studia i stopnia stacjonarne

Click here to load reader

Post on 21-Oct-2021

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(Za\263.5 Sylabusy MiBM a \(1st. stac.\).pdf)1
Matematyka
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS
1 1
W C
30 30
3 3
1. Przedmioty wprowadzajce wraz z wymaganiami wstpnymi Matematyka na poziomie szkoy redniej. 2. Cele ksztacenia – kompetencje, jakie powinien osign student Zapoznanie studentów z podstawami algebry i analizy matematycznej (rachunku róniczkowego i cakowego) oraz praktycznego zastosowania ich w innych dyscyplinach, ze szczególnym uwzgldnieniem techniki. 3. Metody dydaktyczne Wykad i wiczenia prowadzone bd w formie zaj audytoryjnych. 4. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu – efektów ksztacenia: Zaliczenie wicze na podstawie pisemnych kolokwiów, egzamin w formie pisemnego sprawdzianu. Warunkiem przystpienia do egzaminu bdzie uzyskanie zaliczenia z wicze. 5. Treci ksztacenia zgodne z obowizujcymi standardami Liczby zespolone. Podstawy geometrii analitycznej. Algebra macierzy. Rozwizywanie ukadów algebraicznych równa liniowych. Rachunek róniczkowy i cakowy funkcji jednej i wielu zmiennych. 6. Program A. Tre wykadów.
Tematyka zaj Liczba godzin
3
3
Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne wyszych rzdów, róniczka funkcji, twierdzenie de l’Hospitala.
4
Ekstrema lokalne funkcji, warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum, ekstrema globalne.
3
2
Caka oznaczona i jej geometryczne zastosowania. 2
B. Tre wicze.
3
2
Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne wyszych rzdów, róniczka funkcji, twierdzenie de l’Hospitala.
6
2
Ekstrema lokalne funkcji, warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum, ekstrema globalne.
3
4
Caka oznaczona i jej geometryczne zastosowania. 3
7. Literatura podstawowa
a) Leitner R.: Zarys matematyki wyszej dla studentów. WNT 2001. b) McQuarrie D.: Matematyka dla przyrodników i inynierów. PWN 2005. c) Krysicki W., Wodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006. d) Leitner R. et al: Zadania z matematyki wyszej. WNT 2006.
8. Literatura uzupeniajca
a) Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocaw 2004. b) Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyszych uczelni. PWN 2006.
Osoby prowadzce: dr Maria Szapiel dr Pawe Zaprawa mgr Magdalena Sobczak-Kne mgr Arkadiusz Syta mgr Katarzyna Trbka-Wicaw
3
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS
1 1
W C
30 30
3 1
Tematyka zaj Liczba godzin
2
Sia, ruch i masa dla punktu materialnego, ukad inercjalny, zasady dynamiki Newtona, siy bezwadnoci
2
Przykady si i ich oddziaywa, siy tarcia i oporu, sia dorodkowa w ruchu po okrgu, prawo grawitacji Newtona
2
Mechanika ukadu ukadów punktów materialnych, pd i momentu pdu, zasady zachowania pdu, momentu pdu i energii ukadu czstek
2
Elementy mechaniki bryy sztywnej, moment siy, energia, zasady dynamiki dla bryy sztywnej, hydrostatyka, hydrodynamika, prawo Bernulliego
2
2
Temperatura, energia wewntrzna, ciepo i praca, funkcje stanu, pierwsza zasada termodynamiki
2
2
Kinetyczna teoria gazów, gaz doskonay i jego opis, równanie stanu, gaz van der Waalsa
2
Elektrostatyka, adunek punktowy i dipol, potencja elektryczny, natenie pola elektrycznego, pojemno elektryczna i kondensatory
2
4
Prd elektryczny i opór elektryczny, prawo Ohma, prd w cieczach, prawa elektrolizy Faradaya, prawo Ohma -obraz mikroskopowy
2
2
2
2
Sia, ruch i masa dla punktu materialnego, ukad inercjalny, zasady dynamiki Newtona, siy bezwadnoci
2
Przykady si i ich oddziaywa, siy tarcia i oporu, sia dorodkowa w ruchu po okrgu, prawo grawitacji Newtona
2
Mechanika ukadu ukadów punktów materialnych, pd i momentu pdu, zasady zachowania pdu, momentu pdu i energii ukadu czstek
2
Elementy mechaniki bryy sztywnej, moment siy, energia, zasady dynamiki dla bryy sztywnej, hydrostatyka, hydrodynamika, prawo Bernulliego
2
2
Temperatura, energia wewntrzna, ciepo i praca, funkcje stanu, pierwsza zasada termodynamiki
2
2
Kinetyczna teoria gazów, gaz doskonay i jego opis, równanie stanu, gaz van der Waalsa
2
Elektrostatyka, adunek punktowy i dipol, potencja elektryczny, natenie pola elektrycznego, pojemno elektryczna i kondensatory
2
Prd elektryczny i opór elektryczny, prawo Ohma, prd w cieczach, prawa elektrolizy Faradaya, prawo Ohma -obraz mikroskopowy
2
2
2
7. Wykaz literatury podstawowej
a) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tomy 1-3, PWN 2003, b) J. Walker, Podstawy fizyki -zbiór zada, PWN 2005, c) C. Bobrowski, Fizyka -krótki kurs, WNT 2005, d) J. Orear, Fizyka tom 1, WNT 2004, e) M.A. Herman, A. Kalestyski, L. Widomski, Podstawy Fizyki dla kandydatów na wysze uczelnie i
studentów, PWN 2009. 8. Wykaz literatury uzupeniajcej
a) J. Masalski, M. Masalska, Fizyka dla inynierów -fizyka klasyczna, WNT 1977, Osoba prowadzca: dr hab. Grzegorz Litak, prof. PL
5
Grafika inynierska I
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS 1 1
W P
15 30
2 2
Tematyka zaj Liczba godzin
3
2
3
6
4
Wybrane zagadnienia zwizane z przenikaniem bry. Sumy, rónice i iloczyny bry. Przenikania bry obrotowych (otwory walcowe i stokowe). Przenikania bry obrotowych z wielocianami (przekroje elementów obrotowych wspóosiowych).
2
Rzuty aksonometryczne i ich zastosowanie. Podzia aksonometrii. Aksonometrie zgodne z norm PN-EN ISO 5456-3 (rzuty osi, skrócenia aksonometryczne, pooenie rzutni aksonometrycznej w przestrzeni ).
1
2
wielocianie. 6. Przekrój wielocianu paszczyzn, wykrelanie rzeczywistej wielkoci wielokta
przekroju. 7. Przekroje wielocianu paszczyznami rzutujcymi. 8. Przekroje bry obrotowych paszczyznami rzutujcymi. 9. Przekroje stoka - krzywe stokowe. 10. Rzuty aksonometryczne i prostoktne modelu.
24
Wystawienie ocen. Wpisanie ocen do indeksów. Zaliczenie poprawkowe. 2
7. Wykaz literatury podstawowej
a) Drodziel P., Krzywonos L., Kudasiewicz Z., Zniszczyski A.: Grafika inynierska. Zbiór zada dla mechaników. Cz I. Liber Duo, Lublin 2005.
b) Koczyk H.: Geometria wykrelna. PWN, Warszawa 1995. c) PN-ISO 128-24: 2003. Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Cz 24. Linie na
rysunkach technicznych maszynowych. d) PN-EN ISO 3098-0: 2002. Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Cz 0. Zasady ogólne. e) PN-EN ISO 3092-2: 2002. Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Cz 2. Alfabet aciski,
cyfry i znaki. f) PN-EN ISO 5456-1: 2002. Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Cz 1. Postanowienia
ogólne. g) PN-EN ISO 5456-2: 2002. Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Cz 2. Przedstawianie
prostoktne. h) PN-EN ISO 5456-3: 2002. Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Cz 3. Przedstawianie
aksonometryczne.
8. Wykaz literatury uzupeniajcej a) Otto E., Otto F.: Podrcznik geometrii wykrelnej. PWN, Warszawa 1995. b) Dobrzaski T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2008.
Osoba prowadzca: dr hab. in. Andrzej Zniszczyski
7
Podstawy eksploatacji maszyn (przedmiot kierunkowy)
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS 1 1
W L
15 15
1 1
5.Treci ksztacenia zgodne z obowizujcymi standardami Ksztacenie w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz grafiki inynierskiej: elementy trybologii, modele systemu i procesu eksploatacji maszyn i urzdze, niezawodno elementu odnawialnego i nieodnawialnego, niezawodno obiektów zoonych, reguy eksploatacji z uwzgldnieniem prewencji i diagnostyki. 6. Program A. Tre wykadów
Tematyka zaj Liczba godzin
2
Podstawowe informacje o oznakowaniu CE i dyrektywach nowego podejcia. Procedura oceny zgodnoci z wymaganiami zasadniczymi wg Dyrektywy maszynowej. Wymagania dotyczce instrukcji wynikajce z Dyrektywy maszynowej. Zakres i forma informacji podawanych w instrukcji.
1
2
2
8
Wspópraca czci maszyn, rodzaje tarcia. Podstawowe informacje o warstwie wierzchniej i zjawiskach zachodzcych w strefie kontaktu ciao stae-ciao stae. Rodzaje tarcia, w tym podzia ze wzgldu na styk wspópracujcych powierzchni: suche, pynne, graniczne, mieszane. Tribologiczne procesy zuycia i ich charakterystyka. Dorane zuycie cierne, zuycie adhezyjne, zuycie przez utlenianie, zuycie zmczeniowe WW. Nietribologiczne procesy zuycia (zuycie korozyjne i erozyjne) i ich charakterystyka. Miary zuycia elementów maszyn. Przebieg zuycia w czasie eksploatacji.
2
4
3
3
3
3
3
7. Wykaz literatury podstawowej
a) Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. Pod red. M. Woropay’a. Radom, ITE 1996. b) Legutko S.: Podstawy eksploatacji maszyn. Pozna, Wyd. Politechniki Poznaskiej 1999. c) Niewczas A., Koszaka G.: Niezawodno silników spalinowych – wybrane zagadnienia.
Lublin, Wyd. Politechniki Lubelskiej 2003. d) Podniao A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Warszawa, WNT 2002.
8. Wykaz literatury uzupeniajcej
a) Niziski S., Michalski R.: Utrzymanie pojazdów i maszyn. Radom, ITE 2007. b) Lawrowski Z.: Technika smarowania. Warszawa, PWN 1996. c) Niziski S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu
Warmisko-Mazurskiego 2000. d) Zwierzycki W.: Pyny eksploatacyjne do rodków transportu drogowego. Wyd. Politechniki
Poznaskiej 2006. Osoba prowadzca: dr in. Grzegorz Koszaka,
dr in. Piotr Ignaciuk
1 W 30 3
1. Przedmioty wprowadzajce wraz z wymaganiami wstpnymi Fizyka na poziomie maturalnym – student zna podstawy budowy materii oraz parametry, którymi mona scharakteryzowa materiay w szczególnoci parametry umoliwiajce odrónienie metali od materiaów innych typów. Wymagana jest znajomo podstawowych praw fizycznych dla cia w stanie staym i ciekym. Niezbdna jest znajomo wielkoci f izycznych i jednostek ukadu SI oraz jednostek pochodnych. Chemia na poziomie maturalnym – student ma wiedz na temat pierwiastków chemicznych i okresowoci waciwoci pierwiastków w zalenoci od budowy powok elektronowych. 2. Cele ksztacenia – kompetencje jakie powinien osign student Wiedza dotyczca moliwoci ksztatowania waciwoci materiaów inynierskich jest niezbdna zarówno dla konstruktorów jak i technologów. Konstruktor, dobierajc materia, musi zna moliwoci ksztatowania struktury i waciwoci tego materiau jak równie bra pod uwag ograniczenia technologiczne. Produkt bdzie trway i atrakcyjny pod wzgldem uytkowym i estetycznym tylko wtedy gdy konstruktor swoj wiedz z zakresu inynierii materiaowej zastosuje w praktyce. Dla technologa najwaniejsz kwesti jest ksztatowanie struktury materiau w taki sposób, aby maksymalnie wykorzysta potencjalne waciwoci tego materiau poprzez zastosowanie procesu technologicznego zapewniajcego minimalizacj kosztów wytwarzania, czyli przy moliwie najmniejszym zuyciu zasobów. Gównym celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów umiejtnoci przewidywania interakcji pomidzy procesem technologicznym wytwarzania elementów maszyn, zmianami struktury materiau oraz podstawowymi waciwociami tego materiau. Student bdzie zna charakterystyk poszczególnych grup materiaów inynierskich ze szczególnym uwzgldnieniem metali i ich stopów. W grupie metali powinien pozna elazo i jego stopy, jako przykad szerokich moliwoci ksztatowania struktury w wyniku przemian w stanie staym. Student nabdzie umiejtnoci szeregowania operacji w procesie technologicznym ze wzgldu na moliwe dziedziczenie struktury i waciwoci materiau w zalenoci od technologicznej historii tego materiau. Wszystkie procesy i przemiany zachodzce w materiale student bdzie móg objani korzystajc z teoretycznej wiedzy, na temat budowy materiaów inynierskich poczwszy od skali atomowej do skali makro, któr nabdzie podczas zaj. Student pozna równie angielsk terminologi zwizan z zakresem przedmiotu, poniewa ródem najnowszej wiedzy s najczciej publikacje w tym jzyku. wiczenia laboratoryjne maj na celu zilustrowanie praw poznanych przez studenta podczas wykadu. Niektóre wiczenia i eksperymenty maj dodatkowo na celu uatwienie zrozumienia przez studentów problemów nie znanych im dotychczas. 3. Metody dydaktyczne Wykad: wykad informacyjny z uyciem prezentacji multimedialnych. Laboratorium: metoda praktyczna oparta na obserwacji i analizie, metoda aktywizujca zwizana z praktycznym dziaaniem studentów w celu rozwizania postawionych problemów. W zalenoci od specyfiki wiczenia studenci pracuj samodzielnie bd w kilkuosobowych grupach. 4. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu – efektów ksztacenia: Wykad: Sposób zaliczenia: egzamin. Forma uzyskania zaliczenia: Egzamin ma form ustn. 5.Treci ksztacenia zgodne z obowizujcymi standardami Materia i jej skadniki. Materiay techniczne naturalne i inynierskie – porównanie ich struktury, wasnoci i zastosowania. Zasady doboru materiaów inynierskich w budowie maszyn. Podstawy projektowania materiaowego. róda informacji o materiaach inynierskich, ich wasnociach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów, przemiany fazowe, ksztatowanie struktury i wasnoci materiaów inynierskich metodami technologicznymi. Warunki pracy i mechanizmy zuycia i dekohezji materiaów inynierskich. Stale i odlewnicze stopy elaza. Metale nieelazne i ich stopy. Materiay spiekane i ceramiczne. Szka i ceramika szklana. Materiay polimerowe, kompozytowe, biomimetyczne, inteligentne i funkcjonalne. Metody badania materiaów. Elementy komputerowej nauki o materiaach oraz komputerowego wspomagania projektowania materiaowego (CAMD – Computer Aided Materials Design) oraz doboru materiaów (CAMS – Computer Aided Materials Selection). Znaczenie materiaów inynierskich w budowie i eksploatacji maszyn.
10
Tematyka zaj Liczba godzin
2
Tworzywa inynierskie i ich waciwoci. Metale i ich stopy. Nazewnictwo skadników stopu. Materiay ceramiczne. Polimery. Kompozyty. Póprzewodniki
2
2
2
2
2
2
2
2
2
elazo i jego stopy. Odmiany alotropowe elaza. Ukad równowagi fazowej elazo-cementyt 2
Przemiany w stopie elaza z wglem. Skadniki strukturalne wystpujce w stopie elaza z wglem w stanie równowagi. Struktura stopu przy temperaturze normalnej
2
2
2
Metale nieelazne i ich stopy. Materiay spiekane i ceramiczne. Szka i ceramika szklana. Materiay biomimetyczne, inteligentne i funkcjonalne. Terminologia angielska zwizana z tematyk przedmiotu
2
Badania twardoci materiaów: metoda Brinella 2
Badania twardoci materiaów: metoda Rockwella 2
Badania twardoci materiaów: metoda Vickersa 2
Badania metalograficzne makroskopowe: badania przeomów 2
Badania metalograficzne makroskopowe: badania przekrojów 2
Badania metalograficzne mikroskopowe. Klasyfikacja i znakowanie metali i stopów wedug Polskich Norm (PN-EN)
2
11
Struktury i waciwoci stali w stanie wyarzonym. Struktury i waciwoci stali po hartowaniu i odpuszczaniu
2
Badania cieplne metali i stopów 2
Procesy wyarzania i hartowania stali 2
Ulepszanie cieplne stali 2
2
Zaliczenie laboratorium 2
a) Blicharski M.: Wstp do inynierii materiaowej. WNT, Warszawa 2001 b) Dobrzaski L.A.: Materiay inynierskie i projektowanie materiaowe: podstawy nauki o
materiaach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006 c) Przybyowicz K.: Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2007 d) Rudnik S.: Metaloznawstwo. PWN, Warszawa 1998 e) Weroski A. (red.): wiczenia laboratoryjne z inynierii materiaowej. Wyd. Uczelniane
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002 8. Wykaz literatury uzupeniajcej
a) Ashby M.F., Jones D.R.H.: Materiay inynierskie, tom 1 i 2. WNT, Warszawa 1995 i 1996 b) Ashby M.F.: Dobór materiaów w projektowaniu inynierskim. WNT, Warszawa 1998 c) Blicharski M.: Inynieria materiaowa. Stal. WNT, Warszawa 2004 d) Krajczyk A. Podrczny atlas mikrostruktur metali i stopów. Wyd. Politechniki Wrocawskiej,
Wrocaw 2005 e) Polskie Normy f) Przybyowicz K.: Materiaoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 2004 g) Wyatt O.H.: Wprowadzenie do inynierii materiaowej. WNT, Warszawa 1978
Osoba prowadzca wykad: dr in. Kazimierz Drozd
12
13
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS
1 L 15 1
1. Przedmioty wprowadzajce wraz z wymaganiami wstpnymi Matematyka w zakresie szkoy redniej 2. Zaoenia i cele przedmiotu Zasadniczym celem przedmiotu jest przekazanie wiadomoci z zakresu podstaw budowy maszyn oraz obróbki metali (za pomoc narzdzi rcznych i maszynowych), a take podstaw miernictwa warsztatowego. 3. Metody dydaktyczne wiczenia laboratoryjne s zajciami praktycznymi prowadzonymi metod obserwacji oraz wicze technicznych, polegajcych na wykonaniu wybranych przedmiotów. 4. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Obecno na wszystkich zajciach, prawidowe wykonanie przykadowego detalu zgodnie z zaoeniami rysunku wykonawczego, zaliczenie kolokwium ustnego. 5. Treci ksztacenia zgodne z obowizujcymi standardami 6. Program A. Tre wicze laboratoryjnych
Tematyka zaj Liczba godzin
1
Obróbka przykadowego detalu zgodnie z zaoeniami rysunku wykonawczego: Przygotowanie pófabrykatu. Dobór odpowiedniej obróbki lusarskiej. Dobór narzdzi lusarskich. Ustalenie naddatku obróbkowego. Zapoznanie z zasad pomiaru podstawowymi narzdziami pomiarowymi: suwmiarka, mikrometr, ktomierz, ktownik, linia krawdziowy, macki.
4
2
2
2
7. Wykaz literatury podstawowej:
a) Stell L.: lusarstwo w pytaniach i odpowiedziach. Wydaw. Nauk. .- Techn., Warszawa 1987. b) Szenejko W.: lusarstwo. Wydawnictwa Komunikacji i cznoci, Warszawa 1979. c) Dietrich M.: Podstawy budowy maszyn. Wydaw. Polit. Warszawskiej, Warszawa 1986.
8. Wykaz literatury uzupeniajcej:
a) Fischer U. [et al.] ; oprac. merytoryczne wersji pol.: Potrykus J. ; t.: Potrykus J., Smalec Z., Wnuczak E. Poradnik mechanika. Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2008.
Osoby prowadzce: mgr in. Jakub Matuszak,
mgr in. Maciej Wodarczyk, mgr in. Mariusz Konica.
14
15
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS
1 W 30 4
1. Przedmioty wprowadzajce wraz z wymaganiami wstpnymi Wymagany zakres wiedzy z chemii ogólnej i fizycznej na poziomie szkoy redniej. Znajomo i umiejtno wykorzystywania praw i zalenoci z zakresu z chemii ogólnej i fizyc znej do rozwizywania zagadnie technicznych. 2. Cele ksztacenia – kompetencje jakie powinien osign student: Pogbienie wiedzy chemicznej w stopniu wystarczajcym do dalszej edukacji w zakresie przedmiotów chemicznych, oraz przedmiotów materiaowych i technologicznych. Wyksztacenie umiejtnoci planowania i realizacji dowiadcze chemicznych oraz interpretacji otrzymanych wyników. Zdobycie umiejtnoci poprawnego pisania wzorów, wielkoci fizycznych i równa chemicznych, posugiwania si tablicami chemicznymi oraz wykonywania oblicze chemicznych. Uksztatowanie mylenia prowadzcego do zrozumienia poznanej wiedzy chemicznej i po-sugiwanie si ni w rónych sytuacjach yciowych. 3. Metody dydaktyczne Wykad: wykad informacyjny z elementami metod eksponujcych, z uyciem komputera. 4. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu – efektów ksztacenia: Wykad Forma uzyskania zaliczenia: egzamin pisemny z ocenami,
5.Treci ksztacenia zgodne z obowizujcymi standardami Usystematyzowanie wiedzy z chemii ogólnej stanowicej wprowadzenie do chemii fizycznej. 6. Program A. Tre wykadów
Tematyka zaj Liczba godzin
Materia, rodzaje materii. Substancje i pola. Równowano masy substancji i energii pola, wzór Einsteina
1
Ziarnista budowa substancji. Atom i czsteczka. Masa atomowa. Budowa atomu - model
Bohra. Czstki elementarne. Izotopy. Budowa powok elektronowych - liczby kwantowe.
Regua Hunda. Ukad okresowy pierwiastków. 1
Wizania chemiczne - wizanie jonowe, kowalencyjne, wizania porednie, wizania koordynacyjne. Pasmowy model wizania metalicznego
1
Równanie stanu gazu rzeczywistego - poprawki wg Van der Waalsa. Napicie powierzchniowe. Sorpcja fizyczna i chemisorpcja. Wpyw oddziaywa midzyczsteczkowych na waciwoci cia. Kohezja i adhezja. Spajanie metali i innych materiaów.
1
zastosowania zjawisk powierzchniowych - flotacja, chromatografia.
1
1
Elementy kinetyki i statyki chemicznej. Reakcje odwracalne i stany równowagowe. Staa dysocjacji.
1
16
Woda w przyrodzie i technice. Dysocjacja wody, kwasów i zasad. Iloczyn jonowy wody. pH i jego obliczanie.
1
Zjawiska na granicy metal - elektrolit. Potencja elektrody, wzór Nernsta. Ogniwa i ich SEM. Wspóczesne ogniwa jako róda zasilania. Ogniwa paliwowe. Ogniwa wtórne (akumulatory).
1
1
1
1
1
1
7. Wykaz literatury podstawowej
a) Whittaker A.G., Mount A.R., Heal, M.R. Krótkie wykady. Chemia fizyczna, PWN 2004 b) Cox P.A, Krótkie wykady. Chemia nieorganiczna PWN 2004 c) Atkins Peter William, Chemia fizyczna, PWN 2007 d) Atkins PW, Trapp CA, Cady MP, Giunta C, Chemia fizyczna. Zbiór zada z rozwizaniami, PWN
2007 e) Kowalczyk-Dembiska H, wiczenia rachunkowe z podstaw chemii, Universitas 2007 f) Laboratorium chemiczne materiay do wicze, Opracowanie zbiorowe pod redakcj Dziadko D,
Wyd. Politechniki Lubelskiej 1998. g) Betowska M, Dutkiewicz E, Jakubowska A, Lamperski S, wiczenia laboratoryjne z chemi
fizycznej, Wyd. Nauk. UAM 2007. 8. Wykaz literatury uzupeniajcej
a) Hart J.Dawid i Hart Harold, Chemia Organiczna Repetytorium i rozwizania zada, PZWL 2000 b) Gonet M, Dylewski R, Elektrochemia przemysowa inynieria elektrochemiczna, Wyd. Politechniki
lskiej 2002. c) Futyma I., Podrczne tablice szkolne. Chemia ogólna i nieorganiczna, NOWIK 2007 d) Iwan M., Podstawy chemii w wiczeniach, UMCS 2006.
Osoby prowadzce: dr Krystyna Marczewska Boczkowska
17
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS
1 1
W L
15 15
1 1
Tematyka zaj Liczba godzin
podejmowaniu dziaa w rodowisku. Koncepcja zrównowaonego rozwoju. Straty i korzyci ekologiczne w wyniku gospodarowania w rodowisku.
1
warunków klimatycznych. Dziura ozonowa. Deficyt wody pitnej. Deforestacja. Niszczenie
gleby, pustynnienie i stepowienie. Ograniczenie biorónorodnoci. Smog kwany, smog utleniajcy. Kwane deszcze.
2
produkcji”. 1
3
Woda jako komponent rodowiska i jej znaczenie w gospodarce. Stan zasobowy i jakociowy wód w Polsce. Czynniki skaajce wody naturalne. Wskaniki oceny stanu czystoci wód. Przygotowanie wody do rónych procesów technologicznych.
2
2
2
2
1
2
2
2
Uzdatnianie wody i oczyszczanie cieków: uzdatnianie wody i oczyszczanie cieków z zastosowaniem procesu koagulacji i sedymentacji.
2
Warunki tlenowe w wodach naturalnych i w ciekach: oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie metod Winklera.
2
Gospodarka odpadami: identyfikacja i segregacja odpadów w aspekcie ich odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania.
2
2
7. Wykaz literatury podstawowej
a) Wiatr I., Marczak H., Sawa J. Ekoinynieria. Podstawy procesów naprawczych w rodowisku. Wyd. WNGB Lublin 2003.
8. Wykaz literatury uzupeniajcej
a) Warych J. Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura. WNT, Warszawa 1998 b) Kowal A. L., widerska-Bróz M. Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa 2005 c) Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2008
Osoba prowadzca: dr. in. Halina Marczak
19
Semestr Rodzaj zaj Liczba godzin (w semestrze) Liczba punktów ECTS
1 W 15 1
Podstawy informatyki oraz fizyki na poziomie szkoy ponadgimnazjalnej - znajomo podstaw obsugi komputera, pakietu MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program bazodanowy).
2. Cele ksztacenia – kompetencje jakie powinien osign student:
Zdobycie wiedzy i umiejtnoci praktycznych z zakresu tworzenia i przetwarzania zoonych dokumentów elektronicznych, opracowywania zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych,
posugiwanie si popularnymi programami do grafiki rastrowej, tworzenie prostej bazy danych w oparciu tylko o program MS Access, tworzenia, multimedialnych prezentacji komputerowych.
3. Metody dydaktyczne
Wykad: wykad informacyjny z uyciem prezentacji multimedialnych. Laboratorium: metoda praktyczna oparta na obserwacji i analizie, metoda aktywizujca zwizana z praktycznym dziaaniem studentów w grupie i indywidualnie w celu rozwizania postawionych
problemów. Zajcia przy stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.
4. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu – efektów ksztacenia:
Wykady: Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocen. Forma uzyskania zaliczenia: kocowe pisemne
colloquium zaliczeniowe, opisowe. Aby uzyska zaliczenie z wykadów student musi udzieli odpowiedzi na min. 50% pyta na ocen 3,0; 65% - 3,5; 75% - 4,0; 85% - 4,5; pow. 85% - 5,0.
Laboratorium:
realizowanych podczas zaj laboratoryjnych. Kolokwium polegajce na zbudowaniu bazy danych przy zdefiniowanych zaoeniach.
5.Treci ksztacenia zgodne z obowizujcymi standardami
Informatyka – pojcia podstawowe. Systemy…