podręcznik użytkownika -...

28
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podręcznik użytkownika DHP-M www.heating.danfoss.com

Upload: donhan

Post on 27-Feb-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Podręcznik użytkownika

DHP-M

www.heating.danfoss.com

Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim.Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału.(Dyrektywa 2006/42/WE)

© Copyright Danfoss A/S

Spis treści

1 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.1 Symbole stosowane w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2 Ważna informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 Montaż i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 Modyfikacja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.5 Zawory bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Pompa ciepła — informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 Zasobnik CWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4 Sterownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1 Opis panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5 Ustawienia i regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.1 Aktywowanie funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.2 Wybieranie trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.3 Ustawianie temperatury wewnątrz budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 Podrzędne obiegi grzewcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.5 Dane eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6 Ustawienia fabryczne sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

7 Regularne przeglądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.1 Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.2 Sprawdzanie ciśnienia w obiegu dolnego źródła ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.3 Sprawdzanie ciśnienia wody w obiegu grzewczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.4 Kontrola zaworów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.5 W razie wycieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.6 Czyszczenie filtrów obiegu grzewczego i obiegu dolnego źródła . . . . . . . . . . . . 21

8 Lista kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

9 Montaż wykonał: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 3

1 Przedmowa

Zakup pompy ciepła firmy Danfoss to inwestycja w lepszą przyszłość.

Pompa ciepła Danfoss klasyfikowana jest jako odnawialne źródło energii, co oznacza, że jest korzystna dla śro-dowiska. Jest to bezpieczne i wygodne rozwiązanie, dostarczające ogrzewanie, CWU oraz, w niektórych przy-padkach, chłodzenie domu przy niskich kosztach.

Dziękujemy za pokładane w nas zaufanie, co pokazali Państwo kupując pompę ciepła firmy Danfoss. Mamynadzieję, że będzie Państwu służyła przez wiele lat.

Z pozdrowieniami

Pompy ciepła Danfoss

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions4

2 Środki ostrożności

2.1 Symbole stosowane w dokumentacji

Instrukcja zawiera różne symbole ostrzegawcze, które, oprócz informacji podanych w tekście, zwracają uwagęczytelnika na zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami.

Symbole znajdują się po lewej stronie tekstu. Stosowane są trzy symbole, z których każdy reprezentuje innypoziom zagrożenia:

Niebezpie-czeństwo

Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu, któreprowadzi do niebezpiecznych dla życia lubpoważnych szkód, jeśli nie zostaną podjętewymagane działania.

Ostrzeżenie Ryzyko odniesienia obrażeń!Ostrzeżenie o możliwym ryzyku powstania ob-rażeń, które mogą być niebezpieczne dla życialub poważne, jeśli nie zostaną podjęte wyma-gane działania.

Uwaga Ryzyko uszkodzenia urządzenia.Informacja o potencjalnym ryzyku, które możeprowadzić do powstania szkód materialnych,jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania.

Czwarty symbol reprezentuje informacje praktyczne lub rady dotyczące sposobu wykonania danej czynności.

NInformacja ułatwiająca obsługę urządzenia lubinformacja o możliwym negatywnym oddzia-ływaniu na pracę urządzenia.

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 5

2.2 Ważna informacja

Ostrzeżenie Przednią część pompy ciepła mogą otwieraćwyłącznie autoryzowani Partnerzy lub Serwi-sanci Danfoss.

Ostrzeżenie To urządzenie może być używane przez dzieci8-letnie i starsze oraz osoby o ograniczonychmożliwościach fizycznych, czuciowych i umy-słowych albo bez doświadczenia lub wiedzy, oile znajdują się one pod nadzorem lub zostałypoinstruowane w zakresie bezpiecznego ko-rzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia ztym związane.Dzieci nie powinny czyścić ani konserwowaćurządzenia bez nadzoru osób dorosłych.

Ostrzeżenie Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urzą-dzeniem.

Instalację można traktować jako niewymagającą konserwacji, jednakże niezbędne są pewne działania kontrol-ne.W celu wykonania wszelkich prac serwisowych należy skontaktować się z autoryzowanym Partnerem lub Serwi-santem Danfoss

2.3 Montaż i konserwacja

Ostrzeżenie Jedynie autoryzowani Partnerzy lub Serwisan-ci Danfoss mogą instalować, obsługiwać i wy-konywać konserwację lub prace naprawczepompy ciepła.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions6

Ostrzeżenie Instalacja elektryczna może być modyfikowa-na wyłącznie przez wykwalifikowanych elek-tryków.

Ostrzeżenie Prace w obrębie obiegu czynnika chłodnicze-go mogą wykonywać wyłącznie wykwalifiko-wani instalatorzy chłodnictwa.

2.4 Modyfikacja instalacji

Modyfikacje następujących części mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych Partnerów Dan-foss:

▪ Moduł chłodniczy▪ Rurociągi z czynnikiem chłodniczym, płynem niezamarzającym i wody▪ Zasilanie elektryczne▪ Zawory bezpieczeństwa

Nie należy wykonywać instalacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy pompy ciepła.

2.5 Zawory bezpieczeństwa

Ostrzeżenie Nigdy nie wolno blokować rurociągów wylo-towych zaworów bezpieczeństwa.

Poniższe środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie do bezpieczeństwa obiegu CWU zodpowiednią rurą przelewową:

▪ Woda rozszerza się po podgrzaniu. Oznacza to, że niewielka ilość wody uwalniana jest z układu przez ru-rociąg przelewowy.

▪ Woda wypływająca z rurociągu przelewowego może być gorąca.Dlatego należy umożliwić jej odpływ do podłogowej kratki ściekowej, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 7

3 Pompa ciepła — informacje

3.1 Opis produktu

Pompa ciepła DHP-M to urządzenie do instalacji grzewczej, a po zastosowaniu odpowiedniego wyposażeniadodatkowego, także przygotowania CWU. Jest wyposażona w sprężarkę inwerterową przeznaczoną do pompciepła.Pompa ciepła DHP-M jest wyposażona w sterownik obsługiwany przy użyciu dotykowego kolorowego panelugraficznego. Urządzenie może być monitorowane przez internet.Ciepło i chłód są dostarczane do budynku przy użyciu odpowiednich instalacji wodnych. Pompa ciepła dostar-cza maksymalnie możliwą ilość ciepła, zanim uruchomi się ogrzewanie pomocnicze.

Pompa ciepła DHP-M składa się z dwóch podstawowych komponentów:Obieg chłodniczy

Obieg chłodniczy składa się z następujących elementów:

▪ Sprężarka spiralna▪ Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej▪ Pompy obiegowe obiegu dolnego źródła i instalacji grzewczej

Sterownik

Sterownik kontroluje komponenty pompy ciepła takie jak: sprężarka, pompy obiegowe, podgrzewacz pomoc-niczy i zawór przełączający oraz włącza i wyłącza pompę ciepła w odpowiednim momencie, ustalając określonytryb pracy: grzanie, chłodzenie, CWU.

Sterownik współpracuje z następującymi elementami:

▪ Kolorowy panel dotykowy i moduł przekaźnikowy▪ Czujniki temperatury (zewnętrzna, zasilania, powrotu, czynnika obiegu dolnego źródła, CWU i gorącego

gazu)

3.2 Zasobnik CWU

Pompa ciepła DHP-M może również przygotowywać ciepło do przygotowania CWU w zewnętrznym zasobniku.Temperatura CWU zależy od temperatury początku ładowania i końca ładownia.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions8

4 Sterownik

Pompa ciepła ma wbudowany sterownik, który automatycznie oblicza zapotrzebowanie na ciepło w budynku,aby zapewnić wymaganą w nim temperaturę.Do sterownika podłączony jest panel dotykowy.Panel służy do wykonywania następujących czynności:

▪ Zmienianie ustawień, na przykład:

▪ ogrzewania,▪ ustawiania krzywej grzewczej.

▪ wyświetlanie danych eksploatacyjnych dotyczących na przykład:

▪ czasu pracy,▪ bieżących wskazań czujników.

4.1 Opis panelu

Widok początkowy

Widok wyświetlany po włączeniu instalacji.

Na tym ekranie można też dostosowywać ustawienia dotyczące komfortu:1. Przeciągnąć go w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć przesunięcie. Każdy punkt reprezentu-

je zwiększenie/zmniejszenie o 1°C.2. Można też użyć symboli +/-.

Widok menu

Ten widok jest wyświetlany po naciśnięciu symbolu na ekranie początkowym.

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 9

5 Ustawienia i regulacja

Podczas montażu autoryzowany Partner lub Serwisant Danfoss ustawia podstawowe ustawienia pompy ciepła.Poniżej opisano ustawienia, które mogą zostać wprowadzone przez autoryzowango Partnera, Serwisanta Dan-foss lub Użytkownika.

NNigdy nie należy zmieniać ustawień sterowni-ka bez dowiedzenia się o możliwych skutkachwprowadzanych zmian.Należy zanotować ustawienie fabryczne.

5.1 Aktywowanie funkcji

NZanim będzie można używać funkcji, należy jewybrać i aktywować.

Poniżej znajduje się przykład aktywowania funkcji Ogrzewanie.Inne funkcje są aktywowane w podobny sposób.

1. Naciśnij symbol w lewym górnym rogu widoku początkowego.2. Naciśnij symbol .

3. Przy użyciu symbolu przejść na odpowiednią stronę, aby ustawić ogrzewanie.4. Nacisnąć symbol , aby aktywować funkcję ogrzewania.5. Naciśnij symbol , aby powrócić do widoku menu.

5.2 Wybieranie trybu pracy

NCzas rozruchu pompy ciepła wynosi około 5–10 minut.Opóźnienie nie dotyczy trybu pracy podgrze-wacza pomocniczego.

Należy wybrać żądany tryb pracy pompy ciepła w menu:1. Na widoku początkowym naciśnij symbol , aby przejść do widoku menu.2. Naciśnij symbol . Zostanie otwarte nowe okno.

3. Nacisnąć odpowiedni symbol żądanego trybu pracy.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions10

Symbol Opis

Tryb pracy Wyłączone. Wszystkie funkcje są wyłączone.

Tryb pracy Oczekiwanie. Wszystkie funkcje wewnętrzne sąwyłączone.

Pompa systemowa oraz inne funkcje zewnętrzne są włączone.

Tryb pracy Włączona. Wszystkie aktywowane funkcje są włą-czone.

W tym trybie pracy funkcje wybrane w Ustawieniach mogąbyć włączane lub wyłączane.Należy nacisnąć symbol , aby włączyć/wyłączyć funkcje.

Przykłady zawiera tabela poniżej.

NPoniższa lista zawiera przykładowe wstępniewybrane funkcje.Zanim będzie można używać funkcji, należy jewybrać i aktywować w Ustawieniach.

Symbol Opis

Tryb pracy Wytwarzanie ciepła. Tylko jeśli działa sprężarka.Naciśnij symbol , aby włączyć czujnik przepływu.

Tryb pracy CWU. Dozwolone jest tylko wytwarzanie CWU.

Naciśnij symbol , aby włączyć czujnik przepływu.

Tryb pracy Podgrzewacz pomocniczy . Tylko wytwarzanie ciepła.

Naciśnij symbol , aby włączyć czujnik przepływu.

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 11

5.3 Ustawianie temperatury wewnątrz budynku

Krzywa grzewcza to graficzny obraz algorytmu obliczającego temperaturę zasilania na podstawie temperaturyzewnętrznej. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym więcej ciepła jest dostarczane do instalacji grzewczej.Krzywa ciepła jest ustawiana podczas montażu. Należy ją jednak ponownie korygować później, aby uzyskaćkomfortową temperaturę wewnątrz budynku przy jej najniższym ustawieniu i w każdych warunkach pogodo-wych.

Wyjaśnienie fabrycznie ustawionej krzywej grzewczej, patrz Opis symbolu poniżej.

Przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 0°C temperatura zasilania powinna wynosić 40°C. Należy pamiętać,że jest to tylko wartość początkowa. Instalacje grzejnikowe, ogrzewania podłogowego oraz inne instalacjegrzewcze mogą wymagać niższych lub wyższych temperatur.

Przy temperaturach zewnętrznych niższych niż 0°C woda o temperaturze ponad 40°C jest dostarczana rurocią-giem zasilającym do grzejników. Woda w rurociągu zasilającym o temperaturze poniżej 40°C jest dostarczana,gdy temperatura zewnętrzna wynosi ponad 0°C.

Prawidłowo ustawiona krzywa ciepła zmniejsza potrzebę serwisowania, a także zwiększa sezonową efektyw-ność energetyczną eksploatowanego urządzenia (SPF).

Zmiana temperatura wewnątrz budynku jest uzyskiwana za pomocą zmiany krzywej grzewczej pompy. Krzywata jest funkcją sterownika służącą do obliczania prawidłowej temperatury zasilania instalacji grzewczej dla da-nej temperatury zewnętrznej.

Zmiana temperatury komfortu

Regulacja komfortu wiąże się z przesuwaniem całej krzywej do góry lub w dół.1. W widoku początkowym, naciśnij oznaczony punkt.2. Przeciągnąć go w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć przesunięcie. Każdy punkt reprezentu-

je zwiększenie/zmniejszenie o 1°C.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions12

Ustawianie krzywej grzewczej

1. Na widoku początkowym naciśnij symbol , aby przejść dowidoku menu.

2. Naciśnij symbol

3. Naciśnij jeżeli krzywa grzewcza nie jest pokazana.

4. Istnieją dwie metody ustawiania krzywej grzewczej:

▪ Naciśnij lub , aby ustawić całą krzywą.Lub:

▪ Poszczególne punkty można dostosowywać:

▪ naciskając je na krzywej i przeciągając w górę lub wdół, aby odpowiadały żądanej temperaturze zasilania;

▪ albo naciskając/oznaczając je na krzywej i naciskającsymbole i w celu ustawienia żądanej tem-peratury zasilania.

5. Aby potwierdzić nowy wybór, należy nacisnąć symbol

Ustawienia ogrzewania

W widoku Ustawienia ogrzewania można ustawić koniec podgrzewania oraz minimalną i maksymalną tempe-raturę zasilania.

Koniec ogrzewania to temperatura zewnętrzna, przy której produkcja ciepła jest wyłączana.

1. Na widoku początkowym naciśnij symbol , aby przejść dowidoku menu.

2. Naciśnij symbol

3. Naciśnij jeżeli Ustawienia ogrzewania nie są pokazane.

4. Wykonać odpowiednie zmiany.5. Aby potwierdzić ustawienia, należy nacisnąć symbol

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 13

Opis symbolu

Rys. 1: Rysunek przedstawia standardową krzywą grzewczą 40

Symbol opis

+2Wyświetlany, gdy krzywa jest przesunięta w celu zmiany temperatury komfor-tu. Cyfra oznacza stopnie przesunięcia krzywej grzewczej.

Informuje, że okno krzywej ciepła jest nieaktywne. Należy nacisnąć symbol,aby otworzyć ustawienia krzywej grzewczej.

Informuje, że okno krzywej ciepła jest aktywne. Jest to fabryczny widok okna.

Informuje, że okno ustawień ogrzewania jest nieaktywne. Należy nacisnąćsymbol, aby otworzyć ustawienia ogrzewania.

Informuje, że okno ustawień ogrzewania jest aktywne.

8°CPokazuje bieżącą temperaturę zewnętrzną.

40˚CPokazuje bieżącą temperaturę zasilania.

Po naciśnięciu symbolu można pobrać i przesłać wcześniej zapisane usta-wienia.

Naciśnięcie symbolu powoduje zapisanie bieżącego ustawienia.

Uwaga: ustawienie należy wcześniej zatwierdzić, poprzez jego naciśnięcie

Naciśnięcie symbolu powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.

Naciśnięcie symbolu powoduje przesunięcie poszczególnych punktówlub całej krzywej do góry.

Naciśnięcie symbolu powoduje przesunięcie poszczególnych punktówlub całej krzywej w dół.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions14

5.4 Podrzędne obiegi grzewcze

Obieg grzewczy 1 jest dostępny fabrycznie. Obiegi grzewcze 2–5 wymagają modułu dodatkowego EM-1, sprze-dawanego oddzielnie jako akcesorium.

Jednocześnie można aktywować maksymalnie 5 podrzędnych obiegów grzewczych.

Przykładowe ustawienia podrzędnego obiegu grzewczego 1:1. Naciśnij symbol w lewym górnym rogu ekranu początkowego.2. Naciśnij symbol

3. Naciśnij tekst Zawory mieszające.4. Nacisnąć nazwę wybranego obiegu grzewczego.

Każdy obieg grzewczy ma 2 strony ustawień.5. Strona 1:

Ustawienia temperatury zasilania przy różnych temperaturach zewnętrznych.UWAGA! Ustawienia obiegu grzewczego nie mogą przekraczać wartości ustawionych w nadrzędnej krzy-wej grzewczej.Temperaturę można ustawiać na dwa sposoby:

▪ Naciśnij lub , aby ustawić całą krzywą.▪ Naciśnij i przesuń poszczególne punktów krzywej:

▪ Naciskaj punkty na krzywej i przeciągaj w górę lub w dół, aby odpowiadały żądanej temperatu-rze;

▪ ALBO naciskaj/oznaczaj je na krzywej oraz naciskaj symbole i w celu ustawienia żą-danej temperatury.

Wartość poza nadrzędną krzywą grzewczą jest oznaczona przy użyciu innego koloru. Patrz 51 na powyż-szej krzywej.Należy potwierdzić ustawienia przy użyciu symbolu

6. Strona 2:Ustawienia maksymalnej/minimalnej temperatury zasilania.UWAGA! Ustawienia obiegu grzewczego nie mogą przekraczać wartości ustawionych w nadrzędnej krzy-wej grzewczej.Należy potwierdzić ustawienia przy użyciu symbolu

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 15

5.5 Dane eksploatacyjne

Sprawdź odpowiednie czujniki opisane w poniższej tabeli. Wskazania czujników można znaleźć w podmenu

Dane eksploatacyjne

Wybierz dane eksploatacyjne w widoku menu:1. Na widoku początkowym naciśnij symbol , aby przejść do widoku menu.2. Naciśnij symbol Dane operacyjne

3. Wybrać czujnik na rożnych stronach menu.

Czujnik Objaśnienie

Temperatura zewnętrzna Wskazuje temperaturę czujnika zewnętrznego.

Obliczone zapotrzebowanie Wskazuje nadwyżkę lub niedobór ciepła w instalacji grzewczej.Wartość ujemna oznacza niedobór ciepła.

Temperatura zasilania insta-lacji grzewczej

Wskazuje temperaturę w rurociągu zasilającym instalacji.

Wymagana temperatura za-silania instalacji

Wskazuje wymaganą wartość temperatury zasilania instalacji.

CWU Wskazuje temperaturę CWU, jeśli przygotowywanie CWU jest dozwolone.

Temperatura zasilania Wskazuje temperaturę zasilania z pompy ciepła.

Temperatura powrotu Wskazuje temperaturę powrotu do pompy ciepła.

Wejście z dolnego źródła Wskazuje bieżącą temperaturę powrotu do pompy ciepła z obiegu dolnegoźródła.

Wyjście do dolnego źródła Wskazuje bieżącą temperaturę wyjścia z pompy ciepła do obiegu dolnegoźródła.

Czas pracy sprężarki Wskazuje ilość godzin pracy sprężarki.

Czas pracy CWU Wskazuje ilość godzin przygotowywania CWU.

Czas pracy podgrzewaczazewnętrznego

Wskazuje ilość godzin pracy zewnętrznego podgrzewacza pomocniczego.

Informacje o wersjiNa stronie 3 w Dane eksploatacyjne podana jest informacja dotycząca wersji oprogramowania układu sterowa-nia.Informacja ta jest użyteczna podczas rozmowy ze wsparciem.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions16

6 Ustawienia fabryczne sterownika

W lewej kolumnie w tabeli poniżej znajdują się parametry, które może ustawiać Użytkownik.Środkowa kolumna zawiera ustawienia fabryczne.W prawej kolumnie znajdują się ustawienia wprowadzone przez autoryzownego Partnera lub Serwisanta pod-czas montażu pompy ciepła.

Parametr Ustawienie fa-bryczne

Ustawienia Użytkownika

Krzywa grzewcza 40°C

Tryb pracy Wyłączone

Minimalna wyma-gana temperaturazasilania instalacji

10°C

Maksymalna wyma-gana temperaturazasilania instalacji

55°C

Koniec ogrzewania 17°C

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 17

7 Regularne przeglądy

7.1 Alarmy

Istnieją trzy rodzaje alarmu:

▪ Klasa A: zatrzymanie pompy ciepła. Ten alarm musi zostać potwierdzony.▪ Klasa B: pompa ciepła nie zostaje zatrzymana. Ten alarm musi zostać potwierdzony.▪ Klasa C: pompa ciepła nie zostaje zatrzymana. Ten alarm jest automatycznie potwierdzany.

Jeśli zdarzenie wyzwoli alarm klasy A lub B, na panelu widoczne jest ciągłe czerwone światło.

Należy nacisnąć ekran. Zostanie wyświetlone następujące okno:

Rys. 2: Widok początkowy z alarmem.

Należy nacisnąć symbol . Zostanie otwarte nowe okno zawierające wyzwolony alarm.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions18

Rys. 3: Przykład alarmu

Potwierdzanie alarmów

Aby wyzerować wszystkie alarmy, należy nacisnąć symbol .

7.2 Sprawdzanie ciśnienia w obiegu dolnego źródła ciepła

Obieg dolnego źródła ciepła musi zawierać odpowiednią ilością czynnika. W przeciwnym razie może nastąpićjego uszkodzenie. Należy się upewnić, że ciśnienie w obiegu jest wystarczające, ale nie przekracza 6 bar.

Informacje na temat napełniania obiegu dolnego źródła ciepła zawiera instrukcja uruchomienia.

1

2

1 Element używany podczas napełniania2 Element połączony z obiegiem dolnego źródła ciepła

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 19

7.3 Sprawdzanie ciśnienia wody w obiegu grzewczym

Ciśnienie w instalacji należy sprawdzić co najmniej dwa razy w roku. Należy się upewnić, że ciśnienie w instala-cji grzewczej jest wystarczające, ale nie przekracza 6 bar.

Podczas uzupełniania wody w instalacji grzewczej można użyć wody wodociągowej. W niektórych przypad-kach jakość wody niewystarczająca do użycia w instalacji grzewczej (na przykład powoduje korozję lub jesttwarda). Woda instalacji powinna spełniać wymagania normy PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewa-nia -- Wymagania i badania dotyczące jakości wody. W razie wątpliwości należy się skontaktować z autoryzowanym Partnerem Danfoss.

W instalacji grzewczej nie wolno używać dodatków do uzdatniania.

7.4 Kontrola zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa w instalacji muszą być kontrolowane co najmniej cztery razy w roku, aby zapobiec od-kładaniu się kamienia zatykającego mechanizm.

Zawór bezpieczeństwa zbiornika wody chroni dołączony podgrzewacz przed nadmiernym ciśnieniem. Jestmontowany w przewodzie wlotowym wody zimnej. Jeśli zawór bezpieczeństwa nie jest kontrolowany regular-nie, istnieje ryzyko uszkodzenia zbiornika wody. Przepuszczanie przez zawór bezpieczeństwa niewielkich ilościwody podczas napełniania zbiornika wody jest całkowicie normalne, szczególnie jeśli wcześniej użyto dużejilości CWU.

Zawory bezpieczeństwa można sprawdzić, przekręcając zaślepkę o ćwierć obrotu w prawo do momentu, kiedyz rurki przelewowej zacznie wypływać woda. Jeśli zawór bezpieczeństwa nie działa prawidłowo, należy go wy-mienić. Skontaktować się z monterem.

Ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa nie można regulować.

7.5 W razie wycieku

W razie wycieku na rurach CWU pomiędzy pompą ciepła a kranami należy niezwłocznie zamknąć zawór zamy-kający wlotu wody zimnej. Następnie skontaktować się z monterem.

W razie wycieku w obwodzie czynnika pośredniczącego wyłączyć pompę ciepła i niezwłocznie zadzwonić domontera.

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions20

7.6 Czyszczenie filtrów obiegu grzewczego i obiegu dolnego źródła

NPompę ciepła należy wyłączyć za pomo-cą wyłącznika serwisowego przed rozpoczę-ciem czyszczenia.

NFiltry należy czyścić dwa razy do roku. Tenczas można wydłużyć, jeśli na filtrach przedczyszczeniem nie ma zanieczyszczeń.

NPodczas otwierania pokrywy filtra należymieć pod ręką szmatkę, ponieważ zwyklewycieka niewielka ilość wody.

A

D C B

A

B

C

D

A Zawór odcinającyB PokrywaC FiltrD O-ring

Wyczyścić filtr w następujący sposób:1. Wyłączyć pompę ciepła.2. W przypadku filtra obiegu płynu niezamarzającego — zdjąć izolację wokół kurka wlewu.3. Przekręcić zawór odcinający (A) do pozycji zamkniętej.4. Odkręcić osłonę (B) i zdjąć ją.5. Wyjąć filtr.6. Przepłukać filtr (C).7. Ponownie zamontować filtr.8. Sprawdzić, czy O-ring (D) na pokrywie nie jest uszkodzony.9. Ponownie przykręcić pokrywę.

10. Przekręcić kurek odcinający do pozycji otwartej.11. W przypadku filtra czynnika obiegu dolnego źródła — ponownie zamontować izolację wokół kurka do

napełniania.12. Uruchomić pompę ciepła.

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 21

8 Lista kontrolna

Lokalizacja

Regulacja powierzchniSpuszczanie

Montaż rury, strona ciepła i zimna

Przyłącza rur zgodnie ze schematemWęże elastyczneZbiornik rozprężny i upustowyFiltr, strona ciepła i zimnaIzolacja ruryOtwarte zawory grzejnikaTest szczelności, strona ciepła i zimna

Wykonanie instalacji elektrycznej

BezpiecznikBezpiecznikUsytuowanie czujnika temperatury zewnętrznej

Uruchomienie

Odpowietrzanie, strona ciepła i zimnaUstawianie układu sterowaniaRęczny test elementówRęczny test różnych warunków roboczychKontrola poziomu hałasuTest pracy zaworów bezpieczeństwaTest pracy zaworu mieszającegoOptymalizowanie ustawień instalacji grzewczej

Informacja dla klienta

Zawartość niniejszej instrukcjiŚrodki ostrożnościSterownik, pracaUstawienia i regulacjaRegularne kontroleOdniesienie do wymagań serwisowychGwarancje i ubezpieczenia

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions22

9 Montaż wykonał:

Instalacja połączeń z rurociągami

▪ Data:

▪ Firma:

▪ Nazwisko:

▪ Nr tel.

Wykonanie instalacji elektrycznej

▪ Data:

▪ Firma:

▪ Nazwisko:

▪ Nr tel.

Regulacja układu

▪ Data:

▪ Firma:

▪ Nazwisko:

▪ Nr tel.

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 23

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions24

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 25

Podręcznik użytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions26

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 27

Podręcznik użytkownika DHP-M

Danfoss Heat PumpsBox 950SE 671 29 ARVIKAPhone +46 570 81300E-mail: [email protected]: www.heating.danfoss.com

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejsze-go uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss Heating Solutions, logotyp DanfossHeating Solutions są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastreżone.

VUJSD249 Produced by Danfoss Heating Solutions © 2015