marija sabliؤ‡ interkulturalizam u nastavi - u nastavi, koje bi svim dionicima nastavnog procesa...

Download Marija Sabliؤ‡ INTERKULTURALIZAM U NASTAVI - u nastavi, koje bi svim dionicima nastavnog procesa u multikulturalnim

Post on 09-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Marija Sablić INTERKULTURALIZAM U NASTAVI

  Interkulturalizam u nastavi FIN.indd 1 10/28/14 9:15 AM

 • BIBLIOTEKA Nova škola

  Marija Sablić Interkulturalizam u nastavi

  © Marija Sablić i Naklada Ljevak d.o.o., Zagreb, 2014.

  Nakladnik Naklada Ljevak

  Urednica Nives Tomašević

  Recenzenti prof. dr. sc. Olivera Gajić

  prof. dr. sc. Neven Hrvatić izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl

  Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

  Interkulturalizam u nastavi FIN.indd 2 10/28/14 9:15 AM

 • Zagreb, studeni 2014.

  Marija Sablić

  INTERKULTURALIZAM U NASTAVI

  Interkulturalizam u nastavi FIN.indd 3 10/28/14 9:15 AM

 • Interkulturalizam u nastavi FIN.indd 4 10/28/14 9:15 AM

 • SADRŽAJ

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  I. INTERKULTURALIZAM – O ČEMU UČITI?

  Interkulturalizam – teorijska polazišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Interkulturalizam i/ili multikulturalizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Interkulturalizam – osnovna terminologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Teorijski pristupi interkulturalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Teoretičari interkulturalizma u odgoju i obrazovanju . . . . . . . . . . . 35 Globalizacija i multikulturalnost suvremenih društava. . . . . . . . . . . . . 45

  Društveno okruženje i migracije stanovništva . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Hofstedeov model “nacionalne kulture” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Interkulturalni odgoj i obrazovanje – nova ideja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Interkulturalna dimenzija kurikuluma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Teorijsko određenje kurikuluma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Vrste i kategorije kurikularnih struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Interkulturalni kurikulum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

  Interkulturalna školska zajednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Identitet i interkulturalna školska zajednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Interkulturalni identitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Važnost školskoga ozračja u interkulturalnom okruženju . . . . . . . 161 Interkulturalna kompetencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Interkulturalna kompetencija nastavnika/učitelja. . . . . . . . . . . . . . 171 Interkulturalna osjetljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Interkulturalna komunikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  Interkulturalizam u nastavi FIN.indd 5 10/28/14 9:15 AM

 • II. INTERKULTURALIZAM – KAKO UČITI?

  Nastavne metode i oblici rada u interkulturalnom odgoju i obrazovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

  Suradničko učenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Aktivno učenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

  Diskusija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Interkulturalizam u pojedinim nastavnim predmetima . . . . . . . . . 220

  Odgoj i obrazovanje za ljudska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Prava osjetljivih skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

  Prava nacionalnih manjina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Interkulturalna dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja. . . . . . . . 256

  Sažetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Bilješka o autorici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

  Interkulturalizam u nastavi FIN.indd 6 10/28/14 9:15 AM

 • 7

  Predgovor

  O va je knjiga nastala kao plod višegodišnjeg istraživanja i zani-manja za različite kulture koje nas okružuju i obogaćuju te za njihove međusobne odnose. Danas su pred pedagogijom brojni izazovi, a jedan je od njih razvoj pozitivnoga stava i pogleda u odnosu na različitosti. Mlade ljude potrebno je osposobiti za poštovanje bogatstva različitosti kultura i pružiti im podršku u stjecanju vještina za prepozna- vanje predrasuda, borbe protiv njih i svih oblika diskriminacije gdje god se s njima susretnu. Potreba za interkulturalnom pedagogijom ogleda se u novim zadaćama nastave usmjerenih na poštovanje, slavljenje i prepo- znavanje različitosti u svim područjima ljudskoga života. Novi pristupi obrazovanju senzibiliziraju učenike na činjenicu kako se čovječanstvo prirodno razvija različitim načinima života, običajima i svjetonazorima, i kako nas upravo ta različitost obogaćuje. Obrazovanje koje promiče ra- zličitosti i ljudska prava suprotstavlja se svim oblicma diskriminacije i promiče vrijednosti na kojima se gradi humano društvo temeljeno na pri- hvaćanju različitosti.

  Knjiga se bavi obrazovanjem koje se temelji na multikulturalnom i an- tirasističkom pristupu koje se diljem svijeta uvodilo od 1960-ih do 1990- ih. Pojmovi poput multikulturalizma i interkulturalizma uvode se kako bi se opisale promjene kojima je suvremeno društvo izloženo. Oba pojma opisuju situacije u kojima je na jednom prodručju prisutno više kultura. Pojavom različitih kultura javlja se potreba za novim pristupima peda- gogiji kao znanstvenoj disciplini koja se bavi odgojem i obrazovanjem. Svi dijelovi knjige temelje se na kulturalno osjetljivoj pedagogiji, kritički usmjerenoj prema sebi samoj kao znanstvenoj disciplini i prema društve- nim promjenama. Pedagogija kao znanstvena disciplina ima važnu ulogu u razvoju interkulturalnog društva. Ona ne može preuzeti potpunu odgo- vornost za suzbijanje rasizma i promicanja interkulturalnih kompetencija, ali je važna u olakšavanju razvoja učeničkih interkulturalnih kompeten- cija, vještina, stavova, vrijednosti i znanja. Obrazovanje usmjereno samo

  Interkulturalizam u nastavi FIN.indd 7 10/28/14 9:15 AM

 • 8

  predgovor

  na jednu kulturu današnjim je učenicima sve nepoželjnije i nepoznatije. Potrebno je u nastavu uvoditi programe i sadržaje koji podržavaju druš- tveni pluralizam, podižu u učenika svijest o vlastitoj kulturi i o postojanju drugačijih kultura i vrijednosnih sustava. Sadržajima u nastavi trebalo bi kod učenika razvijati poštovanje prema stilovima života različitim od nji- hovih. Težište interkulturalnoga odgoja i obrazovanja trebalo bi počivati na oblikovanju školskog prostora prema načelima kulturalnog pluralizma kojemu je jezgra kurikulum.

  U knjizi se opisuje razvoj pojmova interkulturalizam/multikulturali- zam, proučavaju se teorijski pristupi interkulturalnom odgoju i obrazova- nju te se govori o najvažnijim teoretičarima ovoga znanstvenog područja. Problemi migracije stanovništva i globalizacije analizirani su kao jedni od temeljnih razloga i potreba za uvođenjem interkulturalizma u nastavu. Dio knjige čine i važna područja interkulturalnog odgoja i obrazovanja, poput stvaranja interkulturalne školske zajednice, sukonstrukcije inter- kulturalnog kurikuluma i interkulturalne kompetencije kao sve prisutni- je teme brojnih znanstvenih istraživanja u području pedagogije posljed- njih godina. Uz uspješnu komunikaciju, temeljni zahtjevi interkulturalne kompetencije postaju osjetljivost i samosvijest, odnosno razumijevanje ponašanja drugih i načina njihova razmišljanja te viđenja svijeta. Jedan od središnjih problema interkulturalne pedagogije je interkulturalna komu- nikacija koja podrazumijeva interakciju između ljudi koji govore različi- tim jezicima. U poglavlju o interkulturalnoj komunikaciji upućuje se na važnost učenja jezika kao značajnog sredstva informiranja i prijenosa mi- sli, znanja, ideja, vrijednosti, osjećaja i događaja te razvijanja (inter)kul- turalne kompetencije, to jest boljeg shvaćanje vlastite kulture i aktivnog uključivanja u život i rad druge kulture. Poglavlje koje se bavi identite- tom oslanja se na vezu identiteta s nacionalnom i etničkom pripadnošću. U interkulturalnom kontekstu identitet je jedan od temeljnih pojmova u analizi etničkog, nacionalnog i manjinskog problema. Izgradnja identiteta nerazdvojna je u procesima identifikacije s teritorijalno, etnički i kulturno definiranom zajednicom te s usporednim uvjetovanjima kognitivne i emo- cionalne dimenzije pojedinca.

  Iako se smatra kako postoji više od dvjesto pedeset definicija kultu- re, u knjizi se polazi od definiranja kulture kao načina života pripadnika društva, zbirku ideja i navika što ih uče, dijele i prenose iz naraštaj