ppt geografi tingkatan 1

Author: noraniza-farha-mohli

Post on 23-Feb-2018

344 views

Category:

Documents


23 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  1/15

  BAHAGIAN A

  ( 60 markah )

  Pilih jawapan yang betul bagi tiap-tiap soalan di bawah.

  1. Antara yang berikut, yang manakah

  boleh menentukan kedudukan

  sesuatu tempat?

  I Koordinat

  II Kedudukan relatif

  III Kedudukan ketinggian

  IV Kedudukan muka bumi

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  . Berdasarkan pernyataan berikut,

  yang manakah adalah titik ru!ukan?

  A Bukit

  B "ekolah

  C #as!id

  D Balai $olis

  Soalan 3 hingga 5berdasarkan peta 1.

  Peta 1

  %. Bangunan yang terletak di sebelah

  kiri kedai run&it ialah

  A "ekolah

  B Klinik

  C 'arung

  D (umah "iti

  ). Bukit Indah terletak di koordinat

  A 1* C *1

  B 1%* D *1%

  +. Apakah yang terletak di la!ur 1?

  I Kedai run&it

  II (umah "iti

  III Bukit IndahIV "ekolah

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  2

  Bukit terletak di belakang balai

  polis

  Balai polis terletak di kiri mas!id

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  2/15

  . -ika "ui berdiri menghadap

  matahari terbit, arah di sebelah

  kirinya ialah

  A utara C barat

  B timur D selatan

  /. Apakah kegunaan alat dalam 0oto 1?

  Foto 1

  A #engukur !arak

  B #enentukan arah

  C #engira keluasan

  D #enentukan kedudukan

  . Apakah ob!ek yang perlu di!auhi

  apabila menggunakan kompas

  magnetik?

  A $okok

  B (umput

  C $agar besi

  D $asu bunga

  *. "kala lurus di ba2ah menun!ukkan

  A 1 &m me2akili 1 km

  B 1 &m me2akili km

  C 1 &m me2akili + km

  D 1 &m me2akili 13 km

  13. Antara yang berikut, yang manakah

  benar tentang !arak?

  I 4erdapat dua !enis !arak iaitu

  !arak mutlak dan !arak relatif

  II -arak diukur mengikut

  !auhnya sesuatu tempat

  III -arak mutlak dinyatakan

  dalam minit dan !am

  IV -arak relatif dinyatakan

  dalam unit meter dan

  kilometer

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  11. Apakah &ara yang sesuai digunakan

  untuk mengukur !arak lurus antara

  dua tempat?

  A Benang

  B -angka tolok

  C -angka "udut

  D Kompas

  1. Cara yang manakah membolehkan

  maklumat yang dikumpul

  direkodkan?

  I $elan

  II $eta

  III 5raf bar mudah

  IV 5raf garisan

  3

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  3/15

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  1%. Apakah !enis kenderaan yang paling

  banyak digunakan di $ekan 6?A Kereta

  B 4eksi

  C 7ori

  D #otosikal

  1). Antara yang berikut, pernyataan

  yang manakah benar tentang 5raf

  1?

  A 4erdapat +33 buah

  kenderaan berdaftar di $ekan

  6

  B #otosikal lebih banyak

  daripada kereta di $ekan 6

  C 8anya terdapat +33 buah bas

  digunakan di $ekan 6

  D 4eksi merupakan kenderaan

  paling penting di $ekan 6

  1+. "imbol yang manakah merupakan

  simbol fiikal di dalam peta?

  1. Antara yang berikut, yang manakah

  di2akili oleh simbol budaya?

  I Bentuk #uka Bumi

  II $ola petempatan

  III Ka2asan $ertanian

  IV 4umbuhan semula !adi

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Soalan 17 hingga 19berdasarkan $eta .

  4

  Graf 1: Bilangan kenderaan berdaftar

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  4/15

  Peta 2

  1/. Apakah sistem pengangkutan utama

  penduduk dalam peta?

  A -alan raya

  B -alan air

  C -alan udara

  D -alan kereta api

  1. Kebanyakan penduduk Kampung

  Duku beragama

  A 8indu

  B Buddha

  C Kristian

  D Islam

  1*. Apakah !enis tanaman yang terdapatdi Kampung 4eluk?

  I Kelapa

  II Kelapa sa2it

  III 5etah

  IV $adi

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  3. #engapakah #alaysia terselamat

  daripada ke!adian letusan gunung

  berapi dan gempa bumi?

  I 4erdiri daripada gunung lipat

  tua

  II 4erletak di luar 7ingkaran

  Api $asifik

  III 4erletak di atas ka2asan yang

  bebas daripada an&aman

  siklon tropika

  IV Iklim tidak menggalakkan

  ke!adian letusan gunung

  berapi dan gempa bumi

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  1. Kombinasi yang manakah benar

  tentang ban!aran dan kemun&ak

  tertingginya?

  Ban!aran Kemun&ak

  5

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  5/15

  tertinggi

  A 4iti2angsa 5unung 4ahan

  B 4ahan 5unung #ulu

  C 9aka2an 5unung Korbu

  D Cro&ker 5unung Kinabalu

  . 4anah $amah di #alaysia terdiri

  daripada

  I delta

  II genting

  III ban!aran

  IV lembangan sungai

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  %. Ka2asan manakah dalam peta

  berikut mempunyai pantai berpasir?

  ). (a!ah berikut menun!ukkan

  pembentukan suatu bentuk muka

  bumi di sepan!ang aliran sungai.

  Apakah bentuk muka bumi tersebut?

  A Air ter!un

  B 4asik ladam

  C 7ubuk sungai

  D 4etambak

  +. Ka2asan yang mempunyai potensi

  berikut ialah ka2asan tanah tinggi

  dalam peta yang bertanda

  6

  $usat pelan&ongan

  4anaman teh, sayur:sayuran dan

  bunga:bungaan

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  6/15

  . 0oto berikut menun!ukkan kegiatan

  penanaman padi di $ulau -a2a,

  Indonesia.

  Foto 2

  Apakah faktor yang mempengaruhi

  kegiatan pertanian tersebut?

  I 4anih la;a bes yang subur

  II Ka2asan tanah pamah yang

  terhad

  III $enduduk yang !arang

  IV #empunyai banyak terusan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  /. Antara yang berikut, yang manakah

  langkah yang di!alankan untuk

  mengatasi masalah tanah runtuh?

  A #enebus guna ka2asan kaki

  bukit

  B #embina !alan raya di

  ka2asan lereng bukit

  C #embina tembok simen di

  &erun bukit

  D #eluruskan a liran sungai di

  peringkat hilir

  . Apakah kesan negatif akibat

  daripada kegiatan manusia dalam

  ra!ah berikut?

  7

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  7/15

  I 8akisan tanih

  II $en&emaran bunyi

  III 8u!an asid

  IV Kepupusan flora dan fauna

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  *. Apakah kesan kegiatan dalam foto di

  ba2ah terhadap alam sekitar?

  A $en&emaran udara

  B $en&emaran air

  C #enyebabkan tanah runtuh

  D #enyebabkan krisis air

  %3. #engapakah kaedah berikut

  diperkenalkan di ladang kelapa

  sa2it?

  A #engurangkan penggunaan

  ra&un serangga

  B #enga2al ladang supaya

  tidak di&erobohi

  C #enambah kesuburan tanih

  D #enambah pengeluaran hasil

  ladang

  8

  Burung

  mBurung hantu

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  8/15

  BAHAGIAN B

  ( 15 markah )

  Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar dan ( ! ) bagi pernyataan yang salah

  .

  1. 4enggara adalah antara empat arah mata angin dalam kompas

  . -ika -ohan berdiri mengadap matahari terbit, belakangnya menghadap ke arah

  timur

  %. -arum dalam kompas sentiasa menu!u ke arah utara

  ). Barat ialah arah matahari terbenam

  +. Kedudukan a2an !uga digunakan sebagai &ara alternatif untuk menentukan arah

  . $ada aman dahulu, kedudukan bintang digunakan untuk menentukan arah

  pada 2aktu malam

  /. "emasa menggunakan kompas, !auhkannya daripada benda yang diperbuat

  daripada besi

  9

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  9/15

  . -arum kompas dibuat daripada besi

  Soalan 9 hingga 15berdasarkan 5raf $alang di ba2ah.

  *. (a!ah di atas menun!ukkan graf palang mendatar

  13. 5raf ini menun!ukkan !umlah murid yang mendapat /A dalam $#( di

  "#K 4aman $ermata

  11. 4ahun 33 men&atatkan bilangan murid yang paling rendah mendapat /A

  dalam $#(

  1. 4ahun 311 men&atatkan bilangan murid yang paling banyak mendapat /A

  10

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  10/15

  dalam $#(

  1%. $ada tahun 33/ bilangan murid yang mendapat /A dalam $#( ialah seramai

  1)3 orang1). 5raf di atas menun!ukkan bilangan murid yang mendapat /A dalam $#(

  dari tahun 33/ hingga 313

  1+. $aksi 6 dalam graf di atas me2akili tahun

  BAHAGIAN C

  ( 15 markah )

  "si tempat kosong dengan jawapan yang betul

  1. Kedudukan sesuatu tempat dapat ditentukan dengan menggunakan titik ru!ukan dan

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  11/15

  . 8ulu sungai yang beraliran deras sesuai untuk men!ana

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  12/15

  HELAIAN JAWAPAN

  BA8A5IA9 A

  9o. "oalan -a2apan 9o. "oalan -a2apan 9o. "oalan -a2apan1 11 1

  1

  % 1% %

  ) 1) )

  + 1+ +

  1

  / 1/ /

  1

  * 1* *

  13 3 %3

  BA8A5IA9 B

  1.

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  13/15

  &>

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  14/15

  SKEA JAWAPAN

  BA8A5IA9 A

  9o. "oalan -a2apan 9o. "oalan -a2apan 9o. "oalan -a2apan

  1 A 11 B 1 D

  D 1 D B

  % D 1% A % A

  ) B 1) C ) B

  + B 1+ A + B

  A 1 C A

  / D 1/ A / C

  C 1 D B

  * C 1* B * A

  13 A 3 A %3 A

  BA8A5IA9 B BA8A5IA9 C

  1. " 1. koordinat

  . " . 7a!ur , baris

  %. B %. a> barat

  ). B b> mas!id

  +. " &> selatan

  . B ). 4iti2angsa

  /. B +. a> 4anah 4inggi Cameron

  . " b> 4anah 4inggi 5enting

  *. " &> Bukit 0raser

  13. B . Kuasa hidroelektrik

  11. B /. pertanian

 • 7/24/2019 PPT Geografi Tingkatan 1

  15/15

  1. B . pelan&ongan

  1%. B *. 8akisan tanah

  1). " 13. $en&emaran udara

  1+. B

  BA8A5IA9 D

  Dataran Alu;ium

  Ban!aran gunung

  Delta

  Ka2asan tanah tinggi

  Ka2asan pinggir laut

  Ka2asan tanah pamah

  Dataran 4inggi

  Bukit

  4ombolo

  4unggul sisa

  4an!ung

  $aya

  4eluk