instytut-techniczny.pwsz-sanok.edu.pl · 1 paŃstwowa panstwowa wyŻsza szkoŁa zawodowa im. jana...

of 255 /255
1 PAŃSTWOWA PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODA W SANOKU SYLABUSY STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE INSTYTUT TECHNICZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA W BUDOWIE MASZYN SPECJALNOŚĆ: MECHATRONIKA Z INFORMATYKĄ SPECJALNOŚĆ: PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC SPECJALNOŚĆ: LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny, OBSZAR KSZTAŁCENIA: nauki techniczne STUDIA: I stopnia Program obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Author: dangthuan

Post on 01-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

PASTWOWA

PANSTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA

IM. JANA GRODA W SANOKU

SYLABUSY STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

INSTYTUT TECHNICZNY

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA W BUDOWIE MASZYN

SPECJALNO: MECHATRONIKA Z INFORMATYK

SPECJALNO: PROGRAMOWANIE I OBSUGA OBRABIAREK CNC

SPECJALNO: LOGISTYKA W PRZEDSIBIORSTWIE

SPECJALNO: ZARZDZANIE JAKOCI PRODUKCJI

PROFIL KSZTACENIA: praktyczny,

OBSZAR KSZTACENIA: nauki techniczne

STUDIA: I stopnia

Program obowizuje od roku akademickiego

2016/2017

2

Spis treci

A: Przedmioty grupy treci podstawowych

Lp. Przedmiot Strona

1 Fizyka 5

2 Matematyka 7

3 Mechanika techniczna 11

4 Wytrzymao materiaw 15

5 Mechanika pynw 18

B: Przedmioty grupy treci kierunkowych

6 Zarzdzanie rodowiskiem i ekologia 21

7 Grafika inynierska 24

8 Nauka o materiaach 27

9 Termodynamika techniczna 29

10 Elektrotechnika i elektronika 32

11 Podstawy konstrukcji maszyn 36

12 Inynieria wytwarzania 41

13 Automatyka i robotyka 44

14 Metrologia i systemy pomiarowe 47

15 Materiay polimerowe 51

16 Podstawy przetwarzania polimerw 54

C: Inne

17 Jzyk obcy 57

18 Technologia informacyjna 59

19 Ochrona wasnoci intelektualnej 62

20 Wychowanie fizyczne 64

21 Analiza ekonomiczna dla inynierw 67

22 Historia techniki 69

23 Powoki i zabezpieczenia antykorozyjne 72

24 Bezpieczestwo pracy i ergonomia 74

25 Informatyczne podstawy zarzdzania 77

26 Seminarium dyplomowe 79

27 Praktyka zawodowa (160 godz./4 tyg.) 82/85

D: Przedmioty specjalistyczne

28 Jzyki programowania* 87

29 Inynierskie zastosowania komputerw* 89

30 Obliczeniowe systemy informatyczne * 92

31 Komputerowe systemy pomiarw* 95

32 Systemy CAD* 97

33 Informatyczne podstawy projektowania* 99

34 Komputerowe wspomaganie prac inynierskich 102

3

35 Dynamika maszyn* 105

36 Podstawy teorii drga* 107

37 Inynierski bazy danych* 109

38 Przetwarzanie informacji w zastosowaniach inynierskich* 112

39 Systemy komputerowe CAM,CAMD,CAMS* 115

40 Systemy CAX* 118

41 MES* 120

42 Komputerowa analiza inynierska* 123

43 Maszyny technologiczne 125

44 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie* 128

45 Wsprzdnociowe systemy pomiarowe* 130

E: Specjalno: Informatyka stosowana w budowie maszyn (ISwBM)

46 Napdy* 132

47 Napdy elektryczne* 135

48 Podstawy technologii maszyn* 138

49 Komputerowe wspomaganie procesw technologicznych* 141

50 Modelowanie procesw produkcyjnych* 143

51 Metody komputerowe w mechanice* 146

52 Inynieria odwrotna* 149

53 Zastosowanie MES w technologii maszyn* 151

54 Informatyczne systemy zarzdzania* 154

55 Zintegrowany system Catia* 157

F: Specjalno: Mechatronika z informatyk (MzI)

56 Wprowadzenie do mechatroniki 159

57 Mechatronika* 161

58 Napdy elektryczne* 164

59 Programowalne systemy mechatroniki* 167

60 Metody komputerowe w mechatronice* 169

61 Metody sztucznej inteligencji 171

62 Programowanie mikroprocesorw 173

63 Jzyki programowania robotw* 176

64 Programowanie robotw* 178

65 Sterowanie robotw* 180

66 Zaawansowane sterowanie robotw* 182

G: Specjalno: Programowanie i obsuga obrabiarek CNC (CNC)

67 Napdy obrabiarek* 185

68 Systemy narzdziowe* 187

69 Podstawy technologii maszyn* 189

70 Komputerowe wspomaganie procesw technologicznych* 192

71 Modelowanie procesw produkcyjnych* 194

72 Zaawansowane programowanie CNC* 197

73 Oprzyrzdowanie technologiczne* 199

4

74 Zastosowanie CAE w technologii maszyn* 201

75 Przygotowanie i organizacja produkcji* 204

76 Zintegrowane systemy wytwarzania* 206

H: Specjalno: Logistyka w przedsibiorstwie (LP)

77 Gospodarka magazynowa* 208

78 Logistyka dystrybucji* 211

79 Systemy transportu* 213

80 Zarzdzanie dostawami* 215

81 Podstawy normowania pracy w przemyle* 217

82 Zarzdzanie prac* 220

83 Podstawy planowania i monitoringu w logistyce* 222

84 Systemy logistyczne w przedsibiorstwie* 224

85 Przygotowanie i organizacja produkcji* 226

86 Zintegrowany system logistyczny* 228

I: Specjalno: Zarzdzanie jakoci produkcji (QM)

87 Wybrane metody jakoci* 231

88 Infrastruktura jakoci* 233

99 Podstawy technologii odchudzonej* 235

90 rodki pracy w jakoci produkcji* 238

91 Metrologia w zapewnieniu jakoci* 240

92 Aspekty bada materiaw* 243

93 Jako w procesie projektowania* 245

94 Jako w procesie wytwarzania* 247

95 Wdraanie, audit, certyfikacja* 250

96 Wybrane narzdzia jakoci* 252

5

A. Przedmioty grupy treci podstawowych

1. Fizyka

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu FIZYKA

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.39.1.W, MB.39.1.C,

MB.39.2.W, MB.39.2.C, MB.39.2.L

MB.39.1.W

MB.39.1.C

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia semestru/roku studiw

6. Rok studiw, semestr Rok: I, semestr: I i II Rok: I, semestr I

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr Tomasz Pietrycki, mgr Jan Paluch

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd udzielajcej

zaliczenia w przypadku, gdy nie

jest nim osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu Wykad, wiczenia, laboratorium

10. Wymagania wstpne Podstawy fizyki i matematyki na poziomie szkoy redniej

11. Liczba godzin zaj

dydaktycznych

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 30+15 godz.

wiczenia: 15+15 godz.

Laboratorium: 15 godz.

Razem: 90 godz.

Wykad: 30 godz.

wiczenia: 30 godz.

Razem: 60 godz.

12. Liczba punktw ECTS

przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 4+2

wiczenia:3+1

Laboratorium: 1

Razem: 11p. ECTS

Wykad: 4

wiczenia: 3

Razem: 7p. ECTS

13. Zaoenia i cele

moduu/przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentw z opisem zjawisk fizycznych wystpujcych w

zagadnieniach inynierskich. Aby mc zrealizowa ten cel konieczne jest zapoznanie studenta z

mechanik punktu materialnego, optyk, elektrycznoci i magnetyzmem oraz fizyk ciaa

staego i budow atomu. Ponadto student powinien zapozna si z modelami matematycznymi

zjawisk fizycznych i posi umiejtno przy wykorzystaniu modeli matematycznych

rozwizywania problemw

W efekcie ukoczenia kursu student powinien:

- zna zjawiska fizyczne ich modele matematyczne pozwalajce na realizacje podstawowych

oblicze z zakresu przetwarzania energii, termodynamiki, mechaniki pynw

- zna teori lec u podstaw dziaania urzdze maszyn i aparatury,

- zna systemy pomiarowe i sposoby oceny poprawnoci przeprowadzanych pomiarw;

14. Metody dydaktyczne

45 godzin wykad (w tym: wykad informacyjny, elementy konwersatoryjne, materiay

wizualne i audiowizualne)

30 godzin wiczenia (w tym: analiza tekstu naukowego, analiza przypadku, materiay

audiowizualne, dyskusja, praca w grupach)

15 godzin - laboratorium

5 godzin konsultacje grupowe

15 godzin praca samodzielna, przygotowanie si do wicze i laboratorium

10 godzin przygotowanie do zaliczenia wicze i laboratorium

20 godzin przygotowanie si do egzaminw pisemnych

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu, a take

form i warunki zaliczenia

poszczeglnych form zaj

wchodzcych w zakres danego

przedmiotu

01: egzamin pisemny na ocen

02: zaliczenie wicze z danego zakresu (na podst. sprawdzianu pisemnego)

03: zaliczenie laboratorium z zakresu (na podst. Sprawozdania z wicze laboratoryjnych);

W egzamin pisemny na ocen

W zaliczenie na postawie sprawdzianu pisemnego

L- zaliczenie na podstawie sprawozdania z wicze

6

16. Treci merytoryczne przedmiotu

oraz sposb ich realizacji

1. Wielkoci fizyczne i jednostki (1W+1CW).

2. Ruch jednowymiarowy(1 W + 1 W).

3. Ruch na paszczynie (1 W + 2 W)

4.Podstawy dynamiki (3W+2CW).

5. Wybrane zagadnienia z dynamiki (2 W + 2 W+2L).

6. Grawitacja (1 W).

7. Praca i energia (4W+2CW)

8. Zasada zachowania pdu (1W +1CW).

9. Ruch obrotowy (1W+1CW +2L)

10.Ruch drgajcy (2W+2CW+2L)

11 Fale w orodkach sprystych (2W+2CW+2L)

12. Statyka i dynamika pynw (2W+2CW)

13. Kinetyczna teoria gazw i termodynamika (2W +2CW)

14.Pole elektryczne (2W+2CW +2L).

15.Prd elektryczny (2w+2CW+2L)

16 Pole magnetyczne (2W +2CW)

17.Indukcja elektromagnetyczna (2W+2CW)

18Optyka geometryczna i falowa (4W+2CW+2L)

19 Model atomu Bohra (2W)

20. Elementy mechaniki kwantowej (2W)

21 Materia skondensowana (4W)

22 Fizyka jdrowa (2W).

17. Zamierzone

efekty

ksztacenia*

Wiedza

Zna opisy zjawisk fizycznych w zakresie zwizanym z mechanik i budow maszyn, ma

podstawow wiedz z fizyki. Zna systemy pomiarowe oraz zna sposoby oceny poprawnoci

przeprowadzonych pomiarw. Zna teori lec u podstaw dziaania urzdze i maszyn

Zna metody obliczeniowe z zakresu przetwarzania energii termodynamiki, mechaniki pynw.

Umiejtnoci Potrafi opisa matematycznie tworzc model matematyczny zjawisk wystpujcych w

zagadnieniach inynierskich.

Kompetencje

spoeczne Ma wiadomo wpywu techniki na rodowisko

18. Wykaz literatury podstawowej

i uzupeniajcej, obowizujcej

do zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa:

Jeewski M.: Fizyka, Warszawa 1984, PWN.

Holliday D. Resnick R.: Fizyka, Warszawa 1989, Tom 1 i 2, PWN

Literatura uzupeniajca:

Januszajtis A.: Fizyka dla politechnik, t.1. PWN, Warszawa 1977, s.222 i n.

Dryski T.: wiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN, Warszawa 1967.

Szydowski H.: Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1997.

Taylor J.R.: Wstp do analizy bdu pomiarowego. PWN, Warszawa 1995,

Korgul A.: Analiza danych pomiarowych. Materiay pomocnicze Wydziau Chemii UW

Polanki Z.: Planowanie dowiadcze w technice, PWN Warszawa, 1984

BILANS PUNKTW ECTS (obcienie prac studenta)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno,

przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Godziny realizowane z

bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Wykad 45 30

wiczenia 30 30

Laboratoria 15 -

Konsultacje 20 -

Samodzielna praca studenta 165 115

Sumaryczne obcienie prac studenta 275 175

Punkty ECTS za modu/przedmiot

Z bezporednim udziaem nauczyciela akademickiego

Samodzielna praca studenta

Z bezporednim

udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca studenta

4,4 6,6 2,4 4,6

Macierz oraz weryfikacja efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) Fizyka w odniesieniu do form zaj

Numer

przedmiotowego

efektu

ksztacenia

PRZEDMIOTOWY EFEKT KSZTACENIA Forma zaj Metody

weryfikacji

Odniesienie do

efektu

kierunkowego

Odniesienie

do efektu

obszarowego

Odniesienie

do

kompetencji

inynierskich

**

7

WIEDZA

EK-P_W01

Zna opisy zjawisk fizycznych w zakresie

zwizanym z mechanik i budow

maszyn, ma podstawow wiedz z fizyki.

wykad

wiczenia

laboratorium

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W01 T1P_W01 InzA_W05

EK-P_W02

Zna systemy pomiarowe oraz zna

sposoby oceny poprawnoci

przeprowadzonych pomiarw.

wykad

wiczenia

laboratorium

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W03 T1P_W03 InzA_W05

EK-P_W03 Zna teori lec u podstaw dziaania

urzdze i maszyn

wykad

wiczenia

laboratorium

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W04 T1P_W04 InzA_W05

EK-P_W04

Zna metody obliczeniowe z zakresu

przetwarzania energii termodynamiki,

mechaniki pynw.

wykad

wiczenia

laboratorium

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W06 T1P_W06 InzA_W01

UMIEJTNOCI

EK-P_U01

Potrafi opisa matematycznie tworzc

model matematyczny zjawisk

wystpujcych w zagadnieniach

inynierskich.

wykad

wiczenia

laboratorium

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_U09 T1P_U09 InzA_U04

KOMPETENCJE SPOECZNE

EK-P_K01 Ma wiadomo wpywu techniki na

rodowisko

wykad

wiczenia

laboratorium

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_K02 T1P_K02 -

Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot

Podpis Dyrektora Instytutu

Podpis starosty roku studiw stacjonarnych/niestacjonarnych ..

2. Matematyka

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu MATEMATYKA

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.40.1.W, MB.40.1.C

MB.40.2.W, MB.40.2.C

MB.40.1.W , MB.40.1.C

MB.40.2.W, MB.40.2.C

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia roku studiw, obowizkowy do ukoczenia caego toku studiw

6. Rok studiw, semestr Rok: I, semestr: I i II

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr hab. Jacek Dziok, mgr Jan Paluch

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd

udzielajcej zaliczenia

w przypadku, gdy nie jest nim

osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu Wykad, wiczenia

10. Wymagania wstpne - brak

11. Liczba godzin zaj

dydaktycznych

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 45+45 godz. Wykad: 30+30 godz.

8

wiczenia: 45+45 godz.

Razem: 180 godz.

wiczenia: 30+30 godz.

Razem: 120 godz.

12.

Liczba punktw ECTS

przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 4+3

wiczenia: 3+3

Razem: 13p. ECTS

Wykad: 4+3

wiczenia: 3+3

Razem: 13p. ECTS

13. Zaoenia i cele

moduu/przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu matematyki potrzebnej do dalszego studiowania na

wybranym kierunku.

Wskazywanie na moliwoci zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnie

mechanicznych i procesw technologicznych.

Nabycie umiejtnoci

- matematycznego opisu zagadnie mechanicznych i procesw technologicznych

- zastosowania aparatu matematycznego do rozwizywania problemw z zakresu mechaniki i

budowy maszyn

- samodzielnego doksztacania si w oparciu o literatur i inne rda wiedzy.

Ksztatowanie wiadomoci studentw dotyczcej nabytej wiedzy i umiejtnoci oraz ich wanoci

w praktycznym ich stosowaniu. Ksztatowanie potrzeby utrwalania i uzupeniania nabytej wiedzy

14. Metody dydaktyczne - metoda asymilacji wiedzy, analiza przypadkw, dyskusja,

- metoda praktyczna- rozwizywanie zada ilustrujcych wykad.

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu, a take

form i warunki zaliczenia

poszczeglnych form zaj

wchodzcych w zakres danego

przedmiotu

Zaliczenie wicze: W trakcie semestru studenci bd pisa przynajmniej dwa kolokwia.

Zaliczenie uzyskuje student, ktry uczszcza na zajcia i otrzyma przynajmniej poow punktw

(pozytywnych ocen) z pisanych kolokwiw. Ocena z zaliczenia jest wwczas redni

arytmetyczn ocen z kolokwiw (zaokrglon do najbliszej z ocen 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0). Ocena

ta moe by zmieniona przez prowadzcego zajcia w zakresie p stopnia w zalenoci od

aktywnoci studenta na wiczeniach w trakcie semestru. Studentowi, ktry nie speni tych

wymogw przysuguje zaliczenie poprawkowe z caego semestru. Jeeli student zaliczy je

pozytywne, to otrzymuje do indeksu ocen dostateczn. W przeciwnym przypadku otrzymuje

ocen niedostateczn i ma prawo ubiega si o zaliczenie komisyjne zgodnie z regulaminem

studiw.

Wykad koczy si w kadym semestrze zaliczeniem bez oceny na podstawie obecnoci. Po

kadym semestrze odbywa si egzaminem w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do

egzaminu jest zaliczenie wykadu i wicze. Student, ktry nie zda egzaminu w pierwszym

terminie ma prawo do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej. Obydwie oceny z

egzaminw wpisywane s do indeksu. Student, ktry nie zda egzaminu poprawkowego ma prawo

ubiega si o egzamin komisyjny zgodnie z regulaminem studiw.

16.

Treci merytoryczne

przedmiotu oraz sposb ich

realizacji

Semestr I

1. Elementy logiki i teorii zbiorw

Podstawowe pojcia logiki matematycznej: zdanie logiczne, funktory zdaniotwrcze, tautologie,

kwantyfikatory. Podstawowe pojcia rachunku zbiorw: suma, iloczyn, rnica i rnica

symetryczna zbiorw. Iloczyn kartezjaski. Niektre wasnoci zbioru liczb rzeczywistych.

Pojcie funkcji. Wasnoci funkcji elementarnych.

2. Teoria granic

Granice cigw. Metody liczenia granic. Definicja i wasnoci szeregw. Kryteria zbienoci

szeregw. Zbieno szeregw potgowych.

Granica i cigo funkcji w punkcie. Cigo funkcji w zbiorze. Wasnoci funkcji cigych.

Asymptoty. Cigo funkcji elementarnych.

3. Rachunek rniczkowy.

a) definicje

Pochodna i rniczka funkcji w punkcie. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej.

Wasnoci pochodnej funkcji w punkcie. Pochodne funkcji elementarnych. Pochodne i rniczki

wyszych rzdw.

b) zastosowania

Zastosowania pochodnej. Twierdzenie Lagrange'a. Badanie monotonicznoci funkcji. Ekstrema

lokalne i punkty przegicia funkcji. Warto najwiksza i najmniejsza funkcji w zbiorze. Badanie

przebiegu zmiennoci funkcji. Regua de L'Hospitala. Niektre zastosowania geometryczne i

fizyczne pochodnych. Obliczenia przyblione.

4. Funkcje wielu zmiennych

Cigo funkcji wielu zmiennych. Pochodne czstkowe. Rniczka zupena, obliczanie

przyblionych przyrostw funkcji. Ekstrema lokalne i globalne funkcji wielu zmiennych. Funkcje

uwikane.

5. Elementy geometrii analitycznej przestrzeni R2 oraz R3

9

Punkty i wektory, wektor wodzcy. Iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy. Rwnania prostej i

paszczyzny. Wzajemne pooenie prostej i paszczyzny.

Semestr II

1. Elementy algebry

Liczby zespolone. Posta kanoniczna i trygonometryczna. Interpretacja geometryczna. Dziaania

arytmetyczne, potgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.

Wielomiany i macierze. Zasadnicze twierdzenie algebry. Dziaania na wielomianach. Dziaania

na macierzach. Macierz odwrotna. Rzd macierzy. Wyznacznik macierzy. Zwizek rzdu

macierzy z wyznacznikiem.

Ukady algebraicznych rwna liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Ukady

Cramera.

2. Rachunek cakowy

Caka nieoznaczona. Podstawowe metody obliczania caek nieoznaczonych: cakowanie przez

czci i przez podstawianie. Definicja caki oznaczonej i jej wasnoci. Zastosowania caki

oznaczonej. Caka niewaciwa. Kryteria zbienoci caki niewaciwej. Cakowanie

i rniczkowanie szeregu potgowego. Caki wielokrotne definicja i zastosowania.

3. Rwnania rniczkowe

Rwnania rniczkowe zwyczajne. Przegld podstawowych typw rwna rniczkowych rzdu

pierwszego rozwizywalnych w sposb efektywny. Rwnania rzdu drugiego sprowadzalne do

rwna rzdu pierwszego. Rwnania rniczkowe liniowe o staych wspczynnikach. Wstp do

rwna rniczkowych czstkowych.

4. Elementy rachunku prawdopodobiestwa i statystyki matematycznej

Elementy kombinatoryki, definicja i wasnoci prawdopodobiestwa. Zmienna losowa i jej

rozkad. Dystrybuanta zmiennej losowej. Podstawowe parametry zmiennej losowej. Elementy

opisowej analizy struktury zjawisk masowych.

17.

Zamierzone

efekty

ksztacenia*

Wiedza

Zna terminologi oraz podstawowe pojcia z zakresu: logiki i teorii zbiorw, algebry, rachunku

rniczkowego i cakowego, rwna rniczkowych i statystyki matematycznej.

Opisuje zjawiska praktyczne z uyciem aparatu matematycznego.

Wyciga wnioski z otrzymanych wynikw.

Umiejtnoci

Definiuje i rozwizuje problemy i zadania inynierskie w oparciu o zastosowanie poznanych

twierdze i metod obliczeniowych.

Przeprowadza analizy ilociowe oraz formuuje na ich podstawie wnioski jakociowe.

Potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych oraz innych rde, ich integrowania i

dokonywania interpretacji oraz wycigania wnioskw i formuowania opinii.

Kompetencje

spoeczne

Rozumie potrzeb doksztacania si, uzupeniania swojej wiedzy.

Potrafi myle i wsppracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role.

18.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupeniajcej, obowizujcej

do zaliczenia danego

przedmiotu

Wykad:

Podstawowa

1. Grzymkowski R.: Matematyka dla studentw wyszych uczelni technicznych i

ekonomicznych, Gliwice 2003.

2. Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. cz.1 i 2, GiS

Wrocaw 2009.

3. Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa. Definicje, twierdzenia, wzory., cz.1 i 2, GiS

Wrocaw 2009.

4. Gewert M., Skoczylas Z.: Rwnania rniczkowe zwyczajne. Teoria przykady, zadania. cz.1

i 2, GiS Wrocaw 2008

5. Kordecki W.: Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka matematyczna. Definicje,

twierdzenia, wzory, GiS Wrocaw 2010.

Uzupeniajca

1. Rudnicki R.: Wykad z analizy matematycznej, PWN Warszawa 2001.

2. Grniewicz L., Ingarden R.S.: Analiza matematyczna dla fizykw, t.1 i t.2, PWN

98.Warszawa 1981.

3. Fichtenholz G. M.: Rachunek rniczkowy i cakowy. T. 1 i 2, PWN Warszawa 2003.

4. Leja F.: Rachunek rniczkowy i cakowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN Warszawa 2003.

5. Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa, 1997

wiczenia:

Podstawowa

1. Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna cz.1 i 2, Przykady i zadania, GiS Wrocaw 2009.

2. Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa cz.1 i 2, Przykady i zadania, GiS Wrocaw 2009. 3. Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych, PWN Warszawa

2003.

10

4. Krysicki W., Wodarski L.: Analiza Matematyczna w zadaniach, cz.1 i cz.2, PWN Warszawa 2003.

5. Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka matematyczna. Przykady i zadania, GiS Wrocaw 2003.

Uzupeniajca

1. Praca zbiorowa pod red. Kassyk-Rokickiej H.: Statystyka zbir zada, PWE 1996 2. Stankiewicz W., Wojtowicz J.: Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych,

PWN Warszawa 1998.

BILANS PUNKTW ECTS (obcienie prac studenta)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno,

przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Godziny realizowane z

bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Wykad 90 60

wiczenia 90 60

Konsultacje 20 -

Samodzielna praca studenta 125 205

Sumaryczne obcienie prac studenta 325 325

Punkty ECTS za modu/przedmiot

Z bezporednim

udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca

studenta

Z bezporednim

udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca

studenta

8 5 4,8 8,2

Macierz oraz weryfikacja efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) Matematyka w odniesieniu do form zaj

Numer

przedmiotow

ego efektu

ksztacenia

PRZEDMIOTOWY EFEKT KSZTACENIA Forma

zaj

Metody

weryfikacji

Odniesienie do

efektu

kierunkowego

Odniesienie do

efektu

obszarowego

Odniesienie

do

kompetencji

inynierskich

**

WIEDZA

EK-P_W01

Zna terminologi oraz podstawowe pojcia z

zakresu: logiki i teorii zbiorw, algebry,

rachunku rniczkowego i cakowego, rwna

rniczkowych i statystyki matematycznej.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W01 T1P_W01 InzA_W05

EK-P_W02 Opisuje zjawiska praktyczne z uyciem aparatu

matematycznego.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W06 T1P_W06 InzA_W01

EK-P_W03 Wyciga wnioski z otrzymanych wynikw.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W011 T1P_W11 InzA_W04

UMIEJTNOCI

EK-P_U01

Definiuje i rozwizuje problemy i zadania

inynierskie w oparciu o zastosowanie

poznanych twierdze i metod obliczeniowych.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_U09 T1P_U09 InzA_U02

EK-P_U02

Przeprowadza analizy ilociowe oraz formuuje

na ich podstawie wnioski jakociowe.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_U08 T1P_U08

InzA_U01

InzA_U02

InzA_U07

InzA_U08

EK-P_U03

Potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz

danych oraz innych rde, ich integrowania i

dokonywania interpretacji oraz wycigania

wnioskw i formuowania opinii.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_U01 T1P_U01 InzA_U01

KOMPETENCJE SPOECZNE

EK-P_K01 Rozumie potrzeb doksztacania si,

uzupeniania swojej wiedzy.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_K01 T1P_K01 -

EK-P_K02 Potrafi myle i wsppracowa w grupie,

przyjmujc w niej rne role

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_K03 T1P_K03 -

11

Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot

Podpis Dyrektora Instytutu

Podpis starosty roku studiw stacjonarnych/niestacjonarnych ..

3. Mechanika techniczna

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu MECHANIKA TECHNICZNA

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.41.2.W, MB.41.3.W

MB.41.2.C , MB.41.3.C

MB.41.2.W, MB.41.3.W

MB.41.2.C , MB.41.3.C

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia semestru/roku

6. Rok studiw, semestr Rok: I, semestr: II,

Rok: II, semestr: III

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr in. Stanisaw Tor, mgr in. Agnieszka podkalicka

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd

udzielajcej zaliczenia

w przypadku, gdy nie jest nim

osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu Wykad, wiczenia

10. Wymagania wstpne Zaliczenie tematyki z przedmiotw: Matematyka, Fizyka.

11. Liczba godzin zaj

dydaktycznych

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 30+30 godz.

wiczenia: 30+30 godz.

Razem: 120 godz.

Wykad: 30+15 godz.

wiczenia: 30+15 godz.

Razem: 90 godz.

12. Liczba punktw ECTS

przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 3+4

wiczenia: 2+2

Razem: 11p. ECTS

Wykad: 3+3

wiczenia: 3+3

Razem: 12p. ECTS

13. Zaoenia i cele

moduu/przedmiotu

Wiedza

Ma elementarn wiedz w zakresie spektrum dyscyplin inynierskich powizanych z

reprezentowan dyscyplin, ma uporzdkowan, podbudowan teoretycznie wiedz ogln zwizan

z reprezentowan dyscyplin inyniersk zna podstawowe metody, techniki, stosowane przy

rozwizywaniu prostych zada inynierskich zwizanych z reprezentowan dyscyplin.

Umiejtnoci

Potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych oraz innych rde. Integrowa je,

dokonywa ich interpretacji oraz wyciga wnioski i formuowa opinie. Potrafi dokona

identyfikacji i sformuowa specyfikacj prostych zada inynierskich, typowych dla

reprezentowanej dyscypliny inynierskiej, potrafi wykorzysta do formuowania i rozwizywania

zada inynierskich metody analityczne. Ma przygotowanie niezbdne do pracy w rodowisku

przemysowym

Kompetencje spoeczne

Rozumie potrzeb cigego doksztacania si podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Ma wiadomo wanoci i zrozumienie pozatechnicznych aspektw i skutkw dziaalnoci

inynierskiej, w tym jej wpywu na rodowisko, i zwizanej z tym odpowiedzialnoci za

podejmowane decyzje. Ma wiadomo odpowiedzialnoci za wsplnie realizowane zadania,

zwizan z prac zespoow.

12

14. Metody dydaktyczne

Wykad, 2 godz. tygodniowo, 30 godz. w semestrze Wykad realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, na podstawie autorskiego

skryptu.

wiczenia, 2 godz. tygodniowo, 30 godz. w semestrze

wiczenia tablicowe

Konsultacje, 30 godz. w semestrze

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu,

a take form i warunki

zaliczenia poszczeglnych

form zaj wchodzcych

w zakres danego przedmiotu

Egzamin pisemny.

Zaliczenie wicze jako warunek dopuszczenia do egzaminu.

Znajomo tematyki przedmiotu oceniana w sposb cigy na wiczeniach.

13

16. Treci merytoryczne

przedmiotu oraz sposb ich

realizacji

Pojcia podstawowe mechaniki. Statyka - sia jako wielko wektorowa, stopnie swobody ciaa.

Wizy, ich rodzaje, reakcje wizw. -2godz.W

Aksjomaty statyki.-2 godz.W

Zbieny ukad si, rwnowaga. Metody graficzne i analityczne. -2 godz.W Ukady statycznie rozwizalne i przesztywnione. -2 godz.W Wektor momentu siy wzgldem bieguna i osi, analityczny zapis, przykady. Moment siy

wypadkowej. Moment oglny ukadu si, zmiana bieguna momentu. -2 godz.W Para sil, twierdzenia o parach si. -2 godz.W Redukcja paskiego dowolnego ukadu si, przykady. Wizy typu utwierdzenie, obcienie skupione

i rozoone. -2 godz.W Rwnowaga paskiego dowolnego ukadu sil, przykady. Rwnowaga ukadu bry, przykady. -2

godz.W Tarcie suche, reakcje normalne i styczne przy swobodnym zetkniciu cia. Hamulec klockowy i

tamowy, rwnowaga ukadu. -2 godz.W Redukcja przestrzennego dowolnego ukadu si, rwnowaga przestrzennego dowolnego ukadu si.

Kinematyka punktu, opis ruchu i parametry ruchu, tor ruchu, prdko i przyspieszenie, przykady. -

2 godz.W Struktura mechanizmw, wiadomoci podstawowe. Kinematyka ruchu bryy, ruch postpowy,

parametry liniowe ruchu. -2 godz.W Ruch obrotowy bryy, parametry koowe ruchu. -2 godz.W Ruch paski bryy, prdko i przyspieszenie wybranych punktw mechanizmw paskich. -2

godz.W Ruch zoony punktu, rozkad prdkoci i przyspiesze, przykady. -2 godz.W

Ruch zoony bryy, przykady. -2 godz.W

Rzut wektora siy na o, analityczny zapis wektora siy, przykady. Wektor sumy ukadu twierdzenie

o rzucie wektora sumy, przykady. Analityczny zapis wektora sumy, przykady. Okrelenie wektora

sumy dla paskiego i przestrzennego ukadu si. -2 godz.w.

Rwnowaga zbienego paskiego i przestrzennego ukadu si, przykady. -2 godz.w.

Moment oglny paskiego ukadu si, zmiana bieguna momentu, przykady. -2 godz.w.

Moment oglny przestrzennego ukadu si, przykady. -2 godz.w.

Redukcja paskiego dowolnego ukadu si, przypadki redukcji. -2 godz.w.

Rwnowaga paskiego dowolnego ukadu si dziaajcych na bry i ukad bry, przykady. -2

godz.w.

Kolokwium nr 1. -2 godz.w.

Rwnowaga paskiego ukadu si w przypadku wystpowania siy tarcia. Hamulce. -2 godz.w.

Rwnowaga przestrzennego dowolnego ukadu si, przykady. -2 godz.w.

Kolokwium nr 2. -2 godz.w.

Kinematyka punktu, parametryczne rwnania ruchu, tor ruchu, wektor prdkoci, przykady opisu

ruchu punktu mechanizmu paskiego. -2 godz.w.

Ruch postpowy i obrotowy bryy, przykady. -2 godz.w.

Ruch paski bryy, rozkad prdkoci i przyspiesze. -2 godz.w.

Ruch zoony punktu, przykady opisu punktu. -2 godz.w.

Ruch zoony bryy. -2 godz.w.

Dynamika ruchu punktu, zasady Newtona, rniczkowe rwnania ruchu punktu materialnego,

zadanie proste i odwrotne, przykady. -4 godz. W, 4 godz. w

Pd i popd, przykady. Zasada d'Alemberta opisu ruchu punktu, bryy i ukadu bry, przykady. -2

godz. W, 2 godz. w

Ruch drgajcy punktu, charakterystyki ruchu, wartoci wasne, drgania wasne i wymuszone,

przykady. -2 godz. W, 2 godz. w

Dynamika ukadu punktw materialnych, rodek masy i jego wsprzdne, dynamiczne rwnania

ruchu rodka masy, krt ukadu wzgldem bieguna i osi. przykady. -4 godz. W, 4 godz. w

Geometria mas, masowe momenty bezwadnoci i dewiacji, gwne centralne osie bezwadnoci. -2

godz. W, 2 godz. w

Kolokwium. - 2 godz. w

Dynamika bryy, ruch postpowy, przykady, -2 godz. W, 2 godz. w

Ruch obrotowy bryy, reakcje oysk w ruchu obrotowym bryy, wywaenie statyczne i dynamiczne.

-4 godz. W, 2 godz. w

Ruch paski bryy, rniczkowe rwnania tego ruchu, przykady. -2 godz. W, 2 godz. w

Energia kinetyczna punktu i bryy w ruchu postpowym, obrotowym, paskim, dowolnym, energia

kinetyczna ukadu bry. -2 godz. W, 2 godz. w

Praca elementarna i cakowita siy i ukadu si dziaajcych na bry w ruchu postpowym,

obrotowym, paskim. -2 godz. W, 2 godz. w

Pole potencjalne, potencja pola, moc chwilowa. -2 godz. W, 2 godz. w

Zasady energetyczne opisu ruchu bryy i ukadu bry, przykady. -2 godz. W, 2 godz. w

17. Zamierzone

efekty

ksztacenia*

Wiedza Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi waciwie opisa i rozwiza podstawowe zagadnienia

zwizane z rwnowag bry, potrafi opisa kinematyk punktu, bryy i ukadu bry .Posiada

podstawow wiedz z zakresu dynamiki nieodksztacalnych cia materialnych.

Umiejtnoci

Student potrafi wykorzysta zdobyt wiedz do formuowania i rozwizywania zada inynierskich

z zakresu statyki, kinematyki, dynamiki punktu i bryy w oparciu o prawa mechaniki. Potrafi

porozumiewa si przy uyciu rnych technik w rodowisku zawodowym oraz innych

rodowiskach. Ma umiejtno samoksztacenia si.

14

Kompetencje

spoeczne

Ma wiadomo wanoci i rozumie pozatechnicznych aspektw i skutkw dziaalnoci

inynierskiej.

Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role.

18.

Wykaz literatury

podstawowej i uzupeniajcej,

obowizujcej do zaliczenia

danego przedmiotu

Literatura podstawowa:

Hendzel Z., ylski W. Mechanika oglna, Statyka, Oficyna Wydawnicza PRz., 2000

Hendzel Z., ylski W. Mechanika oglna, Kinematyka, Oficyna Wydawnicza, PRz., 2001

Hendzel Z., ylski W. Mechanika oglna, Dynamika, Oficyna Wydawnicza PRz., 2006

Literatura uzupeniajaca:

Engel Z., Giergiel J. Mechanika oglna. Tom I i II. Warszawa, PWN 1990

Osiski Z. Mechanika oglna. Warszawa, PWN 1995

BILANS PUNKTW ECTS (obcienie prac studenta)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno,

przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Godziny realizowane z

bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Wykad 60 45

wiczenia 60 45

Konsultacje 20 -

Samodzielna praca studenta 135 210

Sumaryczne obcienie prac studenta 275 300

Punkty ECTS za modu/przedmiot

z bezporednim udziaem

nauczyciela

akademickiego

samodzielna praca studenta

z bezporednim udziaem

nauczyciela

akademickiego

samodzielna praca studenta

5,6 5,4 3,6 8,4

Macierz oraz weryfikacja efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) Mechanika techniczna w odniesieniu do form

zaj

Numer

przedmiotow

ego efektu

ksztacenia

PRZEDMIOTOWY EFEKT KSZTACENIA Forma

zaj

Metody

weryfikacji

Odniesienie do

efektu

kierunkowego

Odniesienie

do efektu

obszarowego

Odniesienie

do

kompetencji

inynierskich

**

WIEDZA

EK-P_W01

Potrafi waciwie opisa i rozwiza podstawowe

zagadnienia zwizane z rwnowag bry, potrafi

opisa kinematyk punktu, bryy i ukadu bry

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W01

EK-K_W02

EK-K_W03

T1P_W01

T1P_W02

T1P_W03

InzA_W05

InzA_W05

InzA_W05

EK-P_W02 Posiada podstawow wiedz z zakresu dynamiki

nieodksztacalnych cia materialnych.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin

EK-K_W04 T1P_W04 InzA_W05

UMIEJTNOCI

EK-P_U01

Student potrafi wykorzysta zdobyt wiedz do

formuowania i rozwizywania zada inynierskich

z zakresu statyki, kinematyki, dynamiki punktu i

bryy w oparciu o prawa mechaniki.

wykad

wiczenia

kolokwium

zaliczeniowe,

odpytywanie

EK-K_U01 T1P_U01 InzA_U01

EK-P_U02

Potrafi porozumiewa si przy uyciu rnych

technik w rodowisku zawodowym oraz innych

rodowiskach

wykad

kolokwium

zaliczeniowe,

odpytywanie

EK-K_U02

T1P_U02

InzA_U01

EK-P_U03 Ma umiejtno samoksztacenia si wykad

kolokwium

zaliczeniowe,

odpytywanie

EK-K_U05 T1P_U05

InA_U07

InA_U08

KOMPETENCJE SPOECZNE

EK-P_K01

Ma wiadomo wanoci i rozumie

pozatechnicznych aspektw i skutkw dziaalnoci

inynierskiej, w tym jej wpywu na rodowisko, i

zwizanej z tym odpowiedzialnoci za

podejmowane decyzje

wykad egzamin ustny EK-K_K02 T1P_K02 -

EK-P_K02 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie,

przyjmujc w niej rne role wykad egzamin ustny EK-K_K03 T1P_K03 -

15

Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot

Podpis Dyrektora Instytutu

Podpis starosty roku studiw stacjonarnych/niestacjonarnych ..

4. Wytrzymao materiaw

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu WYTRZYMAO MATERIAW

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.42.3.W, MB.42.3.C , MB.42.3.L MB.42.3.W, MB.42.3.C , MB.42.3.L

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia semestru/roku studiw.

6. Rok studiw, semestr Rok: II, semestr: III

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr in. Daniel Nycz, dr in. Zygmunt muda, mgr in. Agnieszka Podkalicka

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd

udzielajcej zaliczenia

w przypadku, gdy nie jest

nim osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu

Wykad omwienie zagadnie programowych, podanie prostych przykadw.

wiczenia omwienie i podanie przykadw, obliczenia rachunkowe.

Laboratorium tematycznie zwizane z treciami programowymi.

Konsultacje biece w ramach zaj dydaktycznych oraz midzysemestralne.

10. Wymagania wstpne

Znajomo przynajmniej czci podstawowego kursu wytrzymaoci materiaw zawierajc

wyznaczanie si wewntrznych, napre i odksztace w prtach poddanych rozciganiu, zginaniu,

cinaniu lub skrcaniu. Znajomo statyki do obliczania si reakcji, a take znajomo matematyki

(cakowanie i rniczkowanie). Umiejtno interpretacji zwizkw w paskim i przestrzennym

stanie naprenia.

11. Liczba godzin zaj

dydaktycznych

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 30 godz.

wiczenia: 30 godz.

Laboratorium: 15 godz.

Razem: 75 godz.

Wykad: 15 godz.

wiczenia: 30 godz.

Laboratorium: 15 godz.

Razem: 60 godz.

12. Liczba punktw ECTS

przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 4

wiczenia: 3

Laboratorium: 2

Razem: 9p. ECTS

Wykad: 3

wiczenia: 4

Laboratorium: 1

Razem: 8p. ECTS

13. Zaoenia i cele

moduu/przedmiotu

Zapoznanie si z podstawami teoretycznymi wytrzymaoci materiaw oraz typowymi metodami

oblicze inynierskich elementw konstrukcji. Analiza statyczna prtw, ram i krat. Pojcie

wytrzymaoci zoonej wytenie i hipotezy wyteniowe.

Umiejtno rozwizywania prostych i zoonych zada inynierskich. Rozrnianie prostych

przypadkw wytrzymaociowych. Poznanie warunkw wytrzymaociowych i sztywnoci.

Teoretyczna i eksperymentalna analiza stanu odksztacenia i naprenia. Prby rozcigania i

ciskania materiaw. Pomiary twardoci i udarnoci. Porwnanie wynikw bada pozwalajce

zrozumie zwizki przyczynowo skutkowe bdce pomoc w wyborze optymalnego wariantu

konstrukcji. Uwraliwienie studentw pod ktem powstawania rnego rodzaju uszkodze, a co za

tym idzie powstawanie katastrof.

16

14. Metody dydaktyczne

Wykad omwienie zagadnie programowych, podanie prostych przykadw, wyprowadzenie

podstawowych rwna.

wiczenia rozwizywanie zada i problemw z materiau prezentowanego na wykadach.

Laboratorium wykonanie prby rozcigania i ciskania, zginania, pomiary twardoci, badanie

elastooptyczne.

Konsultacje na bieco w ramach zaj dydaktycznych, przy pomocy poczty e-mail.

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu,

a take form i warunki

zaliczenia poszczeglnych

form zaj wchodzcych

w zakres danego przedmiotu

- uczestnictwo na wykadach,

- uczestnictwo we wszystkich wiczeniach,

- sporzdzenie sprawozda ze wszystkich wicze laboratoryjnych ze szczeglnym uwzgldnieniem i

interpretacj wynikw pomiarw,

- zaliczenie wicze w formie kolokwium zaliczeniowego,

- ocenianie cige kartkwki i odpytywanie,

- egzamin obejmuje cz zadaniow i teoretyczn.

16. Treci merytoryczne

przedmiotu oraz sposb ich

realizacji

Wykady:

1. Siy wewntrzne i zewntrzne, pojcie naprenia, odksztacenia, prawo Hookea, wykresy

rozcigania i ciskania, pojcie napre dopuszczalnych.

2. Proste przypadki wytrzymaociowe: analiza prta statycznie wyznaczalnego ciskanego i

rozcigalnego; cinanie techniczne; skrcanie prtw okrgych; zginanie belek prostych.

3. Uproszczona analiza paskiego stanu naprenia, koo Mohra, uoglnione prawo Hookea.

4. Wytrzymao zoona, zginanie ze skrcaniem, zginanie ze cinaniem.

5. Belki statycznie niewyznaczalne: metoda porwnania odksztace, rwnanie trzech momentw,

sporzdzanie momentw gncych.

6. Linia ugicia belek, rwnanie rniczkowe linii ugicia.

7. Wyboczenie, sia krytyczne wg. Eulera, wyboczenie niespryste, prosta Tetmajera-Jasiskiego,

parabola Johnsona-Ostenfelda.

8. Siy uoglnione, przemieszczenie uoglnione, twierdzenia energetyczne: Bettiego, Maxwella,

Castigliano, Menabrei, sposb Wereszczegina.

9. Ramy cile paskie statycznie wyznaczalne, statycznie niewyznaczalne metoda si.

wiczenia:

Siy wewntrzne i zewntrzne, pojcie naprenia, odksztacenia, prawo Hookea, wykresy

rozciganie i ciskania, pojcie napre dopuszczalnych. Zadania z rozcigania i ciskania prtw

prostych, zginania belek prostych, cinania technicznego. Uproszczona analiza paskiego stanu

naprenia i odksztacenia, koo Mohra, uoglnione prawo Hookea. Wytenie hipotezy

wyteniowe. Zadania ze zginania i skrcania, zginania i cinania. Linia ugicia belek, metoda

analityczna wyznaczania przemieszcze. Zadania dotyczce wyboczenia w zakresie sprystym i

niesprystym. Rozwizywanie belek statycznie niewyznaczalnych. Metody energetyczne

wyznaczania przemieszcze. Zadania z uwzgldnieniem twierdze energetycznych. Stopie

statycznej niewyznaczalnoci ram. Rozwizywaniem ram metod si.

Laboratorium:

1. Prby statyczne rozciganie i ciskania materiaw konstrukcyjnych. 2. Prba zginania. 3. Prba skrcania. 4. Badanie twardoci metali. 5. Prby udarnoci. 6. Tensometria elektrooporowa. 7. Badania elastooptyczne. 8. Prby technologiczne.

18. Zamierzone

efekty

ksztacenia*

Wiedza

Student rozrnia proste i zoone przypadki wytrzymaociowe, wyjania wytrzymao materiaw

dla prostych przypadkw, opisuje przebieg wiczenia i wyciga odpowiednie wnioski. Ma

podstawow wiedz o cyklu ycia urzdze, obiektw i systemw technicznych. Zna podstawowe

metody, techniki, narzdzia i materiay stosowane przy rozwizywaniu prostych zada inynierskich.

Ma podstawow wiedz z zakresie standardw i norm technicznych zwizanych ze studiowanym

kierunkiem studiw. Ma podstawow wiedz niezbdn do rozumienia spoecznych, ekonomicznych,

prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowa dziaalnoci inynierskiej.

Umiejtnoci

Student rozwizuje zadania inynierskie, ocenia wytrzymao konstrukcji i czci maszyn, planuje

badania wytrzymaociowe. Potrafi dokona krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceni

zwaszcza w powizaniu ze studiowanym kierunkiem studiw istniejce rozwizania techniczne, w

szczeglnoci urzdzenia i obiekty, systemy, procesy, usugi

Kompetencje

spoeczne

Student dyskutuje nad koncepcj oblicze wytrzymaociowych w wietle nowych metod

obliczeniowych, pracuje samodzielnie, angauje si chtnie w zdobywanie wiedzy.

17

19.

Wykaz literatury

podstawowej

i uzupeniajcej,

obowizujcej do zaliczenia

danego przedmiotu

Podstawowa:

1. Jakubowicz A., Oro Z.: Wytrzymao materiaw, WNT, Warszawa, 1984. 2. Niezgodziski M., Niezgodziski T.: Wytrzymao materiaw, PWN, Warszawa, 1998. 3. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymao materiaw, cz I, AGH, Krakw, 2008. 4. Banasiak M.: wiczenia laboratoryjne z wytrzymaoci materiaw, WNT, Warszawa, 2000. 5. Wytrzymao materiaw, cz IV, wiczenia laboratoryjne pod redakcj Wolnego S., AGH,

Krakw, 2007.

Uzupeniajca:

1. Dietrych J.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa. 2. Niezgodziski M, Niezgodziski T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymaociowe, PWN,

Warszawa 1973.

3. Michniewicz S.: Wytrzymao materiaw wiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa. 2002.

BILANS PUNKTW ECTS (obcienie prac studenta)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno,

przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Godziny realizowane z

bezporednim udziaem

nauczyciela

akademickiego

Wykad 30 15

wiczenia 30 30

Laboratorium 15 15

Konsultacje 20 -

Samodzielna praca studenta 130 140

Sumaryczne obcienie prac studenta 225 200

Punkty ECTS za modu/przedmiot

Z bezporednim udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca

studenta

Z bezporednim udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca

studenta

3,8 5,2 2,4 5,6

Macierz oraz weryfikacja efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) Wytrzymao materiaw w odniesieniu do

form zaj

Numer

przedmiotow

ego efektu

ksztacenia

PRZEDMIOTOWY EFEKT KSZTACENIA Forma zaj Metody weryfikacji

Odniesienie

do efektu

kierunkoweg

o

Odniesienie

do efektu

obszarowego

Odniesienie do

kompetencji

inynierskich*

*

WIEDZA

EK-P_W01

Student rozrnia proste i zoone przypadki

wytrzymaociowe, wyjania wytrzymao

materiaw dla prostych przypadkw, opisuje

przebieg wiczenia i wyciga odpowiednie

wnioski.

wykad,

wiczenia,

laboratoria

Kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin,

sprawozdanie z

wicze

laboratoryjnych

EK-K_W01 T1P_W01 InzA_W05

EK-P_W02 Ma podstawow wiedz o cyklu ycia

urzdze, obiektw i systemw technicznych

wykad,

wiczenia,

laboratoria

Kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin,

sprawozdanie z

wicze

laboratoryjnych

EK-K_W05 T1P_W05 InA_W05

EK-P_W03

Zna podstawowe metody, techniki, narzdzia

i materiay stosowane przy rozwizywaniu

prostych zada inynierskich z zakresu

studiowanego kierunku studiw

wykad,

wiczenia,

laboratoria

Kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin,

sprawozdanie z

wicze

laboratoryjnych

EK-K_W06 T1P_W06 InA_W01

EK-P_W04

Ma podstawow wiedz z zakresie

standardw i norm technicznych zwizanych

ze studiowanym kierunkiem studiw

wykad,

wiczenia,

laboratoria

Kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin,

sprawozdanie z

wicze

laboratoryjnych

EK-K_W07 T1P_W07 InA_W02

EK-P_W05

Ma podstawow wiedz niezbdn do

rozumienia spoecznych, ekonomicznych,

prawnych i innych pozatechnicznych

uwarunkowa dziaalnoci inynierskiej

wykad,

wiczenia,

laboratoria

Kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin,

sprawozdanie z

wicze

laboratoryjnych

EK-K_W08 T1P_W08 InA_W03

18

UMIEJTNOCI

EK-P_U01

Student rozwizuje zadania inynierskie,

ocenia wytrzymao konstrukcji i czci

maszyn, planuje badania wytrzymaociowe.

wykad,

wiczenia,

laboratoria

Kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin,

sprawozdanie z

wicze

laboratoryjnych

EK-K_U09 T1P_U09 InA_U02

EK-P_U02

Potrafi dokona krytycznej analizy sposobu

funkcjonowania i oceni zwaszcza w

powizaniu ze studiowanym kierunkiem

studiw istniejce rozwizania techniczne,

w szczeglnoci urzdzenia i obiekty,

systemy, procesy, usugi

wykad,

wiczenia,

laboratoria

Kolokwium

zaliczeniowe,

egzamin,

sprawozdanie z

wicze

laboratoryjnych

EK-K_U13 T1P_U13 InA_U05

Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot

Podpis Dyrektora Instytutu

Podpis starosty roku studiw stacjonarnych/niestacjonarnych ..

5. Mechanika pynw

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu MECHANIKA PYNW

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.43.4.W , MB.43.4.C MB.43.4.W , MB.43.4.C

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia semestru/roku studiw

6. Rok studiw, semestr Rok: II, semestr: IV

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr Tomasz Pietrycki, mgr in. Jan Paluch

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd udzielajcej

zaliczenia w przypadku, gdy nie

jest nim osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu Wykad, wiczenia

10. Wymagania wstpne Matematyka: rachunek rniczkowy i cakowy

Mechanika techniczna: warunki rwnowagi si, dynamika

11. Liczba godzin zaj dydaktycznych

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 15 godz.

wiczenia: 15 godz.

Razem: 30 godz.

Wykad: 10 godz.

wiczenia: 15 godz.

Razem: 25 godz.

12. Liczba punktw ECTS przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 1

wiczenia: 1

Razem: 2p. ECTS

Wykad: 1

wiczenia: 1

Razem: 2p. ECTS

13. Zaoenia i cele

moduu/przedmiotu

Wiedza: znajomo praw mechaniki pynw, poznanie metod opisu zjawisk zwizanych ze

statyk i kinematyk pynw, poznanie metod opisw zwizanych z przepywami i dynamik

pynw,

Umiejtnoci: Rozwijanie umiejtnoci rozwizywania problemw inynierskich zwizanych

z przepywami pynw, umiejtnoci wykonywania prostych oblicze ukadw

hydraulicznych.

Kompetencje spoeczne: Rozwijanie umiejtnoci mylenia kategoriami spoecznymi w

dziaaniach inynierskich. Waciwe podejcie do ochrony rodowiska.

19

14. Metody dydaktyczne

1. 15 godzin wykad ,

2. 15 godzin wiczenia

3. Samodzielna cieka poszukiwa podobnych rozwiza, w tym studiowanie literatury,

4. konsultacje 30 godzin

5. Przygotowanie do wicze i zaliczenia 30 godzin

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu, a take

form i warunki zaliczenia

poszczeglnych form zaj

wchodzcych w zakres danego

przedmiotu

Podstaw zaliczenia stanowi opanowanie treci merytorycznych przedmiotu realizowanych

podczas wykadw, wicze oraz uzyskanych poprzez samodzielne studiowanie wskazanej

literatury.

Warunkiem uzyskania zliczenia jest aktywne uczestnictwo studenta w wiczeniach i

wykadach.

Zaliczenie kolokwium kocowego.

Ocena kocowa jest redni z ocen biecych uzyskiwanych na wiczeniach i kolokwium

kocowego.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

oraz sposb ich realizacji

Wykad:

Pojcia podstawowe: 2

godz.

struktura pynw, siy wystpujce w pynach, opis przepywu i jego kwalifikacja

Statyka pynw: 2

godz.

- cinienie jako wielko skalarna, rwnania rwnowagi pynw, napr cieczy na ciany,.

Kinematyka pynw: 2

godz.

- ukady zamknite i otwarte, metody opisu ruchu pynw, rwnania cigoci przepyww,

natenie przepywu,

Rwnania pdw i momentw pdw strumienia: 3

godz.

- rwnanie Bernoulliego. Przepywy laminarne i turbulentne. Przepywy przez kanay 2

godz.

zamknite i otwarte.

- rwnanie Naviera-Stokesa. Podobiestwa zjawisk przepywowych. 2

godz. przepywy potencjalne i dynamika gazw.

2 godz.

wiczenia:

Statyka pynw:

3godz.

- zastosowanie rwna rwnowagi pynw, napr cieczy na cianki,

Kinematyka pynw:

- natenie przepywu, rwnanie cigoci przepywu 3

godz.

Rwnania pdw i momentw pdw strumienia: 4

godz.

- zastosowanie rwna Bernuliego

Kryteria podobiestw przepyww: 5

godz.

- stateczno przepywu,

- wspczynniki si i strat,

17. Zamierzone efekty

ksztacenia*

Wiedza

Student posiada niezbdn wiedz do opisu zjawisk zachodzcych w maszynach

przepywowych. Ma podstawow wiedz o cyklu ycia urzdze, obiektw i systemw

technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzdzia i materiay stosowane przy

rozwizywaniu prostych zada inynierskich. Ma podstawow wiedz z zakresie standardw i

norm technicznych zwizanych ze studiowanym kierunkiem studiw

Umiejtnoci

Student potrafi samodzielnie dokona analizy zjawiska, dokona jego opisu, przeprowadzi

obliczenia, prostych ukadw hydraulicznych. Zastosowa adekwatne programy komputerowe.

Potrafi wykorzysta do formuowania i rozwizania zada inynierskie metody analityczne,

symulacyjne oraz eksperymentalne. Potrafi dokona identyfikacji i sformuowa specyfikacj

prostych zada inynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla danego

kierunku studiw. Potrafi zgodnie z zadan specyfikacj zaprojektowa oraz zrealizowa

proste urzdzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiw,

uywajc waciwych metod, technik i narzdzi.

Kompetencje

spoeczne

Student na etapie tworzenia dokumentacji technicznej ma wiadomo i kompetencje wpywu

parametrw urzdze na rodowisko i otoczenie.

18. Wykaz literatury podstawowej

i uzupeniajcej, obowizujcej do

zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa:

1. Tuliszka E.: Mechanika pynw PWN Warszawa 1980,

2. Grybo R.: Podstawy Mechaniki Pynw T I i II. PWN Warszawa 1998

3. Grybo R.: Zbir zada z technicznej mechaniki pynw WN PWN Warszawa 2004,

Literatura uzupeniajca:

20

1. Prosnak W. J:. Mechanika pynw PWN 1970

BILANS PUNKTW ECTS (obcienie prac studenta)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno,

przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Godziny realizowane z

bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Wykad 15 10

wiczenia 15 15

Konsultacje 5 -

Samodzielna praca studenta 15 25

Sumaryczne obcienie prac studenta 50 50

Punkty ECTS za modu/przedmiot

Z bezporednim udziaem nauczyciela akademickiego

Samodzielna praca studenta

Z bezporednim

udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca studenta

1,4 0,6 1 1

Macierz oraz weryfikacja efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) Mechanika pynw w odniesieniu do form

zaj

Numer

przedmiotow

ego efektu

ksztacenia

PRZEDMIOTOWY EFEKT KSZTACENIA Forma

zaj

Metody

weryfikacji

Odniesienie

do efektu

kierunkoweg

o

Odniesienie

do efektu

obszarowego

Odniesienie

do

kompetencji

inynierskich

**

WIEDZA

EK-P_W01 Student posiada niezbdn wiedz do opisu zjawisk

zachodzcych w maszynach przepywowych

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_W01 T1P_W01 InzA_W05

EK-P_W02 Ma podstawow wiedz o cyklu ycia urzdze,

obiektw i systemw technicznych

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_W05 T1P_W05 InzA_W05

EK-P_W03

Zna podstawowe metody, techniki, narzdzia i

materiay stosowane przy rozwizywaniu prostych

zada inynierskich z zakresu studiowanego

kierunku studiw

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_W06 T1P_W06 InzA_W01

EK-P_W04

Ma podstawow wiedz z zakresie standardw i

norm technicznych zwizanych ze studiowanym

kierunkiem studiw

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_W07 T1P_W07 InzA_W02

UMIEJTNOCI

EK-P_U02

Student potrafi samodzielnie dokona analizy

zjawiska, dokona jego opisu, przeprowadzi

obliczenia, prostych ukadw hydraulicznych.

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_U02 T1P_U02 InzA_U01

EK-P_U07 Potrafi zastosowa adekwatne programy

komputerowe.

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_U07 T1P_U07

InzA_U01

InzA_U02

InzA_U07

InzA_U08

EK-P_U09

Potrafi wykorzysta do formuowania i rozwizania

zada inynierskie metody analityczne,

symulacyjne oraz eksperymentalne

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_U09 T1P_U09 InzA_U02

EK-P_U14

Potrafi dokona identyfikacji i sformuowa

specyfikacj prostych zada inynierskich o

charakterze praktycznym, charakterystycznych dla

danego kierunku studiw

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_U14 T1P_U14 InzA_U06

EK-P_U16

Potrafi zgodnie z zadan specyfikacj

zaprojektowa oraz zrealizowa proste urzdzenie,

obiekt, system lub proces, typowe dla

studiowanego kierunku studiw, uywajc

waciwych metod, technik i narzdzi

Wykad,

wiczenia

Kolokwium

zaliczeniowe EK-K_U16 T1P_U16 InzA_U08

21

Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot

Podpis Dyrektora Instytutu

Podpis starosty roku studiw stacjonarnych/niestacjonarnych ..

B. Przedmioty grupy treci kierunkowych

6. Zarzdzanie rodowiskiem i ekologia

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu ZARZDZANIE RODOWISKIEM I EKOLOGIA

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.41.1.W MB.41.1.W

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia semestru/roku studiw

6. Rok studiw, semestr Rok: I, semestr: I

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr hab. in. Kazimierz Jaracz, prof. PWSZ

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd udzielajcej

zaliczenia w przypadku, gdy nie

jest nim osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu Wykad

10. Wymagania wstpne Nie jest wymagana adna wiedza wstpna

11. Liczba godzin zaj dydaktycznych Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 30 godz. Wykad: 15 godz.

12. Liczba punktw ECTS przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 2 Wykad: 2

13. Zaoenia i cele

moduu/przedmiotu

Wiedza: Student ma wiedz dotyczc podstawowych poj zwizanych z zarzdzaniem

rodowiskiem i ekologi. Zna i rozumie zjawiska zachodzce w rodowisku. Ma wiedz na

temat zanieczyszcze rodowiska, sposobw ochrony przyrody oraz zagadnie zwizanych z

procesem zarzdzania rodowiskiem.

Umiejtnoci: Potrafi wykorzysta wiedz z zakresu aspektw ekologicznych i ksztatowania

rodowiska w dziaaniach inynierskich.

Kompetencje spoeczne: Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Ma wiadomo

wanoci i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki dziaalnoci inynierskiej.

14. Metody dydaktyczne

Zajcia wykadowe odbywaj si, co tydzie, w IT PWSZ. Wymiar zaj: 30godz. (15tyg. w

semestrze po 2godz. tygodniowo).

Metody nauczania:

wykad

konsultacje (zarwno regularne, jak te organizowane w indywidualnych przypadkach)

samodzielne studiowanie przez studentw wskazanej literatury

22

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu, a take

form i warunki zaliczenia

poszczeglnych form zaj

wchodzcych w zakres danego

przedmiotu

Podstaw zaliczenia stanowi opanowanie treci merytorycznych przedmiotu realizowanych

podczas zaj oraz uzyskanych poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury.

Warunkiem uzyskania zliczenia przedmiotu jest uczestnictwo studenta w zajciach oraz

pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego obejmujcego treci wykadu.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

oraz sposb ich realizacji

Wykad obejmuje:

1. Podstawy prawne zwizane z ekologi i ochron rodowiska. 1 godz. 2. Polityka ekologiczna pastwa. - 1 godz. 3. Procesy zachodzce w biosferze. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery. 2 godz. 4. Ochrona przyrody i krajobrazu. -2 godz. 5. Zanieczyszczenia naturalne i antropogenne oraz ich oddziaywanie na rodowisko. 2

godz.

6. Rozprzestrzenianie si zanieczyszcze. Monitoring zanieczyszcze. 2 godz. 7. Gospodarka wodna: ochrona wd powierzchniowych i podziemnych. 2 godz. 8. Gospodarowanie powierzchni Ziemi i rekultywacja terenw zdegradowanych. 2 godz. 9. Gospodarka odpadami: recykling surowcowy i materiaowy. 2 godz. 10. Ochrona przed haasem i wibracjami. 2 godz. 11. Definicje, modele i systemy zarzdzania rodowiskiem i zarzdzania rodowiskowego.- 1

godz.

12. Oddziaywanie przedsibiorstwa na rodowisko. 2 godz. 13. Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania systemw zarzdzania. 2 godz. 14. Elementy zarzdzania rodowiskowego. 2 godz. 15. Systemy niesformalizowane i sformalizowane. 2 godz. 16. Czystsza produkcja jako niesformalizowany system zarzdzania rodowiskowego. 1

godz.

17. Systemy zarzdzania rodowiskowego wedug ISO serii 14000 i innych aktualnych krajowych i midzynarodowych norm. 2 godz.

Sposb realizacji: wykad akademicki, samodzielne studiowanie przez studentw wskazanej

literatury.

17. Zamierzone

efekty

ksztacenia*

Wiedza

Zna terminologi oraz podstawowe pojcia zwizane z zarzdzaniem rodowiskiem i ekologi.

Zna budow i zasady dziaania systemw zarzdzania rodowiskiem ukierunkowanych na

ograniczenie szkodliwego wpywu rozwoju cywilizacyjnego czowieka na rodowisko i

zapewnienie trwaego rozwoju obecnych i przyszych pokole. Zna oglne zasady tworzenia i

rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin

nauki i dyscyplin naukowych,

Umiejtnoci

Potrafi wykorzysta zdobyt wiedz w rozwizaniach technicznych i technologicznych

nieszkodliwych dla rodowiska.

Umie korzysta z baz danych aktw prawnych i przyjtych norm.

Potrafi dokona prostej oceny ryzyka zawodowego.

Kompetencje

spoeczne

Rozumie potrzeb ustawicznego uzupeniania wiedzy.

Ma wiadomo wanoci i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki dziaalnoci

inynierskiej, w tym jej wpywu na rodowisko i zwizanej z tym odpowiedzialnoci za

podejmowane decyzje.

18. Wykaz literatury podstawowej

i uzupeniajcej, obowizujcej do

zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa:

Poskrobko B.: Zarzdzanie rodowiskiem. Redakcja naukowa Polskie Wydawnictwo

Ekonomiczne.

Warszawa 2007

Lewandowski J.: Zarzdzanie rodowiskiem w przedsibiorstwie. Wydawnictwo Politechniki

dzkiej, d 2000.

Pyka-Gutowska E.: Ekologia z ochron rodowiska. Wydawnictwo Owiata, Warszawa 2006.

Materiay dostarczane przez prowadzcego

Literatura uzupeniajca:

Winiewski H., Kowalewski G.: Ekologia z ochron i ksztatowaniem rodowiska.

Wydawnictwo

AGMEN, Warszawa 2000.

Systemy zarzdzania rodowiskowego. Praca zbiorowa pod redakcj J. unarskiego. Oficyna

Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszw 2006.

BILANS PUNKTW ECTS (obcienie prac studenta)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno,

przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Godziny realizowane z

bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Wykad 30 15

23

Samodzielna praca studenta 20 35

Sumaryczne obcienie prac studenta 50 50

Punkty ECTS za modu/przedmiot

Z bezporednim udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca

studenta

Z bezporednim udziaem nauczyciela

akademickiego

Samodzielna praca

studenta

1,2 0,8 0,6 1,4

Macierz oraz weryfikacja efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) Zarzdzanie rodowiskiem i ekologia

w odniesieniu do form zaj

Numer

przedmiotow

ego efektu

ksztacenia

PRZEDMIOTOWY EFEKT KSZTACENIA Forma

zaj

Metody

weryfikacji

Odniesienie do

efektu

kierunkowego

Odniesienie do

efektu

obszarowego

Odniesienie

do

kompetencji

inynierskich

**

WIEDZA

EK-P_W01

Zna terminologi oraz podstawowe pojcia

zwizane z zarzdzaniem rodowiskiem i

ekologi.

Wykad

Kolokwium

sprawdzajce,

zaliczenie

EK-K_W05 T1P_W05 InzA_W05

EK-P_W02

Zna budow i zasady dziaania systemw

zarzdzania rodowiskiem ukierunkowanych na

ograniczenie szkodliwego wpywu rozwoju

cywilizacyjnego czowieka na rodowisko i

zapewnienie trwaego rozwoju obecnych i

przyszych pokole.

Wykad

Kolokwium

sprawdzajce,

zaliczenie

EK-K_W08 T1P_W08 InzA_W03

EK-P_W03

Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form

indywidualnej przedsibiorczoci,

wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki

i dyscyplin naukowych, waciwych dla

studiowanego kierunku

Wykad

Kolokwium

sprawdzajce,

zaliczenie

EK-K_W11 T1P_W11 InzA_W04

UMIEJTNOCI

EK-P_U01

Umie korzysta z baz danych aktw prawnych i

przyjtych norm.

Potrafi dokona prostej oceny ryzyka

zawodowego.

Wykad

Kolokwium

sprawdzajce,

zaliczenie

EK-K_U01 T1P_U01 InzA_U01

EK-P_U02

Potrafi wykorzysta zdobyt wiedz w

rozwizaniach technicznych i technologicznych

nieszkodliwych dla rodowiska.

Wykad

Kolokwium

sprawdzajce,

zaliczenie

EK-K_U10 T1P_U10 InzA_U03

KOMPETENCJE SPOECZNE

EK-P_K01 Rozumie potrzeb ustawicznego uzupeniania

wiedzy. Wykad

Kolokwium

sprawdzajce,

zaliczenie

EK-K_K01 T1P_K01 -

EK-P_K02

Ma wiadomo wanoci i rozumie

pozatechnicznych aspektw i skutkw

dziaalnoci inynierskiej, w tym jej wpywu na

rodowisko, i zwizanej z tym odpowiedzialnoci

za podejmowane decyzje

Wykad

Kolokwium

sprawdzajce,

zaliczenie

EK-K_K02 T1P_K02 -

Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot

Podpis Dyrektora Instytutu

Podpis starosty roku studiw stacjonarnych/niestacjonarnych ..

24

7. Grafika inynierska

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu GRAFIKA INYNIERSKA

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.45.1.W, MB.45.1.C , MB.45.2.P MB.45.1.W, MB.45.1.C , MB.45.2.P

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia semestru/roku studiw

6. Rok studiw, semestr Rok: I, semestr: I i II

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr in. Stanisaw Tor, mgr in. Agnieszka Podkalicka

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd

udzielajcej zaliczenia

w przypadku, gdy nie jest nim

osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu Wykad, wiczenia, projekt

10. Wymagania wstpne Znajomo geometrii wykrelnej

11. Liczba godzin zaj

dydaktycznych

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 15 godz.

wiczenia:15 godz.

Projekt: 45 godz.

Razem: 75 godz.

Wykad: 15 godz.

wiczenia: 15 godz.

Projekt: 30 godz.

Razem: 60 godz.

12. Liczba punktw ECTS

przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 2

wiczenia: 2

Projekt: 2

Razem: 6p. ECTS

Wykad: 2

wiczenia: 2

Projekt: 2

Razem: 6p. ECTS

13. Zaoenia i cele

moduu/przedmiotu

Wiedza opanowanie przez studentw rnego rodzaju rzutw. Rzut aksonometryczny. Rzut

Mongea. Odwzorowanie punktu, prostej i paszczyzny. Bryy w rzutach prostoktnych. Zasady

wymiarowania. Znaki wymiarowe. Przekroje proste i zoone. Zapis typowy konstrukcji.

Normalizacja elementw. Identyfikacja na rysunkach. System CAD. Zasady tworzenia rysunkw

w AutoCAD.

Umiejtnoci rozwijanie wyobrani przestrzennej, poznanie oraz zrozumienie geometrii

wykrelnej. Wykonywane wiczenia i zadania projektowe pomaga powinny w ksztaceniu

wyobrani przestrzennej i doskonaleniu umiejtnoci rzutowania na rnym poziomie

zaawansowania. Moliwoci takie daj rozwizywanie zada o rnym stopniu trudnoci, ktre

mog suy do celw wiczeniowych jak i kontroli umiejtnoci.

Kompetencje spoeczne odwzorowanie i wymiarowanie elementw maszyn pozwala na

planowanie i odwzorowanie zada obsugowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji

maszyn i rnego rodzaju urzdze. Obliczenia wytrzymaociowe i projektowanie ukadw

mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, pozwala

na dokadniejsze rozeznanie w wyteniu materiau, co ostatecznie daje bezawaryjn prac.

14. Metody dydaktyczne

Wykad z wykorzystaniem rodkw audiowizualnych.

wiczenia prowadzone z pomocami dydaktycznymi (modele, rzutnie).

Projekt wykonanie arkuszy wicze w postaci rzutw prostoktnych (uzupenianie brakujcego

rzutu), rysunki z modelu, rysunki wykonawcze z rzeczywistych czci maszynowych.

Konsultacje indywidualne i zbiorowe.

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu, a take

form i warunki zaliczenia

poszczeglnych form zaj

wchodzcych w zakres danego

przedmiotu

- uczestnictwo na wykadach,

- uczestnictwo w wiczeniach,

- rzutowania kontrolne,

- rysunek kontrolny modelu i czci,

- kocowe zaliczenie projektw.

25

16.

Treci merytoryczne

przedmiotu oraz sposb

ich realizacji

Wykad:

Przekaz informacji technicznej, przestrze rzutowa. Rzut rodkowy, rwnolegy i prostoktny.

Aksonometria. Metoda rzutw Mongea. Odwzorowanie punktu, prostej i paszczyzny.

Podstawowe konstrukcje. Wielociany. Podstawy zapisu konstrukcji. Zasady przedstawiania bry

w rzutach prostoktnych. Zagadnienia doboru ukadu wymiarw. Zasady wymiarowania. Znaki

wymiarowe. Uproszczenia zapisu. Rodzaje zapisu w procesie projektowo konstrukcyjnym.

Przekroje proste zoone. Zapis konstrukcji typowych pocze. Istota uproszcze w zapisie.

Normalizacja elementw. Oznaczanie cech i stanu powierzchni. Zapis konstrukcji elementw

zoonych. Identyfikacja elementw konstrukcji na rysunkach. Oglna charakterystyka systemu

CAD.

wiczenia projektowe:

1. wiczenia wprowadzajce formaty, linie, pismo techniczne, podziaki, tabliczki, teczka, 2. Rzutowanie prostoktne odwzorowanie na trzech rzutniach ukadu, wykonanie rzutu z

zadanego kierunku,

3. Rzuty dodatkowe wielocianw wyznaczanie linii przenikania, odwzorowanie ksztatu, 4. Rysowanie potrzebnych rzutw z aksonometrii prostej i ukonej wymiarowanie, dobr baz

wymiarowych, ustalanie wymiarw gwnych,

5. Rysunek z modelu wraz z wymiarowaniem, 6. Rysunek wykonawczy czci maszynowej pomiar, oznaczenie chropowatoci,

wymiarowanie,

7. Rzutowanie bry obrotowych przerysowanie z makietki dwch rzutw i wykonanie trzeciego,

8. Wykonanie rysunku wau maszynowego z zaznaczeniem chropowatoci i wymiarowaniem, 9. Rysunek zoeniowy prostego zespou skadajcego si z czci wykonanych i normowych. wiczenia projektowe kontrolne:

1. Ze zbioru zada (5) tematy 3.1 3.20. Na rysunku naley przedstawi rzeczywisty ksztat tej bryy uwzgldniajcy krawdzie powstae w wyniku dokonanych ci paszczyznami oraz

ewentualne linie przenikania.

2. Dany rzut gwny wielocianu i zarys bryy wyjciowej (4) tematy 1 18. Naley uzupeni rzut z gry o krawdzie powstae w wyniku przeci paszczyznami pionowo-rzutujcymi z

zaznaczonymi na rzucie gwnym oraz narysowa rzut od strony lewej.

18.

Zamierzone

efekty

ksztacenia*

Wiedza

Student ma poszerzon i pogbion wiedz w zakresie zapisu konstrukcji i grafiki inynierskiej,

ma podstawow wiedz o trendach rozwojowych w obszarze grafiki inynierskiej, zna

podstawowe metody i techniki detalowania elementw maszyn. Ma szczegow wiedz zwizan

z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiw. Zna podstawowe metody,

techniki, narzdzia i materiay stosowane przy rozwizywaniu prostych zada inynierskich. Ma

podstawow wiedz z zakresie standardw i norm technicznych zwizanych ze studiowanym

kierunkiem studiw

Umiejtnoci

Student potrafi posugiwa si technikami komunikacyjnymi waciwymi do realizacji zada

typowych w grafikach inynierskich, potrafi pozyska informacj z literatury, baz danych oraz

innych rde, integrowa je, dokonywa ich interpretacji oraz wyciga wnioski i formuowa

opinie. Potrafi wykorzysta do formuowania i rozwizania zada inynierskie metody

analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

Kompetencje

spoeczne

Ma wiadomo wanoci i rozumie pozatechnicznych aspektw i skutkw dziaalnoci

inynierskiej. Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy.

19.

Wykaz literatury

podstawowej

i uzupeniajcej,

obowizujcej do

zaliczenia danego

przedmiotu

Podstawowa:

1. Bach A.: Inynierska geometria wykrelna podstawy i zastosowania, Wydawnictwo Pol. l. Gliwice 2002.

2. Nowakowski T.: Zbir zada z geometrii wykrelnej, Oficyna Wydawnicza Pol. Wroc. Wrocaw 2001.

3. Dobrzaski T.: Rysunek techniczny maszynowy, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2004.

4. Sudecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i grafika inynierska, Wydawnictwa AGH, Krakw 2009.

5. Rydzanicz J.: Zapis konstrukcji. Podstawy. Wrocaw 1996.

Uzupeniajca:

1. Piko A.: AutoCAD, WNT, Warszawa 2009.

BILANS PUNKTW ECTS (obcienie prac studenta)

Forma nakadu pracy studenta

(udzia w zajciach, aktywno,

przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obcienie studenta [h]

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Godziny realizowane z

bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Wykad 15 15

wiczenia 15 15

Projekt 45 30

26

Konsultacje 10 -

Samodzielna praca studenta 65 90

Sumaryczne obcienie prac studenta 150 150

Punkty ECTS za modu/przedmiot

Z bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Samodzielna praca

studenta

Z bezporednim udziaem

nauczyciela akademickiego

Samodzielna praca

studenta

3,4 2,6 2,4 3,6

Macierz oraz weryfikacja efektw ksztacenia dla moduu (przedmiotu) Grafika inynierska w odniesieniu do form

zaj

Numer

przedmiotow

ego efektu

ksztacenia

PRZEDMIOTOWY EFEKT

KSZTACENIA

Forma

zaj Metody weryfikacji

Odniesienie do

efektu

kierunkowego

Odniesienie

do efektu

obszarowego

Odniesienie

do

kompetencji

inynierskich

**

WIEDZA

EK-P_W01

Student ma poszerzon i pogbion

wiedz w zakresie zapisu konstrukcji i

grafiki inynierskiej, ma podstawow

wiedz o trendach rozwojowych w

obszarze grafiki inynierskiej, zna

podstawowe metody i techniki

detalowania elementw maszyn.

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_W01 T1P_W01 InzA_W05

EK-P_W02

Ma szczegow wiedz zwizan z

wybranymi zagadnieniami z zakresu

studiowanego kierunku studiw

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_W04 T1P_W04 InzA_W05

EK-P_W03

Zna podstawowe metody, techniki,

narzdzia i materiay stosowane przy

rozwizywaniu prostych zada

inynierskich z zakresu studiowanego

kierunku studiw

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_W06 T1P_W06 InzA_W01

EK-P_W04

Ma podstawow wiedz z zakresie

standardw i norm technicznych

zwizanych ze studiowanym

kierunkiem studiw

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_W07 T1P_W07 InzA_W02

UMIEJTNOCI

EK-P_U01

Student potrafi posugiwa si

technikami komunikacyjnymi

waciwymi do realizacji zada

typowych w grafikach inynierskich,

potrafi pozyska informacj z literatury,

baz danych oraz innych rde,

integrowa je, dokonywa ich

interpretacji oraz wyciga wnioski i

formuowa opinie,

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_U01 T1P_U01 InzA_U01

EK-P_U02

Potrafi wykorzysta do formuowania i

rozwizania zada inynierskie metody

analityczne, symulacyjne oraz

eksperymentalne

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_U09 T1P_U09 InzA_U02

KOMPETENCJE SPOECZNE

EK-P_K01

Ma wiadomo wanoci i rozumie

pozatechnicznych aspektw i skutkw

dziaalnoci inynierskiej, w tym jej

wpywu na rodowisko, i zwizanej z

tym odpowiedzialnoci za

podejmowane decyzje

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_K02 T1P_K02 -

EK-P_K02 Potrafi myle i dziaa w sposb

przedsibiorczy

wykad,

wiczenia,

projekt

rysunek kontrolny modelu

i czci, kocowe

zaliczenie projektw

EK-K_K06 T1P_K06 InzA_K02

Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot

27

Podpis Dyrektora Instytutu

Podpis starosty roku studiw stacjonarnych/niestacjonarnych ..

8. Nauka o materiaach

Lp. Elementy skadowe sylabusu Opis

1. Nazwa moduu/ przedmiotu NAUKA O MATERIAACH

2. Nazwa jednostki prowadzcej

przedmiot Instytut Techniczny

3. Kod przedmiotu Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

MB.46.1.W, MB.46.2.W , MB.46.2.L MB.46.1.W, MB.46.2.W , MB.46.2.L

4. Jzyk przedmiotu Polski

5. Typ przedmiotu Obowizkowy do zaliczenia semestru/roku studiw

6. Rok studiw, semestr Rok: I, semestr: I i II

7. Imi i nazwisko osoby (osb)

prowadzcej przedmiot dr in. Zygmunt muda

8.

Imi i nazwisko osoby (osb)

egzaminujcej bd udzielajcej

zaliczenia w przypadku, gdy nie jest

nim osoba prowadzca dany

przedmiot

dr in. Jan Ziobro

9. Formua przedmiotu Wykad, laboratorium

10. Wymagania wstpne

11. Liczba godzin zaj dydaktycznych

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 30+30 godz.

Laboratorium: 30 godz.

Razem: 90 godz.

Wykad: 30+30 godz.

Laboratorium: 30 godz.

Razem: 90 godz.

12. Liczba punktw ECTS przypisana

moduowi/przedmiotowi

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykad: 3+2

Laboratorium:1

Razem: 6p. ECTS

Wykad: 4+3

Laboratorium: 2

Razem: 9p. ECTS

13. Zaoenia i cele moduu/przedmiotu

Wiedza: Znajomo teorii budowy krystalicznej metali oraz praw wynikajcych z niej.

Znajomo przemian fazowych. Poznanie czynnikw wpywajcych na wasnoci stopw

metali.

Umiejtnoci: Umiejtno doboru parametrw obrbki cieplnej oraz skadu chemicznego

stopw pod ktem oczekiwanych waciwoci. Umiejtno wyboru odpowiednich

materiaw w zalenoci od zastosowania ich w budowie maszyn.

Kompetencje spoeczne: wiadomo wpywu odpowiedniego wyboru stosowanych

materiaw i obrbki cieplnej stopw metali na otoczenie; zanieczyszczenie rodowiska w

przypadku uycia szkodliwych metod obrbki materiaw, nadmierna eksploatacja

surowcw, znaczenie recyklingu.

14. Metody dydaktyczne Konsultacje 2 godziny tygodniowo

Praca w laboratorium 30 godzin w semestrze

Wykad 30 godzin w semestrze

15.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu, w tym zasady

dopuszczenia do egzaminu,

zaliczenia z przedmiotu, a take

form i warunki zaliczenia

poszczeglnych form zaj

wchodzcych w zakres danego

przedmiotu

- ocenianie cige

- zaliczenie wicze laboratoryjnych

- zaliczenie pisemnych sprawdzianw

16. Treci merytoryczne przedmiotu

oraz sposb ich realizacji

Budowa wewntrzna materiaw. Wizania w krysztaach. Struktura rzeczywista krysztaw.

Ukady rwnowagi faz. Odksztacenie plastyczne metali i stopw. Podstawy obrbki cieplnej

stopw metali. Oglna charakterystyka materiaw inynierskich: metale, ceramiki,

polimery, kompozyty. Stopy elaza z wglem, st