rpt pjk tingkatan 5

Download Rpt Pjk Tingkatan 5

Post on 06-Apr-2018

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  1/23

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN LIMA 2012

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANSTRATEGI /PENILAIAN

  1 1 KECERGASAN

  1. KecergasanFizikal

  a. DayatahanKardiovaskular

  - Long SlowDistance (LSD)

  P: Melakukan aktiviti LSD dengan teknik

  lakuan yang betul dan selamat.K: Menyatakan aspek-aspek keselamatanyang perlu diambil kira semasa aktiviti.Menghubungkaitkan aktiviti LSD dengansukan, permainan dan aktiviti harian.A: Kesedaran

  1. Perbincangan aspek-aspek

  keselamatan berkait aktivitisebelum, semasa dan selepas.

  2. Perbincangan hubungkait aktivitidengan sukan, permainan danaktiviti harian.

  3. Melakukan aktiviti LSD secaraberkumpulan.

  2 KECERGASAN2. Kecergasan

  Fizikal

  b. DayatahanKardiovaskular- Long SlowDistance (LSD)

  P: Melakukan aktiviti LSD denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menerangkan kaitan sistempengaliran darah dan jantungdalam aktiviti LSD.Menyatakan kesan fisiologi hasil darilatihan dayatahan kardiovaskular.

  A: Kesedaran

  1. Perbincangan kesan-kesanperubahan fisiologi hasil latihandayatahan kardiovaskular.

  2. Perbincangan kaitan antarasistem pengaliran darah danjantung dalam aktiviti LSD.

  3. Melakukan aktiviti LSD secaraberkumpulan

  4. Melayari laman web berkaitdayatahan kardiovaskular.

  2 1 KEMAHIRAN1. Permainana. Bola Keranjang

  - Menghantar

  -Menerima

  P: Melakukan kemahiran menghantarbola dan menangkap bola denganteknik lakuan yang betul dan selamat.

  K: Menyatakan peraturan menghantar

  dan menangkap dalam bola keranjang.Menerangkan teknik menghantar danmenangkap bola yang betul

  A: Keseronokan

  1. Perbincangan teknik menghantardan menangkap bola keranjang.

  2. Perbincangan peraturan danundang-undang menghantar dan

  menangkap3. Melakukan kemahiran

  menghantar dan menangkapdalam kumpulan kecil

  1

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  2/23

  2 KESIHATAN DIRIDAN KELUARGA1, Kesihatan Diria. Saringan

  kesihatan

  - PENILAIANtekanan darah

  -PENILAIAN airkencing

  P: Menyenaraikan beberapa PENILAIANpemeriksaan/PENILAIAN saringankesihatan.

  K: Menerangkan tujuan PENILAIANsaringan tekanan darah danPENILAIAN air kencing.

  A: Kesedaran.

  1. Merujuk pelbagai media berkaitPENILAIAN saringan kesihatan.

  2. Menyediakan poster berkaitkepentingan saringanPENILAIAN.

  3. Menyediakan folio berkaitsaringan kesihatan.

  4. Ceramah oleh Jabatan Kesihatanberkait PENILAIAN saringankesihatan.

  FOLIO

  3 1 KEMAHIRAN1. Permainana. Bola keranjang

  - melantun

  - menggelecek

  P: Melakukan kemahiranmenggelecek dan melantun bolakeranjang dengan teknik lakuanyang betul dan selamat.

  K: Menerangkan undang-undangdan peraturan menggelecek danmelantun bola.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan ansur majukemahiran menggelecek danmelantun bola.

  2. Perbincangan undang-undangdan peraturan menggelecek danmelantun bola.

  3. Melakukan kemahiranmenggelecek dan melantun bolakeranjang secara individu.

  2 KEMAHIRAN1.Permainana. Bola keranjang

  - menjaring

  - menghadang

  P: Melakukan kemahiran menjaringdan menghadang bola denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menyatakan peraturanmenjaring dan menghadangdalam bola keranjang

  - Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalam kemahiran

  menjaring dan menghadangA: Sikap kesukanan

  1. Perbincangan teknik menjaringdan menghadang bola.

  2. Perbincangan peraturan danundang-undang menjaring danmenghadang dalam bolakeranjang.

  3. Melakukan kemahiran menjaringdan menghadang dalamkumpulan kecil

  2

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  3/23

  4. 1 KEMAHIRAN1. Permainana. Bola keranjang

  P: Menggunakan kemahiran asasbola keranjang dalam situasipermainan.

  K: Mengenalpasti kesalahan-kesalahan yang dilakukansemasa dalam permainan.

  A: Keseronokan.

  1. Perbincangan beberapaundang-undang dan peraturanpermainan.

  2. Perlawanan antara kumpulan.

  2 KESIHATAN DIRI DANKELUARGA1. Kesihatan Diri.a. Saringan kesihatan

  - ECG- PENILAIAN Pap Smear- PENILAIAN Kanser

  Payu Dara

  P: Menyenaraikan tujuanPENILAIAN saringan ECG,PENILAIAN Pap Smear danPENILAIAN kanser payu dara.

  K: Menerangkan kepentinganmenjalani PENILAIANsaringan.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan PENILAIANsaringan kesihatan ECG, PapSmear, PENILAIAN KanserPayu Dara.

  2. Mencari maklumat dari pelbagaimedia berkait PENILAIAN.

  3. Melawat klinik kesihatan.4. Ceramah berkait PENILAIAN

  saringan.

  5. 1 KEMAHIRAN1.Permainana. Bola keranjang

  P: Menggunakan kemahiran-kemahiran asas bola keranjangdalam situasi permainan

  K: Menamakan otot-otot utamayang digunakan dalampermainan bola keranjang.

  A: Keseronokan

  1. Perlawanan antara kumpulandan menggunakan strategiberlainan

  2. Perbincangan otot-otot utamadalam permainan bolakeranjang

  5. 2UJIAN SEGAK

  P: Melakukan aktiviti-aktivitiSEGAK dengan teknik lakuanyang betul dan selamat

  K: Menyenaraikan aktiviti SEGAK

  dan komponen kecergasanyang dikaitkan dengan aktivititersebut.

  A: Kerjasama

  1. Melakukan aktiviti SEGAKsecara berpasangan

  a. Bangkit Tubib. Tekan Tubi

  c. Jangkauan Melunjurd. Larian 12 minit/ 1500 m

  3

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  4/23

  6. 1 KEMAHIRAN2. Olahragaa. Balapan- acara lari berhalangan

  P: Melakukan acara lariberhalangan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menerangkan ansur maju acaralari berhalangan.

  - Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang berkait

  dengan aktiviti.A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan dalam aktiviti lariberhalangan.

  2. Melakukan aktiviti lariberhalangan secara ansur maju.

  3. Perbincangan prosedur latihan.

  2 KESIHATAN DIRI DANKELUARGA1. Kesihatan dirib. Pemasalahan fizikal

  - obesiti

  - cacat

  P: Menyenaraikan beberapapemasalahan fizikal.

  K: Menerangkan pemasalahanfizikal dan cara-caramengatasinya.

  A: Kesyukuran.

  1. Perbincangan jenis-jenispemasalahan fizikal.

  2. Perbincangan kesan-kesanpemasalahan fizikal dan cara-cara mengatasinya.

  3. Mencari maklumat dari pelbagaimedia.

  4. Ceramah oleh Jabatan

  Kesihatan

  7. 1 KEMAHIRAN2. Olahragaa. Balapan-teknik lompat pagar

  P: Melakukan lompat pagar denganteknik lakuan yang betul danselamat.

  K: Menerangkan peraturan danundang-undang acara lariberhalangan.Menamakan otot-otot utamaterlibat dalam acara lariberhalangan.

  A: Keyakinan diri.

  1. Perbincangan teknik lompatpagar.

  2. Perbincangan ansur maju tekniklompat pagar.

  3. Perbincangan undang-undangdan peraturan acara lariberhalangan.

  4. Menyediakan folio individuberkait acara lari berhalangan.

  5. Menamakan otot-otot utama

  dalam lari berhalangan.

  FOLIO

  4

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  5/23

  2 KECERGASAN1. Kecergasan Fizikalb. Dayatahan otot

  P: Melakukan aktiviti bicep curldan bench press dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menamakan otot-otot yangterlibat daam aktiviti tersebut.- Menerangkan kesan-kesan

  fisiologi hasil daripada

  latihan dayatahan otot.A: Keyakinan diri

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan berkait bicep curldan bench press.

  2. Menamakan otot-otot yangterlibat dengan aktiviti bicep curldan bench press.

  3. Perbincangan kesan-kesan

  fisiologi hasil dari latihandayatahan otot.

  4. Melakukan aktiviti bicep curl danbench press secara individu.

  8. 1 KECERGASAN1. Kecergasan fizikal.c. kekuatan otot

  P: Melakukan aktiviti kekuatan ototdengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan kepentingankekuatan otot dalam sukan,permainan dan aktiviti harian.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan maksud kekuatanotot.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan yang perlu di ambilkira dalam aktiviti kekuatan otot.

  Perbincangan kaitan kekuatan ototdengan sukan, permainan danaktiviti harian.

  2 KESIHATAN DIRI DANKELUARGA2. Perasaan- memahami perasaan

  P: Menyenaraikan cara-caramenangani masalah emosiremaja.

  K: Menyatakan faktor-faktor luaranyang mempengaruhi perasaanremaja.

  A: Kesedaran.

  1. Perbincangan berkait masalahemosi remaja.

  2. Lakonan3. Main peranan

  5

 • 8/3/2019 Rpt Pjk Tingkatan 5

  6/23

  9. 1 KEMAHIRAN1. Pendidikan Pergerakana. Gimnastik Artistik

  - Pola pergerakanHayunan

  atau

  b. Gimnastik Irama

  - Ketangkasan

  P: Melakukan aktiviti-aktivitihayunan dengan teknik lakuanyang betul dan selamat.

  K: Menerangkan teknik-teknikhayunan dan mengenalpastikumpulan otot yang digunakan.

  A: Keyakinan diri.

  P: Melakukan aktiviti-aktivitiketangkasan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat.

  K: Menerangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu di ambilkira semasa aktiviti.

  - Menyatakan tahap ansurmaju yang perlu diikuti.

  A: Keyakinan diri

  1. Penerangan dan teknikmelakukan aktiviti hayunan.

  - Duduk berimbang danmenjongkang-jongkit.

  - Hayunan kaki padasokongan tangan.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan yang perludipatuhi.

  1. Penerangan teknik melakukanaktiviti ketangkasan.

  - ringkuk badan dan ayun

  - guling balak.2. Menyatakan kesalahan utama

  yang dilakukan.

  2 KEMAHIRAN3. Pendidikan Pergerakana. Gimnastik Artistik

  Hayunan

  P: Melakukan aktiviti hayunandengan teknik lakuan yang betuldan selamat.

  K: Menerangkan teknik melakukanhayunan yang dicadangkan.

  A: Keyakinan diri dan keberanian.

  1. Pener