journal obsgyn

Author: ahmadarif

Post on 07-Jul-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  1/13

  ACTINOMYCOSIS PELVIS

  WANITA DAN ALAT

  KONTRASEPSI INTRAUTERIN

  Oleh : dr. Ahmad Arif 

  Pembimbing : dr. Hj. Ermawati,Sp.OG-K 

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  2/13

   Jurnal ini aan memperbarui inf!rma"imengenai peran Actinomyces pada

  infe"i genital wanita pada pengguna#$%.

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  3/13

  ABSTRAK  

  &elatif jarang terjadi

   'erait dengan penggunaan #$% lama.

   Jalur infe"in(a telah dihip!te"i"an melua" e ata"dari perineum wanita e )agina dan *er)i+.

  Efe traumati" dari perangat dan infe"i

  "ebelumn(a dapat ber!ntribu"i.

   'emuan lini" : pembengaan l!al, "upura"i,pembentuan ab"e", br!"i" jaringan, ma""a tuba-!)arium dan pembentuan "tula.

  #nfe"i men(ebar dengan !ntinuita" "ering miripdengan arateri"ti pr!"e" ne!pla"ti gana".

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  4/13

  PENDAHULUAN

   Actinomyces (A.) adalah "pe"ie" Gram-p!"itif, aner!bi* n!n"p!ra atau

  mir!aer!li (ang mengha"ilan infe"i dengan perjalanan r!ni", danmend!r!ng pembentuan ab"e", br!"i" jaringan dan "aluran "inu"pada l!a"i-l!a"i anat!mi (ang berbeda. 'ida ada tran"mi"i dari !rang e !rang.

  embutuhan peru"aan pada integrita" membran mu!"a danadan(a jaringan terde)itali"a"i untu mengin)a"i "trutur tubuh(ang lebih dalam.

   'erait dengan -/0 jeni" bateri lain (ang ber!ntribu"i padaelab!ra"i ra*un, en1im dan2atau dengan menghambatpertahanan host .

  K!pat!gen ini meningatan da(a in)a"if (ang rendah dari Actinomyces, dan dapat men(ebaban egagalan peng!batan. Setelahpenegaan l!al dari a*tin!m(*!"i", pen(ebaran hemat!gen pr!gre"iflambat adalah mungin terjadi.

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  5/13

  3!a"i :

  *er)i*!fa*ial 45567,

  th!ra*i* 48067 dan

  daerah pel)i" 4/567.

  Pre)alen"i rendah dari pen(ait ini dan l!a"i anat!min(a(ang berbeda-beda mema"a "ebuah tantangan diagn!"tiuntu berbagai "pe"iali" medi".

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  6/13

  %alam penelitian dengan 99.05 "it!l!gi "er)i!)aginal(ang dilauan dalam janga watu tahun :

  //9 pengguna #$% datang dengan infe"i Actinomyces

  )agina 40,//67, infe"i *ampuran 4/5,;67,

  infe"i jamur 4

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  7/13

  #$% mengindu"i perubahan in=ama"i ringan padaend!metrium dengan ner!"i" (ang men*iptaanlingungan (ang menduung pertumbuhan A. israelii dananer!bi lainn(a.

  Penggunaan janga panjang 4>5 tahun7 juga merupaanfat!r ri"i! untu infe"i.

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  8/13

  DIAGNOSA

  A*tin!m(*!"i" genital memilii perjalanan lini" :

  ?(eri perut bagian bawah (ang "amar-"amar

  %emam

  Pendarahan di antara peri!de men"trua"i.

  %iagn!"i"  Gejala radang pel)i", dan Papani*!la!u 4PAP7"mear p!"itif 

  Adan(a Actinomyces pada PAP "mear tanpa adan(a

  gejala lini" adalah tida ada india"i untu peng!batanantimir!ba atau e"tra"i #$%.

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  9/13

  Kultur tradi"i!nal dianggap tida "en"itif arena A*tin!m(*e"adalah "en"itif terhadap !"igen dan tumbuh lambat, biladibandingan dengan anaer!b (ang men(ertai (ang tumbuhlebih *epat. A*tin!m(*e" dapat diultur pada "ebuahperangat tran"p!rta"i anaer!bi. ?amun ultur ini adalah

  "ulit dan identia"i denitif mungin memerluan 8-;minggu.

   'eni imun!=u!re"en"i  apu"an lang"ung  lebih *epatdg pewarnaan-Gram dan pemeri"aan mir!"!pi" dan

  adan(a granul "ulfur (ang diwarna dengan larutan /6meth(lene biru.

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  10/13

  Anemia dan leu!"it!"i" ringan

  3aju endap darah dan pr!tein @-reatif ditemuanmeningat.

  Penanda tum!r "erum @A /85 adalah "ediit meningat,

  "ementara -*h!ri!ni* g!nad!tr!pin dan B-fet!pr!teinadalah n!rmal, (ang mungin berguna untumen(ingiran beberapa !ndi"i malignan.

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  11/13

  $SG  etia pr!"e" "udah lanjut dengan material purulen padatuba atau pel)i".

  @'-"*an  "ifat n!nmalignant "e*ara )i"ual dari pen(ait danmenghindari !pera"i beri"i! (ang tida perlu.

  Pada ban(a a"u", diagn!"i" retr!"petif  jarang "elamapre!peratif.

  %iagn!"i" diferen"ial dari infe"i Actinomyces pel)i" haru"

  men*aup tum!r gana" genital, pen(ait radang pel)i" arenapen(ebab lain, dan end!metri!"i".

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  12/13

  PENATALAKSANAAN

   

   elepa" #$% dan meng!bati "elama 8-< minggu denganantibi!ti "petrum lua".

  Pada Actinomyces genital "upuratif (ang di*urigai dan pen(aitradang pel)i" peni"ilin !ral janga panjang intra)ena dan"elanjutn(a, mengha"ilan perbaian lini" (ang *epat danmengha"ilan penurunan (ang "ignian dalam hal uuran ma""a

  pel)i". Antibi!ti dan !bat anti-in=ama"i n!n"ter!id haru" dimulai"e"egera mungin. %!"i" tinggi terapi berba"i" peni"ilin haru"digunaan untu watu (ang lama, dan draina"e atau re"e"i darima""a purulen dapat meningatan efeti)ita" antibi!ti.

  Alergi peni"ilin  lindami"in, eritr!mi"in, atau tetra"ilin munginbi"a digunaan. Pada beberapa a"u", peng!batan haru" diberian

  "e*ara !ntin(u atau "e*ara intermiten "elama beberapa bulanterait dengan !bat anti-in=ama"i n!n-"ter!id.

 • 8/18/2019 Journal obsgyn

  13/13

  Penundaan peng!batan meningatan perubahan (angmemperjele !ndi"i dan pen(ebaran infe"iu" (ang

  pr!gre"if. 

  A*tin!m(*!"i" pel)i" lanjut dapat mirip egana"an genital,dan aan "ering dilanjutan e tindaan !pera"i  pemeri"aan pat!l!gi" dapat menunjuan "ifat infetifn(a.