pomoĆnik u nastavi

Download POMOĆNIK U NASTAVI

Post on 31-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Izradila: Daniela Milin

  Nain ukljuivanja te zadae pomonika

  u nastavi

 • Sva se djeca raaju s temeljnim pravima i slobodama

  koja pripadaju svim ljudskim biima.

  Djeca s tekoama u razvoju imaju sva prava kao i ostala

  djeca, ali zahtijevaju posebnu pozornost.

  Potrebna im je vea pomo i podrka okruenja.

  Prvi je bitan dokument Konvencija o pravima djeteta

  usvojena 1989. godine,

  u Republici Hrvatskoj na snazi od 6. listopada

  1991. godine,

  meunarodni dokument koji sadri preporuke za

  podizanje kvalitete ivota djece.

  2

 • Pravilnik o osnovnokolskom i srednjokolskom

  odgoju i obrazovanju uenika s tekoama u

  razvoju (NN 24/15, l. 2., st. 2.)

  Uenik s tekoama u razvoju jest uenik ije

  sposobnosti u meudjelovanju s imbenicima iz

  okoline ograniavaju njegovo puno, uinkovito i

  ravnopravno sudjelovanje u odgojno-

  obrazovnom procesu s ostalim uenicima.

  3

 • oteenje vida,

  oteenje sluha,

  oteenja jezino-govorno-glasovne komunikacije i specifine tekoe u uenju,

  tjelesni invaliditet,

  mentalna retardacija,

  poremeaji u ponaanju uvjetovani organskim

  faktorima ili psihopatolokim stanjem,

  postojanje vie vrsta tekoa u psihofizikom

  razvoju.

  Orijentacijska lista vrsta tekoa:

  4

 • redoviti programi uz individualizirane postupke,

  redoviti programi uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke,

  posebni programi uz individualizirane postupke,

  posebni programi za stjecanje kompetencija u

  aktivnostima svakodnevnog ivota i rada uz

  individualizirane postupke.

  Neovisno o kojem je obliku programa rije, zadae

  su asistenata podravanje djeteta u izvravanju

  nastavnih aktivnosti.

  Primjereni programi kolovanja:

  5

 • Pomonik u nastavi je osoba koja provodi individualan rad s uenicima s tekoama u razvoju.

  Pritom ostvaruje dvostruku ulogu: pomae uenicima u usvajanju odgojno- obrazovnih

  sadraja posreduje u uspostavljanju interakcije meu uenicima.

  Pomonik nije nositelj nastavnog procesa niti smije

  izraivati planove i programe te sredstva za rad s

  uenikom, ali mora biti obavijeten o njima.

  6

  Koja je uloga pomonika u nastavi i to se

  od

  njega oekuje?

 • Odgovor moemo izraziti sljedeim reenicama:

  ueniku s tekoama u razvoju,

  uitelju i drugim strunjacima,

  kurikulumu (u skladu sa sposobnostima uenika),

  koli.

  Temeljni cilj ukljuivanja pomonika u nastavi jest

  olakavanje inkluzije uenika s tekoama u primarno

  obrazovanje te izjednaavanje mogunosti uenika.

  7

  Kome je pomonik u nastavi potreban?

 • Pomonik u nastavi moe pruati potporu

  jednom ili dvoje uenika u istom ili razliitim

  razrednim odjelima ili kao pomonik skupini

  uenika unutar razrednog odjela ili odgojno

  obrazovne skupine.

  8

 • Prema Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomonicima

  u

  nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima

  (MZO, 2015) zadae pomonika u nastavi su:

  pomo u komunikaciji i socijalnoj ukljuenosti,

  pomo pri kretanju, pomo pri uzimanju hrane i

  pia,

  pomo pri obavljanju higijenskih potreba, 9

  Zadae pomonika u nastavi

 • suradnja s roditeljima (komunikacijska biljenica)

  , uiteljima/nastavnicima i vrnjacima, ali sve

  prema uputama i programu koji izrauje uitelj/

  nastavnik i struni tim kole,

  voenje Dnevnika rada,

  mjeseno izvjee o statusu uenika.

  10

 • Pomonici u nastavi trebaju suraivati s

  uiteljima /nastavnicima i roditeljima kako bi

  mogli primjereno odgovoriti na djetetove

  potrebe.

  Pomonikov rad ukljuuje i komunikaciju s

  voditeljem pomonika u nastavi.

  Voditelj pomonika je djelatnik kole kojeg

  imenuje ravnatelj (psiholog, defektolog kole) te

  je odgovoran za rad pomonika (izrauje

  program rada pomonika, daje upute pomoniku

  te prati njegov rad).11

 • dolazi 10 minuta prije uenika u kolu,

  uenika doekuje i prihvaa,

  olakava mu kretanje,

  priprema ga za ulazak u uionicu,

  pomo pri toaleti,

  smjeta uenika na mjesto, priprema mu pribor,

  u dogovoru s uiteljem prepisuje s ploe, pie po

  diktatu,

  pomae u rukovanju s priborom ili crta umjesto

  uenika te mu pridrava ruku,12

  U praksi pomonikove svakodnevne dunosti su:

 • usmjerava ga na nastavu,

  na satu TZK sudjeluje u aktivnostima,

  za vrijeme odmora donosi uinu, odvodi uenika

  do toaleta te premjeta uenika u drugu

  prostoriju,

  prati uenika na terensku nastavu.

  Pomonik svaku kolsku aktivnost treba

  promatrati kao priliku za interakciju.

  13

 • Posljedice za nepoeljno ponaanje nikako ne

  smiju podrazumijevati fiziko kanjavanje,

  poniavanje, uskraivanje osnovnih potreba

  (zabrana odlaska na toalet, hrane, vode),

  prijetnje

  ni bilo koji oblik agresivnog ponaanja!

  Izbjegavanje nareivakog pristupa i naina

  komunikacije!

  Pohvalom, odobravanjem i pozitivnom panjom

  treba nagraivati posluna ponaanja uenika! 14

  Kako postupati s uenikom s tekoama u

  razvoju?

 • Postavljanje pravila i jasnih granica ponaanja!

  Dogovor o posljedicama u sluaju nepotivanja

  pravila ponaanja!

  Ako uenik ne obraa pozornost na ono to

  govorite, potrebno je na smiren nain privui

  pozornost!

  Davanje dovoljno vremena ueniku da poslua i

  uini ono to ste zadali. U situaciji kada ne

  poslua, potrebno je ueniku dati krae vrijeme

  za predah. Tada se nemojte obraati ueniku to

  e dati bolje rezultate nego neprestani pritisak!

  Izmjena aktivnosti, metoda rada i prostora!

  Davati kratke i jasne upute! 15

 • Nikad ne silite autistino dijete da radi neto to

  ne eli, ne povisujte ton ako se ne odaziva!

  Autistinu djecu ne pokuavajte odviknuti od

  rituala jer oni u tome osjeaju sigurnost!

  Uenik e pozitivno reagirati na osobu koju

  doivljava kao pomo, a ne kao prijetnju ili

  osobu koja ga kanjava!

  Naposljetku, treba uvijek imati na umu da

  nepoeljni oblici ponaanja kod nekih uenika

  mogu znaiti poziv u pomo, traenje panje ili

  neega to djetetu nedostaje (npr. brige, ljubavi i

  sl.) te ih ne treba shvaati osobno!

  16

 • Pomonik u nastavi treba pratiti ponaanje uenika.

  Ako primijetite promjene u ponaanju i simptomima

  koje uenik iskazuje, svakako se obratite razredniku i

  strunoj slubi kole te obavijestite roditelje o

  promjenama koje ste uoili.

  17