muzika u srbiji

Download Muzika u Srbiji

If you can't read please download the document

Post on 13-Apr-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  1/54

  MUZIKA U SRBIJI

  APSTRAKT

  U tekstu se pravi pregled istorijskog razvoja muzike u Srbiji od doseljava!ja Slove!a !a

  Balka! do !a"i# da!a sa poseb!im osvrtom !a puteve i prav$e razvoja tokom posled!ji#

  dvadeset godi!a%

  &elokup!a istorija srpske muzike podelje!a je !a !ekoliko ve'i# etapa !a stariju do ()%

  veka zatim *+% vek prese$a !ekoliko etapa !ajpre godi!e pred Prvi svetski rat i sam rat

  pa zlat!o doba izme,u dva svetska rata prome!u ideologije posle -rugog svetskog rata

  izra.e!u u dvema poslerat!im de$e!ijama a poseb!o uzlet u /+%0+%i 1+% godi!ama%

  Spe$i2i3!u te!ziju do!ele su )+% godi!e 3ije m!oge smer!i$e stilski prome!je!e sa

  politi3kim prome!ama traju od *+++% godi!e do da!as%-odiruju'i m!oge pojave bez detalj!og upu"ta!ja u stvarala3ke poetike !u.!o

  smo se morali li"iti stvarala3ki# biogra2ija spiskova dela podele !a .a!rove itd% U

  razmatra!ja smo uklju3ili i druge pojave prevas#od!o oblast izvo,a"tva preko i!stitu$ija

  i 2estivala u glav!om gradu i u u!utra"!josti% Jed!o od poglavlja u radu se bavi

  popular!im vrstama muzike po kojoj smo da!as u svetu prepoz!ati%

  Poseba! osvrt !a 2orme pisa!ja o muzi$i kao i !a pis$e i razvoj muzikologije kao

  i spome! !a pedago"ku praksu u zemlji kao i smisao delova!ja muzi3ki# "kola i 2akulteta

  muzike predstavljaju potrebu da se pojam zav!i 4muzika u Srbiji5 sveobu#vat!o obradi

  u ovom obliku i zadatom obimu% Izves!i li3!i sudovi proisti3u iz !a"e dugogodi"!je

  kriti3arske prakse i sagledava!ja umet!osti i kulture !a !a3i! po"tova!ja odre,e!i#

  sta!darda i re2ere!$i% Sva z!a3aj!a ime!a stvarala$a i!terpretatora !a"i# u i!ostra!stvu i

  !a"i# ovda"!ji# muzi3ara !ije bilo mogu'e staviti u ko!tekst u ovakvom pregledu i

  !ji#ov u3i!ak i prisustvo predstavljaju proizvod !a"eg li3!og uvida u ko!$ert!u praksu

  posled!ji# de$e!ija u Beogradu ali i u gradovima u u!utra"!josti%

  Klju3!e re3i6 istorijat stvaro$i u Srbiji kompozi$ija izvo,a"tvo popular!a muzika dzez

  2ilmska muzika 2estivali muzikologija

  (

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  2/54

  P789&I MUZIK9 U SRBIJI

  Stara srpska muzika zapo3i!je sa dolaskom Slove!a !a Balka!% Prvi zapisi poti3u s kraja

  :I i po3etka :II veka a prvi pome! o muzi$i dobijamo posred!o preko #ro!ika

  putopisa istorijski# i k!ji.ev!i# dela u kojima se pomi!je muzikal!ost Slove!a

  postoja!je broj!i# i!strume!ata i !egova!je rituala koji 'e utemeljiti 2olklor!e os!ove

  !a"e muzike i odr.ati se do da!a"!ji# da!a%

  Sve do kraja (1% veka srpska muzika se odvijala u !ekoliko glav!i# prava$a% Svetov!e

  temelje predstavljaju stari obredi kakvi su kolede lazari$e kralji$e i dr% &rkve!a muzika

  se razvija od (*% veka u ma!astiru ;ila!dar kao i u drugim ma!astirima "irom teritorije i

  tokom sred!jeg veka%

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  3/54

  gr3ki# i ruski# u3itelja !astalo veliko karlova3ko poja!je koje 'e biti os!ova za razvoj

  du#ov!e muzike u ()% veku%

  7- -9:9T

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  4/54

  Tokom ()% veka dogodila se povrat!a migra$ija !a srpsku teritoriju m!ogi 8esi i

  3e"ki muzi3ari oplodili su !a"u muziku a svi su bili odu"evlje!i pesmama i igrama koje

  su upoz!avali po dolasku i 3esto su se bavili !ji#ovim zapisiva!jem% Sve vidove

  delat!osti od stvarala3ke do pedago"ke izdava3ke orga!izatorske pokrivali su Robert

  Toli!ger Josi2 &e -raguti! Bla.ek Josi2 Svoboda i dr%

  P789&I R7MA

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  5/54

  M7KRA

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  6/54

  poseba! je !jegov z!a3aj u 2ormira!ju solo pesme srpskog lida% Hirika i poezija srpski#

  pes!ika oplodile su !jegove !ajlep"e solo pesme 4rm5 48e.!ju5 4Molitvu5 i dr%

  Me,u du#ov!im delima izva!reda! je !jegov 7t3e !a" deo iz Hiturgije prisuta! !a

  programima m!ogi# #orski# a!sambala i da!as%

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  7/54

  podiza!je te#!i3ke opremlje!osti partitura !a evropski !ivo samim tim i !ivoa muzi3ke

  umet!osti i stvarala"tva% ;risti' i Ko!jovi' su bili veza!i za pozori"te ;risti' i kao

  dirige!t i 7pere i Beogradske 2il#armo!ije 3iji je jeda! od os!iva3a kompozitor je prvog

  srpskog baleta zas!ova!og !a Mokra!j3evim uzorima 47#ridske lege!de5 kao i prvog

  oratorijuma 4:askrse!je5()(*% Ko!jovi' je !ajplod!iji srpski operski kompozitor do

  da!as sa pet svoji# muzi3ki# drama od koji# m!ogi stru3!ja$i 4Ko"ta!u5 po Bori

  Sta!kovi'u smatraju i !ajboljom srpskom operom% Sim2o!ijski tripti#o! iz 4Ko"ta!e5 je

  orkestarska svita koja !as repreze!tuje svuda u svetu%

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  8/54

  za#valjuju'i ruskim umet!i$ima prebeglim u svet posle 7ktobarske revolu$ije% Po

  izuzet!im peva3ima i po ruskom repertoaru 7pera postaje poz!ata i u svetu%

  Bogatstvo operskog sim2o!ijskog i ko!$ert!og .ivota biva preki!uto razara!jima

  u -rugom svetskom ratu a

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  9/54

  ge!era$ije koje su sves!e moder!i# de"ava!ja u svetu i koja svoj ma!i2est objavljuje !a

  ko!$ertu ()?C% godi!e !azva!im 4-va seva mu!je u !a"oj muzi3koj .abokre3i!i5 @Pavle

  Ste2a!ovi' u 4K!ji.ev!im !ovi!ama5 a ma!i2est!a ava!gard!a kompozi$ija !a

  programu je bio 4Spisak5 -u"a!a Radi'a !astao !a sti#ovima :aska Pope% To

  istovreme!o z!a3i i po3etk svojevrs!og zaokreta !astalog u #la,e!ju od!osu sa SSSRFom

  i !apu"ta!je ideologije so$realizma%

  7tvarale su se mogu'!osti broj!i# studijski# putova!ja boravaka umet!ika !a

  kursevima i !a usavr"ava!jima u gradovima Zapad!e 9vrope i SA-% Ako je prvo zlat!o

  doba razvoja !a"e muzike i kulture uop"te bilo u periodu izme,u dva svetska rata ?+%

  /+% i 0+% godi!a *+% veka dakle tokom tri de$e!ije posle zaokreta od uti$aja SSSRFa

  !astaje 4drugo zlat!o doba5 u razvoju kulture i umet!osti u tada"!joj Jugoslaviji u svim

  !je!im republi3kim $e!trima%U de$e!iji ()?+F()/+ !astala su !eka od !ajz!a3aj!iji# dela srpske muzike% Pre

  svi# ka!tata Hjubi$e Mari' 4Pesme prostora5@()?/ autorke koja !ije m!ogo ubla.avala

  sredstva izraza i 3iji je od!os prema 2olkloru prema srpskoj du#ov!oj tradi$iji ostao isti

  tokom $elog dugog .ivot!og veka% Ar#etip i Mokra!j3ev 7smoglas!ik os!ova su !je!og

  $iklusa Muzika oktoi#a @()?)F()/D koji sadr.i dela razli3itog .a!ra ali je bazira!a !a

  modusima iz 7smoglas!ika%

  Jeda! od veoma aktiv!i# 3la!ova 4pra"ke grupe5 Sta!ojlo Raji3i' @()(+F*+++

  pedagog pro2esor kompozi$ije !a beogradskoj Muzi3koj akademiji iz 3ije je klase iza"la

  $ela da!as vode'a ge!era$ija !a"i# kompozitora i u vreme!u zaokreta kao i !eposred!o

  posle izrazio je svoju poetiku u tri klavirska ko!$erta poseb!o uspeo je Tre'i%

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  10/54

  7stali 3la!ovi Pra"ke grupe jed!o vreme veoma prisut!i u jav!om muzi3kom

  .ivotu kao !a" !ajve'i sim2o!i3ar Mila! Risti' u posled!jem periodu sasvim su

  zaboravlje!i% Mi#ovil Hogar kompo!ovao je balet 4Zlat!a ribi$a5 ()?+% izvede!

  !eposred!o posle 47#ridske lege!de5%

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  11/54

  :eliki i!ovator je i multimedijal!i umet!ik :lada! Radova!ovi' os!iva3 i

  rukovodila$ 9lektro!skog studija otvore!og u okviru Radio Beograda i !jegovog III

  programa%

  R7KSA

  1944.

  LNOQNNLO VWXN YLNN[QLO N \L]^LLQL_L]NQV _L_V

  YLQNNL `LL]L ]NNQL OV L] ()CC% L]N^V ]`[V^N cNL NOV ` YV

  QNV _NQV ` ]LWLNW Q`V ^ ]^NNW `^NVNVNW ` Q`^LF`WV^NNW ]`[NW N ^ ]^NW NOW% L^VNQL V W^LL N VL `

  L^NNON ^N W`NN `^L f ` _NW YV]`VhNW ^]QV[NW

  ^W [LQW _LQ^NW ` NLN LNO` N] NXVW LWLXV

  W NV ` QLOVNW ]^N N ^L]% ^NNQL V ^ N^V^N^LW

  L^VN` YVN ]`[ N NLNW WNVNW ] _N V YVL N

  ^OQ[V W`NN L_LQN ^O[NN QLOVN ]`[% _L V `N]VQL ] LO

  ^N^ ^NOV LN V OV ^XV^ LO W`NV YLV NWV` ] V

  QN ` YLLOVhV W`NV `^LV L]_V^V NQN YLXV^V L^NNO

  W`NL cNL NNQ OV L] ]`[V^N ]L^NO YLLLL ] ` _NQV `

  YN` VQNV W`NV N^N`NOV% V N Y _VL]LW W`NLW

  cNL` ]Q OV VL] NQWL^NO YLV] V N V n]NO L]^L^L

  n]NLFVQVNNOV NW LQNN N WV^N ^W_QN% LL N^ N

  W`NN `WV^N YL]NQ ` _VL]L NL[L ]L ^NL VLYL W`NL

  ] LON V OV]^L VWV L]cL ]L YV] O V]W]VVN L]N^ ] OV

  W`NN YVQ ] V YLQ ^V][ Yc%

  NN `WV^NN ` ]NQN ` VWXN WN _LO ` N^L^

  `[V ` `N VNQN `Q^LW VLYV W`NV V^V%

  ^`NON ` ]L_NOQN ^]V ^ N^L^NW WNVNW YNVNQN `

  ((

 • 7/23/2019 Muzika u Srbiji

  12/54

  VNQV NQN ` NQN ` Y` _VL]N LV W^LN ` NL]NQN

  ]LWh ]VQ%

  VL]` V WV` YNO^NNW L]QNLQ VQN qLLNh @()+0F()10

  ]NYQLWNQ ` V_` `[Q V ` N` LOLW `VN^LW W`NLW

  QN^L[h` LO` OV Q`[Q Y`_QN _LO^N L^N^V^ ]V^L LNh @()*?F

  ()10 N ]VWNO ` VL]` VWYVWV^^N ^]^`N YNO^N

  ^`YL OV L LQN N WV^N W`N YLV_^LW QL^L[h` YVW ]LWhNW

  ]VQNW% N L]^L YVW ]VQNW _VL]N LWYLNL NWQ OV N Q

  L LNh @()*?F*++D N ]VWNO ` VL]` YNO^NN YLV_^V

  YVNN^LN N NQN V^N^L N% `[^ w_LOVNh @()*?F*+((

  `N ]VWNO ` VL]` qL^]L^ OV _NL VWLN^N VWYVWV^^N YNO^N

  YNXVc^N WV^N W`N NN ,L^NL VNQ N`L W`NN VL% NO^ x`]LNh @()D+F*+(( `N ]VWNO `

  V_ NQ V LOLW W`NQ^L[h` N N^LW V^NLW LN

  NWNNOVNhFyL[Nh @L% ()DC N ]VWNO ` VL]` xV^VNO

  VWYVWV^^ LQNN N WV^N W`N QL^L[h` ]LWhLO W`NN @VL

  OV]^ L^V YLVNQ OV ]VQNW ^[N LWYLNL% y^ _Nh @()D1F *++?

  VL] yNOV^ N NWL OV LO YVNN^N ^]^`N YN Y

  LWYLNNOW QN QV^] { @L% ()/1 N ]VWNO `

  VL]` LNL OV N^VQV`Q LON YL^NV ` c NV]V^N LWYLNNO% L

  LQNN N NNN WV^N W`NN Q^LN ^N WV^N ]VQLQN

  ` ^]VO VV @L% ()(* `N ]VWNO ` |`_X^N N QNV }`VNh

  @()*1F*++? N ]VWNO ` VL]` N^V^ LO OV ^`YQ N L

  VW_QNN%

  xNLQN^NN ` NWQN LOV YV]^NV ` NON NNQLNh LO OV