podr™cznik u¼ytkownika - .making modern living possible podr™cznik...

Download Podr™cznik u¼ytkownika -  .MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podr™cznik u¼ytkownika DHP-M

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Podrcznik uytkownika

DHP-M

www.heating.danfoss.com

http://www.heating.danfoss.com

Oryginalna instrukcja zostaa napisana w jzyku angielskim.Instrukcje w innych jzykach s tumaczeniem oryginau.(Dyrektywa 2006/42/WE)

Copyright Danfoss A/S

Spis treci

1 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 rodki ostronoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.1 Symbole stosowane w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2 Wana informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 Monta i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 Modyfikacja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.5 Zawory bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Pompa ciepa informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 Zasobnik CWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4 Sterownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1 Opis panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5 Ustawienia i regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.1 Aktywowanie funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.2 Wybieranie trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.3 Ustawianie temperatury wewntrz budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 Podrzdne obiegi grzewcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.5 Dane eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6 Ustawienia fabryczne sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

7 Regularne przegldy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.1 Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.2 Sprawdzanie cinienia w obiegu dolnego rda ciepa . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.3 Sprawdzanie cinienia wody w obiegu grzewczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.4 Kontrola zaworw bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.5 W razie wycieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.6 Czyszczenie filtrw obiegu grzewczego i obiegu dolnego rda . . . . . . . . . . . . 21

8 Lista kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

9 Monta wykona: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Podrcznik uytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 3

1 Przedmowa

Zakup pompy ciepa firmy Danfoss to inwestycja w lepsz przyszo.

Pompa ciepa Danfoss klasyfikowana jest jako odnawialne rdo energii, co oznacza, e jest korzystna dla ro-dowiska. Jest to bezpieczne i wygodne rozwizanie, dostarczajce ogrzewanie, CWU oraz, w niektrych przy-padkach, chodzenie domu przy niskich kosztach.

Dzikujemy za pokadane w nas zaufanie, co pokazali Pastwo kupujc pomp ciepa firmy Danfoss. Mamynadziej, e bdzie Pastwu suya przez wiele lat.

Z pozdrowieniami

Pompy ciepa Danfoss

Podrcznik uytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions4

2 rodki ostronoci

2.1 Symbole stosowane w dokumentacji

Instrukcja zawiera rne symbole ostrzegawcze, ktre, oprcz informacji podanych w tekcie, zwracaj uwagczytelnika na zagroenia zwizane z wykonywanymi czynnociami.

Symbole znajduj si po lewej stronie tekstu. Stosowane s trzy symbole, z ktrych kady reprezentuje innypoziom zagroenia:

Niebezpie-czestwo

Ostrzeenie o bezporednim zagroeniu, ktreprowadzi do niebezpiecznych dla ycia lubpowanych szkd, jeli nie zostan podjtewymagane dziaania.

Ostrzeenie Ryzyko odniesienia obrae!Ostrzeenie o moliwym ryzyku powstania ob-rae, ktre mog by niebezpieczne dla ycialub powane, jeli nie zostan podjte wyma-gane dziaania.

Uwaga Ryzyko uszkodzenia urzdzenia.Informacja o potencjalnym ryzyku, ktre moeprowadzi do powstania szkd materialnych,jeli nie zostan podjte wymagane dziaania.

Czwarty symbol reprezentuje informacje praktyczne lub rady dotyczce sposobu wykonania danej czynnoci.

NInformacja uatwiajca obsug urzdzenia lubinformacja o moliwym negatywnym oddzia-ywaniu na prac urzdzenia.

Podrcznik uytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 5

2.2 Wana informacja

Ostrzeenie Przedni cz pompy ciepa mog otwierawycznie autoryzowani Partnerzy lub Serwi-sanci Danfoss.

Ostrzeenie To urzdzenie moe by uywane przez dzieci8-letnie i starsze oraz osoby o ograniczonychmoliwociach fizycznych, czuciowych i umy-sowych albo bez dowiadczenia lub wiedzy, oile znajduj si one pod nadzorem lub zostaypoinstruowane w zakresie bezpiecznego ko-rzystania z urzdzenia i rozumiej zagroenia ztym zwizane.Dzieci nie powinny czyci ani konserwowaurzdzenia bez nadzoru osb dorosych.

Ostrzeenie Nie wolno pozwala dzieciom bawi si urz-dzeniem.

Instalacj mona traktowa jako niewymagajc konserwacji, jednake niezbdne s pewne dziaania kontrol-ne.W celu wykonania wszelkich prac serwisowych naley skontaktowa si z autoryzowanym Partnerem lub Serwi-santem Danfoss

2.3 Monta i konserwacja

Ostrzeenie Jedynie autoryzowani Partnerzy lub Serwisan-ci Danfoss mog instalowa, obsugiwa i wy-konywa konserwacj lub prace naprawczepompy ciepa.

Podrcznik uytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions6

Ostrzeenie Instalacja elektryczna moe by modyfikowa-na wycznie przez wykwalifikowanych elek-trykw.

Ostrzeenie Prace w obrbie obiegu czynnika chodnicze-go mog wykonywa wycznie wykwalifiko-wani instalatorzy chodnictwa.

2.4 Modyfikacja instalacji

Modyfikacje nastpujcych czci mog by wykonywane wycznie przez autoryzowanych Partnerw Dan-foss:

Modu chodniczy Rurocigi z czynnikiem chodniczym, pynem niezamarzajcym i wody Zasilanie elektryczne Zawory bezpieczestwa

Nie naley wykonywa instalacji, ktre mog wpyn na bezpieczestwo pracy pompy ciepa.

2.5 Zawory bezpieczestwa

Ostrzeenie Nigdy nie wolno blokowa rurocigw wylo-towych zaworw bezpieczestwa.

Ponisze rodki ostronoci dotyczce bezpieczestwa maj zastosowanie do bezpieczestwa obiegu CWU zodpowiedni rur przelewow:

Woda rozszerza si po podgrzaniu. Oznacza to, e niewielka ilo wody uwalniana jest z ukadu przez ru-rocig przelewowy.

Woda wypywajca z rurocigu przelewowego moe by gorca.Dlatego naley umoliwi jej odpyw do podogowej kratki ciekowej, aby unikn ryzyka poparzenia.

Podrcznik uytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 7

3 Pompa ciepa informacje

3.1 Opis produktu

Pompa ciepa DHP-M to urzdzenie do instalacji grzewczej, a po zastosowaniu odpowiedniego wyposaeniadodatkowego, take przygotowania CWU. Jest wyposaona w sprark inwerterow przeznaczon do pompciepa.Pompa ciepa DHP-M jest wyposaona w sterownik obsugiwany przy uyciu dotykowego kolorowego panelugraficznego. Urzdzenie moe by monitorowane przez internet.Ciepo i chd s dostarczane do budynku przy uyciu odpowiednich instalacji wodnych. Pompa ciepa dostar-cza maksymalnie moliw ilo ciepa, zanim uruchomi si ogrzewanie pomocnicze.

Pompa ciepa DHP-M skada si z dwch podstawowych komponentw:Obieg chodniczy

Obieg chodniczy skada si z nastpujcych elementw:

Sprarka spiralna Wymiennik ciepa ze stali nierdzewnej Pompy obiegowe obiegu dolnego rda i instalacji grzewczej

Sterownik

Sterownik kontroluje komponenty pompy ciepa takie jak: sprarka, pompy obiegowe, podgrzewacz pomoc-niczy i zawr przeczajcy oraz wcza i wycza pomp ciepa w odpowiednim momencie, ustalajc okrelonytryb pracy: grzanie, chodzenie, CWU.

Sterownik wsppracuje z nastpujcymi elementami:

Kolorowy panel dotykowy i modu przekanikowy Czujniki temperatury (zewntrzna, zasilania, powrotu, czynnika obiegu dolnego rda, CWU i gorcego

gazu)

3.2 Zasobnik CWU

Pompa ciepa DHP-M moe rwnie przygotowywa ciepo do przygotowania CWU w zewntrznym zasobniku.Temperatura CWU zaley od temperatury pocztku adowania i koca adownia.

Podrcznik uytkownika DHP-M

VUJSD249 Danfoss Heating Solutions8

4 Sterownik

Pompa ciepa ma wbudowany sterownik, ktry automatycznie oblicza zapotrzebowanie na ciepo w budynku,aby zapewni wymagan w nim temperatur.Do sterownika podczony jest panel dotykowy.Panel suy do wykonywania nastpujcych czynnoci:

Zmienianie ustawie, na przykad: ogrzewania, ustawiania krzywej grzewczej.

wywietlanie danych eksploatacyjnych dotyczcych na przykad: czasu pracy, biecych wskaza czujnikw.

4.1 Opis panelu

Widok pocztkowy

Widok wywietlany po wczeniu instalacji.

Na tym ekranie mona te dostosowywa ustawienia dotyczce komfortu:1. Przecign go w prawo lub w lewo, aby zwikszy lub zmniejszy przesunicie. Kady punkt reprezentu-

je zwikszenie/zmniejszenie o 1C.2. Mona te uy symboli +/-.

Widok menu

Ten widok jest wywietlany po naciniciu symbolu na ekranie pocztkowym.

Podrcznik uytkownika DHP-M

Danfoss Heating Solutions VUJSD249 9

5 Ustawienia i regulacja

Podczas montau autoryzowany Partner lub Serwisant Danfoss

Recommended

View more >