rpt pjk tingkatan 5

Author: mailin-ripau

Post on 06-Apr-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  1/23

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN LIMA 2012

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANSTRATEGI /PENILAIAN

  1 1 KECERGASAN

  1. KecergasanFizikal

  a. DayatahanKardiovaskular

  - Long SlowDistance (LSD)

  P: Melakukan aktiviti LSD dengan teknik

  lakuan yang betul dan selamat.K: Menyatakan aspek-aspek keselamatanyang perlu diambil kira semasa aktiviti.Menghubungkaitkan aktiviti LSD dengansukan, permainan dan aktiviti harian.A: Kesedaran

  1. Perbincangan aspek-aspek

  keselamatan berkait aktivitisebelum, semasa dan selepas.

  2. Perbincangan hubungkait aktivitidengan sukan, permainan danaktiviti harian.

  3. Melakukan aktiviti LSD secaraberkumpulan.

  2 KECERGASAN2. Kecergasan

  Fizikal

  b. DayatahanKardiovaskular- Long SlowDistance (LSD)

  P: Melakukan aktiviti LSD denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menerangkan kaitan sistempengaliran darah dan jantungdalam aktiviti LSD.Menyatakan kesan fisiologi hasil darilatihan dayatahan kardiovaskular.

  A: Kesedaran

  1. Perbincangan kesan-kesanperubahan fisiologi hasil latihandayatahan kardiovaskular.

  2. Perbincangan kaitan antarasistem pengaliran darah danjantung dalam aktiviti LSD.

  3. Melakukan aktiviti LSD secaraberkumpulan

  4. Melayari laman web berkaitdayatahan kardiovaskular.

  2 1 KEMAHIRAN1. Permainana. Bola Keranjang

  - Menghantar

  -Menerima

  P: Melakukan kemahiran menghantarbola dan menangkap bola denganteknik lakuan yang betul dan selamat.

  K: Menyatakan peraturan menghantar

  dan menangkap dalam bola keranjang.Menerangkan teknik menghantar danmenangkap bola yang betul

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan teknik menghantardan menangkap bola keranjang.

  2. Perbincangan peraturan danundang-undang menghantar dan

  menangkap3. Melakukan kemahiran

  menghantar dan menangkapdalam kumpulan kecil

  1

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  2/23

  2 KESIHATAN DIRIDAN KELUARGA1, Kesihatan Diria. Saringan

  kesihatan

  - PENILAIANtekanan darah

  -PENILAIAN airkencing

  P: Menyenaraikan beberapa PENILAIANpemeriksaan/PENILAIAN saringankesihatan.

  K: Menerangkan tujuan PENILAIANsaringan tekanan darah danPENILAIAN air kencing.

  A: Kesedaran.

  1. Merujuk pelbagai media berkaitPENILAIAN saringan kesihatan.

  2. Menyediakan poster berkaitkepentingan saringanPENILAIAN.

  3. Menyediakan folio berkaitsaringan kesihatan.

  4. Ceramah oleh Jabatan Kesihatanberkait PENILAIAN saringankesihatan.

  FOLIO

  3 1 KEMAHIRAN1. Permainana. Bola keranjang

  - melantun

  - menggelecek

  P: Melakukan kemahiranmenggelecek dan melantun bolakeranjang dengan teknik lakuanyang betul dan selamat.

  K: Menerangkan undang-undangdan peraturan menggelecek danmelantun bola.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan ansur majukemahiran menggelecek danmelantun bola.

  2. Perbincangan undang-undangdan peraturan menggelecek danmelantun bola.

  3. Melakukan kemahiranmenggelecek dan melantun bolakeranjang secara individu.

  2 KEMAHIRAN1.Permainana. Bola keranjang

  - menjaring

  - menghadang

  P: Melakukan kemahiran menjaringdan menghadang bola denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menyatakan peraturanmenjaring dan menghadangdalam bola keranjang

  - Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalam kemahiran

  menjaring dan menghadangA: Sikap kesukanan

  1. Perbincangan teknik menjaringdan menghadang bola.

  2. Perbincangan peraturan danundang-undang menjaring danmenghadang dalam bolakeranjang.

  3. Melakukan kemahiran menjaringdan menghadang dalamkumpulan kecil

  2

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  3/23

  4. 1 KEMAHIRAN1. Permainana. Bola keranjang

  P: Menggunakan kemahiran asasbola keranjang dalam situasipermainan.

  K: Mengenalpasti kesalahan-kesalahan yang dilakukansemasa dalam permainan.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan beberapaundang-undang dan peraturanpermainan.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  2 KESIHATAN DIRI DANKELUARGA1. Kesihatan Diri.a. Saringan kesihatan

  - ECG- PENILAIAN Pap Smear- PENILAIAN Kanser

  Payu Dara

  P: Menyenaraikan tujuanPENILAIAN saringan ECG,PENILAIAN Pap Smear danPENILAIAN kanser payu dara.

  K: Menerangkan kepentinganmenjalani PENILAIANsaringan.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan PENILAIANsaringan kesihatan ECG, PapSmear, PENILAIAN KanserPayu Dara.

  2. Mencari maklumat dari pelbagaimedia berkait PENILAIAN.

  3. Melawat klinik kesihatan.4. Ceramah berkait PENILAIAN

  saringan.

  5. 1 KEMAHIRAN1.Permainana. Bola keranjang

  P: Menggunakan kemahiran-kemahiran asas bola keranjangdalam situasi permainan

  K: Menamakan otot-otot utamayang digunakan dalampermainan bola keranjang.

  A: Keseronokan

  1. Perlawanan antara kumpulandan menggunakan strategiberlainan

  2. Perbincangan otot-otot utamadalam permainan bolakeranjang

  5. 2UJIAN SEGAK

  P: Melakukan aktiviti-aktivitiSEGAK dengan teknik lakuanyang betul dan selamat

  K: Menyenaraikan aktiviti SEGAK

  dan komponen kecergasanyang dikaitkan dengan aktivititersebut.

  A: Kerjasama

  1. Melakukan aktiviti SEGAKsecara berpasangan

  a. Bangkit Tubib. Tekan Tubi

  c. Jangkauan Melunjurd. Larian 12 minit/ 1500 m

  3

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  4/23

  6. 1 KEMAHIRAN2. Olahragaa. Balapan- acara lari berhalangan

  P: Melakukan acara lariberhalangan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menerangkan ansur maju acaralari berhalangan.

  - Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang berkait

  dengan aktiviti.A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam aktiviti lariberhalangan.

  2. Melakukan aktiviti lariberhalangan secara ansur maju.

  3. Perbincangan prosedur latihan.

  2 KESIHATAN DIRI DANKELUARGA1. Kesihatan dirib. Pemasalahan fizikal

  - obesiti

  - cacat

  P: Menyenaraikan beberapapemasalahan fizikal.

  K: Menerangkan pemasalahanfizikal dan cara-caramengatasinya.

  A: Kesyukuran.

  1. Perbincangan jenis-jenispemasalahan fizikal.

  2. Perbincangan kesan-kesanpemasalahan fizikal dan cara-cara mengatasinya.

  3. Mencari maklumat dari pelbagaimedia.

  4. Ceramah oleh Jabatan

  Kesihatan

  7. 1 KEMAHIRAN2. Olahragaa. Balapan-teknik lompat pagar

  P: Melakukan lompat pagar denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menerangkan peraturan danundang-undang acara lariberhalangan.Menamakan otot-otot utamaterlibat dalam acara lariberhalangan.

  A: Keyakinan diri.

  1. Perbincangan teknik lompatpagar.

  2. Perbincangan ansur maju tekniklompat pagar.

  3. Perbincangan undang-undangdan peraturan acara lariberhalangan.

  4. Menyediakan folio individuberkait acara lari berhalangan.

  5. Menamakan otot-otot utama

  dalam lari berhalangan.

  FOLIO

  4

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  5/23

  2 KECERGASAN1. Kecergasan Fizikalb. Dayatahan otot

  P: Melakukan aktiviti bicep curldan bench press dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menamakan otot-otot yangterlibat daam aktiviti tersebut.- Menerangkan kesan-kesan

  fisiologi hasil daripada

  latihan dayatahan otot.A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan berkait bicep curldan bench press.

  2. Menamakan otot-otot yangterlibat dengan aktiviti bicep curldan bench press.

  3. Perbincangan kesan-kesan

  fisiologi hasil dari latihandayatahan otot.

  4. Melakukan aktiviti bicep curl danbench press secara individu.

  8. 1 KECERGASAN1. Kecergasan fizikal.c. kekuatan otot

  P: Melakukan aktiviti kekuatan ototdengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan kepentingankekuatan otot dalam sukan,permainan dan aktiviti harian.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan maksud kekuatanotot.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan yang perlu di ambilkira dalam aktiviti kekuatan otot.

  Perbincangan kaitan kekuatan ototdengan sukan, permainan danaktiviti harian.

  2 KESIHATAN DIRI DANKELUARGA2. Perasaan- memahami perasaan

  P: Menyenaraikan cara-caramenangani masalah emosiremaja.

  K: Menyatakan faktor-faktor luaranyang mempengaruhi perasaanremaja.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan berkait masalahemosi remaja.

  2. Lakonan3. Main peranan

  5

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  6/23

  9. 1 KEMAHIRAN1. Pendidikan Pergerakana. Gimnastik Artistik

  - Pola pergerakanHayunan

  atau

  b. Gimnastik Irama

  - Ketangkasan

  P: Melakukan aktiviti-aktivitihayunan dengan teknik lakuanyang betul dan selamat.

  K: Menerangkan teknik-teknikhayunan dan mengenalpastikumpulan otot yang digunakan.

  A: Keyakinan diri.

  P: Melakukan aktiviti-aktivitiketangkasan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu di ambilkira semasa aktiviti.

  - Menyatakan tahap ansurmaju yang perlu diikuti.

  A: Keyakinan diri

  1. Penerangan dan teknikmelakukan aktiviti hayunan.

  - Duduk berimbang danmenjongkang-jongkit.

  - Hayunan kaki padasokongan tangan.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan yang perludipatuhi.

  1. Penerangan teknik melakukanaktiviti ketangkasan.

  - ringkuk badan dan ayun

  - guling balak.2. Menyatakan kesalahan utama

  yang dilakukan.

  2 KEMAHIRAN3. Pendidikan Pergerakana. Gimnastik Artistik

  Hayunan

  P: Melakukan aktiviti hayunandengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan teknik melakukanhayunan yang dicadangkan.

  A: Keyakinan diri dan keberanian.

  1. Penerangan dan tunjukcaramelakukan hayunan.- gayut sambil hayun

  - bergayut pada palang danberhayun ke daepan danbelakang.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan semasa aktiviti.

  6

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  7/23

  10 2 ataua. Gimnastik Irama

  - ketangkasani. guling sisiii. guling depan

  P: Melakukan aktiviti guling sisidan guling depan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menerangkan teknik membuatguling sisi dan guling depan.

  A: Keyakinan diri.

  1. Penerangan dan tunjukcaramelakukan aktivitiketangkasan.

  - guling sisi

  - guling depan.2. Perbincangan langkah-

  langkah keselamatan yang

  perlu diambil kira.3. Melakukan aktiviti

  ketangkasan.

  1 KEMAHIRAN3 Pendidikan Pergerakana. Gimnastik Artistik

  - Hayunan

  P: Melakukan aktiviti hayunandengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan teknik membuathayunan dengan betul.

  A. Keyakinan diri.

  1. Penerangan dan tunjukcaramembuat hayunan

  - hayunan atas peti lomboldengan kaki kangkang.

  - Hayunan kaki ke kiri dan kekanan dengan sokongantangan atas peti lombol.

  2. Perbincangan komponen

  kecergasan berkait denganaktiviti.

  3. Melakukan aktiviti hayunansecara individu.

  4. Perbincangan langkah-langkah keselamatan semasaaktiviti.

  5. Menyediakan folio hayunan

  FOLIO

  7

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  8/23

  11 1 atauc. Gimnastik Irama

  - Ketangkasani. guling bahu

  P: Melakukan guling bahu denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambilkira semasa aktiviti.

  A: Keyakinan diri.

  1. Perbincangan teknik membuatguling bahu.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan berkait denganaktiviti.

  3. Melakukan guling bahu secaraindividu.

  2. KESIHATAN DIRI DANKELUARGA1. Kesihatan diri.b. Permasalahan fizikal.

  - keluarbiasaan postur

  - keluarbiasaanorthopedik

  P: Menyenaraikan jenis-jeniskeluarbiasaan postur dankeluarbiasaan orthopedik.

  K: Menerangkan masalah-masalahyang dihadapi pelajar dengankeluarbiasaan postur danorthopedik.

  A: Kesyukuran dan empati.

  1. Perbincangan maksudkeluarbiasaan postur danorthopedik

  2. Perbincangan jenis-jeniskeluarbiasaan postur danorthopedik.

  3. Menyediakan folio secaraindividu berkait keluarbiasaanpostur dan orthopedik.

  FOLIO

  12 1 KEMAHIRAN1. Pendidikan Pergerakana. Gimnastik Artistik

  - Hayunan

  atau

  a. Gimnastik Irama

  -Ketangkasan

  i. guling belakang

  P: Melakukan aktiviti hayunandengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan semasa membuataktiviti.

  A: Keyakinan diri

  P: Melakukan aktiviti guling

  belakang dengan teknik lakuanyang betul.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan semasa aktiviti.

  A: Kesedaran tubuh badan.

  1. Perbincangan teknik hayunan

  - kisaran sebelah kakidengan sokongan tanganatas lantai.

  - Imbangan atas abdomendan menjongkang-jongkit.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan.

  1. Perbincangan prosedur aktiviti

  guling belakang.2. Perbincangan aspek-aspek

  keselamatan3. Melakukan aktiviti guling

  belakang secara individu

  8

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  9/23

  2 KEMAHIRAN1. Permainanc. Ragbi

  - Menghantar bola

  - Menerima bola

  P: Melakukan hantaran danmenerima bola ragbi denganteknik lakuan yang betul.

  K: Menerangkan tentang undang-undang dan peraturanmenghantar dan menerima bolaragbi.

  A: Kerjasama

  1. Perbincangan undang-undangdan peraturan .

  2. Perbincangan teknikmenghantar dan menerimabola.

  3. Melakukan ansur majukemahiran menghantar dan

  menerima bola ragbi.

  13 1 KEMAHIRAN1. Permainanc. Ragbi

  - tendang setempat

  - tendang lambung

  P: Melakukan tendangan setempatdan tendangan lambung denganteknik lakuan yang betul.

  K: Menerangkan teknik membuattendangan setempat dantendangan lambung.

  K: Kerjasama

  1. Perbincangan teknik membuattendangan setempat dantendangan lambung.

  2. Melakukan tendangansetempat dan tendanganlambung.

  2. KEMAHIRAN1. Permainanc. Ragbi

  - tendang grubber

  - punt

  P: Melakukan tendangan grubberdan punt dengan teknik lakuanyang betul dan selamat.

  K: Menamakan otot-otot yangterlibat dalam membuattendangan.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan tekniktendangan grubber dan punt.

  2. Perbincangan otot-otot yangterlibat dalam tendangan.

  3. Melakukan tendangan grubberdan punt.

  14 1 GAYA HIDUP SIHAT1. Pemakanana. nutrien tambahan- vitamin

  P: Menyenaraikan jenis-jenisvitamin dan fungsinya dalambadan.

  K: Menerangkan fungsi vitamindalam badan.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan jenis-jenisvitamin dan fungsinya dalambadan.

  2. Perbincangan kesankekurangan vitamin tertentu.

  9

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  10/23

  2 KEMAHIRAN3. Pendidikan pergerakan.a. Gimnastik Artistik.

  - Hayunan

  Atau

  b. Gimnastik Irama- Ketangkasan

  P: Melakukan aktiviti hayunandengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan berkait denganaktiviti.

  A: Keyakinan diri dan kerjasama

  P: Melakukan kesemua aktivitiketangkasan yang telah

  dipelajaridengan teknik lakuan yang betuldan berkesan.

  K: Mengenalpasti kesalahan kesalahan yang dilakukansemasa aktiviti.

  A: Keyakinan dan keberanian.

  1. Perbincangan prosedurlatihan.

  2. Melakukan aktivitia. sokongan lengan dan hayun

  ke depan dan ke belakang.b. Hayunan gelongsor pada

  papan rendah.

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan semasa aktiviti.

  1. Merancang aktiviti kemahiranasas ketangkasan.

  2. Melakukan aktiviti yang telahdirancangkan.

  3. Menyediakan folio individuberkait ketangkasan

  FOLIO

  15 1 KEMAHIRAN1. Olahragac. Padang- lompat tinggi

  P: Melakukan lompat tinggi gayapelana dengan teknik lakuanyang betul dan selama.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu di ambilkira semasa aktiviti.

  A: Keyakinan diri.

  1. Perbincangan teknik lompattinggi gaya pelana.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan semasa acaralompat tinggi.

  3. Melakukan lompat tinggi gayapelana.

  10

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  11/23

  2 KESIHATAN DIRI DANKELUARGA2. Kekeluargaana. Isu kekeluargaan

  - poligami

  - penceraian

  P: Menyenaraikan faktor-faktoryang boleh menggugatketenteraman keluarga.

  K: Menyatakan pengaruh poligamidan penceraian terhadapketenteraman keluarga.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan kesan-kesanpoligami dan penceraianterhadap ketenteramankeluarga.

  2. Perbincangan faktor-faktoryang boleh menggugatketenteraman keluarga.

  3. Kajian kes.4. Menyediakan folio secra

  individu tentang isukekeluargaan.

  FOLIO

  16 1 KEMAHIRAN2. Olahragab. padang- lompat tinggi.

  P: Melakukan lompat tinggi gayaflop dengan teknik lakuan yangbetul dan selamat.

  K: Menerangkan fasa-fasalompatan gaya flop.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan ansur majulompat tinggi gaya flop.

  2. Perbincangan fasa-fasalompatan.

  3. Melakukan lompat tinggi gayaflop.

  2 KEMAHIRAN2. Olahragab. Padang- lompat tinggi

  P: Melakukan lompat tinggimenggunakan gaya pelana dangaya flop dengan teknik lakuanyang betul.

  K: Menyatakan beberapa undang-undang dan peraturan berkaitlompat tinggi.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan undang-undangberkait lompat tinggi.

  2. Melakukan lompat tinggidengan gaya pelana dan gayaflop.

  17 1 KECERGASAN1. Kecergasan Fizikald. komposisi badan

  P: Melakukan PENILAIAN kaliperdengan teknik lakuan yang betul.

  K: Menerangkan cara-cara mengira

  komposisi badan menggunakanPENILAIAN kaliper danmengira Indek Jisim Badan( BMI )

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan prosedurPENILAIAN kaliper.

  2. Melakukan PENILAIAN

  kaliper.3. Mengira BMI.

  11

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  12/23

  2. GAYA HIDUP SIHAT2. Pengurusan Konflik

  - stres menghadapialam dewasa.

  P: Menyenaraikan definisi alamdewasa.

  K: Menyatakan maksud alamdewasa.

  A: Kesedaran

  1. Perbincangan definisi alamdewasa.

  2. Perbincangan punca-puncastres dalam alam dewasa.

  3. Ceramah oleh kaunselor.

  18. 1 KEMAHIRAN

  3. Pendidikan Pergerakanc. Gimnastik Pendidikani i. Tema 8ii Kesedaran ritmaiii

  P: Melakukan berbagai pergerakan

  yang mempunyai ritmanyatersendiri dengan teknik lakuanyang betul.

  K: Mengenalpasti tahap ansur majusebelum kemahiran

  sepenuhnyadilakukan.

  A: Kerjasama.

  1. Perbincangan tema aktiviti dan

  merancang aktiviti yangsesuai.

  2. Melakukan aktiviti yangdirancang.

  3. Mendapatkan ritma dariberbagai-bagai pergerakan.

  2 KEMAHIRAN3. Pendidikan Pergerakanc. Gimnastik Pendidikaniv i. Tema 8v Kesedaran ritma

  P: Melakukan pergerakan denganmenggunakan corak ritma yangberlainan.

  K: Mengenalpasti bahawa corakritma adalah gabungan berbagairitma dan perlu dilakukanberulang-ulang.

  A: Kreativiti dan keyakinan diri.

  1. Perbincangan corak lakuanyang berdasarkan corak ritmayang berbagai rentak

  - mendatar

  - tinggi- rendah

  - terputus2. Mencipta corak ritma dan

  melakukannya.

  19 1 KEMAHIRAN3. Pendidikan Pergerakanc. Gimnastik Pendidikanvi i. Tema 8

  vii Kesedaran ritma

  P: Melakukan pergerakan denganmenggunakan corak ritma yangberlainan.

  K: Mengenalpasti bahawa corak

  ritma adalah gabungan berbagairitma dan perlu dilakukanberulang-ulang.

  A: Kreativiti dan keyakinan diri.

  1. Perbincangan corak lakuanyang berdasarkan corak ritmayang berbagai rentak

  - mendatar

  -tinggi

  - rendah

  - terputus2. Mencipta corak ritma dan

  melakukannya.

  12

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  13/23

  2 viii KESIHATAN DIRI DANKELUARGA

  ix 2. Perasaanx i. Cara menangani

  masalah emosi.xi - aktiviti riadahxii - rawatan pakar.

  P: Menyenaraikan aktiviti-aktivitiriadah yang dapat mengatasimasalah emosi remaja.

  K: Menerangkan cara membantudan empati kepada rakan yangbermasalah emosi.

  A: Empati

  1. Perbincangan cara-caramengatasi masalah emosiremaja.

  2. Perbincangan jenis-jenisriadah yang dapat membantumengatasi masalah emosiremaja.

  3. Main peranan

  20 1 KEMAHIRAN1. Rekreasi dan

  Kesenggangana. Rekreasii. abseiling/rapelling

  P: Melakukan aktiviti tali temalidengan teknik yang betul.

  K: Menyatakan peralatan yangdigunakan dalam aktivitiabseiling.

  A: Keseronokan dan keyakinan diri

  1. Perbincangan tentang alat-alatabseiling.

  2. Merancang abseiling dalamkumpulan.

  3. Membuat tali temali.4. Menyediakan folio individu

  berkait abseiling.

  FOLIO

  2 KEMAHIRAN2. Rekreasi dan

  Kesengganganb. Rekreasii. abseiling/rapelling

  P: Melakukan aktiviti abseiling danrapelling dengan teknik lakuanyang betul dan selamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan semasa aktiviti.

  A: Keyakinan diri.

  1. Perbincangan teknikmelakukan abseiling danrapelling.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan semasa aktivitidijalankan.

  3. Melakukan aktiviti abseilingdan rapelling.

  21. 1 xiii KECERGASANxiv 1. Kecergasan Fizikalxv b. Dayatahan

  kardiovaskularxvi - LSD

  P: Melakukan latihan LSD denganteknik lakuan yang betul.

  K: Menerangkan kesan-kesan

  latihan terhadap keupayaanjantung dan sistem pulmonari.A: Kesedaran.

  1. Perbincangan kesan-kesanlatihan terhadap jantung dansistem pulmonari.

  2. Melakukan latihan LSD dalamkumpulan.

  13

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  14/23

  2 xvii GAYA HIDUP SIHATxviii 1. Pemakananxix a. nutrien tambahanxx - mineral.

  P: Menyenaraikan mineral-mineralpenting dan funginya dalambadan.

  K: Menyatakan mineral-mineralpenting dan fungsinya dalambadan.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan tentang mineralserta fungsinya dalam badan.

  2. Mencari maklumat daripelbagai media.

  3. Menyediakan folio individuberkait mineral. FOLIO

  22.

  1 xxi KECERGASANxxii 1. Kecergasan Fizikalxxiii b. Dayatahan otot.

  P: Melakukan aktiviti half squatdengan teknik lakuan yangbetul.

  K: Menerangkan prinsip latihanuntuk melatih dayatahan ototdari segi intensiti, bilanganulangan dan set.

  A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan kaedah latihanuntuk dayatahan otot dari segiintensiti, ulangan dan set.

  2. Perbincangan kaitan aktivitidayatahan otot dengan sukan,permainan dan aktiviti harian.

  3. Melakukan aktiviti half squatmengikut program latihan.

  2 xxiv KESUKANANxxv1. Keselamatanxxvi - Liabilitixxvii

  P: Menyenaraikan konsep danperaturan berkait liabiliti

  K: Menghuraikan konsep danperaturan berkait liabiliti

  A: Amanah

  1. Perbincangan konsep liabiliti.2. Perbincangan peraturan

  berkait liabiliti.

  23 1 xxviii KECERGASANxxix 1. Kecergasan Fizikalxxxc. Kekuatan otot

  P: Melakukan aktiviti laga lembudan bench press dengan tekniklakuan yang betul.

  K: Menerangkan kepentingan danfaedah aktiviti denganpermainan, sukan dan aktivitiharian.

  - Menerangkan proseduraktiviti

  - Menyatakan aspek-aspekkeselamatan berkait aktivitiyang dirancang.

  A: Keyakinan diri dan kesedaran.

  1. Perbincangan proseduraktiviti.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan berkait aktiviti.

  3. Perbincangan kaitan aktivitidengan sukan, permainan danaktiviti harian.

  4. Melakukan aktiviti

  - laga lembu

  - bench press

  14

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  15/23

  2 xxxi KEBERSIHAN DANKELAMATANPERSEKITARAN

  2 Pertolongan Cemasa. bantu mula- patah

  P: Melakukan balutan untuk patahbahagian tangan dan kakidengan teknik yang betul.

  K: Menerangkan prosedur bantumula untuk patah.

  A: Kayakinan diri.

  1. Perbincangan prosedur bantumula untuk patah.

  2. Membuat balutan bahagiantangan dan kaki untuk patah.

  24 1 xxxii KEMAHIRANxxxiii 1. Permainanxxxiv b. Kriket.xxxv - bowlxxxvi - balingxxxvii - menangkap

  P: Melakukan bowl, membalingdan menangkap bola kriketdengan teknik lakuan yang betul.

  K: Menerangkan ansur majumembuat bowl dalam kriket.

  A: Kerjasama

  1. Perbincangan ansur majumembuat bowl dalam kriket.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan semasa aktiviti.

  3. Melakukan bowl,membalingdan menangkapbola

  2 xxxviii KEMAHIRANxxxix 1. Permainanxl b. kriketxli - memukulxlii - larian

  P: Memukul bola dan membuatlarian dengan teknik lakuanyang betul.

  K: Menerangkan undang-undangdan peraturan asas dalampermainan kriket.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan ansur majumembuat pukulan.

  2. Perbincangan undang-undangdan peraturan asas permainankriket.

  3. Membuat pukulan danmembuat larian.

  25 1 xliii KEMAHIRANxliv1. Permainanxlv b. kriketxlvi - penjagaan wicket

  P: Menggunakan kemahiran asaapermainan kriket dalam situasipermainan.

  K: Menyatakan kesalahan-kesalahan semasa permainan.

  A: Keseronokan.dam kerjasama

  1. Perbincangan kesalahan-kesalahan semasa permainan.

  2. Perlawanan antara kumpulan.3. Menyediakan folio individu

  berkait kriket.FOLIO

  15

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  16/23

  2 xlvii KESIHATAN DIRIDAN KELUARGA

  xlviii 1. Kesihatan diri.xlix c. Penjagaan kesihatan

  P: Menyenaraikan hubungkaitsains

  dan kemajuan teknologikecergasan dan makanan yangdapat meningkatkan kesihatandan kecergasan.

  K: Menerangkan kaedah-kaedah

  penjagaan kesihatan.A: Kesedaran

  1. Perbincangan faktor-faktoryang mempengaruhikesihatan.

  2. Merujuk pelbagai mediaberkait kemajuan sains dankemajuan teknologikecergasan dan makanan.

  3. Menyediakan folio individuberkait penjagaan kesihatan

  FOLIO

  26 1 l KEMAHIRANli 3. Pendidikan

  Pergerakan.lii d. Gimnastik Kreatifl ii i Tema 14liv -Kesedaran kumpulan

  P: Melakukan pergerakan kreatifdengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menyatakan kepentingankesedaran kumpulan melaluiaspek-aspek tertentu.

  A: Kerjasama dan kreativiti.

  1. Perbincangan prosedurpergerakan.

  2. Melakukan aktiviti berkait

  - aspek memimpin danmenyesuaikan

  - meniru lakuan kumpulan.

  2 lv KEMAHIRANlvi 3. Pendidikan

  Pergerakan.lvii d. Gimnastik Kreatiflviii Tema 14lix -Kesedaran kumpulan

  P: Melakukan aktiviti berkaitkesatuan kumpulan denganteknik lakuan yang betul.

  K: Menerangkan kesedarankumpulan melalui penekanankepada perhubungan denganaspek masa, ruang, beban danaliran.

  A: Kerjasam dan mematuhi arahan

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan semasamelakukan aktiviti.

  2. Melakukan beberapa aktivitiyang berkait dengan aspek-aspek masa, ruang, bebandan aliran.

  16

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  17/23

  27 1 lx GAYA HIDUP SIHATlxi 1. Pemakananlxii - kesan pengambilan

  nutrien tambahan secaraberlebihan.

  lxiii

  P: Menyenaraikan kesan-kesanpengambilan nutrien tambahansecara berlebihan.

  K: Menerangkan kesanpengambilan nutrien berlebihankepada sistem badan.

  A: Kesedaran.

  1. Merujuk pelbagai mediaberkait dengan pengambilannutrien tambahan secaraberlebihan.

  2. Ceramah oleh pakarpemakanan.

  3. Perbincangan kesan-kesan

  pengambilan nutrientambahan secara berlebihan.

  2 lxiv KECERGASANlxv 1. Kecergasan Fizikallxvi c. Dayatahan ototlxvii - tricep extention

  P: Melakukan aktiviti dayatahanotot dengan teknik lakuan yangbetul dan selamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan berkait aktiviti.

  - Menyatakan hubungkaitaktiviti dengan sukan,permainan dan aktivitiharian.

  A: Keyakinan diri.

  1. Perbincangan prosedurlatihan.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan semasamelakukan aktiviti.

  3. Perbincangan hubungkaitaktiviti dengan sukan,permainan dan aktiviti harian.

  4. Melakukan aktiviti tricep

  extention.

  28 1 lxviii KESUKANANlxix 2. Isu-isu dalam

  pendidikan jasmani dansukan.

  lxx - isu jantina dalam sukandan permainan.

  P: Menyenaraikan isu-isu jantinadan gangguan seksual dalamsukan dan permainan.

  K: Menghuraikan jenis isu jantinadan gangguan seksual dalamsukan dan permainan.

  A: Kesedaran dan prihatin

  1. Perbincangan isu-isu jantinadalam sukan dan permainan.

  2. Perbincangan bentukgangguan seksual dalamsukan dan permainan.

  3. Perbahasan tentang topikgangguan seksual dalamsukan dan permainan

  2 lxxi KEBERSIHAN DANKESELAMATANPERSEKITARAN

  lxxii 1. Keselamatanlxxiii -Kepenggunaan

  dan.perkhidmatan.

  K: Menjelaskan kriteria barangandan perkhidmatan kesihatanmengikut keperluan sendiri.

  A: Kesedaran

  1. Perbincangan kriteriabarangan dan perkhidmatankesihatan untuk keperluansendiri.

  2. Ceramah oleh PersatuanPengguna.

  17

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  18/23

  29 1 lxxiv KEMAHIRANlxxv 2. Olahragalxxvi b. Padanglxxvii ii. Lompat bergalahlxxviii - teknikpole plantinglxxix - teknik hamburan

  P: Melakukan pole planting danhamburan dengan teknik lakuanyang betul dan selamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu di ambilkira dalam acara lompatbergalah.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan teknik membuatpole planting dan hamburandalam lompat bergalah.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan berkait lompatbergalah.Melakukan aktiviti secara

  individu.2 lxxx KEMAHIRAN

  lxxxi 2. Olahragalxxxii b. Padanglxxxiii ii. Lompat bergalahlxxxiv - fasa layanganlxxxv - fasa pendaratan

  P: Melakukan fasa layangan danfasa pendaratan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menerangkan undang-undangdan peraturan lompat bergalah.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan undang-undangdan peraturan lompatbergalah.

  2. Perbincangan ansur maju fasalayangan dan fasapendaratan.

  Melakukan fasa layangan danfasa pendaratan secara individu.

  30 1 lxxxvi GAYA HIDUP SIHATlxxxvii 3. Penyalahgunaan

  bahan.lxxxviii - Akta dan undang-

  undang dadah diMalaysia.

  lxxxix

  P: Menyatakan akta dan undang-undang dadah di Malaysia.

  A: Kesedaran

  1. Merujuk buka Akta danUndang-undang di Malaysia.

  2. Perbincangan berkait akta danundang-undang dadah.

  3. Merujuk pelbagai mediaberkait undang-undang danakta dadah.

  2 xc Kecergasanxci 1. Kecergasan Fizikalxcii c. Kekuatan otot

  P: Merancangkan satu sesi latihankekuatan otot menggunakanlatihan bebanan.

  K: Menerangkan program latihanyang dirancang dari segiintensiti, ulangan dan set.

  -Menamakan otot-otot yangterlibat dalam latihan yangdirancang .

  A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan aspek-aspeklatihan kekuatan otot

  - intensiti

  - ulangan

  - set2. Merancangkan satu sesi

  latihan kekuatan otot.3. Menamakan otot-otot yang

  terlibat dalam sesi latihan.

  18

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  19/23

  31 1 xciii KESUKANANxciv 1. Keselamatanxcva. Isu jantina dalam

  sukanxcvi - pilih kasihxcvii - penyertaan dalam

  sukan dan permainan

  xcviii

  K: Menerangkan isu pilih kasihdalam sukan dan permainan

  - Menerangkan isupenyertaan dalam sukandan permainan.

  A: Kesedaran.

  1. Membahaskan isu pilih kasihdalam sukan dan permainan.

  2. Bincang penyertaan remajadalam aktiviti sukan danpermainan.

  2. xcix KESIHATAN DIRIDAN KELUARGA

  c 3. Kekeluargaanci ii. Keibubapaancii - pengabaianciii - keganasanciv - sumbang muhrim

  P: Menyenaraikan beberapa isukekeluargaan sepertipengabaian, keganasan dansumbang muhrim.

  K: Menyatakan akibat isukekeluargaan dan seks tidaknormal terhadap kesejahteraanmasyarakat.

  A: Kesedaran dan tanggungjawab.

  1. Perbincangan isu-isukekeluargaan sepertipengabaian, keganasan dansumbang muhrim.

  2. Perbincangan akibat isu-isukekeluargaan terhadapmasyarakat.

  3. Menyediakan folio individuberkait isu-isu kekeluargaan.

  FOLIO

  32 1 cv GAYA HIDUP SIHAT

  cvi 2. Pengurusan konflik- punca stres dan caramengatasinya.

  K: Menerangkan punca-punca

  stresmenghadapi alam dewasa dancara-cara mengatasinya.

  A: Kesedaran dan prihatin

  1. Perbincangan punca-punca

  stres menghadapi alamdewasa dan cara-caramengatasinya.

  2. Membuat laporan ringkasberkaitan dengan pengurusanstres.

  2 KEMAHIRAN3. Pendidikan Pergerakanc. Gimnastik Pendidikancvii i. Tema 8

  cviii Kesedaran ritma

  P: Melakukan pergerakan denganmenggunakan corak ritma yangberlainan.

  K: Mengenalpasti bahawa corak

  ritma adalah gabungan berbagairitma dan perlu dilakukanberulang-ulang.

  A: Kreativiti dan keyakinan diri.

  1. Perbincangan corak lakuanyang berdasarkan corak ritmayang berbagai rentak

  - mendatar

  -tinggi

  - rendah

  - terputus2. Mencipta corak ritma dan

  melakukannya.

  19

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  20/23

  33 1 cix KEMAHIRANcx 3. Pendidikan

  Pergerakancxi c. Gimnastik Pendidkan.cxii Kesedaran Ritmacxiii - Merangkaikan aliran

  pergerakan dengan corak

  ritma

  P: Melakukan pergerakan-pergerakan yang mempunyaialiran pergerakan.secara

  kemas,licin dan berterusan.

  K: Menyatakan bahawa aliranpergerakan adalah rangkaian

  pergerakan yang mempunyaipermulaan dan penghabisantertentu.

  A: Kreativiti dan kerjasama.

  1. Perbincangan langkah-langkah keselamatan.

  2. Perbincangan corakpergerakan.

  3. Perbincangan komponen-komponen kecergasan yangdiaplikasikan.

  4. Melakukan corak ritma yangdirancang.

  2. cxiv KEMAHIRANcxv3. Pendidikan

  Pergerakancxvi c. Gimnastik

  Pendidkan.cxvii Kesedaran Ritmacxviii - Merangkaikan aliran

  pergerakan dengan corak

  ritma

  P: Melakukan pergerakan-pergerakan yang mempunyaialiran pergerakan.secara kemas,licin dan berterusan.

  K: Menyatakan bahawa aliranpergerakan adalah rangkaianpergerakan yang mempunyaipermulaan dan penghabisan

  tertentu.A: Kreativiti dan kerjasama.

  1. Perbincangan langkah-langkah keselamatan.

  2. Perbincangan corakpergerakan.

  3. Perbincangan komponen-komponen kecergasan yangdiaplikasikan.

  4. Melakukan corak ritma yang

  dirancang.

  34 1. cxix KEBERSIHAN DANKESELAMATANPERSEKITARAN

  cxx2. Pertolongan Cemascxxi - keracunan

  P: Menyenaraikan kesan-kesanakibat dari keracunan.

  K: Menerangkan kaedah bantumula untuk keracunan.

  A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan kesan-kesankeracunan.

  2. Merujuk pelbagai mediaberkait keracunan.

  3. Menyenarikan punca-puncakeracunan.

  4. Menyediakan folio individuberkait keracunan.

  FOLIO

  2 cxxii UJIAN SEGAK

  cxxiii

  P: Melakukan aktiviti SEGAK

  dengan teknik lakuan yang betuldan selamat.K: Menerangkan prosedur

  perlaksanaan SEGAKA: Kerjasama

  1. Perbincangan prosedur

  perlaksanaan PENILAIAN.2. Melakukan SEGAK.

  - bangkit tubi

  - tekan tubi

  - jangkauan melunjur

  - larian 12 minit/1500 m.

  UDTA

  20

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  21/23

  35 1. cxxiv KEMAHIRANcxxv 3. Pendidikan

  Pergerakancxxvi d. Pergerakan Kreatifcxxvii Tema 15cxxviii Formasi dalam

  kumpulan.

  cxxix -formasi sebentukcxxx - formasi tak

  sebentuk

  P: Melakukan aktiviti pergerakankreatif jenis formasi denganteknik lakuan yang betul.

  K: Menerangkan dua jenis formasidalam kumpulan danmembezakannya semasa

  aktiviti.

  A: Kerjasama dan kreativiti

  1. Perbincangan aktiviti formasidalam kumpulan jenissebentuk

  - formasi lurus

  - formasi bulat

  - formasi padat2. Perbincangan aktiviti formasi

  tak sebentuk.3. Perbincangan langkah-

  langkah keselamatan.4. Melakukan aktiviti secara

  kumpulan.

  2 cxxxi KEBERSIHAN DANKESELAMATANPERSEKITARAN

  cxxxii 1. Keselamatancxxxiii -hak pengguna

  K: Menjelaskan peranan diri dalammenentukan hak sebagaipengguna.

  A: Kesedaran

  1. Hari Pengguna2. Perbincangan peranan diri

  dalam menentukan haksebagai pengguna.

  36 1 cxxxiv KEMAHIRANcxxxv 3. Pendidika

  Pergerakan.cxxxvi d. Pergerakan Kreatifcxxxvii Tema 16cxxxviiiKualiti-kualiti

  ekspresif dalampergerakan

  cxxxix - gubahanpergerakan untukkoreografi

  P: Melakukan pergerakan kreatifyang mempunyai kualiti ekspresidalam pergerakan.

  K: Menyatakan perkara pentinguntuk memberi kualiti ekspresiadalah:

  - idea / perasaan yanghendak disampaikan.

  - perkaitan dalam pergerakan

  - perbezaan antarapergerakan.

  A: Kreativiti

  1. Perbincangan tahap ansurmaju sebelum menghasilkanpergerakan ekspresif yangberkualiti.

  2. Menamakan otot-otot utamayang terlibat dalampergerakan yang dihasilkan.

  3. Melakukan kemahiranpergerakan ekspresif yangberkualiti.

  2. cxl KEMAHIRANcxli 1. Permainancxlii b. Kriket

  P: Menggunakan kemahiran asasdalam situasi permainan.

  K: Menyatakan kesalahankesalahan semasa permainan.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan kesalahan-kesalahan semasa permainan.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  21

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  22/23

  37 1 cxliii KEMAHIRANcxliv 1. Permainancxlv b. Kriket

  P: Menggunakan kemahiran asasdalam situasi permainan.

  K: Menyatakan kesalahan-kesalahan semasa permainan.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan kesalahan-kesalahan semasa permainan.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  2 cxlvi GAYA HIDUP SIHATcxlvii 3. Penyalahgunaan

  bahancxlviii -Peruntukan dalam

  akta dadah

  K: Menerangkan kesalahan danhukuman di bawah peruntukanakta dan undang-undang dadahMalaysia.

  A: Kesedaran

  1. Merujuk pelbagai mediaberkait peruntukan akta dadahan undang-undang.

  2. Forum mengenai akta danundang-undang dadah.

  38 1. cxlix KESUKANANcl 1. Keselamatancli - Liabiliti

  K: Menerangkan beberapa kesanmengabaikan liabiliti dalamsukan dan permainan.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan kesan-kesanberkait pengabaian liabilitidalamsukan dan permainan.

  2. Menjalankan kajian kesanberkaitan dengan liabiliti.

  3. Membuat rujukan dalampelbagai media.

  2 clii KECERGASANcliii 1. Kecergasan Fizikalcliva. Dayatahan

  kardiovaskularclv

  P: Melakukan aktiviti LSD denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menjelaskan kaedah latihandayatahan kardiovaskular.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan kaedah latihandayatahan kardiovaskularyang berkesan.

  2. Melakukan LSD dalamkumpulan.

  39 1 clvi KESIHATAN DIRI DANKELUARGA

  clvii 3. Kekeluargaan

  clviii b. Akibat seks tidaknormal

  K: Menjelaskan definisi hubungansejenis, berbilang pasangan danbiseksual.

  A: Kesedaran

  1. Merujuk pelbagai mediaberkait dengan seks tidaknormal.

  2. Perbincangan tentang sekstidak normal dan definisinya.

  3. Menilai akibat seks tidaknormal terhadap masyarakat.

  22

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  23/23

  2. clix KECERGASANclx 1. Kecergasan Fizikal.clxi c. Kekuatan otot

  P: Melakukan aktiviti kekuatan ototdengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan kaedah latihankekuatan otot yang berkesan

  danselamat.

  A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan prinsip-prinsiplatihan kekuatan.

  2. Merancang sesi altihankekuatan otot.

  3. Menamakan otot-otot terlibatdalam latihan.

  4. Melakukan latihan kekuatan

  otot yang dirancangkan.40 1 clxii KEMAHIRAN

  clxii i 1. Permainanclxiv a. Bola Keranjang

  P: Menggunakan kemahiran asasdalam situasi permainan.

  K: Menjelaskan komponenkecergasan yang diperlukandalam permainan bolakeranjang.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan komponenkecergasan yang perlu dalampermainan bola keranjang.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  2 clxv KEMAHIRANclxvi 1. Permainanclxvii a. Bola Keranjang

  P: Menggunakan kemahiran asasdalam situasi permainan.

  K: Menjelaskan komponen

  kecergasan yang diperlukandalam permainan bolakeranjang.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan komponenkecergasan yang perlu dalampermainan bola keranjang.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  41 1. clxviii KEMAHIRANclxix 1. Permainanclxx c. Ragbi

  P: Menggunakan kemahiran asasdalam situasi permainan.

  K: Menjelaskan komponenkecergasan yang diperlukandalam permainan ragbi.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan komponenkecergasan yang perlu dalampermainan ragbi.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  2 clxxi KEMAHIRAN

  clxxii 1. Permainanclxxiii c. Ragbi

  P: Menggunakan kemahiran asas

  dalam situasi permainan.K: Menjelaskan komponen

  kecergasan yang diperlukandalam permainan ragbi.

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan komponen

  kecergasan yang perlu dalampermainan ragbi.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  23