podr™cznik u¼ytkownika - .podr™cznik u¼ytkownika kr³tkie instrukcje,...

Download Podr™cznik U¼ytkownika - .Podr™cznik U¼ytkownika Kr³tkie instrukcje, dla podstawowych operacji

If you can't read please download the document

Post on 27-Feb-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik UytkownikaKrtkie instrukcje, dla podstawowych operacji

MFC-J3930DW

Brother poleca trzyma ten podrcznik niedaleko urzdzenia, aby w razie koniecznoci mie do niego szybki dostp.

Podrcznik Uytkownika OnlinePodrcznik Uytkownika zawiera podstawoweinstrukcje i informacje na temat twojegourzdzenia Brother.Aby uzyska uzyska dokdniejsze informacje ibardziej zaawansowane instrukcje zobaczPodrcznik Uytkownika Onlinesolutions.brother.com/manuals

http://solutions.brother.com/manuals/

Podrczniki uytkownika i gdzie je znale?Ktry podrcznik? Co zawiera? Gdzie jest?

PrzewodnikBezpieczestwa Produktu

Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przedrozpoczciem konfigurowania urzdzeniaprzeczytaj Instrukcje dotyczcebezpieczestwa. W tym podrczniku znajdujsi informacje na temat znakw handlowychoraz ogranicze prawnych.

Wydrukowany / wopakowaniu

Podrcznik szybkiejobsugi

Postpuj zgodnie z instrukcjamikonfigurowania urzdzenia i instalowaniasterownikw oprogramowania dla danegosystemu operacyjnego i typu poczenia.

Wydrukowany / wopakowaniu

Podrcznik Uytkownika Poznaj podstawowe operacje drukowaniaz komputera, drukowania bezporedniego,skanowania, kopiowania i faksu orazpodstawowe zasady konserwacji urzdzenia.Patrz wskazwki dotyczce rozwizywaniaproblemw.

Wydrukowany / wopakowaniu

Podrcznik UytkownikaOnline

Niniejszy podrcznik zawiera dodatkoweinformacje z Podrcznika referencyjnego.Oprcz informacji na temat operacjidrukowania z komputera, drukowaniabezporedniego, skanowania, kopiowania,faksowania, usug internetowych, funkcjimobilnych i operacji Brother ControlCenterpodano przydatne informacje na tematuywania urzdzenia w sieci.

Brother SolutionsCenter 1

Mobile Print/Scan Guidefor Brother iPrint&Scan(PrzewodnikPrzenonegoDrukowania/Skanowania)

Niniejszy podrcznik zawiera przydatneinformacje na temat drukowania z poziomuurzdzenia mobilnego i skanowaniaz urzdzenia Brother do urzdzeniamobilnego poczonego z sieci Wi-Fi.

1 Odwied stron internetow solutions.brother.com/manuals.

1

http://solutions.brother.com/manuals/

Panel sterowania informacje oglne32 5

6

41

1. Symbol NFC (Near Field Communication komunikacja bliskiego zasigu)

Uwierzytelniania za pomoc karty mona uy, dotykajc kart IC symbolu NFC na panelusterowania.

Jeli dane urzdzenie Android obsuguje funkcj NFC, mona w ten sam sposb drukowaz urzdzenia lub skanowa dokumenty do urzdzenia.

2. Dotykowy ekran ciekokrystaliczny (LCD)Dostp do menu i opcji uzyskuje si poprzez ich naciskanie na ekranie dotykowym.Dopasuj kt panelu sterowania, unoszc go.

1 Informacje oglne

2

3. Przyciski menu

(Wstecz)

Nacinij, aby powrci do poprzedniego menu.

(Ekran gwny)

Nacinij, aby powrci do ekranu gwnego.

(Anuluj)

Nacinij, aby anulowa operacj.4. Klawiatura

Korzystajc z przyciskw mona wybra numer telefonu lub faksu bd wprowadzi liczbkopii.

5. Wskanik LED zasilaniaDioda LED wieci zalenie do stanu zasilania urzdzenia.Gdy urzdzenie jest w trybie spoczynku, dioda LED miga.

6. Wcznik/wycznik zasilania

Nacinij przycisk , aby uruchomi urzdzenie.

Nacinij i przytrzymaj przycisk , aby wyczy urzdzenie. Na ekranie dotykowym bdziewywietlany przez kilka sekund komunikat [Wyczanie], a nastpnie ekran zganie. Jelipodczony jest telefon zewntrzny lub automat zgoszeniowy, urzdzenia te s zawszedostpne.

Nawet jeli urzdzenie zostanie wyczone za pomoc przycisku , bdzie ono okresowoczyci gowic drukujc, aby zachowa jako drukowania. Aby przeduy ywotnogowicy drukujcej, zapewni lepsz wydajno wkadw atramentowych i zachowa jakowydruku, urzdzenie powinno by zawsze podczone do zasilania.

1Inform

acje oglne

3

Przegld ekranudotykowego LCDIstniej trzy ekrany Strona gwna dostpneprzez przecignicie palcem w lewo lub wprawo bd nacinicie przycisku d lub c.Z ekranw Strona gwna mona przej doekranw Skrtw, konfiguracji Wi-Fi, Funkcji,Ustawie i Poziomu atramentu.Ekran Strona gwna 1

2

7

1

53 4 6

Na tym ekranie jest wywietlany stanurzdzenia znajdujcego si w trybiebezczynnoci. Ekran gwny jest teokrelany ekranem trybu gotowoci. Gdy jeston wywietlany, oznacza to, e urzdzeniejest gotowe na nastpne polecenie.

Mona zmieni ekran trybu gotowoci.

Wicej informacji uu PodrcznikUytkownika Online: Ustawienie ekranugotowoci

Ekran Strona gwna 1 zapewnia dostp dooperacji [Fax], [Kopia] i [Skanuj].Ekran Strona gwna 2

2

7

1

53 4 6

Ekran Strona gwna 2 zapewnia dostp dofunkcji dodatkowych, takich jak operacje[Sie Web], [Aplikacje] oraz [USB].Ekran Strona gwna 3

2

7

1

53 4 6

Ekran Strona gwna 3 zapewnia dostp dofunkcji dodatkowych, takich jak operacje[Skrty kopii A3] i [Pobierzoprogr.].1. Data i godzina

Wywietla dat i czas ustawiony wurzdzeniu.

2. Tryb cichy

Ta ikona pojawia si, gdy dla ustawienia[TrybCichy] wybrano opcj [W.].Ustawienie trybu cichego pozwalazmniejszy gono drukowania.Wczenie trybu cichego powodujeobnienie prdkoci drukowania.

3. [Skrty]

Utwrz skrty do czsto uywanychoperacji, takich jak wysyanie faksw,kopiowanie, skanowanie oraz korzystaniez sieci Web i usug aplikacji.

4

Dostpne s trzy karty skrtw, a nakadej mona umieci sze skrtw.

Nacinij przycisk ,wywietlany u dou ekranu, abyuzyska dostp do ekranw Stronagwna.

4. Stan sieci bezprzewodowej

Kada ikona w poniszej tabeliprzedstawia stan sieci bezprzewodowej.

Urzdzenie nie jest poczone zpunktem dostpowym siecibezprzewodowej.Nacinij ten przycisk, abyskonfigurowa ustawienia siecibezprzewodowej. Wicej informacjiuu Podrcznik szybkiej obsugi

Sie bezprzewodowa jestpoczona.Trzypoziomowy wskanik nakadym ekranie Strona gwnawskazuje biec si sygnau siecibezprzewodowej.

Nie mona wykry punktudostpowego siecibezprzewodowej.

Ustawienie sieci bezprzewodowejjest wyczone.

Ustawienia sieci bezprzewodowej monaskonfigurowa, naciskajc przycisk Stansieci bezprzewodowej.

5. [Ustawienia]

Nacinicie umoliwia dostp do menu[Ustawienia].

6. [Tusz]

Wywietla ilo dostpnego atramentu.Nacinicie umoliwia dostp do menu[Tusz].Gdy ywotno wkadu atramentowegodobiega koca lub wystpi w nimproblem, na symbolu atramentukolorowego zostanie wywietlona ikonabdu.

7. Tryby:

[Fax]

Nacinij, aby wej w tryb faksu.

[Kopia]

Nacinij, aby wej w tryb kopiowania.

[Skanuj]

Nacinij, aby wej w tryb skanowania.

[Sie Web]

Nacinicie umoliwia poczenieurzdzenia Brother z usugamiinternetowymi.

Wicej informacji uu PodrcznikUytkownika Online

[Aplikacje]

Nacinicie umoliwia poczenieurzdzenia Brother z usug AplikacjeBrother.

Wicej informacji uu PodrcznikUytkownika Online

[USB]

Nacinicie umoliwia dostp do menu[USB].

[Skrty kopii A3]

Nacinij, aby skopiowa do formatu A3lub Ledger za pomoc tego menu.

[Pobierz oprogr.]

Nacinicie powoduje wywietlenieinformacji na temat pobierania i

1Inform

acje oglne

5

instalacji oprogramowania dlakomputerw oraz urzdze mobilnych.

8. [Zapis. faksy:]8

[Zapis. faksy] wskazuje liczbodebranych faksw w pamici urzdzenia.

Nacinij przycisk , aby wydrukowafaksy.

9. [Nowe faksy:]9

Jeli dla opcji [Podgld faxu]ustawiono warto [W.], bdziewywietlany komunikat [Nowe faksy] zliczb nowych odebranych fakswzapisanych w pamici.

Nacinij przycisk , aby wywietli faksyna ekranie dotykowym.

W przypadku odebrania faksuskadajcego si ze stron o rnychrozmiarach (na przykad strony orozmiarze A4 oraz strony o rozmiarze A3)urzdzenie moe utworzy i zapisa plikdla kadego rozmiaru papieru, przez cona ekranie dotykowym moe bywywietlana informacja o odebraniuwicej ni jednego zadania faksowania.

10. Ikona ostrzeenia

10

Ikona ostrzeenia jest wywietlana,gdy wystpi komunikat o bdzie lubkonserwacji. Aby wywietli szczegy,nacinij przycisk , a nastpnie nacinij

przycisk , aby powrci do trybugotowoci.

WANENIE naley naciska ekranu LCD ostrymiprzedmiotami, takimi jak dugopis lub rysik.Moe to uszkodzi urzdzenie.

W niniejszym urzdzeniu zastosowanoczcionki ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

NIE dotykaj ekranu LCD natychmiastpo podczeniu przewodu zasilajcegolub po wczeniu urzdzenia. Moe tospowodowa wystpienie bdu.

Nowe informacje od firmyBrother

Nowe informacje od firmy Brother pojawiajsi na pasku informacji, gdy ustawieniapowiadomie, takie jak [Wiadomo odBrother] i [Autom sprawdz oprogrsprzt] zostan skonfigurowane jako[W.].

Nacinij przycisk , aby wywietliszczegy.

6

Wymagane jest poczenie z Internetemoraz mog zosta naliczone opaty zatransmisj danych.

Dostp do aplikacjiBrother Utilities(Windows)Brother Utilities to program do uruchamianiaaplikacji, ktry zapewnia wygodny dostp dowszystkich aplikacji Brother zainstalowanychw komputerze.

1 Wykonaj jedn z nastpujcychczynnoci: Windows Vista i Windows 7

Kliknij przycisk (Start) >Wszystkie programy > Brother >Brother Utilities.

Windows 8

Stuknij lub kliknij ikon (BrotherUtilities) na ekranie Start lub napulpicie.

Windows 8.1Przesu wskanik myszy w lewydolny rg ekranu Start i kliknij (w przypadku uywania urzdzeniadotykowego przesu palcem w grod dolnej krawdzi ekranu Start, abywywietli ekran Aplikacje).Po wywietleniu Aplikacje stuknij lubkliknij (Brother Utilities).

Windows 10

Kliknij > Wszystkie aplikacje >Brother > Brother Utilities.

2 Wybierz urzdzenie.

3

Recommended

View more >