procjena rizika nastavni zavod za javno zdravstvo

Click here to load reader

Post on 14-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ZaštitaInspekt d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od poara i zaštitu ivotnog okoliša OIB:28737940650
Osijek, Reisnerova 95a 031-250-510 031-250-515
099-317-9903
099-317-9902
099-802-10-86
RN 1818 /2019AZ
Slavonski Brod, Ulica Vladimira Nazora 2a
Studeni, 2019.
A. OPI PODACI ................................................................................................................................................................. 6
1. PODACI O POSLODAVCU ......................................................................................................................................................................... 7 2. MJESTA RADA GDJE SE POSLOVI OBAVLJAJU S NAZNAKOM LOKACIJE ....................................................................... 8 3. PODACI O OSOBAMA POSLODAVCA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI PROCJENE RIZIKA ............................. 9
3.1. Podaci o radu odbora za zaštitu na radu ............................................................................................................................... 9 4. PODACI O OVLAŠTENOJ PRAVNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOJE JE
IZRADILO PROCJENU RIZIKA ............................................................................................................................................................. 10 5. LANOVI RADNE SKUPINE .................................................................................................................................................................. 10
5.1. Podaci o vanjskim strunjacima ........................................................................................................................................... 10 B. PRIKUPLJANJE PODATAKA NA MJESTU RADA ...................................................................................................... 11
1. OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA S NAZNAKOM OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA .......................................... 12 1.1. SLUBA ZA KLINIKU MIKROBIOLOGIJU .......................................................................................................... 12 1.2. SLUBA ZA EPIDEMIOLOGIJU I JAVNO ZDRAVSTVO ................................................................................. 12 1.3. SLUBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ............................................................................................................ 13 1.4. SLUBA ZA ŠKOLSKU I ADOLESCENTNU MEDICINU ................................................................................. 13
1.4.1. 1. SISTEMATSKI PREGLEDI ................................................................................................................................. 13 1.4.2. OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI .................................................................................................................. 14 1.4.3. ODREIVANJE PRIMJERENOG VIDA ŠKOLOVANJA DJECE S POTEŠKOAMA ..................... 14 1.4.4. ODREIVANJE PRILAGOENOG PROGRAMA TJ.ODGOJA .............................................................. 14 1.4.5. CIJEPLJENJE I DOCIJEPLJIVANJE .................................................................................................................... 14 1.4.6. SAVJETOVALIŠNI RAD........................................................................................................................................... 14 1.4.7. ZDRAVSTVENI ODGOJ ......................................................................................................................................... 14 1.4.8. HIGIJENSKA KONTROLA ŠKOLA I ŠK. KUHINJA .................................................................................... 14 1.4.9. SUZBIJANJE I SPRJEAVANJE ZARAZNIH BOLESTI .............................................................................. 14
1.5. SLUBA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJU I IZVAN BOLNIKO LJEENJE OVISNOSTI ........................................................................................................................................................................... 14
1.5.1. Zaštita mentalnog zdravlja ........................................................................................................................................... 15 1.5.2. Prevencija ovisnosti ....................................................................................................................................................... 15 1.5.3. Izvanbolniko lijeenje ovisnosti ................................................................................................................................ 16
1.6. SLUBA ZA ZAJEDNIKE POSLOVE ....................................................................................................................... 16 2. POPIS RADNE OPREME .......................................................................................................................................................................... 18 3. POPIS OPASNIH KEMIKALIJA .............................................................................................................................................................. 18 4. POPIS OZLJEDA NA RADU .................................................................................................................................................................... 19
C. ANALIZA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA ............................................................................................. 20 1. ANALIZA PRIMJENE OSNOVNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU ........................................................................................ 21
1.1. Ope odredbe .......................................................................................................................................................................... 21 1.2. Postavljanje sredstava rada .................................................................................................................................................... 21 1.3. Natpisi i oznake ....................................................................................................................................................................... 21 1.4. Zahtjevi u svezi s pogonskom energijom ........................................................................................................................... 21 1.5. Sigurnosni ureaji i naprave .................................................................................................................................................. 21 1.6. Kontrolni instrumenti i signalni ureaji .............................................................................................................................. 21 1.7. Sredstva rada pri kojima se stvara statiki elektricitet ...................................................................................................... 21 1.8. Sredstva rada pri kojima se oslobaa prašina .................................................................................................................... 21 1.9. Sredstva rada pri kojima nastaju visoke ili niske temperature ........................................................................................ 21 1.10. Sredstva rada pri kojima nastaju buka i vibracije .............................................................................................................. 21 1.11. Popravak, odravanje i transport sredstava rada .............................................................................................................. 22 1.12. Osiguranje od udara elektrine struje .................................................................................................................................. 22 1.13. Osiguranje od atmosferskih pranjenja .............................................................................................................................. 22 1.14. Spreavanje nastanka poara i eksplozije ........................................................................................................................... 22 1.15. Osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora .................................................................................................. 22 1.16. Osiguranje potrebnih putova za transport robe, prolaz i evakuaciju radnika ............................................................. 22 1.17. Osiguranje istoe ................................................................................................................................................................... 23 1.18. Radni okoliš .............................................................................................................................................................................. 23 1.19. Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja ................................................................................................ 23 1.20. Zaštita od štetnih zraenja ..................................................................................................................................................... 24 1.21. Osiguranje prostora i ureaja za osobnu higijenu ............................................................................................................ 24 1.22. Osiguranje opreme za pruanje prve pomoi ................................................................................................................... 24
2. ANALIZA PRIMJENE POSEBNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU .......................................................................................... 24 2.1. Popis poslova s posebnim uvjetima rada ........................................................................................................................... 24 2.2. Posebno osjetljive skupine radnika ...................................................................................................................................... 24 2.3. Popis poslova za koja se zahtijeva lijeniki pregled prema drugim propisima.......................................................... 25 2.4. Korištenje osobne zaštitne opreme ..................................................................................................................................... 25 2.5. Posebni postupci pri uporabi, odnosno izloenosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno
biološkim štetnostima ............................................................................................................................................................ 26 2.6. Organizacija obavljanja poslova zaštite na radu ................................................................................................................ 27
3. PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA ............................................................................................................................................... 28
3
4. TABELARNI PRIKAZ NAZIVA POSLOVA S PRIKAZOM UKUPNOG BROJA RADNIKA ZA SVAKI POSAO, ORGANIZACIJA RADA ............................................................................................................................................................................. 29
4.1. Ravnatelj ................................................................................................................................................................................... 31 4.2. Tajnica ....................................................................................................................................................................................... 33 4.3. Voditelj slube – klinika mikrobiologija ........................................................................................................................... 35 4.4. Voditelj slube ......................................................................................................................................................................... 39 4.5. Voditelj slube za zdravstvenu ekologiju ........................................................................................................................... 43 4.6. Lijenik specijalist mikrobiologije ........................................................................................................................................ 47 4.7. Glavni tehniar - mikrobiologija .......................................................................................................................................... 51 4.8. Glavni tehniar - epidemiologija .......................................................................................................................................... 55 4.9. Viši laboratorijski tehniar-inenjer ..................................................................................................................................... 59 4.10. Laboratorijski tehniar ........................................................................................................................................................... 63 4.11. Pomoni radnik u laboratoriju ............................................................................................................................................. 67 4.12. Lijenik specijalist ................................................................................................................................................................... 71 4.13. Sanitarni inenjer ..................................................................................................................................................................... 75 4.14. Medicinska sestra - tehniar .................................................................................................................................................. 79 4.15. Poslovi kemijskih i mikrobioloških analiza-VSS-SSS ....................................................................................................... 83 4.16. Lijenik specijalist ................................................................................................................................................................... 87 4.17. Sluba za zaštitu mentalnog zdravlja ................................................................................................................................... 91 4.18. Sluba za zajednike poslove ................................................................................................................................................ 95 4.19. Domarski i dostavljaki poslovi ........................................................................................................................................... 97 4.20. Poslovi odravanja ................................................................................................................................................................ 101
5. POPIS POSLOVA PREMA STUPNJU RIZIKA ZA KOJE JE POTREBNO PROVESTI OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAIN .................................................................................................................................................................... 105
5.1. Popis poslova za koje je potrebna struna osposobljenost .......................................................................................... 106 D. PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA
107 1. PLAN MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA .................. 108 2. PLAN MJERA KOJE POTREBNO PROVODITI STALNO ILI PREMA ZAKONSKIM ROKOVIMA ......................... 108
E. PRILOZI UZ PROCJENU RIZIKA .............................................................................................................................. 109 1. SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIKALIJA, ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA
KOJI SE KORISTE ..................................................................................................................................................................................... 110 2. POPIS RADNE OPREME KOJA SE KORISTI PRI OBAVLJANJU POSLOVA .................................................................... 111 3. POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME ZA POSLOVE KOD KOJIH SE MORA UPOTREBLJAVATI ....................... 111 4. POPIS POTREBNIH ISPITIVANJA ...................................................................................................................................................... 115
4.1. Pregled i ispitivanje radne opreme ..................................................................................................................................... 115 4.2. Pregled i ispitivanje elektrine instalacije .......................................................................................................................... 115 4.3. Ispitivanje radnog okoliša .................................................................................................................................................... 115 4.4. Ispitivanje sustava za zaštitu od munja ............................................................................................................................. 116 4.5. Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje poara ............................................................................................................... 116 4.6. Ispitivanje sustava za dojavu zapaljivih plinova i para ................................................................................................... 116
5. POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA ...................................................................................................................... 117 6. DOKUMENTIRANJE PROCJENE RIZIKA ...................................................................................................................................... 117
4
UVOD Procjena rizika je postupak kojim se utvruje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremeaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Pojmovi koji se koriste u ovoj procjeni rizika imaju slijedee znaenje: 1) Biološke štetnosti su biološki agensi, odnosno mikroorganizmi, ukljuujui i genetski
modificirane, stanine kulture i endoparaziti ovjejeg i ivotinjskog porijekla, koji mogu uzrokovati zarazu, alergiju ili trovanje, a koji se koriste u radu ili su prisutni u radnom okolišu
2) Druga osoba je osoba koja se po bilo kojoj osnovi rada nalazi na mjestu rada (poslovni suradnik, davatelj usluga i dr.)
3) Eksplozivna atmosfera je smjesa zraka sa zapaljivim plinom ili parom ili maglicom ili prašinom pri atmosferskim uvjetima, u kojoj se nakon poetnog paljenja, proces gorenja prenosi na cijelu smjesu, zbog ega predstavlja mogui izvor eksplozije ili poara na mjestu rada te moe dovesti do ozljeivanja radnika i drugih osoba
4) Izdvojeno mjesto rada je mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kue ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca
5) Mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ii, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom
6) Napori su statodinamiki, psihofiziološki napori, napori vida i napori govora, koji mogu uzrokovati ošteenje zdravlja radnika koji su im izloeni
7) Nezgoda je neoekivani i neeljeni dogaaj na radu ili u vezi s radom koji nije uzrokovao ozljeivanje radnika, ali bi ga pri minimalno izmijenjenim subjektivnim, odnosno objektivnim okolnostima, u ponovljenom sluaju mogao uzrokovati
8) Opasne kemikalije su tvari, smjese i pripravci u skladu s posebnim propisom 9) Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika 10) Osoba na radu je fizika osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega
obavlja odreene aktivnosti, odnosno poslove (osoba na strunom osposobljavanju za rad; osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; osoba koja radi na odreenim poslovima u skladu s posebnim propisom; redoviti student i redoviti uenik srednjoškolske ustanove na radu u skladu s posebnim propisom; osoba koja radi kao volonter, naunik, student i uenik na praksi, osoba koja radi u vrijeme izdravanja kazne zatvora ili odgojne mjere i slino)
11) Ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu
12) Ovlaštena osoba je pravna ili fizika osoba koju je ministarstvo nadleno za rad ovlastilo za obavljanje poslova zaštite na radu
13) Ozljeda na radu je ozljeda radnika nastala u prostoru poslodavca u kojemu obavlja rad, ili ga tijekom rada koristi, ili mu moe pristupiti, odnosno drugi prostor koji nije prostor poslodavca, ali radnik u njemu obavlja rad
14) Poslodavac je fizika ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu obavlja poslove 15) Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi pri ijem obavljanju radnik koji radi na tim
poslovima mora, osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na dob, strunu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihiku sposobnost
16) Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu s ovim Zakonom izabran da zastupa interese radnika na podruju zaštite na radu
5
17) Prevencija je planirana, odnosno poduzeta mjera u svakom radnom postupku kod poslodavca, s ciljem sprjeavanja ili smanjenja rizika na radu
18) Radilište je privremeno ili pokretno mjesto rada, kao što je gradilište, šumarsko radilište, mjesto gradnje broda te mjesta na kojima se obavljaju privremeni radovi na odravanju, rušenju i popravcima, poljoprivredni radovi i radovi na istraivanju i iskorištavanju mineralnih sirovina
19) Radna oprema su strojevi i ureaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati te skele i druga sredstva za povremeni rad na visini
20) Radni okoliš ine fizikalni, kemijski i biološki imbenici na mjestu rada i u njegovom okruenju 21) Radnica koja doji dijete je radnica majka djeteta u dobi do navršene prve godine ivota djeteta
koje doji, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku najkasnije 30 dana prije povratka na rad
22) Radnica koja je nedavno rodila, je radnica kojoj od poroda nije prošlo više od šest mjeseci, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku
23) Radnik je fizika osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca 24) Rizik je umnoak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog dogaaja i štetnosti toga dogaaja,
odnosno njegove posljedice 25) Specijalist medicine rada je specijalist izabran od strane poslodavca u skladu s propisima o
specifinoj zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju 26) Sredstva rada su graevine namijenjene za rad s pripadajuim instalacijama, ureajima i
opremom, prometna sredstva i radna oprema 27) Stres na radu su zdravstvene i psihike promjene koje su posljedica akumulirajueg utjecaja
stresora na radu kroz dulje vrijeme, a oituju se kao fiziološke, emocionalne i kognitivne reakcije te kao promjene ponašanja radnika
28) Strunjak zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova
29) Štetnosti su kemijske, biološke i fizikalne štetnosti, koje mogu uzrokovati ošteenje zdravlja radnika i drugih osoba koje su im izloene
30) Trudna radnica je radnica koja je o trudnoi obavijestila poslodavca u pisanom obliku 31) Zaštita na radu je sustav pravila, naela, mjera, postupaka i aktivnosti, ijom se organiziranom
primjenom ostvaruje i unapreuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprjeavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.
6
Puni naziv tvrtke Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske upanije
Sjedište, adresa Slavonski Brod, Ulica Vladimira Nazora 2a
OIB 14861822643
Osnovna djelatnost koju obavlja oprema NKD 2007
* Djelatnost epidemiologije, zaraznih bolesti te kroninih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine mentalnog zdravlja i prevencije ovisnovisti na podruju Brodsko-posavske upanije; poslovi koji iz navedene djelatnosti proizlaze su:
* zdravstvenog prosvjeivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti,
* provodi specifinu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladei, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim uilištima na podruju Brodsko- posavske upanije,
* prati, prouava, evaluira i izvješuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlae zdravstvene mjere za podruje Brodsko-posavske upanije,
* prikuplja, kontrolira i analizira statistika izvješa iz podruja zdravstva, ukljuujui bolesti ovisnosti, na razini Brodsko-posavske upanije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
* na zahtjev upana odnosno gradonaelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na podruju Brodsko-posavske upanije,
* kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na podruju Brodsko-posavske upanije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provoenje obveznih imunizacija,
* provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
* analizira epidemiološko stanje, planira, predlae i sudjeluje u provoenju mjera i aktivnosti za sprjeavanje rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
* provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolniko lijeenje ovisnosti, što obuhvaa prevenciju i rano otkrivanje svih psihikih poremeaja, dijagnostiku, lijeenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere ouvanja mentalnog zdravlja u zajednici,
* surauje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i lijeenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
* prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za podruje Brodsko-posavske upanije,
* obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Brodsko-posavsku upaniju,
* prati, prouava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta ope uporabe za podruje Brodsko-posavske upanije,
* sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
* prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okolišta i hrane na zdravstvenog stanje stanovništva Brodsko-posavske upanije,
8
Ukupan broj radnika 67 (šezdeset sedam)
Odbor za zaštitu na radu
Vlatka Iveša, dipl.oec. – predsjednik odbora Veronika Lovri, dr.med., spec.med.rada Danijela Opaak, strunjak ZNR Ivana osi, povjerenik
Strunjak zaštite na radu Danijela Opaak, strunjak ZNR
Povjerenik radnika za zaštitu na radu
Ivana osi, povjerenik
2. MJESTA RADA GDJE SE POSLOVI OBAVLJAJU S NAZNAKOM LOKACIJE
RED. BR.
2. Zgrada Zavoda za javno zdravstvo
Augusta Cesarca 71 Slavonski Brod
3. Zgrada Zavoda za javno zdravstvo
Matije Gupca 40b Nova Gradiška
9
3. PODACI O OSOBAMA POSLODAVCA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI PROCJENE RIZIKA
U izradi procjene rizika sudjelovali su:
- Ante Cvitkovi, ravnatelj
- Zlatko Ivani, glavni tehniar
- Martina Nadih, dipl.ing.med. biokemije
- Ivana Zovak,, psiholog
- Ivana osi, povjerenik radnika za zaštitu na radu
Njihova uloga kod izrade procjene rizika sastojala se u tome što su oni svim lanovima radne skupine za izradu procjene rizika davali sve potrebne informacije, na uvid svu raspoloivu dokumentaciju, te bili nazoni pri svim obilascima organizacijskih cjelina kod utvrivanja stanja zaštite na radu u Društvu. Svojim potpisom potvrujem sudjelovanje u izradi procjene rizika i vjerodostojnost dostavljenih podataka, te se s istom slaem:
1. Ante Cvitkovi
3.1. PODACI O RADU ODBORA ZA ZAŠTITU NA RADU
Odbor za zaštitu na radu na svojoj sjednici odranoj dana _________. godine raspravljao je o izraenoj procjeni rizika i dao pozitivno mišljenje. U _________________, _________ Potpis: __________________________ (Predsjednik odbora za ZNR)
10
4. PODACI O OVLAŠTENOJ PRAVNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOJE JE IZRADILO PROCJENU RIZIKA
Naziv ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.
Klasa: UP/I-115-01/15-01/101 Urbroj : 425-02/3-15-2 od 10. studenoga 2015.
5. LANOVI RADNE SKUPINE
RJEŠENJA
Nives Vidakovi Posavac, mag. educ. chem. lan 2918
Damir urevi, mag. ing. el. lan 1260
Zdenko Alikavazovi, el. teh. lan 37
5.1. PODACI O VANJSKIM STRUNJACIMA
1. eljko Špiranovi, dr. med. specijalist medicine rada, lan radne skupine
(prezime, ime, struna sprema i zvanje)
Direktor:
MP
11
12
1. OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA S NAZNAKOM OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA
U ovom poglavlju biti e prikazan opis glavnih tehnoloških procesa po lokacijama i objektima ukljuujui unutarnji transport, pogone odravanja i postupke pri odravanju s naznakom opasnosti, štetnosti i napora, koje proistjeu iz procesa i nazivom radnih mjesta koja se u dotinom dijelu procesa nalaze. Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske upanije, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vladimira Nazora 2a, upisano je u sudski registar Trgovakog suda u Slavonskom Brodu 1994. godine. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO sastoji se od slijedeih 6 organizaciono tehnoloških cjelina:
1. Sluba za kliniku mikrobiologiju 2. Sluba za epidemiologiju i javno zdravstvo 3. Sluba za zdravstvenu ekologiju 4. Sluba za školsku i adolescentnu medicinu 5. Sluba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvan bolniko lijeenje ovisnosti 6. Sluba za zajednike poslove
1.1. SLUBA ZA KLINIKU MIKROBIOLOGIJU Sluba za kliniku mikrobiologiju provodi mikrobiološku dijagnostiku za populaciju Brodsko- posavske upanije, odnosno za potrebe bolnikih i izvanbolnikih pacijenata. Obzirom na blizinu granice, mikrobiološka djelatnost provodi se, uz plaanje, i za zainteresirane pacijente iz susjedne Bosne i Hercegovine. Jedan od najvanijih ciljeva Mikrobiološkog laboratorija je osigurati zadovoljstvo korisnika usluga kvalitetom nalaza i dobrom profesionalnom praksom. 1.2. SLUBA ZA EPIDEMIOLOGIJU I JAVNO ZDRAVSTVO Sluba za epidemiologiju kontinuirano prati i analizira epidemiološku situaciju na podruju upanije, te provodi ope i posebne mjere za spreavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na podruju Brodsko- posavske upanije. Aktivnosti slube su:
- praenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prijenosa na temelju prijava zaraznih bolesti s intervencijom i provedbom mjera suzbijanja obzirom na pojedinanu ili epidemijsku pojavu,
- nadzor nad kliconošama akutnih i kroninih zaraznih bolesti, te voenje registara, - zdravstveni nadzor nad odreenim kategorijama zaposlenih osoba: koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu namirnica, odnosno opskrbi puanstva pitkom vodom, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama, odnosno pitkom vodom, pregledi osoba koje obavljaju poslove u školama i drugim ustanovama za djecu i mlade, pregledi zdravstvenih djelatnika koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, obavljaju preglede, lijeenje, njegu bolesnika i osoba koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova.
- zdravstveni nadzor nad putnicima u meunarodnom prometu prema Meunarodnom sanitarnom pravilniku,
- nadzor nad provoenjem obveznih imunizacija na podruju upanije, potrošnjom cjepiva po Programu, izdavanjem cjepiva u ordinacije koje sudjeluju u Programu, prikupljanjem mjesenih izvješa s terena, objedinjavanjem potreba za cjepivima s nabavkom od centralnog distributera te raspodjela prema mjestima rada, odnosno ordinacijama na podruju upanije,
- praenje i evidencija eventualnih nepoeljnih nuspojave s postvakcinalnim komplikacijama,
13
- u djelokrugu antirabine ambulante je anketiranje i cijepljenje protiv bjesnoe po epidemiološkim indikacijama, cijepljenje s ostalim cjepivima izvan obveznog programa, a po epidemiološkim indikacijama,
- kontinuirana provedba zdravstvenog odgoja i prosvjeivanje ugroenih osoba u okviru mjera za spreavanje bolesti, a posebno provoenjem teaja tzv. "Higijenskog minimuma" za osobe zaposlene u proizvodnji i prometu namirnica,
- temeljem trajnog plana i programa nadzire se provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a po potrebi i provode preventivni i protuepidemijski postupci za podruje upanije.
1.3. SLUBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Sluba za zdravstvenu ekologiju svoju djelatnost provodi putem ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete uzoraka hrane, vode za ljudsku potrošnju, predmeta ope uporabe i uzoraka iz okoliša poput površinskih i podzemnih voda, zraka i otpadnih voda. Monitoring vode za ljudsku potrošnju se provodi prema odobrenom planu a u skladu s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te nainu voenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17 i ovlaštenja Ministarstva zdravstva. Ovi postupci provode se radi utvrivanja, praenja i unapreenja zdravlja graana i ouvanja okoliša. Sluba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje površinske, podzemne vode i otpadnih voda. Otpadne vode i/ili tehnološke otpadne vode se kemijski ispituju radi utvrivanja kvalitete otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, sabirne jame i prirodne prijemnike, a iji uvjeti odnosno vrsta ispitivanja za svaki objekt je odreena vaeom vodopravnom dozvolom i/ili pravilnicima. Sluba redovito provjerava mikrobiološku istou objekata prema Pravilniku o uestalosti kontrole i normativima mikrobiološke istoe u objektima pod sanitarnim nadzorom NN 137/09, odnosno prema HACCAP Planu uzorkovanja hrane i utvrivanja mikrobiološke istoe. Monitoring peludi u zraku obuhvaa svakodnevne analize alergena peludi u zraku u svrhu pravovremenog informiranja javnosti putem medija (web, TV, dnevne tiskovine, radio) o koncentraciji peludi i utjecaju odreenih vrsta na zdravstveno stanje stanovništva. Laboratorij na zahtjev kupca analizira mikrobiološku kvalitetu zraka u zatvorenom…