hrvatski zavod za javno zdravstvo ministarstvo … · 2 standardi za pilot projekt nadziranog...

of 12 /12
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Standardi za pilot projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama Idemo u vrtić i u školu sa zdravim i sretnim osmijehom

Author: dinhlien

Post on 24-Jan-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

  Standardi za pilot projekt nadziranog etkanja zubi

  u vrtiima i kolama

  Idemo u vrti i u kolu

  sa zdravim i sretnim

  osmijehom

 • 2

  STANDARDI ZA PILOT PROJEKT NADZIRANOG ETKANJA ZUBI U VRTIIMA I KOLAMA

  Izdava Hrvatski zavod za javno zdravstvo

  Rockefellerova 7 10000 Zagreb

  Za izdavaa

  doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.

  Urednici:

  dr. sc. Ivana Pavi imetin*, dr. med.

  Zrinka Didak, dr. med. dent.*

  prof. dr. sc. Hrvoje Juri, dr. med. dent.**

  dr. sc. Anka Kvesi Jurii, dr. med. dent.***

  Ana Malenica, dr. med. dent.***

  *Hrvatski zavod za javno zdravstvo

  **Stomatoloki fakultet Sveuilita u Zagrebu ***Nacionalno povjerenstvo za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva

  Ova publikacija izraena je na temelju suglasnosti Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva

  Grafika priprema i priprema za tisak: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

  Zagreb, prosinac 2018. godine

  ISBN 978-953-7031-78-7

 • 3

  Uvod

  Standardi za pilot projekt nadziranog etkanja zubi u vrtiima i kolama preuzeti su iz kotskog nacionalnog programa Childsmile, prevedeni i prilagoeni uvjetima predkolskog i kolskog sustava u Republici Hrvatskoj.

  Takoer su preuzeti i prilagoeni elementi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijea o kozmetikim proizvodima od 30. studenog 2009. i publikacije Protokol etkanja zubi kod djece u dobi od 3-5 godina, Stomatoloki fakultet, Sveuilite Iowa.

  Standardi za pilot projekt nadziranog etkanja zubi u vrtiima i kolama

  Standard 1: Organizacija

  Stavka 1(a) Provoenje pilot projekta nadziranog etkanja zubi (pranje zubi) u vrtiima i kolama mora biti u skladu s preporukama Standarda.

  Obrazloenje Pilot projekt nadziranog etkanja zubi razvio se s ciljem razvoja cjelovitih standarda nadziranog etkanja zubi u vrtiima i kolama.

  Kriteriji 1.1 Projekt moe biti na raspolaganju svoj djeci, bez obzira pohaaju li cjelodnevni ili poludnevni

  program u vrtiu. 1.2 Djeca svaki dan etkaju zube u sklopu pilot projekta nadziranog etkanja zubi. 1.3 Sve ustanove koje su ukljuene u pilot projekt, imaju odreenog voditelja koji je odgovoran za

  program etkanja zubi. 1.4 Svim je ustanovama na raspolaganju struna podrka zdravstvenih voditelja u predkolskoj

  ustanovi ili medicinske sestre iz tima kolske medicine. 1.5 Svi su provoditelji pilot projekta nadziranog etkanja zubi proli edukaciju o uinkovitom

  etkanju zubi i postupcima kontrole zaraze. 1.6 Uspostavljene su odgovarajue mjere za suglasnost roditelja na nain da se podrazumijeva da

  sva djeca sudjeluju u etkanju zubi zubnom pastom s fluorom, osim one djece iji roditelji/staratelji u pisanom obliku u upravi ustanove odbiju sudjelovanje ili daju suglasnost za etkanje zubnom pastom bez fluora.

  1.7 Vodi se evidencija. 1.8 Svim su ustanovama dostupne cjelovite i skraene verzije Standarda za pilot projekt nadziranog

  etkanja zubi u vrtiima i kolama.

 • 4

  Standard 2: Uinkovita preventivna praksa

  Stavka 2(a)

  Djeca koriste odgovarajuu koliinu paste za zube prema protokolu koji smanjuje rizik za razvoj

  zaraze.

  Obrazloenje Redovito dnevno etkanje zubi odgovarajuom pastom za zube s fluorom je vrlo uinkovito u prevenciji karijesa. U ranom djetinjstvu bitno je uspostaviti dobru praksu oralne higijene koja treba postati sastavni dio uobiajene dnevne higijene.

  Kriteriji 2.1 Koristi se pasta za zube koja sadri 1450 ppm fluora, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1223/2009

  Europskog parlamenta i Vijea o kozmetikim proizvodima (30. studeni 2009.) ime je utvrena koliina fluora koja sprjeava karijes, a nije teta za zdravlje djeteta. Za upotrebu paste bez fluora nema strunog opravdanja i znanstvenih dokaza o sprjeavanju karijesa, ve se radi o zahtjevu koji proizlazi iz specifinih ivotnih stilova. Za djecu iji roditelji odbiju koritenje zubne paste s fluorom, neophodno je omoguiti etkanje zubi zubnom pastom bez fluora radi usvajanja navike i neizdvajanja iz grupe vrnjaka.

  2.2 Za djecu mlau od tri godine se koristi tanki sloj (razmaz) paste za zube, a za djecu od tri godine i starije pasta veliine zrna graka.

  2.3 Kad se pasta za zube dijeli meu djecom, provoditelj pilot projekta je istiskuje na istu povrinu kao to je tanjur ili papirnati runik.

  2.4 Moramo osigurati dovoljan razmak izmeu svake istisnute koliine zubne paste da se omogui njezino dohvaanje i sprijei zaraza.

  2.5 Zubnu pastu treba istisnuti tek kad je dijete spremno za etkanje zubi. 2.6 Djecu koja imaju vlastite paste za zube treba kontrolirati prilikom istiskivanja paste na etkicu

  za zube. 2.7 Ukoliko postoje oteenja na koi provoditelja pilot projekta (ogrebotina, porezotina)

  obavezno je koritenje vodootpornog zavoja.

  Stavka 2(b)

  Svako dijete e uinkovito koristiti odgovarajuu zubnu etkicu i tehniku etkanja zubi.

  Obrazloenje Veliina i oblik etkice za zube utjeu na uspjenost etkanja zubi. Tehnike etkanja zubi trebaju biti primjerene dobi djeteta. Kriteriji 2.8 etkice za zube i tehnike etkanja odgovaraju dobi i manualnoj sposobnosti djeteta. 2.9 etkice za zube se zamjenjuju jednom u tri do etiri mjeseca ili ranije (ako postoje oteenja

  vlakana zubne etkice). 2.10 Zubne etkice se posebno oznaavaju za svako dijete u svrhu lakeg prepoznavanja.

 • 5

  Stavka 2(c)

  etkanje zubi se organizira na siguran i uinkovit nain usklaen s vrtikim, kolskim i kunim rutinama.

  Obrazloenje Djecu treba nadzirati za vrijeme etkanja zubi. etkanje zubi treba biti usklaeno sa svakodnevnom rutinom vrtia i kola.

  Kriteriji 2.11 Djecu je potrebno nadzirati za vrijeme etkanja zubi. 2.12 etkanje zubi se provodi u vrijeme koje najvie odgovara svakoj ustanovi (vidi Dodatak 1.1). 2.13 Zubi se etkaju u skupinama ili individualno, dok djeca sjede ili stoje. 2.14 Djecu se tijekom ili nakon etkanja zubi upozorava da ne gutaju pastu za zube, a viak paste

  se na kraju ispljune u papirnati rupi. 2.15 Nakon etkanja zubi svaka se zubna etkica zasebno temeljito ispire pod hladnom tekuom

  vodom, odlae u sustav za odlaganje etkica za zube i ostavlja da se osui na zraku. 2.16 etkanje zubi provodi se prema jednom od dva modela opisana u dodacima. 2.17 etkanje zubi traje najmanje 2 minute. 2.18 Djecu je potrebno poticati da oetkaju sve povrine zuba dok je sama tehnika etkanja od

  manjeg znaaja i ne treba na njoj inzistirati, posebno kod mlae djece. Kod djece kolske dobi mogue je, ovisno o uvjetima, ukazati na odreene elemente tehnike etkanja zubi: Zubna etkica postavlja se na zube pod kutom od 45. Vlakna zubne etkice se pri tome moraju jednim dijelom nalaziti na gingivi (zubno meso), a drugim dijelom na zubnoj plohi. Na taj se nain kratkim krunim pokretima (4-5 puta za svaki zub) etkaju zubi u gornjoj i donjoj eljusti.

  2.19 Provoditelj pilot projekta mora osigurati uvjete privatnosti svakom djetetu s nekim oblikom potekoa u razvoju.

 • 6

  Standard 3: Prevencija i kontrola zaraze Zubne se etkice, nakon etkanja zubi, ispiru hladnom tekuom vodom, postavljaju u uspravni poloaj te ostavljaju da se osue na zraku (ne prekrivaju se bilo ime to bi moglo sprijeiti suenje zubne etkice na zraku). Zubne etkice se meusobno ne smiju dodirivati. (Izvor: https://www.mchoralhealth.org/PDFs/ToothbrushingProtocol. Preuzeto: 17.12.2018.)

  Stavka 3(a)

  Sustavi za odlaganje etkica za zube trebaju osigurati uvjete za sprjeavanje irenja zaraze.

  Obrazloenje etkice za zube su potencijalni izvor zaraze. Kriteriji 3.1 etkice za zube se spremaju u odgovarajue sustave za odlaganje ili pojedinane ventilirane

  drae (vidi Dodatak 1.5). 3.2 Sustavi za odlaganje omoguuju uspravni poloaj etkica. 3.3 Sustavi za odlaganje osiguravaju dovoljan razmak izmeu zubnih etkica u svrhu prevencije

  zaraze. 3.4 Na sustavima za odlaganje se prikazuju oznake jednake onima na etkicama za zube da se

  omogui laka individualna identifikacija. 3.5 Sustavi za odlaganje koji nemaju poklopac uvaju se na za to namijenjenim kolicima ili u

  istom, suhom ormaru. 3.6 U sanitarnim vorovima sustavi za odlaganje zubnih etkica obavezno moraju biti pokriveni

  originalnim zatitnim poklopcem, odloeni na visinu teko dohvatljivu djeci ili pohranjeni u za to namijenjena kolica.

  Stavka 3(b)

  Protokoli ienja smanjuju rizik za razvoj zaraze.

  Obrazloenje etkice za zube su potencijalni izvor zaraze. Dobra praksa ienja treba biti integralni dio skrbi o djeci u vrtiima i kolama. Kriteriji 3.7 Pri ienju sustava za odlaganje zubnih etkica i umivaonika treba koristiti namjenske rukavice

  za kuanstvo. Svako oteenje na koi (posjekotina, ogrebotina) potrebno je zatititi vodootpornim zavojem prije etkanja zubi i provoenja postupaka ienja.

  3.8 Najmanje jednom tjedno osoblje vrtia/osnovne kole isti, ispire i sui sustave za odlaganje, namjenska kolica i prostor za pohranu (ako je potrebno i ee) toplom tekuom vodom i deterdentom za kunu upotrebu (vidi Dodatak 1.3).

  3.9 Vodi se briga o tome da se etkice za zube meusobno ne dodiruju prilikom vaenja ili pohrane u sustave za odlaganje.

  3.10 Da se izbjegne kontaminacija prskanjem, sustavi za odlaganje etkica tijekom pranja zubi ne smiju stajati neposredno pokraj djece.

  3.11 Zamjena sustava za odlaganje zubnih etkica se provodi ako postoje vidljiva oteenja povrina u obliku pukotina, ogrebotina i neravnina (vidi Dodatak 1.5).

  3.12 Sve etkice za zube koje padnu na pod odlau se u otpad. Dijete koje preboli streptokoknu ili neku drugu zaraznu bolest, ne mora zbog toga mijenjati zubnu etkicu, jer nakon bolesti ima kratkotrajni imunitet na uzronika zaraze.

  3.13 Zubne etkice se ne smiju namakati u izbjeljivau ni drugom sredstvu za ienje/dezinfekciju. Tube pasta za zube se mogu istiti vlanom maramicom.

 • 7

  Popratne informacije

  Dodatak 1 1.1 Iako se preporuuje da se zubi ne etkaju neposredno nakon konzumacije kiselih jela ili pia,

  prihvatljivo je da se ustanove koje provode pilot projekt nadziranog etkanja zubi odlue za etkanje zubi u bilo koje vrijeme u danu. U takvim se okolnostima smatra da korist prevencije karijesa nadilazi brigu zbog erozije i abrazije zuba.

  1.2 Djecu se poduava da ne ispiru usnu upljinu nakon etkanja zubi, zbog smanjenog uinka fluora na zube nakon ispiranja.

  1.3 Sustave za odlaganje treba prati deterdentom za kunu upotrebu i toplom tekuom vodom jer se na taj nain smanjuje broj tetnih mikroorganizama. Za sustave za odlaganje se ne preporuuju maramice ni sprejevi za dezinfekciju. Higijensko postupanje sa sustavom za odlaganje etkica ne treba odstupati od uobiajenog postupanja odgojno-obrazovne ustanove s igrakama.

  1.4 Neravne povrine, ukljuujui i oteene naljepnice na sustavima za odlaganje, mogu pridonijeti rastu tetnih mikroorganizama. Stoga je potrebno svako oteenje zamijeniti.

  1.5 Za odlaganje etkica mogu se koristiti pojedinani ventilirani drai i sustavi za odlaganje zubnih etkica. Ako se koriste pojedinani drai potrebno je ukloniti viak vode sa zubnih etkica prije vraanja u dra. Standardi se jednako odnose na pojedinane drae i sustave za odlaganje zubnih etkica.

  1.6 Zubne etkice je neophodno ispirati zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potronju.

  1.7 U idealnom bi sluaju vrtii i kole trebali imati umivaonike namijenjene etkanju zubi i osobnoj higijeni. Umivaonici se trebaju oistiti nakon upotrebe.

  1.8 Skraena verzija Standarda za pilot projekt nadziranog etkanja zubi u vrtiima i kolama mora biti izloena na vidljivom mjestu u vrtiima i kolama.

  1.9 Djeca mogu privremeno biti iskljuena iz pilot projekta nadziranog etkanja zubi u sluaju zaraznih bolesti ili rana u usnoj upljini.

  1.10 Ako roditelji obavijeste vrti/kolu o specifinim medicinskim stanjima (npr. cistina fibroza, zarazne bolesti), potrebna je konzultacija sa zdravstvenom voditeljicom predkolske ustanove/medicinskom sestrom iz tima kolske medicine.

  1.11 Svi papirnati proizvodi koji se koriste u programu nadziranog etkanja zubi trebali bi biti biorazgradivi i pogodni za recikliranje.

 • 8

  Dodatak 2

  Modeli etkanja zubi u vrtiima i kolama

  Model A etkanje zubi u suhim prostorima

  2.1 Provoditelj pilot projekta treba oprati ruke prije i nakon etkanja zubi da sprijei zarazu.

  2.2 Dijete (pod nadzorom) je odgovorno za uzimanje etkice iz sustava za odlaganje etkica za zube. Potrebno je osigurati uvjete privatnosti za djecu sa nekim oblikom potekoa u razvoju.

  2.3 Pasta za zube se dijeli u skladu s odgovarajuim metodama (Standard 2).

  2.4 Djeca mogu sjediti ili stajati dok etkaju zube.

  2.5 Nakon to zavre s etkanjem zubi, djeca moraju ispljunuti viak paste za zube u rupi, papirnati runik ili alicu/au za jednokratnu upotrebu.

  2.6 Rupii/papirnati runici ili alice/ae se trebaju baciti u otpad neposredno nakon upotrebe.

  2.7 Nakon etkanja zubi:

  i. svako dijete moe vratiti etkicu za zube u sustav za odlaganje, nakon ega provoditelj pilot projekta odnosi sustav do predvienog podruja umivaonika i pojedinano ispire svaku etkicu tekuom hladnom vodom

  ili

  ii. svako dijete moe isprati svoju etkicu za zube pod tekuom hladnom vodom na za to namijenjenom podruju umivaonika. Jainu protoka vode iz slavine moe kontrolirati provoditelj pilot projekta ili dijete.

  2.8 Nakon to zavri ispiranje etkice, dijete ili provoditelj pilot projekta moraju otresti viak vode s etkice u umivaonik. etkice za zube ne smiju doi u doticaj s umivaonikom.

  2.9 Svako dijete (pod nadzorom) mora u sustav za odlaganje vratiti svoju etkicu da se osui na zraku. Potrebno je osigurati uvjete privatnosti za djecu s nekim oblikom potekoa u razvoju.

  2.10 Papirnatim runikom treba obrisati sve vidljive kapljice na sustavu za odlaganje.

  2.11 Djecu treba nadzirati.

  2.12 Nakon etkanja zubi provoditelj pilot projekta ispire umivaonike.

  NAPOMENA: Prema Protokolu etkanja zubi kod djece u dobi od 3-5 godina, Stomatoloki fakultet, Sveuilite

  Iowa, sustave za odlaganje etkica za zube mogue je i samostalno izraditi od stiropora ili

  kartonskih kutija za jaja (nova, nekoritena, da se izbjegne mogunost zaraze salmonelom) na

  nain da je ravni dio kartonske kutije za jaja poloen prema dolje, a dio na kojem se nalaze izboine

  usmjeren prema gore.

  Na svakoj je izboini potrebno izraditi otvor za zubnu etkicu (veliinu otvora prilagoditi drci

  zubne etkice) te oznaiti ju individualno za svako dijete (imenom/simbolom).

  Izvor: https://www.mchoralhealth.org/PDFs/ToothbrushingProtocol , Preuzeto: 17.12.2018.

 • 9

  Model B etkanje zubi nad umivaonikom

  2.13 Provoditelj pilot projekta treba oprati ruke prije i nakon etkanja zubi da sprijei zarazu.

  2.14 Dijete (pod nadzorom) je odgovorno za uzimanje etkice iz sustava za odlaganje etkica za zube. Potrebno je osigurati uvjete privatnosti za djecu sa nekim oblikom potekoa u razvoju.

  2.15 Pasta za zube se dijeli u skladu s odgovarajuim metodama (Standard 2).

  2.16 etkanje zubi se odvija na odreenom podruju umivaonika.

  2.17 Optimalno je da se prilikom etkanja zubi kraj umivaonika nalazi dvoje djece. Treba ih nadzirati i poticati da viak paste ispljunu u umivaonik.

  2.18 Papirnati rupii i papirnati runici se neposredno nakon upotrebe moraju odloiti u otpad.

  2.19 Nakon etkanja zubi:

  i. svako dijete moe vratiti etkicu za zube u sustav za odlaganje, nakon ega provoditelj pilot projekta odnosi sustav do predvienog podruja umivaonika i pojedinano ispire svaku etkicu tekuom hladnom vodom

  ili

  ii. svako dijete moe isprati svoju etkicu za zube pod hladnom tekuom vodom na za to namijenjenom podruju umivaonika. Jainu protoka vode iz slavine moe kontrolirati provoditelj pilot projekta ili dijete.

  2.20 Nakon to zavri ispiranje etkice, dijete ili provoditelj pilot projekta moraju otresti viak vode s etkice u umivaonik. etkice za zube ne smiju doi u doticaj s umivaonikom.

  2.21 Svako dijete (pod nadzorom) treba u sustav za odlaganje vratiti svoju etkicu da se osui na zraku. Potrebno je osigurati uvjete privatnosti za djecu sa nekim oblikom potekoa u razvoju.

  2.22 Papirnatim runikom treba obrisati sve vidljive kapljice na sustavu za odlaganje.

  2.23 Djecu treba nadzirati.

  2.24 Nakon etkanja zubi provoditelj pilot projekta ispire umivaonike.

 • 10

  Strunom sadraju i prilagodbi hrvatskom okruenju doprinijeli su:

  doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.*

  dr. sc. Bernard Kai, prim. dr. med., specijalist epidemiologije*

  mr. sc. Marijana Radi Vuleta, dr. med. dent.*

  mr. sc. Ivona Vidi trac, dipl. ing.*

  Prijevod kotskih standarda iz programa ChildSmile na hrvatski jezik

  Lovorka Perkovi, prof.*

  *Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • 11

 • Idemo u vrti i u kolu

  sa zdravim i sretnim

  osmijehom