studia 2. st. niestacjonarne

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPIS PRZEDMIOTW: MODU IX: FILOLOGICZNY

  IXA1. TEORIA KULTURY S. 2 IXA1A. JZYK OBCY NOWOYTNY ... S. 6 IXB1/2. KONTEKSTY LITERATURY POLSKIEJ XX I XXI W. .. S. 19 IXB1/3. METODOLOGIA BADA LITERACKICH .. S. 24 IXB1/4. RETORYKA W PIMIENNICTWIE STAROPOLSKIM I OWIECENIOWYM S. 24 IXB1/5. KONTEKSTY LITERATURY XIX W. S. 35 IXB2/6. WSPCZESNY JZYK POLSKI S. 39 IXB2/7. METODOLOGIA BADA JZYKOZNAWCZYCH . S. 46 PRZEDMIOTY DO WYBORU IXC8/L. DRAMAT STAROPOLSKI I OWIECENIOWY S. 55 IXC9/L. LITERATURA I HISTORIA . S. 63 IXC10/L. LITERATURA I MITY . S. 67 IXC11/L. LITERATURA I FILOZOFIA . S. 71 IXC12/L. WARSZTATY KRYTYCZNOLITERACKIE S. 79 IXC12/L. INTERPRETACJA I PRAGMATYKA ODBIORU DZIEA LITERACKIEGO .. S. 83 IXC8/J. ROZWJ SYSTEMU LEKSYKALNEGO S. 84 IXC9/J. REYSERIA . S. 84 IXC10/J. RETORYKA W KOMUNIKACJI S. 84 IXC10/J. JZYKOWA I STYLISTYCZNA ANALIZA TEKSTU S. 84 IXC11/J. JZYK MWIONY MIESZKACW WSPCZESNEJ POLSKIEJ WSI .. S. 88 IXC12/J. WPROWADZENIE DO ONOMASTYKI . S. 93 IXC12/J. HISTORIA JZYKA JAKO PRZEDMIOT DYDAKTYKI SZKOLNEJ . S. 98 IXC8/K. KULTURA I LITERATURA SARMACKA .. S. 98 IXC9/K. WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY XIX W. S. 101 IXC10/K. WSPCZESNA KULTURA LITERACKA . S. 105 IXC11/M. INTERPRETACJA TEKSTU W SZKOLNEJ EDUKACJI POLONISTYCZNEJ S. 105 IXC12/M. NAUCZANIE INTEGRUJCE W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ S. 110 IXC13. WYKAD MONOGRAFICZNY .. S. 119 IXC14. SEMINARIUM MAGISTERSKIE . S. 121 IXC15. WYKAD MONOGRAF. DO SEMINARIUM . S. 140

 • Sylabusy przedmiotw moduu filologicznego studia 2. stopnia niestacjonarne

  KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2012/2013 MODU IX: FILOLOGICZNY

  IX A. MODU PRZEDMIOTW PODSTAWOWYCH

  IXA1. TEORIA KULTURY: rok akademicki 2012/2013

  Nazwa przedmiotu Teoria kultury

  Nazwa jednostki prowadzcej

  przedmiot

  Wydzia Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej

  Kod przedmiotu IXA1

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  Filologia polska Studia II stopnia Niestacjonarne

  Rodzaj przedmiotu Przedmiot podstawowy

  Rok i semestr studiw Rok I, drugi

  Imi i nazwisko koordynatora

  przedmiotu

  Dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska

  Imi i nazwisko osoby

  prowadzcej ( osb

  prowadzcych) zajcia

  z przedmiotu

  prof. dr hab. Stanisaw Uliasz, prof. dr hab. Krzysztof

  Dmitruk, dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska, dr Wojciech

  Birek, dr Arkadiusz Lubo

  Cele zaj z przedmiotu

  C1- student poznaje najwaniejsze wspczesne teorie kulturowe.

  C2 - student potrafi oceni zachodzce zmiany w kulturze, okreli i dokona ich analizy.

  C3 - samodzielnie bada tekstw naukowych;

  C4 - student staje si wiadomym uczestnikiem w yciu kulturalnym wsplnoty europejskiej.

  Wymagania

  wstpne Wiedza z zakresu kulturoznawstwa uzyskana na niszych szczeblach ksztacenia,

  redniozaawansowana wiedza oglnohumanistyczna.

 • Efekty

  ksztacenia

  Wiedza:

  IXA1_W01: zna ogln problematyk teorii kultury i narzdzia

  do jej badania;

  IXA1_W02: zna gwne kierunki bada nad kultur;

  IXA1_ W03: ma uporzdkowan wiedz ogln dotyczc

  zagadnie tworzcych podstawow problematyk teorii kultury

  i rozumie ich znaczenie dla bada kulturoznawczych;

  Umiejtnoci:

  IXA1_U01: umie scharakteryzowa wybrane teorie kultury

  i ich przedstawicieli;

  IXA1_U02: umie zastosowa wiedz teoretyczn w praktyce;

  IXA1_U03: umie samodzielnie zdobywa wiedz i rozwija

  umiejtnoci badawcze w zakresie teorii kultury;

  IXA1_U04: potrafi wyszukiwa, analizowa, ocenia,

  selekcjonowa

  i uytkowa informacje z zakresu teorii kultury.

  Kompetencje spoeczne:

  IXA1_K01: jest wiadomy posiadanej przez siebie wiedzy

  i umiejtnoci;

  IXA1_K02: rozumie konieczno cigego poszerzania swoich

  kompetencji z zakresu teorii kultury, dy do

  samodoskonalenia;

  IXA1_K03: rozumie moliwoci zastosowania metodologii

  bada kulturowych do rozwizywania problemw naukowych;

  IXA1_K04: jest otwarty na nowe i nowoczesne metody i teorie

  bada.

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  Wykad - 30 godzin

  Treci programowe

  LP. Treci merytoryczne Liczba godzin

  1. Kultura, teoria, dyskurs definicje, mylenie poprzez teorie. 2

  2. Ewolucjonici i ewolucyjne schematy rozwojowe (Herbert Spencer, Edward Tylor, Levis Morgan).

  4

  3. Dyfuzjonizm (szkoa krgw kulturowych, dyfuzjonizm brytyjski, dyfuzjonizm amerykaski (Franz Boas).

  2

  4. Funkcjonalizm Bronisawa Malinowskiego, socjologizm Alfreda Radcliffe-Browna, funkcjonalizm Roberta Redfileda).

  4

  5. Psychologia i psychoanaliza w sztuce Freud, Jung, Lacan, Kristeva. 4

  6. Teoria dekonstrukcjonistyczna. 2

 • 7. Formalizm, ikonografia i ikonologia w sztuce. 2

  8. Feminizm. Gender studies. 2

  9. Teoria postkolonialna. 4

  10. Poststrukturalizm, Foucault, Lacan, Derrida. Postmodernizm. 2

  Metody

  dydaktyczne

  Wykad z prezentacj multimedialn, dyskusja.

  Sposb(y)

  i forma(y)

  zaliczenia

  Zaliczenie z ocen. Podstaw zaliczenia jest obecno na wykadach oraz

  pozytywna ocena z pracy dotyczcej praktycznego zastosowania wybranej teorii

  kultury. Wskazane formy ocen odnosz si do wszystkich zaoonych w niniejszym

  sylabusie efektw ksztacenia.

  Metody i kryteria

  oceny

  Lp. Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Efekt 1

  IXA1_W01

  Student zna w stopniu

  dostatecznym ogln

  problematyk teorii

  kultury i narzdzie

  do jej badania;

  Student zna

  w stopniu dobrym

  ogln

  problematyk teorii

  kultury i narzdzie

  do jej badania;

  Student zna

  w stopniu

  wyczerpujcym

  problematyk teorii

  kultury i narzdzie do

  jej badania;

  Efekt 2

  IXA1_W02

  Student opisuje

  wybrane kierunki

  bada nad kultur.

  Student opisuje

  wikszo gwnych

  kierunkw nada nad

  kultur.

  Student opisuje

  wszystkie poznane na

  zajciach kierunki

  bada nad kultur.

  Efekt 3

  IXA1_W03

  Student wykazuje si

  dostateczn wiedz

  ogln dotyczc

  zagadnie

  tworzcych

  podstawow

  problematyk teorii

  kultury i w stopniu

  podstawowym

  rozumie ich

  znaczenie dla bada

  kulturoznawczych.

  Student wykazuje si

  dobr wiedz ogln

  dotyczc zagadnie

  tworzcych

  podstawow

  problematyk teorii

  kultury i w stopniu

  dobrym rozumie

  ich znaczenie dla

  bada

  kulturoznawczych.

  Student wykazuje si

  bardzo dobr wiedz

  ogln dotyczc

  zagadnie

  tworzcych

  podstawow

  problematyk teorii

  kultury i w stopniu

  bardzo dobrym

  rozumie ich

  znaczenie dla

  bada

  kulturoznawczych.

  Efekt 4

  IXA1_U01

  Student potrafi

  w stopniu

  dostatecznym

  scharakteryzowa

  wybrane teorie kultury

  i ich przedstawicieli.

  Student potrafi

  w stopniu dobrym

  scharakteryzowa

  wybrane teorie

  kultury i ich

  przedstawicieli.

  Student potrafi

  w stopniu bardzo

  dobrym

  scharakteryzowa

  wybrane teorie

  kultury i ich

  przedstawicieli.

  Efekt 5

  IXA1_U02

  Student w stopniu

  dostatecznym potrafi

  zastosowa wiedz

  teoretyczn

  w praktyce.

  Student w stopniu

  dobrym potrafi

  zastosowa wiedz

  teoretyczn

  w praktyce.

  Student w stopniu

  bardzo dobrym

  potrafi zastosowa

  wiedz teoretyczn

  w praktyce.

  Efekt 6

  IXA1_U03

  Student potrafi

  w stopniu

  dostatecznym

  Student potrafi i

  w dobrym stopniu

  samodzielnie umie

  Student potrafi

  samodzielnie i

  w bardzo dobrym

 • samodzielnie

  zdobywa wiedz

  i rozwija

  umiejtnoci

  badawcze w zakresie

  teorii kultur.

  samodzielnie

  zdobywa wiedz

  i rozwija

  umiejtnoci

  badawcze w zakresie

  teorii kultury.

  stopniu zdobywa

  wiedz i rozwija

  umiejtnoci

  badawcze w zakresie

  teorii kultury.

  Efekt 7

  IXA1_U04

  Student umie

  w dostatecznym

  stopniu wyszukiwa,

  analizowa, ocenia,

  selekcjonowa

  i uytkowa

  informacje z zakresu

  teorii kultury.

  Student umie

  w dobrym stopniu

  wyszukiwa,

  analizowa, ocenia,

  selekcjonowa

  i uytkowa

  informacje z zakresu

  teorii kultury.

  Student umie

  w bardzo dobrym

  stopniu wyszukiwa,

  analizowa, ocenia,

  selekcjonowa

  i uytkowa

  informacje z zakresu

  teorii kultury.

  Efekt 8

  IVA1_K01

  Student

  w dostatecznym

  stopniu ma

  wiadomo

  posiadanej przez

  siebie wiedzy

  i umiejtnoci.

  Student w dobrym

  stopniu jest

  wiadomy

  posiadanej przez

  siebie wiedzy

  i umiejtnoci.

  Student w bardzo

  dobrym stopniu jest

  wiadomy

  posiadanej przez

  siebie wiedzy

  i umiejtnoci.

  Efekt 9

  IVA1_K02

  Student w stopniu

  dostatecznym rozumie

  konieczno cigego

  poszerzania swoich

  kompetencji z zakresu

  teorii kultury, dy do

  samodoskonalenia.

  Student w stopniu

  dobrym rozumie

  konieczno cigego

  poszerzania swoich

  kompetencji

  z zakresu teorii

  kultury, dy do

  samodoskonalenia.

  Student w bardzo

  dobrym stopniu

  rozumie konieczno

  cigego poszerzania

  swoich kompetencji

  z zakresu teorii

  kultury, dy do

  samodoskonalenia.

  Efekt 10

  IVA1_K03

  Student

  w dostatecznym

  stopniu rozumie

  moliwoci

  zastosowania

  metodologii bada

  kulturowych do

  rozwizywania

  problemw

  naukowych.

  Student w dobrym

  stopniu rozumie

  moliwoci

  zastosowania

  metodologii bada

  kulturowych do

  rozwizywania

  problemw

  naukowych.

  Student w bardzo

  dobrym stopniu

  rozumie

  moliwoci

  zastosowania

  metodologii bada

  kulturowych do

  rozwizywania

  problemw

  naukowych.

  Efekt 11

  IVA1_K04

  Student

  w dostatecznym

  stopniu jest

  zorientowany na nowe

  i nowoczesne metody

  i teorie bada.

  Student w dobrym

  stopniu jest

  zorientowany na

  nowe i nowoczesne

  metody i teorie

  bada.

  Student w bardzo

  dobrym stopniu jest

  zorientowany na

  nowe i nowoczesne

  metody i teorie

  bada.

  Cakowity nakad

  pracy studenta

  potrzebny do

  osignicia

  zaoonych efektw

  w godzinach oraz

  punktach ECTS

  30 godz. wykadu;

  5 godzin udzia w konsultacjach;

  10 godzin na napisanie referatu;

  4 pkt. ECTS.

 • Jzyk wykadowy Polski.

  Praktyki zawodowe

  w ramach przedmiotu

  Nieprzewidziane w standardach ksztacenia.

  Literatura Literatura podstawowa:

  Barker Charles., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Krakw 2005.

  Burszta J. Wojciech., Globalizacja i nowa lokalno.[w:] tego, Antropologa kultury,

  Pozna 1998.

  D`Allena Anne, Metody i teorie sztuki, Przek. E. i J. Jedliscy, Krakw 2008.

  Derrida Jacgues, O gramatologii, Warszawa 1999.

  Iawsiw Inga, Gender dla rednio zaawansowanych, Warszawa 2004.

  Jenks Charles, Kultura, Pozna 1999.

  Krawczyk Ewa, Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoy, orientacje,

  Lublin 2006.

  Kuper Adam, Kultura. Model antropologiczny, Krakw 2005.

  Rorty Richard, Przygodno, ironia, solidarno, Warszawa 1996.

  Lvi-Strauss Cloude., Antropologia strukturalna II, Warszawa 2001.

  Nycz Ryszard., Postmodernizm, Krakw 1997.

  Roudinesco Elisabeth, Jacques Lacan. Jego ycie i myl, przeoy Robert Reszke,

  Warszawa 2005.

  lczka Kazimierz, Feminizm. Ideologie i koncepcje spoeczne wspczesnego

  feminizmu, Katowice 1999.

  iek Slavoj, Patrzc z ukosa. Do Lacana przez kultur popularn, 1991; wyd.

  polskie: Krakw 2003

  Literatura uzupeniajca:

  Appadurai Arjun, Nowoczesno bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji,

  Krakw 2005.

  Baudrillard Jean, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.

  Idee Europy w kulturze XX wieku, red. A. Kramkowska, E. Novikow, A. Tadaj,

  Biaystok 2005.

  Skinner Quentino, (red.), Powrt wielkiej teorii w naukach humanistycznych, Lublin

  1998.

  Smart Barry Postmodernizm, prze. Maciej Wasilewski, Pozna 1998.

  Geertz Clifford, Zastane wiato. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne,

  Krakw 2003.

  Kempny Marian, Nowicka Ewa, (red.), Badanie kultury. Elementy teorii

  antropologicznej, Warszawa 2003;

  Kempny Marian, Nowicka Ewa, (red.), Badanie kultury. Elementy teorii

  antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004.

  Od awangardy do postmodernizmu, red. Grzegorz. Dziamski, Warszawa 1996 (tu

  rozdz. Postmodernizm, Postmodernizm a muzyka, Postmodernizm i film,

  Postmodernizm w architekturze.).

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Reszke

 • IXA1A. JZYK OBCY NOWOYTNY (JZYK NIEMIECKI): rok akademicki 2012/2013

  Nazwa przedmiotu Lektorat jzyka niemieckiego

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Jzykw Obcych

  Kod przedmiotu IXA1A

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  Filologia Polska II stopie niestacjonarne

  Rodzaj przedmiotu wiczenia

  Rok i semestr studiw I rok, I i II semestr

  Imi i nazwisko koordynatora

  przedmiotu

  mgr Dorota Pirga

  Imi i nazwisko osoby prowadzcej (osb

  prowadzcych) zajcia z przedmiotu

  Mgr Marta Jakubowicz-Pisarek

  Cele zaj z przedmiotu

  Celem kursu jest rozwijanie 4 sprawnoci jzykowych na poziomie B2+.

  Osoba posugujca si jzykiem obcym na tym poziomie rozumie stosunkowo dugie wypowiedzi

  i wykady. Potrafi zrozumie dziennik oraz wikszo programw telewizyjnych dotyczcych

  aktualnych tematw. Potrafi zrozumie wikszo filmw, jeli ich jzyk jest standardowy.

  Potrafi zrozumie artykuy i teksty opisujce problematyk wspczesn, ktrych autorzy przyjmuj

  konkretn postaw lub szczeglny punkt widzenia. Potrafi zrozumie wspczesny tekst literacki

  napisany proz. Potrafi zrozumie teksty specjalistyczne i dugie instrukcje zwizane ze swoj

  specjalizacj.

  Potrafi porozumie si swobodnie i spontanicznie w taki sposb, e interakcje z rdzennym

  uytkownikiem jzyka staj si naturalne. Potrafi przedstawia swoje pogldy i ich broni. Potrafi

  wypowiada si jasno i szczegowo na wiele tematw dotyczcych swoich zainteresowa, potrafi

  przedstawi swj pogld na aktualny temat oraz wyjani korzyci i niedogodnoci rnych

  rozwiza.

  Potrafi napisa teksty jasne i szczegowe na wiele tematw zwizanych z swoimi

  zainteresowaniami. Potrafi napisa esej lub sprawozdanie przekazujc informacj lub przedstawiajc

  swj pogld za lub przeciw wyraonej opinii. Potrafi napisa listy, w ktrym wyrazi swj stosunek do

 • wydarze i dowiadcze innych osb.

  Wymagania wstpne Znajomo jzyka na poziomie B2

  Efekty ksztacenia

  Wiedza: Student zna podstawowe sownictwo z zakresu niej

  wymienionych blokw tematycznych oraz odpowiednie dla tej

  tematyki struktury gramatyczne. Posiada wiedz na temat

  waniejszych wydarze z historii Niemiec i z literatury niemieckiej,

  Umiejtnoci: Student rozumie pisemne i ustne informacje na

  wikszo tematw z ycia codziennego, potrafi porozumie si bez

  przygotowania na znane mu tematy, opowiedzie

  o wydarzenia, swoich dowiadczeniach, marzeniach, nadziejach,

  celach. Potrafi udzieli wyjanie, poda przyczyny, wyrazi opinie

  lub przedstawi swoje plany. Potrafi napisa informacj, w ktrej

  przedstawia swj pogld za lub przeciw wyraonej opinii i list

  opisujcy swoje osobiste dowiadczenia, przeycia i wraenia.

  Kompetencje spoeczne: Student potrafi pracowa w grupie,

  prezentowa swoje wystpienia, widzi potrzeb nauki jzykw

  obcych, ktre pozwalaj mu lepiej zrozumie obc kultur, rozumie

  rnice kulturowe.

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  Lektorat, 60 godzin

 • Treci programowe

  Semestr I i II

  Tematyka Struktury gramatyczne

  W obcym kraju, rnice kulturowe, szok kulturowy,

  status cudzoziemca za granic , list czytelniczy

  Szyk zdania

  Rodzaje komunikacji

  Argumentowanie

  Spjniki dwuczonowe

  Praca List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna Rne czniki zda

  Historia najwaniejsze wydarzenia w powojennych

  Niemczech

  Zamiana zda czasowych na zwroty

  rzeczownikowe

  Rwnouprawnienie kobiet i mczyzn, role

  spoeczne, analiza statystyk

  Rekcja czasownika, przyswki zaimkowe

  wiat przyrody i ochrona rodowiska Zdania warunkowe, mowa zalena

  Problemy spoeczne ubstwo, przestpczo,

  problemy krajw wielokulturowych

  Frazeologizmy Nomen-Verb-

  Verbindungen

  Niemieckojzyczni laureaci literackiej nagrody

  Nobla -projekt

  Zertifikat Deutsch B2 rozwizywanie wybranych

  zada testu modelowego

  Metody dydaktyczne Metody komunikatywne

  Formy organizacyjne: praca w grupach, praca indywidualna

  Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z ocen. Ocena ustalana jest na podstawie ocen

  czstkowych.

  Metody i kryteria oceny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocen

  pozytywn wszystkich przewidzianych w danym semestrze

  prac pisemnych i uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi

  ustnych, a take obecno na zajciach i aktywne

  uczestnictwo w zajciach. Do zaliczenie testu pisemnego

  potrzeba minimum 51% prawidowych odpowiedzi.

  Kryteria oceny odpowiedzi ustnej:

  - Ocena bardzo dobra: bardzo dobry poziom znajomoci

 • sownictwa i struktur jzykowych,

  nieliczne bdy jzykowe nie zakcajce komunikacji,

  - Ocena +dobra/dobra: dobry/zadawalajcy poziom

  znajomoci sownictwa i struktur jzykowych, bdy

  jzykowe nieznacznie zakcajce komunikacj, nieznaczne

  zakcenia w pynnoci wypowiedzi,

  - Ocena + dostateczna: ograniczona znajomo sownictwa

  i struktur jzykowych, liczne bdy jzykowe znacznie

  zakcajce komunikacj i pynno wypowiedzi,

  odpowiedzi czciowo odbiegajce od treci

  zadanego pytania, niekompletna,

  - Ocena dostateczna: ograniczona znajomo sownictwa

  i struktur jzykowych, liczne bdy jzykowe znacznie

  zakcajce komunikacj i pynno wypowiedzi, niepene

  odpowiedzi na pytania, odpowiedzi czciowo odbiegajce

  od treci zadanego pytania,

  - Ocena niedostateczna: brak odpowiedzi lub bardzo

  ograniczona znajomo sownictwa i struktur jzykowych

  uniemoliwiajca wykonanie zadania, chaotyczna

  konstrukcja wypowiedzi, bardzo uboga tre,

  niekomunikatywno, mylenie i znieksztacanie

  podstawowych informacji

  Cakowity nakad pracy studenta

  potrzebny do osignicia zaoonych

  efektw w godzinach oraz punktach

  ECTS

  Lektorat 20+10S godzin oraz 20+10S godzin

  Przygotowanie do wicze 120 godzin

  6

  Jzyk wykadowy Niemiecki

  Praktyki zawodowe w ramach

  przedmiotu

  -

  Literatura Literatura podstawowa:

  Aspekte 2, Langenscheidt

  Literatura uzupeniajca:

  Materiay do wystawy Zeitworte(o historii Niemiec)

 • Fragmenty artykuw z niemieckiej prasy, wiczenia on-line

  IXA1A. JZYK OBCY NOWOYTNY (JZYK ANGIELSKI): rok akademicki 2012/2013

  Nazwa przedmiotu Lektorat jzyka angielskiego

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny Instytut Filologii

  Polskiej

  Kod przedmiotu IXA1A

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  Filologia / Specjalno: filologia

  angielska

  Studia drugiego stopnia Studia niestacjonarne

  Rodzaj przedmiotu wiczenia

  Rok i semestr studiw I rok studiw 2012/2013, semestr I, II

  Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu mgr Agnieszka Nahurska

  Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb

  prowadzcych) zajcia z przedmiotu

  mgr Joanna Mazur

  Cele zaj z przedmiotu

 • Celem kursu jest rozwijanie 4 sprawnoci jzykowych na poziomie B2+.

  Osoba posugujca si jzykiem obcym na tym poziomie rozumie stosunkowo dugie wypowiedzi

  i wykady. Potrafi zrozumie dziennik oraz wikszo programw telewizyjnych dotyczcych

  aktualnych tematw. Potrafi zrozumie wikszo filmw, jeli ich jzyk jest standardowy.

  Potrafi zrozumie artykuy i teksty opisujce problematyk wspczesn, ktrych autorzy przyjmuj

  konkretn postaw lub szczeglny punkt widzenia. Potrafi zrozumie wspczesny tekst literacki

  napisany proz. Potrafi zrozumie teksty specjalistyczne i dugie instrukcje zwizane ze swoj

  specjalizacj.

  Potrafi porozumie si swobodnie i spontanicznie w taki sposb, e interakcje z rdzennym

  uytkownikiem jzyka staj si naturalne. Potrafi przedstawia swoje pogldy i ich broni. Potrafi

  wypowiada si jasno i szczegowo na wiele tematw dotyczcych swoich zainteresowa, potrafi

  przedstawi swj pogld na aktualny temat oraz wyjani korzyci i niedogodnoci rnych

  rozwiza.

  Potrafi napisa teksty jasne i szczegowe na wiele tematw zwizanych z swoimi zainteresowaniami.

  Potrafi napisa esej lub sprawozdanie przekazujc informacj lub przedstawiajc swj pogld za lub

  przeciw wyraonej opinii. Potrafi napisa listy, w ktrym wyrazi swj stosunek do wydarze

  i dowiadcze innych osb.

  Wymagania wstpne Znajomo jzyka na poziomie B2

  Efekty ksztacenia

  Wiedza: Student zna sownictwo na poziomie

  rednio zaawansowanym z zakresu niej

  wymienionych blokw tematycznych oraz

  odpowiedni dla tej tematyki gramatyk. Posiada

  wiedz z zakresu kultury, historii i wspczesnych

  realiw ycia w krajach anglojzycznych.

  Umiejtnoci:

  Student rozumie pisemne i ustne informacje na

  wikszo tematw z ycia codziennego, potrafi

  porozumie si bez przygotowania na znane mu

  tematy, opowiedzie o wydarzenia, swoich

  dowiadczeniach, marzeniach, nadziejach, celach.

  Potrafi udzieli wyjanie, poda przyczyny,

  wyrazi opinie lub przedstawi swoje plany. Potrafi

  napisa informacj, w ktrej przedstawia swj

  pogld za lub przeciw wyraonej opinii i list

  opisujcy swoje osobiste dowiadczenia, przeycia

  i wraenia.

  Kompetencje spoeczne: Student potrafi pracowa

  w grupie, prezentowa swoje zdania i opinie, widzi

 • potrzeb nauki jzykw obcych, ktre pozwalaj mu

  lepiej zrozumie obc kultur.

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  Lektorat, 60 godzin (30+30)

  Treci programowe

  LP.

  Treci merytoryczne przedmiotu

  1.

  Jzyki obce nauka, konieczno komunikacji, literatura obcojzyczna

  najwiksze dziea

  2.

  Podre, prezentacje miejsc wartych zwiedzenia

  3.

  Typy osobowoci. Carl Jung. Sylwetki pisarzy polskich I zagranicznych oraz ich

  najwiksze dziea - prezentacje 4.

  Reklama marketing, prezentacja wasnej reklamy

  5. Praca zawody, rozmowa kwalifikacyjna, list intencyjny, CV

  6.

  Biznes i ikony biznesu

  7.

  Nauka, edukacja szkolnictwo Polska/Wielka Brytania

  \

  8.

  Wynalazki I odkrycia, sylwetki wynalazcw I odkrywcw

  9.

  Trendy w yciu codziennym i sztuce

  10.

  rodki przekazu media, prasa anglojzyczna

  modelowego

  11. Technika , postp w rnych gaziach ycia

  12. Przestpczo kary, przestpczo internetowa

  13. Kino, teatr - wybr repertuaru, recenzja filmowa

  14. rodowisko naturalne, globalizacja, ycie w globalnej wiosce

  15. Sztuka, artyci i ich dziea

  Metody dydaktyczne Metody komunikatywne rozwijajce cztery

  podstawowe sprawnoci jzykowe, tj. rozumienie

  tekstu suchanego, rozumienie tekstu czytanego,

 • pisanie i mwienie,

  Formy organizacyjne: praca w grupach, w parach

  i praca indywidualna

  Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z ocen. Ocena ustalana jest na

  podstawie ocen czstkowych

  Metody i kryteria oceny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie

  na ocen pozytywn wszystkich przewidzianych

  w danym semestrze prac pisemnych i uzyskanie

  pozytywnej oceny z odpowiedzi ustnych, a take

  obecno i aktywne uczestnictwo w zajciach. Do

  zaliczenie testu pisemnego potrzeba minimum

  55% prawidowych odpowiedzi.

  Kryteria oceny odpowiedzi ustnej:

  - Ocena bardzo dobra: bardzo dobry poziom

  znajomoci sownictwa i struktur jzykowych,

  nieliczne bdy jzykowe nie zakcajce

  komunikacji,

  - Ocena +dobra/dobra: dobry/zadawalajcy

  poziom znajomoci sownictwa i struktur

  jzykowych, bdy

  jzykowe nieznacznie zakcajce komunikacj,

  nieznaczne zakcenia w pynnoci wypowiedzi,

  - Ocena + dostateczna: ograniczona znajomo

  sownictwa i struktur jzykowych, liczne bdy

  jzykowe znacznie zakcajce komunikacj

  i pynno wypowiedzi, odpowiedzi czciowo

  odbiegajce od treci

  zadanego pytania, niekompletna,

  - Ocena dostateczna: ograniczona znajomo

  sownictwa i struktur jzykowych, liczne bdy

  jzykowe znacznie zakcajce komunikacj

  i pynno wypowiedzi, niepene odpowiedzi na

  pytania, odpowiedzi czciowo odbiegajce od

  treci zadanego pytania,

  - Ocena niedostateczna: brak odpowiedzi lub

  bardzo ograniczona znajomo sownictwa

  i struktur jzykowych uniemoliwiajca

  wykonanie zadania, chaotyczna konstrukcja

  wypowiedzi, bardzo uboga tre,

 • niekomunikatywno, mylenie i znieksztacanie

  podstawowych informacji

  Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do

  osignicia zaoonych efektw w godzinach

  oraz punktach ECTS

  Lektorat 60 godzin (20 +10S godz. + 20+10S

  godz.)

  Przygotowanie do wicze 120

  6

  Jzyk wykadowy Jzyk angielski

  Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu -

  Literatura Literatura podstawowa:

  Cotton,D.Falvey,D. Language Leader Pre

  Intermediate, Longman 2010

  Wokbook to Language Leader Pre Intermediate

  Murphy,R. English Grammar in Use, CUP.1994

  Anderson, V. Grammar Practice for Intermediate

  Students. Longman, 2007

  Eastwood, J. Oxford Practice Grammar, Oxford.

  2009.

  Portale internetowe, materiay wasne - aktualne

  materiay prasowe

  IXA1A. JZYK OBCY NOWOYTNY (JZYK FRANCUSKI): rok akademicki 2012/2013

  Nazwa przedmiotu Lektorat jzyka francuskiego

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Jzykw Obcych

  Kod przedmiotu IXA1A

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  FILOLOGIA POLSKA II stopnia nietacjonarne

  Rodzaj przedmiotu wiczenia

  Rok i semestr studiw I rok studiw 2012/2013, semestr I i II

 • Imi i nazwisko koordynatora

  przedmiotu

  Mgr Sawomir Schultis

  Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb

  prowadzcych) zajcia z przedmiotu

  Mgr Beata Kawalec

  Cele zaj z przedmiotu

  Celem kursu jest rozwijanie 4 sprawnoci jzykowych na poziomie A1, A1+. Osoba

  posugujca si jzykiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosowa potoczne wyraenia,

  bardzo proste wypowiedzi dotyczce konkretnych potrzeb ycia codziennego. Potrafi

  formuowa pytania i udziela odpowiedzi z zakresu ycia prywatnego, dotyczce miejsca

  zamieszkania, ludzi, ktrych zna, przedmiotw, ktre posiada. Potrafi przedstawia siebie

  i innych i prowadzi prost rozmow, pod warunkiem, e rozmwca mwi wolno,

  zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi napisa krtk kartk, np. z wakacji. Potrafi

  wypeni prosty formularz, wpisujc swoje imi, nazwisko, narodowo, wiek, adres.

  Wymagania wstpne Kurs przeznaczony jest dla osb uczcych si jzyka francuskiego

  od podstaw - brak wymaga wstpnych.

  Efekty ksztacenia

  Wiedza: Student zna podstawowe sownictwo z zakresu niej

  wymienionych blokw tematycznych oraz odpowiednie dla tej

  tematyki struktury gramatyczne.

  Umiejtnoci: Student potrafi stosowa potoczne wyraenia

  i bardzo proste wypowiedzi dotyczce konkretnych potrzeb ycia

  codziennego. Potrafi formuowa pytania i udziela odpowiedzi.

  Potrafi prowadzi prost rozmow pod warunkiem, e rozmwca

  mwi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi take

  wypenia proste formularze.

  Kompetencje spoeczne: Student potrafi pracowa w grupie, widzi

  potrzeb nauki jzykw obcych, ktre pozwalaj mu lepiej

  zrozumie obc kultur.

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  Lektorat, Lektorat 60 godzin (20 +10S godz. + 20+10S godz.)

  Treci programowe

 • Semestr I

  Spotkania zwroty na powitanie/poegnanie (styl formalny i nieformalny), przedstawianie

  siebie/innych osb, proszenie o informacje i udzielanie informacji z zakresu danych osobowych,

  alfabet, literowanie, kwestionariusz osobowy, e-mail w celu znalezienia korespondenta, sownictwo

  dotyczce upodoba.

  Liczebniki gwne, zaimek pytajcy Quel/Quelle, zaimki osobowe nieakcentowane i akcentowane,

  czas teraniejszy czasownikw tre, avoir, aller oraz czasownikw I grupy koniugacyjnej.

  Kraje, kontynenty, jzyki obce pastwa Europy, pastwa i miasta francuskojzyczne,

  narodowoci. Przyimki: , en, au, aux.

  Przedmioty i ubrania rzeczowniki nazywajce przedmioty, ubrania, meble; przymiotniki

  nazywajce kolory; w sklepie odzieowym: pytanie o rozmiar, cen; wyraanie przynalenoci.

  Rodzajniki nieokrelone i okrelone, zwrot il y a, przyimki miejsca, zaimki przymiotne

  dzierawcze i wskazujce.

  Portrety sownictwo dotyczce opisu postaci, przymiotniki.

  Zgodno przymiotnika z rzeczownikiem, przeczenie ne pas, zdania przeczce

  z uwzgldnieniem przyimka de.

  Dom, mieszkanie sownictwo dotyczce lokalizowania, plan mieszkania, czytanie ogosze

  o wynajmie/sprzeday mieszkania, rozmowa z pracownikiem biura porednictwa mieszka.

  Pytanie z o, wyraenia przyimkowe, rodzajnki ciagnite, liczebniki porzdkowe.

  Sztuka i literatura we Francji podstawowe sownictwo z dziedziny sztuki i literatury, pisarze,

  poeci francuscy i ich utwory (nazwy utworw).

  Evaluation A1 rozwizywanie wybranych zada testu modelowego.

  Semestr II

 • Orientacja w miecie nazwy instytucji, urzdw i rodkw transportu w miecie; pytanie o drog,

  wskazywanie kierunku.

  Tryb rozkazujcy, zaimek przysowny y.

  Podre foldery turystyczne, rozumienie i przedstawianie informacji turystycznych, opis miejsca,

  plan podry, kartka pocztowa.

  Kierunki wiata, zaimek on.

  W rytmie czasu godzina, rozkad jazdy pocigw, rezerwowanie, kupowanie biletu kolejowego,

  dni tygodnia, miesice, pory roku.

  Pytania z Quand, Quest-ce que, O est-ce que. Odmiana czasownikw: partir,

  faire.

  Rozkad dnia czynnoci dnia powszedniego, niedzielne zwyczaje Francuzw i Polakw; pory dnia.

  Czasowniki: lire, crire oraz czasowniki zwrotne.

  Posiki nazwy produktw spoywczych i potraw regionalnych, lista zakupw, przepisy, karta da,

  zamawianie w restauracji.

  Rodzajniki czstkowe, wyraenia ilociowe, czasowniki: boire, manger, acheter, konstrukcja:

  il faut.

  Wydarzenia przesze, wita nazwy wit, kartka pocztowa z uwzgldnieniem czasu przeszego.

  Czas przeszy dokonany le pass compos z czasownikiem posikowym avoir i tre.

  Les pomes de Jacques Prvert et de Maurice Carme. Pisanie prostych wierszy.

  Evaluation A1, A1+ - Rozwizywanie zada testw modelowych

  Metody dydaktyczne Metody komunikatywne

 • Formy organizacyjne: praca w grupach, praca indywidualna

  Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z ocen. Ocena ustalana jest na podstawie ocen

  czstkowych.

  Metody i kryteria oceny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocen

  pozytywn wszystkich przewidzianych w danym semestrze

  prac pisemnych i uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi

  ustnych, a take obecno na zajciach i aktywne

  uczestnictwo w zajciach. Do zaliczenie testu pisemnego

  potrzeba minimum 51% prawidowych odpowiedzi.

  Kryteria oceny odpowiedzi ustnej:

  - Ocena bardzo dobra: bardzo dobry poziom znajomoci

  sownictwa i struktur jzykowych,

  nieliczne bdy jzykowe nie zakcajce komunikacji,

  - Ocena +dobra/dobra: dobry/zadawalajcy poziom

  znajomoci sownictwa i struktur jzykowych, bdy

  jzykowe nieznacznie zakcajce komunikacj, nieznaczne

  zakcenia w pynnoci wypowiedzi,

  - Ocena + dostateczna: ograniczona znajomo sownictwa

  i struktur jzykowych, liczne bdy jzykowe znacznie

  zakcajce komunikacj i pynno wypowiedzi,

  odpowiedzi czciowo odbiegajce od treci

  zadanego pytania, niekompletna,

  - Ocena dostateczna: ograniczona znajomo sownictwa

  i struktur jzykowych, liczne bdy jzykowe znacznie

  zakcajce komunikacj i pynno wypowiedzi, niepene

  odpowiedzi na pytania, odpowiedzi czciowo odbiegajce

  od treci zadanego pytania,

  - Ocena niedostateczna: brak odpowiedzi lub bardzo

  ograniczona znajomo sownictwa i struktur jzykowych

  uniemoliwiajca wykonanie zadania, chaotyczna

  konstrukcja wypowiedzi, bardzo uboga tre,

  niekomunikatywno, mylenie i znieksztacanie

  podstawowych informacji

  Cakowity nakad pracy studenta

  potrzebny do osignicia zaoonych

  efektw w godzinach oraz punktach

  ECTS

  Lektorat 60 godzin (30+30)

  Przygotowanie do wicze 120 godzin

 • 6

  Jzyk wykadowy Francuski

  Praktyki zawodowe w ramach

  przedmiotu

  -

  Literatura Literatura podstawowa: LE NOUVEAU TAXI! 1

  mthode de Franais, Hachette FLE 2009.

  Literatura uzupeniajca:

  LE CAHIER DEXERCICES LE NOUVEAU TAXI! 1,

  Hachette FLE 2009.

  ROND-POINT 1, PUG Universitaire de Grenoble

  wybrane zadania.

  La video Nouveau Taxi! le DVD Rom: fictions et

  reportages.

  http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.htm - sownictwo

  dotyczce realizowanej tematyki.

  Sownik uniwersalny francusko-polski, polsko-francuski,

  LektorKlett 2011.

  MODU IX: FILOLOGICZNY IX B. MODU PRZEDMIOTW KIERUNKOWYCH

  IX B1. MODU PRZEDMIOTW LITERATUROZNAWCZYCH

  IXB1/2. KONTEKSTY LITERATURY POLSKIEJ XX I XXI W.: rok akademicki 2012/2013

  Nazwa przedmiotu Konteksty literatury polskiej XX i XXI wieku

  Nazwa jednostki prowadzcej

  przedmiot

  Instytut Filologii Polskiej / Zakad Literatury Polskiej XX

  Wieku

  Kod przedmiotu IXB1/2

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  Filologia polska Drugiego stopnia niestacjonarne

  Rodzaj przedmiotu Kierunkowy, literaturoznawczy

  Rok i semestr studiw Rok I

 • Imi i nazwisko koordynatora

  przedmiotu

  dr hab. Zenon Og

  Imi i nazwisko osoby prowadzcej

  (osb prowadzcych) zajcia

  z przedmiotu

  dr Stanisaw Duski, dr Anna Jamrozek-Sowa, prof. Gustaw

  Ostasz, dr hab. Zenon Og, dr Agata Paliwoda, dr hab.

  Janusz Pasterski, dr Magdalena Rabizo-Birek, dr Anna Wal,

  dr Jan Wolski

  Cele zaj z przedmiotu

  C1 - zapoznanie studentw z najwaniejszymi problemami, zjawiskami, tematami i konwencjami

  w literaturze polskiej XX i XXI wieku

  C2 umiejtno samodzielnej analizy problematyki historycznoliterackiej XX i XXI wieku

  C3 umiejtno sytuowania wspczesnych utworw literackich w rnych kontekstach kulturowych

  i tradycjach

  Wymagania wstpne Student/studentka zdoby/a wiedz, umiejtnoci i kompetencje w zakresie

  przedmiotw literaturoznawczych (historia i teoria literatury) na poziomie

  akademickim na studiach pierwszego stopnia

  Efekty ksztacenia

  Wiedza:

  IXB1/2_W01: student/studentka ma pogbion wiedz

  o najwaniejszych problemach, tematach, nurtach wspczesnej

  literatury polskiej

  Umiejtnoci:

  IXB1/2_U01: student/studentka potrafi prawidowo rozpoznawa

  i analizowa najwaniejsze zjawiska procesu historycznoliterackiego

  i lokowa w nich utwr literacki

  Kompetencje spoeczne:

  IXB1/2_K01: student/studentka zna zakres posiadanej wiedzy

  i umiejtnoci i rozumie potrzeb cigego doksztacania si

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  Wykad 18 godz.

  wiczenia 18 godz.

 • Treci programowe

  Wykad:

  szczegowe treci programowe oraz list lektur przedstawia osoba prowadzca wykad w roku

  akademickim w postaci szczegowego sylabusa stanowicego aneks do niniejszego opisu

  przedmiotu.

  Treci merytoryczne

  (przykadowe propozycje kierunkw wyboru)

  Liczba godzin

  (*dotyczy jednej wybranej propozycji dla przedmiotu)

  Neoklasycyzm w literaturze polskiej XX wieku 18*

  Trwao tematyki kresowej i ydowskiej

  w rnorodnych ujciach rodzajowych

  i gatunkowych

  18*

  Dialog i spr z tradycj romantyczn

  w literaturze polskiej XX wieku

  18*

  Dramat polski XX wieku 18*

  Zwizki polskiej literatury XX wieku z tradycj

  religijn

  18*

  Pisarstwo kobiece i jego rozwj. 18*

  Razem 18

  wiczenia:

  szczegowe treci programowe przedstawiaj osoby prowadzce wiczenia w roku akademickim

  w postaci szczegowych sylabusw stanowicych aneks do niniejszego opisu przedmiotu.

  Treci merytoryczne

  (*przykadowe propozycje kierunkw wyboru)

  Liczba godzin

  (*dotyczy jednej wybranej

  propozycji dla przedmiotu)

  Neoklasycyzm w literaturze polskiej XX wieku 18*

  Trwao tematyki kresowej i ydowskiej w rnorodnych ujciach

  rodzajowych i gatunkowych

  18*

  Dialog i spr z tradycj romantyczn w literaturze polskiej XX wieku 18*

  Dramat polski XX wieku 18*

  Zwizki polskiej literatury XX wieku z tradycj religijn 18*

  Pisarstwo kobiece i jego rozwj 18*

 • Razem 18

  Metody

  dydaktyczne

  Wykad; wykad z prezentacja multimedialn;

  Metoda problemowa, eksplikacja tekstu, dyskusja, praca w grupie

  Sposb(y)

  i forma(y)

  zaliczenia

  Wykad egzamin ustny

  wiczenia audytoryjne:

  Ocena formatywna (bieca):

  F1. Ocena stopnia komunikowania si na linii student prowadzcy, aktywnoci,

  zrozumienia omawianej tematyki przedmiotu (kadorazowo podczas trwania zaj);

  F2. Ocena przygotowania indywidualnego (np. przygotowanie referatu, prezentacji,

  przedstawienie wynikw wasnych bada itp.);

  Ocena podsumowujca:

  ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen czstkowych.

  Wskazane formy ocen odnosz si do wszystkich zaoonych w niniejszym sylabusie

  efektw ksztacenia.

  Metody

  i kryteria

  oceny

  Efekt Ocena: 5 Ocena: 4 Ocena: 3 Ocena: 2

  IXB1/2_

  W01

  Student /

  studentka

  znaczco

  poszerzy/a

  wiedz

  o najwaniejszyc

  h problemach,

  tematach, nurtach

  i konwencjach

  Student /

  studentka

  poszerzy/a

  wiedz

  o najwaniejszyc

  h problemach,

  tematach, nurtach

  i konwencjach

  Student

  /studentka

  w niewielkim

  stopniu

  poszerzy/a

  wiedz

  o najwaniejszyc

  h problemach,

  tematach, nurtach

  i konwencjach

  Student

  /studentka nie

  poszerzy/a

  w minimalnym

  stopniu wiedzy

  o najwaniejszyc

  h problemach,

  tematach, nurtach

  i konwencjach

  IXB1/2_

  U01

  student /

  studentka potrafi

  prawidowo

  rozpoznawa

  wszystkie

  najwaniejsze

  elementy procesu

  historycznolitera

  student /

  studentka potrafi

  prawidowo

  rozpoznawa

  cz

  najwaniejszych

  elementw

  procesu

  student /

  studentka potrafi

  prawidowo

  rozpoznawa

  tylko niektre

  elementy procesu

  historycznolitera

  ckiego i lokowa

  student /

  studentka nie

  potrafi

  prawidowo

  rozpoznawa

  adnych

  elementw

  procesu

 • ckiego i lokowa

  w nich wszystkie

  utwory literackie

  historycznolitera

  ckiego i lokowa

  w nich wikszo

  utworw

  literackich

  w nich utwr

  literacki

  historycznolitera

  ckiego i nie

  potrafi lokowa

  w nich utworu

  literackiego

  IXB1/2_

  K01

  student

  /studentka potrafi

  analizowa,

  interpretowa

  i wartociowa

  wybrane fakty

  zwizane

  z histori

  literatury polskiej

  XX i XXI wieku

  student

  /studentka potrafi

  analizowa,

  interpretowa

  i wartociowa

  wikszo

  najwaniejszych

  faktw

  zwizanych

  z histori

  literatury polskiej

  XX i XXI wieku

  student

  /studentka potrafi

  analizowa,

  interpretowa

  i wartociowa

  pojedyncze fakty

  zwizane

  z histori

  literatury polskiej

  XX i XXI wieku

  student

  /studentka nie

  potrafi

  analizowa,

  interpretowa

  i wartociowa

  adnych

  istotnych faktw

  zwizanych

  z histori

  literatury polskiej

  XX i XXI wieku

  Cakowity

  nakad pracy

  studenta

  potrzebny do

  osignicia

  zaoonych

  efektw

  w godzinach

  oraz

  punktach

  ECTS

  Aktywno Liczba godzin

  /nakad pracy studenta

  Wykad

  Samoksztacenie

  14

  4

  wiczenia

  Samoksztacenie

  14

  4

  Przygotowanie do wicze 15

  Przygotowanie referatu / prezentacji/ eseju 10

  Udzia w konsultacjach 3

  Przygotowanie do egzaminu 85

  Udzia w egzaminie 1

  SUMA GODZIN 150

  LICZBA PUNKTW ECTS 3+3

  Jzyk

  wykadowy

  polski

  Praktyki

  zawodowe

  Nie przewiduje si

 • w ramach

  przedmiotu

  Literatura Literatura podstawowa*

  Literatura uzupeniajca*

  *Literatur podstawow i uzupeniajc do wykadu i wicze podaje pracownik naukowy prowadzcy zajcia.

  Podpis

  koordynatora

  przedmiotu

  Podpis

  kierownika

  jednostki

  IXB1/3. METODOLOGIA BADA LITERACKICH: rok akademicki 2012/2013

  Patrz sylabusy studiw stacjonarnych

  IXB1/4. RETORYKA W PIMIENNICTWIE STAROPOLSKIM

  I OWIECENIOWYM: rok akademicki 2012/2013

  Nazwa przedmiotu Retoryka w pimiennictwie staropolskim i owieceniowym

  Nazwa jednostki prowadzcej

  przedmiot

  Instytut Filologii Polskiej/ Zakad Literatury Staropolskiej i Polskiego

  Owiecenia

  Kod przedmiotu IXB1/4

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  filologia polska drugiego stopnia niestacjonarne

  Rodzaj przedmiotu Kierunkowy, literaturoznawczy

  Rok i semestr studiw pierwszy/ semestr pierwszy

  Imi i nazwisko koordynatora

  przedmiotu

  dr Grzegorz Trociski

  Imi i nazwisko osoby

  prowadzcej (osb

  prowadzcych) zajcia

  dr Grzegorz Trociski

 • z przedmiotu

  Cele zaj z przedmiotu

  C1. Przyswojenie podstawowych poj z retoryki.

  C2. Uwiadomienie roli retoryki w pimiennictwie epok dawnych.

  C3. Wyksztacenie umiejtnoci analizy retorycznej struktury dziea literackiego.

  Wymagania

  wstpne

  Posiadanie przez studenta podstawowej wiedzy z poetyki, stylistyki oraz historii literatury epok

  dawnych.

  Efekty

  ksztacenia

  Wiedza:

  IXB1/4_W02 student/ka rozrnia terminologi z zakresu poetyki i stylistyki niezbdn

  do analizy retorycznej dzie literackich omawianych podczas wicze;

  IXB1/4_W03 student/ka posiada wiedz o powizaniach literatury staropolskiej

  i owieceniowej z retoryk.

  Umiejtnoci:

  IXB1/4_U02 student/ka analizuje tekst literacki (omawiany podczas wicze) pod ktem

  struktury retorycznej.

  Kompetencje spoeczne:

  IXB1/4_K01 student/ka jest zorientowany/a na pogbianie wiedzy zdobytej na zajciach

  z przedmiotu.

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  wiczenia audytoryjne 18 godz.

  Treci programowe

  Lp. Treci merytoryczne Liczba

  godzin

  1. Definicje retoryki, jej istota i cele. Pojcie perswazji, jej zakres i rodzaje.

  Idea doskonaego mwcy Orator est vir bonus, dicendi peritus. Zwizki sztuki i reguy,

  estetyki i etyki.

  1

  2. Historyczna perspektywa retoryki. Autorytety i normatywizm. Przenikanie retoryki

  do literatury.

  1

  3. Retoryka w redniowieczu (uwagi oglne; redniowieczne artes dictaminis; sztuka

  wymowy w Polsce do poowy XV w.): Kronika polska Galla Anonima:

  - zakres retorycznej kompozycji,

  2

 • - psychologiczna rola wstpu (techniki i funkcje captatio benevolentiae),

  - apologia i apoteoza Bolesawa Krzywoustego (argumentowanie jako cel gwny perswazji;

  prawda i prawdopodobiestwo; panegiryzm retoryczny).

  4. Proza retoryczna w Polsce w wieku XV:

  - Stanisaw ze Skarbimierza, Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej (fragm.)

  retoryczna sztuka argumentacji,

  - Jan z Ludziska, Mowa o pochwale sztuki mwniczej (fragm.) retoryczna sztuka laudacji,

  - Jan Ostrorg, Mowa wobec papiea Pawa II (fragm.) retoryczna sztuka pozyskiwania

  przychylnoci.

  2

  5. Retoryka w renesansie (uwagi oglne; cyceronianizm; ramizm; neocyceronianizm; zarys

  rozwoju wymowy w Polsce w dobie odrodzenia):

  - Stanisaw Orzechowski, Turcyka druga do krla Polski, Zygmunta (fragm.).

  1

  6. Jan Kochanowski, Odprawa posw greckich:

  - dramat retoryczny (uprzywilejowanie miejsce sowa wobec akcji tragedii),

  - z zagadnie erystyki (retoryka i demagogia).

  1

  7. Jan Kochanowski, Pie 5 ks.II, inc. Wieczna sromota:

  - ekscytarzowe funkcje perswazji,

  - retoryczno poezji politycznej.

  1

  8. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (Kazanie wtre. O mioci ku ojczynie):

  - cechy Skargowskiej perswazji,

  - topika inwencyjna,

  - retoryka emocji.

  2

  9. Retoryka w baroku (uwagi oglne; attycyzm i azjanizm; retoryka i konceptyzm; retoryka

  u jezuitw; wymowa polska w epoce baroku).

  1

  10. Wacaw Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragm.):

  - model eposu retorycznego,

  - sowo i czyn (retoryczna funkcja dygresji).

  1

  11. Retoryczno politycznej poezji okolicznociowej (na wybranych tekstach). 1

  12. Retoryka w owieceniu (uwagi oglne; Konarskiego walka o napraw wymowy):

  - Stanisaw Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.).

  1

  13. Jan Pawe Woronicz, Kazanie przy uroczystym powiceniu orw i chorgwi polskich

  (fragm.).

  1

 • 14. Powtrzenie omawianych zagadnie. 1

  15. Kolokwium zaliczeniowe. 1

  Metody

  dydaktyczne

  Analiza i interpretacja tekstw rdowych/ dyskusja/ elementy wykadu

  Sposb(y)

  i forma(y)

  zaliczenia

  Ocena formatywna:

  F1. Ocena stopnia komunikowania si na linii student prowadzcy, aktywno w czasie

  omawianej tematyki przedmiotu.

  Ocena podsumowujca:

  P1. Ocena z kolokwium na koniec semestru (obejmujca tematyk wszystkich omawianych

  zagadnie.

  Metody

  i kryteria

  oceny

  Efekt 1

  (IXB1/4_

  W02)

  Na ocen 2

  Na ocen 3

  Na ocen 4

  Na ocen 5

  Student/ka nie

  rozrnia

  terminologii

  teoretyczno-

  literackiej

  niezbdnej

  w procesie

  analizy

  retorycznej dzie

  literackich

  omawianych

  podczas wicze.

  Student/ka

  rozrnia

  pojedyncze

  terminy z zakresu

  wiedzy

  teoretyczno-

  literackiej

  niezbdnej

  w procesie

  analizy

  retorycznej dzie

  literackich

  omawianych

  podczas wicze.

  Student/ka

  rozrnia

  wikszo

  terminw

  z zakresu wiedzy

  teoretyczno-

  literackiej

  niezbdnej

  w procesie

  analizy

  retorycznej dzie

  literackich

  omawianych

  podczas wicze.

  Student/ka

  rozrnia

  wszystkie

  terminy z zakresu

  wiedzy

  teoretyczno-

  literackiej

  niezbdnej

  w procesie

  analizy

  retorycznej dzie

  literackich

  omawianych

  podczas wicze.

  Efekt 2

  (IXB1/4_

  W03)

  Student/ka nie

  potrafi

  sklasyfikowa

  dziea

  literackiego

  w obrbie

  procesu

  historycznolitera

  ckiego pod ktem

  retoryki.

  Student/ka

  potrafi

  w pojedynczych

  przypadkach

  sklasyfikowa

  dzieo literackie

  w obrbie

  procesu

  historycznolitera

  ckiego pod ktem

  retoryki.

  Student/ka

  potrafi

  w wikszoci

  przypadkw

  sklasyfikowa

  dzieo literackie

  w obrbie

  procesu

  historycznolitera

  ckiego pod ktem

  retoryki.

  Student/ka

  potrafi

  samodzielnie we

  wszystkich

  przypadkach

  sklasyfikowa

  dzieo literackie

  w obrbie

  procesu

  historycznolitera

  ckiego pod ktem

  retoryki.

 • Efekt 3

  (IC1/10_U

  02)

  Student/ka nie

  potrafi

  analizowa

  struktur

  retorycznych

  tekstw

  literackich

  omawianych

  na wiczeniach.

  Student/ka

  potrafi

  w dostatecznym

  stopniu

  analizowa

  struktury

  retoryczne

  tekstw

  literackich

  omawianych

  na wiczeniach.

  Student/ka

  potrafi w dobrym

  stopniu

  analizowa

  struktury

  retoryczne

  tekstw

  literackich

  omawianych

  na wiczeniach.

  Student/ka

  samodzielnie

  potrafi w bardzo

  dobrym stopniu

  analizowa

  struktury

  retoryczne

  tekstw

  literackich

  omawianych

  na wiczeniach.

  Efekt 4

  (IXB1/4_K

  01)

  Student/ka nie

  potrafi

  wykorzysta

  retorycznej

  sztuki perswazji.

  Student/ka

  potrafi na

  dostatecznym

  poziomie

  wykorzysta

  retoryczn sztuk

  perswazji.

  Student/ka

  potrafi na

  dobrym poziomie

  wykorzysta

  retoryczn sztuk

  perswazji.

  Student/ka

  potrafi

  samodzielnie na

  bardzo dobrym

  poziomie

  wykorzysta

  retoryczn sztuk

  perswazji.

  Cakowity

  nakad pracy

  studenta

  potrzebny do

  osignicia

  zaoonych

  efektw

  w godzinach

  oraz punktach

  ECTS

  Aktywno Liczba

  godzin/nakad

  pracy

  wiczenia 18 godz.

  Przygotowanie do wicze 32 godz.

  Przygotowanie do zaliczeniowego kolokwium 25 godz.

  Suma godzin 75

  LICZBA PUNKTW ECTS 3

  Jzyk

  wykadowy

  polski

  Praktyki

  zawodowe

  w ramach

  przedmiotu

  nie dotyczy

  Literatura Literatura podstawowa:

  I. Teksty:

  Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocaw 1989,

  BN I/59.

  Kazania witokrzyskie, [w:] W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska.

  Teksty do roku 1543, Wrocaw 1995.

 • Kochanowski J., Odprawa posw greckich, oprac. T. Ulewicz, Wrocaw 1974, BN I/3.

  Kochanowski J., Pieni, oprac. L. Szczerbickalk, Wrocaw 1998, BN I/100.

  Mowy staropolskie, wybr i oprac. B. Nadolski, Wrocaw 2005, BN I/175.

  Potocki W., Wojna chocimska, oprac. A. Brckner, Wrocaw 2003, BN I/75.

  Skarga P., Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir, przy wspudziale M. Korolki, Wrocaw 1995,

  BN I/70.

  Stanisaw ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mdroci, oprac. M. Korolko, Krakw 2000.

  Staszic S., Przestrogi dla Polski, oprac. S. Czarnowski, Wrocaw 2008, BN I/98.

  Woronicz J. P., Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Wrocaw 2002, BN I/299.

  II. Opracowania:

  Jaroszyski Cz., Jaroszyski P., Podstawy retoryki klasycznej, Warszawa 1998.

  Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

  Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tum. A. Gorzowski,

  Bydgoszcz 2002.

  Lichaski J.Z., Retoryka. Od redniowiecza do baroku, Warszawa 1992.

  Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocaw 1990.

  Literatura uzupeniajca:

  Barowska M., Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII, Kielce 2001.

  Dubisz S., Jzyk i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992.

  Korolko M., O prozie Kaza sejmowych Piotra Skargi, Warszawa 1971.

  Kultura ywego sowa w dawnej Polsce, pod red. H. Dziechciskiej, Warszawa 1989.

  Magry R., Retoryka polska w dobie Owiecenia, Rzeszw 1998.

  Nieznanowski S., Staropolska epopeja historyczna. Ksztatowanie si pojcia, drogi

  rozwoju,[w:] tene, Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach, Warszawa 1989,

  s. 124 165.

  Ostrowska E., O artyzmie polskich redniowiecznych zabytkw jzykowych (Bogurodzica,

  Kazania witokrzyskie, Posuchajcie bracia mia), Krakw 1967.

  Otwinowska B., Retoryka, [w:] Sownik literatury polskiego owiecenia, pod red.

 • T. Kostkiewiczowej, Wrocaw 1991, s. 508 515.

  Otwinowska B., Retoryka, [w:] Sownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michaowskiej,

  przy udziale B. Otwinowskiej, E. Tarnowskiej Temeriusz, Wrocaw 1990, s. 714 720.

  Retoryka a literatura, pod red., B. Otwinowskiej, Wrocaw 1984.

  Rynduch Z., Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku, Gdask 1967.

  Ulinate E., Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Prba rekonstrukcji

  schematu retorycznego, Warszawa 1994.

  Nazwa przedmiotu Retoryka w pimiennictwie staropolskim

  i owieceniowym

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Instytut Filologii Polskiej/Zakad Literatury Staropolskiej

  i Polskiego Owiecenia

  Kod przedmiotu IXB1/4

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  filologia polska drugiego stopnia niestacjonarne

  Rodzaj przedmiotu Kierunkowy, literaturoznawczy

  Rok i semestr studiw pierwszy/ pierwszy

  Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr hab. prof. UR Roman Magry

  Imi i nazwisko osoby prowadzcej (osb

  prowadzcych) zajcia z przedmiotu

  dr hab. prof. UR Roman Magry, dr Grzegorz Trociski

  Cele zaj z przedmiotu

  C1. Przyswojenie podstawowych poj z retoryki.

  C2. Uwiadomienie roli retoryki w pimiennictwie epok dawnych.

  C3. Wyksztacenie umiejtnoci analizy retorycznej konstrukcji dziea literackiego.

  Wymagania wstpne Znajomo poetyki, stylistyki i historii literatury staropolskiej oraz

  owieceniowej na poziomie studiw stacjonarnych z filologii polskiej

  pierwszego stopnia

  Efekty ksztacenia Wiedza: IXB1/4_W02 student/ka rozrnia terminologi z zakresu poetyki

  i stylistyki niezbdn do analizy retorycznej dzie literackich omawianych

  podczas wicze;

  IXB1/4_W03 student/ka posiada wiedz o powizaniach literatury

  staropolskiej i owieceniowej z retoryk.

  Umiejtnoci:

  IXB1/4_U02 student/ka analizuje tekst literacki (omawiany podczas

  wicze) pod ktem struktury retorycznej.

 • Kompetencje spoeczne:

  IXB1/4_K01 student/ka jest zorientowany/a na pogbianie wiedzy

  zdobytej na zajciach z przedmiotu.

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  wiczenia audytoryjne 18 godz.

  Treci programowe

  Lp. Treci merytoryczne Liczba

  godzin

  1. Etymologia i znaczenie terminu retoryka. Historia retoryki w krtkim zarysie. Retoryka

  a perswazja.

  1

  2. Podstawowe dziay retoryki. Style retoryczne. rodki oraz metody perswazji. 2

  3. Afektywne i emocjonalne rodki perswazji w literaturze redniowiecza. 2

  4. Argumentacja logiczna i afektywna w literaturze renesansu na przykadzie Odprawy posw

  greckich Jana Kochanowskiego, Kaza sejmowych Piotra Skargi i pism spoecznych

  Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  3

  5. Chwyty poetyckie i zabiegi retoryczne w satyrach Krzysztofa Opaliskiego. 2

  6. Zabiegi retoryczne w odach Kajetana Komiana. 2

  7. Style dyskursywno-retoryczne renesansu na przykadzie pism Mikoaja Reja, Stanisawa

  Orzechowskiego, ukasza Grnickiego.

  4

  8. Style panegiryczne i satyryczne baroku oraz owiecenia na podstawie utworw Wacawa

  Potockiego, Adama Naruszewicza, Ignacego Krasickiego.

  2

  Metody

  dydaktyczne

  analiza retoryczna dzie literackich/ dyskusja/ elementy wykadu/ graficzne

  rozrysowywanie struktury kompozycyjnej tekstw literackich

  Sposb(y)

  i forma(y)

  zaliczenia

  Ocena formatywna (bieca):

  F1. Ocena stopnia komunikowania si na linii student prowadzcy, aktywnoci,

  zrozumienia omawianej tematyki przedmiotu (kadorazowo podczas trwania zaj).

  F2. Ocena zadanej pracy w grupach (przygotowanie prezentacji, przedstawienie

  wynikw wasnych bada itp.).

  Ocena podsumowujca:

  P1. Ocena z kolokwium na koniec semestru (obejmujca tematyk wszystkich zaj).

  Metody i kryteria

  oceny

  Ocena czna z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji, aktywnoci na zajciach

  i frekwencji:

  ocena z kolokwium - 50% ostatecznej oceny (w tym 40% za warto merytoryczn, 10%

  poprawno jzykow tekstu);

  aktywny udzia w zajciach - 35% oceny ostatecznej;

  ocena z prezentacji lub referatu - 10% oceny kocowej;

  frekwencja - 5% oceny ostatecznej.

  Cakowity nakad

  pracy studenta

  potrzebny

  do osignicia

  zaoonych

  efektw

  Aktywno Liczba godzin/

  nakad pracy

  studenta

  wiczenia 18 godz.

 • w godzinach oraz

  punktach ECTS

  Przygotowanie do wicze 30 godz.

  Czas na przygotowanie referatu/ prezentacji 13 godz.

  Udzia w konsultacjach 2 godz.

  Przygotowanie do kolokwium 15 godz.

  Suma godzin 90

  LICZBA PUNKTW ECTS 3

  Jzyk wykadowy jzyk polski

  Praktyki zawodowe

  w ramach

  przedmiotu

  nie dotyczy

  Literatura Literatura podstawowa:

  A. Podrczniki i syntezy z dziedziny retoryki:

  Jaroszyski Cz., Jaroszyski P., Podstawy retoryki klasycznej, Warszawa 1998.

  Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

  Kostkiewiczowa T., Horyzonty wyobrani, Warszawa 1984.

  Lichaski J. Z., Retoryka: Historia. Teoria. Praktyka, T. 1-2, Warszawa 2007.

  Lichaski J. Z., Retoryka. Od renesansu do wspczesnoci tradycja i innowacja.

  Lichaski J. Z., Retoryka. Od redniowiecza do baroku, Warszawa 1992.

  Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tum. A. Gorzkowski,

  Bydgoszcz 2002.

  yczywek R., Missuna O., Sztuka wymowy sdowej, wyd. 2., Warszawa 1982.

  Michaowska T., Staropolska teoria genologiczna, Wrocaw 1974.

  rda wiedzy teoretyczno-literackiej w Polsce. redniowiecze-Renesans Barok, wybr

  i oprac. M. Cytowska, Warszawa 1999.

  Mikuta M., Kultura ywego sowa, Warszawa 1963.

  Stabrya S., Antyczna teoria literatury, Wrocaw 1982.

  Stefaniak A., Erystyka i retoryka, Lublin 1974.

  Wilko A., Dzieje jzyka artystycznego w Polsce. Jzyk i style literatury barokowej,

  Krakw 2002.

  Wilko A., Dzieje jzyka artystycznego w Polsce. Renesans, Katowice 2004.

  Wilko A., Dzieje jzyka artystycznego w Polsce. redniowiecze, Katowice 2004.

  Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocaw 1990.

  B. Teksty obowizuje znajomo lektur z literatury staropolskiej i polskiego owiecenia,

  a ponadto naley przeczyta nastpujce utwory:

  Grnicki ., Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Wrocaw 1954, BN I/109.

  Grnicki ., Pisma, oprac. R. Pollak, t. 1-2, Warszawa 1961.

  Kochowski W., Utwory poetyckie. Wybr, oprac. M. Eustachiewiczowa, Wrocaw 1991,

  BN I/92.

  Modrzewski A. F., Wybr pism, oprac. W. Vois, Wrocaw 1977, BN I/229.

  Najdawniejsze zabytki jzyka polskiego, oprac. W. Taszycki, Wrocaw 1975, BN I/104

  [tu:, Pie o Wiklefie, Wiersz o zabiciu Andrzeja Tczyskiego].

  Opaliski K., Satyry, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocaw 1953, BN I/147 [tu: Satyra I

  i Satyra VII).

  Opaliski ., Wybr pism, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocaw 1959, BN I/172 [tu: Co

  nowego].

  Proza polska wczesnego renesansu 1510 -1550, oprac. J. Krzyanowski, Warszawa

  1954.

 • Rej M., Wybr pism, wyboru dokona i oprac. J. laski, Warszawa 1979.

  Skarga P., Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir przy wsp-udziale M. Korolki, Wrocaw

  1995, BN I/70.

  Starowolski S., Wybr pism, oprac. I. Lewandowski, Wrocaw 1991, BN I/272.

  redniowieczna proza polska, zebra i oprac. S. Vrtel-Wierczyski, Wrocaw 1959,

  BN I/68.

  Wybr mw staropolskich, wybr i oprac. B. Nadolski, Wrocaw Krakw 1961,

  BN I/175.

  C. Opracowania szczegowe

  Barowska M., Jerzy Ossoliski. Orator polskiego baroku, Katowice 2000.

  Cichocka H., Lichaski J. Z., Zarys historii retoryki. Od pocztku do upadku cesarstwa

  bizantyskiego, Warszawa 1995.

  Dajewski W., ladami wielkich mwcw, Krakw 1970.

  Dubisz S., Jzyk i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992.

  Dziechciska H., Proza staropolska, problemy literackoci i gatunkw, Wrocaw 1967.

  Kalicki T., Z zagadnie skadni retorycznej, Krakw 1965.

  Korolko M., O prozie Kaza sejmowych Piotra Skargi, Warszawa 1971.

  Kultura ywego sowa w dawne j Polsce, pod red. H. Dziechciskiej, Warszawa 1989.

  Lichaski J. Z., ukasz Grnicki, sarmacki Castiglione, Warszawa 1998.

  Michaowska T., Midzy poezj a wymow. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy

  nowelistycznej, Wrocaw 1970.

  Mayen J., O stylistyce utworw mwionych, Wrocaw 1972.

  Mayenowa M. R., O jzyku poezji Jana Kochanowskiego, Warszawa 1983.

  O jzyku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybr artykuw z Jzyka Polskiego,

  oprac. M. Kucaa, Krakw 1984.

  O retoryce, Wybr, wstp, oprac. J. Z. Lichaski, Warszawa 1995.

  Ostrowska E., O artyzmie polskich redniowiecznych zabytkw jzykowych

  (Bogurodzica, Kazania witokrzyskie, Posuchajcie bracia mia), Krakw 1967.

  Ostrowska E., Z dziejw jzyka artystycznego i jego pikna, Krakw 1978.

  Platt D., Kazania pogrzebowe z przeomu XVI i XVII wieku. Z dziejw prozy

  staropolskiej, Wrocaw 1992.

  Retoryka a literatura, pod red. B. Otwinowskiej, Wrocaw 1984.

  Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, pod red. M. Grzesiowskiego, Warszawa 1996.

  Rynduch Z., Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku, Gdaski 1967.

  Skubalanka T., Historyczna stylistka jzyka polskiego, Wrocaw 1984.

  Szlesiski I., Charakterystyka jzykowo-stylistyczna prozy kaznodziejskiej XVII wieku,

  d 1978.

  Szmydtowa Z., W krgu renesansu i romantyzmu, Warszawa 1979.

  Sztuka i ideologia XV wieku, pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1978.

  Ulinaite E., Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Prba rekonstrukcji

  schematu retorycznego, Wrocaw 1984.

  Ziomek J., Prace ostatnie, Warszawa 1994.

 • Literatura uzupeniajca:

  Abramowska J., Topos i niektre miejsca wsplne bada literackich, Pamitnik

  Literacki 1982, z. 1-2.

  Adamek Z., Homiletyka, Tarnw 1992.

  Barycz H., Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografi w XVI-

  XVIII w., Wrocaw 1981.

  Bralczyk J., Jzyk na sprzeda, Warszawa 1996.

  Bralczyk J., O jzyku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesitych, Uppsala

  1987.

  Chamot B., Homofonia i monolog: retoryka prozy monologowej, Wrocaw 1988.

  Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990.

  Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

  Czaplejewicz E., Wstp do poetyki pragmatycznej, Warszawa 1977.

  Dbrowski P. J., Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1990.

  Dobrosielski M., Logika i retoryka, Warszawa 1957.

  Duska M., Prozodia jzyka polskiego, Warszawa 1976.

  Furmaniak S., Zarys deklamatoryki, Warszawa 1958.

  Garczyski S., Sztuka myli i sowa, Warszawa 1976.

  Gostyska D., Retoryka iluzji, Warszawa 1994.

  Hartman J., Heurystyka filozoficzna, Wrocaw 1997.

  Julkowska V., Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Pozna 1998.

  Korolko M., Andrzej Frycz Modrzewski humanista, pisarz, Warszawa 1978.

  Korus K., Poetyka Lukiana z Samosat. Kryteria oceny i wartociowania, Krakw 1982.

  Kotarski E., Publicystyka polityczna polskiego Odrodzenia. Wprowadzenie

  w problematyk, [w:] Problemy literatury staropolskiej. seria 2, Wrocaw 1973.

  Kowalczyk M., Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej poowy XV wieku,

  Wrocaw 1970.

  Kuc L., Praktyka przepowiadania sowa Boego, Warszawa 1973.

  Lalewicz J., Komunikacja jzykowa i literatura, Wrocaw 1975.

  Lewiski P. H., Retoryka reklamy, Wrocaw 1990.

  Malewski A., ABC porzdnego mwienia, Warszawa 1958.

  Nadolski B., Wok nauki o stylach w jezuickich retorykach, Pamitnik Literacki 1963,

  R. 54, z. 3.

  Owczarz E., Midzy retoryk a dowolnoci. Wrd romantycznych struktur

  powieciowych w okresie midzypowstaniowym, Toru 1993.

  Pietraszko S., Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocaw 1966.

  Romankwna M., Sztuka pisania listw, Filomata 1962, nr 159.

  Siwek G., Przepowiada skuteczniej, Krakw 1992.

  Smuszkiewicz A., Retoryka wspczesnej polskiej powieci historycznej dla dzieci

  i modziey, Pozna 1987.

  Stawecka K., Maciej Kazimierz Sarbiewski prozaik i poeta, Lublin 1989.

  Turasiewicz R., Demostenes, Krakw 1992.

  Wantua A., Zarys homiletyki ewangelickiej, Warszawa 1974.

  Wojtasik L., Psychologia propagandy politycznej, Warszawa 1975.

  Zgka T., Jzyk wrd wartoci, Pozna 1998.

  IXB1/5. KONTEKSTY LITERATURY XIX W.: rok akademicki 2012/2013

  Nazwa przedmiotu Konteksty literatury XIX wieku

  Nazwa jednostki

  prowadzcej przedmiot

  Instytut Filologii Polskiej/Zakad Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu)

 • Kod przedmiotu IXB1/5

  Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  Filologia polska Drugiego stopnia niestacjonarne

  Rodzaj przedmiotu Kierunkowy, literaturoznawczy

  Rok i semestr studiw pierwszy

  Imi i nazwisko

  koordynatora

  przedmiotu

  dr hab. prof. UR Joanna Rusin

  Imi i nazwisko osoby

  prowadzcej (osb

  prowadzcych) zajcia

  z przedmiotu

  dr hab. prof. UR Joanna Rusin, dr hab. prof. UR Kazimierz Macig, dr

  Kazimierz Surowiec, dr Hanna Krupiska-yp, dr Mariusz Chrostek

  Cele zaj z przedmiotu

  C1. Pogbienie wiedzy uzyskanej na poziomie licencjackim,

  C2. Doskonalenie umiejtnoci samodzielnej analizy i interpretacji oraz krytycznego oceniania

  wybranych tekstw

  Wymagania

  wstpne

  Wiedza uzyskana podczas studiw licencjackich

  Efekty

  ksztacenia

  Wiedza:

  IXB1/5_W03 student/ka ma uporzdkowan wiedze na temat kontekstw

  literatury XIX wieku;

  Umiejtnoci:

  IXB1/5_U05 student/ka potrafi rozpozna, krytycznie analizowa i interpretowa

  wybrane teksty;

  IXB1/5_U06 student/ka posiada umiejtno merytorycznego argumentowania

  z wykorzystaniem wasnych pogldw;

  Kompetencje spoeczne:

  IXB1/5_K01 student/ka rozrnia zakres posiadanej przez siebie wiedzy

  i kompetencji.

  Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

 • wiczenia audytoryjne 18 godz.

  Treci programowe

  1) Resoviana (wizyta w muzeum historii Rzeszowa: Rzeszw w fotografii Edwarda Janusza, Rzeszw w XIX w.), pisarstwo F. Kotuli i M. Czarnoty 2 godz.

  2) Epistolografia XIX wieczna (wybrane przykady; Chopin, sowacki, Sienkiewicz, Konopnicka) 2 godz. 3) Dziewitnastowieczne celebrytki studencka prezentacja (konkurs na najciekawiej zaprezentowan

  sylwetk) postaci np.: M. Walewskiej, Z. Zamoyskiej, Marii Wirtemberskiej, G. Sand, krlowej Wiktorii, Eweliny Haskiej 2 godz.

  4) Jane Austin (Duma i uprzedzenie /1813/) jako prekursorka prozy wiktoriaskiej 2 godz. 5) Charlotte Bronte, Dziwne losy Jane Eyre (1847) czyli kwestia kobieca w po. XIX w. 2 godz. 6) Kariera ponad wszystko (Bel-Ami G. de Maupassanta /1885/ czyli historia prowincjonalnego Don

  Juana 2 godz. 7) W krgu literatury popularnej: M. Rodziewiczwna Midzy ustami a brzegiem pucharu jako romans

  patriotyczny 2 godz. 8) W poszukiwaniu szczcia, sensu ycia, dogmatu (Bez dogmatu H. Sienkiewicza 2 godz. 9) Wycieczki dydaktyczne (Muzeum Historii Rzeszowa, Muzeum Etnograficzne, Biblioteka Wojewdzka

  i Muzyczna) 2 godz.

  Metody

  dydaktyczne

  analiza i interpretacja tekstw rdowych, dyskusja, elementy wykadu, wycieczka

  dydaktyczna

  Sposb(y)

  i forma(y)

  zaliczenia

  Zaliczenie na ocen.

  Metody

  i kryteria oceny

  Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

  Efekt 1 (IXB1/5_W03)

  Student/ka nie ma uporzdkowanej wiedzy na temat kontekstw literatury XIX wieku

  Student/ka ma ogln wiedz na temat kontekstw literatury XIX wieku

  Student/ka ma dobr wiedz na temat kontekstw literatury XIX wieku

  Student/ka ma bardzo dobra wiedz na temat kontekstw literatury XIX wieku

  Efekt 2 (IXB1/5_U05)

  Student/ka nie potrafi rozpozna, krytycznie analizowa i interpretowa wybranych tekstw

  Student/ka potrafi oglnie rozpozna, krytycznie analizowa i interpretowa wybrane teksty

  Student/ka potrafi dobrze rozpozna, krytycznie analizowa i interpretowa wybrane teksty

  Student/ka potrafi bardzo dobrze rozpozna, krytycznie analizowa i interpretowa wybrane teksty

  Efekt 3 student/ka Student/ka Student/ka Student/ka

 • (IXB1/5_U06) nie posiada umiejtnoci merytorycznego argumentwania z wykorzystaniem wasnych pogldw

  potrafi w pojedynczych przypadkach merytorycznie argumentowa z wykorzystaniem wasnych pogldw

  potrafi w wikszoci przypadkw merytorycznie argumentowa z wykorzystaniem wasnych pogldw

  potrafi samodzielnie we wszystkich przypadkach merytorycznie argumentowa z wykorzystaniem wasnych pogldw

  Efekt 4 (IXB1/5_K01)

  Student/ka nie rozrnia zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i kompetencji.

  Student/ka potrafi w dostatecznym stopniu rozrnia zakres posiadanej przez siebie wiedzy i kompetencji.

  Student/ka potrafi w dobrym stopniu rozrnia zakres posiadanej przez siebie wiedzy i kompetencji.

  Student/ka samodzielnie potrafi w bardzo dobrym stopniu rozrnia zakres posiadanej przez siebie wiedzy i kompetencji.

  Cakowity

  nakad pracy

  studenta

  potrzebny do

  osignicia

  zaoonych

  efektw

  w godzinach

  oraz punktach

  ECTS

  Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta

  wiczenia 18 godz.

  przygotowanie do wicze 22 godz.

  czas na przygotowanie referatu, prezentacji itp. 8 godz.

  udzia w konsultacjach 2 godz.

  SUMA GODZIN 50

  LICZBA PUNKTW ECTS 2

  Jzyk

  wykadowy

  Jzyk polski

  Praktyki

  zawodowe

  w ramach

  przedmiotu

  Nie przewiduje si

  Literatura Literatura obowizkowa:

 • J. Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej, Warszawa 2008;

  Sztuka pisania. O licie polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dbrowicz,

  Biaystok 2000;

  W. Tatarkiewicz, O szczciu, wyd. dowolne;

  N. Davies, Zaginione krlestwa, Krakw 2010;

  M. Brandys, Kopoty z pani Walewsk, wyd. dowolne;

  T. Bujnicki, Wstp do: H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, BN I, nr 301 Wrocaw 2002;

  Literatura uzupeniajca:

  A. Martuszewska, Jak szumi Dewajtis. Studia o powieciach Marii Rodziewiczwny,

  Krakw 1989;

  Literatura francuska, pod red. A. Adama, G. Lerminiera, E. Morot-Sir, t. II (XIX w XX

  wiek), Warszawa 1980

  F. Kotula, Tamten Rzeszw, wyd. dowolne.

  MODU IX: FILOLOGICZNY IX B. MODU PRZEDMIOTW KIERUNKOWYCH

  IX B2. MODU PRZEDMIOTW JZYKOZNAWCZYCH

  IXB2/6. WSPCZESNY JZYK POLSKI: rok akademicki 2012/2013

  WYKAD

  (1) Nazwa przedmiotu Wspczesny jzyk polski

  (2) Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny/ Instytut Filologii Polskiej/ Zakad Jzyka

  Polskiego

  (3) Kod przedmiotu IXB2/6

  (4) Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

 • Filologia polska Drugiego stopnia Niestacjonarne

  (5) Rodzaj przedmiotu Kierunkowy, jzykoznawczy

  (6) Rok i semestr studiw Pierwszy

  (7) Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Prof. dr hab. Kazimierz Og

  (8) Imi i nazwisko osoby prowadzcej (osb

  prowadzcych) zajcia z przedmiotu

  Pracownicy Zakadu Jzyka

  (9) Cele zaj z przedmiotu

  C1. Uporzdkowanie wiedzy studentw o wspczesnym jzyku polskim.

  C2. Rozszerzenie wiadomoci o wspczesnej polszczynie.

  C3. Ukazanie studentom najwaniejszych zjawisk jzykowych we wspczesnej polszczynie.

  C4. Omwienie zmian i podstawowych tendencji rozwojowych we wspczesnym jzyku polskim.

  C5. Uwiadomienie studentom funkcji uywania wzorcowej polszczyzny w ustnej i pisemnej komunikacji.

  (10) Wymagania wstpne Student/ka powinien/powinna zna zagadnienia jzykowe na poziomie studiw

  polonistycznych 1. stopnia (gramatyka opisowa jzyka polskiego, kultura

  jzyka, leksykologia i leksykografia, stylistyka praktyczna).

  (11) Efekty ksztacenia

  Wiedza:

  IXB2/6_W01 Student/ka charakteryzuje najwaniejsze zjawiska jzykowe we

  wspczesnej polszczynie.

  IXB2/6_W02 Student/ka wyjania przyczyny zmian i tendencji rozwojowych

  we wspczesnym jzyku polskim.

  Umiejtnoci:

  IXB2/6_U01 Student/ka dobiera formy normy wzorcowej polszczyzny

  w wypowiedzi ustnej.

  Kompetencje spoeczne:

  IXB2/6_K01 Student/ka dba o wasn sprawno komunikacyjn.

  IXB2/6_K01 Student/ka jest otwarty/a na przeobraenia we wspczesnej

  polszczynie.

  (12) Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  Wykad 14+4* godzin

  (13) Treci programowe

  Lp. Treci programowe Liczba

  godzin

 • 1. Wprowadzenie do problematyki wspczesnego jzyka polskiego. Oglna charakterystyka przedmiotu.

  Tematyka wykadw, lektury, metody oceny.

  1

  2. Ustalenia terminologiczne i chronologiczne etymologia i semantyka poj oraz cezury:

  wspczesno wspczesny, jzyk polski polszczyzna.

  1

  3. Odmiany jzykowe wspczesnej polszczyzny: polszczyzna oglna polszczyzna gwarowa, jzyk

  mwiony jzyk pisany, odmiana oficjalna odmiana nieoficjalna.

  1

  4. Poprawno jzykowa wspczesnej polszczyzny podstawowe pojcia: system jzykowy, norma

  jzykowa i jej wewntrzne zrnicowanie (poziom wzorcowy i poziom uytkowy), uzus jzykowy,

  kryteria poprawnoci jzykowej, innowacja i bd jzykowy.

  1

  5. Analiza i ocena poprawnoci wewntrznojzykowej (bdy systemowe: gramatyczne, leksykalne,

  fonetyczne, i bdy uycia: stylistyczne) oraz zewntrznojzykowej (bdy ortograficzne

  i interpunkcyjne).

  4

  6. Aktualne zagadnienia kultury jzyka w Polsce. Wpyw prasy, radia, telewizji, Internetu na rozwj

  wspczesnego jzyka polskiego. Zmiany we wspczesnej polszczynie przegld zjawisk.

  1

  7. Charakterystyka wybranych zmian we wspczesnej polszczynie: ekspansja potocznoci, model

  grzecznoci jzykowej, modna leksyka.

  4

  8. Polskie orodki lingwistyczne omwienie przedmiotu prowadzonych bada i przedstawicieli. 1

  9. Naukowe wydawnictwa jzykoznawcze (wydawnictwa zwarte i periodyki). Przegld literatury

  jzykoznawczej dotyczcej wspczesnego jzyka polskiego.

  1

  10. Sylwetki polskich jzykoznawcw. 1

  11. Dziaalno opiniodawczo-doradcza: polskie instytucje i towarzystwa (Rada Jzyka Polskiego,

  Towarzystwo Mionikw Jzyka Polskiego, Towarzystwo Kultury Jzyka).

  1

  12. Podsumowanie wykadw. 1

  (14) Metody dydaktyczne Wykad, wykad z prezentacj multimedialn

  (15) Sposb(y) i forma(y)

  zaliczenia

  Egzamin ustny

  (16) Metody i kryteria oceny Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5 IXB2/6_W01 60% >75% >90%

  IXB2/6_W02 60% >75% >90%

  IXB2/6_U01 60% >75% >90%

  (17) Cakowity nakad pracy

  studenta potrzebny do

  osignicia zaoonych

  efektw w godzinach oraz

  punktach ECTS

  Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

  Wykad 14+4* godz.

  Samodzielna lektura 39 godz.

  Samodzielne przygotowanie do

  egzaminu

  22 godz.

  Egzamin 1 godz.

  Suma godzin 80 godz.

  Liczba punktw ECTS 3

  (18) Jzyk wykadowy Jzyk polski

  (19) Praktyki zawodowe

  w ramach przedmiotu

  Nie przewiduje si.

  (20) Literatura Literatura podstawowa:

  1. Bugajski Marian, 2006, Jzyk w komunikowaniu, Warszawa. 2. Handke Kwiryna, 2008, Socjologia jzyka, Warszawa. 3. Koodziejek Ewa, 2005, Czowiek i wiat w jzyku subkultur, Szczecin. 4. Marcjanik Magorzata, 2007, Grzeczno w komunikacji jzykowej, Warszawa. 5. Rada Jzyka Polskiego, www.rjp.pan.pl

  Literatura uzupeniajca:

 • 1. Bajerowa Irena, 2003, Zarys historii jzyka polskiego 1939-2000, Warszawa. 2. Bralczyk Jerzy, Mosioek-Kosiska Katarzyna (red.), 2000, Jzyk w mediach

  masowych, Warszawa.

  3. Bralczyk Jerzy, Mosioek-Kosiska Katarzyna (red.), 2001, Zmiany w publicznych zwyczajach jzykowych, Warszawa.

  4. Dbrowska Anna (red.), 2008, Jzyk a Kultura, t. 20, Tom Jubileuszowy, Wrocaw.

  5. Gajda Stanisaw (red.), 2001, Jzyk polski, Opole. 6. Grzenia Jan, 2007, Komunikacja jzykowa w Internecie, Warszawa. 7. Jadacka Hanna, 2005, Kultura jzyka polskiego. Fleksja, sowotwrstwo,

  skadnia, Warszawa.

  8. Kamiska-Szmaj Irena, 2007, Agresja jzykowa w yciu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocaw.

  9. Krzyanowski Piotr, Nowak Pawe (red.), 2004, Manipulacja w jzyku, Lublin. 10. Markowski Andrzej, 2005, Kultura jzyka polskiego. Teoria. Zagadnienia

  leksykalne, Warszawa.

  11. Mazur Jan, Mayska Agata, Sobstyl Katarzyna (red.), 2007, Czowiek wobec wyzwa wspczesnoci. Upadek wartoci czy walka o warto?, Lublin.

  12. Michalewski Kazimierz (red.), 2004, Wspczesne odmiany jzyka narodowego, d.

  13. Og Kazimierz, 2004, Jzyk w subie polityki. Jzykowy ksztat kampanii wyborczych, Rzeszw.

  14. Og Kazimierz, 2007, Polszczyzna przeomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszw, (wyd. 3., poprawione i uzupenione).

  15. Og Kazimierz, Taras Boena (red.), 2010, Karol Wojtya Jan Pawe II. Sowa prawdy i ycia. Szkice lingwistyczne, Rzeszw.

  16. Pisarek Walery (red.), 1999, Polszczyzna 2000. Ordzie o stanie jzyka na przeomie tysicleci, Krakw.

  17. Puzynina Jadwiga, 1997, Sowo warto kultura, Lublin. 18. Smkowa Teresa, 2001, Neologizmy we wspczesnej leksyce polskiej,

  Krakw.

  WICZENIA

  (1) Nazwa przedmiotu Wspczesny jzyk polski

  (2) Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny/ Instytut Filologii Polskiej/ Zakad Jzyka

  Polskiego

  (3) Kod przedmiotu IXB2/6

  (4) Studia

  Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

  Filologia polska Drugiego stopnia Niestacjonarne

  (5) Rodzaj przedmiotu Kierunkowy, jzykoznawczy

  (6) Rok i semestr studiw Pierwszy

  (7) Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Prof. dr hab. Kazimierz Og

 • (8) Imi i nazwisko osoby prowadzcej (osb

  prowadzcych) zajcia z przedmiotu

  Pracownicy Jzyka Polskiego

  (9) Cele zaj z przedmiotu

  C1. Poszerzenie wiedzy w dziedzinie wspczesnej polszczyzny (ukazanie najwaniejszych zjawisk jzykowych,

  omwienie zmian i podstawowych tendencji rozwojowych).

  C2. Ksztatowanie samowiadomoci jzykowej studentw poprzez wiczenie umiejtnoci posugiwania si

  wzorcow polszczyzn w mowie i pimie.

  C3. Doskonalenie umiejtnoci sprawnego i poprawnego posugiwania si jzykiem w rnych sytuacjach

  komunikacyjnych do osigania okrelonych celw komunikacyjnych.

  (10) Wymagania wstpne Student/ka powinien/powinna zna zagadnienia jzykowe na poziomie studiw

  polonistycznych 1. stopnia (gramatyka opisowa jzyka polskiego, kultura

  jzyka, leksykologia i leksykografia, stylistyka praktyczna).

  (11) Efekty ksztacenia

  Wiedza:

  IXB2/6_W01 Student/ka charakteryzuje najwaniejsze zjawiska jzykowe we

  wspczesnej polszczynie.

  IXB2/6_W02 Student/ka wyjania przyczyny zmian i tendencji rozwojowych

  we wspczesnym jzyku polskim.

  Umiejtnoci:

  IXB2/6_U01 Student/ka analizuje teksty mwione i pisane, wskazujc

  niekompetencj jzykowo-kulturow uytkownikw wspczesnej

  polszczyzny.

  IXB2/6_U02 Student/ka wyprowadza wnioski na podstawie przestudiowanej

  literatury i zebranych przykadw.

  Kompetencje spoeczne:

  IXB2/6_K01 Student/ka pracuje w zespole badajcym przeobraenia we

  wspczesnej polszczynie.

  IXB2/6_K02 Student/ka chtnie podejmuje si zbierania materiaw

  egzemplifikacyjnych wrd uytkownikw jzyka polskiego.

  IXB2/6_K03 Student/ka wykazuje odpowiedzialno za rozwj wasnych

  kompetencji jzykowo-kulturowych.

  (12) Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

  wiczenia audytoryjne 14+4* godzin

  (13) Treci programowe

  Lp. Treci programowe Liczba

  godzin

 • 1. Program zaj, lektury i warunki zaliczenia. Oglna charakterystyka przedmiotu (cele i zadania). 1

  2. Wspczesny jzyk polski w opinii jego uytkownikw:

  1) osb z wyszym wyksztaceniem (np. humanistw, matematykw, fizykw, lekarzy, biologw, ekonomistw),

  2) pracownikw prasy, radia, telewizji, 3) studentw Uniwersytetu Rzeszowskiego (filologii polskiej i innych kierunkw).

  2

  3. Jzyk rzeszowskich studentw (socjolekt studentw Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki

  Rzeszowskiej, Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania, Wyszej Szkoy Prawa i Administracji).

  2

  4. Nazwy w przestrzeni spoecznej (norma wzorcowa i norma uytkowa):

  1) nazwy wasne (nazwiska, imiona, przezwiska, nazwy miejsc), 2) terminologia, 3) nazwy obszaru tabu.

  2

  5. Zmiany we wspczesnej polszczynie:

  1) pisownia polska, 2) wulgaryzacja wypowiedzi, 3) modna leksyka.

  2

  6. Grzeczno w komunikacji jzykowej:

  1) interpersonalnej, 2) interpersonalno-medialnej, 3) publicznej, 4) masowej.

  2

  7. Lingwistyka polska i jej przedstawiciele:

  1) badania naukowe, 2) dziaalno popularyzatorska oraz opiniodawczo-doradcza, 3) wydawnictwa zwarte i periodyki, 4) biogramy jzykoznawcw.

  2

  8. Analiza tekstw mwionych i pisanych: ocena ich poprawnoci jzykowej (bdy gramatyczne,

  leksykalne, fonetyczne, stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne).

  4

  9. Podsumowanie zaj. 1

  (14) Metody dydaktyczne Analiza i interpretacja tekstw rdowych oraz zebranych materiaw, analiza

  przypadkw, praca w grupach, dyskusja, prezentacja multimedialna.

  (15) Sposb(y) i forma(y)

  zaliczenia

  Zaliczenie z ocen. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen

  czstkowych.

  (16) Metody i kryteria oceny Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5 IXB2/6_W01 60% >75% >90%

  IXB2/6_W02 60% >75% >90%

  IXB2/6_U01 60% >75% >90%

  IXB2/6_U02 60% >75% >90%

  (17) Cakowity nakad pracy

  studenta potrzebny do

  osignicia zaoonych

  efektw w godzinach oraz

  punktach ECTS

  Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

  wiczenia 14+4* godz.

  Przygotowanie do wicze 15 godz.

  Samodzielna lektura 27 godz.

  Czas na przygotowanie materiaw

  i prezentacji

  20 godz.

  Suma godzin 80 godz.

  Liczba punktw ECTS 3

  (18) Jzyk wykadowy Jzyk polski

  (19) Praktyki zawodowe

  w ramach przedmiotu

  Nie przewiduje si.

  (20) Literatura Literatura podstawowa:

  6. Bartol Danuta, 1986, O warszawskiej gwarze studenckiej, w: Wspczesna polszczyzna. Wybr zagadnie, red. Halina Kurkowska, Warszawa, s. 321-335.

 • 7. Dbrowska Anna, 2008, Zmiany obszarw podlegajcych tabu we wspczesnej kulturze, w: Jzyk a Kultura, t. 20, Tom Jubileuszowy, red. Anna Dbrowska,

  Wrocaw, s. 173-196.

  8. Grochola-Szczepanek Helena, 2010, Od gender studies do lingwistyki pci, czyli o terminologii genderowej w jzyku polskim, Jzyk Polski, R. XC, z. 3, s.

  211-219.

  9. Grybosiowa Antonina, 2008, Nowa jako nowa nazwa? (o nazwie inteligencja), w: Jzyk a Kultura, t. 20, Tom Jubileuszowy, red. Anna

  Dbrowska, Wrocaw, s. 51-58.

  10. Handke Kwiryna, 2008, Nazwy wasne w przestrzeni spoecznej, w: teje: Socjologia jzyka, Warszawa, s. 307-372.

  11. Jadacka Hanna, 2005, Kultura jzyka polskiego. Fleksja, sowotwrstwo, skadnia, Warszawa.

  12. Klebanowska Barbara, 1986, Pogldy przedstawicieli warszawskiej inteligencji na wspczesn polszczyzn, w: Wspczesna polszczyzna. Wybr

  zagadnie, red. Halina Kurkowska, Warszawa, s. 364-377.

  13. Klemensiewicz Zenon, 1965, Higiena jzykowego obcowania, Jzyk Polski, z.1-2.

  14. Koodziejek Ewa, 2005, Subkultura studencka, w: teje: Czowiek i wiat w jzyku subkultur, Szczecin, s. 159-195.

  15. Kowalikowa Jadwiga, 2008, O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we wspczesnej polszczynie, w: Jzyk a Kultura, t. 20, Tom Jubileuszowy, red.

  Anna Dbrowska, Wrocaw, s. 81-88.

  16. oziska Malwina, Zdunek Urszula, 2011, O znaczeniu i roli rnych rde poprawnociowych w warsztacie redaktora, Jzyk Polski, R. XCI, z. 2-

  3, s. 152-159.

  17. Marcjanik Magorzata, 2007, Grzeczno w komunikacji jzykowej, Warszawa.

  18. Markowski Andrzej, 2005, Kultura jzyka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

  19. Og Kazimierz, 2008, Zmiany we wspczesnym jzyku polskim i ich kulturowe uwarunkowania, w: Jzyk a Kultura, t. 20, Tom Jubileuszowy, red.

  Anna Dbrowska, Wrocaw, s. 59-79.

  20. Rogowska-Cybulska Ewa, 2011, Zasady pisowni polskiej w wietle pyta kierowanych do poradni jzykowych, Jzyk Polski, R. XCI, z. 2-3, s. 134-141.

  21. Saloni Zygmunt, 2011, Co w roku 2010 obowizuje w pisowni polskiej?, Jzyk Polski, R. XCI, z. 2-3, s. 117-124.

  22. Czasopisma: Jzyk Polski, Poradnik Jzykowy. 23. Rada Jzyka Polskiego, www.rjp.pan.pl

  Literatura uzupeniajca:

  19. Bajerowa Irena, 2003, Zarys historii jzyka polskiego 1939-2000, Warszawa.

  20. Bralczyk Jerzy, Mosioek-Kosiska Katarzyna (red.), 2000, Jzyk w mediach masowych, Warszawa.

  21. Bralczyk Jerzy, Mosioek-Kosiska Katarzyna (red.), 2001, Zmiany w publicznych zwyczajach jzykowych, Warszawa.

  22. Bugajski Marian, 2006, Jzyk w komunikowaniu, Warszawa. 23. Dbrowska Anna (red.), 2008, Jzyk a Kultura, t. 20, Tom Jubileuszowy,

  Wrocaw.

  24. Doroszewski Witold, 198