podręcznik użytkownika - .podręcznik użytkownika urządzenia etrex 7 rozpoczęcie pracy z...

Download Podręcznik użytkownika - .Podręcznik użytkownika urządzenia eTrex 7 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

If you can't read please download the document

Post on 01-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

eTrexPodrcznik uytkownika

Modele: 10, 20, 20x, 30, 30x

2011-2015 Garmin Ltd. lub jej oddziayWszelkie prawa zastrzeone. Zgodnie z prawami autorskimi kopiowanie niniejszego podrcznika uytkownika w caoci lub czciowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt i ulepsze w produktach oraz zmiany zawartoci niniejszego podrcznika uytkownika bez koniecznoci powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwied stron internetow www.garmin.com, aby pobra biece aktualizacje i informacje uzupeniajce dotyczce uytkowania niniejszego produktu.Garmin, logo Garmin, eTrex, BlueChart i City Navigator s znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziaw, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ANT, ANT+, BaseCamp, chirp, HomePort i Thumb Stick s znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziaw. Wykorzystywanie tych znakw bez wyranej zgody firmy Garmin jest zabronione.Windows jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Pozostae nazwy i znaki handlowe stanowi wasno poszczeglnych jednostek.

www.garmin.com

Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex 3

Spis treci

Spis treciRozpoczcie pracy z urzdzeniem ................................. 5Oglne informacje o urzdzeniu ...............5Korzystanie z klawiszy urzdzenia

eTrex .....................................................6Informacje o baterii ...................................7Wczanie i wyczanie urzdzenia ..........8Sygnay satelitarne ...................................8Rejestrowanie urzdzenia ........................8

Punkty, trasy i lady ....................... 9Punkty.......................................................9Korzystanie z funkcji Celuj i id ............10Menu Dokd? ........................................11Trasy .......................................................12lady.......................................................14

Nawigacja ...................................... 16Podrowanie do celu ............................16Mapa.......................................................16Kompas ..................................................17Wykres wysokoci ..................................19Komputer podry ..................................20

Geocache ...................................... 21Pobieranie skrzynek ...............................21Filtrowanie listy skrzynek ........................21Podrowanie do skrzynki ......................22Zapisywanie prby odnalezienia ............22Urzdzenie chirp .................................23

Aplikacje ........................................ 24Udostpnianie danych ............................24Ustawianie alarmu punktu

alarmowego .........................................24Obliczanie powierzchni obszaru .............25Korzystanie z kalkulatora........................25Wywietlanie kalendarza

i almanachw.......................................25Ustawianie alarmu ..................................26Otwieranie stopera .................................26Strona satelitw ......................................26

Dostosowywanie urzdzenia ....... 28Dostosowywanie menu gwnego ..........28Dostosowywanie okrelonych stron .......28Profile .....................................................29Ustawienia systemowe ...........................30Ustawienia wywietlania .........................30

4 Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex

Spis treci

Ustawianie dwikw urzdzenia ...........31Ustawienia mapy ....................................31Ustawienia ladu ....................................32Zmiana jednostek miary .........................33Ustawienia czasu....................................33Ustawienia formatu pozycji .....................33Ustawienia kierunku ...............................34Ustawienia wysokociomierza ................34Ustawienia geocachingu.........................35Ustawienia wyznaczania trasy................36Ustawienia mapy morskiej ......................37Fitness ....................................................38Zerowanie danych ..................................38Zmiana kolejnoci stron ..........................39

Informacje o urzdzeniu .............. 40Dostosowywanie ekranu.........................40Aktualizowanie oprogramowania ............40Wywietlanie informacji

o urzdzeniu ........................................40Dane techniczne .....................................41Informacje o baterii .................................41Dbanie o urzdzenie...............................42Zarzdzanie danymi ...............................43

Zacznik ....................................... 46Dodatkowe akcesoria .............................46Opcje pl danych ....................................47Rozwizywanie problemw ....................52

Indeks ............................................ 54

Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex 5

Rozpoczcie pracy z urzdzeniem

Rozpoczcie pracy z urzdzeniem

oStRZeeNIeNaley zapozna si z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Wane informacje dotyczce bezpieczestwa i produktu zawierajcym ostrzeenia i wiele istotnych wskazwek.

Przy pierwszym uyciu urzdzenia wykonaj ponisze czynnoci w celu skonfigurowania urzdzenia i zapoznania si z jego podstawowymi funkcjami.

1. Zainstaluj baterie (strona 7).2. Wcz urzdzenie (strona 8). 3. Zlokalizuj satelity (strona 8).4. Zarejestruj urzdzenie (strona 8).5. Oznacz punkt (strona 9).6. Wyznacz tras (strona 12).7. Zarejestruj lad (strona 14).8. Rozpocznij podr do celu (strona 16).9. Skalibruj kompas (strona 18).

oglne informacje o urzdzeniu

Klawisze zoomu

Klawisz Back

Przycisk kursora Thumb Stick

Klawisz Menu

/ klawisz Light

6 Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex

Rozpoczcie pracy z urzdzeniem

Port mini-USB (pod anten komunikatw pogodowych)

Pokrywka komory baterii

Spaszczone kko blokujce pokrywk komory

Grzbiet montaowy

Korzystanie z klawiszy urzdzenia etrex

Przesuwaj przycisk kursora Thumb Stick w gr/d i w lewo/prawo, aby podwietla opcje menu lub przesuwa map.

Nacinij przycisk kursora Thumb Stick, aby wybra podwietlon pozycj.

Nacinij back, aby cofn si o jeden krok w menu.

Nacinij menu, aby wywietli list najczciej uywanych funkcji dla biecej strony. Nacinij dwukrotnie menu, aby uzyska dostp do menu gwnego (z dowolnej strony).

Uyj i , aby powiksza i pomniejsza map.

Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex 7

Rozpoczcie pracy z urzdzeniem

Informacje o baterii

oStRZeeNIeZakres temperatur okrelony dla urzdzenia (od -20C do 70C lub od -4F do 158F) moe wykracza poza dopuszczalny zakres dziaania niektrych baterii. Baterie alkaliczne mog wybucha w wysokiej temperaturze.

uwaga Baterie alkaliczne trac znaczc ilo swojej pojemnoci w miar spadku temperatury. Dlatego w przypadku korzystania z urzdzenia w niskiej temperaturze naley uywa baterii litowych.

Instalowanie baterii typu AAUrzdzenie jest zasilane dwiema bateriami typu AA. Naley uywa baterii alkalicznych, litowych lub NiMH. W celu uzyskania optymalnej wydajnoci naley uywa baterii NiMH lub litowych.

1. Obr spaszczone kko w lewo i pocignij, aby zdj pokrywk.

2. W baterie zgodnie z oznaczeniem biegunw.

3. Za pokrywk baterii i obr spaszczone kko w prawo.

4. Przytrzymaj .5. Wybierz kolejno Konfiguracja >

System > Typ baterii.6. Wybierz Alkaliczne, Litowe lub Bateria

NiMH.

8 Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex

Rozpoczcie pracy z urzdzeniem

Wczanie i wyczanie urzdzenia

Przytrzymaj .

Sygnay satelitarnePo wczeniu urzdzenie rozpocznie odbieranie sygnaw satelitarnych. Urzdzenie moe wymaga czystego widoku nieba w celu odebrania sygnaw z satelitw. Jeli supki GPS na stronie podwietlenia (strona 40) s zielone, oznacza to, e urzdzenie odebrao sygnay z satelitw. Godzina i data s ustawiane automatycznie w oparciu o pozycj GPS.

Wicej informacji na temat systemu GPS mona znale na stronie http://www.garmin.com/aboutGPS.

Rejestrowanie urzdzenia Odwied stron garmin.com/express. Pamitaj o koniecznoci zachowania

oryginalnego dowodu zakupu (wzgldnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.

http://www.garmin.com/aboutGPShttp://www.garmin.com/express

Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex 9

Punkty, trasy i lady

Punkty, trasy i lady

PunktyPunkty s pozycjami zapisanymi przez uytkownika w urzdzeniu.

tworzenie punktuMona zapisa aktualn pozycj jako punkt.

1. Wybierz opcj Zaznacz waypoint.2. Wybierz opcj:

Aby zapisa punkt bez wprowadzania zmian, wybierz Gotowe.

Aby wprowadzi zmiany do punktu, wybierz pozycj, ktr chcesz edytowa, i wybierz Gotowe.

Wyszukiwanie punktu1. Wybierz kolejno Dokd? > Waypointy.2. Wybierz punkt.

edytowanie punktwAby mc edytowa punkty, naley je najpierw utworzy.

1. Wybierz Meneder waypointw.2. Wybierz punkt.3. Wybierz element, ktry chcesz edytowa.4. Podaj nowe informacje.5. Wybierz Gotowe.

Usuwanie punktw1. Wybierz Meneder waypointw.2. Wybierz punkt. 3. Wybierz kolejno menu > Usu > Tak.

10 Podrcznik uytkownika urzdzenia eTrex

Punkty, trasy i lady

Zwikszanie dokadnoci pozycji punktwUrednianie punktu umoliwia zwikszanie dokadnoci pozycji punktu poprzez wykonanie wielu prbek dla danej pozycji.

1. Wybierz Urednianie punktu.2. Wybierz punkt. 3. Przejd do wybranej pozycji. 4. Wybierz Start. 5. Gdy pasek stanu Dokadno prbkowania

osignie

Recommended

View more >