kurtuluş cephesi, sayı: 94, kasım-aralık 2006

Upload: kurtuluscephesi

Post on 30-May-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  1/40

  KURTULU CEPHESAnti-Emperyalist ve Anti-Oligarik Mcadelede

  Zafer Bizim Olacaktr !

  http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 94 Kasm-Aralk 2006

  0

  Tehdit AltndaTrkiye

  PazarnYeniden Paylam

  Trkiye Laik KalacakAma Nasl?

  Laikliin Tarihsel Evrimi ve eriatlk

  Neden slamclarEmperyalizme Kar Silahl Direniin

  Egemen gcdrler?

  Globalizmin SonundaBaka Bir Dnya

  Muhabbetleri

  Ykselen Milliyetilik,Trk-.aistler

  ve slamc-.aistler

  NepaldeSilahl Mcadele,Bar ve Maoizm

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  2/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  KURTULU CEPHESSORUMLU (V.i.S.d.P) :Sezai GrrYazma Adresi: Postfach 1414

  55504 Bad Kreuznach / Deutschland

  nternet Adresi:http://www.kurtuluscephesi.comhttp://www.kurtuluscephesi.org E-Posta Adresi:

  [email protected]

  Bu say LKER Matbaasnda baslmtr Bask Tarihi: 1 Aralk 2006

  TEHDTALTINDA

  TRKYE

  PAZARINYENDENPAYLAIMI

  TRKYELAK KALACAK

  AMA NASIL?

  LAKLNTARHSEL EVRM

  VE ERATILIK

  NEDEN SLAMCILAREMERYALZME KARISLAHLI DRENNEGEMEN GCDRLER?

  GLOBALZMNSONUNDABAKA BR DNYAMUHABBETLER

  YKSELENMLLYETLK,TRK-.ASTLER

  VE SLAMCI-.ASTLER

  NEPALDESLAHLI MCADELE,BARI VEMAOZM

  !#

  !

  %

  $

  &

  !

  Ekonomik, toplumsal, siyasal, kltrelher alanda gelien olaylarn yaratt

  korkular zerine

  Oligarinin, zel olarak ibirliki-tekelci burjuvazinin, kendi dndakismrc snflarla iliki ve elikisiile oligarik devlet aygtnn bu iliki

  ve elikiler ortamndaki durumuzerine bir deerlendirme

  Dantay saldrs sonrasnda giderek yaygnlaan Trkiye laiktir, laik

  kalacak slogannda ifadesini bulanlaiklik-eriatlk atmas zerine bir

  deerlendirme

  Laikliin Avrupada ortaya k vegeliimi ile lkemizdeki eriatlnfarkll zerine bir deerlendirme

  Amerikan emperyalizminin askeriigalleri ve srailin son Lbnansaldrsnda islamclarn silahldireniteki etkinliinin nedenleri

  zerine bir irdeleme

  Amerikan emperyalizminin Irakigaliyle birlite globalizmin sonu

  gelmiken, lkemiz solununkreselleme kart sylemleri

  zerine ksa bir deerlendirme

  2005 Mart ayndan itibaren ykselenmilliyetilik dalgas ortamnda

  oligarinin sivil faist milis rgtlen-melerinin faaliyetleri ve anti-faist

  mcadele zerine bir deerlendirme

  21 Kasm 2006 tarihinde Nepalhkmeti ile NKP(M) arasnda

  imzalanan bar anlamasnnmaoizm erevesinde ksa bir

  deerlendirmesi

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  3/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  !

  Ekonomistler artan cari an byk bir ekonomik krize yol aa-candan korkuyor

  Eitimciler, okullardaki iddetin nereye uzanacandan endieliler Aileler ocuklarnn uyuturucu kurban olmasndan korkuyorlarniversite rencileri okulu bitirdiklerinde nasl i bulacaklarnn

  kaygsndalarBaz solcular Amerikann lkeyi igal senaryolarn konuuyorlar

  Laiklik yanllar, kara arafn yaygnlndan, eriatlarn glen-mesinden korkuyorlareriatlar askeri darbe korkusuyla yatp kalkyorlarSpor yorumcusu, benim genelkurmay bakanm kodumu oturt-

  mal diyorKredi kartlarnn limitlerini dolduranlar ne yapacaklarnn kaygs

  iindeleriler isiz kalmaktan, kyller rnlerini yok pahasna satmaktan

  korkuyorlar Aydnlar kltrel yozlamadan, lkenin bamszln yitirmesin-

  den, eriatlarn ynetimi ele geirmesinden kaygllar AB yandalar, AB ile ilikilerin kopmasndan korkuyorlar

  Kemalistler, aresizlik iinde kemalizmin ideoloji olup olmadntartyorlar

  Varolar, uyuturucu ve fuhutan; kamu emekileri kredi kart-larnn limitlerinin dolmasndan korkuyor

  Kadnlar kapka terrnden korkuyorlar, ev sahipleri gpegn-dz eve giren hrszlardan korkuyorlar

  nller paparazilere yakalanmaktan, kirli amarlarnn ortayadklmesinden korkuyorlar

  Orhan Pamuk ldrlmekten korkuyorSolcular lmekten korkuyorHerkes kaygl, herkeste bir korku varHerkes Kbrstan, Ermeni soykrmndan, Krtlerin blcln-

  den sz ediyorHerkes ahlakn bozulduunu, toplumun yozlatn sylyorHerkes ekonomik bir krizin lkeyi altst edeceini dnyor

  Tehdit AltndaTrkiye

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  4/40

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  5/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  #

  Bir dnemin toplumsal ve siyasal varlk biimlerinin i balants birkez kazara renilecek olsa, bu i hi amadan, bu biimler mrlerininyarsn oktan doldurmu, sonlarna doru gitmekte olduklar zaman olur.(. Engels, Anti-Dhring, s. 154.)

  eklindedir Btn ilikileri, bu hare-keti gerekletirmek iin grev ya-parlar Btn gler, bu temel gre-vi yerine getirmek iin hareket halin-dedir Emperyalizmin retim ilikileri

  z olarak kapitalist bir nitelik tad-ndan, girdii yerlerde kapitalist re-tim ilikilerinin boy atmasna da ne-den olur

  Emperyalist-kapitalist retim ili-kilerinin girdii lkede, eer feoda-lizmin barndan kan kapitalist re-tim ilikileri varsa veya retici gle-rin gelimesi kapitalizme doru y-nelmise, o lkeye giren d dina-mik, kendi iktisadi glerini (gere-kirse bu gleri askeriletirerek) l-

  kenin kapitalist ilikilerini kendinetabi klmak yolunda kullanr Emper-yalist-kapitalist retim ilikileri basknkar ve gelimekte olan lkenin ka-pitalizmi, emperyalizme baml halegelir Bu durum ayn zamanda, i di-namiin arptlmasdr da Zira, em-peryalizmin lkeye girii olmasa, ik-tisadi evrime uygun olarak gelienkapitalizm ve onun snf burjuvazi,toplumsal hareketin lokomotifi ola-cak ve toplumu daha ileri bir toplu-ma kendi i dinamikleriyle gtre-cektir lkede gelien kapitalizm veburjuvazi, dier snflarn, hatta pro-

  lkemiz, emperyalizme baml, arpkbir kapitalizmin egemen olduu bir lke-dir Kapitalizm kendi i dinamii ile geli-mediinden, emperyalizmin istem ve kar-larna uygun olarak (d dinamik) yukardan

  aaya gelitirildiinden arpktr, da ba-mldr Bu nedenle emperyalist sistemintm eliki ve atmalar, bu arpk ve d-a baml yapya iddetle yansr lkedekibunalmlarn ve krizlerin temelinde, da,emperyalizme baml bu arpk yap bulu-nur Emperyalizm, yeni-smrgecilik yn-temleriyle ortaya kard bu arpk yapsonucu, sadece dsal bir olgu deil, aynzamanda isel bir olgu haline gelmitir

  Bu d dinamikle gelien arpk kapita-lizmin yerli burjuvazisi, batan, henz e-

  kirdek halindeyken emperyalizmle btnle-erek gelimitir ve tekelci niteliktedir Bunedenle yerli ibirliki-tekelci burjuvazinin varl tmyle emperyalizme bamldr,emperyalizm olmakszn varln srdre-mez

  lkemizde d dinamikle gelien kapi-talizm, ayn zamanda emperyalist retim

  ilikileri olarak tanmlanrEmperyalist-kapitalist retim ili-

  kileri, rantiye ve parazit niteliiyle l-ke ekonomisi iine girer Bu ilikile-rin dinamii, daha fazla deeri veemei, sermayenin ve retimin yo-unlat metropollere gtrmek

  PazarnYeniden Paylam

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  6/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  $

  letaryann da desteini alarak, top-lumsal dengeyi kuracaktr Bu du-rumdaki burjuvazinin ve kapitalistretim ilikilerinin yn ileriye doru

  ve lkenin retici glerini gelitire-cek biimde mevzilenmitir Ancak,kapitalizmin bir dnya sistemi olma-sndan (emperyalist-kapitalist retimilikilerinin tm dnyaya yaylmasn-dan) sonra, byle bir durumdan szedilemez Bu nedenle, hangi lke-de olursa olsun, kapitalizmin birdnya sistemi olmasndan sonra,burjuvazinin toplumsal nderliin-den sz edilemez lkedeki mevcut

  kapitalist ilikiler ve burjuvazi, em-peryalist-kapitalist ilikilerle karla-tktan ve ona tarihi bir sre iindetabi olduktan sonra, ilerici niteliiniyitirmi ve retici gleri engeller birnitelie brnerek, i dinamiin ha-reketine kar olmaya balamtr

  Artk tarihi misyonu elinden ka-ran burjuvazi, barndan kt feo-dalizmi ve geri retim ilikilerini dev-rimci bir biimde tasfiye edemez l-kede gelien emperyalist-kapitalist

  retim ilikileri feodalizmi tasfiyeediyorsa, bu tasfiye, retim ilikileri-nin kendi rantiye ve parazit ilikile-rine uygunluu lsnde ve kapi-talist ilikilerin geri retim ilikilerinizorunlu zmesindendir lkeninburjuvazisi siyasal zorunu, reticiglerin gelimesi ynnde feodal-ler zerinde deil, mevcut retimilikilerini yaatmak zere kullanma-ya ynelir Artk byle bir toplumda,toplumsal dengeden sz edilemez

  Toplumda hakim olan, dengesizlik(ya da suni denge) ve kanlmazsonu da, bunalmdr

  lkemizde feodalizmin hemen hementasfiye edilmi olmas, ancak bu tasfiyeyeuygun den bir nitelikte kapitalizmin geli-memi olmas, hem yar-feodal retim ili-kilerinin ksmen yaamakta olmasnn, hemde snfsal olarak feodallerin styapdaki et-kinliklerinin maddi temelini oluturmakta-dr

  Sadece lkemizde deil, dier geri-b-raktrlm lkelerde de gcn emperya-list sistemden alan retim ilikileri, geri re-tim ilikilerine kendini kabul ettirir ve tabi

  klar; ancak bu zorlamak, bir uzlamadr ve ekonomik temeldeki bu elime mut-laka toplumsal ve siyasal plana da yansrlkenin ekonomisi dengesini temelde, em-

  peryalist sistemde bulmasna karlk, lke-nin iktisadi evriminin zorlamalarnn den-gesini retici glerin gelimesinde bula-mamas, buna karlk da baml yapnngetirdii emperyalist-kapitalist retim ili-kilerinin zorlamas ile karlanmas, toplum-sal dengeyi suniletirir zetle, lkemizded dinamik (emperyalizm), lkenin i di-namiini bozmu, toplumu dengesizletir-mi ve kendine uygun den bir suni den-

  geyi oluturmutur

  D dinamikle gelien kapitalizmin (em-peryalist retim ilikilerinin) lke ekonomi-sini nce dnya ekonomisine katmas, da-ha sonra da retime szarak onu kontrolaltna almas srecinde, i dinamik ile geli-meye alan kapitalist unsurlar hzla em-peryalizmle uyum iine girmiler ve retimilikileri olarak emperyalist-kapitalist retimilikilerinin rayna oturmulardr Bu sre,retimin metropollere ynelik gelimesi,st yapnn emperyalizmin retim ilikile-rine gre dzenlenmesi ve lke burjuvazi-

  sinin tekelleerek (retim ilikilerinin ka-nlmaz sonucudur) iktidar ortaklaryla al-mas eklinde somutlamtr Bu somutla-mada iktidar, gerek snfsal, gerekse yne-tim olarak, oligarik bir nitelik almtr

  D dinamikle gelien arpk kapitaliz-min, lkenin ekonomik-toplumsal evrimiile atma ve uyum durumu, snfsal pla-na, oligarinin bata proletarya olmak ze-re, emeki ynlarla atmas, feodallerleuyumlu atmas, kyllkle iktisadiuyum erevesinde uyumu eklinde

  yansr Oligarinin feodallerle ve kyllk-le olan uyumu, lkedeki nispi demokratikortamn temelini oluturur lkedeki nispidemokratik ortam, feodallerin st yapsalolarak varlklarn srdrmeleri iin gereklibir demokratik ortam olduu gibi, ky-lle de o iktisadi uyum iin gereklidir

  lkemizde nispi demokratik ortamnyaamasnn temel nedeni, kylln (velkemizde tarihi bir etkinlii olan kent k-k burjuvazisinin toplumsal ve siyasal ola-rak) ekonomik uyum iinde siyasal ola-rak yedeklenmesindendir

  Ancak lkemizde retici glerin geli-me dzeyi, dengesini emperyalist metro-

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  7/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  %

  pollerde bulduundan, oligari, retim ili-kilerini devam ettirme grevini,siyasal zoruaskeri biimde maddeletirmenin artlariinde yerine getirebilir

  Emperyalizmin dnya leinde uygu-lamak zorunda olduu zor, lkede oligar-inin siyasal zoru olarak somutlar Ve em-peryalist-kapitalist retim ilikileri yaadsrece, bu siyasal zor da varln devamettirecektir Ve kendisine ynelen her s-nfsal tavra kar askeri bir biimde mad-deleecektir Siyasal zorun askeri biimdemaddelemesi, lkedeki dengesizlik nede-niyle, aslnda srekli bir niteliktir Emper-yalizmin gizli igalinden dolay, ekonomik

  yapdaki dengesizlik, toplumsal ve siyasalplana da yansr Ekonomide en ak bir bi-imde mallar zerinde gzleyebileceimizbu durum, toplumsal planda, lkedeki st- yap kurumlarnda ve kltrnde, siyasalplanda da siyasal zorda somutlar

  Siyasal zor, oligarinin elinde ilk koulolarak, oligarinin siyasal egemenliini ko-rumas eklinde grevini somutlatrr Ku-kusuz en nemli ara,devlet aygtdr Dev-let, bu dnemde, egemen snflarn karak-terine brnerek, oligarik devlet niteliini

  almtrOligari, sadece ibirliki-tekelci sanayiburjuvazisinden deil, ayn zamanda tekelciticaret burjuvazisi, byk toprak sahipleri ve yerli ve yabanc tekellere zorunlu ola-rak bal olan tefeci-tccar sermayesininen byklerinden oluur Tarihsel sre,ibirliki tekelci (sanayi ve ticaret) burju- vazinin tek bana oligariyi oluturmas ynnde olmakla birlikte, bu dz bir izgiizlemez 12 Mart dneminde olduu gibi,ibirliki-tekelci burjuvazi, kk-burjuvaziyi

  yedekleyerek, oligari iinde yer alan di-er snflar tasfiyeye ynelmitir 12 Eylldneminde ise, tm smrc snflar ara-snda kar-devrimci bir ittifak (consen-

  sus) oluturularak oligarik ynetim dahageni bir zemine oturtulmutur Bu ittifak-n somuttaki grnm ise, T zaln drteilimi birletirdik diyerek aklad ANAP ve ANAP hkmetleri olmutur

  birliki-tekelci sanayi ve ticaret burju- vazisinin kesin egemenlii altnda gerek-letirilen bu ittifak, siyasal ncelikleriniyitirdii oranda dalmaya balamtr zel-likle Sovyetler Birliinin datlmasyla bir-likte ortaya kan yeni frsatlar (pazarlar)

  ve 1994 ekonomik kriziyle birlikte egemensnflar arasndaki uyum bozulmu ve da-lmtr

  Bugn oligarik devlet aygt, gelien

  olaylar karsnda asli grevini, yani oli-garinin siyasal egemenliini koruma ve d-a baml kapitalizmi srdrme grevini yerine getirmekte zorlanmaktadr zellik-le AB dayatmalar ve AKP hkmetiyle bir-likte devlet kurumlar iinde ortaya kanuyumsuzluklar, yer yer kurumlar arasatmalar, oligarik devlet aygtnn es-kisi gibi ilevini yerine getiremedii, getir-mekte zorland durumlar ortaya karm-tr Bu da, kimi legalistler tarafndan dev-

  letin zlmesi olarak lanse edilmektedirBu grngnn temelinde, 1994 sonra-snda smrc snflar arasndaki uyum-un tmyle ortadan kalkmas yatmaktadr

  12 Eyll ve ANAP hkmetleri dne-minde uygulanan ekonomi politikalar,smrc snflar ittifak iinde yer alan herkesimin belli llerde glendirilmesinehizmet etmise de, 1994 ekonomik krizi,zellikle finansman alannda ibirliki-tekel-ci burjuvaziye tmyle baml olan kesim-lerin tasfiyesine yol amtr

  lk anda 1994 ekonomik krizinden etki-lenen kesimler, oligarik devlet tarafndanTrki cumhuriyetler pazarna ynlendiril-mise de, bu pazarlarda beklenen gelime-ler salanamadndan yeni bir atmannbalangcn oluturmutur

  Bu dnemin en tipik olgusu, hemen hersmrc kesimin, kendine ait bir siyasalparti kurmaya ynelmesi, az da olsa mec-liste temsilci bulundurmaya almas y-nndeki giriimlerdir

  Bu dnemde en az dikkat eken kesim

  ise, bugn yeil sermaye ya da islamcsermaye ad verilen kesimler olmutur

  Bu kesimler, arlkl olarak Arap pa-zarlarna ve AB lkelerine, dayanksz t-ketim mallar ihracatna ynelmiler ve Su-udi finans sermayesi ile (faizsiz bankac-lk) kendilerine oligari dnda finansmanolanaklar bulmulardr Suudi finans des-teinin dnda, AB lkelerindeki msl-man gmen iilerin arasnda, neredey-se tamam dolandrcla dayanan nemlibir parasal-finansman da salamlardr(Bugn Kombasan, Yimpa vb islamcsermayenin yurtdndan dolandrclk yo-luyla elde ettikleri para miktar 15-20 mil-

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  8/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  &

  yar dolar bulmutur)Kapitalizmin gelime ritmini ka-

  pitalist pazar belirlerGelien ve glenen islamc sermaye-

  nin, geliimini srdrebilmek iin yeni pa-zarlara ihtiyac vardr Bu pazar ihtiyac, birsre iin lke dndaki yeni pazarlar ola-rak karlanabilmise de, her durumda ipazar belirleyici hale gelmitir zellikle1994, 1999 ve nihayetinde 2001 krizleri ipazar ne kartrken, oligarik devlet g-cnn ekonomik bir g olarak etkisi dahafazla grlr olmutur

  Dier taraftan dorudan oligarik dev-let araclyla Trki cumhuriyetlere yn-

  lendirilmi olan orta sermaye kesimlerininbeklentilerinin karlanmamas, bu kesim-leri yeniden i pazara yneltmitir Siyasalolarak MHP tarafndan temsil edilen bumilliyeti sermaye kesimlerinin i paza-ra ynelmeleriyle birlikte, lke ii pazarzerinde islamc ve milliyeti sermayekesimlerinin kyasya bir rekabeti ortayakmtr

  Bu gelimeler karsnda oligarinin te-mel ve belirleyici gc olan ibirliki-tekelciburjuvazi ise, ban S Sabancnn ektii

  kanadyla tm arln yabanc pazarlaravermeye ynelmitir Bunun somut grn-m ise, ibirliki-tekelci burjuvazinin AByelii ynndeki hareketidir

  lk anda oligarinin ideologlar tarafn-dan herey yerli yerine oturtulmutur

  birliki-tekelci burjuvazi, globalizmkoullarnda uluslararas pazarlara alacak,ibirlikilikten elde ettii sermaye birikimi-ni daha istikrarl olduu kabul edilen ABlkelerinde deerlendirecektir Yine empe-ryalizmin ibirlikisi olarak, globalleme

  erevesinde, Ortadou ekseninde ortayakacak yeni pazar ilikilerinde emperyaliz-min taeronu olarak yeni yatrm olanak-larna sahip olacaktr TSADn blgeselg: Trkiye sylemi, oligarinin ideologla-rnn (ki byk lde soldan devirilmitir)senaryolarna uygun olarak retilmitir

  Yine bu ideolojik senaryoya gre, i-birliki-tekelci burjuvazi d pazarlara yne-lirken, onun geride brakt i pazar ili-kileri ise islamc ve milliyeti sermayekesimleri tarafndan doldurulacaktr bir-liki-tekelci burjuvazinin, elinde bulundur-duu bankalar araclyla bu kesimlerin fi-nansman ihtiyacn karlarken, ayn

  zamanda bu yolla denetimini srdrebile-cei varsaylmtr

  Bu erevede zelletirmelere gidilmi,i pazar bu yolla deiik sermaye kesim-

  leri arasnda paylatrlmtr*Senaryolar ne denli globalleen dn-

  yaya uygun olarak izilmi grnrse g-rnsn, pratikte azami kr peinde koansermaye kesimlerinin kar atmasna uy-gun olarak gelimitir

  zellikle kamu bankalarnn zelletiril-mesinde siyasal iktidar sorunu yeniden nplana gemitir Medya patronlarnn bir-biri ardna zelletirilen kamu bankalarnsatn allar ve ardndan 1999 ve 2001 kri-

  zinin patlak vermesi, oligari dndaki s-mrc snflarn i pazardaki gelimeleri-nin finans kaynaklar araclyla denetimaltna alnmas, planlarn byk ldeilemez hale getirmitir

  Trki cumhuriyetler pazarndan elibo dnen ve sermayesinin bir blmnburalarda kaybeden milliyeti sermayekesimlerinin, 1999 seimlerine kadar i pa-zarda pay kapma mcadelesinde mafyailikilerini kullanmaya balamas, bir kezdaha bu sermaye kesimlerinin i blnme-

  sine ve ayrmasna yol amtr Bu ayr-mann pratikteki grnm ise, MHP dn-da BBP vb faist partilerin ve ocaklarnortaya kmas olmutur

  slamc kesim ise, gerek Suudi serma- yesiyle, gerekse AB lkelerindeki gmeniilerin dolandrlmasyla salanan para-sermayeyle, i finans kaynaklarna ihtiyaduymakszn hareket edebilme yeteneikazanmtr Bu finansmanla, kk tccarve esnaf kesimi giderek bym ve daya-nksz tketim mallar pazarnda rakipsiz bir

  g haline gelmitir Geleneksel olarak feo-dal retim ilikilerinin paras olan bu ke-simler, pazardaki etkinliklerine paralel ola-rak sisteme eklemlenmeye balamlardr2001 kriziyle yerli bankaclk sistemine balolan kk ve orta ticaret sermayesiningszlemesi ve pazar yitirmesi karsn-da, islamc sermayenin gelimesi ve ege-men olmas bu kesimler arasnda yeni bir

  * Burada yanl anlamaya yer vermemek iin he-men ekleyelim ki, zelletirmelerin nedeni i paza-

  rn ibirliki-tekelci burjuvazi dndaki smrcsnflar arasnda paylatrlmas deildir zelletirme,lkenin iinde bulunduu i ve d borlanmalarndenemez hale gelmesinin rndr

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  9/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  '

  iliki ortaya karmtr Bylece kk veorta ticaret burjuvazisi AKP ekseninde itti-faka girmilerdir 1999 sonrasnda DSP-MHP-ANAP koalisyon hkmetinin beklen-

  tilerini karlamadn gren kimi milli-yeti sermaye kesimleri de bu ittifaka ka-tlmlardr

  Bu srete, lke tarihinde ikinci kez k-k-burjuva saflarndan yeni bir sermayekesimi ortaya kmtr Tketim mallar it-halatna bal olarak ortaya kan bu ke-sim, artan ithalatla birlikte yeni bir ticaretburjuvazisi kesimini oluturmutur Bu yeniithal mallar ticareti yapan sermaye kesimi, Anadoluda ticareti denetim altna alm

  olan islamc sermayenin tedarikisi (lo- jistik) olarak bu kesimle kar birliine sa-hip olmutur Bir baka ifadeyle, ithal mal-larnn ithalatlar, kendi datm an kur-mak yerine, islamc sermaye ile ibirlii-ne gitmilerdir

  Gerek lkenin artan dviz ihtiyac iinihracatn tevik edilmesi, gerek tketimmallar ithalatndaki art, Cumhuriyet tari-hinde ilk kez ticaret burjuvazisini, sanayiburjuvazisi karsnda ekonomik yaam be-lirleyen bir konuma getirmitir stelik sa-

  dece ibirliki-tekelci ticaret burjuvazisi de-il, btnyle i ve d ticaret burjuvazisiekonomiye damgasn vurmaya balamtrbirliki-tekelci sanayi burjuvazisi ekono-mik gcn yitirmemi olmakla birlikte,ekonominin btnnde arlkl yerini kay-betmitir Bu durum GSMH iinde imalatsanayinin paynda ve imalat sanayi iindeibirliki-tekelci sanayi burjuvazisinin ora-nnda aka grlr

  Bylece smrc snflar hiyerarisin-de gemiten farkl bir grnm ortaya k-

  mtr Yeni-smrgecilik yntemlerine gre

  gelitirilmi sanayiye dayanan tekelci tica-ret burjuvazisinin eski gc krlm ve t-ketim mallar ithalatna dayanan ticarettekigelime karsnda tekelci niteliini de yitir-mitir Gerek islamc, gerek milliyetitccarlarn tketim mallar ticaretine daya-nan gelimesiyle, ticaret bal bana eko-nominin belirleyici gc haline gelirken, bukesimlerin ekonomik glerine edeer birsiyasal g kazanma abalar younlam-tr

  Bir baka deyile, d ve i ticarette i-birliki-tekelci burjuvazinin gc krlm,

  tekelci nitelii byk lde ortadan kalk-mtr malat sanayinin, tketim mallar it-halatyla i pazardaki eski nemini yitirmeside bu srete etkin olmutur birliki-te-

  kelci sanayi burjuvazisinin globalleendnyaya uyum aray iinde yurtdndasermaye yatrmlarna ynelmesi, i paza-ra ynelik tekelci niteliini de geriletmitir

  Artk eski dnemdeki gibi ibirliki-te-kelci burjuvazinin (ticaret ve sanayi burju-vazisi) ekonominin belirleyici gc olmak-tan uzaklamas, i pazarn kk ve ortasermaye kesimlerinin denetimine geme-si, oligarinin gcn greli olarak azaltmve oligarik devlet aygt bu duruma uyum-

  lanmak zorunda kalmtr zelletirmeler ve IM. uygulamalaryla devletin (kamu)ekonomik yaamdaki gcnn snrland-rlmas ve kltlmesi karsnda, oligarikdevlet aygtnn eski tarzda oligarinin s-mry disipline etme arac olma ilevide nemini yitirmitir ve d borlarnbymesiyle dviz ihtiyacnn artmas, yk-sek enflasyon karsnda tketim mallar it-halatna dayanan desenflasyonist politika-lar, devletin klmesinin zel bir sorunolmasn bir sreliine de olsa ortadan kal-

  drmtr Ancak lkede gelien kapitalizmin ddinamikle yukardan aaya, devlet aracl-yla gelitirilmi olmas, snf ilikilerinindzenlenmesinde siyasal gcn (devlet)belirleyici konumunu deitirmemitir Ka-mu kurulularnn zelletirilmesi, devletibal bana bir ekonomik g olmaktan -karm olmasna karn, ekonominin ve s-nf ilikilerinin dzenlenmesindeki etkin ro-ln azaltmamtr Bu da, gelien ve gle-nen her kesimin, siyasal iktidar zerinde

  gcn artrmak ve pekitirmek ynnde-ki hareketlerinin maddi temelini olutumutur Bu aamadan itibaren, ekonomikgler ikincil hale gelmi, siyasal g soru-nu birincil olmutur

  Bugn lke ii ekonomik ilikilerde i-birliki-tekelci burjuvazinin oluturduu oli-garinin gc ne lde gerilemi olursaolsun, devlet aygt zerindeki denetimi,zel olarak da siyasal zor gc zerindekidenetimi mutlaktr Bu nedenle, siyasal gzerinde yryen smrc snflarn at-mas, her durumda siyasal zor gcnn (si-lahl kuvvetler) denetimi noktasnda odak-lanmaktadr

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  10/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  Oligari asndan AKP hkmeti, ken-di dndaki smrc snflarn birliini,consensusunu oluturduu lde nem-li bir sorun olarak ortaya kmamtr 2002

  seimleriyle birlikte merak etmeyin ordu var szlerinde ifadesini bulan bu nem-sememe, kamu kurulularnn zelletiril-mesiyle devletin ekonomik gcn yitirme-si nedeniyle, nemsenecek bir ekonomiksonu retmeyecei varsaymna dayand-rlmtr

  Ama gelien olaylar, ekonomi alanndaklen kamunun servetin yeniden da-lmnda nemli sonular retmeyeceivarsaymn yanl karmtr Uzanlarn ir-

  ket ve varlklarna el konulmasnda isla-mi sermayeye kendi dnda bir yer at-n dnen ibirliki-tekelci burjuvazi,gerekliini agzl sermaye ifadesindebulan sermayenin kendi doasnn tuza-na dmtr

  Bu koullarda AB uyum paketleri ara-clyla siyasal ynetimin demokratikle-tirilmesinin devlet aygt zerindeki dene-timini pekitireceini ve yeni koullarauyumlanmasn salayacan dnen oli-gari, yasama ve yrtme organlarndaki

  eski gcne sahip olmaynn sonularn yaamaya balamtrHer ne kadar zelletirmeler yoluyla

  devletin ekonomik gc snrlandrlm vekltlmse de, devlet, siyasal zor gcolarak her durumda ekonomik gtr*

  ktisadi hareket sonunda stngelir, ama o da, siyasal hareketin,kendisi tarafndan yaratlm, kendi-ni bir yandan devlet gcnde, ve teyandan bu gle birlikte doan mu-halefette gsteren grece bir zerk-

  lie sahip bulunan yansmasnn et-kisine urayacaktr Tpk, sanayi pa-zar hareketinin btnyle parapazarnda ve elbette tersine evril-mi olarak yansmas gibi, varolan vekart bir nitelik tayan snflarn sa- vam da hkmet ile muhalefetarasndaki savamda, ama gene ter-sine olarak yansr Yansma artk do-laysz deil, ama dolayldr, artk ken-dini bir snflar savam olarak deil,ama siyasal ilkeler iin bir savamolarak gsterir ve yansma ylesine

  tersine evrilmitir ki, bizim onu kav-rayabilmemiz iin binlerce yl gerek-mitir**

  Gelien olaylarn ortaya kard genel

  grnm, devletin zlmesi olarak ta-nmlayanlar da, oligarinin ynetememekrizi olarak tanmlayanlar da, siyasal iliki-lerdeki gelimelerin ekonomik ve snfsaltemellerini grmezlikten geldikleri orandamevcut durumu kavramaktan uzaklam-lardr

  Evet, son on yllk gelimelere, zel ola-rak AKP hkmetiyle birlikte ortaya kangelimelere bakldnda, oligarinin ekono-mik ve siyasal denetiminin nemli lde

  zaafa urad, gelimeler karsnda et-kin bir g olmaktan kt ve buna para-lel olarak devlet aygtnn toplum zerinde-ki gcnn zayflad gzlemlenebilir

  Medyann, kapka terrnden siya-sal olmayan lin giriimlerine, organizehrszlk olaylarndan orta retimdeki -renci kavgalarna kadar toplumsal ilikileralannda ne kartt olaylara bakldn-da devlet gcnn zaaf iinde olduusylenecektir Ayn ekilde, klk ve kya-fet yasasna, retimin birlii yasasna

  baklarak yasad faaliyetlerde byk birart olduu ve devlet glerinin bunlar en-gellemekte pasif davrand sylenebilir

  Keza AB yelii adna gerekletirilenreformlar ve AB dayatmalar karsndadevletin ve onun yrtme gc olan hk-metin aresizliine bakarak, ulusal-dev-letin gcn kaybettii ve hatta dalma- ya balad da sylenebilir

  Bu ve benzeri olgusal deerlendirmele-re yakndan bakldnda grlecektir ki,oligarinin siyasal zorunu, devlet gcn,

  ekonomik ve toplumsal ilikiler alann di-sipline etme amacylaeskisi kadarrahatkullanamadndan yola klmaktadr Oysaoligari, eskiden de zor gcn rahatakullanamamtr 12 Mart ve 12 Eyll aske-ri mdahaleleri doru olarak tahlil edildi-inde, oligarinin zor gcn harekete ge-iriinin sanld kadar kolay olmad g-rlecektir 28 ubat olay ise, belki de oli-garinin askeri glerini en kolay ve rahat-a harekete geirdii ilk ve tek olaydr

  Burada kavranlmas gereken, oligar-inin siyasal zorunun askeri biimde mad-

  * Marks, Kapital, Cilt: I, s 790 ** Engels, C Schmidte Mektup, 27 Ekim 1890

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  11/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  deletirilmesinin koullardrVe (siyasal zorun) temel grevi,

  mevcut retim ilikilerinin devamnsalamay yerine getirmektir Bu g-

  revin yerine getiriliinde zorun as-keri bir biimde maddelemesi vegrnr olmas, a) Egemen snfla-rn kendi i elikileri yznden ida-re edememeleri, b) Gelien snfsalmuhalefetlerin mevcut retim iliki-lerini tehdit eder bir nitelik almalar,c) Dorudan doruya iktidara yne-lik bir siyasal alternatifin ortaya k-mas durumlarnda olur

  Bu koullar iinde egemen snflarn

  kendi i elikileri yznden ynetememe-leri, yani oligarinin denetimi elinden ka-rmas koullarnda ynetimin askerileti-rilmesi (askeri darbe) 12 Mart 1971de ger-ekletirilmitir Ama 12 Mart, ayn zaman-da oligarinin bu yndeki askeri mdaha-lesinin beklenen sonular vermedii, hat-ta kendisine daha pahalya mal olduunuda gstermitir Dolaysyla egemen snfla-rn kendi i elikilerinden dolay yneti-min askeriletirilmesi o kadar kolay deil-dir

  12 Mart ve 28 ubat srecinde de grl-d gibi, egemen snflarn kendi i eli-kilerinden dolay ynetimin askeriletirilme-si iin, hereyden nce kent kk-burju-

  vazisinin oligari tarafndan yedeklenmesiarttr Bu, ister 12 Mart dneminde olduugibi, Atatrk, milliyeti, ilerici, re-formcu sloganlarla yaplm olsun, ister 28ubat mdahalesinde olduu gibi sadecelaiklik sloganyla gerekletirilmi olsun,her durumda kent kk-burjuvazisinin oli-gariye yedeklenmesini zorunlu klar

  AKP hkmetinin ibanda olduu sondrt yllk sre deerlendirildiinde gr-lecektir ki, kent kk-burjuvazisi kozmo-politizm ve tketim ekonomisi ereve-sinde tketim mallar ticaretine baml ha-le gelmitir ok basit bir rnekle, kksanayi blgesindeki otomobil tamircileri ar-tan otomobil ithalatyla yeni i olanaklar-na sahip olmutur Yksek faiz-ucuz dvizpolitikasyla ithal tketim mallarna daya-nan desenflasyonist uygulamalar kent k-k-burjuvazisinin reel alm gcn artr-mtr te yandan siyasal alanda meyda-na gelen gelimelerin ekonomik dengelerzerindeki etkisi (nl borsa ker sy-

  lemi) yaanlarak renildiinden kentkk-burjuvazisi siyasal dalgalanmalarkarsnda kaytszlktan te, kar bir tutumiine girmektedir

  Bu koullarda, oligarinin laiklik teme-linde, AKPnin temsil ettii smrc snf-lar disipline etme amacyla siyasal zoru-nu askeri biimde maddeletirmesi olanak-szdr

  Benzer durum ABnin dayatmalar iinde geerlidir Kent kk-burjuvazisinin ABye balanm umutlarnn belirleyici olduubir ortamda ynetimin askeriletirilmesi yada devlet gcnn dzen salayc ola-rak toplumsal ilikilere mdahalesi eskisi

  kadar kolay deildirAncak yazmzn banda yer verdiimizEngelsin ifade ettii gibi, bir dnemin so-nuna gelindiinde, o dnemin iliki ve e-likileri hemen herkes tarafndan grnr ve bilinir hale gelir Tersinden ifade eder-sek, eer oligarik devlet aygtnn acziinde olduu, yrtme organnn kendiiinde paralanm ve atr hale gel-dii, toplumsal ilikilerde kamu otoritesininsarsld (lin giriimlerinde grldgibi), ABnin ulusal-devlet karlarna ayk-

  r yaptrmlarna boyuneildii herkes ta-rafndan grlr olmusa, artk bir dneminsonuna gelinmi demektir

  Bugn, dnden farkl olarak kent k-k-burjuvazisi, AB ilikilerinden toplumsalsorunlara kadar her alanda devlet gcnndevreye girmesi beklentisine girmitir Gi-derek, faistlerin ya devlet baa, ya kuz-gun lee mant yerlemeye balamtr AB hakknda yaplan son anketler de bugerei dorular niteliktedir

  Dnde kalan olgulara dayanarak dev-

  letin zld saptamas yapan legalist-lerin devlete sahip kma* politikalar vesylemleri, yerini yeni gelimelerle, olas biraske- ri darbe karsnda nasl kaacaklar

  * Her ne kadar bu legalistler bu tutumlarn gizle-meye zen gstermilerse de, yer yer bu durumuitiraf etmekten de uzak duramamlardr Bu lega-list oluumun genel sekreteri unvann tayan kiiyle yazmaktadr:

  Devlet ibirlikiliinin, emperyalist lkelerle kur-mu olduu kiiliksiz ilikinin bedelini dyor An-cak devlet, sermayenin egemenlik aygtdr Sermaye

  egemenlii pekiiyorsa, sre devletin toparlanmas ve baka bir dengede yeniden kurulmas anlamnagelir

  Sermaye devletine sahip kma fikri, marksizme

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  12/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  kaygsna brakmtrTm bu olgular ve ynelimler, bir dne-

  min sona ermek zere olduunu, yeni birdneme gei aamasnda olunduunu

  gstermektedir Her gei aamasnda ol-duu gibi, bu aamada da eski dneminiliki ve elikileri ile yeni dnemin koulla-rnda ekillenecek yeni iliki ve elikilerbirbiri iine gemi, karmak bir grnm-dedir Bu da, her trden sama sapan teo-rilerin, deiik senaryolarn ortaya atlma-s iin uygun bir ortam oluturmaktadr

  Evet, bugn oligari eskisi gibi ynete-memektedir Ancak bu yneteme duru-mu, oligari ile halkn dzene kar mem-

  nuniyetsizlik ve tepkileri arasnda kurulmusuni dengenin varlna gre biimlenmi-tir Kimilerinin ynetememe krizi olarakadlandrdklar, kimilerinin devrim duru-munun belirtisi olarak grmeye altklaroligarinin eskisi gibi yneteme durumu-nun belirleyicisi, oligari ve oligari dn-daki smrc snflar arasndaki elikidirBu elikinin odak noktas ise, paylalmolan i pazarn yeniden paylamdr

  Dne kadar lke ii pazar byk l-de, her trden ve her boyuttaki ticaret ser-

  mayesine terk etmi grnen ibirliki-te-kelci burjuvazi, yeniden ie dnmektedirBu da, i pazarn yeniden paylamnn d-nda, ekonomik yapnn yeniden dzen-lenmesini, smrnn disipline edilme-sini gerekli klmaktadr

  Bu yeniden paylam mcadelesi, eko-nomik yapnn yeniden dzenlenmesi giri-imleri, son tahlilde siyasal alanda kararabalanacaktr Bu nedenle, tm smrcsnflar ve kesimler, i ve d her trl siya-sal gleri kullanarak, kendilerini avantajl

  konuma ykseltme peindedirlerBu yeniden paylam mcadelesinde,

  oligarinin kimlerle ve nasl bir uyum sa-

  layaca bilinemese de, sreten en ok et-kilenecek kesim tketim mallar ithalatylapalazlanan yeni ticaret burjuvazisi olacak-tr Neo-liberalizmin savunucusu ve ABnin

  banaz destekisi olan bu yeni ticaret bur- juvazisi, elindeki tm gleri, zel olarakda AB fonlaryla beslenen sivil toplum ku-rulularn tmyle devreye sokma abasiindedir Ancak bu abas bounadr Elin-deki gler ypranm, en byk silaholan AB yelii halkn gznde deer yiti-mine uramtr

  Bu yeniden paylam srecinde islam-c sermaye ise, giderek kendi iinde par-alanmakta ve ayrmaktadr Daha bugn-

  den, bir kesimi oligarinin saflarna geerekeski konumunu koruma peindedir TayyipErdoann cumhurbakan olmasyla AKP-nin paralanaca endiesi tayan kesim-ler ise kararsz durumdadrlar

  Bu gelimeler, oligarinin i pazarn ye-niden paylamnda belirleyici konumunudaha da pekitirmektedir

  phesiz i pazar, tmyle d dinamik-le gelitirilen kapitalizmin pazar olduuiin, i pazarn yeniden paylam, ayn za-manda emperyalizmin dorudan iinde yer

  ald bir paylam olacaktr pazarn oli-garinin denetimi altnda yeniden dzen-lenmesinin en nemli sonucu, emperyaliz-min Ortadouda oligariden beklentilerinin yerine getirilmesi olacaktr

  Tm bu olas gelimelere ramen, busrecin nasl gelieceini bugnden tamolarak saptamak olanakszdr Her smr-c snfn kendi siyasal gcyle orantl ola-rak siyasal alanda srecek olan bu mca-dele, her durumda oligarinin ynetimi as-keriletirmesi olanann glgesi altnda y-

  rtlecektir

  yabanc, devrimci mcadeleye aykr bir ihanet iz-gisidir Ancak emperyalizmin tacizine kar mca-dele, emeki snflarn kazanmlarn korumaya d-nk vazgeilmez bir tutum olmann tesinde sosya-list iktidar stratejisinin olmazsa olmazdr Bugnzlmekte olan devlet, sol durumdan vazife ka-ramazsa, emeki snflarn zerine yklacaktr Ege-menliin devrine, merkezi yapnn zayflatlmasna,

  yerelcilie direnmeden, emperyalizmin paralayc

  ve kltc mdahaleleri karsnda birliki bir tu-tum almadan devrimci bir strateji rmek olanakszhale gelmitir (K Okuyan, Gelenek, Say: 89, s 33,Eyll 2006)

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  13/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  !

  TrkiyeLaik Kalacak

  Ama Nasl?

  Uzun yllardr Trkiyede laiklik sorunu ve eriatlk tehlikesi srekli gndemin

  ilk sralarnda yer almaktadr Herkesin bil-dii gibi, bu durumun nedeni dincilerin, e-riatlarn giderek etkilerini artrmalar veglenmeleridir

  Emperyalizmin ve oligarinin bile isteyeglendirdii ve glenmesine olanak sa-lad eriat gler, uzun bir sre kar-devrimci bir g olarak oligarik devletinhizmetinde bulunmularsa da, giderek oli-gari ile oligari dndaki smrc snf-lar arasndaki elikinin keskinlemesineparalel olarak farkllamaya, ayrmaya ve

  kendi gleri orannda siyasal sistemdenpay talep etmeye balamlardr

  Kendi kitlesel gc orannda oligarikynetimden pay talebinde bulunan eriatgler, basit ve yaln haliyle dini gruplar vetarikatlar deildir eriat gleri oluturanher grup ve tarikat, yerel ya da blgesel l-ekte belli bir snfa ve bu snfn deiikkesimlerinin karlarna denk der Dolay-syla eriat gler, oligari dndaki sm-rc snflarn kendi karlarn korumakamacyla rgtlenmi bir snfsal kar g-cdr

  Gerek 60larn sonunda balayan Erba-kan hareketi, gerek gnmzdeki lml

  islam versiyonu AKP, ibirliki-tekelci bur-juvazi dndaki kk ve orta sermaye ke-

  simlerinin politik temsilcisidirler Arlklolarak Anadolu tccar ve esnafna dayananbu politik hareket, her durumda emperya-lizme baml ekonomik gelimenin (yukar-dan aaya gelien kapitalizm) ortaya -karm olduu mlkszleme ve tasfiyele-re kar birittifak niteliindedir Dolaysylaemperyalizme ve oligariye kar her tr-den tepkiyi bnyesinde toplama ve birle-tirme zelliklerine sahiptir

  Bu smrc snf ittifaknda din, ittifa-kn imentosu deildir Din, bu snf ittifa-

  knn karlar dorultusunda halk kitlelerinikendi saflarna ekme ve yedekleme ile- vine sahip bir aratr Halk kitlelerini dinietki altna alarak kendisine yedekleyebildiilde bir g olduunun bilincinde olanbu ittifak, hemen her durumda nispi de-mokratik ortamn varolmas ynnde hare-ket eder Din temelinde yedeklenmi halkkitlelerinin seimlerde salad saysal des-tekle siyasal gce sahip olduundan, tem-sili demokrasi, amaca ulamak iin elle-rindeki tek aratr Onlarn demokrat g-rnmlerinin arkasnda yatan gerek bu-dur

  Bu ittifakn mensuplarn bir arada tutan,

  Tanrlar korku yaratt. Sermayenin kr halk kitleleri tarafndannceden sezilemedii iin kr gcnn korkusu yani proletaryann, k-k-esnafn yaamnn her admnda anszn, beklenmedik ve rast-lantsal bir yknt, yok olma, yoksulluk, fahielik, alktan lmek gibitehlikeler yaratan gcn korkusu, modern dinin kkenidir. (Lenin)

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  14/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  "

  birbirlerine kenetleyen, emperyalist ekono-mi-politikalarn kendi ykmlarna yol aanuygulamalardr Emperyalizm ve oligaridevlete tmyle egemen olduklar iin, her

  durumda oligari dndaki smrc s-nflar mlkszletirme ve tasfiye etme g-cn elinde tutar Bu nedenle ittifakn badman emperyalizm ve oligari, zel ola-rak da ibirliki-tekelci burjuvazidir Bu d-manln sava alan ise, her durumda siya-sal iktidar, devlettir

  Emperyalizm ve ibirliki-tekelci burju-vaziyle bu snflarn elikilerinin odak nok-tasn oluturan devlet ise, laik devlet olarakortaya ktndan, snfsal kar atmas

  laiklik-eriatlk ekseninde pratik ifadesi-ni bulmuturBir kez smrc snflarn kendi i e-

  likilerinin pratik ifadesi laiklik-eriatlkolarak ortaya kt myd, artk tm glerbunlarn evresinde toplanarak ekonomik,toplumsal, siyasal ve ideolojik savaa giriir-ler Bu sava, oligari dndaki smrcsnflarn atma-uyum diyalektii iindeyer yer sertleir grnse de, hemen her du-rumda uzlama ile geici bir bara ula-r Ancak nihai hesaplama tamamlanma-

  d iin, her bar dnemi, yeni bir sa-va dneminin hazrl nitelii kazanm-tr

  Dn 28 ubat post-modern darbesin-de olduu gibi, bugn de bar dnemi-nin sonuna gelinmitir Bu yzden taraflar,ellerindeki her trl gc sonuna kadarkullanma ynnde hareket etmektedirlerBugn laikler-eriatlar atmas, Cum-hurbakanl seimlerine odaklanm ola-rak, bir lde g gsterisine dn-mtr Ancak laiklik-eriatlk eksenin-

  de sregiden snfsal elikiler lkede va-rolan tek snfsal eliki olmadndan, s-rete her trl snf ve tabakalarn karlarda devreye girerek, olay ok ynl ve kar-mak hale getirmitir Bunun pratiktekigrnm, AB yelii araclyla ayakta ka-labileceine inanm kk ve orta serma- ye kesimlerinin Kopenhag kriterleri vbsylemlerle ortaya kmas olmutur By-lece oligari ve oligari dndaki smrcsnflar arasndaki atma, giderek tm ke-simlerin iinde yer ald laiklik-eriatlktemelinde bir saflamaya yol amtr

  Bylesine oalan ve karmaklaan s-nfsal kar ilikileri iinde halk kitleleri,

  zel olarak kent kk-burjuvazisi tmy-le tketim ekonomisinin dar kalplar iinesktrlm, ynn ve ilerisini gremez ha-le gelmitir Tm zaman iinde, gerek AB

  yandalarnn yapt propagandalar ve ide-olojik saptrmalar, gerek laiki kesimle-rin yalpalamalar ve rgtszl, bu kr-l daha da artrm ve giderek kent k-k-burjuvazisinin hangi snfsal karlarnhizmetine koulduunu bilemez ve anlaya-maz hale gelmesine yol amtr

  Bugn laiki kesimlerin birliini ve r-gtlln salayan bir snf hareketi mev-cut deildir Oligari lke ii elikilere eski-si kadar egemen olamamaktadr Kimileri-

  nin abartarak basit bir ajitasyon slogan ha-line dntrmeye altklar devletin -zlmesi, oligarik ynetimin aresizlii,bu egemen olamama durumunun d g-rnnden ibarettir Oligarinin dier s-mrc snflar zerindeki denetiminin veegemenliinin zayflamasnn en temel ne-deni, ihracata ynelik sanayileme ady-la bu kesimlerin uluslararas ticaret alann-da artan etkinlii ve bu yolla elde edilendviz gelirlerinin artan ve byyen cariaklarn finansman iin gerekli ve zorun-

  lu hale gelmesidir zellikle AKPnin hk-met olmasyla birlikte artan dorudan ya-banc sermaye girilerinin byk blm-nn islamc sermaye tarafndan gerek-letirilmi olmas, oligarinin elini kolunubalamaktadr Artk eskisi gibi kendi dn-daki smrc snflarla ekonomik con-

  sensus oluturacak durumda deildir s-lamc sermaye giriiyle kendisine yenifinansman olana bulan dier smrcsnflar da, artk eskisi gibi bir consensusukabul etmemektedirler

  zetlersek, bugn laiklik-eriatlkerevesinde yrtlen siyasal atma, oli-gari ile dier smrc snflar arasndayeni bir uyumun (consensus) salanama-mas nedeniyle giderek iddetlenmektedir

  AKPnin lml islamc grnm altn-da kendisine yeni bir g salam olanoligari dndaki smrc snflar, seim yoluyla elde ettikleri meclis ounluunukullanarak, yeni uyumun belirleyici gcolma peindedirler Bu yndeki hareketle-ri, yer yer oligarinin, zel olarak da ibirlik-i-tekelci burjuvazinin gcnn krlmas,zayflatlmas ve hatta onun yerinin alnmas ynnde ynelimler de iermektedir Ta-

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  15/40

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  16/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  $

  ratlar arasnda ortaya kan kaytszlklaedeerdir

  Bismark sendromunun lkemiz solun-daki yanss, laiklik-eriatlk atmasnda

  tarafsz kalmak ve bu yolla oligarinin la-ik askeri darbesine kar durmak olmak-tadr Bu tarafszlkta, Amerikan emperya-lizminin askeri saldrganl ve askeri igal-leri karsnda direnen tek g olarak e-riatlarn ortaya klarnn da nemli birpay bulunmaktadr Bylece sol (legalizeve legalist sol) laiklik-eriatlk erevesin-de sregiden smrc snflar arasndakielikide tarafszlk grnm altnda, e-riat glerin mttefiki haline dnm-

  trKapitalizmin d dinamikle, emperyaliz-min karlarna uygun olarak gelitirildii,demokratik devrimin tamamlanmad l-kemizde, laiklik, din kiisel sorundur di-yerek bir yana braklabilecek ya da taraf-sz kalnabilecek ksmi bir sorun deildirlkemizde ve tm islam dnyasnda din,siyasal bir gtr ve siyasal iktidar mca-delesi yrtmektedir randa elde ettiklerizafer her ne kadar yaygnlamamsa da,iktidar ele geirme umutlarn ve beklen-

  tilerini glendirmitir Dinin, islamiyetin si- yasal iktidar ise, en yaln haliyle, eriat veeriat dzeni olduu tartma gtrmez ger-ektir

  eriatlk karsnda laik devleti savun-maktan uzaklatrlan sol, ister Bismarksendromu nedeniyle olsun, her durumdaeriatla kar siyasal ve ideolojik bir golmaktan uzaklam demektir

  Devrimcilerin grevi devrim yapmaktrinde bulunduumuz tarihsel koullardadevrim, demokratik halk devrimi olacaktr

  Bu devrimin iktidar da, ak ve yaln biim-de laik olmak durumundadr Halkn eriat-lk karsnda rgtlenmesi ve laik birdevrimci iktidar mcadelesine yneltilme-si grevi, her durumda laiklikin oligari-

  nin dier smrc snflar disipline etme,denetim altna alma giriiminin bir aracolup olmamasna baklmakszn yerine ge-tirilmesi gereken bir grevdir

  Devrimciler, eriatln islam lkelerin-de bal bana bir siyasal iktidar mcade-lesi yrttn grmezlikten gelerek, te-okratik devlet dzenine kar laik devlet d-zenini savunmakszn emperyalizme veoligariye kar iktidar alternatifi olamazlar

  Devrimcilerin grevi, laik ve demokra-tik halk iktidar iin eriatla ve onun hiz-metinde olduu smrc snflara karmcadeleyi rgtlemektir Bu grev, laik-liin oligari tarafndan kent kk-burju-

  vazisini yedekleme arac ve kendi dndakismrc snflar askeri g kullanarak yada kullanma tehdidiyle hizaya getirmesiabalarnn tesinde ve dnda bir grev-dir

  Her zaman olduu gibi, zor, oyunu bo-zar

  ster oligari tarafndan, ister eriat ke-simler tarafndan olsun, zorun devrede ol-duu koullarda, devrimcilerin yaln bar-llk temelinde eriatla kar tepkilerirgtlemesi ve devrimci mcadeleye kana-

  lize edebilmesi olanakszdr Sorun, ran r-neinde olduu gibi, ahn (oligarinin) as-keri glerine kar mollalarla (eriatlarla)ittifak yapmak deil, ayn zamanda eriatglere kar da savaa giriebilmektir Bu-nun tek yolu, devrimci halk glerini ken-di dndaki her trl askeri glere ve id-det aralarna kar savaabilecek biimdergtlemektir

  Trkiye devriminin eriatlk diye birsorunu, eriat dzenine kar mcadele et-me ve savama diye bir grevi vardr Laik-

  lik sloganlarn devrim mcadelesinin par-as haline getiremeyen devrimci sol hare-ket, her durumda eriatlk ile oligarininaskeri darbesi arasna skm olacaktr

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  17/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  %

  Burjuvazinin ykseli dneminde orta- ya kan laiklik kavram, temelde burjuva-zinin feodalizme kar mcadelesinin r-ndr Ve ayn zamanda burjuvazinin ege-menliinin salanmasnn bir ifadesidir

  En ksa tanmyla laiklik, dini kurumla-rn, devlet ileyiinin dna kartlmasdrBir baka deyile, dini kurumlar ile devlet

  kurumlar arasndaki ilikinin yeniden d-zenlenmesi ve dini kurumlarn devlet dze-ninin dnda faaliyet gstermesi laikliin te-melidir Dini kurumlar ile devletin birbi-rinden ayrlmas olarak laiklik, ayn za-manda, btn dinsel topluluklarn, istis-nasz olarak devlet tarafndan zel top-luluklar olarak nitelendirilmesi demek-tir.

  Bilindii gibi, feodal dnemde feodalbeyler ile din arasnda dorudan bir ikti-dar ortakl bulunmaktadr Bu iktidar or-

  takl, kimi durumda feodal beyin ayn za-manda dini nder olmas eklinde grl-d gibi (Osmanl mparatorluunda padi-ahn ayn zamanda halife olmas; ngilte-rede Kral VIII Henrynin Anglikan Kilise-sini kurarak kilisenin bana gemesi gibi),kimi durumlarda feodal beyin yannda y-netimi paylaan din adamlar bulunmakta-dr spanya feodal dneminde en tipik du-rumuyla grld gibi, feodal krallk top-lumsal ve siyasal ynetimi tmyle dini ku-rumlara (kilise) brakmtr Bunun sonucuolarak, dini kurumlar (kilise) toplumun tmfaaliyetlerini belirleyen, yneten ve ynlen-diren g haline gelmitir

  .eodal kilise hiyerarisi, aristok-ratik snf oluturuyordu: Piskopos-lar ve bapiskoposlar, manastr ba-papazlar, manastr bakanlar vebr yksek aamal papazlar Bu yksek kilise grevlileri, ya impara-torluk prensleri, ya da baka prens-lerin metbuluu altnda, birok serf-

  ler ve angaryallar ile birlikte, genitopraklar egemenlikleri altnda tutanfeodal beylerdiler*

  .eodal beylerin zaman iinde glerini yitirmelerine bal olarak dini kurumlarngc artm ve feodal egemen snflar ad-na toplumun yneticisi haline gelmitirBylece siyasal iktidar gc haline gelendini kurumlar, devletin yapsn kendi i hi- yerarilerine uygun olarak dzenlemiler-dir

  En gl feodal bey kadar geni toprak-

  lar zerinde egemen olan dini kurumlar(kilise), baz durumlarda eitli feodal bey-ler arasndaki atmalarda uzlatrc birg olmulardr .eodalizmin son dnem-lerine gelinirken yerel mahalli otorite du-rumunda olan feodal beylere kar krallnmcadelesinde dini kurumlar (kilise), yerelmahalli feodal beylerin yannda tavr alm-tr Bu dnemde merkezi devletin oluu-munu ifade eden kralln yerel feodal g-lere kar bu hareketi, ayn zamanda kili-seye kar bir hareket olmutur

  Bylece dini kurumlar feodallerin yann-

  LaikliinTarihsel Evrimi

  ve eriatlk

  * Engels, Kylller Sava, s 36

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  18/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  &

  da yer alarak burjuvazinin karsna km-lardr Bu nedenle burjuvazi kendi iktidarnkurabilmek iin, yani feodaliteyi tasfiyeedebilmek iin, dini kurumlarn etkisini ve

  gcn krmak zorundayd Bu krma ey-lemi, dinin ideolojik niteliine bal olarak,yeni bir ideolojik eylemi de zorunlu klyor-du te tm burjuva ideologlarnn zerin-de durduu temel konulardan birisi de, din ve dini kurumlarn durumuydu

  Rahiplerin elleri arasnda, siya-sa ve hukuk bilimi, tm br bilim-ler gibi, yaln tanrbilim kollar ola-rak kaldlar, ve tanrbilimde yrrlk-te olan ilkelere gre incelendiler Ki-

  lise dogmalar, ayn zamanda, siya-sal belitler idiler, ve Kutsal Kitaptmceleri de, tm mahkemelerdeyasa gcne sahipti Hatta bamszbir hukukular snf olutuktan son-ra bile, hukuk bilimi daha uzun sretanrbilim egemenlii altnda kald Ve tm entelektel alma alann-da tanrbilimin bu egemenlii, aynzamanda, feodal egemenliin en ge-nel bireimi ve onaylamas olan ki-lisenin durumunun da zorunlu sonu-

  cu idiBuna gre, genellikle feodalizmekar yneltilen tm saldrlarn, hereyden nce kiliseye kar saldrlarolacaklar, toplumsal ve siyasal tmdevrimci retilerin, ayn zamanda ve her eyden nce, tanrbilimselsapknlklar olacaklar aktr Varo-lan toplumsal koullara dokunabil-mek iin onlarn kutsal niteliklerinikaldrmak gerekiyordu*

  .eodal dnemde kilisenin kendi ekono-

  mik kaynaklar ve kendi eitim kurumla-ryla devlet iinde devlet olma zellii vede dinin znde bulunan dnyevi ilikile-rin dzenlenmesine ynelen nitelii, bur- juvaziyi iki ynl bir eyleme itmitir Biryandan kilisenin elindeki ekonomik deer-leri (toprak) alarak onun gcn snrlan-drmak, te yandan dinsel dogmalar kendiiktidarna uygun hale getirmek

  Bunlardan birincisi, burjuvazinin top-ran milliletirilmesi istemi ile akrken;ikincisi dini reform hareketiyle akrAncak dinin reforme edilmedii durumlar-

  da, kilisenin devlet iktidar zerindeki etki-sinin dorudan krlmas gerekmitir Her ikidurumda da, kilisenin devlet iktidarnamdahalesinin nlenmesi esas olmutur

  te kilisenin siyasal iktidardan uzaklat-rlmas ve iktidarn bir paras olmaktan -kartlmasnn ideolojik ifadesi laikliktir

  .eodal bir iktidar gc haline gelmiolan dini kurumlarn, burjuvazinin iktida-rnn nnde engel tekil etmesiyle ortayakan laiklik fikri, burjuvaziyle birlikte orta- ya km ve demokratik cumhuriyetin ay-rlmaz bir unsuru olmutur

  .ransada tm ynleriyle uzlamaz birbiimde ortaya km olan laiklik mca-

  delesinde, kilisenin elindeki mlklerin b-yk blm devlet mlk haline getirilmi-tir Yine de kiliseye kendisi iin gerekli ege-menlik alanlar braklmtr Bunun sonucuolarak, kiliseler kendilerine ait mlklerlekendi faaliyetlerini srdrmek durumundaolmulardr Bu faaliyetin en nemli iki un-suru ise, eitim ve yardm faaliyetleridir Bi-rincisi kilise eitimi olarak ortaya karken,ikincisi Kzlha faaliyetleri olarak ortayakmtr

  Bu gelime sonucunda laiklik sorunu,

  hemen her zaman eitim sorunu olarak varln srdre gelmitir .ransa rnein-de olduu gibi laik eitim ile dini eitimbirbiriyle srekli atma durumunda ol-mutur Ancak politik iktidar tartmasz birbiimde burjuvazinin eline getii ve kilisedaha nce kanl savalarla geriletildii iin,kilisenin yeniden politik iktidara talip ol-mas hemen hemen olanaksz hale getiril-mitir Bu nedenle laik eitim zerine orta- ya kan kimi atmalar dnda, burjuva-zinin iktidar iin laiklik, zel bir sorun ol-

  maktan kmtr19 yzyla kadar kesin bir kilise kart

  tutum iinde bulunan burjuvazi, iktidarnpekitirir pekitirmez, dini, kitlelerin uyutul-masnn bir arac olarak kullanmaya bala-mtr Engelsin belirttii gibi, din, egemen

  snflarn alttaki snflarn dizginlerini eldetutmak iin kulland basit bir ynetim ara-cdr ve deiik (egemen) snflarn her bi-

  ri kendine uygun gelen dini kullanrDin konusundaki konumay

  tartrken Dumadaki grubumuz ta-rafndan akla kavuturulmamolan bir baka durum da, oportnistsaptrmalara ek olarak, Avrupa Sos-* Engels, Kylller Sava, s 46

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  19/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  '

  yal Demokratlarnn din konusunda-ki bugnk ar kaytszlklarna yolaan zel tarihsel koullarn da var-ldr Bu koullar iki ynldr Bi-

  rincisi, dinle savamak grevi, tarih-sel adan devrimci burjuvazinin g-revidir ve Batda burjuva demokra-sisi, feodalizme ve orta a dzeni-ne kar giritii kendi devrimleri d-neminde bu grevi byk ldeyerine getirmi (ya da engellemitir)Gerek .ransada, gerek Almanyadaburjuvazinin dinle savama geleneivardr ve bu sosyalizmden (Ansiklo-pedistlerden ve .euerbachtan) ok

  nce balamtr Rusyada ise, bur- juva demokratik devrimimizin ken-dine zg koullar nedeniyle, bu g-rev de hemen hemen tmyle iisnfnn omuzlarna yklenmitir*

  Burjuvazinin devrimci niteliini yitirdiiemperyalist aamada, demokratik devrimintamamlanmad lkelerde, dinle mcade-le grevinin proletaryann omuzlarna kal-mas, ayn zamanda proletaryann bu lke-lerde demokratik devrimi tamamlama g-reviyle akr Ama proletaryann, dinle

  olan mcadelesi salt bununla balantl de-ildir O, ayn zamanda, demokratik cum-huriyet kurulmas ynndeki tarihsel eyle-mi ile, dinin kiisel bir sorun olarak kal-mas gerei asndan da bu mcadeleyiyrtmek zorundadr slamiyet gibi kendi-sini tarihsel gelimeye uydurmam, burju-vazi tarafndan reformize edilmemi bir dinkarsnda proletarya ve partisinin grevle-ri ok daha byk neme sahiptir

  slamiyet, hristiyanln tersine, ierdiifeodal ve ortaa dogmalarndan kendisi-

  ni arndrmam ve toplumsal, siyasal veekonomik dzeni dzenlemeye ynelik si-yasal gc ve siyasal iktidar olma talepleri kesin yenilgiye uratlmamtr

  Dier yandan, slam lkelerinin emper-yalist smrgeler haline getirilmesi ve em-peryalizmin tm feodal kesimlerle ittifakiinde bulunmas, dini ideolojilerin zel ola-rak korunmasn da beraberinde getirmitirDolaysyla bizim gibi demokratik devrimintamamlanmad ve reformdan gememibir dinin egemen olduu bir lkede laiklik

  ve din konusu ok daha byk neme sa-hiptir zellikle son yllarda dinin kiisel bir

  sorun olduu eklinde yaplan deerlen-dirmeler ve propaganda gznne alnd-

  nda, laiklik konusunda ak ve net bir tu-tum taknmak ok daha nemli olmakta-dr

  Bugn lkemiz solunda ya da kendisi-ni solda kabul eden pek ok kii, dininkiisel bir sorun olduu tekerlemesini be-nimsemitir 1891 tarihli Alman Sosyal-De-mokrat Partisinin Erfurt Programnda yeralan din kiisel bir sorundur maddesinedayanan bu belirlemeyi Lenin yle de-erlendirmektedir:

  Bu taktikler artk gndelik birolay durumuna gelmi, Marksizminters ynde saptrlmasna, oport-nizm ynnde saptrlmasna yol a-mtr Erfurt Programndaki bu mad-de, biz Sosyal-Demokratlar iin, partiolarak hepimiz iin din kiisel bir so-rundur biiminde yorumlanmtr1890larda Engels bu oportnist g-r dorudan doruya karsna al-makszn, buna polemikle deil so-mut verilerle kar klmas gerek-

  tiini ileri srmtr rnein kendisibu kar k, zellikle vurguladbir szle, Sosyal-Demokratlarn dinidevlet ileri asndan kiisel bir so-run olarak aldklarn, herhalde ken-dileri asndan, Marksizm asndanve ii partisi asndan soruna by-le bakmadklarn syleyerek belirle-mitir

  Batda din kiisel bir sorundursavnn oportnist yorumuna yolaan koullar ele alalm Kukusuz

  buna yol aan koullar bir btniinde, ii snf hareketinin karla-rn geici karlar adna feda etmekgibi oportnist davranlarn tmne yol am olan koullardr Proletar- yann partisi devletin dini kiisel birsorun olarak belirlemesini ister, an-cak halkn afyonu niteliindeki dini,dinsel batl inanlara kar savakiisel sorun olarak grmez Oysaoportnistler sorunu saptrarak, Sos-yal Demokrat Partinin dini kiisel birsorun gibi yorumlad izleniminiuyandrmaya alrlar*

  Din, devletle ilikisi olmamas, dinsel* Lenin, Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tu-

  tumu.

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  20/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  kurumlarn siyasal iktidar yetkilerine sahipbulunmamas temelinde kiisel bir sorun-dur Burada unutulmamas gereken yan,dinlerin ekonomik, toplumsal ve siyasal

  alanlar ieren dogmalara sahip olduudurDolaysyla dinsel ideolojilerin kitleler ze-rinde salayaca her etki, ayn zamandabu dogmalarn var edilmesi iin bir abayda beraberinde getirecektir Bu nedenle,dinsel ideolojilere ve dogmalara kar m-cadele zorunludur

  lkemizde de grld gibi, dinin ki-isel bir sorun olarak ilan edilmesi ya dadin ile devletin birbirinden ayrlmas tek ba-na yeterli olmamaktadr Demokratik dev-

  rimin tamamlanmad, feodalizmin ve feo-dal ideolojilerin devrimci tarzda tasfiye edil-medii bizim gibi lkelerde, sorun, feoda-lizmden kapitalizme gei sorunu olarak varln srdrmektedir Varolan kapitaliz-min kendi i dinamii ile gelimemi olma-s, batan emperyalizme baml olarak yu-kardan aaya gelitirilmesi, feodal iliki-lerin ve zellikle de feodal ideolojilerin var-ln srdrmesine neden olmutur .eo-dal ilikilerin iinde yer alan tccar ve za-naatlarn, gelitirilen arpk kapitalizme

  eklemlenmeleri ya da tasfiye olmalar sre-ci tamamlanmamtr Bunlar, da bamlkapitalizm karsnda srekli gerilemiler ve yava yava tasfiye olmaya balamlardrBu da, zamana yaylan bir gemie d-n umudunu srekli var etmitir

  Bu kesimler, kesinkes mlkszletiril-medii ya da tasfiye edilmedii srece, di-nin kiisel bir sorun olarak ele alnmas,yani dinsel topluluklarn kendi ilerini ken-dileri grmesine olanak salanmas, onla-rn glenmesinden baka bir sonu ver-

  memektedir lkenin en kk yerleim yerlerinde bile kurulmu olan Kuran kurs-lar, mam-Hatip liseleri ve yurtlar bununsomut ifadesidir

  Dier yandan, lkemizde din kiisel birsorun olmaktan te, toplumsal bir sorunve iliki olarak vardr zellikle tarikatlar d-zeyinde yrtlen dinsel faaliyetler, gizli r-gtlenmeler olarak da ortaya kmtr Ta-rikatlarn kendi i hiyerarileri, tarikat ye-leri arasnda bir birlik oluturur Dolaysy-

  la, tarikat dzeyinde, din, hi bir biimdekiisel bir sorun durumunda deildir Bu-gn AKP tarafndan ska yinelenen din ki-isel bir sorundur tekerlemesi, tarikat ili-

  kilerinde hi bir geerlilie sahip deildirniversitelerde yaplan trban eylemlerin-de grld gibi, trban sorunu bir r-gtlenme ve buna bal eylemlilik duru-mundadr Bu rgtlenme ve eylemlilik,herkesin kendi inancna gre yaamasn-dan te, kendi istedii hukuku semesiamacna yneliktir

  rnein imam nikah, kiisel bir sorungibi gsterilmekle birlikte, bir hukuk soru-nudur, medeni hukuku sorunudur mam

  nikah srasnda akt edilen mehir bununen tipik rneidir Bu akit, evliliin sona er-mesi durumunda uygulanabilmesi iin birkarar merciinin varl ile, bu kararn uygu-lanmasn denetleyen ve gerektiinde sa-layan bir zor gcn gerekli klar Bu da,herkesin bildii gibi, dini mahkemeler vepolis gcdr

  Dier yandan imam nikah mkerrerevliliklerin olmamas iin merkezi bir kaytsistemini gerektirir Bu da, imamlara balbir nfus kayt merkezinin kurulmasn zo-

  runlu klarBugn lkemizde bu ve benzeri eriatkurumlarn vakflar temsil etmektedir Buvakflar, devletleememi eriatn sivil top-lum rgtleridir

  Sorun, kiisel bir sorun deil, siyasalst yap sorunudur ve siyasal st yapnndini esaslara gre biimlendirilmesisorunudur Bunlar dikkate alnmakszndin kiisel bir sorundur tekerlemesinin ar-dna taklmak, eriatl glendirmekten ve merulatrmaktan baka bir anlama

  gelmemektedirProletarya bizim burjuva de-

  mokratik devrimimizin ncsdrBu nedenle, ortaan tm kalntla-rna ve bu arada eski resmi dine vebunu canlandrma, yeniden biim-lendirme yolundaki tm giriimlerekar yrtlecek mcadeledekiideolojik nc de proletaryann par-tisi olmaldr*

  * Lenin, Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tu-tumu.

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  21/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  Bilinenleri bir kez daha yineleyelim:Bugn ban Amerikan emperyalizmininektii emperyalist saldrganla ve igallerekarsilahl direni, Afganistandan .ilistine,Iraktan Lbnana kadar Ortadou blgesin-de younlamtr Tm bu silahl direnihareketlerinin merkezinde islamclar yeralmaktadr slamclar, silahl direni hare-

  ketinin merkezinde yer almaktan te, aynzamanda bu hareketin neredeysetek gcdurumundadr

  Yine herkesin bildii dier bir gerek, AKPnin lml islamc grnmne ra-men, znde islamc bir siyasal bir hare-ket olduu, kkeninin 1960 sonlarnda Er-bakann ban ektii eriatlkta bulun-duudur Erbakan izgisi, ar sanayi ham-lesinden hak geldi, batl zail oldu slogan-larna kadar tm ynelimleriyle yeni-s-mrgecilie (yukardan aaya gelitirilen

  kapitalizme) ve bunun sahibi Amerikanemperyalizmine kar bir duru grn-mndedir Dolaysyla Erbakan izgisininlml versiyonu olarak piyasaya kanAKP de, zsel olarak yeni-smrgecilik kar-t ve anti-amerikanc bir tutumun gn-mzdeki ekillenii olarak tanmlanabilir

  Herkesin bildii nc gerek ise, isterlml, ister radikal grnm altnda ol-sun, her trden islamc hareketin nihaiamac eriat dzeni, islami bir devlet ve is-lami deerlere gre ekillendirilmi birtoplumsal dzen kurmaktr Bu nihai amaasndan islamc hareketler, ayn zaman-da anti-laiktir, laik devlete kardrlar

  imdi bu ok bilinen gereklerin altna,sol medyadan rastgele bir blm ekleye-lim:

  Eer gerek bir mcadele sr-yorsa, emperyalist igal ya da mda-halelere kar mcadeleye slamcrgtler damga vuruyorsa, bu mca-deleden uzak durmak ne ahlaki ne

  de politik olarak merudur Mcade-leye katlacak, mcadelenin gerek-tirdii dayanma ve ibirliinden e-kinmeyecek ve uyank olacaksnz

  Bu mcadelenin sonunda yenibir ran rnei yaanrm, lke ka-ranla gmlrm Bu tehlike var Ancak bu tehlikeyi bertaraf etmek,mcadelenin iinden geiyor, mca-deleden kamaktan deil*

  Bylece bilinenli bir eitlik salamoluyoruz

  Eitlik, Lbnan ya da Irak rneklerin-den hareketle antiemperyalist mcadeledehangi glerle ibirlii yaplabileceine ili-kin bugnden belli modeller oluturmakhi salkl deildirin ngirii olarak kulla-nlmtr ve sonuta gn gelince dn-rz denilmektedir

  Ancak antiemperyalist mcadeledehangi glerle ibirlii yaplacana ilikinbugnden belli model oluturulmasnakar klrken ortaya atlan ilk nerme, mcadeleye slamc rgtler damga vuru-

  Neden slamclarEmperyalizme Kar

  Silahl DireniinEgemen gcdrler?

  * K Okuyan, ncelikli olan ittifaklar deil, sanalSol gazete, 17 Kasm 2006

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  22/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  yorsa, bu mcadeleden uzak durmak neahlaki ne de politik olarak merudurolmaktadr

  ok basit akl yrtme ile, ok bilinen

  bir gerekten yola karak (emperyalist i-gal ya da mdahalelere kar mcadeleyeislamc rgtlerin damga vurmas), ahla-ki ve politik meruiyeti olduu iddia edi-len bir tez ortaya atlmaktadr: mcadeleniniinde yer almak Ve yine ayn mantksal-lk iinde, ama denilerek, lkemizde by-le bir durum olmadna gre, hangi g-lerle ibirlii yaplacana ilikin model-ler oluturmak hi salkl deildir sonu-cuna ulalmaktadr

  Grlecei gibi, bu mantkl ve de s-telik hem ahlaki, hem politik deerlen-dirmeyle, mcadelenin iinde yer almakve bu mcadele iinde baz glerle ibir-lii yapmak meru kabul edilirken, lke-miz somutunda byle bir mcadelenin ol-mamasndan hareketle kendi iimize ba-kalm denilmektedir

  Varsaym olarak Irak ve Lbnandakigibi bir fiili ve somut durumun ortaya kt-n dndmzde, bu nerme vesaptama sahibi asndan fazla tereddt

  edilecek bir durum yoktur .iili ve somutbir mcadele vardr, yle ise iinde yeralnr! (Tpk bir zamanlar Bilenli TKPninbarikatlara kt gibi!) Buna kant ola-rak da, srailin son Lbnan igali karsndaLbnan KPsinin savan iinde yer al-mas gsterilir (Irak KPsinin Amerikan i-birlikilii ise knanmakla geitirilir)

  Ve biz, kendi lkemizin devrimci mca-dele tarihinden biliyoruz ki, kendilerini SP-TKP olarak ifade eden legalistler hibir du-rumda bu savan iinde yer almayacak-

  lardrEvet, bu bizim tarihten kardmz bir

  saptamadr Bizim iddiamzdr Her id-dia gibi, kart da ileri srlebilir (Bykolaslkla SP-TKP saflarnda yer alan pekok gen ve samimi insan bu kar tezi ha-raretle savunacaklardr)

  imdi -salara taklmadan, yukarda ak-tardmz szlerin ilk cmlesini bir kez da-ha okuyalm:

  Eer gerek bir mcadele sr-yorsa, emperyalist igal ya da mda-halelere kar mcadeleye slamcrgtler damga vuruyorsa

  Grld gibi -salarn en banda

  gerek bir mcadele tanm yerletirilmi-tir Bylece gerek mcadele nedir soru-su yantlanmas gereken stratejik bir soruhaline dnr Hem ahlaki, hem politik

  olarak zorunlu hale getirilen mcadeleniniinde yer almak, mcadelenin niteliine,yani gerek mcadele olup olmamasnagre belirlenmektedir

  Artk sorun, ortada fiili ve somut bir m-cadelenin olup olmamas deil, onun ger-ek bir mcadele olup olmamas halinednmtr

  Peki gerek mcadele nedir?te SP-TKPnin oportnizminin aa

  kt yer burasdr

  Bu soru bir kez ortaya kt myd, artkherey gerek mcadeleden kimin neanladna bal olarak deiecektir slamckesimlerin anti-emperyalizminin snrlar vekapitalizmle olan balantlar ne kartl-dnda, bu kesimlerin mcadelelerininemperyalizmle uzlamayla sonulanacansylemek kahinlik olmayacaktr Bunun da,kendi deyileriyle gerek mcadele, sa-lam bir marksist-leninist ayla* alanmyurtsever mcadele olmayaca aktr

  yle yazyorlar:

  Sosyalizmi hedeflemeyen, yaniekonomik dzlemde serbest reka-beti piyasa dzenini savunan siya-setler antiemperyalist olabilirler mi? Yukardaki ereve gerei (Leninikendilerine tank olarak gsteriyor-lar-KC) bunun yant kesin olarak ha-yrdr**

  Evet, sosyalizmi hedeflemeyen bir an-ti-emperyalizm, gerek bir anti-emperya-list mcadele olmayacana gre, sz edi-len Irak ve Lbnandaki fiili ve somut m-

  cadele de anti-emperyalist olmayacaktrDolaysyla da bu mcadelenin iinde yeralnmas ne ahlaki, ne politik meruiyetede sahip deildir

  Grld gibi, bilinen gereklerdenyola klarak ortaya atlan tez, ahlaki vepolitik olarak mantksal grnd yerde,kendi k noktasnn tersine ulamaktadrSP-TKPnin ltlerine gre, Irak ve Lb-nanda zaten gerek bir anti-emperyalistmcadele sz konusu deildir, dolaysyla

  * SP-TKP Siyasi Komite, 17 Kasm 2006** lker Belek, Antikapitalist antiemperyalizm,Sanal Sol gazete, 9 Ekim 2006

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  23/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  !

  da bu mcadelenin iinde yer alnmasdiye bir sorun da yoktur Ama zevahiri kur-tarmak, gen ve samimi insanlar saflarn-da tutabilmek iin, eer yle bir silahl di-

  reni olursa, biz de iinde yer alrz de-mekte de tereddt etmemektedirler TpkDenizlerin yolundayz diyerek, Nurhakauramadan stanbuldan skenderuna gidiptekrar stanbula geri dndkleri gibi

  Bu, su katlmam oportnizmdirBurada amacmz, SP-TKPsi gibi opor-

  tnistlerin niteliini sergilemek deildir G-rlmesini istediimiz gerek, herkesin bil-dii gerekler ortadayken, bunlara dayan-larak ileri srlen her tezin kendi iinde

  daha farkl taktik ve stratejik sorunlar orta- ya karddr*Sol medyadan Trkiyede laiklik ve

  irtica balkl bir yazdan alnt yaparak budurumu belirginletirelim:

  Bu rejim, laik mi?Hayr, Trkiye laik bir devlet de-

  ildirTrkiyede devlet dinden asla ay-

  rlmamtr Cumhuriyetin kurulu-undan beri her daim dini denetimialtnda tutmu, siyasi amalar iin

  kullanmtrTrkiye, her caminin devlet dai-resi, her imamn devlet memuru ol-duu bir lkedir

  Devletin, Cuma vaazlarnn ieri-ine mdahale ettii, ynlendirdiibir lkedir

  Camilerin devlet parasyla iletil-dii, ama cemevlerinin yasak oldu-u, ibadet merkezi saylmad birlkedir**

  Atlma gre, eer rejim laik ise, irti-

  ca tehlikesine kar mcadele etmek, SP-TKPnin sylemiyle hem ahlaki, hem po-

  litik olarak merudur Ama Trkiye laikbir devlet deildir

  Bylece sorun irtica tehlikesi, eriat-lk ve laik devlet sorunu olmaktan k-

  makta, dorudan doruya laiklik nedir so-rusuna dnmektedir Buna verdikleri ya-nta edeer olarak u sonuca ulamakta-drlar:

  Ancak ezilen halk kitlelerinin ka-derlerini ellerine alacaklar bir de-mokratik devrim, yoksullar sarma-layan kadercilii ve krcl par-alayabilir Bir din devleti tehlikesinide, halk zerindeki devlet dini bask-sn da kaldrabilir Diyanet leri Ba-

  kanlnn datlmasyla Trkiyedegerekten laik bir devleti ancak birdemokratik devrim kurabilir Devle-tin tm mezheplere eit mesafededurmasn, Alevi mezhebinin ezilme-sine son vermeyi ancak bu devrimbaarabilir Camilerin, iktidarn poli-tik amalar iin kullanlmasna an-cak byle bir devrim son verebi-lir***

  Evet, diyanet ileri bakanlnn da-tlmasyla laik bir devlet ortaya kacak-

  tr! Bu, bir olaslk deil, ciddi ciddi ortayaatlm bir iddiadr

  Aklanmayan ve anlatlmayan ise, adn-da marksist leninist komnist sfatlar ta-yan bir siyasal izginin, devlet tarafndandini faaliyetlerin denetim altnda tutulmas-na neden kar ktklardr

  Herkesin bildii gerekler ne kadar or-tak ve ak olursa olsun, bu gereklerdenyola klarak ortaya atlan her siyasal sap-tama, kendi iinde yeni ve farkl tartmalar

  ve alanlar amaktadr phesiz laiklik veTrkiyede laiklik, eski Yargtay bakan Sa-mi Selukun tanmna uygun olarak ele al-nrsa, ulalacak yer bakadr

  Ksaca anmsatalm:Laiklikte din ve devlet karlkl

  olarak bamszdrlar Bamszlkesasndan yola kan laiklikte dinkurallar devleti, devlet de din ku-rallarn belirleyemez ve ynlendire-mez Devlet btn inanlara, dinlerekar ilgisiz ve eit uzaklktadr

  Laik devlette, devlet dinlere eit

  * SP-TKPsi yle sylemektedir: Demek ki ulusallekteki bir siyasal hareketin antiemperyalistliinide, uluslar aras lekteki (bu siyasal hareketin ik-tidaryla tanmlanan) bir devletin antiemperyalist-liini de uluslar aras tekellerin dzenine kart, yaniantikapitalist konumlar tanmlayacaktr Burada nesylemek istediklerinden ok, sylerken neyi nasltanmladklar nemlidir antikapitalistlik, ok akbiimde uluslar aras tekellerin dzenine kartolmak eklinde tanmlanmtr Bu, anti-kapitalist

  mcadeleyi basite anti-tekelci mcadeleye indirge-mektir Bu da Laz smail TKPsinin nl ulusal de-mokratik cephesinin ta kendisidir** Atlm, Say: 129, 19 Ekim 2006 *** Atlm, Say: 129, 19 Ekim 2006

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  24/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  "

  uzaklkta olduundan hibir dini,inanc dlayamaz ya da kayramaz;akal vb biimlerde destekleye-mez

  Tan aktr: Trkiye Cumhuriye-ti, egemenliin kayna asndanlaik; devlet rgtlenmesi asndanteokratik; dini ynlendirme asn-dan laiki bir devlettir*

  Bu tannn solda itibar grmesi ise, solasndan ideolojisizliin ifadesidir

  Yeniden balangca geri dnersek, bu-gn Amerikan emperyalizminin ak aske-ri igaline kar Irak, Lbnan ve Afganistan-da yrtlen silahl direni hareketinde is-

  lamclarn egemen ve hatta tek g olarakortaya klar ak ve tartmasz bir ger-ektir

  Sorun, bu gerekten olmadk eyler t-retmek deil, bu gerein nedenlerini do-ru biimde saptamaktr Dier bir ifadeyle,bu somut gereklik karsnda devrimcile-rin grevi, emperyalizmin ak askeri iga-line kar devrimci bir silahl mcadeleninneden ve nasl ortaya kartlamadn sap-tamaktr

  Afganistan, Irak ve Lbnandaki silahl

  direni hareketlerine bakldna ilk karla-lacak gerek, bu silahl direnie egemenolan islamclarn daha nceden rgtl ol-duklardr Afganistan ve Lbnanda olduugibi, islamclar uzun bir silahl mcadelesrecinden gelmektedirler Irakta kendinezg silahl direni hareketleri olmakla bir-likte, islamclar 1991 Krfez Savandan buyana Baas ynetimi altnda rgtlenmiler-dir

  Dnya devrimci silahl mcadele tarihi-nin gsterdii en temel gerek, silahl m-

  cadelenin birden ve kendiliinden ortayakartlamayaca ve rgtlenemeyeceidir

  kinci gerek ise, barl mcadelemetodlar temel alnarak yaplan rgtlen-me asla savama aamasna geemez

  Silahl bir gce sahip olmayan bir poli-tik rgtlenme ise, sonucun silahla belir-lendii bir aamada aresiz ve etkisiz birg olmaktan teye geemez

  Bugn gerek Afganistan, Irak ve Lb-nanda, gerekse lkemizde, ne emperya-list ak askeri igale kar, ne de eriatsilahl ayaklanmaya kar, ne de oligarinin

  askeri darbesine kar devrimci bir silahlg mevcut deildir Dmanlar silah zo-ruyla amalarn gerekletirmeye ynel-diklerinde, sonucu silahlar belirler Silahsz

  halk gleri ise, silaha sahip olanlar kar-snda aresizdirler

  ster askeri darbe karsnda, ister eriat- tehdit karsnda silahsz halk gleriaresiz kaldklar lde, ya silahl glereboyun eeceklerdir, ya da kendi gleri d-ndaki glerden (rnein AB) medetumacaklardr Her durumda, srete kararverici bir g olmayacaklardr

  Ulusalc olarak tanmlanan kk-bur- juva demokratlarnn Trkiye laiktir, laik

  kalacaktr sloganlar eliinde laik bir as-keri darbe beklentisi iinde bulunmalar dabu gerein dier bir yanssdr

  lkemizde ve dnyada bugn tm e-likilerin ve atmalarn odak noktas dev-rimdir Devrim ise, belirlenmi amalara ynelik silahl halk glerince gerekleti-rilecektir

  Bu gerekleri grmezlikten ve bilmez-likten gelerek, Irak, Lbnan vb yerlerdekisilahl direnilerin islamclarn egemenliialtnda oluundan yola karak teoriler yap-

  mak, her teori iinde yeni ve ek konularortaya atmak elbette olanakldr Ancakbtn bunlar, laik, demokratik ve bam-sz bir lke iin devrimci mcadeleyi r-gtlemeye hizmet etmeyecektir

  Bugn genel olarak sol, eriat tehlikekarsnda olduu kadar, olas bir askeridarbe karsnda da aresiz, perspektifsiz-dir Herey legalize edilmi, herey legaliz-me kurban verilmitir Bu duruma ramen, yzszce unlar yazlabilmektedir:

  Trkiye solunun bu ve benzeri

  gelimeler karsnda son dereceuyank, ilkeli ve yaratc davranmasgerektiine iaret etmi ve aadme tehlikesinin altn izmitim

  Mekanik solcu ba tehlikeyi ara-maya alr Gericilik mi, Amerikan-clk m?

  Yanta gre ya TSKnn ncl-n yapt zinde glerin parasolup laik cephenin kuyruu halinegelir ya da slamclarn peine tak-lr

  Bir de bunlar fasa fiso eyler,emein gndemine dnelimcilervardr, onlar ii snfnn milliyeti ve*Sami Seluk, 1999 Adli Yl A Konumas

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  25/40

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  26/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  $

  Globalizmin SonundaBaka Bir DnyaMuhabbetleri

  alanmalar ve dalmalaryla birleerek or-taya kar Kreselleme kart hareketde byle olmutur

  Tm saygnln ve ciddiyetini 1 Aralk1999da Seattleda Dnya Ticaret rgt(WTO) toplants protestosundaki militan-lktan alan kreselleme hareketi, 2000 ylnda Dnya Sosyal .orumu olarak r-

  gtlenmeye ynelmitir Drt kez BrezilyaPorto Alegrede yaplan Dnya Sosyal .o-rumu, 2005 ylnda Hindistann Mumbaieh- rinde dzenlenirken, Irak igali ve li-ght Lulann glgesi altnda sonuna doruilerlemitir 2006 ylnda Dnya Sosyal .o-rumu, ktaya dalarak (Venezella,Pakistan ve Mali), kendi sonunu ilan etmioldu

  Artk herkes kendi evine dnebilirdiDnld, Avrupa Sosyal .orumu vb bl-gesel biimler ortaya kartld

  te yandan .ransa merkezli anti-neo-liberal ATTAC hareketi, liberal Toynbee vergisiyle kreselleme kart hareketesomut ve pratik ama kazandrm g-rnd yerde, bu somut ve pratik ama-cn gereklemesinin olanaksz olduugrldke, ad kald yadigar halini ald

  Gerek Dnya Sosyal .orumunun, ge-rekse ATTAC hareketinin nemsizlemesive anlamszlamas, giderek tarih olmas,her durumda ve her yerde ayn biimde

  alglanlm ve anlalm deildir zellik-le kreselleme kart hareketin milyon-lar harekete geirdii sansna kaplan l-kemiz solunda, gizliden gizliye ve alttan alta

  Hi tartmasz globalizm denilen ide-olojik ve propagandif sylem, Amerikanemperyalizminin Irak igaliyle birlikte sonaermitir Artk globalizmin, datlm Sov-yetler Birlii pazarlarnn paylamn rten,bu paylamn emperyalist niteliini gizle-meye hizmet eden bir sylem olduu ayanbeyan ortaya kmtr Yine de globalizmi

  emperyalizmin yerini alan yeni bir dnyadzeni olduuna inananlarn kresellemekart teorileri ve sylemleri ortadan kalk-mamtr

  Baka bir dnya mmkndr sloga-nyla, Dnya Ekonomik .orumunun alter-natifi olarak ortaya kartlan Dnya Sosyal.orumuyla kendisini varetmeye alankreselleme kart teoriler ve hareket-ler, sadece Irak igaliyle ilevsiz kalmam,ayn zamanda Brezilyada birleik sol ha-reketin Lulasnn devlet bakan seildik-ten sonra lightlamasyla da ciddiyetini yi-tirmitir

  ki yl nce Porto Allegrada yaplan vebir lde son diyebileceimiz DnyaSosyal .orumunda aka grld gibi,kreselleme kart hareket ve teoriler,dnya apnda ykselen anti-amerikanc veanti-emperyalist dalgayla birlikte tarih ol-mutur

  Her tarih olan teori ve hareket gibi,kreselleme kart hareket ve teoriler

  de birden ortadan kaybolmaz Tarihsel ya-am srecini tamamladklarnda bile, birsreliine varlklarn srdrrler Ancak bu varolular, kendi iinde ayrmalar, par-

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  27/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  %

  bir Sosyal .orum ve ATTAC sempatisi ge-limitir

  Ban DPlilerin IM. gerillalarnnektii bu sempati, Brezilya Lula rnein-

  den esinlenerek, kent kk-burjuvazisinibaka bir dnya mmkndr slogan e-liinde oy deposu haline dntrme he-saplarnn iinde kaybolurken, legalizeolan sol tarafndan srdrld

  Ve kreselleme kart hareket, yk-selen anti-amerikanc ve anti-emperyalistdalga karsnda tarih olurken, legalize soltarafndan hararetle sahiplenildi Bu sahip-leni, 30 Eyll-1 Ekim 2006 tarihlerindeBaka Bir Dnya sloganyla I Trkiye

  Sosyal .orumu (TS.) dzenlenerek so-mutlatKendi sunumlaryla, bu I Sosyal .oru-

  ma, Tark Ali ve Alex Callinicos gibi dnya-ca tannan yabanc konuklarn yan sra Ve-dat Trkali, Mihri Belli gibi tannm Trki- yeli konuklarn da aralarnda bulunduufarkl evrelerden gelen birok konumackatld Ancak forumun asl zellii, tann-mam katlmclar tarafndan belirlenmiti

  I Trkiye Sosyal .orumuna katlantannmam katlmclar unlar olmutur:

  Haklar ve zgrlkler Cephesi (HC),Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP),Emeki Hareket Partisi (EHP), SosyalistDayanma Platformu (SODAP), zgrlk ve Dayanma Partisi (DP), DemokratikToplum Partisi (DTP), Sosyalist DemokrasiPartisi (SDP), Odak Dergisi, Devrimci Sos- yalist i Partisi (DSP), Halk Kltr Mer-kezleri ve de Mihri Belli 90 (MB90)

  Bu dnyaca tannm ve tannma-m katlmclarla yaplan I Trkiye Sos-yal .orumu, AB, enerji sorunu, kadn hak-

  lar, Krt sorunu, yabanclara toprak sat,. tipi cezaevleri, alternatif kreselleme, ye-rel ynetimler, gecekondular ve kentsel d-nm projesi, sava kart hareket, gda ve tarm politikalar, ev eksenli alma,sosyal haklar, sendikal hareket, emperya-lizm, sanayileme politikalar, eitim, gen-lik, kltr politikalar, maden kazalar, e-cinsellerin sorunlar ve Ortadou konula-rnda 24 seminer ve 15 atlye almasy-la tamamland

  Yine kendi sunumlaryla, Porto Aleg-rede balayan Dnya Sosyal .orumu veAvrupa Sosyal .orumu ile benzerlikler ta-yan 1 Trkiye Sosyal .orumu, arlkl ola-

  rak Darphane-i Amirede gerekletirildi*15 ubatta (2006) dnya apnda 20

  milyon insan sokaa karan byk ulus-lar aras eylemlerin organize edildii eylem

  zemini olarak lanse edilen sosyal forum,bu insan selinin gz kamatrc hayaletiy-le, 100-200 kiilik katlml toplantlarla ger-ekletirildi

  Burada legalize solun, legalist solla bir-likte kreselleme kart bir izgide biraraya gelii, solda ittifak ve birlik teoris- yenleri asndan byk bir umut olarakgrlebilirse de, tannmam katlmcla-rn altna imza attklar metinler umutubytecek nitelikte olmutur:

  Sosyal forum hareketi, 2001 y-lnda Brezilyann Porto Alegre ken-tinde toplanan Dnya Sosyal .oru-mu (DS.) ile balayan politik bir s-retir TS., kendisini bu srecin birparas olarak grr ve DS. ilkeleri-ni benimser

  Ayn ekilde DS. ilkelerini benimse-yen TS.nin ilkeleri arasnda u yer alm-tr:

  TS., oulculuu ve eitliliibarndran, ovenizm ve merkeziyet-

  ilikten uzak, katlmclarn grle-rini zgrce ifade edebilecei,idde- ti iermeyen toplumsal faaliyet tarz-larn benimser (italikler bize ait -KC)

  te tarih olmu bir hareketin eylemzemininde, onun ilkeleriyle yaplan TS.,tannmam katlmclarn karsna bazsorular kartarak sona ermitir

  Evet, baka bir dnya mmkndr,ama emperyalizmin askeri igalleri ve sal-drganl altnda iddet iermeyen top-

  lumsal faaliyet tarzn benimserin altnaimza atm olan tannmam katlmclar,emperyalizmin askeri gcne kar dnyahalklarnn tek direnme olanan elindenalan bir tarz lkeye ithal ederken, bi-raz daha dnmeleri, legalizasyona birazdaha az boyun emeleri gerektiini anla-mam grnmektedirler

  Umarz, IIsinde akllar balarna gelir

  * Darphane-i Amire, Tarih Vakf ile Rockefeller Vak-fnn ortaklaa yrttkleri bir proje sonucu ta-rih ve kltr merkezi olarak restore edilmitir vebu temiz vakflar tarafndan ynetilmektedir

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  28/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  &

  Ykselen Milliyetilik,Trk-aistler

  ve slamc-aistler

  dir:lkemizde kendisini milliyeti olarak

  tanmlayan geni bir halk kitlesi mevcutturilerden kyllere, kent kk-burjuvazi-sinden orta burjuvaziye kadar her snftaninsanlar, gerek Irak igali, gerek AB yapt-rmlar, gerekse IM. dayatmalar karsndaduyduklar tepkiyi milliyetilik olarak alg-

  lamakta ve tanmlamaktadrlarOysa ykselen milliyetilik dalgasnsahiplenen, sylem ve eylemleriyle her za-man milliyeti olduunu ilan edenler, oli-garinin besledii ve yaatt faist milis r-gtlenmeden ve bunun siyasal partilerin-den bakas deildir Byk gvdesini MHPnin Msinden alan bu faist rgtlenme,M Yazcolunun BBPsi ve T Trkein ATPsi olarak bir byk, iki kk rgt-lenmeye sahiptir

  Her dnemde kendilerini siyasal parti-

  ler yasasna uygun parti olarak sunma- ya zen gstermi olan MHP, tm faistideolojisini ve rgtlenmesini lk Ocak-

  lar araclyla pratie geirmitir .aist ha-reketin iinde ortaya kan blnmeninrn BBP ise, nce Nizam Alem rgt-lenmesiyle, daha sonra Alperen Ocaklararaclyla ayn ilevi yerine getirmektedirT Trkein ATPsinin parti-d faist milisrgtlenmesi ise, Ata Ocaklar olmutur

  Gnmzdeki faist milis rgtlenme-sinin 12 Eyll ncesindeki faist milis r-gtlenmesinden en temel farkll ise, PKK ye kar yrtlen kontra-gerilla faaliyetle-rinde yer alm olan eski askerleri bnye-

  2004 Aralk ortasnda AB zirvesindenmzakere srecinin balatlmas kararnnkmasna paralel olarak gelien siyasalolaylar milliyetiliin ykselii olarak su-nuldu Amerikan emperyalizminin Irak i-galiyle balayan anti-emperyalist ve anti-amerikanc toplumsal tepkilerin AB kartl-na dnmesi doal ve kanlmazken,

  bu tepkilerin milliyetilik dalgas halinednmesi, 2005 Martnda Mersinde mey-dana gelen bayrak provokasyonuyla ger-ekleti

  2005 Martndan itibaren Trabzonda TA- YADllara ynelik lin giriimiyle balayanmilliyetiliin ykselii, tm Karadenizblgesinde milliyetilerin mutlak ege-menliini ilan ediiyle perinlendi Artkmilliyetilik in olmu, onun dndakiherey outlamt

  Oysa milliyetiliin ykselii denilen

  olgu, bir yanyla ABD ve AB kartln ifa-de ederken, dier yanyla oligarinin faistmilis rgtlenmesinin etkinliini artrmasn-dan baka bir ey deildir

  1999 ylndan itibaren, neredeyse tmniversitelerde, zel gvenlik biriminindesteinde egemenlik kuran faistler, 2005sonrasnda ykselen milliyetilik sylem-leriyle meruiyet kazanrken, ayn zaman-da 12 Martzede eski kemalistlerin ulu-salc adyla siyasete girileri ve D Perin-ek kesiminin millici eylemleri, faistlerinmeruiyetine sol bir grnm de kazan-drmtr

  Ad tam ve doru olarak ifade edilmeli-

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  29/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  '

  lerinde toplayabilmeleri ve bunlara i ola-na salayabilmeleridir zellikle yaknkoruma ve zel gvenlik irketleri ara-clyla istihdam edilen bu eski asker fa-

  ist milisler, silah ruhsatlar araclyla s-rekli silah tayabilir hale gelmilerdir ek-senet tahsilat ileriyle uraan faist mi-lislerin mafya grntleri de, terrize edi-ci bir zellik haline gelmitir

  ABD ve AB kartlna dayanan yk-selen milliyetilik, bu faist rgtlenmelertarafndan kendi hesaplarna yazlan bir ge-lime olarak sunulmakla birlikte, ABD veAB kartlnda daha etkin olan kesim e-riatlar olmaktadr zellikle Erbakann SP

  si, bu ykselen milliyetilik dalgasn eri-atlk ekseninde, milli gr temelindergtlemeye almaktadr Ancak bu alan-da rakipsiz deildir Deiik zamanlardaErbakan kesiminin ittifak kurduu BBP, fa-ist gemilerine dayanarak ykselen mil-liyetilik dalgasnn islamc-faist rgtlen-mesini gelitirmeye almaktadr Son d-nemde Gazi niversitesindeki faist sald-rlar gerekletirenAlperen Ocaklar bu is-lamc-faist rgtlenmedir

  Yasal parti olarak islamc-faist sald-

  rlardan sorumlu tutulmayan BBPnin, Al-peren Ocaklaryla gerekletirdii saldrlarve eylemler, her durumda Trk-slam Sen-tezinin faist rgtlenmesinin saldr ve ey-lemleri olmutur Bu ylesine aktr ki, MYazcolu, Alperen Ocaklarnn gen kurtsrsne hitap ederken yle sylemektehibir saknca grmemektedir:

  Mslmann iki ayr hayat ola-maz Maddi hayatn dzenlerkenbaka, manevi hayatn dzenlerkende baka bir felsefeye gre davra-

  namaz Sadece din ve ibadet konu-larna Allaha ynelik bir ahsi venefsi mesele olarak grmenin, amasiyasi, itimai ve iktisadi meseleler-de Allah ie kartrmamak felse-fesiyle hareket etmenin insan ikiruhlu, iki yzl bir hayat anlaynagtreceini sylersek herhalde yal-nzca gerei belirtmi oluruz Ms-lmann maddi ve manevi hayatndatam bir uyum ve ahenk olmaldr

  Herhangi bir eriatnn alenen syle-meye cesaret edemeyecei bu szler, akbiimde eriat devletini dile getirmektedirAB yanda neo-liberal propagandistlerin

  ve aktivistlerin doal mttefiki olan eriat-larn bu faist versiyonu, ayn zamandafaist milis rgtlenmesinin kime hizmetettiinin de ak gstergesidir

  Devlet Bahelinin MHPsi ise, ykse-len milliyetilik dalgasnda Trk-milli-yeti ideolojinin rgtlenmesi olarak varol-maktadr

  Yaklaan seim ortamnda trk-fa-istler ile islamc-faistler, ykselen mil-liyetilik dalgasndan pay kapma yarnagirmilerdir Bu da, zellikle BBP ve Alpe-ren Ocaklarnn saldrganlklarn artrmala-rna yol amtr

  Son MHP kongresinde bakan aday

  olarak ortaya kan, eski ASAM bakan,kontra-gerilla profu mit zda, bu paykapma yarnda MHPnin pasif kaldn,lk Ocaklarnn pasifize edildiini, trk-faistlerin tarihlerinde ilk kez byk birgelime dinamii yakaladn ileri srer-ken, ayn zamanda faist milis rgtlenme-sinin daha etkin ve saldrgan bir konumagetirilmesini talep etmitir

  uras aktr ki, gerek MHP, gerekseBBP (ok kk bir para olarak ATP), dnolduklar gibi, bugn de lkemizdeki faist

  rgtlenmenin partileridirler lk Ocakla-r ile Alperen Ocaklar arasnda meydanagelen atmalar, her ne kadar farkl ideo-lojik sylemlere dayanyor grnseler de,nemsenmeyecek bir pazar paylamkavgasndan ibarettir Yer yer trk-fa-istler ile islamc-faistler birbirleriyle a-tmakla birlikte, bu atmalar mutlak ege-menlii saladklar yerlerde ortaya k-maktadr Dolaysyla faistlerin egemenlik-lerini geniletme ve yaygnlatrma faaliyet-lerinde, bu faist rgtlenmeler arasnda

  ayrlk mevcut deildirBugn faistler, birka niversitenin bir-

  ka blm dnda, neredeyse tm ni- versitelerde ve renci yurtlarnda mutlakegemenlie sahiptirler Mafya bozuntusuzorbalklaryla, faist milis rgtlenmesin-den aldklar yasal dayanakla ve zel g-venlik birimlerinin destei ile salanan buegemenlik, renci kitlesinin yldrlmas vesindirilmesiyle gerekletirilmitir Gazi ni- versitesindeki olaylarda grld gibi, bufaist egemenlik, hemen her durumda si-yasi, itimai ve iktisadi meselelerde mda-hale etme ve terr estirme olarak kendisinivaretmektedir

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  30/40

  KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2006

  !

  Bu faist milis egemenlik ve terr fazladikkat ekmemekte ve buna kar tepkilerde ayn oranda ok zayf kalmaktadr Bu-nun temel nedeni, AB ve ABD kartlna

  dayanan halkn milliyeti tepkilerinin anti-emperyalist niteliinin yannda anti-faistbir nitelie sahip olmaydr Legalize ve le-galist sol da, bu durumun srekliliini sa-layan kmsenmeyecek bir etmen duru-mundadr

  Halk kitlelerinin milliyetilik tabann-da AB ve ABD emperyalizmine kar tep-kileri, kimi zaman kemalizm temelindeulusalc tepkiler, kimi zaman legalist solsylemlerle anti-emperyalist tepkiler ola-

  rak sunulduundan, ister trk, istertrk-islamc olsun her trden faist rgt-lenmenin milliyetiliinden ayrmasnengellemektedir

  rnein, kendilerine emperyalistlerdenve ibirlikilerden daha atak olma misyo-nu bien Yurtsever Cephenin program-na bakldnda, faizme ve anti-faist m-cadeleye ilikin tek bir szck bulmak ola-nakszdr

  Ad tam ve doru olarak konulmaldr:lkemizde AB ve ABD emperyalizminin da-

  yatmalarna ve faaliyetlerine kar byk bir

  halk tepkisi mevcuttur Bu tepkiler devrimcinitelikte deil, eski ulusal-devletin emperya-listler tarafndan aalanmasna, horlanma-sna kar duyulan tepkilerdir Trk ve

  islamc faistler, geleneksel milliyetisylemleriyle bu tepkileri bnyelerinde top-lamaya almaktadrlar Bunlardan ok da-ha etkin olan kesim ise, Erbakan izgisin-de ifadesini bulan milli gr eriat-lardr

  Bu nedenle, anti-emperyalist mcade-le, anti-faist ve laiki bir mcadele olmak-szn devrimci bir mcadeleye dnemezzellikle niversitelerde terr estiren hereitten faist milislerin egemenlikleri krl-

  mad srece, anti-emperyalist devrimcibir mcadelenin gelitirilmesinden de szedilemez

  Bu koullarda devrimcilerin grevi, anti-emperyalist mcadeleyi anti-faist ve laikimcadeleyle, daha tam ifadeyle anti-oligar-ik mcadeleyle birletirmek ve btnle-mektir Anti-oligarik nitelie sahip olmayananti-emperyalist mcadele, halk kitlelerinifaist milisler ile eriatlar arasna sktranbo bir sylemden baka bir ey olmaya-caktr

 • 8/9/2019 Kurtulu Cephesi, Say: 94, Kasm-Aralk 2006

  31/40

  Kasm-Aralk 2006 KURTULU CEPHES

  !

  Ve sorun da buradan itibaren bala-maktadr

  En temel sorun, maoist olduklarnilan eden kesimlerin yllar boyu, MLM iz-gisine atfettikleri nem ve buna dayanansylemlerde ortaya kmtr

  Bar anlamasnn ardndan NKP(M)inbir szcs ile yaplan rportajda yerlimaoistin azndan u szler kmtr:

  Nepalli komnistler, gericilerinve emperyalistlerin i elikilerini na-sl ele almaktadr? Bu noktada kay-glar olsa da, Nepalli komnistlerdnya ilerici ve devrimci hareketiniartt!

  Evet, Nepaldeki maoist partinin, h-kmetle bar anlamas imzalayarak si-lahl mcadeleyi sona erdirmesi maoist-leri artt Gerek MLM izgisi ereve-sinde, gerekse Nepal maoist hareketi d-zeyinde bugne kadar syledikleri ve sa-

  NepaldeSilahl Mcadele,Bar ve Maoizm

  Nepalde 10 yllk i sava bittiNepalde 1