interaktivne table u nastavi

Download Interaktivne Table u Nastavi

Post on 22-Nov-2015

18 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta

TRANSCRIPT

 • Jovan Sandi

  INTERAKTIVNE TABLE U NASTAVI

  Novi Sad, 2012

 • Sadraj

  1 Predgovor 3

  2 Uvod 4

  2.1 Uvod u nastavna sredstva .............................................................................. 4

  2.2 Uvod u Interaktivne table (Interactive Whiteboard - IWB) ........................... 5

  2.3 Interaktivne table u nastavnom procesu ....................................................... 7

  2.4 Razvoj nastave sa IWB .................................................................................... 9

  2.5 Interaktivnost i IWB ....................................................................................... 12

  2.6 Najei naini upotrebe interaktivne table: ............................................... 13

  2.7 Koristi i problemi upotrebe IWB tehnologije u nastavi .............................. 16

  3 Modeli interaktivnih tabli prisutnih u nastavi u republici Srbiji 17

  3.1 Wiimote Whiteboard ...................................................................................... 19 3.1.1 Kako radi Wiimote Whiteboard 19

  3.1.2 Hardver Wiimote Whiteboard table 21

  3.1.3 Software Wiimoote Whiteboard table 21

  3.2 SmartBoard ..................................................................................................... 30 3.2.1 Kako radi SmartBoard 30

  3.2.2 Hardver SmartBoard table 31

  3.2.3 Flipchart Software Smartboard table 32

  3.3 Mimio ............................................................................................................... 36 3.3.1 Kako radi Mimio tabla 36

  3.3.2 Hardver Mimio table 37

  3.3.3 Flipchart Software Mimio table 38

  4 Softveri za rad sa IWB 42

  4.1 Flipchart softveri ............................................................................................ 42 4.1.1 ta je zajedniko svim flipchart softverima 42

  4.1.2 Poreenje mogunosti flipchart softvera 44

  4.2 Ostali softveri za rad sa IWB ......................................................................... 49 4.2.1 Softver za izradu interaktivnih vebi - Hotpotateos 6 49

  5 Umesto zakljuka 53

  6 Literatura 55

 • 1 Predgovor

  Interaktivne elektronske table su nova tehnologija koja pokuava da pronae svoje mesto u uionici, odnosno u nastavnom procesu. Ovaj trend prisutan je u celom svetu, pa se i u naim obrazovnim ustanovama mogu pronai interaktivne table. Poslednjih nekoliko godina, proces opremanja kola IWB tehnologijom sa smanjenjem cena samih tabli i pojave alternativa SmartBoard-u.

  Kako je IWB tehnologija tek odnedavno pristupana irem krugu korisnika, literature i rezultat istraivanja na ovu temu postoji vrlo malo, i to to postoji je uglavnom na engleskom jeziku. Takoe, uticaj interaktivnih tabli na proces poduavanja i uenja takoe jo nije potpuno rasvetljen i nedvosmisleno dokazan, te je cilj ovog rada da baci malo svetla na sve ove aspekte IWB tehnologije. Pretpostavljam da se iz tog razloga se IWB tehnologijama ne poklanja puno panje ni na redovnim studijama u okviru predmeta metodika nastave (Nisam siguran da je ovo tano danas, bilo je u tako u vremenima kada sam ja studirao)

  U tom smislu, ovaj rad je pokuaj da na osnovu prakse i iskustava prikupljenih u radu sa interaktivnim tablama i profesorima u kolama u Srbiji ukaemo na vane aspekte upotrebe ove tehnologije, njene prednosti i nedostatke kao i da damo saet pregled tri najzastupljenija modela interaktivnih tabli u naim kolama.

 • 2 Uvod

  2.1 Uvod u nastavna sredstva

  Nastavna sredstva podrazumevaju sve one objekte, koje nastavnik ili uenici koriste kod obrade novih nastavnih sadraja, uenja, vebanja i proveravanja.

  U skladu sa gornjom definicijom svako nastavno sredstvo kao dopuna govornoj rei treba da unosi novinu u nain rada i razbije monotonost verbalizma, treba da poveava interesovanje uenika i aktivira njihovu panju. U tom smislu dobro nastavno sredstvo treba da navodi uenike na potrebu vrenja uporeivanja kao i traenja kauzalne, uzrono posledine veze, izmeu pojava i objekata sa jedne i prethodnih kao i novih saznanja sa druge strane, uslovljava nalaenje slinosti i razlika meu pojavama ili objektima I tako dovodi do razvijanja uenikog miljenja.

  Razvijanje konkretnog i apstraktnog miljenja, odvija se u kontinuiranom interakcijskom procesu koji se odvija tokom itavog kolovanja uenika. Sam fiziki senzorni kontakt uenika sa predmetima ne garantuje da je ostvareno i adekvatno shvatanje stvari, odnosno shvatanje njihove sutine koje se obino ne mogu videti prostim posmatranjem.

  Tehnika dostignua i njihov uticaj na nastavu daju mogunost da se pronau i konstruiu takva nastavna sredstva koja su ne samo za to da prikau spoljanji izgled nego i da objasne i transformaciju npr. jedne fizike veliine od njenog izvora do mesta prelaska u neku drugu fiziku veliinu, i upravo ovde na scenu stupa IWB tehnologija koja moe da odgovori ovim izazovima.

  Upotrebom nastavnih sredstava ostvaruje se vie vaspitno-obrazovnih ciljeva. Pomou njih nastavnik ostvaruje princip oiglednosti, postie veu zainteresovanost uenika za date nastavne sadraje, pobuuje se vea panja i misaona aktivnost, vri se bri i laki prenos informacija, to sve zajedno doprinosi postizanju boljeg uspeha.

  Osnovne funkcije nastavnih sredstava su:

  postizanje oiglednosti, podsticanje na intenziviranje uenja i razvijanje umnih i drugih sposobnosti, postizanje racionalizacije i ekonominosti nastave, da predstavljaju materijalni oslonac misaonoj aktivnosti,

  intelektualna funkcija.

  U daljem tekstu opisaemo interaktivne table i njihov nain funkcionisanja, i us kladu sa tim pokuati da odgovorimo koje od gore navedenih funkcije nastavnog sredstva jesu podrane od strane IWB tehnologije.

 • 2.2 Uvod u Interaktivne table (Interactive Whiteboard - IWB)

  Interaktivna bela tabla je nastavno sredstvo, koje omoguava interaktivnost na projekcionoj povrini. Interactive Whiteboard (IWB) ini od projekcione povrine mehanizam koji se ponaa vrlo slino kao jedan veliki tuch screen. Izraz tuch screen treba uslovno prihvatiti jer ne reaguju sve table na dodir, ali je zbog sveprisutnosti tuch scrren telefona zgodan termin da adekvatno opie ponaanje.

  ta je zajedniko svim interaktivnim tablama bez obzira na nain realizacije?

  Radna povrina interaktivne table koja je osetljiva na akcije korisnika. Ovde odmah moramo naglasiti da radna povrina IWB nije isto to i radna povrina Windows-a, i da uvodimo ovaj termin da bismo oznaili korisnu povrinu koja intereaguje sa korisnikom. Radna povrina interaktivne table je povrina na kojoj je prikazano ono to se trenutno vidi na ekranu raunara koji upravlja radom table, a to moe biti deo zida, bela table od mediapana ili neka druga pogodna povrina na kojoj projektorom projektujemo sliku sa raunara. Osim projekcije slike projektorom, u nekim modelima IWB radna povrina IWB moe biti i ekran na monitoru ili televizoru velike dijagonale. Dimenzije radne povrine dakle zavise od veliine slike koju projektujemo ili od fizike veliine medija na kojem prikazujemo sliku.

  Akcije korisnika na radnoj povrini kao posledicu imaju izvoenje konkretne akcije na raunaru sa kojim je tabla povezana, to omoguava softver instaliran na raunaru.

  Kako funkcionie interaktivna tabla?

  U skladu sa gore reenim, radna povrina interaktivne table reaguje na akciju korisnika. Znai da svaki tip interaktivne table ima mogunost da nekako prepozna akciju korisnika na svojoj radnoj povrini. Na raunaru na koji je povezana radna povrina interaktivne table, mora biti pokrenut softver koji omoguava to prepoznavanje akcije korisnika. Da bi ovaj softver mogao precizno da sledi akcije korisnika, on mora biti svestan dimenzija i pozicije radne povrine table. Stoga se pre korienja interaktivne table vri kalibracija, odnosno davanje informacija softveru koji upravlja radom table o poziciji i dimenzijama radne povrine. Softver zapoinje proces kalibracije prikazom ekrana sa kalibracionim oznakama, koje korisnik treba na radnoj povrini to preciznije da oznai koristei se adekvatnom akcijom. Nakon kalibracije softver je spreman da reaguje na svaku akciju korisnika izvedenu na radnoj povrini table. Na ovaj nain, radna povrina table postaje i svojevrstan ulazni ureaj za raunar na koji je table povezana i omoguava njegovu kontrolu direktno sa radne povrine table kao da se korisnik nalazi za samim raunarom.

  Po emu se razlikuju?

  Postoji veliki broj interaktivnih table trenutno na tritu i postoji velik a raznovrsnost u nainu realizacije IWB. Dakle prva stvar po kojoj se interaktivne table razlikuju jeste hardver (Ovde se misli na pre svega na nain realizacije radne povrine IWB, odnosno hardver koji nam je potreban da se ona realizuje i na nain realizacije veze radne povrine sa raunarom)

  Postoje front-projection i rear-projection modeli table. Rear projection table kreiraju sliku iza korisne povrine IWB, tako da problem senke i svetlosti koja bije u oi predavau ne postoje, ali su ovakve table neuporedivo skuplje od front-projection tabli i kod nas skoro da nisu ni zastupljene. Front-projection interaktivne table su reene tako to je projektor postavljen ispred table. Loa strana ovakvih tabli je to je predava izmeu projektora i projekcione povrine i to tokom korienja svojom rukom pravi senku. Druga neprijatnost ovog tipa projekcije je to snop svetla projektora direktno bije u oi predavau. Ovaj problem se moe reiti korienjem Ultra-Short-Throw (UST) projektora, koji se montiraju praktino iznad table na vrlo maloj udaljenosti i imaju uinak prikaza kao redovni DLP projektori udaljeni nekoliko metara od projekcione povrine. Mana UST projektora je njihova cena koja je dva puta vea u odnosu na redovan projektor.

 • Najvei broj interaktivnih belih table koji se prodaje u S