instytut techniczny · pdf file 1 paŃstwowa panstwowa wyŻsza szkoŁa zawodowa im. jana groda...

Click here to load reader

Post on 10-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PAŃSTWOWA

  PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

  IM. JANA GRODA W SANOKU

  SYLABUSY STUDIA STACJONARNE

  STUDIA NIESTACJONARNE

  INSTYTUT TECHNICZNY

  KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA W BUDOWIE MASZYN

  SPECJALNOŚĆ: MECHATRONIKA Z INFORMATYKĄ

  SPECJALNOŚĆ: PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC

  SPECJALNOŚĆ: LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

  PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny,

  OBSZAR KSZTAŁCENIA: nauki techniczne

  STUDIA: I stopnia

  Program obowiązuje od roku akademickiego

  2016/2017

 • 2

  Spis treści

  A: Przedmioty grupy treści podstawowych

  Lp. Przedmiot Strona

  1 Fizyka 5

  2 Matematyka 7

  3 Mechanika techniczna 11

  4 Wytrzymałość materiałów 15

  5 Mechanika płynów 18

  B: Przedmioty grupy treści kierunkowych

  6 Zarządzanie środowiskiem i ekologia 21

  7 Grafika inżynierska 24

  8 Nauka o materiałach 27

  9 Termodynamika techniczna 29

  10 Elektrotechnika i elektronika 32

  11 Podstawy konstrukcji maszyn 36

  12 Inżynieria wytwarzania 41

  13 Automatyka i robotyka 44

  14 Metrologia i systemy pomiarowe 47

  15 Materiały polimerowe 51

  16 Podstawy przetwarzania polimerów 54

  C: Inne

  17 Język obcy 57

  18 Technologia informacyjna 59

  19 Ochrona własności intelektualnej 62

  20 Wychowanie fizyczne 64

  21 Analiza ekonomiczna dla inżynierów 67

  22 Historia techniki 69

  23 Powłoki i zabezpieczenia antykorozyjne 72

  24 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 74

  25 Informatyczne podstawy zarządzania 77

  26 Seminarium dyplomowe 79

  27 Praktyka zawodowa (160 godz./4 tyg.) 82/85

  D: Przedmioty specjalistyczne

  28 Języki programowania* 87

  29 Inżynierskie zastosowania komputerów* 89

  30 Obliczeniowe systemy informatyczne * 92

  31 Komputerowe systemy pomiarów* 95

  32 Systemy CAD* 97

  33 Informatyczne podstawy projektowania* 99

  34 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 102

 • 3

  35 Dynamika maszyn* 105

  36 Podstawy teorii drgań* 107

  37 Inżynierski bazy danych* 109

  38 Przetwarzanie informacji w zastosowaniach inżynierskich* 112

  39 Systemy komputerowe CAM,CAMD,CAMS* 115

  40 Systemy CAX* 118

  41 MES* 120

  42 Komputerowa analiza inżynierska* 123

  43 Maszyny technologiczne 125

  44 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie* 128

  45 Współrzędnościowe systemy pomiarowe* 130

  E: Specjalność: Informatyka stosowana w budowie maszyn (ISwBM)

  46 Napędy* 132

  47 Napędy elektryczne* 135

  48 Podstawy technologii maszyn* 138

  49 Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych* 141

  50 Modelowanie procesów produkcyjnych* 143

  51 Metody komputerowe w mechanice* 146

  52 Inżynieria odwrotna* 149

  53 Zastosowanie MES w technologii maszyn* 151

  54 Informatyczne systemy zarządzania* 154

  55 Zintegrowany system Catia* 157

  F: Specjalność: Mechatronika z informatyką (MzI)

  56 Wprowadzenie do mechatroniki 159

  57 Mechatronika* 161

  58 Napędy elektryczne* 164

  59 Programowalne systemy mechatroniki* 167

  60 Metody komputerowe w mechatronice* 169

  61 Metody sztucznej inteligencji 171

  62 Programowanie mikroprocesorów 173

  63 Języki programowania robotów* 176

  64 Programowanie robotów* 178

  65 Sterowanie robotów* 180

  66 Zaawansowane sterowanie robotów* 182

  G: Specjalność: Programowanie i obsługa obrabiarek CNC (CNC)

  67 Napędy obrabiarek* 185

  68 Systemy narzędziowe* 187

  69 Podstawy technologii maszyn* 189

  70 Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych* 192

  71 Modelowanie procesów produkcyjnych* 194

  72 Zaawansowane programowanie CNC* 197

  73 Oprzyrządowanie technologiczne* 199

 • 4

  74 Zastosowanie CAE w technologii maszyn* 201

  75 Przygotowanie i organizacja produkcji* 204

  76 Zintegrowane systemy wytwarzania* 206

  H: Specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie (LP)

  77 Gospodarka magazynowa* 208

  78 Logistyka dystrybucji* 211

  79 Systemy transportu* 213

  80 Zarządzanie dostawami* 215

  81 Podstawy normowania pracy w przemyśle* 217

  82 Zarządzanie pracą* 220

  83 Podstawy planowania i monitoringu w logistyce* 222

  84 Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie* 224

  85 Przygotowanie i organizacja produkcji* 226

  86 Zintegrowany system logistyczny* 228

  I: Specjalność: Zarządzanie jakością produkcji (QM)

  87 Wybrane metody jakości* 231

  88 Infrastruktura jakości* 233

  99 Podstawy technologii odchudzonej* 235

  90 Środki pracy w jakości produkcji* 238

  91 Metrologia w zapewnieniu jakości* 240

  92 Aspekty badań materiałów* 243

  93 Jakość w procesie projektowania* 245

  94 Jakość w procesie wytwarzania* 247

  95 Wdrażanie, audit, certyfikacja* 250

  96 Wybrane narzędzia jakości* 252

 • 5

  A. Przedmioty grupy treści podstawowych

  1. Fizyka

  Lp. Elementy składowe sylabusu Opis

  1. Nazwa modułu/ przedmiotu FIZYKA

  2. Nazwa jednostki prowadzącej

  przedmiot Instytut Techniczny

  3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

  MB.39.1.W, MB.39.1.C,

  MB.39.2.W, MB.39.2.C, MB.39.2.L

  MB.39.1.W

  MB.39.1.C

  4. Język przedmiotu Polski

  5. Typ przedmiotu Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów

  6. Rok studiów, semestr Rok: I, semestr: I i II Rok: I, semestr I

  7. Imię i nazwisko osoby (osób)

  prowadzącej przedmiot dr Tomasz Pietrycki, mgr Jan Paluch

  8.

  Imię i nazwisko osoby (osób)

  egzaminującej bądź udzielającej

  zaliczenia w przypadku, gdy nie

  jest nim osoba prowadząca dany

  przedmiot

  dr inż. Jan Ziobro

  9. Formuła przedmiotu Wykład, ćwiczenia, laboratorium

  10. Wymagania wstępne Podstawy fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej

  11. Liczba godzin zajęć

  dydaktycznych

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

  Wykład: 30+15 godz.

  Ćwiczenia: 15+15 godz.

  Laboratorium: 15 godz.

  Razem: 90 godz.

  Wykład: 30 godz.

  Ćwiczenia: 30 godz.

  Razem: 60 godz.

  12. Liczba punktów ECTS

  przypisana

  modułowi/przedmiotowi

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

  Wykład: 4+2

  Ćwiczenia:3+1

  Laboratorium: 1

  Razem: 11p. ECTS

  Wykład: 4

  Ćwiczenia: 3

  Razem: 7p. ECTS

  13. Założenia i cele

  modułu/przedmiotu

  Celem kursu jest zapoznanie studentów z opisem zjawisk fizycznych występujących w

  zagadnieniach inżynierskich. Aby móc zrealizować ten cel konieczne jest zapoznanie studenta z

  mechaniką punktu materialnego, optyką, elektrycznością i magnetyzmem oraz fizyką ciała

  stałego i budową atomu. Ponadto student powinien zapoznać się z modelami matematycznymi

  zjawisk fizycznych i posiąść umiejętność przy wykorzystaniu modeli matematycznych

  rozwiązywania problemów

  W efekcie ukończenia kursu student powinien:

  - znać zjawiska fizyczne ich modele matematyczne pozwalające na realizacje podstawowych

  obliczeń z zakresu przetwarzania energii, termodynamiki, mechaniki płynów

  - znać teorię leżącą u podstaw działania urządzeń maszyn i aparatury,

  - znać systemy pomiarowe i sposoby oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów;

  14. Metody dydaktyczne

  45 godzin – wykład (w tym: wykład informacyjny, elementy konwersatoryjne, materiały

  wizualne i audiowizualne)

  30 godzin – ćwiczenia (w tym: analiza tekstu naukowego, analiza przypadku, materiały

  audiowizualne, dyskusja, praca w grupach)

  15 godzin - laboratorium

  5 godzin – konsultacje grupowe

  15 godzin – praca samodzielna, przygotowanie się do ćwiczeń i laboratorium

  10 godzin – przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i laboratorium

  20 godzin – przygotowanie się do egzaminów pisemnych

  15.

  Forma i warunki zaliczenia

  przedmiotu, w tym zasady

  dopuszczenia do egzaminu,

  zaliczenia z przedmiotu, a także

  formę i warunki zaliczenia

  poszczególnych form zajęć

  wchodzących w zakres danego

  przedmiotu

  01: egzamin pisemny na ocenę

  02: zaliczenie ćwiczeń z danego zakresu (na podst. sprawdzianu pisemnego)

  03: zaliczenie laboratorium z zakresu (na podst. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych);

  W – egzamin pisemny na ocenę

  ĆW – zaliczenie na postawie sprawdzianu pisemnego

  L- zaliczenie na podstawie sprawozdania z ćwiczeń