geografi ujian tingkatan 2 set4

Download Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

Post on 07-Jul-2018

249 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  1/14

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  Soalan 1 hingga 10 berdasarkan peta di bawah.

  1. Sungai Merbok mengalir ke arah

  A. enggara!. imur "aut

  #. !arat $a%a$. !arat "aut

  &. Selang kontur dalam peta tersebut ialah

  A. 10!. 1'#. &0$. &'

  (. Apakah Ru)ukan Grid bagi *e)abat $aerah+

  A. ,-0&0

  1 $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'1

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  2/14

  1

  0

  '0 '&

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  !. '0/&1#. ,//&1$. ,/1(1

  ,. Apakah )enis petempatan %ang terdapat di 3g. Sri Aman+

  A. *etempatan ber)a)ar!. *etempatan berpusat#. *etempatan berselerak$. *etempatan teran4ang

  '. Apakah 4iri buda%a %ang terdapat di RG,-''/+

  A. 3uil!. 3uari#. Mas)id$. *e)abat *os

  . Antara berikut5 manakah sebab %ang memungkinkan penanaman getahdi)alankan di kawasan barat laut peta+

  I anah suburII Sistem saliran %ang baikIII 6auh dari kawasan pekanI7 *ersaingan guna tanah pertanian

  A. I dan II!. I dan I7#. II dan III$. III dan I7

  /. Apakah kegiatan ekonomi %ang di)alankan di kawasan petak grid dibawah+

  A. *adi!. Getah#. 3elapa$. 3elapa sawit

  . Apakah arah kedudukan kuari dari 3g. !ukit+

  A. enggara!. imur "aut#. !arat "aut

  & $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'1

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  3/14

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  $. !arat $a%a

  -. 3awasan hutan pa%a bakau terletak di sebelah 88888888888888 di ataspeta.

  A. 9tara!. imur#. !arat$. Selatan

  10.Apakah peker)aan utama penduduk 3g. !ukit+

  A. *etani!. :ela%an#. *enoreh$. *embalak

  11.Manakah benar mengenai garisan latitud+

  I $ilukis se4ara melintangII $ilukis dari !arat ke imurIII $igunakan untuk menentukan ;on waktuI7 Membahagikan bumi pada dua bahagian iaitu hemis 9$. ,'> S

  ( $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'1

  =

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  4/14

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  Soalan 1( hingga && berdasarkan peta di bawah.

  1(.!erapakah ketinggian tempat bertanda = di dalam peta+

  A. 0 meter

  !. 1' meter#. (0 meter$. ,' meter

  1,.!erapakah )arak )alanra%a %ang menghala ke !arat dari simpang *ekanMustapha+

  A. & kilometer!. ( kilometer#. , kilometer$. kilometer

  1'.Apakah bukti peta bahawa getah ditanam se4ara kebun ke4il+

  , $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  5/14

  (&

  (0

  0- 11

  (,

  ((

  0- 1&

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  A. *etempatan berselerak!. erdapat )alan bermotor#. !erhampiran ?utan Simpan *un4ak$. 3awasan penanaman melebihi 1' meter

  1.Apakah 4iri buda%a %ang terdapat di RG 0/-(0+

  A. *antai!. 3ilang#. g. Gading$. "ombong batu

  1/.#iri buda%a %ang terdapat di dalam kawasan petak grid di bawah ialah

  I mas)idII pantaiIII petempatanI7 lorong bermotor

  A. I5 II dan III!. I5 II dan I7#. I5 III dan I7$. II5 III dan I7

  1.Apakah tumbuhan semula )adi %ang terdapat di dalam kawasan petakgrid di bawah+

  ' $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  6/14

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  A. ?utan!. Getah

  #. 3elapa$. 3elapa sawit

  1-.$i kawasan pantai manakah paling sesuai untuk [email protected] rekreasi pantai+

  A. 3g. $idi!. g. Gading#. 3g. $umpar$. *ermatang Sentosa

  &0.Apakah hasil pertanian %ang diproses oleh kilang %ang terdapat di RG0/'((/+

  A. Getah!. 3elapa#. 3a%u balak$. 3elapa sawit

  &1.$i antara kawasan petempatan berikut5 manakah petempatan berpusat+

  A. 3g. $idi!. g. Gading#. 3g. $umpar$. *ekan Mustapha

  &&.Antara berikut manakah BUKAN peker)aan penduduk 3g. $umpar+

  A. :ela%an!. *en)ual ikan#. !uruh kilang$. *engusaha keropok ikan

  Soalan &( hingga (( berdasarkan peta di bawah.

  $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

  =

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  7/14

  (

  1

  ,' ,/

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  &(.#iri ;ikal %ang terdapat di dalam peta ialah

  I GetahII SungaiIII *a%a nipahI7 3elapa sawit

  A. I dan II!. II dan III#. III dan I7$. I dan I7

  &,.*ola petempatan %ang terdapat di dalam petak grid di bawah ialah

  A. ber)a)ar!. berpusat#. berselerak$. berkelompok

  / $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  8/14

  &

  1

  ,' ,

  '

  ,- '0

  '

  '1 '&(

  ,

  ,/ ,

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  &'.3awasan %ang sesuai dima)ukan sebagai pusat pelan4ongan terletak diru)ukan grid

  A.

    !.

    #.

    $.

  &.Antara berikut5 pern%ataan %ang manakah benar tentang peta+

  I *ekan 3elubi merupakan pusat pentadbiranII 3egiatan ekonomi utama ialah pertanianIII Sungai $urian mengalir ke arah barat

  I7 3elapa sawit ditanam di bahagian utara peta

  A. I5 II dan III!. I5 II dan I7#. I5 III dan I7$. II5 III dan I7

  &/.Apakah kedudukan 3g. 3andis dari 3g. Saring+

  A. enggara!. imur laut#. !arat da%a

  $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  9/14

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  $. !arat laut

  &.Apakah Ru)ukan Grid bagi !alai *olis+

  A. ,/&

  !. ,. ,($. ,-(

  &-.Apakah 4iri ;ikal %ang bertanda = di dalam peta+

  A. *antai!. *ulau#. "aut $alam$. !enteng pasir

  (0.#iri buda%a %ang terletak di RG ,/'(, ialah

  A. Mas)id!. 6ambatan#. !alai polis$. *e)abat $aerah

  (1.3g. Golok terletak di sebelah 888888888888888 dari *ekan 3elubi.

  A. tenggara!. timur laut#. barat laut$. barat da%a

  (&.$i antara kawasan berikut5 manakah %ang paling sesuai untuk [email protected] pantai+

  A. 3g. Golok!. 3g. 3andis#. 3g. Saring$. 3uala Sg. $urian

  ((.Antara berikut5 manakah sebab utama %ang men%ebabkan )alan ra%adibina lurus di dalam peta+

  A. !entuk muka bumi %ang datar.!. Melalui kawasan petempatan.#. 3era)aan kekurangan kewangan untuk membina lebih ban%ak )alan

  ra%a.$. Masalah penduduk setempat enggan tanah milik mereka digunakan

  untuk tu)uan pembinaan )alan ra%a.

  Soalan (, hingga ( berdasarkan Ra)ah &.

  - $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  10/14

  *

  B

  R

  S

   

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  Ra)ah &

  (,.Garisan 6adi mungkin sekali garisan %ang bertanda

  A. B!. R#. S$.

  ('.Garisan ini terletak di kedudukan &(.'> 9. Garisan %ang dimaksudkanmungkin sekali garisan %ang bertanda

  A. *!. B#. R$. S

  (.Garisan Artik mungkin sekali garisan %ang bertanda

  A. *!. B#. R$. S

  (/.Garisan longitud %ang bersetentang dengan Garisan Meridian *angkalialah

  A. garisan meridian!. Garisan arikh Antara ;on#. Garisan *ertukaran tarikh$. Garisan arikh Antarabangsa

  10 $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

  3utub

  3utub

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  11/14

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  (.Antara berikut %ang manakah BENAR tentang latitud+

  I $iberi nilai unit dar)ahII $ilukis dari barat ke timur

  III Menentukan waktu tempatanI7 Menentukan kedudukan sesuatu tempat

  A. I5 II dan III!. I5 II dan I7#. I5 III dan I7$. II5 III dan I7

  (-.Con waktu di seluruh dunia terdiri daripada 888888888 ;on waktu.

  A. 1!. &

  #. 10$. &,

  ,0.!erapakah ;on waktu %ang terdapat di Mala%sia+

  A. 1 ;on waktu.!. & ;on waktu#. ( ;on waktu$. &, ;on waktu

  ,1.Antara berikut %ang manakah BENAR tentang kegunaan garisanlongitud+

  I Menentukan keluasan negaraII Menentukan putaran bumiIII menentukan waktu tempatanI7 menentukan kedudukan

  A. I dan II!. II dan III#. III dan I7$. I dan III

  ,&.Antara berikut garisan manakah %ang membahagikan bumi kepada duahemis

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  12/14

  =

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  A. I

  !. II#. III$. I7

  Soalan ,( hingga ,, berdasarkan Ra)ah ( di bawah.

  Ra)ah (

  ,(.3edudukan bagi tempat %ang bertanda ! ialah

  A. > 95 1, > !. > 95 &( > !#. ' > S5 &( > $. ' > S5 &( > !

  ,,.Apakah kedudukan bagi tempat =+

  A. ' > S5 1, > !. ' > S5 1, > !#. 1, > 5 ' > S$. 1, > !5 ' > S

  ,'.6ika waktu piawai Greenwi4h ialah pukul .00 pagi5 waktu tempatan diIskandariah %ang terletak di (0 > ialah

  A. . 00 pagi!. /.00 pagi#. -.00 pagi$. 10. 00 pagi

  ,.6ika waktu tempatan di :ew Dork /, > ! ialah 1&.00 tengah hari5 waktutempatan di Rom 1& > ialah

  1& $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  13/14

  10' >

   D

  10.00 pagi

  =

  1&.00 tengah hari

  +

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  A. '.,, pagi!. .1 pagi#. '.,, petang$. .1 petang

  ,/.:%atakan longitud bagi =.

  A. /' > !. /' > !

  #. 1(' > $. 1(' > !

  ,.Antara berikut5 pern%ataan %ang manakah BENAR tentang ra)ah dibawah.

  A. = ialah Meridian Greenwi4h!. = merupakan longitud 10 > !

  #. = dikenal sebagai Garisan 3hatulistiwa$. = membahagikan bumi kepada dua hemis

 • 8/18/2019 Geografi Ujian Tingkatan 2 Set4

  14/14

  GEOGRAFI [TINGKATAN 2: UJIAN 1 – SET 2]

  A. I dan II!. I dan III#. II dan I7$. III dan I7

  '0.Antara berikut kawasan manakah mengalami waktu tempatan %angsama+

  !andar 3edudukanI * ( > 95 ,0 > II B ( > 95 0 > !III R ' > S5 0 > !I7 S ' > S5 (( >

  A. I dan II!. I dan I7#. II dan III

  $. III dan I7

  SOALAN TAMAT -

  1, $isediakan oleh En. Augustine owonsing.1/0,&01 21-2'&