diagnostic tester podręcznik użytkownika .2018-05-14 · diagnostic tester podręcznik...

Download DIAGNOSTIC TESTER Podręcznik użytkownika .2018-05-14 · DIAGNOSTIC TESTER Podręcznik użytkownika

Post on 27-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DIAGNOSTIC TESTER Podrcznik uytkownika

ElproSys Grudzie, 2017 Rev. 3.2

1

Diagnostic tester

Podrcznik uytkownika

Opracowa: Sylwester Czupryna

Zatwierdzi: Sebastian ur

ElproSys Sp. z o.o. ul. Tarnogrska 140 44-102 Gliwice

POLSKI

DIAGNOSTIC TESTER Podrcznik uytkownika

ElproSys Grudzie, 2017 Rev. 3.2

2

1. SPIS TRECI

1. Spis treci ......................................................................................................................................... 2

2. Przepisy i zasady bezpieczestwa ................................................................................................... 3

3. Czynnoci wstpne .......................................................................................................................... 4

4. Pierwsze uruchomienie ................................................................................................................... 5

1. Aktywacja .................................................................................................................................... 5

2. Rejestracja ................................................................................................................................... 5

5. DiagProg4 - Omwienie ................................................................................................................... 6

6. Ekran multi-touch ............................................................................................................................ 6

7. Wprowadzanie tekstu i wartoci ..................................................................................................... 7

8. Diody sygnalizacyjne........................................................................................................................ 9

9. Przyciski ........................................................................................................................................... 9

10. Opis funkcji ustawienia ............................................................................................................... 11

1. Podmenu INFORMACJE ............................................................................................................. 12

2. Podmenu TESTY ......................................................................................................................... 13

11. Opis funkcji narzdzia ................................................................................................................. 14

12. Zasilanie urzdzenia ...................................................................................................................... 16

13. Karta pamici ................................................................................................................................. 17

14. Poczenie z sieci WiFi ................................................................................................................. 18

15. Czujnik wiata ............................................................................................................................... 18

16. Poczenie DiagProg4 z PC (USB) ................................................................................................... 18

17. Aktualizacja oprogramowania wywietlacza ................................................................................. 19

18. Restart Diagprog4 .......................................................................................................................... 19

19. Diagprog4 Manager ....................................................................................................................... 20

20. Diagprog4 test ............................................................................................................................... 21

21. Dane techniczne ............................................................................................................................ 22

22. Funkcje zcza systemowego ......................................................................................................... 23

23. Speniane normy............................................................................................................................ 24

24. Pomoc techniczna ......................................................................................................................... 25

25. Gwarancja ...................................................................................................................................... 26

26. Certyfikat ....................................................................................................................................... 27

DIAGNOSTIC TESTER Podrcznik uytkownika

ElproSys Grudzie, 2017 Rev. 3.2

3

Dzikujemy... Dzikujemy za okazane zaufanie i wybr produktw firmy ElproSys.

2. PRZEPISY I ZASADY BEZPIECZESTWA

Przed pierwszym uyciem urzdzenia zapoznaj si dokadnie z jego instrukcj obsugi.Nieprzestrzeganie przepisw bezpieczestwa zawartych w instrukcji, grozi utrat gwarancji.

Podczas podczania kabli do gniazda systemowego (wyjciowego) naley uywa wycznie kabli dostarczanych lub sprzedawanych przez firm ElproSys.

Urzdzenie naley zabezpieczy przed deszczem i wilgoci.

Nie naley pozwala na korzystanie z urzdzenia przez osoby (w tym rwnie dzieci) o ograniczonych moliwociach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczajcym dowiadczeniu i wiedzy, chyba, e s one uwanie nadzorowane i pouczone przez osob, ktra jest za nie odpowiedzialna.

Przy uywaniu urzdze elektrycznych naley zawsze przestrzega podstawowych rodkw ostronoci.

Urzdzenia nie naley uywa do celw innych ni wymienione w tej instrukcji obsugi.

Tylko autoryzowany serwis moe dokonywa napraw urzdzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodze spowodowanych nieprawidow eksploatacj urzdzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji, niedozwolonymi zmianami lub napraw przez osob nieuprawnion. Przed podjciem jakichkolwiek dziaa zwizanych z czyszczeniem, napraw, konserwacj, urzdzenie naley odczy od zasilania.

Urzdzenie jest przeznaczone do pracy wewntrz jak i na zewntrz pomieszcze.

Nie naraaj urzdzenia na nadmierne dziaanie dymu lub kurzu.

Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Moe to spowodowa uszkodzenie ekranu dotykowego.

W przypadku wyszczerbienia lub pknicia wywietlacza nie uywaj urzdzenia. Uszkodzenia szklanego wywietlacza powstae w wyniku nieprawidowego uytkowania nie s objte gwarancj.

Urzdzenie naley czycic sucha i mikk cierk. Nie naley czyci urzdzenia poprzez rozpylenie lub zanurzenie w wodzie.

Przed przystpieniem do czyszczenia urzdzenia lub ktrejkolwiek z jego czci naley odczy urzdzenie od zasilania.

UWAGA Niniejsza instrukcja nie uwzgldnia lokalnych przepisw. Odpowiedzialno za ich przestrzeganie spoczywa na uytkowniku.

UWAGA W przypadku czynnoci naprawczych powinny by one wykonywane przez firm ElproSys lub

jej autoryzowanego przedstawiciela. Nieprzestrzeganie tego moe doprowadzi do utraty gwarancji.

UWAGA Instrukcj obsugi naley starannie przechowywa. W razie przekazania urzdzenia innym osobom, naley rwnie dostarczy niniejsze instrukcje obsugi.

DIAGNOSTIC TESTER Podrcznik uytkownika

ElproSys Grudzie, 2017 Rev. 3.2

4

3. CZYNNOCI WSTPNE

Kontrola urzdzenia TRANSPORT Po dostarczeniu urzdzenia, naley sprawdzi czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Doczone akcesoria mog si rni, w zalenoci od zakupionego pakietu oprogramowania. W razie uszkodze nie naley uruchamia urzdzenia, ale natychmiast skontaktowa si z Firm ElproSys lub z autoryzowanym sprzedawc.

Wczanie i wyczanie urzdzenia Urzdzenie DiagProg4 nie posiada wcznika/wycznika. Proces wczania/wyczania polega na podczaniu/odczaniu kabla zasilajcego.

Automatyczne wyczanie Urzdzenie, po okresie 1 godziny bezczynnoci, zostanie automatycznie wyczone. Mona zmieni czas automatycznego wyczenia na 2 lub 3 godziny.

Kontakt Obsuga Klienta W przypadku problemw z urzdzeniem DiagProg4, zalecamy kontakt z autoryzowanym przedstawicielem firmy ElproSys lub bezporednio z firm ElproSys. W przypadku kontaktu, naley poda numer seryjny. Numer seryjny mona odczyta z tabliczki znamionowej, ktra znajduje si z tyu urzdzenia.

Tester diagnostyczny Diagprog4 Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym. Numer seryjny odczytany z tabliczki, widocznej na powyszym rysunku, to "0035BE"

DIAGNOSTIC TESTER Podrcznik uytkownika

ElproSys Grudzie, 2017 Rev. 3.2

5

4. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Urzdzenie DiagProg4 dostarczone jest do klienta jako nieaktywowane i znajduje si w wersji demonstracyjnej. Aby urzdzenie byo w peni aktywne, naley wykona opisane poniej czynnoci.

1. Aktywacja AKTYWACJA AUTOMATYCZNA

W celu aktywacji urzdzenia, naley poczy urzdzenie z sieci WiFi, nastpnie wybra USTAWIENIA POBIERZ AKTUALIZACJ/AKTYWACJ

Urzdzenie automatycznie sprawdzi dostpne aktualizacje i aktywacje na serwerze firmy Elprosys, nastpnie zostan one pobrane na kart microSD znajdujcym si w urzdzeniu. Jeli pobieranie pliku aktywacji przebiego pomylnie, po pobraniu plikw urzdzenie zostanie automatycznie zresetowane.

AKTYWACJA MANUALNA

W celu aktywacji urz

Recommended

View more >