierwsz liter imienia lub pisa wycznie nazwisko.

10. Zaoenia i cele pracy

Zawieraj zaoenia wyjciowe, ktre autor chce udowodni.

Zaoenia pracy powinny by zaprezentowane w taki sposb, by kady czytajcy zrozumia bezbdnie intencje badacza. Cele pracy musz by jasno i bardzo dokadnie sprecyzowane, okrelone w punktach, w formie zda twierdzcych.

11. Materia i metoda bada

Praca kazuistyczna

Materia. Charakterystyka badanego problemu/klienta gabinetu kosmetycznego.

Metoda. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujcy, jak prowadzono badanie (metoda indywidualnego przypadku, z wykorzystaniem zabiegu kosmetycznego)

Praca badawcza

Materia. Charakterystyka grupy badawczej (ilo, skd pochodzili badani, itp.)

Metoda. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujcy, jak prowadzono badanie (np. ankietowe).

Powinna uzasadnia decyzj ich wyboru oraz zawiera precyzyjne omwienie sposobw wykonania bada.

Ta cz pracy powinna by szczegowa i skada si z charakterystyki prby, schematu i metod zbierania danych , czasookresu ich prowadzenia oraz zastosowanych procedur.

12. Wyniki bada

Praca kazuistyczna

Analiza wynikw bada wasnych w oparciu o opis przypadku i zaplanowane dziaania profilaktyczne/kosmetyczne/pielgnacyjne. Opis przypadku: wywiad z klientem gabinetu kosmetycznego w oparciu o wzr kwestionariusza wywiadu, stan aktualny ze wskazaniem czynnikw niepoadanych/ryzyka/podanych. Zaplanowane dziaania: propozycja dziaa realizowanych np. w salonie kosmetycznym i dziaa do zastosowania w domu klienta, zalecenia profilaktyczne.

Praca badawcza

Analiza wynikw bada wasnych. Wyniki mog by zaprezentowane w formie opisowej, graficznej - zebrane w tabelach lub na rycinach.

Graficzna prezentacja danych ilociowych pozwala na lepsz ilustracj stwierdzonych zalenoci i wzbogaca tre pracy.

Tabele naley numerowa kolejno - cyfr rzymsk, a tytu umieszcza nad tabel.

Ryciny i fotografie powinny by numerowane cyfr arabsk, a tytu umieszczony pod nimi (wzr na kocu opisu).

13. Dyskusja i omwienie wynikw

Analiza wynikw wasnych w odniesieniu do wynikw publikowanych przez innych autorw. Ta cz pracy dowodzi o znajomoci poruszanej problematyki przez licencjata i dojrzaoci naukowej w ustosunkowywaniu si do uzyskanych wynikw wasnych czy te publikowanych w literaturze przedmiotu.

14. Wnioski

S kwintesencj wynikw pracy.

Musz by sformuowane w sposb jasny, prosty, dajcy odpowied na postawione cele pracy i uporzdkowane w kolejnoci przyjtych zaoe. Powinny by wypunktowane.

Powinny uwzgldnia:

ocen stopnia osignicia lub nie osignicia celu/celw

wytyczenie wskazwek dla klienta / pacjenta (praca kazuistyczna)

przewidywane efekty (praca kazuistyczna)

15. Streszczenie

Jest samodzielnym tekstem, ktry powinien informowa w sposb zrozumiay rwnie dla osb nie znajcych dokadnie tematu o zawartoci pracy. Ukazuje istotne i najwaniejsze informacje prezentowane w poszczeglnych rozdziaach (wstp, cele pracy, materia i metoda, wyniki, wnioski). W streszczeniu nie cytuje si pimiennictwa.

16. Wykaz pimiennictwa

W pracy nie powinno by mniej ni 30 pozycji aktualnego pimiennictwa dotyczcego omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat. Wykorzystanie starszych rde jest dopuszczalne jedynie przy braku aktualnych doniesie. Wykaz powinien zawiera publikacje innych autorw, do ktrych odwoywano si w pracy i powinien by uoony wedug kolejnoci cytowania (a nie w porzdku alfabetycznym); w tekcie pracy odnoniki pimiennictwa numerowane liczbami arabskimi i zapisane w nawiasie kwadratowym.

Czasopismo

Naley wpisa wszystkich autorw cytowanych prac, inicjay imion, tytu pracy, skrt nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, numer, strony.

Rzenik S.Z., Kordus K., piewak R.: Kosmeceutyki i dermokosmetyki - unikalna kategoria produktw do pielgnacji skry czy zwyky chwyt marketingowy? Kosmetologia, 2013, 4, 25-28.

lub

gdy jest wicej ni 3 autorw:

Kowerski J., Nowak D., Kulesza Z. i wsp.: Rola edukacji zdrowotnej w medycynie. Nowa Klinika, 2009, 5, 10-14.

Wydawnictwo zwarte

W przypadku wydawnictw zwartych naley poda: nazwisko autora, inicja imienia, tytu rozdziau, tytu ksiki, z ktrej rozdzia pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.

Redko E.: Pielgnacja skry w czasie ciy i poogu [w:] Dermatologia i wenerologia dla pielgniarek, pod red. Krajewskiej-Kuak E. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, 273 279.

Podrcznik / ksika

W przypadku korzystania z ksiki: nazwisko autora, inicja imienia, tytu rozdziau, tytu ksiki, wydawnictwo, rok wydania, strony.

Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentw medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 39-58.

W przypadku korzystania z ksiki, ktra jest tematycznie zwizana z pisan prac: nazwisko autora, inicja imienia, tytu ksiki, wydawnictwo, rok wydania, (mona nie podawa zakresu stron)

Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentw medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008..

Notka biograficzna aktw normatywnych

Notka bibliograficzna aktw normatywnych powinna zawiera:

tytu normy prawnej, gdzie publikowana (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzdowy Ministerstwa), numer, rok wydania.

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegowych wymaga sanitarnych, jakim powinny odpowiada zakady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuau i odnowy biologicznej z dnia 17 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 273 z 2004 r.)

Doniesienia zjazdowe

w przypadku cytowania doniesienia zjazdowego (konferencja) naley poda nazwisko autora, inicja imienia, tytu wystpienia zjazdowego, pen nazw konferencji wraz z jej tytuem, miejscowo, rok oraz numery stron streszczenia, na jakich znajduje si doniesienie zjazdowe.

Dudziak K.: Znaczenie adunku glikemicznego diety w rozwoju chorb metabolicznych i w patogenezie pnych powika cukrzycy typu 2 w populacji dolnolskiej. V Konferencja Koa Naukowego Doktorantw BIOMED Akademii Medycznej we Wrocawiu Doktoranci napdem rozwoju nauki, Mieroszw 2012, 8.

Dopuszcza si cytowania jedynie 3 autoryzowanych rde internetowych z koniecznoci podania caej cieki dostpu do strony internetowej oraz dat jej pobrania. Strony internetowe naley traktowa, jako kolejne rdo pimiennictwa.

W pracy uywa wykaz pimiennictwa w formie, np. [2, 6, 9], a nie stosowa przypisy na dole strony. W tekcie, prace powinny by cytowane w nawiasach przed kropk koczc zdanie.

17. Wykaz tabel/rycin/fotografii

Jeeli takie znajduj si w caej pracy naley je zamieci w wykazie. Naley zapisa numer tabeli/ryciny/fotografii, tytu oraz numer strony, na ktrej si na znajduje. Naley wybra jeden ze sposobw zapisu oznaczania tabel i w sposb jednolity stosowa w pracy.

Tab. I. Nawyki ywieniowe .....5

lub

Tabela I. Nawyki ywieniowe .....5

Ryc. 5. Regularno spoywania posikw .....45

lub

Rycina 5. Regularno spoywania posikw ....45

Fot. 3. Zmiany alergiczne na twarzy.......41

Lub

Fotografia 3. Zmiany alergiczne na twarzy........41

Kady z wykazw powinien by zrobiony na nowej stronie.

Tabele naley numerowa kolejno - cyfr rzymsk, a tytu umieszcza nad tabel.

Ryciny i fotografie powinny by numerowane cyfr arabsk, a tytu umieszczony pod nimi.

WZR:

Tabela I. Czstotliwo spoywania wieych owocw, warzyw oraz sokw wrd pacjentw dermatologicznych[32].

Spoywany produkt

nigdy

raz w tygodniu

kilka razy w tygodniu

1 raz dziennie

wiee owoce

16,6%

46.9%

30,0%

6,5%

wiee warzywa

24,7%

42,9%

28,9%

3,5%

Jeeli Tabela, Rycina jest w caoci skopiowana z literatury przedmiotu musi by podane rdo jej zamieszczenia pierwotnego, zgodnie z wykazem w pimiennictwie

Lub

Tabela I. Czstotliwo spoywania wieych owocw, warzyw oraz sokw wrd pacjentw dermatologicznych

Spoywany produkt

nigdy

raz w tygodniu

kilka razy w tygodniu

1 raz dziennie

wiee owoce

16,6%

46.9%

30,0%

6,5%

wiee warzywa

24,7%

42,9%

28,9%

3,5%

rdo: Brzeziski P.: Dieta w dermatologii. Forum Medycyny Rodzinnej, 2010, 5, 263272 [32].

Ryc. 1. Graficzne przedstawienie wpywu diety na stan skry nastolatkw [34].

18. Aneks zacznik

Jest zbiorem materiaw o rnym charakterze, ktrych umieszczenie w tekcie gwnym lub nawet w przypisach, byoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze wzgldu na ich objto. Musi to by zobowizanie osb prowadzcych badanie o anonimowoci oraz ewentualnie pozostae: formularz ankiety, standard postpowania, kserokopie aktw prawnych.

Zacznikw moe by kilka i kady o innym charakterze. Musz by one ponumerowane. Czytelnik pracy musi by poinformowany w tekcie o istnieniu zacznika.

WANE!!!

Ponisze zaczniki musz by zawarte w kadej pracy.

Praca kazuistyczna

Zacznik 1. Zobowizanie osb prowadzcych badanie

Orygina w/w dokumentu zostaje umieszczony w pracy, ktra pozostaje w aktach osobowych studenta (dwustronnie drukowana), w pozostaych egzemplarzach pracy licencjackiej moe by zawarta kserokopia w/w dokumentu.

Wzr dokumentu do pobrania ze strony internetowej.

Zacznik (wpisujemy stosowny numer zacznika). Zacznik Nr 1 do PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ PWSIiP

Niniejszy dokument stanowi ostatni stron pracy dyplomowej.

Wzr dokumentu do pobrania ze strony internetowej.

Praca badawcza

Zacznik 1. Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Bada Naukowych

Orygina w/w dokumentu zostaje umieszczony w pracy, ktra pozostaje w aktach osobowych studenta (dwustronnie drukowana), w pozostaych egzemplarzach pracy licencjackiej moe by zawarta kserokopia w/w dokumentu.

Zacznik (wpisujemy stosowny numer zacznika). Zacznik Nr 1 do PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ PWSIiP

Niniejszy dokument stanowi ostatni stron pracy dyplomowej. Wzr dokumentu do pobrania ze strony internetowej.

19. Objto pracy

Nie powinna by mniejsza ni 30 stron, natomiast nie wiksza ni 50 stron.

Zacznik 4

Zacznik Nr 1 do PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ PWSIiP

Owiadczenie kierujcego prac

Owiadczam, e niniejsza praca zostaa przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, e spenia ona warunki do przedstawienia jej w postpowaniu o nadanie tytuu zawodowego.

..

Data

Podpis kierujcego prac

O W I A D C Z E N I E S T U D E N T A / K I

1.Ja, niej podpisany/a

Imi (imiona) i nazwisko autora/ki pracy dyplomowej.......

.....

2.Numer albumu: ...............

3. Student/ka Instytutu/Wydziau ..........................

4.Kierunku/makrokierunku studiw ................

Owiadczam, e znam Procedur Antyplagiatow obowizujc w PWSiIP oraz udzielam nieodpatnie Pastwowej Wyszej Szkole Informatyki i Przedsibiorczoci w omy prawa do wprowadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy dyplomowej mojego autorstwa

pt.: ................

..............................

Praca dyplomowa pisana pod kierunkiem promotora...

Jednoczenie wiadomy/a odpowiedzialnoci prawnej owiadczam, e ww. praca dyplomowa:

1. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pn. zm.) oraz dbr osobistych chronionych prawem cywilnym,

2. nie zawiera danych i informacji, ktre uzyskaem w sposb niedozwolony,

3. nie bya podstaw nadania tytuu zawodowego ani mojej, ani innej osobie.

wiadomy/a odpowiedzialnoci prawnej owiadczam take, e:

1. tre pracy dyplomowej, zapisanej na przekazanym przeze mnie jednoczenie noniku elektronicznym, jest zgodna z treci zawart w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej w procedurze dyplomowania,

2. zobowizuj si do ponoszenia kosztw powtrnego sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy,

3. zezwalam na nieodpatne i bezterminowe korzystanie z przedmiotowej pracy dyplomowej w zakresie udostpniania do przegldw, wystaw i katalogw.

oma, dn. .. 20.. r.

(miesic sownie)

(czytelny podpis studenta/ki)

Zacznik 5

KARTA TEMATYCZNA PRACY LICENCJACKIEJ

Student .

(nazwisko i imi)

Kierunek studiw: Studia stacjonarne / niestacjonarne I stopnia kierunek Kosmetologia

Temat pracy licencjackiej: ...

..

..

Temat pracy licencjackiej w jzyku angielskim (litery drukowane) ...

..

..

Cel pracy: .

...

..

Sposb realizacji bada (materia i metoda):....

...

...

Miejsce prowadzonych bada: ....

..

Promotor pracy:

Recenzent wyznaczony przez Dyrektora Instytutu: .

Podpis promotora pracy ...

Dyrektor Instytutu Medycznego ..

Przewodniczcy Instytutowej Komisji Jakoci Ksztacenia.........

Zacznik 6

oma, dnia

r.

piecz szkoy wyszej

Ocena PROMOTORA o pracy licencjackiej

Temat pracy...................................

....................................................................................................................................................................

Imi i nazwisko studenta.....................................................

Nr albumu...........................

Imi i nazwisko promotora....................................................................................................

Instytut Medyczny Pastwowej Wyszej Szkoy Informatyki i Przedsibiorczoci w omy

1. Czy tre pracy odpowiada tematowi okrelonemu w tytule: .......................................................................................................................................................................

2. Ocena ukadu pracy struktury podziau treci kolejnoci rozdziaw, kompletnoci tez itp.:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Merytoryczna ocena pracy (cel, problemy badawcze, metody bada analiza materiau):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Inne uwagi:

....................................................................................................................................................................

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujcie problemu

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania rde (pimiennictwo, poprawno dokonanej analizy literatury, zgodno cytowania z wykazem, co najmniej 30 pozycji z ostatnich lat):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

7. Ocena formalnej strony pracy (w aspektach: teoretyczny, metodologiczny, empiryczny):

.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

8. Sposb wykorzystania pracy (publikacja, udostpnienie instytucjom, materia rdowy):

.......................................................................................................................................................................

9. Prac oceniam:

Problem

Punktacja

Liczba punktw

Zgodno treci pracy z tytuem

0-1

Merytoryczna ocena pracy (czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujcie problemu, zaoenia i cel pracy, opis metod badawczych, technik i narzdzi, charakterystyka grupy badawczej, organizacja bada, sposoby opracowania materiau empirycznego, formuowanie wnioskw)

0-10

Dobr i wykorzystanie rde (poprawno dokonanej analizy literatury, co najmniej 30 pozycji, zgodno cytowania z wykazem)

0-5

Ocena formalna pracy (m.in. poprawno jzykowa, estetyka, ukad pracy)

0-4

RAZEM

0-20

na ogln liczb pkt. (wpisa liczb punktw), co stanowi ocen:. (wpisa ocen)*

10. Po zapoznaniu si z raportem z Systemu antyplagiatowego dopuszczam

/nie dopuszczam** prac do obrony

Uzasadnienie

.

..

11. Podsumowanie

Reasumujc, uwaam prac licencjack za .

Na tej podstawie stwierdzam, e spenia wszystkie wymogi stawiane rozprawom licencjackim i oceniam j jako .*

data

czytelny podpis Promotora

Uwaga! Opini naley dostarczy do Dziau Ksztacenia i Spraw Studenckich na tydzie przed wyznaczonym terminem obrony

................................

* 0-10 pkt niedostateczny (2,0)

11 12 pkt dostateczny (3,0)

13-14 pkt dostateczny plus (3+)

15 16 pkt dobry (4,0)

17 18 pkt dobry plus (4+)

19 20 pkt bardzo dobry (5,0)

Zacznik 7

oma, dnia

r.

piecz szkoy wyszej

Ocena RECENZENTA o pracy licencjackiej

Temat pracy...................................

....................................................................................................................................................................

Imi i nazwisko studenta.....................................................

Nr albumu...........................

Imi i nazwisko promotora....................................................................................................

Instytut Medyczny Pastwowej Wyszej Szkoy Informatyki i Przedsibiorczoci w omy

1. Czy tre pracy odpowiada tematowi okrelonemu w tytule: .

2. Ocena ukadu pracy struktury podziau treci kolejnoci rozdziaw, kompletnoci tez itp.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Merytoryczna ocena pracy (cel, problemy badawcze, metody bada analiza materiau):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Inne uwagi:

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujcie problemu:

....................................................................................................................................................................

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania rde (pimiennictwo, poprawno dokonanej analizy literatury, zgodno cytowania z wykazem, co najmniej 30 pozycji z ostatnich lat):

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

7. Ocena formalnej strony pracy (w aspektach: teoretyczny, metodologiczny, empiryczny):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

8. Sposb wykorzystania pracy (publikacja, udostpnienie instytucjom, materia rdowy):

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

9. Prac oceniam:

Problem

Punktacja

Liczba punktw

Zgodno treci pracy z tytuem

0-1

Merytoryczna ocena pracy (czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujcie problemu, zaoenia i cel pracy, opis metod badawczych, technik i narzdzi, charakterystyka grupy badawczej, organizacja bada, sposoby opracowania materiau empirycznego, formuowanie wnioskw)

0-10

Dobr i wykorzystanie rde (poprawno dokonanej analizy literatury, co najmniej 30 pozycji, zgodno cytowania z wykazem)

0-5

Ocena formalna pracy (m.in. poprawno jzykowa, estetyka, ukad pracy)

0-4

RAZEM

0-20

na ogln liczb pkt. (wpisa liczb punktw), co stanowi

ocen:.. (wpisa ocen)*

JEDNOCZENIE WNIOSKUJ O WYRNIENIE PRACY**

UZASADNIENIE (uzupeni w przypadku wnioskowania)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

data

czytelny podpis Recenzenta

Uwaga! Recenzj naley dostarczy do Dziau Ksztacenia i Spraw Studenckich na tydzie przed wyznaczonym terminem obrony

....................................................

* 0-10 pkt niedostateczny (2,0)

15 16 pkt dobry (4,0)

11 12 pkt dostateczny (3,0)

17 18 pkt dobry plus (4+)

13-14 pkt dostateczny plus (3+)

19 20 pkt bardzo dobry (5,0)

** wyrnienie za prac moe by przyznane tylko wwczas, gdy praca zostaa oceniona na ocen bardzo dobr

Zacznik 8

PROTOK

z obrony pracy licencjackiej

1. Imi i nazwisko licencjata:....................................................................................................................................

2. Temat pracy licencjackiej: ..................................................................................................................................

3. Jednostka, w ktrej prac wykonano: Instytut Medyczny PWSIiP w omy

4. Informacja o przebiegu obrony:

a. Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy przez studenta

b. Przedstawienie oceny pracy przez promotora

c. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta

d. Zadane pytania:

OCENA:

.

.

.....

rednia ocena za zadane pytania: .....

5. Ocena kocowa prezentacji i obrony pracy:

Przedstawienie zaoe, celu, wynikw i wnioskw z pracy

(logiczno mylenia, argumentowania, uywana terminologia

i sownictwo w czasie prezentacji)

...

rednia ocena za zadane pytania ...

rednia ocen: .......

co stanowi ocen kocow*.

Czytelne podpisy czonkw Komisji:oma, dn. ....................

.

*

4,51 5,0 bardzo dobry

4,11 4,50 dobry plus

3,71 - 4,10 dobry

3,31 - 3,70 dostateczny plus

3,0 3,30 dostateczny

do 2,99 niedostateczny

.......................................

rednia..........................

Podpisy czonkw Komisji

Podpis Przewodniczcego Komisji

Ocena z obrony pracy licencjackiej

Biorc pod uwag:

Zacznik 9

Student/ka .., Nr albumu ., Imi ojca ., Urodzony/a dnia . w . kierunek: Kosmetologia, studia I stopnia

ZBIORCZY PROTOK

EGZAMINU DYPLOMOWEGO

z dnia

Komisja Egzaminacyjna w skadzie:

Przewodniczcy:.....................................................................................................................................

.......................................

Czonkowie:.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Temat pracy dyplomowej: .

Ocena z egzaminu licencjackiego

Ocena z egzaminu dyplomowego:

.......................................

a) redni arytmetyczn ocen z toku studiw: ..

Komisja jednogonie - wikszoci gosw uznaa,

e Pan/Pani

x 0,6 = ................................

do J. M. Rektora o wydanie dyplomu ukoczenia wyszych studiw zawodowych

z ocen ogln ...............................................

Razem = ..................................*

zoy/a egzamin dyplomowy i postanowia wystpi

oraz postanowia nada tytu licencjata.

b) redni arytmetyczn ocen z pracy dyplomowej:

2

= ............. x 0,2 = .

x 0,2 = ..................................

c) redni arytmetyczn z egzaminu dyplomowego: ...........................

ocena promotora ...+ocena recenzenta

*poniej 3,0 niedostateczny

3,76 4,20 - dobry

3,0 3,25 - dostateczny

4,21 4,59 dobry plus

3,26 3,75 dostateczny plus

4,60 - 5,00 bardzo dobry

PAGE

24