firma2000 - podr™cznik u¼ytkownika

Download Firma2000 - podr™cznik u¼ytkownika

Post on 11-Jan-2017

240 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Firma 2000Podrcznik uytkownika systemu

  Wszelkie prawa zastrzeone.ASCO Krakw 2000-2007.

  Zastrzeonych nazw firm i produktw uyto wycznie w celu identyfikacji.

 • 1. Wiadomoci oglne o programie

  Program FIRMA2000 jest systemem stworzonym dla firm handlowych.System poprzez moliwo wyodrbnienia poszczeglnych moduw moe by przystosowany do pracyw jednostkach handlowych o rnej wielkoci. Rozbudowujc program w miar rozwoju firmy mamypewno, e dziaalno firmy bdzie opiera si na systemie, ktry bdzie rs razem z firm.

  Program jest przeznaczony dla patnikw VAT, jego podstaw s dwa rozbudowane moduy:sprzeda i zakupy, wspomagane przez wiele funkcji speniajcych dodatkowe zadania, jak np. zamwienia ododbiorcw i do dostawcw, analiza odbiorcw i dostawcw. W systemie zaimplementowano ponadto inneopcje speniajce funkcje konfiguracyjne, jak rwnie szereg opcji narzdziowych, sucych domonitorowania i usuwania bdw w systemie.

  Uytkownik nie musi zna, a tym bardziej uywa, wszystkich dostpnych opcji programu.System zosta skonstruowany tak, aby w moliwie krtkim czasie uytkownik zapozna si z gwnymi,podstawowymi funkcjami systemu, do dalszych opcji dochodzc pniej i w miar potrzeb je wdraajc.Chocia system dziaa poprawnie nawet przy minimalnym wykorzystaniu, w interesie samego uytkownikajest skorzystanie w maksymalnym stopniu z jego moliwoci.

  Program w szczeglnoci umoliwia :

  dysponowanie zakupw: wystawianie PZ krajowego i importowego,

  dysponowanie sprzeday: wystawianie faktur VAT, rachunkw uproszczonych, wystawianie

  paragonw,

  dysponowanie korekt VAT do dokumentw sprzeday oraz korekt zakupu,

  dysponowanie zamwie i rezerwacji,

  zamykanie okresw dziaalnoci, tworzenie archiww, przeprowadzanie inwentaryzacji,

  tworzenie rejestrw sprzeday, raportw kasowych, zestawie,

  wspprac z drukark fiskaln,

  sporzdzanie rnych analiz rankingowych dostawcw i odbiorcw, tworzenie historii sprzeday

  towarw,

  zarzdzanie gospodark magazynow,

  prowadzanie nalenoci, zobowiza, przeleww; automatyczne generowanie rozlicze

  z kontrahentami,

  rozliczanie w zdefiniowanych walutach,

  konfiguracj systemu: formaty danych, drukarki, wygld ekranu itp.,

  wykonywanie testw poprawnoci dziaania systemu, napraw drobnych uszkodze baz danych.

  Niniejsza instrukcja ma za zadanie przybliy i zapozna uytkownika z moliwociami

  oferowanymi przez system.

  Program FIRMA 2000 napisany zosta dla rodowiska DOS/Windows i umoliwia prac na

  pojedynczym komputerze lub w sieci. Wsppracuje on take z dodatkowymi aplikacjami, dystrybuowanymi

  przez firm ASCO, rozszerzajcymi jego moliwoci o opcje internetowe.

 • Firma 2000 Podrcznik uytkownika

  2. Instalacja systemu

  2.1. Konfiguracja stanowiska

  Przed rozpoczciem instalacji systemu naley skonfigurowa stacje robocze. Na konfiguracj

  skada si:

  1. Zdefiniowanie zmiennej rodowiskowej STACJA. Dla systemw DOS/Win95/Win98 naley wpisa

  w pliku c:\AUTOEXEC.BAT lini SET STACJA=xxx (por. niej). Dla systemu WindowsXP naley

  prawym przyciskiem klikn na ikonce Mj komputer, a nastpnie wybra opcj Waciwoci ->

  Zaawansowane -> Zmienne rodowiskowe. Naley doda now zmienn globaln o nazwie STACJA

  i przypisa jej warto xxx. W miejsce xxx naley wpisa dowoln warto, jednak musi by ona

  unikalna dla kadego komputera w sieci, inaczej prowadzi to do bdw. Przykadowo, dla

  kolejnych komputerw mona wpisywa w autoexec.bat (dla Win95/98) SET STACJA=01, SET

  STACJA=02, itd.

  2. Okrelenie parametrw FILES i BUFFERS. Dla systemw DOS/Windows95/Windows98 naley

  zmodyfikowa plik c:\CONFIG.SYS, dopisujc do niego linie FILES=200 oraz BUFFERS=50.

  Dla WindowsXP naley w analogiczny sposb zmodyfikowa plik

  c:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT. Jeli wspomniane linie istniej, ale po znaku rwnoci

  znajduj si inne wartoci, wwczas naley wpisa (bd pozostawi) warto wysz.

  3. Konfiguracja polskich znakw. Windows95/Windows98/WindowsME: naley zmodyfikowa plik

  c:\CONFIG.SYS, dopisujc (lub modyfikujc) linie:DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)COUNTRY=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

  W pliku c:\AUTOEXEC.BAT naley dopisa lub zmodyfikowa linie:MODE CON CODEPAGE PREPARE=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)MODE CON CODEPAGE SELECT=852KEYB PL,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD4.SYS

  Dla systemu DOS, w pliku c:\CONFIG.SYS naley dopisa lub zmodyfikowa lini:DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

  W pliku c:\AUTOEXEC.BAT naley dopisa lub zmodyfikowa linie:MODE CON CODEPAGE PREPARE=(852 C:\DOS\EGA.CPI)MODE CON CODEPAGE SELECT=852

  WindowsXP nie wymaga dodatkowej konfiguracji polskich znakw.

  2.2. Instalacja i wymagania sprztowe

  Program rozprowadzany jest w postaci pojedynczego pliku instalacyjnego. Powinien on posiada

  rozszerzenie EXE. Jeli program posiada rozszerzenie EX_ (jest to moliwe, jeli zosta on przesany poczt

  elektroniczn to rozwizanie stosuje si w celu zapobieenia odrzuceniu przesyki przez MS Outlook),

  wwczas przed rozpoczciem instalacji naley zmieni jego rozszerzenie na EXE. Program naley

  uruchomi, naciskajc klawisz EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter lub klikajc podwjnie na jego ikonce, a nastpnie postpowa zgodnie

  ze wskazwkami sugerowanymi przez program instalacyjny. Domyln lokalizacj programu i danych,

  proponowan przez instalator, jest C:\F2000, uytkownik moe j zmieni.

  Program do prawidowej pracy potrzebuje 4 MB pamici RAM oraz okoo 100 MB na twardym

  4

 • Firma 2000 Podrcznik uytkownika

  dysku.

  Program pracuje na komputerach klasy PC. Jako serwer plikw moe zosta rwnie wykorzystany

  Linux z zainstalowanym pakietem Samba.

  Aby uruchomi zainstalowany program, naley wpisa firma i nacisn klawisz EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter w katalogu,

  w ktrym zosta on zainstalowany, bd uruchomi skrt na pulpicie, tworzony domylnie po instalacji

  programu. Jeli uruchamiana jest wersja demo, wwczas w pierwszym oknie naley wpisa MDEMO

  pozostae dane uzupeni si wwczas automatycznie. Jeli uruchamiana jest wersja produkcyjna, naley

  wpisa tam dane otrzymane od producenta programu.

  W systemie WindowsXP dla poprawienia komfortu pracy naley zmodyfikowa skrt do

  programu, klikajc pracy przycisk myszy i wybierajc opcj Waciwoci. Na zakadce Opcje naley wybra

  Peny ekran, a na zakadce Ukad zdefiniowa rozmiar bufora ekranowego na 80 x 25, zamiast domylnych

  80 x 300. Powysze czynnoci naley powtrzy dla uruchomionego programu, klikajc na Waciwoci, a po

  zatwierdzeniu zadeklarowa wybrane ustawienia dla wszystkich okien o tej samej nazwie.

  Jeli uytkownik uruchamia program po raz pierwszy, powinien przede wszystkim wiedzie, e

  podczas pierwszego uruchomienia program dla kadej nowo otwartej bazy danych bdzie tworzy tzw. pliki

  indeksujce. Moe to potrwa kilka minut i bdzie sygnalizowane wywietleniem informacyjnego okienka.

  5

 • Firma 2000 Podrcznik uytkownika

  3. Opis menu, obsuga okien dialogowych, oglna obsuga systemu

  Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia si menu gwne systemu, przedstawione na rys.3.1:

  W prawym grnym rogu znajduje si aktualny czas, poniej okna menu dane waciciela programu oraznumer seryjny programu, a w najniszej linii ekranu wywietlana zostaje krtka informacja dotyczcawybranej opcji menu. Na lini t naley zwraca uwag podczas caego dziaania programu, gdy bd tamwywietlane pewne informacje pomocnicze o treci uzalenionej od wywietlanego okna.Wyboru poszczeglnych opcji dokonuje si za pomoc klawiszy: , a potem EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter, lub za pomoc cyfry/litery/ przyporzdkowanej do danej opcji.

  Dla przykadu przejdmy klawiszem do opcji Kartoteki systemu i nacinijmy klawisz EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter. Wywietlonezostanie nastpne, podrzdne okno (podmenu) z dalszymi opcjami. Klawiszem EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter moemy wybra jednz pozycji, bd w przypadku chci wyjcia z powrotem do menu gwnego, nacisn klawisz EscEscEscEscEscEscEscEscEsc, cosprawia, e zostaje podwietlona opcja Powrt. Jej akceptacja klawiszem EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter powoduje wygaszenieokienka podmenu i powrt do menu gwnego.Podobny sposb postpowania bdzie dotyczy wikszoci okien menu w systemie.Kontynuujc wiczenie wybierzmy pozycje 4. Dane podstawowe (do wyboru mona uy, jak poprzednio,klawiszy lub nacisn klawisz 444444444 - poniewa wanie taki numer posiada ta opcja). Na ekranie pojawi sikolejne, ju trzecie okno podmenu. Z niego wybieramy pozycj 7. Dane posiadacza programu, co powodujepojawienie si okienka dialogowego umoliwiajcego podanie danych z klawiatury W naszym przypadku okno to suy do wprowadzenia danych posiadacza programu, takich jak nazwa czyadres. Edycji pl dokonujemy piszc bezporednio z klawiatury a do przechodzenia miedzy polami uywamyklawiszy EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter lub . Gdy zakoczymy edytowa ostatnie pole, podwietlony zostanie klawisz Akceptacja,ktrego wybr (EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter) spowoduje zapisanie do systemu wartoci podanych w edytowanych polachi wygaszenie okna. Wybr klawisza Powrt (poprzez nacinicie klawisza , a potem EnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnterEnter) takespowoduje zamknicie okna, ale informacje wprowadzone do pl nie zostan zapamitane.Z dowolnego pola na oknie moemy podwietli klawisz Akceptacja, naciskajc na klawiaturze klawisz TabTabTabTabTabTabTabTabTab.Podobnie moemy rwnie podwietli klawisz Rezygnacja - klawiszem EscEscEscEscEscEsc

Recommended

View more >