podręcznik użytkownika viofor jps

Download Podręcznik użytkownika Viofor JPS

Post on 11-Jan-2017

333 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Podrcznik uytkownika Viofor JPS

  DELUX

  CLASSIC

  CLINIC

  Med & Life 2008

 • Przeznaczenie aparatu ............................................................................... 4

  Ostrzeenia .............................................................................................. 4

  Rodzaje terapii .......................................................................................... 5

  Magnetostymulacja w Systemie JPS ....................................................... 5

  Istota magnetostymulacji ...................................................................... 5

  Wskazania do magnetostymulacji ......................................................... 7

  Przeciwwskazania do magnetostymulacji .............................................. 8

  Magnetostymulacja z ledoterapi .......................................................... 9

  Wskazania do magnetostymulacji z ledoterapi ................................... 10

  Przeciwwskazania do magnetostymulacji z ledoterapi ........................ 10

  Magnetoterapia ....................................................................................11

  Wskazania do magnetoterapii .............................................................. 11

  Przeciwwskazania do magnetoterapii .................................................... 11

  Obsuga aparatu Viofor JPS System Clinic, Delux ...................................... 12

  Instalacja aparatu ................................................................................. 12

  Wczenie aparatu ............................................................................... 12

  Podczanie aplikatora ......................................................................... 12

  Instalacja baterii w pilocie .................................................................... 12

  Opis przyciskw .................................................................................. 13

  Tryb pracy magnetostymulacja ............................................................. 15

  Tryb pracy magnetoterapia ................................................................... 16

  Stany niewaciwe ............................................................................... 17

  Tryb PLACEBO Clinic, Delux ................................................................ 18

  Licznik zabiegw ................................................................................. 18

  Pilot zdalnego sterowania .................................................................... 18

  Opis przyciskw .................................................................................. 19

  Obsuga aparatu Viofor JPS System Classic .............................................. 20

  Opis przyciskw ..................................................................................... 20

  Obsuga aparatu .................................................................................. 21

  Tryb PLACEBO Classic ......................................................................... 21

  Licznik zabiegw ................................................................................ 22

  Pilot zdalnego sterowania ................................................................... 22

  Opis przyciskw ................................................................................. 22

  Zasilacz ZAMS01/2 ............................................................................. 22Aplikatory .............................................................................................. 23

  Aplikatory do magnetostymulacji ........................................................ 23

  czenie aplikatorw ........................................................................... 23

  Aplikatory magnetyczno-wietlne ....................................................... 26

  Magnetostymulacja z ledoterapi - uwagi praktyczne .......................... 27

  Zasady stosowania .................................................................................. 29

  Warunki bezpiecznej eksploatacji ............................................................. 31

  Czyszczenie, konserwacja, naprawy ....................................................32

  Wymiana bezpiecznika ........................................................................32

  Wymiana wtyczki aplikatora ................................................................32

  Warunki gwarancji ...................................................................................33

  Bezpieczestwo i higiena pracy przy obsudze aparatw Viofor JPS System .................................................................... 34

  Dane techniczne ..................................................................................... 35

  Deklaracja Zgodnoci EC ......................................................................... 38

  Notatki ....................................................................................................39

  3Spis treci

 • Fragmenty podrcznika pisane kursyw stanowi elementy teorii vioforoterapii i s przeznaczone gwnie dla lekarzy. Ich znajomo nie jest konieczna do prawidowego stosowania aparatu.

  System Viofor JPS Clinic, Delux i Classic oznacza zestaw terapeutyczny, w skad ktrego wchodz mikroprocesorowy sterownik oraz wyposaenie do aplikacji pola magnetycznego i energii wiata na cae ciao lub wybrane jego czci.Systemy Viofor JPS daj moliwo aplikacji trzech form terapii: Clinic magnetostymulacja w systemie JPS, magnetostymulacja z ledoterapi, magnetoterapia Delux magnetostymulacja w systemie JPS, magnetostymulacja z ledoterapi Classic magnetostymulacja w systemie JPSUWAGA: Viofor JPS System Clinic wymaga wykwalifikowanej obsugi medycznej

  OSTRZEENIA UWAGA

  Przeznaczenie aparatu4

  Szersz wiedz o zastosowaniu pl magnetycznych i energii wiata oraz skutecznoci tych metod uytkownik znajdzie w wydawnictwach Med & Life i fachowych publikacjach medycznych. Warto te skorzysta z porad lekarzy dostpnych poprzez Medyczn Infolini Med & Life oraz informacji dostpnych na stronie www.medandlife.com

  Przeznaczenie aparatu Przed uruchomieniem i zastosowaniem aparatw Viofor JPS Clinic, Delux, Classic naley zapozna si z niniejszym podrcznikiem. Zawiera on informacje niezbdne do waciwego stosowania i obsugi aparatw.Viofor JPS System Clinic, Delux i Classic moe by stosowany w:- medycynie oglnej - Wellness i SPA - stomatologii - profilaktyce - rehabilitacji - weterynarii - medycynie sportowej

  Czytaj podrcznik uytkownika!

  Czytaj zaczon dokumentacj!

  Nie stosowa w czasie ciy! - patrz przeciwwskazania

  Nie stosowa u osb z implantami elektronicznymi! - patrz przeciwwskazaniaWizka silnego promieniowania czerwonego lub/i podczerwonego!Chroni oczy przed promieniowaniem! Nie wpatrywa si w wizk!Bezporedni kontakt aplikatora z gak oczn stanowi zagroenie analogiczne jak w przypadku lasera klasy 3A

  Postpuj zgodnie z instrukcj uytkowania

  Aplikatory Viofor JPS System s rdem pola elektromagnetycznego

 • Magnetostymulacja w Systemie JPSIstota magnetostymulacjiPola magnetyczne magnetostymulacji generowane w systemie Viofor JPS maj charakter impulsowy o zoonym ksztacie impulsw i strukturze sygnaw dajcych wielowierzchokowe widmo czstotliwoci. Czstotliwoci podstawowe przebiegu mieszcz si w przedziale 180195 Hz, czstotliwoci paczek impulsw zawarte s w przedziale 12,5 do 29 Hz, grupy paczek 2,8-7,6 Hz, serie 0,08-0,3 Hz. Indukcje rednie wytwarzanych pl s znacznie nisze od stoso-wanych w magnetoterapii.

  Viofor JPS Clinic, Delux i Classic generuje zmienne pola magnetyczne, ktre powoduj w organimie zmiany zblione do tych, jakie powstaj podczas aktywnoci fizycznej (wysiku fizycznego, aktywnoci ruchowej), czyli wspomagajce procesy odnowy biologicznej. Regeneracja zarwno si witalnych, jak i psychiki jest cile zwizana z ruchem. Rwnie korzystn rol odgrywaj zmienne pole magnetyczne. Magnetostymulacja wzbudza w organimie siy elektromotoryczne tak dobrane, aby zdolne byy utrzymywa w nim stan homeostazy, a w przypadku jej zakcenia przyspieszy powrt do normy.

  Biologiczne dziaanie zmiennego pola magnetycznego generowanego przez urzdzenia Viofor JPS jest nastpstwem: elektrodynamicznego oddziaywania tego pola na prdy jonowe w organimie magnetomechanicznego oddziaywania pola magnetycznego na czstki z nieskompensowanymi spinami magnetycznymi

  jonowego rezonansu cyklotronowego kationw i anionw pynw ustrojowych organizmu. Pyny ustrojowe tj. krew, limfa i pyn midzykomrkowy stanowi tzw. przewodniki drugiego rodzaju o jonowym charakterze przewodnictwa elektrycznego.Istota dziaania aparatu Viofor JPS System sprowadza si do optymalnego wyboru dwch rnych sygnaw elektrycznych (tym samym i magnetycznych) oraz ich wzajemnych kombinacji, w celu wykorzystania wspomnianych wczeniej trzech podstawowych mechanizmw absorpcji zmiennego pola magnetycznego przez materi ywych organizmw. Promieniowanie elektromagnetyczne moe oddziaywa na organizm w rny sposb. Zalenie od iloci absorbowanej energii pojawia si efekt termiczny i efekty pozatermiczne. Efekty pozatermiczne: bioelektryczny, biochemiczny i bioenergetyczny ze wzgldu na bardzo niskie wartoci indukcji magnetycznej s w magnetostymulacji najistotniejsze. Efekt bioelektryczny powoduje normalizacj potencjau bony komrkowej. W przypadkach patologicznych potencja spada z powodu przenikania przez bon komrkow do wntrza komrki jonw dodatnich, np. Na+. Aby ten proces odwrci, komrka potrzebuje energii, ktr moe otrzyma z hydrolizy ATP. Efekt biochemiczny polega na zwikszeniu aktywnoci enzymatycznej oraz procesw oksydoredukcyjnych zwizanych z ATP. Efekt bioenergetyczny jest c

Recommended

View more >