muzika u nastavi

Download muzika u nastavi

Post on 23-Jun-2015

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Muzika ima veliki zna aj na razvoj svakog djeteta. Ona uti e na razvoj njegovih tjelesnih i umnih sposobnosti, na izgra ivanje estetskog odnosa prema muzici i umjetnosti uop te Samo dobro organiziran odgojno-obrazovni odgojnorad na svim nivoima obrazovanja, od pred kolske ustanove pa nadalje, mo e zna ajno doprinijeti formiranju takvog sklopa li nosti koji e uspje no odgovoriti potrebama savremenog dru tva

Narodi drevnih civilizacija posmatrali su muziku kao sredstvo koje je moglo promijeniti karakter pojedinca Konfu ije je vjerovao da muzika ima veliki uticaj na ono to ljudi u ivotu rade, te da u sebi sadr i dobro i zlo. Konfu ije je istakao: Ako elite da znate kakva je dr ava jednog naroda i da li su njeni zakoni dobri ili lo i, ispitajte muziku koja se u toj dr avi slu a

U vrijeme Aristotela i Platona, muzika je, uz geometriju, astronomiju i matematiku, posmatrana kao jedan od etiri stuba u enja Skoro svako doba u istoriji ovje anstva priznavalo je muziku kao bitan faktor u procesu u enja i na formiranje pojedinca, te je bila i sastavni dio obrazovanja Poznato je da bavljenje muzikom mo e da unaprijedi muzi ki razvoj, ali manje je poznato da razvijanje muzi kih sposobnosti (slu anje muzike, muzi ko opa anje) posredno i zna ajno uti e na op ti razvoj

Muzi kim razvojem uti e se na razvoj kognitivnih sposobnosti Inteligencije Kreativnih sposobnosti Jezi kih sposobnosti Sposobnosti itanja Socijalne interakcije i dr. dr.

Veliki broj nau nika bavili su se utjecajem muzike na razvoj djeteta, a rezultati do kojih su do li su veoma impozantni

Mek Donald (McDonald) i Remzi (Ramsey) su svojim istra ivanjima dokazali da muzika poma e razvoju kognitivnih vje tina u mnogim oblastima Oni smatraju da muzika mo e uvje bati mozak za kompleksnije razmi ljanje, odnosno na razmi ljanje koje podrazumijeva:

Rje avanje nekog problema Analizu Sintezu Upore ivanje, dokazivanje

Prema istra ivanjima Leitvuda (Leithwood) i Faulera (Fowler) djeca koja su vje bala motori ko-muzi ke zadatke imala su kokvalitetnije analiti ke sposobnosti i bili su vje tiji u socijalnim odnosima sa vr njacima i odraslim Gotovo sva istra ivanja pokazuju da je muzika od velike koristi u procesu obrazovanja i razvoja mozga Slu anjem klasi ne muzike pobolj avaju se pam enje i koncentracija, a u enje sviranja nekog instrumenta pokazuje da se uve ava spacijalno rasu ivanje

Djeca pred kolskog uzrasta koja su se kontinuirano bavila muzi kim aktivnostima, u okviru planiranog kurikuluma, imaju bolje spacijalno rezonovanje, mjerno ta no u i brzinom sre ivanja slagalica i lego kocki Sviranje na instrumentima bitno uti e na spacijalno rezonovanje, u ve oj mjeri nego slu anje muzike Nakon muzi kih aktivnosti, muzi ke obuke, pobolj ava se i vje tina itanja unaprje uje se govor, lak e se usvajaju matemati ki sadr aji i razvija se divergentno mi ljenje

Muzika, dakle, uti e na obrasce u mozgu, to ima uticaja na na in na koji se kolo povezanih neurona razvija u prvih nekoliko godina ivota Za to je muzika va na za dijete? Razvijanjem muzi kih sposobnosti kod djeteta se razvija niz posebnih sposobnosti, od kojih e imati puno koristi kako u djetinjstvu, tako i kasnije tokom ivota Sluh, vid, verbalno izra avanje, sposobnost itanja, u enje stranih jezika, matemati ka i kreativna sposobnost, socijalna prilagodljivost samo su neke od sposobnosti koje uz pomo muzike kod djece mo emo razvijati

Psiholozi su dokazali da djeca koja se u pred kolskom uzrastu konstantno bave muzi kim aktivnostima, br e i sa ve om ta no u savladavaju probleme u igrama, muzika djeci poma e da razmi ljaju bistrije bistrije i kriti ki Za povu enu djecu, djecu koja imaju problem u ostvarivanju socijalnog kontakta, muzi ka aktivnost mo e da se koristi kao terapija, jer omogu ava djetetu da se izrazi, da se kroz pjesmu i igru uklopi u dru tvo i razvije osje anje kolektivnog duha

Pred kolska djeca treba da na muzi kim aktivnostima to vi e koriste razne ritmi ke instrumente, da u estvuju u muzi kim improvizacijama koje e razvijati njihov osje aj za ritam, koordinaciju pokreta, memoriju, kao i sposobnost slu anja Pravilan odabir ritmi kih pjesama uz kori tenje ritmi kih instrumenata i igru, pomo i e djeci da u e slogove, da lak e prepoznaju samoglasnike, da dijele rije i na slogove, te da lak e usvoje programske sadr aje po etnog itanja i pisanja

Muzika podsti e socijalne vje tine kod djeteta. Muzika e djeci olak ati da razviju vi i nivo socijalne kohezije i da lak e razumiju sebe i druge Emocionalni aspekt muzi ke aktivnosti podsti e razvoj jedne veoma va ne socijalne vje tine, kao to je empatija Kroz muziku dijete na lak i na in izra ava svoje unutra nje emocije, i uz pomo muzike lak e razvija samopouzdanje

Kao jedan vid nejezi kog izra avanja, muzika je u stanju da prenese kompleksnost emocija, i na taj na in posebno stidljivom ili pla ljivom djetetu, kome je te ko da komunicira govorom, pomogne da se izrazi Muzika se esto (u grupi, razredu) koristi kao mehanizam socijalne interakcije. Dokazana je povezanost muzike i muzi kog iskustva sa pojedinim vidovima socijalne kompetencije djeteta

Ona nije samo izvor muzi kog razvoja, ve je i sredstvo stvarala kog ispoljavanja djeteta, njegovog socijalnog, emocionalnog i psihomotornog razvoja Muzika omogu ava djetetu da se izrazi i samopotvrdi kroz njemu najbli e aktivnosti: Pjesmu i Igru

Djeca koja su povu ena, nekada ak i obilje ena kao nedovoljno inteligentna i nemuzikalna, sa odu evljenjem u estvuju u sviranju na dje ijim instrumentima, i to ponekad jednako dobro kao i ostala djeca U estvuju i u igrama i sviranju, djeca razvijaju kolektivni duh, osje aj za pomo i saradnju

Kori tenje muzike u terapeutske svrhe poznato je tokom itave istorije ljudske civilizacije, a muzikoterapija, kao nau na disciplina ubrzano se razvija tokom dvadesetog vijeka Muzikoterapija se mo e primjenjivati i kod zdravih, kao prevencija za o uvanje mentalnog zdravlja, a u cilju pove anja kreativnosti te intenzivnog psiholo kog i duhovnog razvoja

U pred kolskoj ustanovi djetetu treba ostvariti podsticajnu sredinu, kontinuirano podsticati djecu u okviru odgovaraju eg kulturnokulturno-pedago kog nivoa i omogu iti mu kompetentnu muzi ku nastavu Kompetentna muzi ka nastava ne podrazumijeva samo odgovaraju i nastavni kadar, ve i dobro osmi ljene nastavne sadr aje

Me unarodno udru enje za procjenu postignu a u obrazovanju provelo je testiranje, kojim se vr ila procjena vje tosti djece u prirodnim naukama U ovom istra ivanju u estvovalo je sedamnaest zemalja, a prva tri mjesta zauzele su Ma arska, Japan i Holandija Ustanovljeno je da ove tri zemlje imaju kvalitetno muzi ko obrazovanje, koje je dio nastavnog programa, koji po inje u obdani tu

Prema mi ljenju stru njaka ovog udru enja, kvalitetni muzi ki programi u ovim zemljama su razlog visokih postignu a Nastava muzike kod nas realizira se kroz vi e aktivnosti Pjevanje Slu anje muzike Sviranje Dje ije stvarala tvo

Me u sadr ajima, preko kojih se ostvaruju ciljevi muzike, treba izdvojiti narodno stvarala tvo Zna aj narodnog stvarala tva u nastavi muzike je vi estruk Preko narodnog stvarala tva djeca upoznaju kulturnu ba tinu svog i drugih naroda, to doprinosi razvoju op te kulture, me usobnom razumijevanju, uva avanju i po tovanju

Narodne igre i plesovi su najpristupa niji oblici muzi kih igara za djecu Muzika koju djeca u e trebala bi biti usmjerena na zadovoljavanje egzistencijalnih potreba djeteta Otuda se javlja i potreba intenzivne saradnje odgajatelja i psihologa, koja je prili no skromna kod nas

Neophodno je da sve aktivnosti, pa i muzi ke, koje se provode u odgojnoodgojnoobrazovnim institucijama, budu usmjerene na razumijevanje sklonosti djece, na aktivnosti koje vode dijete da bude sretno i ja aju njegovo samopouzdanje i samopo tovanje

MUZIKA JE UVIJEK BILA HRANA LJUBAVI, A LJUBAV JE HRANA ZA MUZIKU